Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0103(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0053/2014

Texte depuse :

A7-0053/2014

Dezbateri :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Voturi :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
PV 16/04/2014 - 7.25

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Texte adoptate
PDF 624kWORD 353k
Miercuri, 5 februarie 2014 - Strasbourg Ediţie definitivă
Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping şi unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I
P7_TA(2014)0082A7-0053/2014

Amendamentele adoptate de Parlamentului European la 5 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene și a Regulamentului (CE) nr. 597/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD)) (1) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)
Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)   În urma revizuirii, anumite dispoziții ale regulamentelor ar trebui modificate în scopul de a îmbunătăți transparența și previzibilitatea, de a oferi măsuri eficiente de combatere a retorsiunii, de a îmbunătăți eficacitatea și asigurarea punerii în aplicare și de a optimiza practicile de reexaminare. În plus, ar trebui incluse în regulamente anumite practici care au fost aplicate în contextul anchetelor antidumping și antisubvenții în ultimii ani.
(3)   În urma revizuirii, anumite dispoziții ale regulamentelor ar trebui modificate în scopul de a îmbunătăți transparența și previzibilitatea, de a oferi măsuri eficace de combatere a retorsiunii din partea țărilor terțe , de a îmbunătăți eficacitatea și asigurarea punerii în aplicare și de a optimiza practicile de reexaminare.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Pentru a îmbunătăți transparența și previzibilitatea anchetelor antidumping și antisubvenții, părțile afectate de impunerea unor măsuri antidumping și compensatorii provizorii, în special importatorii, ar trebui să fie informate cu privire la impunerea iminentă a acestor măsuri. Termenul acordat ar trebui să corespundă perioadei cuprinse între data la care proiectul de act de punere în aplicare este prezentat Comitetului antidumping instituit în temeiul articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 și Comitetului antisubvenții instituit în temeiul articolului 25 din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 și adoptarea actului respectiv de către Comisie. Această perioadă este stabilită la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. De asemenea, în cazul anchetelor în care impunerea de măsuri provizorii nu este oportună, este de dorit ca părțile să aibă cunoștință de acest fapt cu suficient timp înainte.
eliminat
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Considerentul 5
Înainte de impunerea măsurilor provizorii ar trebui să se rezerve o scurtă perioadă de timp în care exportatorii sau producătorii să verifice calculul marjei lor individuale de dumping sau de subvenție. Astfel, erorile de calcul ar putea fi corectate înaintea impunerii măsurilor.
eliminat
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Pentru a asigura măsuri eficace de combatere a retorsiunii, producătorii din Uniune ar trebui să poată recurge la regulamente fără să se teamă de retorsiune din partea părților terțe. Dispozițiile existente permit, în circumstanțe speciale, inițierea unei anchete fără să se fi primit o plângere, în cazurile în care există elemente de probă suficiente privind existența unui dumping, a unor subvenții pasabile de măsuri compensatorii, a unor prejudicii și a unor legături de cauzalitate. Aceste circumstanțe speciale ar trebui să includă și cazurile de amenințare cu măsuri de retorsiune.
(6)  Pentru a asigura măsuri eficace de combatere a retorsiunii, producătorii din Uniune ar trebui să poată recurge la regulamente fără să se teamă de retorsiune din partea părților terțe. Dispozițiile existente permit, în circumstanțe speciale, îndeosebi atunci când este vorba de sectoare diverse și fragmentate, compuse în mare parte din întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), inițierea unei anchete fără să se fi primit o plângere, în cazurile în care există elemente de probă suficiente privind existența unui dumping, a unor subvenții susceptibile de măsuri compensatorii, a unor prejudicii și a unor legături de cauzalitate. Aceste circumstanțe speciale ar trebui să includă și cazurile de amenințare cu măsuri de retorsiune din partea țărilor terțe.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Atunci când o anchetă este inițiată fără să se fi primit o plângere ar trebui să se prevadă obligația ca producătorii din Uniune să furnizeze informațiile necesare pentru continuarea anchetei, în scopul de a garanta că sunt disponibile suficiente informații pentru desfășurarea acesteia în cazuri de astfel de amenințări cu măsuri de retorsiune.
(7)  Atunci când o anchetă este inițiată fără să se fi primit o plângere, ar trebui făcută o cerere de cooperare către producătorii din Uniune să furnizeze informațiile necesare pentru continuarea anchetei, în scopul de a garanta că sunt disponibile suficiente informații pentru desfășurarea acesteia în cazuri de astfel de amenințări cu măsuri de retorsiune. Întreprinderile mici și microîntreprinderile ar trebui scutite de această obligație pentru a le elibera de sarcini și costuri administrative nerezonabile.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Pentru a optimiza practica de reexaminare, taxele percepute pe parcursul unei anchete de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor ar trebui să fie rambursate importatorilor în cazul în care măsurile nu se prelungesc după finalizarea anchetei. Această prevedere este oportună având în vedere faptul că, în cursul perioadei de anchetă, nu s-a constatat existența condițiilor necesare continuării măsurilor.
eliminat
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
(11a)  Orice document care vizează clarificarea practicilor stabilite ale Comisiei în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament (inclusiv cele patru proiecte de orientări privind selectarea țării analoge, revizuirile la expirarea măsurilor și durata măsurilor, marja prejudiciului și interesul Uniunii) ar trebui adoptat de Comisie numai după intrarea în vigoare a prezentului regulament și după consultări temeinice cu Parlamentul European și Consiliul și ar trebui să reflecte pe deplin prezentului regulament.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)
(11b)  Uniunea nu este parte a Convențiilor OIM, însă statele sale membre sunt. În prezent, doar convențiile fundamentale ale OIM au fost ratificate de toate statele membre ale Uniunii. Pentru a menține actualizată definiția nivelului suficient de ridicat al standardelor sociale pe baza convențiilor OIM enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, Comisia, prin intermediul unor acte delegate, va actualiza această anexă, imediat ce statele membre ale Uniunii ratifică alte convenții „prioritare” ale OIM.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Sectoarele lipsite de omogenitate și fragmentate, compuse în mare parte din IMM-uri, au dificultăți în a accede la procedurile de apărare a comerțului din cauza complexității acestor proceduri și a costurilor aferente ridicate. Accesul IMM-urilor ar trebui îmbunătățit prin consolidarea rolului serviciului de asistență pentru IMM-uri, care ar trebui să sprijine IMM-urile în depunerea de plângeri și în atingerea pragurilor necesare pentru demararea unor anchete. Procedurile administrative asociate cu procedurile de apărare a comerțului ar trebui, de asemenea, să fie mai bine adaptate la constrângerile IMM-urilor.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)
(12b)  În situațiile de antidumping, durata investigațiilor ar trebui limitată la nouă luni și investigațiile respective ar trebui încheiate în termen de 12 luni de la demararea procedurilor. În cazul măsurilor împotriva subvențiilor, durata investigațiilor ar trebui limitată la nouă luni și investigațiile respective ar trebui încheiate în termen de 10 luni de la demararea procedurilor. În orice caz, taxele vamale provizorii ar trebui impuse numai pe o perioadă care începe la 60 de zile de la inițierea procedurilor și se încheie după șase luni de la inițierea procedurilor.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 12 c (nou)
(12c)  Elementele neconfidențiale ale întreprinderilor transmise Comisiei ar trebui să fie mai bine comunicate părților interesate, Parlamentului European și Consiliului. Consultarea sectorului industrial al Uniunii ar trebui să devină obligatorie pentru Comisie înainte de acceptarea oricărei oferte de angajament.
