Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0103(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0053/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0053/2014

Συζήτηση :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
PV 16/04/2014 - 7.25

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 610kWORD 350k
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***I
P7_TA(2014)0082A7-0053/2014

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2014 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD)) (1) (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Μετά την επανεξέταση, θα πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις των κανονισμών προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα, να θεσπιστούν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση των αντιποίνων, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και ο έλεγχος της εφαρμογής τους και να βελτιστοποιηθεί η πρακτική επανεξέτασης. Επιπλέον, στους κανονισμούς θα πρέπει να συμπεριληφθούν ορισμένες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί κατά τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο ερευνών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων.
(3)  Μετά την επανεξέταση, θα πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις των κανονισμών προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα, να θεσπιστούν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση των αντιποίνων από τρίτες χώρες , να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και ο έλεγχος της εφαρμογής τους και να βελτιστοποιηθεί η πρακτική επανεξέτασης.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα των ερευνών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων, τα μέρη που θίγονται από την επιβολή των προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ και των αντισταθμιστικών μέτρων, ιδίως οι εισαγωγείς, πρέπει να ενημερώνονται για την επικείμενη επιβολή των εν λόγω μέτρων. Το διαθέσιμο χρονικό διάστημα πρέπει να αντιστοιχεί στην περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής του σχεδίου εκτελεστικής πράξης στην επιτροπή αντιντάμπιγκ, που συστάθηκε με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009, και στη θέσπιση της πράξης από την Επιτροπή. Η εν λόγω περίοδος καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011. Επίσης, σε έρευνες, κατά τις οποίες δεν είναι σκόπιμο να επιβληθούν προσωρινά μέτρα, είναι επιθυμητό τα μέρη να λαμβάνουν γνώση της εν λόγω μη επιβολής, αρκετό χρόνο νωρίτερα.
Διαγράφεται
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Πρέπει να παρέχεται στους εξαγωγείς ή παραγωγούς σύντομο χρονικό διάστημα πριν από την επιβολή των προσωρινών μέτρων προκειμένου να ελέγχουν τον υπολογισμό του οικείου ατομικού περιθωρίου του ντάμπινγκ ή των επιδοτήσεων. Κατά τον τρόπο αυτό θα μπορούν να διορθώνονται τυχόν υπολογιστικά σφάλματα πριν από την επιβολή των μέτρων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση των αντιποίνων, οι παραγωγοί της Ένωσης θα πρέπει να μπορούν να επικαλούνται τους κανονισμούς χωρίς τον φόβο αντίποινων από τρίτα μέρη. Οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν, σε ειδικές περιστάσεις, την έναρξη έρευνας, χωρίς να έχει υποβληθεί καταγγελία, εφόσον υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ντάμπινγκ, αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, ζημίας και της αιτιώδους συνάφειας. Τέτοιες ειδικές περιστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν απειλές για αντίποινα.
(6)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση των αντιποίνων, οι παραγωγοί της Ένωσης θα πρέπει να μπορούν να επικαλούνται τους κανονισμούς χωρίς τον φόβο αντίποινων από τρίτα μέρη. Οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν, σε ειδικές περιστάσεις, ιδίως στις περιπτώσεις που αφορούν διαφορετικούς και κατακερματισμένους τομείς που απαρτίζονται σε μεγάλο βαθμό από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), την έναρξη έρευνας, χωρίς να έχει υποβληθεί καταγγελία, εφόσον υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ντάμπινγκ, αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, ζημίας και της αιτιώδους συνάφειας. Τέτοιες ειδικές περιστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν απειλές για αντίποινα από τρίτες χώρες .
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Όταν μια έρευνα δεν έχει ξεκινήσει με καταγγελία πρέπει να επιβάλλεται στους παραγωγούς της Ένωσης η υποχρέωση παροχής των αναγκαίων πληροφοριών, για να προχωρήσει η έρευνα και να διασφαλίζεται ότι διατίθενται επαρκείς πληροφορίες για τη διενέργεια της έρευνας σε περίπτωση απειλής για αντίποινα.
(7)  Όταν μια έρευνα δεν έχει ξεκινήσει με καταγγελία πρέπει να υποβάλλεται στους παραγωγούς της Ένωσης αίτημα συνεργασίας για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών, για να προχωρήσει η έρευνα και να διασφαλίζεται ότι διατίθενται επαρκείς πληροφορίες για τη διενέργεια της έρευνας σε περίπτωση απειλής για αντίποινα. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή προκειμένου να μην επιβαρύνονται με αδικαιολόγητο διοικητικό φόρτο και δαπάνες.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Για να βελτιστοποιηθεί η πρακτική της επανεξέτασης, οι δασμοί που έχουν εισπραχθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας θα πρέπει να επιστρέφονται στους εισαγωγείς, εφόσον τα μέτρα δεν παρατείνονται μετά την περάτωση της έρευνας επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων. Η προσέγγιση αυτή ενδείκνυται, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν οι απαιτούμενοι όροι για τη συνέχιση των μέτρων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11a)  Κάθε έγγραφο που αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των καθιερωμένων πρακτικών της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού (συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων σχεδίων κατευθυντήριων γραμμών για την επιλογή της ανάλογης χώρας, τις αναθεωρήσεις των λήξεων και τη διάρκεια των μέτρων, το περιθώριο ζημίας και το συμφέρον της Ένωσης) θα πρέπει να εγκρίνεται από την Επιτροπή μόνο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και αφού προηγηθεί η δέουσα διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα πρέπει συνεπώς να αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β)  Η Ένωση δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων της ΔΟΕ, ενώ τα κράτη μέλη της Ένωσης είναι. Επί του παρόντος, μόνο οι βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ έχουν επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης. Προκειμένου να τηρείται επικαιροποιημένος ο ορισμός για το επαρκές επίπεδο κοινωνικών προτύπων που βασίζονται στις συμβάσεις της ΔΟΕ και παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 , η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα επικαιροποιήσει το εν λόγω παράρτημα μόλις τα κράτη μέλη της Ένωσης επικυρώσουν άλλες συμβάσεις προτεραιότητας της ΔΟΕ.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12a)  Διαφορετικοί και κατακερματισμένοι τομείς που αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από ΜΜΕ, αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε διαδικασίες εμπορικής αντίκρουσης λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και του υψηλού συναφούς κόστους. Η συμμετοχή των ΜΜΕ θα θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση του ρόλου του γραφείου υποστήριξης για τις ΜΜΕ, το οποίο θα πρέπει να στηρίζει τις ΜΜΕ στην υποβολή καταγγελιών και στην επίτευξη των απαραίτητων ορίων για την έναρξη ερευνών. Οι διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες εμπορικής άμυνας θα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν καλύτερα στους περιορισμούς των ΜΜΕ.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)
(12β)  Στις υποθέσεις αντιντάμπινγκ, η διάρκεια των ερευνών πρέπει να περιορίζεται στους εννέα μήνες και οι έρευνες αυτές πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 12 μηνών από την έναρξη των διαδικασιών. Στις υποθέσεις κατά των επιδοτήσεων, η διάρκεια των ερευνών θα πρέπει να περιορίζεται στους εννέα μήνες και οι έρευνες αυτές πρέπει να ολοκληρώνονται εντός δέκα μηνών από την έναρξη των διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση, προσωρινοί δασμοί πρέπει να επιβάλλονται μόνο κατά την περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ 60 ημερών και έξι μηνών μετά την έναρξη των διαδικασιών.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)
(12γ)  Τα αδιαβάθμητα στοιχεία των επιχειρήσεων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή, θα πρέπει καλύτερα να κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα μέρη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η διαβούλευση με την ενωσιακή βιομηχανία θα πρέπει να αποτελεί υποχρέωση της Επιτροπής πριν από την αποδοχή οιασδήποτε ανάληψης υποχρέωσης.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Για να αξιολογηθεί το συμφέρον της Ένωσης, πρέπει να παρέχεται σε όλους τους παραγωγούς της Ένωσης η ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις και όχι μόνον στους παραγωγούς που υποβάλλουν την καταγγελία.
