Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2530(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0087/2014

Iesniegtie teksti :

B7-0087/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 06/02/2014 - 9.2
CRE 06/02/2014 - 9.2

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0096

Pieņemtie teksti
PDF 293kWORD 24k
Ceturtdiena, 2014. gada 6. februāra - Strasbūra Galīgā redakcija
Svaigas, atdzesētas un saldētas cūkgaļas, aitas gaļas, kazas gaļas un mājputnu gaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta
P7_TA(2014)0096B7-0087/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 6. februāra rezolūcija par Komisijas 2013. gada 13. decembra Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 1337/2013, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 attiecībā uz izcelsmes valsts un izcelsmes vietas norādīšanu svaigai, atdzesētai un saldētai cūkgaļai, aitu, kazu un mājputnu gaļai (2014/2530(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 13. decembra Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 1337/2013, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 attiecībā uz izcelsmes valsts un izcelsmes vietas norādīšanu svaigai, atdzesētai un saldētai cūkgaļai, aitu, kazu un mājputnu gaļai(1) ,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (2) ( „regula par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem”), un jo īpaši tās 7. panta 1. punktu un 26. panta 2., 8. un 9. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(3) , jo īpaši tās 11. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 88. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā Regulas (ES) Nr. 1169/2011 26. panta 2. panta b) apakšpunktā ir noteikta prasība, ka gaļai, uz kuru attiecas kombinētās nomenklatūras (“KN”) kodi, kas uzskaitīti šīs regulas XI pielikumā (tostarp svaigai, atdzesētai un saldētai cūkgaļai, aitu, kazu un mājputnu gaļai), izcelsmes valsts norādīšana ir obligāta;

B.  tā kā Regulas 26. panta 2. punkta piemērošana ir atkarīga no tā paša panta 8. punktā minēto īstenošanas aktu pieņemšanas (tāpēc arī tika pieņemta attiecīgā Komisijas īstenošanas regula); tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1169/2011 59. apsvērumu šajos īstenošanas aktos ir jānosaka izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādīšanas veids gaļai, kas minēta 26. panta 2. punkta b) apakšpunktā;

C.  tā kā Regulas 26. panta 9. punktā Komisiju aicina ziņojumos un ietekmes novērtējumos par minētā panta 2. punkta b) apakšpunkta piemērošanu, inter alia , apsvērt iespēju ieviest noteikumus par produkta izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādēm, īpaši attiecībā uz katru no šādiem dzīvnieku dzīves būtiskajiem punktiem –– dzimšanas, audzēšanas un nokaušanas vietu;

D.  tā kā 2010. gada 16. jūnijā, balsojot par regulu par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem, Parlaments atbalstīja dzimšanas, audzēšanas un nokaušanas izcelsmes valsts norādīšanu svaigai, atdzesētai un saldētai gaļai(4) ;

E.  tā kā saskaņā ar regulas par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem 7. panta 1. punktu pārtikas produktu informācija saistībā ar tiem raksturīgajām pazīmēm un jo īpaši to izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu nedrīkst būt maldinoša;

F.  tā kā izcelsmes vietas norādīšana liellopu gaļai un liellopu gaļas produktiem Savienībā ir obligāta –– to ieviesa saistībā ar govju sūkļveida encefalopātijas (BSE ) radīto krīzi(5) , un Savienības noteikumi par liellopu gaļas marķēšanu ir spēkā kopš 2002. gada 1. janvāra; tā kā minētajos marķēšanas noteikumos jau ir iekļauta dzimšanas, audzēšanas un nokaušanas vieta;

G.  tā kā minētie noteikumi, ko piemēro liellopu gaļai un liellopu gaļas produktiem, ir paaugstinājuši patērētāju prasības saistībā ar informāciju arī par citu Savienībā plaši patērētu gaļas veidu izcelsmi;

H.  tā kā regulas par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem 31. apsvērumā uzsvērts, ka gaļas izcelsme izraisa lielākās patērētāju bažas un ka tas ir radījis noteiktas patērētāju prasības attiecībā uz precīzas informācijas saņemšanu par gaļas izcelsmes valsti; tā kā to apstiprina arī nesen veiktie pētījumi un ziņojumi par patērētāju apsekojumiem(6) ;

I.  tā kā –– lai patērētājiem sniegtu precīzu informāciju par gaļas izcelsmi, norādei par dzimšanas, audzēšanas un nokaušanas vietu jābūt atspoguļotai pārtikas marķējumā; tā kā tas arī ļautu patērētājiem iegūt plašāku izpratni par dzīvnieku labturības standartiem un vides ietekmi uz gaļas produktu;

J.  tā kā nesenie skandāli, tostarp par liellopu gaļas nelikumīgo aizstāšanu ar zirga gaļu, ir parādījuši, ka patērētājiem vajadzīgi stingrāki noteikumi par izcelsmes izsekojamību un patērētāju informācija un viņi to vēlas;

K.  tā kā Savienības un ārpussavienības preces apzīmējumiem maltai gaļai un atgriezumiem nav gandrīz nekādas nozīmes un tas varētu radīt nevēlamu precedentu, jo īpaši saistībā ar turpmākajām izcelsmes valsts norādēm gaļai, ko izmanto kā sastāvdaļu; tā kā ieviestās prasības par izcelsmes norādēm liellopu gaļai parāda, ka precīzākas izcelsmes norādes maltai gaļai un atgriezumiem ir gan iespējamas, gan atbilstošas, lai nodrošinātu patērētāju informāciju un izsekojamību,

1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas regula pārsniedz tai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1169/2011 sniegtās īstenošanas pilnvaras;

2.  aicina Komisiju atsaukt īstenošanas regulu;

3.  aicina Komisiju sagatavot pārstrādātu īstenošanas regulas versiju, tajā iekļaujot dzimšanas, audzēšanas un nokaušanas vietas obligātās marķēšanas prasību neapstrādātai cūku, putnu, aitu un kazu gaļai atbilstoši spēkā esošajiem liellopu gaļas izcelsmes marķēšanas tiesību aktiem;

4.  aicina Komisiju no īstenošanas regulas svītrot visas atkāpes attiecībā uz malto gaļu un atgriezumiem;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 335, 14.12.2013, 19. lpp.
(2) OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.
(3) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(4) OV C 236 E, 12.8.2011., 187. lpp.
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regula (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97 (OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp.)
(6) Piemēram: Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi attiecībā uz gaļu, ko izmanto kā pārtikas sastāvdaļu (COM (2013)0755) un tam pievienotais Komisijas dienestu 2013. gada 17. decembra darba dokuments par tās gaļas izcelsmes marķēšanu, ko izmanto kā sastāvdaļu –– patērētāju attieksme, iespējamo scenāriju un ietekmes izvērtēšana (SWD (2013)0437), un Eiropas Patērētāju organizācijas (BEUC ) 2013. gada 24. janvāra pētījums par izcelsmes marķējumu (sk. http://www.beuc.org/Content/Default.asp?PageID=2139 ).

Pēdējā atjaunošana - 2016. gada 14. jūnijaJuridisks paziņojums