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  La evaluarea interesului Uniunii, ar trebui ca posibilitatea de a formula observații să li se acorde tuturor producătorilor din Uniune, nu doar acelora care au depus plângere.
eliminat
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)
(18a)  Raportul anual prezentat de Comisie Parlamentului European și Consiliului în legătură cu implementarea Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 597/2009 permite monitorizarea periodică și la timp a instrumentelor de apărare a comerțului ca parte a stabilirii unui dialog interinstituțional structurat pe această temă. Publicarea acestui raport, la șase luni după ce a fost prezentat Parlamentului European și Consiliului, asigură transparența instrumentelor de apărare a comerțului pentru părțile interesate și publicul larg.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 18 b (nou)
(18b)  Comisia ar trebui să asigure o mai mare transparență în ceea ce privește procedurile, procedurile interne și rezultatele anchetelor și toate dosarele neconfidențiale ar trebui publicate prin intermediul unei platforme online.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 18 c (nou)
(18c)  Comisia ar trebui să informeze în mod regulat Parlamentul European și Consiliul cu privire la deschiderea oricărei anchete și la evoluția acesteia.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 18 d (nou)
(18d)  În cazul în care numărul producătorilor din Uniune este atât de mare încât trebuie să se recurgă la eșantionare, Comisia ar trebui, la alegerea unui eșantion de producători, să țină seama pe deplin de ponderea IMM-urilor în cadrul eșantionului, mai ales în cazul unor sectoare industriale neomogene și fragmentate, compuse în mare parte din IMM-uri.
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Considerentul 18 e (nou)
(18e)  Pentru a îmbunătăți eficacitatea instrumentelor de apărare comercială, sindicatelor ar trebui să li se permită să înainteze plângeri scrise în comun cu industria din Uniune.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Titlu
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene.
(Prezentul amendament se aplică în întreg textul Regulamentului (CE) nr. 1225/2009)
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Considerentul 11 a (nou)
(11a)  Țările terțe intervin tot mai mult în desfășurarea comerțului pentru a ajuta producătorii locali, de exemplu, prin impunerea unor taxe la export sau operarea unor sisteme tarifare duale. Astfel de intervenții creează denaturări suplimentare ale comerțului. În consecință, producătorii din Uniune sunt afectați nu numai de dumping, ci suferă și din cauza unor denaturări suplimentare ale comerțului comparativ cu producătorii din țările terțe implicate în astfel de practici. Diferențele în ceea ce privește nivelul muncii și standardele de mediu pot avea ca rezultat alte denaturări ale comerțului. Prin urmare, regula taxei celei mai mici nu ar trebui să se aplice în astfel de cazuri, atunci când țara exportatoare dispune de un nivel insuficient al standardelor de mediu și sociale. Un nivel suficient este definit prin ratificarea convențiilor fundamentale ale OIM și a acordurilor multilaterale de mediu (AMM) la care Uniunea este parte. IMM-urile sunt afectate în mod deosebit din cauza concurenței neloiale, dimensiunile lor mici împiedicându-le să se adapteze la aceasta. Prin urmare, regula taxei celei mai mici nu ar trebui să se aplice atunci când plângerea a fost prezentată în numele unui sector alcătuit în mare parte din IMM-uri. Regula taxei celei mai mici ar trebui să se aplice întotdeauna totuși, atunci când denaturările structurale privind materiile prime sunt rezultatul unei alegeri deliberate făcute de cel puțin o țară mai puțin dezvoltată pentru a proteja interesul public.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -1 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)
-1b. La articolul 1 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:
„Utilizarea oricărui produs care face obiectul unui dumping în legătură cu explorarea platoului continental sau a zonei economice exclusive a unui stat membru sau cu exploatarea resurselor sale este tratată ca un import în temeiul prezentului regulament și va fi impozitată în mod corespunzător, atunci când cauzează prejudicii industriei Uniunii.”
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -1 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 1 – alineatul 4 a
-1c. La articolul 1, se adaugă alineatul următor:
„(4a) Conform prezentului regulament, se înțelege că o materie primă este factorul de producție al unui produs dat cu un impact major asupra costului de producție.”
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -1 d (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 1 – alineatul 4 b (nou)
-1d. La articolul 1, se adaugă alineatul următor:
„(4b) Se consideră că o materie primă face obiectul unei denaturări structurale atunci când prețul său nu este numai rezultatul unei operațiuni normale a mecanismelor pieței care reflectă oferta și cererea. Astfel de denaturări sunt rezultatul unor interferențe din partea unor țări terțe care presupun, printre altele, taxe la export, restricții la export, precum și sisteme tarifare duale.”
Amendamentele 70
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -1 e (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 2 – alineatul 7 – litera a – paragraful 2
-1e. La articolul 2 alineatul (7) litera (a), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
O țară terță cu economie de piață adecvată se alege în mod rezonabil, ținând seama de toate informațiile utile disponibile în momentul efectuării alegerii. Se ține de asemenea seama de termene și, după caz, se alege o țară terță cu economie de piață care face obiectul aceleiași anchete.
„O țară terță cu economie de piață adecvată se alege în mod rezonabil, ținând seama de toate informațiile utile disponibile în momentul efectuării alegerii. Țara aleasă dispune, de asemenea, de un nivel suficient de standarde sociale și de mediu, nivelurile suficiente fiind determinate pe baza ratificării și punerii în aplicare efective de către țara terță a acordurilor multilaterale de mediu și a protocoalelor acestora, la care UE este parte la un moment dat, și a convențiilor OIM enumerate în anexa I ; Se ține de asemenea seama de termene și, după caz, se alege o țară terță cu economie de piață care face obiectul aceleiași anchete.
Amendamentele 87
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1
1a.  La articolul 5 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
Sub rezerva dispozițiilor alineatului 6, se deschide o anchetă care vizează stabilirea existenței, gradului și efectului oricărui presupus dumping în urma înaintării în scris a unei plângeri de către orice persoană fizică sau juridică sau de către orice asociație care nu are personalitate juridică, care acționează în numele industriei comunitare .
Sub rezerva dispozițiilor alineatului ( 6) , se deschide o anchetă care vizează stabilirea existenței, gradului și efectului oricărui presupus dumping în urma înaintării în scris a unei plângeri de către orice persoană fizică sau juridică sau de către orice asociație care nu are personalitate juridică, care acționează în numele industriei Uniunii . Plângerile pot fi adresate, de asemenea, în comun de industria din Uniune sau de orice persoană fizică sau juridică sau de orice asociație fără personalitate juridică acționând în numele acestora și de sindicate.”
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)
1b.  La articolul 5, se introduce următorul alineat:
„(1a) Comisia facilitează accesul la instrument pentru sectoarele industriale neomogene și fragmentate, compuse în mare parte din întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), în contextul cazurilor de antidumping, prin intermediul unui serviciu de asistență pentru IMM-uri.
Serviciul de asistență pentru IMM-uri difuzează informații cu privire la instrument, furnizează informații și explicații cu privire la diferite spețe și la modalitatea de a prezenta mai bine dovada dumpingului și a prejudiciului.
Serviciul de asistență pentru IMM-uri pune la dispoziție formulare standard pentru statistici ce urmează a fi transmise pentru cercetare, precum și chestionare.
După deschiderea anchetei, serviciul de asistență pentru IMM-uri informează IMM-urile și asociațiile relevante ale acestora care vor fi cel mai probabil afectate de declanșarea procedurii și cu privire la termenele relevante pentru înregistrarea ca parte interesată.
Serviciul acordă asistență la completarea chestionarelor, unde se va acorda o atenție specială întrebărilor IMM-urilor cu privire la anchetele deschise în conformitate cu articolul 5 alineatul (6). În măsura în care este posibil, acordă asistență pentru depășirea barierelor lingvistice.
În cazul în care IMM-urile furnizează dovezi prima facie ale dumpingului, serviciul de asistență pentru IMM-uri furnizează IMM-urilor informații privind evaluarea volumului și a valorii importurilor de produse vizate în conformitate cu articolul 14 alineatul (6).