Διαγράφεται
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18a)  Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1225/2009 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 597/2009, επιτρέπει την τακτική και έγκαιρη εποπτεία των μέσων εμπορικής άμυνας στο πλαίσιο της καθιέρωσης διαρθρωμένου βιομηχανικού διαλόγου επί του θέματος αυτού. Η δημοσιοποίηση της έκθεσης αυτής, έξι μήνες μετά την υποβολή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, διασφαλίζει τη διαφάνεια των μέσων εμπορικής άμυνας για τους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)
(18β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις διαδικασίες, τις εσωτερικές διαδικασίες και τα αποτελέσματα των ερευνών, καθώς και όλων των αδιαβάθμητων πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω μιας επιγραμμικής πλατφόρμας.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα)
(18γ)  Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σε τακτική βάση, για την έναρξη και την εξέλιξη των ερευνών αυτών.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 δ (νέα)
(18δ)  Όπου ο αριθμός των παραγωγών στην Ένωση με τόσο μεγάλος ώστε να απαιτείται δειγματοληψία, κατά την επιλογή του δείγματος των παραγωγών, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη την αναλογία των ΜΜΕ στο δείγμα, ιδίως στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που σε μεγάλο βαθμό απαρτίζονται από ΜΜΕ.
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 ε (νέα)
(18ε)  Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέσων εμπορικής άμυνας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν έγγραφες καταγγελίες από κοινού με τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Τίτλος
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται στο σύνολο του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 1225/2009)
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Όλο και περισσότερο, τρίτες χώρες παρεμβαίνουν στο εμπόριο προς όφελος των εγχώριων παραγωγών, παραδείγματος χάρη με την επιβολή φόρων εξαγωγής ή με την εφαρμογή συστημάτων διπλής τιμολόγησης. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις δημιουργούν πρόσθετες στρεβλώσεις στις εμπορικές συναλλαγές. Κατά συνέπεια, οι ενωσιακοί παραγωγοί δεν υφίστανται μόνο ζημία από το ντάμπινγκ, αλλά υφίστανται, σε σύγκριση με τους παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος από τρίτες χώρες που εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές, πρόσθετες στρεβλώσεις του εμπορίου. Οι διαφορές στο επίπεδο των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε πρόσθετες στρεβλώσεις στις εμπορικές συναλλαγές. Ως εκ τούτου, ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η χώρα εξαγωγής έχει ανεπαρκές επίπεδο κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Το επαρκές επίπεδο προσδιορίζεται μέσω της επικύρωσης των βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ και των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών (ΠΠΣ), στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος. Οι ΜΜΕ πλήττονται ιδιαίτερα από τον αθέμιτο ανταγωνισμό λόγω του γεγονότος ότι το μικρό τους μέγεθος δεν τους επιτρέπει να προσαρμοστούν σε αυτόν. Ως εκ τούτου, ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η καταγγελία υποβάλλεται από τομέα που αποτελείται, σε μεγάλο βαθμό, από ΜΜΕ. Ωστόσο, προκειμένου να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον, ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού εφαρμόζεται πάντοτε στις περιπτώσεις που οι διαρθρωτικές στρεβλώσεις στο εμπόριο πρώτων υλών είναι αποτέλεσμα σκόπιμης επιλογής από λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 (νέο)
-1β. Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
"Η χρήση προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ στην εξερεύνηση της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ενός κράτους μέλους, ή στην εκμετάλλευση των πόρων της, θεωρείται, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εισαγωγή και υπόκειται σε αντίστοιχο δασμό σε περίπτωση που προκαλεί ζημία στην ενωσιακή βιομηχανία."
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α
-1γ. Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"4a. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «πρώτη ύλη» νοείται ο συντελεστής παραγωγής ενός συγκεκριμένου προϊόντος που έχει καθοριστικό αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής του."
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 β (νέα)
-1δ. Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"4β. Θεωρείται ότι μια πρώτη ύλη αποτελεί αντικείμενο διαρθρωτικών στρεβλώσεων όταν η τιμή της δεν διαμορφώνεται μόνον από την κανονική λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Οι εν λόγω στρεβλώσεις οφείλονται στις παρεμβάσεις τρίτων χωρών που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την επιβολή φόρων εξαγωγής, εξαγωγικών περιορισμών και συστημάτων διπλής τιμολόγησης."
Τροπολογίαες 70 και 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – στοιχείο α – εδάφιο 2
-1ε. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) αντικαθίσταται ως εξής:
Μία κατάλληλη τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς θα επιλέγεται με εύλογο τρόπο, αφού ληφθεί δεόντως υπόψη κάθε αξιόπιστη πληροφορία διαθέσιμη κατά τη στιγμή της επιλογής. Επίσης θα λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές προθεσμίες· όπου είναι σκόπιμο, θα χρησιμοποιείται μία τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς η οποία εμπλέκεται στην ίδια έρευνα.
« Μία κατάλληλη τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς θα επιλέγεται με εύλογο τρόπο, αφού ληφθεί δεόντως υπόψη κάθε αξιόπιστη πληροφορία διαθέσιμη κατά τη στιγμή της επιλογής. Η χώρα που επιλέγεται, έχει επαρκές επίπεδο κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, με το επαρκές επίπεδο να προσδιορίζεται μέσω της επικύρωσης και της αποτελεσματικής εφαρμογής από την τρίτη χώρα των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών και των σχετικών πρωτοκόλλων, στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος καθ' οιονδήποτε χρόνο, καθώς και των συμβάσεων της ΔΟΕ που αναφέρονται στο παράρτημα Ια. Επίσης θα λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές προθεσμίες· όπου είναι σκόπιμο, θα χρησιμοποιείται μία τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς η οποία εμπλέκεται στην ίδια έρευνα.»
Τροπολογίες 87 και 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1α.  Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 6, η έναρξη έρευνας για να διαπιστωθούν η ύπαρξη, η έκταση και οι επιπτώσεις των τυχόν εικαζόμενων πρακτικών ντάμπινγκ προϋποθέτει γραπτή καταγγελία εκ μέρους κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και κάθε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα, που ενεργεί επ' ονόματι της κοινοτικής βιομηχανίας.
«Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 6, η έναρξη έρευνας για να διαπιστωθούν η ύπαρξη, η έκταση και οι επιπτώσεις των τυχόν εικαζόμενων πρακτικών ντάμπινγκ προϋποθέτει γραπτή καταγγελία εκ μέρους κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και κάθε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα, που ενεργεί επ' ονόματι της ενωσιακής βιομηχανίας. Καταγγελίες μπορούν επίσης να υποβάλλονται εκ μέρους του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, ή κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα, που ενεργεί επ' ονόματι του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, από κοινού με συνδικαλιστικές οργανώσεις.»
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)
1β.  Στο άρθρο 5, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
"1a. Στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ), η Επιτροπή διευκολύνει την πρόσβαση στο μέσο, στο πλαίσιο υποθέσεων αντιντάμπινγκ, μέσω ενός γραφείου υποστήριξης για τις ΜΜΕ.
Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ προωθεί την ευαισθητοποίηση όσον αφορά το μέσο, παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής των καταγγελιών και την καλύτερη παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την ύπαρξη ντάμπινγκ και ζημίας, ιδίως όσον αφορά:
Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ διαθέτει τυποποιημένα έντυπα στατιστικών στοιχείων που πρέπει να υποβάλλονται για συγκεκριμένους σκοπούς και ερωτηματολόγια.
Μετά την έναρξη μιας έρευνας, το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ προσδιορίζει και ενημερώνει τις ΜΜΕ που είναι πιθανό να επηρεάζονται, σχετικά με την έναρξη των ερευνητικών διαδικασιών και τις προθεσμίες για την εγγραφή τους ως ενδιαφερόμενα μέρη.
Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ βοηθά στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, όπου δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα ερωτήματα των ΜΜΕ όσον αφορά τις έρευνες που έχουν ξεκινήσει δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 6. Στο μέτρο του δυνατού, συμβάλλει στη μείωση του φόρτου που προκαλείται από τα γλωσσικά εμπόδια.
Σε περίπτωση που οι ΜΜΕ παρουσιάζουν αρχικά αποδεικτικά στοιχεία για ντάμπινγκ, το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ παρέχει σε αυτές πληροφορίες όσον αφορά την εξέλιξη του όγκου και της αξίας των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6
Παρέχει επίσης κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις συμπληρωματικές μεθόδους επαφής και σύνδεσης με τον σύμβουλο ακροάσεων και τις εθνικές τελωνειακές αρχές. Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ ενημερώνει επίσης τις ΜΜΕ σχετικά με τις δυνατότητες και τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσαν να ζητήσουν την επανεξέταση των μέτρων και την επιστροφή των δασμών αντιντάμπινγκ που έχουν καταβληθεί."
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 (νέο)
1γ.  Στο άρθρο 5 παράγραφος 4 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Στην περίπτωση των διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, η Επιτροπή βοηθά στην επίτευξη αυτών των κατώτατων ορίων μέσω της στήριξης που παρέχει το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ.»