Serviciul oferă, de asemenea, asistență cu privire la alte căi de a contacta și a intra în legătură cu consilierul-auditor și autoritățile vamale naționale. Serviciul de asistență pentru IMM-uri informează, de asemenea, IMM-urile cu privire la posibilitățile și condițiile în care acestea pot solicita o revizuire a măsurilor și rambursarea taxelor antidumping achitate.”
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 2 (nou)
1c.  La articolul 5 alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:
„Comisia sprijină atingerea acestor praguri de către sectoarele industriale neomogene și fragmentate, alcătuite în mare parte din întreprinderi mici și mijlocii, cu ajutorul unui serviciu de asistență pentru IMM-uri.”
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 d (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 5 – alineatul 6
1d.  La articolul 5, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:
(6)   În cazul în care , în circumstanțe speciale, autoritățile decid deschiderea unei anchete fără a fi primit plângere în scris în acest sens din partea unei industrii comunitare sau în numele acesteia, ele nu procedează la deschiderea anchetei decât în cazul în care sunt în posesia unor elemente de probă suficiente cu privire la existența unui dumping, a unui prejudiciu și a unei legături de cauzalitate în sensul alineatului (2) care justifică deschiderea unei anchete.
(6) În cazuri excepționale , în special în cazul unor sectoare industriale neomogene și fragmentate, compuse în mare parte din întreprinderi mici și mijlocii, Comisia decide deschiderea unei anchete fără fi fost sesizată cu o plângere în scris în acest sens din partea unei industrii a Uniunii sau în numele acesteia, nu deschide ancheta decât în cazul în care este în posesia unor elemente de probă suficiente cu privire la existența unui dumping, a unui prejudiciu și a unei legături de cauzalitate în sensul alineatului (2), care justifică deschiderea unei anchete.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 e (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 6 – alineatul 9
1e.  La articolul 6, alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:
(9)   În cazul procedurilor inițiate în temeiul articolului 5 alineatul (9), o anchetă se încheie, în cazul în care este posibil, în termen de un an . Oricum, anchetele se încheie, în toate cazurile, în termen de cincisprezece luni de la deschiderea lor , în conformitate cu constatările adoptate în conformitate cu articolul 8 în ceea ce privește angajamentele și cu cele adoptate în conformitate cu articolul 9 în ceea ce privește acțiunea definitivă.
(9) În cazul procedurilor inițiate în temeiul articolului 5 alineatul (9), o anchetă se încheie în termen de mai puțin de nouă luni . Oricum, o asemenea anchetă se încheie, în toate cazurile, în termen de un an de la deschiderea sa , în conformitate cu constatările adoptate în conformitate cu articolul 8 în ceea ce privește angajamentele și cu cele adoptate în conformitate cu articolul 9 în ceea ce privește acțiunea definitivă. Perioadele de anchetă coincid, de câte ori este posibil, îndeosebi în cazul unor sectoare industriale neomogene și fragmentate, compuse în mare parte din IMM-uri, cu anul financiar.”
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 6 – alineatul 10
Producătorii din Uniune ai produsului similar au obligația să coopereze în cadrul procedurilor care au fost deschise în temeiul articolului 5 alineatul (6).
Producătorii din Uniune ai produsului similar, cu excepția producătorilor mici și a microîntreprinderilor din Uniune , au obligația să coopereze în cadrul procedurilor care au fost deschise în temeiul articolului 5 alineatul (6).
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 6 – alineatul 10 a (nou)
(10a)  Comisia asigură cel mai bun acces posibil la informații pentru toate părțile interesate, facilitând un sistem de informații prin care părțile interesate sunt notificate atunci când sunt adăugate informații neconfidențiale noi la dosarele de anchetă. Informațiile neconfidențiale sunt, de asemenea, accesibile printr-o platformă web.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 6 – alineatul 10 b (nou)
(10b)  Comisia protejează exercitarea efectivă a drepturilor procedurale ale părților interesate și asigură desfășurarea imparțială, obiectivă și într-un termen rezonabil a procedurilor, prin intermediul unui consilier-auditor, atunci când este cazul.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 6 – alineatul 10 c (nou)
(10c)  Comisia publică chestionare ce urmează a fi utilizate în cadrul anchetelor, în toate limbile oficiale ale Uniunii, la solicitarea părților interesate.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 7 – alineatul 1 – frazele 1 și 2
(1)   Se pot impune taxe provizorii în cazul în care a fost deschisă o anchetă în conformitate cu articolul 5, în cazul în care a fost publicat un aviz în acest sens, în cazul în care părților interesate li s-au oferit posibilități adecvate de a da informații și de a formula observații în conformitate cu articolul 5 alineatul (10), în cazul în care o examinare preliminară pozitivă a stabilit existența unui dumping și a unui prejudiciu care rezultă în urma acestuia pentru industria comunitară și în cazul în care interesul Comunității necesită o acțiune în vederea împiedicării producerii unui astfel de prejudiciu. Taxele provizorii trebuie impuse cel devreme în termen de șaizeci de zile și cel târziu în termen de nouă luni de la declanșarea procedurii.
(1)   Se pot impune taxe provizorii în cazul în care a fost deschisă o anchetă în conformitate cu articolul 5, în cazul în care a fost publicat un aviz în acest sens, în cazul în care părților interesate li s-au oferit posibilități adecvate de a da informații și de a formula observații în conformitate cu articolul 5 alineatul (10), în cazul în care o examinare preliminară pozitivă a stabilit existența unui dumping și a unui prejudiciu care rezultă în urma acestuia pentru industria din Uniune și în cazul în care interesul Uniunii necesită o acțiune în vederea împiedicării producerii unui astfel de prejudiciu. Taxele provizorii sunt impuse nu mai devreme de 60 de zile și nu mai târziu de șase luni de la declanșarea procedurii.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 7 – alineatul 1
(a)  la alineatul (1) se adaugă următoarea teză:
eliminat
„Taxele provizorii nu se aplică într-un interval de două săptămâni de la transmiterea informațiilor către părțile interesate, conform articolului 19a. Furnizarea acestor informații nu aduce atingere niciunei decizii ulterioare care poate fi luată de către Comisie.”
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 7 – alineatul 2
Valoarea taxei antidumping provizorii nu depășește marja de dumping stabilită cu titlu provizoriu. Cu excepția cazului în care s-a constatat existența în țara exportatoare a unor denaturări structurale privind materiile prime ale produsului vizat, aceasta ar trebui să fie mai mică decât marja de dumping în cazul în care o taxă mai mică este suficientă pentru a elimina prejudiciul suferit de industria din Uniune .
Valoarea taxei antidumping provizorii nu ște marja de dumping stabilită provizoriu dar ar trebui să fie mai mică decât această marjă în cazul în care o taxă mai mică este suficientă pentru a elimina prejudiciul suferit de industria Uniunii .
O astfel de taxă mai mică nu se aplică în niciuna dintre următoarele situații:
(a)  în cazul în care s-a constatat existența unor denaturări structurale sau intervenții semnificative din partea statului privind, printre altele, prețurile, costurile și intrările, inclusiv, de exemplu, materiile prime și energia, cercetarea și munca, producția, vânzările și investițiile, cursul de schimb și condițiile echitabile de finanțare a comerțului în ceea ce privește materiile prime ale produsului vizat în țara exportatoare;
(b)  țara exportatoare aleasă nu dispune de standarde sociale și de mediu de nivel suficient, unde nivelurile suficiente sunt determinate pe baza ratificării și punerii în aplicare eficace de către țara terță a acordurilor multilaterale de mediu și a protocoalelor acestora, la care Uniunea este parte în orice moment, și a convențiilor OIM enumerate în anexa Ia;
(c)  reclamantul reprezintă o industrie neomogenă și fragmentată, alcătuită în mare parte din IMM-uri;
(d)  ancheta sau o anchetă separată antisubvenții a stabilit cel puțin provizoriu că țările exportatoare furnizează una sau mai multe subvenții producătorilor exportatori ai produsului vizat.
Totuși, o astfel de taxă mai mică este întotdeauna acordată atunci când denaturările structurale privind materiile prime sunt considerate ca existând în ceea ce privește produsul în cauză în țara exportatoare și țara respectivă una dintre țările cel mai puțin dezvoltate enumerate în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului * .
__________
* Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 8 – alineatul 1
3a.  La articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
(1)   Cu condiția ca în urma unei examinări preliminare pozitive să se fi constatat existența unui dumping și a unui prejudiciu, Comisia poate accepta oferte prin care exportatorii se angajează în mod voluntar și într-o manieră satisfăcătoare să-și revizuiască prețurile sau să nu mai facă exporturi la prețuri de dumping în cazul în care, în urma consultărilor specifice ale comitetului consultativ, aceasta este convinsă că prejudiciul cauzat de dumping este eliminat . În acest caz și atât timp cât aceste angajamente rămân în vigoare, taxele provizorii instituite de Comisie în temeiul articolului 7 alineatul (1) sau taxele definitive instituite de Consiliu în temeiul articolului 9 alineatul (4), după caz, nu se aplică importurilor produsului în cauză fabricat de întreprinderile prevăzute în decizia Comisiei privind acceptarea angajamentelor cu modificările ulterioare. Creșterile de preț efectuate în temeiul acestor angajamente nu sunt mai mari decât este necesar pentru a se elimina marja de dumping și trebuie să fie mai scăzute decât marja de dumping în cazul în care sunt suficiente pentru a elimina prejudiciul cauzat industriei comunitare .
(1) Cu condiția ca în urma unei examinări preliminare pozitive să se fi constatat existența unui dumping și a unui prejudiciu, Comisia poate accepta oferte prin care exportatorii se angajează în mod voluntar și într-o manieră satisfăcătoare să își revizuiască prețurile sau să nu mai facă exporturi la prețuri de dumping în cazul în care, în urma consultărilor specifice ale comitetului consultativ, cu condiția ca aceste eforturi să elimine în mod eficace prejudiciul cauzat de dumping. În acest caz și atât timp cât aceste angajamente rămân în vigoare, taxele provizorii instituite de Comisie în temeiul articolului 7 alineatul (1) sau taxele definitive instituite de Consiliu în temeiul articolului 9 alineatul (4), după caz, nu se aplică importurilor produsului în cauză fabricat de întreprinderile prevăzute în decizia Comisiei privind acceptarea angajamentelor cu modificările ulterioare. Creșterile de preț efectuate în temeiul acestor angajamente nu sunt mai mari decât este necesar pentru a se elimina marja de dumping și trebuie să fie mai scăzute decât marja de dumping în cazul în care sunt suficiente pentru a elimina prejudiciul cauzat industriei din Uniune, exceptând cazul când Comisia, la impunerea taxelor vamale provizorii sau definitive, a decis că aceste taxe mai mici nu se aplică .
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 8 – alineatul 4
3b.  La articolul 8, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
(4)  Părțile care oferă un angajament sunt obligate să furnizeze o versiune neconfidențială a acestui angajament, astfel încât acesta să poată fi comunicat părților implicate în anchetă.
„(4) Părțile care oferă un angajament sunt obligate să furnizeze o versiune neconfidențială semnificativă a acestui angajament, astfel încât acesta să poată fi comunicat părților implicate în anchetă, Parlamentului European și Consiliului . Părțile au obligația de a dezvălui cât mai multe informații posibil în ceea ce privește conținutul și natura angajamentului cu respectarea corespunzătoare a informațiilor confidențiale în conformitate cu articolul 19. Mai mult, Comisia consultă industria din Uniune în ceea ce privește caracteristicile principale ale angajamentului înainte de acceptarea oricărei oferte.”
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 9 – alineatul 4 – ultima teză
Valoarea taxei antidumping nu depășește marja de dumping stabilită. Cu excepția cazului în care s-a constatat existența în țara exportatoare a unor denaturări structurale privind materiile prime ale produsului vizat, aceasta este mai mică decât marja de dumping în cazul în care o taxă mai mică este suficientă pentru a elimina prejudiciul adus industriei din Uniune.
Valoarea taxei antidumping nu depășește marja de dumping stabilită, dar trebuie să fie mai mică decât această marjă în cazul în care această taxă mai mică este suficientă pentru a elimina prejudiciul adus industriei din Uniune.
O astfel de taxă mai mică nu se aplică în niciuna dintre următoarele situații:
(a)  în cazul în care s-a constatat existența unor denaturări structurale sau intervenții semnificative din partea statului privind, printre altele, prețurile, costurile și intrările, inclusiv, de exemplu, materiile prime și energia, cercetarea și munca, producția, vânzările și investițiile, cursul de schimb și condițiile echitabile de finanțare a comerțului în ceea ce privește materiile prime ale produsului vizat în țara exportatoare;
(b)  țara exportatoare aleasă nu dispune de standarde sociale și de mediu de nivel suficient, unde nivelurile suficiente sunt determinate pe baza ratificării și punerii în aplicare eficace de către țara terță a acordurilor multilaterale de mediu și a protocoalelor acestora, la care Uniunea este parte în orice moment, și a convențiilor OIM enumerate în anexa Ia;
(c)  reclamantul reprezintă o industrie neomogenă și fragmentată, alcătuită în mare parte din IMM-uri;
(d)  ancheta sau o anchetă separată antisubvenții a stabilit că țările exportatoare furnizează una sau mai multe subvenții producătorilor exportatori ai produsului vizat.
Totuși, o astfel de taxă mai mică este întotdeauna acordată atunci când denaturările structurale privind materiile prime sunt considerate ca existând în ceea ce privește produsul în cauză în țara exportatoare și țara respectivă este una dintre țările cel mai puțin dezvoltate enumerate în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012.
Amendamentul 77/rev
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 11 – alineatul 2– al doilea paragraf
(-a)  alineatul (2) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
Se inițiază o reexaminare a măsurilor care urmează să expire atunci când cererea conține suficiente elemente de probă că expirarea măsurilor ar favoriza probabil continuarea sau reapariția dumpingului și a prejudiciului. Această probabilitate poate fi indicată, de exemplu, de dovada continuării dumpingului și a prejudiciului sau de dovada că eliminarea prejudiciului se datorează în totalitate sau parțial existenței măsurilor sau de dovada că situația exportatorilor sau condițiile pieței sunt de asemenea natură încât implică probabilitatea unor noi practici de dumping care produc prejudicii.
Se inițiază o reexaminare a măsurilor care urmează să expire atunci când cererea conține suficiente elemente de probă că expirarea măsurilor ar favoriza probabil continuarea sau reapariția dumpingului și a prejudiciului. Această probabilitate poate fi indicată, de exemplu, de dovada continuării dumpingului și a prejudiciului sau de dovada că eliminarea prejudiciului se datorează în totalitate sau parțial existenței măsurilor sau de dovada că situația exportatorilor sau condițiile pieței sunt de asemenea natură încât implică probabilitatea unor noi practici de dumping care produc prejudicii. De asemenea, această probabilitate poate fi susținută de persistența interferențelor din partea țării exportatoare.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 11 – alineatul 5
(a)  la alineatul 5 se adaugă următorul paragraf:
eliminat
„În cazul în care, în urma unei anchete efectuate în temeiul alineatului (2), măsura expiră, toate taxele percepute începând cu data deschiderii anchetei se rambursează, cu condiția ca acest lucru să fie solicitat de la autoritățile vamale naționale și ca acestea din urmă să acorde rambursarea în conformitate cu legislația vamală aplicabilă a Uniunii privind rambursarea și remiterea taxelor. Această rambursare nu presupune plata de dobânzi de către autoritățile vamale naționale în cauză.”