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 6
1δ.  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
6.  Αν, υπό ειδικές περιστάσεις, αποφασίζεται από την Επιτροπή η έναρξη έρευνας χωρίς να έχει ληφθεί γραπτή καταγγελία εκ μέρους ή για λογαριασμό της κοινοτικής βιομηχανίας με αίτημα την έναρξη τέτοιας έρευνας, η απόφαση αυτή πρέπει να στηρίζεται στην ύπαρξη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το ντάμπινγκ, τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, τα οποία να δικαιολογούν την έναρξη έρευνας.
«6. Αν, υπό ειδικές περιστάσεις, και ιδίως στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις , η Επιτροπή αποφασίσει να αρχίσει έρευνα χωρίς να έχει λάβει γραπτή καταγγελία προς τούτο εκ μέρους ή για λογαριασμό της ενωσιακής βιομηχανίας, οφείλει να στηρίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ντάμπινγκ, τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια, κατά την έννοια της παραγράφου 2, τα οποία δικαιολογούν την έναρξη έρευνας.»
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 9
1ε.  Στο άρθρο 6, η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
9.  Όταν πρόκειται για διαδικασία κινηθείσα βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 9, η έρευνα ολοκληρώνεται, ει δυνατόν εντός προθεσμίας ενός έτους . Οι έρευνες περατούνται εντός 15 μηνών από την έναρξη της διαδικασίας βάσει των πορισμάτων που εξάγονται σύμφωνα με τα άρθρα 8 ή 9.
«9. Όταν πρόκειται για διαδικασία κινηθείσα βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 9, η έρευνα ολοκληρώνεται, ει δυνατόν, σε διάστημα μικρότερο των εννέα μηνών . Οι έρευνες περατώνονται εντός ενός έτους από την έναρξη της διαδικασίας βάσει των πορισμάτων που εξάγονται σύμφωνα με τα άρθρα 8 ή 9. Οι περίοδοι έρευνας, ιδίως στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων τομέων που απαρτίζονται κατά κύριο λόγο από ΜΜΕ συμπίπτουν με το οικονομικό έτος.»
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 10
Οι παραγωγοί του ομοειδούς προϊόντος της Ένωσης υποχρεούνται να συνεργάζονται σε διαδικασίες που έχουν κινηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6.
Οι παραγωγοί του ομοειδούς προϊόντος της Ένωσης, με εξαίρεση τους μικρούς και πολύ μικρούς παραγωγούς της Ένωσης, καλούνται να συνεργάζονται σε διαδικασίες που έχουν κινηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 α (νέα)
10a.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τη βέλτιστη δυνατή πρόσβαση στις πληροφορίες, διαμορφώνοντας ένα σύστημα ενημέρωσης στο πλαίσιο του οποίου τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται όταν στους φακέλους των ερευνών προστίθενται νέες αδιαβάθμητες πληροφορίες. Οι αδιαβάθμητες πληροφορίες γίνονται επίσης προσβάσιμες μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 β (νέα)
10β.  Η Επιτροπή διασφαλίζει την ουσιαστική άσκηση των δικονομικών δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων μερών και εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες διεξάγονται με αμεροληψία, αντικειμενικότητα και εντός εύλογης χρονικής περιόδου, διαμέσου ενός συμβούλου ακροάσεων, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 6 – σημείο 10 γ (νέο)
10γ.  Η Επιτροπή εκδίδει ερωτηματολόγια προς χρήση κατά τις έρευνες, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων μερών.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – προτάσεις 1 και 2
1.  Είναι δυνατόν να επιβληθούν προσωρινοί δασμοί εφόσον έχει αρχίσει η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 5, έχει εκδοθεί δημόσια ανακοίνωση, έχει παρασχεθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη κατάλληλη δυνατότητα για να υποβάλλουν πληροφορίες και να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 10, έχει διατυπωθεί προσωρινό συμπέρασμα με το οποίο επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ντάμπινγκ και η εξ αυτού πρόκληση ζημίας στην κοινοτική βιομηχανία και εφόσον το συμφέρον της Κοινότητας επιβάλλει τη λήψη μέτρων για την αποτροπή της ζημίας. Οι προσωρινοί δασμοί επιβάλλονται το νωρίτερο 60 ημέρες και το αργότερο εννέα μήνες μετά την έναρξη της διαδικασίας.
1.  Είναι δυνατόν να επιβληθούν προσωρινοί δασμοί εφόσον έχει αρχίσει η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 5, έχει εκδοθεί δημόσια ανακοίνωση, έχει παρασχεθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη κατάλληλη δυνατότητα για να υποβάλλουν πληροφορίες και να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 10, έχει διατυπωθεί προσωρινό συμπέρασμα με το οποίο επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ντάμπινγκ και η εξ αυτού πρόκληση ζημίας στην ενωσιακή βιομηχανία και εφόσον το συμφέρον της Ένωσης επιβάλλει τη λήψη μέτρων για την αποτροπή της ζημίας. Οι προσωρινοί δασμοί επιβάλλονται το νωρίτερο 60 ημέρες και το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη της διαδικασίας.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
(a)  στην παράγραφο 1, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
Διαγράφεται
«Οι προσωρινοί δασμοί δεν εφαρμόζονται για διάστημα τριών εβδομάδων από τη διαβίβαση των πληροφοριών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 19α. Η παροχή των πληροφοριών αυτών δεν προδικάζει τις μεταγενέστερες αποφάσεις που μπορεί να λάβει η Επιτροπή.»
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
Το ύψος του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το περιθώριο ντάμπινγκ, όπως αυτό έχει υπολογισθεί προσωρινά . Αν δεν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διαρθρωτικές στρεβλώσεις στο εμπόριο πρώτων υλών, όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν στη χώρα εξαγωγής, ο χαμηλότερος δασμός θα πρέπει να είναι κατώτερος από το περιθώριο ντάμπινγκ, αν η επιβολή αυτού του χαμηλότερου δασμού θεωρείται επαρκής για την εξάλειψη της ζημίας που υφίσταται ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής .
Το ύψος του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το προσωρινώς καθορισθέν περιθώριο ντάμπινγκ, και θα πρέπει να είναι κατώτερο του εν λόγω περιθωρίου, αν η επιβολή δασμού χαμηλότερου ύψους κρίνεται επαρκής για την εξάλειψη της ζημίας που υφίσταται η ενωσιακή βιομηχανία .
Αυτός ο χαμηλότερος δασμός δεν εφαρμόζεται εφόσον:
(a)   διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διαρθρωτικές στρεβλώσεις ή σημαντικές κρατικές παρεμβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις τιμές, το κόστος και τις εισροές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των πρώτων υλών και της ενέργειας, την έρευνα και την εργασία, τις εκροές, τις πωλήσεις και τις επενδύσεις, τη χειραγώγηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την αθέμιτη χρηματοδότηση του εμπορίου , όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν στη χώρα εξαγωγής·
(β)  η χώρα εξαγωγής δεν έχει επαρκές επίπεδο κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, με το επαρκές επίπεδο να προσδιορίζεται μέσω της επικύρωσης και της αποτελεσματικής εφαρμογής από την τρίτη χώρα των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών και των σχετικών πρωτοκόλλων, στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος καθ' οιονδήποτε χρόνο, καθώς και των συμβάσεων της ΔΟΕ που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·
(γ)  ο προσφεύγων αντιπροσωπεύει διαφορετική και κατακερματισμένη βιομηχανία που σε μεγάλο βαθμό απαρτίζεται από ΜΜΕ·
(δ)  διαπιστωθεί βάσει της έρευνας ή μιας ξεχωριστής έρευνας κατά των επιδοτήσεων τουλάχιστον προσωρινά ότι η χώρα εξαγωγής παρέχει μία ή περισσότερες επιδοτήσεις στους παραγωγούς του υπό εξέταση προϊόντος εξαγωγής.