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 14 – alineatul 3
6a.  La articolul 14, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
(3)   În temeiul prezentului regulament, pot fi adoptate dispoziții speciale referitoare în special la definiția comună a noțiunii de origine prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.
(3) În temeiul prezentului regulament, pot fi adoptate dispoziții speciale referitoare în special la definiția comună a noțiunii de origine prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar sau în conformitate cu articolul 2 .
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 14 – alineatul 5
(6b)  La articolul 14, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:
(5)   Comisia poate, după consultarea comitetului consultativ , să dea instrucțiuni autorităților vamale să ia măsurile adecvate pentru a înregistra importurile astfel încât să poată fi aplicate măsuri cu privire la aceste importuri de la data înregistrării lor. Importurile pot fi supuse înregistrării la cererea motivată corespunzător a industriei comunitare ce conține suficiente probe ce justifică o astfel de acțiune. Înregistrarea se instituie printr-un regulament care precizează obiectul măsurii și, după caz, valoarea estimativă a taxelor care ar putea fi achitate în viitor. Durata înregistrării obligatorii a importurilor nu trebuie să depășească nouă luni .
„(5) Comisia poate, după ce a informat statele membre în timp util , să dea instrucțiuni autorităților vamale să ia măsurile adecvate pentru a înregistra importurile astfel încât să poată fi aplicate măsuri cu privire la aceste importuri de la data înregistrării lor. Importurile sunt supuse înregistrării la cererea motivată corespunzător a industriei Uniunii ce conține suficiente probe ce justifică o astfel de acțiune. Importurile pot fi supuse, de asemenea, înregistrării, la inițiativa Comisiei .
Importurile sunt supuse înregistrării începând cu data începerii anchetei atunci când plângerea depusă de industria din Uniune conține o cerere pentru înregistrare și dovezi suficiente pentru a justifica o astfel de acțiune.
Înregistrarea se instituie printr-un regulament care precizează obiectul măsurii și, după caz, valoarea estimativă a taxelor care ar putea fi achitate în viitor. Perioada în care importurile trebuie înregistrate nu trebuie să depășească nouă luni.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 14 – alineatul 6
6c.  La articolul 14, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:
(6)   Statele membre întocmesc lunar un raport către Comisie cu privire la importurile de produse care fac obiectul anchetelor sau al unor măsuri și cu privire la valoarea taxelor percepute în aplicarea prezentului regulament.
(6)  Statele membre întocmesc lunar un raport către Comisie cu privire la importurile de produse care fac obiectul anchetelor sau al unor măsuri și cu privire la valoarea taxelor percepute în aplicarea prezentului regulament. Pe baza unei cereri exprese și motivate a unei părți interesate și în urma avizului comitetului menționat la articolul 15 alineatul (2), Comisia poate decide să le comunice informațiile privind volumul și valorile de import ale acestor produse.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 d (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 14 – alineatul 7 a (nou)
6d.  La articolul 14, se adaugă alineatul următor:
„(7a) Oricând Comisia intenționează să adopte sau să publice vreun document care vizează clarificarea practicii stabilite a Comisiei în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament în ceea ce privește oricare dintre elementele sale, Comisia se consultă cu Parlamentul European și Consiliul înainte de adoptare sau publicare, urmărind ajungerea la un consens în vederea aprobării documentului respectiv. Orice modificare ulterioară a acestor documente este supusă acestor cerințe procedurale. În orice caz, oricare dintre aceste documente este în deplină conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Niciun asemenea document nu extinde prerogativele Comisiei, potrivit interpretării Curții de Justiție a Uniunii Europene, de a adopta măsuri.”
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 17 – alineatul 1
„(1) În cazul în care numărul producătorilor, al exportatorilor sau al importatorilor din Uniune, al tipurilor de produse sau de tranzacții este mare, ancheta se poate limita la un număr rezonabil de părți, de produse sau de tranzacții, utilizând eșantioane reprezentative statistic întocmite pe baza informațiilor disponibile în momentul selectării, sau la cel mai mare volum reprezentativ de producție, de vânzări sau de exporturi care pot face în mod rezonabil obiectul anchetei, ținând seama de timpul disponibil.”
„(1) În cazul în care numărul producătorilor, al exportatorilor sau al importatorilor din Uniune care au consimțit să coopereze la anchetă sau al tipurilor de produse sau de tranzacții este mare, ancheta se poate limita la un număr rezonabil de părți, de produse sau de tranzacții, utilizând eșantioane reprezentative statistic întocmite pe baza informațiilor disponibile în momentul selectării, sau la cel mai mare volum reprezentativ de producție, de vânzări sau de exporturi care pot face în mod rezonabil obiectul anchetei, ținând seama de timpul disponibil. În cazul sectoarelor industriale neomogene și fragmentate, alcătuite în mare parte din IMM-uri, selecția finală a părților ar trebui, atunci când este posibil, să țină seama de proporția în sectorul în cauză.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 19 a – alineatul 1
(1)  Producătorii, importatorii și exportatorii din Uniune, precum și asociațiile lor reprezentative și reprezentanții țării exportatoare, pot să solicite informații referitoare la impunerea planificată a unor taxe provizorii. Cererile de informații se formulează în scris, în termenul stabilit în avizul de deschidere. Informațiile se furnizează părților cu cel puțin două săptămâni înaintea expirării termenului de impunere a taxelor provizorii menționat la articolul 7 alineatul (1). Aceste informații includ:
eliminat
(a)  un rezumat al taxelor propuse, exclusiv cu titlu informativ; și
(b)  detalii privind calculul marjei de dumping și al marjei adecvate pentru eliminarea prejudiciului adus industriei din Uniune, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea respectării obligațiilor de confidențialitate menționate la articolul 19. Părțile au la dispoziție un termen de trei zile lucrătoare pentru a formula observații privind exactitatea calculelor.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 21 – alineatul 2
9.  Articolul 21 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
eliminat
„(2) Pentru ca autoritățile să dispună o bază fiabilă care să le permită să țină seama de toate punctele de vedere și de toate informațiile atunci când hotărăsc dacă instituirea de măsuri este în interesul Uniunii, producătorii și importatorii din Uniune, asociațiile lor reprezentative, precum și utilizatorii reprezentativi și organizațiile de consumatori reprezentative pot, în termenele stabilite în avizul de deschidere a anchetei antidumping, să se facă cunoscuți și să furnizeze informații Comisiei. Aceste informații sau sintezele adecvate ale acestora sunt comunicate celorlalte părți desemnate în prezentul articol, care sunt abilitate să dea un răspuns.”
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)
9c.  la articolul 22 se adaugă următorul alineat:
„(1a) Imediat ce toate statele membre au ratificat noile convenții OIM, Comisia actualizează anexa Ia în mod corespunzător, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 290 din TFUE.”
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Articolul 22 a (nou)
9b.  Se inserează următorul articol:
„Articolul 22a
Raport
(1)  Pentru a facilita monitorizarea punerii în aplicare a regulamentului de către Parlamentul European și Consiliu, Comisia prezintă, respectând protecția informațiilor confidențiale în sensul articolului 19, un raport anual privind aplicarea și punerea în aplicare a prezentului regulament Parlamentului European și Consiliului, în cadrul dialogului privind instrumentul de apărare a comerțului dintre Comisie, Parlamentul European și Consiliu. Raportul include informații cu privire la aplicarea măsurilor provizorii și definitive, la încheierea anchetelor fără luare de măsuri, la angajamente, la anchetele redeschise, la examinări și inspecții, precum și la activitățile diferitelor organe responsabile de monitorizarea punerii în aplicare a prezentului regulament și a îndeplinirii obligațiilor ce decurg din acesta. Raportul acoperă, de asemenea, utilizarea instrumentelor de protecție comercială de către țările terțe care vizează Uniunea, informațiile privind redresarea industriei Uniunii vizată de măsurile impuse și acțiunile împotriva măsurilor impuse. Raportul include activitățile consilierului-auditor al Direcției Generale Comerț din cadrul Comisiei și cele ale serviciului de asistență pentru exporturi privind aplicarea prezentului regulament.
(2)  În termen de o lună de la prezentarea raportului de către Comisie, Parlamentul European poate să invite Comisia la o reuniune ad-hoc a comisiei sale competente pentru a prezenta și a explica orice aspecte legate de punerea în aplicare a prezentului regulament. De asemenea, raportul poate face obiectul unei rezoluții.
(3)  Comisia dă publicității raportul la cel târziu șase luni de la prezentarea acestuia Parlamentului European și Consiliului.”
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009
Anexa I a (nouă)
9c.  Se adaugă următoarea anexă:
„Anexa Ia
Convențiile OIM menționate la articolele 7, 8, 9
1.  Convenția privind munca forțată sau obligatorie, nr. 29 (1930)
2.  Convenția privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical, nr. 87 (1948)
3.  Convenția privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și de negociere colectivă, nr. 98 (1949)
4.  Convenția privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculine și a mâinii de lucru feminine, pentru o muncă de valoare egală, nr. 100 (1951)
5.  Convenția privind abolirea muncii forțate, nr. 105 (1957)
6.  Convenția privind discriminarea în domeniul forței de muncă și al exercitării profesiei, nr. 111 (1958)
7.  Convenția privind vârsta minimă de încadrare în muncă, nr. 138 (1973)
8.  Convenția privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor, nr. 182 (1999)”
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Titlu
Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene
Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene.
(Prezentul amendament se aplică în întreg textul Regulamentului (CE) nr. 597/2009)
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul -1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  În cadrul Uniunii, subvențiile susceptibile de măsuri compensatorii sunt, în principiu, interzise în temeiul articolului 107 alineatul (1) din TFUE. Prin urmare, subvențiile susceptibile de măsuri compensatorii care sunt acordate de țările terțe au în mod deosebit un efect de denaturare a schimburilor comerciale. Valoarea ajutorului de stat autorizat de către Comisie a fost redusă constant de-a lungul timpului. Prin urmare, în cazul instrumentului antisubvenții, regula taxei celei mai mici nu ar mai trebui să se aplice în cazul importurilor provenite din una sau mai multe țări care acordă subvenții.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul -1 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2
-1b. La articolul 1 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:
„Utilizarea oricărui produs subvenționat în legătură cu explorarea platoului continental sau a zonei economice exclusive a unui stat membru sau cu exploatarea resurselor sale este tratată ca un import în temeiul prezentului regulament și va fi impozitată în mod corespunzător, atunci când cauzează prejudicii industriei Uniunii.”
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1
1a.  La articolul 10 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
(1)   Sub rezerva dispozițiilor alineatului (8), se deschide o anchetă care vizează stabilirea existenței, gradului și efectului oricărei subvenții presupusă a fi fost acordată în urma înaintării în scris a unei plângeri de către orice persoană fizică sau juridică sau de către orice asociație care nu are personalitate juridică, care acționează în numele industriei comunitare .
(1) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (8), se deschide o anchetă care vizează stabilirea existenței, gradului și efectului oricărei subvenții presupuse a fi fost acordată în urma înaintării în scris a unei plângeri de către orice persoană fizică sau juridică sau de către orice asociație care nu are personalitate juridică, care acționează în numele industriei Uniunii . Plângerile pot fi adresate, de asemenea, în comun de industria din Uniune sau de orice persoană fizică sau juridică sau de orice asociație fără personalitate juridică acționând în numele acestora și de sindicate.”
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 2 (nou)
1b.  La articolul 10 alineatul (6) se adaugă următorul paragraf:
„În cazul sectoarelor industriale diverse și fragmentate, alcătuite în mare parte din întreprinderi mici și mijlocii, Comisia sprijină atingerea acestor praguri cu ajutorul biroului de asistență pentru IMM-uri.”
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 10 – alineatul 8
1c.  La articolul 10, alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:
(8)  În cazul în care, în circumstanțe speciale, Comisia decide deschiderea unei anchete fără a fi fost sesizată cu o plângere în scris în acest sens din partea unei industrii comunitare sau în numele acesteia, nu deschide ancheta decât în cazul în care este în posesia unor elemente de probă suficiente cu privire la existența unei subvenții care poate face obiectul unor măsuri compensatorii, a unui prejudiciu și a unei legături de cauzalitate în sensul alineatului (2) care justifică deschiderea unei anchete.
„(8) În cazuri excepționale , în special în cazul unor sectoare industriale neomogene și fragmentate compuse în mare parte din IMM-uri, Comisia decide deschiderea unei anchete fără a fi fost sesizată cu o plângere în scris în acest sens din partea unei industrii din Uniune sau în numele acesteia, nu deschide ancheta decât în cazul în care este în posesia unor elemente de probă suficiente cu privire la existența unei subvenții susceptibile de măsuri compensatorii, a unui prejudiciu și a unei legături de cauzalitate în sensul alineatului (2), care justifică deschiderea unei anchete.”
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 11 – alineatul 9
(9)  În cazul procedurilor inițiate în temeiul articolului 10 alineatul (11), o anchetă se încheie, în cazul în care este posibil, în termen de un an. Oricum, anchetele trebuie să se încheie, în toate cazurile, în termen de treisprezece luni de la inițierea acestora, în conformitate cu concluziile adoptate în temeiul articolului 13 în ceea ce privește angajamentele sau cu cele adoptate în temeiul articolului 15 în ceea ce privește acțiunea definitivă.
(9)  În cazul procedurilor inițiate în temeiul articolului 10 alineatul (11), o anchetă se încheie, dacă este posibil, în termen de mai puțin de nouă luni . Oricum, anchetele trebuie să se încheie, în toate cazurile, în termen de zece luni de la inițierea acestora, în conformitate cu concluziile adoptate în temeiul articolului 13 în ceea ce privește angajamentele sau cu cele adoptate în temeiul articolului 15 în ceea ce privește acțiunea definitivă. Perioadele de anchetă coincid, de câte ori este posibil, îndeosebi în cazul unor sectoare industriale neomogene și fragmentate, compuse în mare parte din IMM-uri, cu anul financiar.”
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 11 – alineatul 11
(11)  Producătorii din Uniune ai produsului similar au obligația să coopereze în cadrul procedurilor care au fost deschise în temeiul articolului 10 alineatul (8).
„(11) Producătorii din Uniune ai produsului similar, cu excepția producătorilor mici și a microîntreprinderilor din Uniunemici, au obligația să coopereze în cadrul procedurilor care au fost deschise în temeiul articolului 10 alineatul (8).”
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 11 – alineatul 11 a (nou)
(11a)  Comisia facilitează accesul la instrument pentru sectoarele neomogene și fragmentate, compuse în mare parte din IMM-uri, în contextul cazurilor de antisubvenții, prin intermediul unui serviciu de asistență pentru IMM-uri.
Serviciul de asistență pentru IMM-uri difuzează informații cu privire la instrument, furnizează informații și explicații cu privire la diferite spețe și la modalitatea de a prezenta mai bine dovada subvențiilor susceptibile de măsuri compensatorii și a prejudiciului. Serviciul de asistență pentru IMM-uri pune la dispoziție formulare standard pentru statistici ce urmează a fi transmise pentru cercetare, precum și chestionare.