Ωστόσο, αυτός ο χαμηλότερος δασμός πρέπει να εφαρμόζεται πάντοτε στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διαρθρωτικές στρεβλώσεις στο εμπόριο πρώτων υλών, όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν στη χώρα εξαγωγής και η χώρα εξαγωγής ανήκει στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπως παρατίθενται στο παράρτημα IV του κανονισμού (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________
* Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
3a.  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Υπό την προϋπόθεση ότι έχει διατυπωθεί προσωρινό συμπέρασμα το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη ντάμπινγκ και την εξ αυτού πρόκληση ζημίας, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί ικανοποιητική οικειοθελή ανάληψη υποχρεώσεων που προσφέρει εξαγωγέας για να αναθεωρήσει τις τιμές του ή να παύσει τις εισαγωγές του σε τιμές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, αν, κατόπιν συγκεκριμένων διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, διαπιστωθεί ότι αυτή η ανάληψη υποχρεώσεων εξουδετερώνει τις ζημιογόνες επιπτώσεις του ντάμπινγκ. Σε αυτή την περίπτωση και στο βαθμό που ισχύουν οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι προσωρινοί δασμοί που έχει επιβάλει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ή οι οριστικοί δασμοί που έχει επιβάλει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4, κατά περίπτωση, δεν εφαρμόζονται στις αντίστοιχες εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος που κατασκευάζεται από τις εταιρείες οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων όπως έχει τροποποιηθεί. Οι αυξήσεις τιμών βάσει αναλήψεων υποχρεώσεων αυτού του είδους δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες από αυτές που χρειάζονται για την εξουδετέρωση του περιθωρίου ντάμπινγκ, και μάλιστα θα πρέπει να υπολείπονται του περιθωρίου ντάμπινγκ, εφόσον οι αυξήσεις αυτής της κλίμακας θα ήταν αρκετές για την εξάλειψη της ζημίας που υφίσταται ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής .
«1. Υπό την προϋπόθεση ότι έχει διατυπωθεί προσωρινό συμπέρασμα το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη ντάμπινγκ και την εξ αυτού πρόκληση ζημίας, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί ικανοποιητική οικειοθελή ανάληψη υποχρεώσεων που προσφέρει εξαγωγέας για να αναθεωρήσει τις τιμές του ή να παύσει τις εισαγωγές του σε τιμές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, κατόπιν συγκεκριμένων διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η ανάληψη υποχρεώσεων εξουδετερώνει πλήρως τις ζημιογόνες επιπτώσεις του ντάμπινγκ. Σε αυτή την περίπτωση και στο βαθμό που ισχύουν οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι προσωρινοί δασμοί που έχει επιβάλει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ή οι οριστικοί δασμοί που έχει επιβάλει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4, κατά περίπτωση, δεν εφαρμόζονται στις αντίστοιχες εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος που κατασκευάζεται από τις εταιρείες οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων όπως έχει τροποποιηθεί. Οι αυξήσεις τιμών βάσει αναλήψεων υποχρεώσεων αυτού του είδους δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες από αυτές που χρειάζονται για την εξουδετέρωση του περιθωρίου ντάμπινγκ, και μάλιστα υπολείπονται του περιθωρίου ντάμπινγκ, εφόσον οι αυξήσεις αυτής της κλίμακας θα ήταν αρκετές για την εξάλειψη της ζημίας που υφίσταται η ενωσιακή βιομηχανία, εκτός αν, κατά την επιβολή προσωρινών, ή οριστικών δασμών, η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι δεν εφαρμόζεται ο χαμηλότερος δασμός» .
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
3β.  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
4.  Τα μέρη που προσφέρονται να αναλάβουν κάποια υποχρέωση οφείλουν να παρέχουν μη εμπιστευτική εκδοχή της ανάληψης υποχρέωσης ώστε να είναι δυνατό να την πληροφορούνται τα μέρη που αφορά η έρευνα.
"4. Τα μέρη που προσφέρονται να αναλάβουν κάποια υποχρέωση οφείλουν να παρέχουν ουσιαστική μη εμπιστευτική περιγραφή της ανάληψης υποχρέωσης, ώστε να είναι δυνατόν να την πληροφορούνται τα μέρη που αφορά η έρευνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο . Τα μέλη καλούνται να δημοσιοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενο και τη φύση της επιχείρησης προστατεύοντας όμως δεόντως τις εμπιστευτικές πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 19. Επιπλέον, πριν από την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται την ενωσιακή βιομηχανία σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και την εφαρμογή της ανάληψης υποχρέωσης.»
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – τελευταία πρόταση
Το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το περιθώριο ντάμπινγκ που έχει καθορισθεί. Αν δεν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διαρθρωτικές στρεβλώσεις στο εμπόριο πρώτων υλών, όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν στη χώρα εξαγωγής, ο χαμηλότερος δασμός θα πρέπει να είναι κατώτερος από το περιθώριο ντάμπινγκ, αν η επιβολή αυτού του χαμηλότερου δασμού κρίνεται επαρκής για την εξάλειψη της ζημίας που υφίσταται ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής
Το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το περιθώριο ντάμπινγκ που έχει καθορισθεί, αλλά θα πρέπει να είναι κατώτερο του εν λόγω περιθωρίου, αν η επιβολή δασμού χαμηλότερου ύψους κρίνεται επαρκής για την εξάλειψη της ζημίας που υφίσταται η ενωσιακή βιομηχανία .
Αυτός ο χαμηλότερος δασμός δεν εφαρμόζεται εφόσον:
(a)   διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διαρθρωτικές στρεβλώσεις ή σημαντικές κρατικές παρεμβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις τιμές, το κόστος και τις εισροές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των πρώτων υλών και της ενέργειας, την έρευνα και την εργασία, τις εκροές, τις πωλήσεις και τις επενδύσεις, τη χειραγώγηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την αθέμιτη χρηματοδότηση του εμπορίου, όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν στη χώρα εξαγωγής·
(β)  η χώρα εξαγωγής δεν έχει επαρκές επίπεδο κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, με το επαρκές επίπεδο να προσδιορίζεται μέσω της επικύρωσης και της αποτελεσματικής εφαρμογής από την τρίτη χώρα των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών και των σχετικών πρωτοκόλλων, στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος καθ' οιονδήποτε χρόνο, καθώς και των συμβάσεων της ΔΟΕ που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·
(γ)  ο προσφεύγων αντιπροσωπεύει διαφορετική και κατακερματισμένη βιομηχανία που σε μεγάλο βαθμό απαρτίζεται από ΜΜΕ·
(δ)  διαπιστωθεί βάσει της έρευνας ή μιας ξεχωριστής έρευνας κατά των επιδοτήσεων ότι η χώρα εξαγωγής παρέχει μία ή περισσότερες επιδοτήσεις στους παραγωγούς του υπό εξέταση προϊόντος εξαγωγής.
Ωστόσο, αυτός ο χαμηλότερος δασμός πρέπει να εφαρμόζεται πάντοτε στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διαρθρωτικές στρεβλώσεις στο εμπόριο πρώτων υλών, όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν στη χώρα εξαγωγής και η χώρα εξαγωγής ανήκει στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπως παρατίθενται στο παράρτημα IV του κανονισμού (EE) αριθ. 978/2012.
Τροπολογία 77/αναθ.
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 - στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
—α)  Στην παράγραφο 2 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Για να αρχίσει επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων, πρέπει η σχετική αίτηση να περιέχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η λήξη ισχύος των μέτρων είναι πιθανόν να οδηγήσει στη συνέχιση ή την επανάληψη του ντάμπινγκ και της ζημίας. Η πιθανότητα αυτή μπορεί, παραδείγματος χάρη, να στηρίζεται σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ντάμπινγκ και η ζημία συνεχίζονται ή ότι η εξάλειψη της ζημίας οφείλεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στην ύπαρξη των μέτρων ή ότι η κατάσταση των εξαγωγέων ή οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω άσκηση ζημιογόνων πρακτικών ντάμπινγκ.
«Για να αρχίσει επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων, πρέπει η σχετική αίτηση να περιέχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η λήξη ισχύος των μέτρων είναι πιθανόν να οδηγήσει στη συνέχιση ή την επανάληψη του ντάμπινγκ και της ζημίας. Η πιθανότητα αυτή μπορεί, παραδείγματος χάρη, να στηρίζεται σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ντάμπινγκ και η ζημία συνεχίζονται ή ότι η εξάλειψη της ζημίας οφείλεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στην ύπαρξη των μέτρων ή ότι η κατάσταση των εξαγωγέων ή οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω άσκηση ζημιογόνων πρακτικών ντάμπινγκ. Η εν λόγω πιθανότητα μπορεί επίσης να στηρίζεται στις συνεχείς παρεμβάσεις της χώρας εξαγωγής
Κατά τη διεξαγωγή των ερευνών βάσει της παρούσας παραγράφου, παρέχεται στους εξαγωγείς, τους εισαγωγείς, τους εκπροσώπους της χώρας εξαγωγής και τους κοινοτικούς παραγωγούς η δυνατότητα να προβάλλουν περαιτέρω επιχειρήματα ή αντεπιχειρήματα ή να διατυπώνουν παρατηρήσεις σχετικά με τα θέματα που θίγονται στην αίτηση επανεξέτασης, ενώ για την εξαγωγή συμπερασμάτων λαμβάνονται καταλλήλως υπόψη όλα τα συναφή και δεόντως τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί σχετικά με το αν τυχόν η λήξη ισχύος μέτρων είναι ή όχι πιθανόν να οδηγήσει σε συνέχιση ή σε επανάληψη του ντάμπινγκ και της ζημίας.»