După deschiderea anchetei, serviciul de asistență pentru IMM-uri informează IMM-urile și asociațiile relevante ale acestora care vor fi cel mai probabil afectate de declanșarea procedurii și cu privire la termenele relevante pentru înregistrarea ca parte interesată.
Serviciul acordă asistență la completarea chestionarelor, acordându-se o atenție specială întrebărilor IMM-urilor cu privire la anchetele deschise în conformitate cu articolul 10 alineatul (8). În măsura în care este posibil, acordă asistență pentru depășirea barierelor lingvistice.
În cazul în care IMM-urile furnizează dovezi prima facie ale subvențiilor susceptibile de măsuri compensatorii, serviciul de asistență pentru IMM-uri furnizează IMM-urilor informații privind evaluarea volumului și a valorii importurilor de produse vizate în conformitate cu articolul 24 alineatul (6).
Serviciul oferă, de asemenea, asistență cu privire la alte căi de a contacta și a intra în legătură cu consilierul-auditor și autoritățile vamale naționale. Serviciul de asistență pentru IMM-uri informează, de asemenea, IMM-urile cu privire la posibilitățile și condițiile în care acestea ar putea solicita o revizuire a măsurilor și rambursarea taxelor compensatorii achitate.”
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 11 – alineatul 11 b (nou)
(11b)  Comisia asigură cel mai bun acces posibil la informații pentru toate părțile interesate, facilitând un sistem de informații prin care părțile interesate sunt notificate atunci când sunt adăugate informații neconfidențiale noi la dosarele de anchetă. Informațiile neconfidențiale sunt, de asemenea, accesibile printr-o platformă web.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 11 – alineatul 11 c (nou)
(11c)  Comisia protejează exercitarea efectivă a drepturilor procedurale ale părților interesate și asigură desfășurarea imparțială, obiectivă și într-un termen rezonabil a procedurilor, prin intermediul unui consilier-auditor, atunci când este cazul.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 11 – alineatul 11 d (nou)
(11d)  Comisia publică chestionare ce urmează a fi utilizate în cadrul anchetelor, în toate limbile oficiale ale Uniunii, la solicitarea părților interesate.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2
(-a)  al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Taxele provizorii trebuie impuse cel devreme în termen de șaizeci de zile și cel târziu în termen de nouă luni de la începerea procedurii.”
„Taxele provizorii trebuie impuse cel devreme în termen de șaizeci de zile și cel târziu în termen de șase luni de la începerea procedurii.”
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 3 a
(b)  se adaugă următorul paragraf la sfârșit:
eliminat
„Taxele provizorii nu se aplică într-un interval de două săptămâni de la transmiterea informațiilor către părțile interesate, conform articolului 29b. Furnizarea acestor informații nu aduce atingere niciunei decizii ulterioare care poate fi luată de către Comisie.”
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 13 – alineatul 1
3a.  La articolul 13, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
(1)   Cu condiția ca în urma unei examinări preliminare pozitive să se fi constatat existența unei subvenții și a unui prejudiciu, Comisia poate accepta oferte de angajament voluntare și satisfăcătoare în temeiul cărora:
(1) Cu condiția ca în urma unei examinări preliminare pozitive să se fi constatat existența unei subvenții și a unui prejudiciu, Comisia poate accepta oferte de angajament voluntare în temeiul cărora:
(a)   țara de origine și/sau de export acceptă eliminarea subvenției, limitarea acesteia sau luarea unor măsuri privind efectele acesteia; sau
(a)   țara de origine și/sau de export acceptă eliminarea subvenției, limitarea acesteia sau luarea unor măsuri privind efectele acesteia; sau
(b)   exportatorul se angajează să își revizuiască prețurile sau să nu mai exporte în zona în cauză produse care beneficiază de subvenția pasibilă de măsuri compensatorii, astfel încât Comisia, după consultări specifice ale comitetului consultativ, să fie convinsă că prejudiciul cauzat de subvenție este eliminat.
(b)   exportatorul se angajează să își revizuiască prețurile sau să nu mai exporte în zona în cauză produse care beneficiază de subvenția pasibilă de măsuri compensatorii, astfel încât Comisia, după consultări specifice ale comitetului consultativ, să fie convinsă că prejudiciul cauzat de subvenție este eliminat.
În acest caz și atât timp cât aceste angajamente rămân în vigoare, taxele provizorii instituite de Comisie în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) și taxele definitive instituite de Consiliu în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) nu se aplică importurilor produsului în cauză fabricat de întreprinderile prevăzute în decizia Comisiei privind acceptarea angajamentelor și în modificările ulterioare ale acesteia.
În acest caz și atât timp cât aceste angajamente rămân în vigoare, taxele provizorii instituite de Comisie în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) și taxele definitive instituite de Consiliu în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) nu se aplică importurilor produsului în cauză fabricat de întreprinderile prevăzute în decizia Comisiei privind acceptarea angajamentelor și în modificările ulterioare ale acesteia.
Creșterile de prețuri operate în temeiul acestor angajamente nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru a compensa valoarea subvenției pasibile de măsuri compensatorii și ele trebuie să fie mai mici decât valoarea subvenției pasibile de măsuri compensatorii în cazul în care sunt suficiente pentru a elimina prejudiciul cauzat industriei comunitare .
Regula taxei celei mai mici nu se aplică prețurilor convenite în temeiul unor astfel de angajamente în cadrul unor proceduri antisubvenții” .
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 13 – alineatul 4
3b.  La articolul 13, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
(4)  Părțile care oferă un angajament sunt obligate să furnizeze o versiune neconfidențială a acestuia, astfel încât angajamentul să poată fi comunicat părților implicate în anchetă.
„(4) Părțile care oferă un angajament sunt obligate să furnizeze o versiune neconfidențială semnificativă a acestui angajament, astfel încât acesta să poată fi comunicat părților implicate în anchetă, Parlamentului European și Consiliului . Părțile au obligația de a dezvălui cât mai multe informații posibil în ceea ce privește conținutul și natura angajamentului, cu respectarea corespunzătoare a informațiilor confidențiale în conformitate cu articolul 29. Mai mult, Comisia consultă industria din Uniune în ceea ce privește caracteristicile principale ale unui asemenea angajament înainte de acceptarea oricărei oferte.”
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 6 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 7 a
(a)  la alineatul 1 se adaugă următorul paragraf:
eliminat
„În cazul în care, în urma unei anchete efectuate în temeiul articolului 18, măsura expiră, toate taxele percepute după data deschiderii anchetei se rambursează. Rambursarea se solicită de la autoritățile vamale naționale în conformitate cu legislația vamală aplicabilă a Uniunii.”;
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 24 – alineatul 3
7a.  La articolul 24, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
(3)  În temeiul prezentului regulament, pot fi adoptate norme specifice, referitoare în special la definiția comună a noțiunii de origine prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.
„(3) În temeiul prezentului regulament, pot fi adoptate dispoziții speciale referitoare în special la definiția comună a noțiunii de origine prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar sau în conformitate cu articolul 2 al acestuia .”
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 24 – alineatul 5
(7b)  La articolul 24, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:
(5)   Comisia poate, după consultarea comitetului consultativ , să dea instrucțiuni autorităților vamale cu privire la luarea măsurilor adecvate pentru a înregistra importurile astfel încât să poată fi aplicate măsuri cu privire la aceste importuri de la data înregistrării lor. Se poate impune obligativitatea înregistrării importurilor la cererea motivată corespunzător a industriei comunitare .
„(5) Comisia poate, după ce a informat statele membre în timp util , să dea instrucțiuni autorităților vamale cu privire la luarea măsurilor adecvate pentru a înregistra importurile astfel încât să poată fi aplicate măsuri cu privire la aceste importuri de la data înregistrării lor. Importurile sunt supuse înregistrării la cererea motivată corespunzător a industriei Uniunii . Importurile pot fi supuse, de asemenea, înregistrării, la inițiativa Comisiei.