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 11 – παράγραφος 5
(a)  στην παράγραφο 5, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
Διαγράφεται
«Εάν, ύστερα από έρευνα σύμφωνα με την παράγραφο 2, το μέτρο παύει να ισχύει, οι δασμοί που έχουν εισπραχθεί από την ημερομηνία έναρξης της εν λόγω έρευνας πρέπει να επιστρέφονται υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί σχετικό αίτημα στις εθνικές τελωνειακές αρχές και ότι οι εν λόγω αρχές θα προβούν στην επιστροφή των δασμών, σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία της Ένωσης, και σχετικά με την επιστροφή και διαγραφή δασμών. Επιστροφή τέτοιας μορφής δεν γεννά υποχρέωση καταβολής τόκων από τις εθνικές τελωνειακές αρχές.»
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
6a.  Στο άρθρο 14, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Βάσει του παρόντος κανονισμού είναι δυνατό να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά τον κοινό ορισμό της έννοιας της καταγωγής, όπως αυτός περιέχεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.
"3. Είναι δυνατό να θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού ειδικές διατάξεις, ειδικότερα σε σχέση με τον κοινό ορισμό της έννοιας της καταγωγής, όπως αυτός περιέχεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1) ή σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτού ."
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 5
6β.  Στο άρθρο 14, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
5.   Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή , να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για την καταγραφή των εισαγωγών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταγενέστερη επιβολή μέτρων έναντι των εισαγωγών αυτών με ισχύ από την ημερομηνία καταγραφής τους. Οι εισαγωγές είναι δυνατό να καταγράφονται μετά από σχετική αίτηση της κοινοτικής βιομηχανίας η οποία να περιλαμβάνει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν αυτή την ενέργεια. Η καταγραφή θεσπίζεται με κανονισμό ο οποίος διευκρινίζει το σκοπό της εν λόγω ενέργειας και, αν χρειάζεται, το υπολογιζόμενο ποσό στο οποίο θα ανέρχεται η ενδεχόμενη μελλοντική οφειλή. Οι εισαγωγές δεν υποβάλλονται σε καταγραφή για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των εννέα μηνών .
« 5. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, αφού ενημερώσει τα κράτη μέλη σε εύθετο χρόνο , να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για την καταγραφή των εισαγωγών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταγενέστερη επιβολή μέτρων έναντι των εισαγωγών αυτών με ισχύ από την ημερομηνία καταγραφής τους. Οι εισαγωγές καταγράφονται μετά από σχετική αίτηση της ενωσιακής βιομηχανίας η οποία να περιλαμβάνει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν αυτή την ενέργεια. Οι εισαγωγές είναι δυνατό να υποβάλλονται σε καταγραφή κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής .
Οι εισαγωγές καταγράφονται από την ημερομηνία έναρξης της έρευνας όταν η καταγγελία της ενωσιακής βιομηχανίας περιλαμβάνει αίτηση για καταγραφή και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν αυτή την ενέργεια.
Η καταγραφή θεσπίζεται με κανονισμό ο οποίος διευκρινίζει το σκοπό της εν λόγω ενέργειας και, αν χρειάζεται, το υπολογιζόμενο ποσό στο οποίο θα ανέρχεται η ενδεχόμενη μελλοντική οφειλή. Οι εισαγωγές δεν υποβάλλονται σε καταγραφή για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των εννέα μηνών.»
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 6
6γ.  Στο άρθρο 14, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
6.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή σε μηνιαία βάση τα στοιχεία για το εισαγωγικό εμπόριο των προϊόντων σε σχέση με τα οποία διεξάγεται έρευνα ή έχουν επιβληθεί μέτρα, καθώς και για το ύψος των δασμών που εισπράττονται βάσει του παρόντος κανονισμού.
«6. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή σε μηνιαία βάση τα στοιχεία για το εισαγωγικό εμπόριο των προϊόντων σε σχέση με τα οποία διεξάγεται έρευνα ή έχουν επιβληθεί μέτρα, καθώς και για το ύψος των δασμών που εισπράττονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου και ρητού αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους, και αφού ζητηθεί η γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, να αποφασίσει να κοινοποιήσει τις πληροφορίες που αφορούν τους όγκους και τις τιμές εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων.»
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) 1225/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 7 α (νέα)
6δ.  Στο άρθρο 14 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«7a. Όταν η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει ή να δημοσιεύσει έγγραφο προκειμένου να αποσαφηνιστεί η καθιερωμένη πρακτική της ως προς την εφαρμογή οποιουδήποτε στοιχείου του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από την έκδοση ή τη δημοσίευση και θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση των εγγράφων αυτών υπόκειται σε διαδικαστικές απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω έγγραφα συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Τα έγγραφα αυτά δεν δύνανται να διευρύνουν τη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής, όπως αυτή ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τη θέσπιση μέτρων.»
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
«1. Όταν είναι μεγάλος ο αριθμός των ενωσιακών παραγωγών, των εξαγωγέων ή των εισαγωγέων, των τύπων προϊόντος ή των συναλλαγών, η έρευνα είναι δυνατόν να περιορίζεται σε εύλογο αριθμό ενδιαφερομένων μερών, προϊόντων ή συναλλαγών, με τη χρήση δειγματοληψιών που να ανταποκρίνονται στις αρχές της στατιστικής και λαμβανομένων ως βάση των στοιχείων που είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο της επιλογής· εναλλακτικά η έρευνα είναι δυνατόν να περιορίζεται στον μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο παραγωγής, πωλήσεων ή εξαγωγών, για τον οποίο μπορεί λογικά να διεξαχθεί έρευνα εντός του διαθέσιμου χρόνου.»
«1. Όταν είναι μεγάλος ο αριθμός των ενωσιακών παραγωγών, των εξαγωγέων ή των εισαγωγέων που συνεργάζονται με τη συγκατάθεσή τους στην έρευνα, ή των τύπων προϊόντος ή των συναλλαγών, η έρευνα είναι δυνατόν να περιορίζεται σε εύλογο αριθμό ενδιαφερομένων μερών, προϊόντων ή συναλλαγών, με τη χρήση δειγματοληψιών που να ανταποκρίνονται στις αρχές της στατιστικής και λαμβανομένων ως βάση των στοιχείων που είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο της επιλογής· εναλλακτικά η έρευνα είναι δυνατόν να περιορίζεται στον μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο παραγωγής, πωλήσεων ή εξαγωγών, για τον οποίο μπορεί λογικά να διεξαχθεί έρευνα εντός του διαθέσιμου χρόνου. Στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από ΜΜΕ, στην τελική επιλογή των μερών θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό τους στον οικείο τομέα
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 19 α – παράγραφος 1
1.  Οι παραγωγοί της Ένωσης, οι εισαγωγείς, οι εξαγωγείς και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις και οι εκπρόσωποι της χώρας εξαγωγής δύνανται να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επιβολή των προσωρινών δασμών. Οι αιτήσεις για την παροχή αυτών των πληροφοριών υποβάλλονται εγγράφως εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται σ’ αυτά τα μέρη, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 για την επιβολή των προσωρινών δασμών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν:
Διαγράφεται
(a)  περίληψη των προτεινόμενων δασμών μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και
(β)  αναλυτικά στοιχεία για τον υπολογισμό του περιθωρίου ντάμπινγκ και του περιθωρίου που είναι επαρκές για την εξουδετέρωση της ζημίας για τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, αφού ληφθεί δεόντως υπόψη η ανάγκη τήρησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιέχονται στο άρθρο 19. Τα μέρη διαθέτουν προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών για την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με την ακρίβεια των υπολογισμών.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
9.  Στο άρθρο 21 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Διαγράφεται
‘2. Προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι αρχές να μπορούν να λάβουν υπόψη τους όλες τις απόψεις και όλα τα στοιχεία, πριν αποφασίσουν αν η επιβολή μέτρων εξυπηρετεί ή όχι το συμφέρον της Ένωσης, παρέχεται το δικαίωμα στους ενωσιακούς παραγωγούς, εισαγωγείς και τις αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις και σε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών και των καταναλωτών να αναγγελθούν εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην ανακοίνωση για την έναρξη έρευνας αντιντάμπινγκ και να προσκομίσουν πληροφορίες στην Επιτροπή. Τα στοιχεία αυτά ή κατάλληλη περίληψη αυτών διατίθενται στα λοιπά μέρη που ορίζονται στο παρόν άρθρο, τα οποία έχουν το δικαίωμα να διατυπώνουν απόψεις και παρατηρήσεις σχετικά με τα στοιχεία αυτά.»
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)
9α.  Στο άρθρο 22 προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος:
"1a. Μόλις επικυρώσουν τις συμβάσεις της ΔΟΕ όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα ενημερώσει αντίστοιχα το παράρτημα Ια, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ."
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Άρθρο 22 α (νέο)
9β.  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 22α
Έκθεση
1.  Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Επιτροπή, μεριμνώντας δεόντως για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 19, υποβάλλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού στο πλαίσιο διαλόγου για τα μέσα εμπορικής άμυνας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για θέματα εμπορίου στον τομέα της άμυνας. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών και οριστικών μέτρων, την περάτωση της έρευνας χωρίς λήψη μέτρων, τις αναλήψεις υποχρεώσεων, τις επανεξετάσεις και τους επιτόπιους ελέγχους και τις δραστηριότητες των διαφόρων οργάνων τα οποία είναι υπεύθυνα για την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτόν. Η έκθεση καλύπτει επίσης τη χρήση μέσων εμπορικής άμυνας εκ μέρους τρίτων χωρών και με στόχο την Ένωση, πληροφορίες σχετικά με την ανάκαμψη της ενωσιακής βιομηχανίας την οποία αφορούν τα επιβληθέντα μέτρα και τυχόν προσφυγές κατά διαφόρων μέτρων που έχουν επιβληθεί. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του συμβούλου ακροάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Επιτροπής και του γραφείου υποστήριξης για τις ΜΜΕ που σχετίζονται την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, εντός ενός μηνός από την υποβολή της έκθεσης από την Επιτροπή, να καλέσει την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του προκειμένου να παρουσιάσει και να διευκρινίσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση μπορεί επίσης να αποτελέσει αντικείμενο ψηφίσματος.
3.  Το αργότερο έξι μήνες μετά την υποβολή της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η Επιτροπή δημοσιοποιεί την έκθεση αυτή."
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
Παράρτημα I α (νέα)
9γ.  Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:
«Παράρτημα I α
Συμβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8, 9
1.  Σύμβαση περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, αριθ. 29 (1930)
2.  Σύμβαση περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος, αριθ. 87 (1948)
3.  Σύμβαση περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως, αριθ. 98 (1949)
4.  Σύμβαση περί ίσης αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας, αριθ. 100 (1951)
5.  Σύμβαση για την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας, αριθ. 105 (1957)
6.  Σύμβαση για τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα, αριθ. 111 (1958)
7.  Σύμβαση περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν, αριθ. 138 (1973)
8.  Σύμβαση για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους, αριθ. 182 (1999)»
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Τίτλος
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2009 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2009 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται στο σύνολο του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 597/2009.)
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Στο εσωτερικό της Ένωσης, καταρχήν απαγορεύονται οι αντισταθμίσιμες επιδοτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. Επομένως, αντισταθμίσιμες επιδοτήσεις που χορηγούνται από τρίτες χώρες είναι ιδιαίτερα στρεβλωτικές για το εμπόριο. Το ύψος των κρατικών ενισχύσεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή έχει μειωθεί σταθερά με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, για το μέσο κατά των επιδοτήσεων δεν θα πρέπει πλέον να εφαρμόζεται ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού στις εισαγωγές από χώρα/χώρες που μετέχουν στην πρακτική επιδοτήσεων.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο -1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
-1β. Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
"Η χρήση επιδοτούμενου προϊόντος στην εξερεύνηση της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ενός κράτους μέλους, ή στην εκμετάλλευση των πόρων της, θεωρείται, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εισαγωγή και υπόκειται σε αντίστοιχο δασμό σε περίπτωση που προκαλεί ζημία στην ενωσιακή βιομηχανία."
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1a.  Στο άρθρο 10 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, η έναρξη έρευνας για τη διαπίστωση της ύπαρξης, της έκτασης και των συνεπειών οποιασδήποτε πιθανολογούμενης επιδότησης, προϋποθέτει την υποβολή γραπτής καταγγελίας εκ μέρους κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ή ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα, που ενεργεί για λογαριασμό του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.
«1. Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 8, η έναρξη έρευνας για να διαπιστωθούν η ύπαρξη, η έκταση και οι επιπτώσεις των τυχόν εικαζόμενων πρακτικών ντάμπινγκ προϋποθέτει γραπτή καταγγελία εκ μέρους κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και κάθε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα, που ενεργεί επ' ονόματι του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Καταγγελίες μπορούν επίσης να υποβάλλονται εκ μέρους του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, ή κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα, που ενεργεί επ' ονόματι του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, από κοινού με συνδικαλιστικές οργανώσεις.»
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 (νέο)
1β.  Στο άρθρο 10 παράγραφος 6, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Στην περίπτωση των διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, η Επιτροπή βοηθά στην επίτευξη αυτών των κατώτατων ορίων μέσω της στήριξης που παρέχει το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ.»
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 10 – παράγραφος 8
1γ.  Το άρθρο 10 παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
8.  Αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή αποφασίσει να αρχίσει έρευνα χωρίς να έχει λάβει γραπτή καταγγελία προς τούτο εκ μέρους ή για λογαριασμό του κοινοτικού κλάδου παραγωγής , οφείλει να στηρίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια, κατά την έννοια της παραγράφου 2, τα οποία δικαιολογούν την έναρξη έρευνας.
«8. Αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από ΜΜΕ , η Επιτροπή αποφασίσει να αρχίσει έρευνα χωρίς να έχει λάβει γραπτή καταγγελία προς τούτο εκ μέρους ή για λογαριασμό της ενωσιακής βιομηχανίας , οφείλει να στηρίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια, κατά την έννοια της παραγράφου 2, τα οποία δικαιολογούν την έναρξη έρευνας.»
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 11 – παράγραφος 9
9.  Όταν πρόκειται για διαδικασία κινηθείσα βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 11, η έρευνα ολοκληρώνεται, ει δυνατόν εντός προθεσμίας ενός έτους . Οι έρευνες αυτές πρέπει , σε όλες τις περιπτώσεις, να ολοκληρώνονται εντός προθεσμίας 13 μηνών από την έναρξή τους, κατ’ εφαρμογή είτε των συμπερασμάτων που έχουν διατυπωθεί βάσει του άρθρου 13 για τις αναλήψεις υποχρεώσεων είτε των συμπερασμάτων που έχουν διατυπωθεί βάσει του άρθρου 15 για την επιβολή οριστικών μέτρων.
9.  Όταν πρόκειται για διαδικασία κινηθείσα βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 11, η έρευνα ολοκληρώνεται, ει δυνατόν εντός προθεσμίας εννέα μηνών . Οι έρευνες αυτές, σε όλες τις περιπτώσεις, ολοκληρώνονται εντός προθεσμίας 10 μηνών από την έναρξή τους, κατ’ εφαρμογή είτε των συμπερασμάτων που έχουν διατυπωθεί βάσει του άρθρου 13 για τις αναλήψεις υποχρεώσεων είτε των συμπερασμάτων που έχουν διατυπωθεί βάσει του άρθρου 15 για την επιβολή οριστικών μέτρων. Εφόσον είναι δυνατόν, οι περίοδοι έρευνας, ιδίως στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από ΜΜΕ, συμπίπτουν με το οικονομικό έτος.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 11 – παράγραφος 11
11.  Οι παραγωγοί του ομοειδούς προϊόντος της Ένωσης υποχρεούνται να συνεργάζονται σε διαδικασίες που έχουν κινηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 8.
11.  Οι παραγωγοί του ομοειδούς προϊόντος της Ένωσης, με εξαίρεση τους μικρούς και πολύ μικρούς παραγωγούς της Ένωσης, καλούνται να συνεργάζονται σε διαδικασίες που έχουν κινηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 8.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 11 – παράγραφος 11 α (νέα)
11a.  Στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από ΜΜΕ, η Επιτροπή διευκολύνει την πρόσβαση στο μέσο, στο πλαίσιο υποθέσεων αντιεπιδοτήσεων, μέσω ενός γραφείου υποστήριξης για τις ΜΜΕ.
Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ προωθεί την ευαισθητοποίηση όσον αφορά το μέσο, παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής των καταγγελιών και την καλύτερη παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την ύπαρξη αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων και ζημίας. Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ διαθέτει τυποποιημένα έντυπα για στατιστικά στοιχεία που υποβάλλονται για συγκεκριμένους σκοπούς και ερωτηματολόγια.