Importurile pot fi supuse înregistrării la cererea motivată corespunzător a industriei comunitare ce conține suficiente probe ce justifică o astfel de acțiune.
Importurile sunt supuse înregistrării în urma unei cereri din partea industriei din Uniune care să conțină dovezi suficiente pentru a justifica o astfel de acțiune. Importurile pot fi supuse, de asemenea, înregistrării, la inițiativa Comisiei.
Importurile sunt supuse înregistrării începând cu data începerii anchetei atunci când plângerea depusă de industria din Uniune conține o cerere pentru înregistrare și dovezi suficiente pentru a justifica o astfel de acțiune.
Înregistrarea se instituie printr-un regulament care precizează obiectul măsurii și, după caz, valoarea estimată a taxelor care ar putea fi obligatorii în viitor. Perioada în care importurile trebuie înregistrate nu trebuie să depășească nouă luni.
Înregistrarea se instituie printr-un regulament care precizează obiectul măsurii și, după caz, valoarea estimată a taxelor care ar putea fi obligatorii în viitor. Perioada în care importurile trebuie înregistrate nu trebuie să depășească nouă luni.”
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 24 – alineatul 6
(7c)  La articolul 24, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:
(6)   Statele membre întocmesc lunar un raport către Comisie cu privire la importurile de produse care fac obiectul unor anchete sau al unor măsuri și cu privire la valoarea taxelor percepute în aplicarea prezentului regulament.
„(6) Statele membre întocmesc lunar un raport către Comisie cu privire la importurile de produse care fac obiectul unor anchete sau al unor măsuri și cu privire la valoarea taxelor percepute în aplicarea prezentului regulament. Pe baza unei cereri exprese și motivate a unei părți interesate și în urma avizului comitetului menționat la articolul 25 alineatul (2), Comisia poate decide să le comunice informațiile privind volumul și valorile de import ale acestor produse.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 d (nou)
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 24 – alineatul 7 a (nou)
7d.  La articolul 24, se adaugă alineatul următor:
„(7a) Oricând Comisia intenționează să adopte sau să publice vreun document care vizează clarificarea practicii stabilite a Comisiei în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament în oricare dintre elementele sale, Comisia se consultă cu Parlamentul European și Consiliul înainte de adoptare sau publicare, urmărind ajungerea la un consens în vederea aprobării documentului respectiv. Orice modificare ulterioară a acestor documente este supusă acestor cerințe procedurale. În orice caz, oricare dintre aceste documente este în deplină conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Niciun asemenea document nu poate extinde prerogativele Comisiei, potrivit interpretării Curții de Justiție a Uniunii Europene, de a adopta măsuri.”
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 27 – alineatul 1
8.  La articolul 27 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
8.  La articolul 27, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) În cazurile în care numărul producătorilor, al exportatorilor sau al importatorilor din Uniune, al tipurilor de produse sau de tranzacții este mare, ancheta se poate limita la:
„(1) În cazurile în care numărul producătorilor, al exportatorilor sau al importatorilor din Uniune care cooperează în cadrul anchetei, sau al tipurilor de produse sau de tranzacții este mare, ancheta se poate limita la:
(a)  un număr rezonabil de părți, de produse sau de tranzacții, utilizând eșantioane reprezentative statistic, întocmite pe baza informațiilor disponibile în momentul efectuării selecției; ori
(b)  cel mai mare volum de producție, de vânzări sau de exporturi care pot face în mod rezonabil obiectul anchetei, ținând seama de timpul disponibil.
În cazul sectoarelor industriale neomogene și fragmentate, alcătuite în mare parte din întreprinderi mici și mijlocii, selecția finală a părților ține seama, atunci când este posibil, de ponderea sectorului în cauză.”
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 29 b
9.  După articolul 29 se introduce un articol cu următorul text:
eliminat
„Articolul 29b
Informații privind măsurile provizorii
(1)  Producătorii, importatorii și exportatorii din Uniune, precum și asociațiile lor reprezentative și țara de origine și/sau de export, pot să solicite informații referitoare la impunerea planificată a unor taxe provizorii. Cererile de informații se formulează în scris, în termenul stabilit în avizul de deschidere. Informațiile se furnizează părților cu cel puțin două săptămâni înaintea expirării termenului de impunere a taxelor provizorii menționat la articolul 12 alineatul (1).
Aceste informații includ:
(a)  un rezumat al taxelor propuse, exclusiv cu titlu informativ; și
(b)  detalii privind calculul marjei de subvenție și al marjei adecvate pentru eliminarea prejudiciului adus industriei din Uniune, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea respectării obligațiilor de confidențialitate menționate la articolul 29. Părțile au la dispoziție un termen de trei zile lucrătoare pentru a formula observații privind exactitatea calculelor.
(2)  În cazurile în care se intenționează să nu se impună taxe provizorii, ci să se continue ancheta, părțile interesate sunt informate cu privire la neimpunerea taxelor cu două săptămâni înaintea expirării termenului de impunere a taxelor provizorii menționat la articolul 12 alineatul (1).”
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 31 – alineatul 2
10.  Articolul 31 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
eliminat
„(2) Pentru ca autoritățile să dispună de o bază fiabilă care să le permită să țină seama de toate punctele de vedere și de toate informațiile în cazul în care hotărăsc dacă instituirea de măsuri este în interesul Uniunii, producătorii și importatorii din Uniune, asociațiile lor reprezentative, precum și utilizatorii reprezentativi și organizațiile de consumatori reprezentative pot, în termenele stabilite în avizul de inițiere a anchetei referitoare la măsurile compensatorii, să se facă cunoscuți și să furnizeze informații Comisiei. Aceste informații sau sintezele adecvate ale acestora se comunică celorlalte părți desemnate în prezentul alineat, care au dreptul să dea un răspuns.”
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 10 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 597/2009
Articolul 33 a (nou)
10a.  Se inserează următorul articol:
„Articolul 33a
Raport
(1)  Pentru a facilita monitorizarea punerii în aplicare a regulamentului de către Parlamentul European și Consiliu, Comisia prezintă, respectând protecția informațiilor confidențiale în sensul articolului 19, un raport anual privind aplicarea și punerea în aplicare a prezentului regulament Parlamentului European și Consiliului, în cadrul dialogului privind instrumentul de apărare a comerțului dintre Comisie, Parlamentul European și Consiliu. Raportul include informații cu privire la aplicarea măsurilor provizorii și definitive, la încheierea anchetelor fără luare de măsuri, la angajamente, la anchetele redeschise, la examinări și inspecții, precum și la activitățile diferitelor organe responsabile de monitorizarea punerii în aplicare a prezentului regulament și a îndeplinirii obligațiilor ce decurg din acesta. Raportul acoperă, de asemenea, utilizarea instrumentelor de protecție comercială de către țările terțe care vizează Uniunea, informațiile privind redresarea industriei Uniunii vizată de măsurile impuse și acțiunile împotriva măsurilor impuse. Raportul include activitățile consilierului-auditor al Direcției Generale Comerț din cadrul Comisiei și cele ale serviciului de asistență pentru exporturi privind aplicarea prezentului regulament.
(2)  În termen de o lună de la prezentarea raportului de către Comisie, Parlamentul European poate să invite Comisia la o reuniune ad-hoc a comisiei sale competente, pentru a prezenta și a explica orice aspecte legate de punerea în aplicare a prezentului regulament. De asemenea, raportul poate face obiectul unei rezoluții.
(3)  Comisia dă publicității raportul la cel târziu șase luni de la prezentarea acestuia Parlamentului European și Consiliului.”
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
El este consolidat cu Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 și Regulamentul (CE) nr. 597/2009 până la ... * .
____________
* Trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0053/2014).

Ultima actualizare: 20 iulie 2018Notă juridică