Μετά την έναρξη μιας έρευνας, το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ ενημερώνει τις ΜΜΕ και τις σχετικές ενώσεις τους, που είναι πιθανό να επηρεάζονται, σχετικά με την έναρξη των ερευνητικών διαδικασιών και τις προθεσμίες για την εγγραφή τους ως ενδιαφερόμενα μέρη.
Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ βοηθά στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, όπου δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα ερωτήματα των ΜΜΕ όσον αφορά τις έρευνες που έχουν ξεκινήσει δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 8. Στο μέτρο του δυνατού, συμβάλλει στη μείωση του βάρους που απορρέει από τα γλωσσικά εμπόδια.
Σε περίπτωση που οι ΜΜΕ παρουσιάζουν αρχικά αποδεικτικά στοιχεία για αντισταθμίσιμες επιδοτήσεις, το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ παρέχει σε αυτές πληροφορίες όσον αφορά την εξέλιξη του όγκου και της αξίας των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 6.
Παρέχει επίσης κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις συμπληρωματικές μεθόδους επαφής και σύνδεσης με τον σύμβουλο ακροάσεων και τις εθνικές τελωνειακές αρχές. Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ ενημερώνει επίσης τις ΜΜΕ σχετικά με τις δυνατότητες και τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσαν να ζητήσουν την επανεξέταση των μέτρων και την επιστροφή των αντισταθμίσιμων δασμών που έχουν καταβληθεί.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 11 – παράγραφος 11 β (νέα)
11β.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τη βέλτιστη δυνατή πρόσβαση στις πληροφορίες, διαμορφώνοντας ένα σύστημα ενημέρωσης στο πλαίσιο του οποίου τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται όταν στους φακέλους των ερευνών προστίθενται νέες αδιαβάθμητες πληροφορίες. Οι αδιαβάθμητες πληροφορίες γίνονται επίσης προσβάσιμες μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 11 – παράγραφος 11 γ (νέα)
11γ.  Η Επιτροπή διασφαλίζει την ουσιαστική άσκηση των δικονομικών δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων μερών και εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες διεξάγονται με αμεροληψία, αντικειμενικότητα και εντός εύλογης χρονικής περιόδου, διαμέσου ενός συμβούλου ακροάσεων, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 11 – παράγραφος 11 δ (νέα)
11δ.  Η Επιτροπή εκδίδει ερωτηματολόγια προς χρήση κατά τις έρευνες, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων μερών.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
(-a)  το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Οι προσωρινοί δασμοί επιβάλλονται το νωρίτερο 60 ημέρες και το αργότερο εννέα μήνες μετά την έναρξη της διαδικασίας ."
"Δεν επιτρέπεται επιβολή προσωρινών δασμών ούτε πριν από την πάροδο 60 ημερών αλλά ούτε και μετά την παρέλευση έξι μηνών από την έναρξη της διαδικασίας. "
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α
(β)  το ακόλουθο εδάφιο προστίθεται στο τέλος:
Διαγράφεται
«Οι προσωρινοί δασμοί δεν εφαρμόζονται για διάστημα τριών εβδομάδων από τη διαβίβαση των πληροφοριών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 19β. Η παροχή των πληροφοριών αυτών δεν προδικάζει τις μεταγενέστερες αποφάσεις που μπορεί να λάβει η Επιτροπή.»
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
3a.  Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Υπό την προϋπόθεση ότι έχει διατυπωθεί προσωρινό συμπέρασμα το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη επιδοτήσεων και την εξ αυτών πρόκληση ζημίας, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί οικειοθελώς προτεινόμενες ικανοποιητικές αναλήψεις υποχρεώσεων, βάσει των οποίων:
"1. Υπό την προϋπόθεση ότι έχει διατυπωθεί προσωρινό συμπέρασμα το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη επιδοτήσεων και την εξ αυτών πρόκληση ζημίας, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί οικειοθελώς προτεινόμενες αναλήψεις υποχρεώσεων, βάσει των οποίων:
(α)  η χώρα καταγωγής ή/και εξαγωγής συμφωνεί να καταργήσει ή να μειώσει την επιδότηση ή να λάβει άλλου είδους μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της· ή
(α)  η χώρα καταγωγής ή/και εξαγωγής συμφωνεί να καταργήσει ή να μειώσει την επιδότηση ή να λάβει άλλου είδους μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της· ή
(β)  ο εξαγωγέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθεωρήσει τις τιμές που εφαρμόζει ή να διακόψει τις εξαγωγές προς την εκάστοτε περιοχή των προϊόντων τα οποία τυγχάνουν αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, ούτως ώστε η Επιτροπή, μετά από συγκεκριμένες διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή, να πεισθεί ότι εξαλείφθηκαν οι ζημιογόνες συνέπειες των επιδοτήσεων.
(β)  ο εξαγωγέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθεωρήσει τις τιμές που εφαρμόζει ή να διακόψει τις εξαγωγές προς την εκάστοτε περιοχή των προϊόντων τα οποία τυγχάνουν αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή, μετά από συγκεκριμένες διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή, θα έχει αποφανθεί ότι εξαλείφθηκαν οι ζημιογόνες συνέπειες των επιδοτήσεων.
Σε αυτή την περίπτωση και στο βαθμό που ισχύουν οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι προσωρινοί δασμοί που έχει επιβάλει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 και οι οριστικοί δασμοί που έχει επιβάλει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, δεν εφαρμόζονται στις αντίστοιχες εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος που κατασκευάζεται από τις εταιρείες οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων και σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση της εν λόγω απόφασης.
Σε αυτή την περίπτωση και στο βαθμό που ισχύουν οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι προσωρινοί δασμοί που έχει επιβάλει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 και οι οριστικοί δασμοί που έχει επιβάλει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, δεν εφαρμόζονται στις αντίστοιχες εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος που κατασκευάζεται από τις εταιρείες οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων και σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση της εν λόγω απόφασης.
Οι αυξήσεις τιμών βάσει αυτών των αναλήψεων υποχρεώσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες από αυτές που χρειάζονται για την αντιστάθμιση του ύψους των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, και μάλιστα πρέπει να υπολείπονται του ύψους των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων αν αυτές οι αυξήσεις επαρκούν για την εξάλειψη της ζημίας που έχει προκληθεί στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.
Ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού δεν εφαρμόζεται σε τιμές που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο ανάληψης υποχρεώσεων σε διαδικασίες κατά των επιδοτήσεων. "
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 4
3β.  Στο άρθρο 13, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
4.  Τα μέρη που προσφέρονται να αναλάβουν κάποια υποχρέωση οφείλουν να παρέχουν μη εμπιστευτική εκδοχή της ανάληψης υποχρέωσης ώστε να είναι δυνατό να την πληροφορούνται τα μέρη που αφορά η έρευνα.
"4. Τα μέρη που προσφέρονται να αναλάβουν κάποια υποχρέωση οφείλουν να παρέχουν μη εμπιστευτική περιγραφή της ανάληψης υποχρέωσης, ώστε να είναι δυνατόν να την πληροφορούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη που μετέχουν στην έρευνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο . Τα μέλη καλούνται να δημοσιοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενο και τη φύση της επιχείρησης προστατεύοντας όμως δεόντως τις εμπιστευτικές πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 29. Επιπλέον, πριν από την αποδοχή μιας τέτοιας προσφοράς, η Επιτροπή διαβουλεύεται με την ενωσιακή βιομηχανία σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και την εφαρμογή της ανάληψης υποχρέωσης. "
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7 α
(a)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
Διαγράφεται
«Εάν, κατόπιν έρευνας δυνάμει του άρθρου 18, το μέτρο περατώνεται, οι δασμοί που έχουν εισπραχθεί μετά την ημερομηνία έναρξης των εν λόγω έρευνας πρέπει να επιστρέφονται. Η επιστροφή ζητείται από τις εθνικές τελωνειακές αρχές σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία της Ένωσης.»
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 3
7a.  Στο άρθρο 24, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Βάσει του παρόντος κανονισμού είναι δυνατό να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά τον κοινό ορισμό της έννοιας της καταγωγής, όπως αυτός περιέχεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.
"3. Είναι δυνατό να θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού ειδικές διατάξεις, ειδικότερα σε σχέση με τον κοινό ορισμό της έννοιας της καταγωγής, όπως αυτός περιέχεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ή σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτού ."
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 5
7β.  Στο άρθρο 24, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
5.   Η Επιτροπή δύναται, μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή , να ζητάει από τις τελωνειακές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό την καταγραφή των επίμαχων εισαγωγών, ούτως ώστε να είναι δυνατό να εφαρμοστούν μεταγενέστερα μέτρα έναντι των εισαγωγών αυτών από την ημερομηνία της καταγραφής τους.
Οι εισαγωγές είναι δυνατό να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε καταγραφή μετά από αίτηση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής επαρκώς αιτιολογημένη.
« 5. Η Επιτροπή δύναται, αφού ενημερώσει τα κράτη μέλη σε εύθετο χρόνο , να ζητάει από τις τελωνειακές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό την καταγραφή των επίμαχων εισαγωγών, ούτως ώστε να είναι δυνατό να εφαρμοστούν μεταγενέστερα μέτρα έναντι των εισαγωγών αυτών από την ημερομηνία της καταγραφής τους.
Οι εισαγωγές υποβάλλονται υποχρεωτικά σε καταγραφή μετά από αίτηση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής επαρκώς αιτιολογημένη. Οι εισαγωγές είναι δυνατό να υποβάλλονται επίσης σε καταγραφή κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής.
Οι εισαγωγές υποβάλλονται σε καταγραφή από την ημερομηνία έναρξης της έρευνας όταν η καταγγελία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής περιλαμβάνει επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση για καταγραφή.
Η καταγραφή επιβάλλεται με κανονισμό ο οποίος διευκρινίζει το σκοπό του μέτρου και, ενδεχομένως, το κατ’ εκτίμηση ύψος της πιθανής μελλοντικής οφειλής. Οι εισαγωγές δεν επιτρέπεται να υποβάλλονται σε καταγραφή για περίοδο μεγαλύτερη από εννέα μήνες.
Η καταγραφή επιβάλλεται με κανονισμό ο οποίος διευκρινίζει το σκοπό του μέτρου και, ενδεχομένως, το κατ’ εκτίμηση ύψος της πιθανής μελλοντικής οφειλής. Οι εισαγωγές δεν επιτρέπεται να υποβάλλονται σε καταγραφή για περίοδο μεγαλύτερη από εννέα μήνες.»
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 6
7γ.  Στο άρθρο 24, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
6.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν κάθε μήνα στην Επιτροπή τα στοιχεία για τις εισαγωγές των προϊόντων για τα οποία διεξάγεται έρευνα ή έχουν επιβληθεί μέτρα, καθώς και για το ύψος των δασμών που εισπράττονται βάσει του παρόντος κανονισμού.
«6. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν κάθε μήνα στην Επιτροπή τα στοιχεία για τις εισαγωγές των προϊόντων για τα οποία διεξάγεται έρευνα ή έχουν επιβληθεί μέτρα, καθώς και για το ύψος των δασμών που εισπράττονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου και ρητού αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους, και αφού ζητηθεί η γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, να αποφασίσει να κοινοποιήσει τις πληροφορίες που αφορούν τους όγκους και τις τιμές εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων.»
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 7 α (νέα)
7δ.  Στο άρθρο 24 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«7a. Όταν η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει ή να δημοσιεύσει έγγραφο προκειμένου να αποσαφηνιστεί η καθιερωμένη πρακτική της ως προς την εφαρμογή οποιουδήποτε στοιχείου του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από την έκδοση ή τη δημοσίευση και θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση των εγγράφων αυτών υπόκειται σε διαδικαστικές απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω έγγραφα συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Τα έγγραφα αυτά δεν δύνανται να διευρύνουν τη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής, όπως αυτή ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τη θέσπιση μέτρων.»
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
8.  Στο άρθρο 27 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
8.   Στο άρθρο 27, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Όταν είναι μεγάλος ο αριθμός των ενωσιακών παραγωγών, εξαγωγέων ή εισαγωγέων, των τύπων προϊόντος ή των συναλλαγών, η έρευνα είναι δυνατόν να περιορίζεται:»
«1. Όταν είναι μεγάλος ο αριθμός των ενωσιακών παραγωγών, εξαγωγέων ή εισαγωγέων που συνεργάζονται στην έρευνα, ή των τύπων προϊόντος ή των συναλλαγών, η έρευνα είναι δυνατόν να περιορίζεται:
(α)  σε εύλογο αριθμό ενδιαφερομένων μερών, προϊόντων ή συναλλαγών, με τη χρήση δειγμάτων στατιστικά αντιπροσωπευτικών με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο της επιλογής· ή
(β)  στον μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο παραγωγής, πωλήσεων ή εξαγωγών για τον οποίον είναι λογικό να διεξαχθεί έρευνα εντός του διαθέσιμου χρόνου.
Στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από ΜΜΕ, στην τελική επιλογή των μερών θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό τους στον οικείο τομέα.»
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 29β
9.  Μετά το άρθρο 29, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
Διαγράφεται
«Άρθρο 29β
Πληροφορίες σχετικά με προσωρινά μέτρα
1.  Οι παραγωγοί της Ένωσης, οι εισαγωγείς, οι εξαγωγείς και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις και οι εκπρόσωποι της χώρας εξαγωγής δύνανται να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επιβολή των προσωρινών δασμών. Οι αιτήσεις για την παροχή αυτών των πληροφοριών υποβάλλονται εγγράφως εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται σ’ αυτά τα μέρη, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 για την επιβολή των προσωρινών δασμών.
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν:
(a)  περίληψη των προτεινόμενων δασμών μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και
(β)  αναλυτικά στοιχεία για τον υπολογισμό του περιθωρίου ντάμπινγκ και του περιθωρίου που είναι επαρκές για την εξουδετέρωση της ζημία για τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, αφού ληφθεί δεόντως υπόψη η ανάγκη τήρηση των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στο άρθρο 29. Τα μέρη διαθέτουν προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών για την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με την ακρίβεια των υπολογισμών.
2.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται να μην επιβληθούν προσωρινοί δασμοί, αλλά να συνεχιστεί η έρευνα, τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ενημερώνονται για τη μη επιβολή δασμών δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 για την επιβολή των προσωρινών δασμών.»
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 31 – παράγραφος 2
10.  Στο άρθρο 31 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Διαγράφεται
"2. Προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι αρχές να μπορούν να λάβουν υπόψη τους όλες τις απόψεις και όλα τα στοιχεία, πριν αποφασίσουν αν η επιβολή μέτρων εξυπηρετεί ή όχι το συμφέρον της Ένωσης, παρέχεται το δικαίωμα στους ενωσιακούς παραγωγούς, εισαγωγείς και τις αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις και σε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών και των καταναλωτών να αναγγελθούν εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην ανακοίνωση για την έναρξη έρευνας αντιντάμπινγκ και να προσκομίσουν πληροφορίες στην Επιτροπή. Οι πληροφορίες αυτές ή κατάλληλες περιλήψεις αυτών των πληροφοριών, ανακοινώνονται στα λοιπά μέρη που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, τα οποία έχουν δικαίωμα να διατυπώσουν τυχόν παρατηρήσεις επ' αυτών.»
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 10 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009
Άρθρο 33 α (νέο)
10a.  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 33α
Έκθεση
1.  Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Επιτροπή, μεριμνώντας δεόντως για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 19, υποβάλλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού στο πλαίσιο διαλόγου για τα μέσα εμπορικής άμυνας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για θέματα εμπορίου στον τομέα της άμυνας. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών και οριστικών μέτρων, την περάτωση της έρευνας χωρίς λήψη μέτρων, τις αναλήψεις υποχρεώσεων, τις επανεξετάσεις και τους επιτόπιους ελέγχους και τις δραστηριότητες των διαφόρων οργάνων τα οποία είναι υπεύθυνα για την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτόν. Η έκθεση καλύπτει επίσης τη χρήση μέσων εμπορικής άμυνας εκ μέρους τρίτων χωρών και με στόχο την Ένωση, πληροφορίες σχετικά με την ανάκαμψη της ενωσιακής βιομηχανίας την οποία αφορούν τα επιβληθέντα μέτρα και τυχόν προσφυγές κατά διαφόρων μέτρων που έχουν επιβληθεί. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του συμβούλου ακροάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου και του γραφείου υποστήριξης των ΜΜΕ που σχετίζονται την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, εντός ενός μηνός από την υποβολή της έκθεσης από την Επιτροπή, να καλέσει την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του προκειμένου να παρουσιάσει και να διευκρινίσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση μπορεί επίσης να αποτελέσει και αντικείμενο ψηφίσματος.
3.  Το αργότερο έξι μήνες μετά την υποβολή της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η Επιτροπή δημοσιοποιεί την έκθεση αυτή."
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενσωματώνεται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1225/2009 και τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 597/2009 μέχρι τις ... * .
____________
* Παρακαλούμε εισαγάγετε ημερομηνία: τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0053/2014).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου