Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2004(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0075/2014

Predkladané texty :

A7-0075/2014

Rozpravy :

PV 24/02/2014 - 24
CRE 24/02/2014 - 24

Hlasovanie :

PV 25/02/2014 - 5.17

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0126

Prijaté texty
PDF 338kWORD 93k
Utorok, 25. februára 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Boj proti násiliu na ženách
P7_TA(2014)0126A7-0075/2014
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. februára 2014 s odporúčaniami pre Komisiu o boji proti násiliu voči ženám (2013/2004(INL))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 23, 24 a 25,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. marca 2009 o boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v EÚ(1) a uznesenie zo 14. júna 2012 o skoncovaní s mrzačením ženských pohlavných orgánov(2) ,

–  so zreteľom na svoje vyhlásenie z 22. apríla 2009 o kampani Povedz NIE násiliu voči ženám(3) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. novembra 2009 o odstránení násilia páchaného na ženách(4) ,

–  so zreteľom na svoju správu z 5. apríla 2011 o prioritách a náčrte nového politického rámca EÚ zameraného na boj proti násiliu páchanému na ženách(5) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. februára 2013 o 57. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien: Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách(6) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. októbra 2007 o vraždení žien v Mexiku a Strednej Amerike a úlohe Európskej únie v boji proti tomuto javu(7) ,

–  so zreteľom na dokument Stratégia rovnosti žien a mužov 2010 – 2015, ktorý Komisia predložila 21. septembra 2010,

–  so zreteľom na akčný plán Komisie na implementáciu Štokholmského programu (COM(2010)0171),

–  so zreteľom program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020,

–  so zreteľom na závery Rady EPSCO z 8. marca 2010 o odstránení násilia na ženách,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV(8) ,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. septembra 2012 s názvom Odstránenie domáceho násilia voči ženám(9) ,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o násilí voči ženám a dievčatám a o boji proti všetkým formám ich diskriminácie,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor),

–  so zreteľom na článok 11 ods. 1 písm. d) Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorý Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciou 34/180 dňa 18. decembra 1979,

–  so zreteľom na ustanovenia z právnych nástrojov Organizácie Spojených národov v oblasti ľudských práv, najmä tých, ktoré sa týkajú práv žien, akými sú napríklad Charta OSN, Všeobecná deklarácia ľudských práv, medzinárodné pakty o občianskych a politických právach a o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a jeho opčný protokol, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951, zásada zákazu vrátenia alebo vyhostenia a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

–  so zreteľom na ďalšie nástroje OSN týkajúce sa násilia páchaného na ženách, akými sú napríklad Viedenská deklarácia a akčný program z 25. júna 1993, prijaté na Svetovej konferencii o ľudských právach (A/CONF. 157/23) a Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách z 20. decembra 1993 (A/RES/48/104),

–  so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN: z 12. decembra 1997 s názvom „Prevencia trestnej činnosti a opatrenia trestného súdnictva na odstránenie násilia páchaného na ženách“ (A/RES/52/86), z 18. decembra 2002 s názvom „Smerom k odstráneniu trestnej činnosti zameranej proti ženám, páchanej v mene cti“ (A/RES/57/179), z 22. decembra 2003 s názvom „Odstránenie domáceho násilia páchaného na ženách“ (A/RES/58/147) a z 5. marca 2013 s názvom Zintenzívnenie celosvetového úsilia o odstránenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov (A/RES/67/146),

–  so zreteľom na správy osobitných spravodajcov Vysokého komisára OSN pre ľudské práva o násilí voči ženám a všeobecné odporúčanie č. 19 Výboru pre odstránenie diskriminácie žien (11. schôdza, 1992),

–  so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu, prijaté na Štvrtej svetovej konferencii o ženách 15. septembra 1995, a na uznesenia Európskeho parlamentu z 18. mája 2000 o opatreniach v súvislosti s Pekinskou akčnou platformou(10) , z 10. marca 2005 o opatreniach v súvislosti s akčnou platformou Štvrtej svetovej konferencie o ženách (Peking + 10)(11) a z 25. februára 2010 o akčnej platforme OSN v oblasti rodovej rovnosti s názvom Peking + 15(12) ,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 19. decembra 2006 o zintenzívnení úsilia na odstránenie všetkých foriem násilia voči ženám (A/RES/61/143) a na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1325 a 1820 o ženách, mieri a bezpečnosti,

–  so zreteľom na závery 57. zasadnutia Komisie pre postavenie žien o odstránení a prevencii všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách,

–  so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN Rashidy Manjooovej zo 16. mája 2012 o násilí páchanom na ženách, jeho príčinách a dôsledkoch,

–  so zreteľom na článok 5 Madridského medzinárodného akčného plánu pre oblasť starnutia,

–  so zreteľom na posudzovanie európskej pridanej hodnoty(13) ,

–  so zreteľom na články 42 a 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0075/2014),

A.  keďže v smernici 2012/29/EÚ(14) , ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, je rodovo motivované násilie definované ako násilie, ktoré je namierené voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia alebo ktoré neprimerane postihuje osoby určitého pohlavia; keďže toto násilie môže obeti spôsobiť telesnú, sexuálnu, emocionálnu alebo psychickú ujmu alebo majetkovú škodu, je formou diskriminácie a porušenia základných slobôd obete a zahŕňa násilie páchané blízkou osobou, sexuálne násilné (vrátane znásilnenia a napadnutia alebo obťažovania so sexuálnou motiváciou), obchodovanie s ľuďmi, otroctvo a rôzne formy škodlivých praktík, ako sú nútené manželstvá, mrzačenie ženských pohlavných orgánov a takzvané „trestné činy spáchané v mene cti“;

B.  keďže rodovo motivované násilie sa týka obetí a páchateľov každého veku, vzdelania, príjmov a spoločenského postavenia a je spojené s nerovnomerným rozdelením moci medzi ženami a mužmi, ako aj s predstavami a správaním založeným na stereotypoch v našej spoločnosti, proti ktorým treba bojovať v najskorších fázach s cieľom zmeniť postoje;

C.  keďže ženy sú stále častejšie vystavené násiliu zo strany manželov, partnerov a bývalých manželov alebo bývalých partnerov; keďže v niektorých krajinách sa počet obetí prudko zvýšil a spôsobené následky sú čoraz vážnejšie, ba vedú dokonca k úmrtiam, a podľa štatistík počet zabitých žien predstavuje rastúci podiel v celkovom počte vrážd;

D.  keďže štatistické prieskumy v niektorých krajinách ukazujú, že hoci sa nezvyšuje celkový počet vrážd, stále stúpa podiel zavraždených žien v celkovom počte, čo svedčí o rastúcom násilí voči ženám;

E.  keďže extrémna chudoba zvyšuje riziko násilia a iných foriem vykorisťovania, ktoré bránia ženám, aby sa v plnej miere zapájali do všetkých oblastí života a dosiahli rodovú rovnosť;

F.  keďže zvyšovanie nezávislosti žien a ich zapojenie do hospodárskeho a sociálneho života znižuje ich zraniteľnosť a rodovo motivované násilie;

G.  keďže prednedávnom sa objavili nové stereotypy a formy diskriminácie a násilia v dôsledku zvýšeného používania internetových sociálnych sietí, ako je nepatričné nadväzovanie kontaktov na sexuálne účely (grooming), zamerané najmä na mladistvých;

H.  keďže medzi mladšou generáciou pretrvávajú zaujaté „sexistické“ postoje k rodovým úlohám; keďže rovesníci a zvyšok spoločnosti stále obviňujú a stigmatizujú mladé ženy, ktoré sa stali obeťami násilia;

I.  keďže násilie je traumatická skúsenosť pre každého muža, ženu alebo dieťa, ale rodovo motivovaného násilia sa dopúšťajú oveľa častejšie muži voči ženám a dievčatám a takéto násilie odzrkadľuje a prehlbuje nerovnosti medzi mužmi a ženami a ohrozuje zdravie, dôstojnosť, bezpečnosť a nezávislosť jeho obetí;

J.  keďže je potrebné brať do úvahy deti, ktoré zažili násilie voči blízkemu príbuznému, a poskytnúť im potrebnú psychologickú a sociálnu starostlivosť a keďže deťom, ktoré boli svedkami násilia, hrozí veľké riziko problémov v citoch a vzťahoch;

K.  keďže ženské obete rodovo motivovaného násilia a ich deti si často vyžadujú osobitnú podporu a ochranu vzhľadom na vysoké riziko druhotnej a opakovanej viktimizácie, zastrašovania a pomsty súvisiacich s takýmto násilím;

L.  keďže ženy a deti, ktoré zažili násilie, potrebujú špeciálne azylové domy s primeranými zdravotnými službami, právnou pomocou a psychologickým poradenstvom a terapiou; keďže členské štáty by mali azylovým domom pre ženy poskytovať primerané financie;

M.  keďže násilie, ktoré páchajú muži voči ženám, mení postavenie žien v spoločnosti a ich sebaurčenie, pokiaľ ide o ich zdravie, prístup k zamestnaniu a vzdelaniu, začlenenie do spoločenských a kultúrnych činností, ekonomickú nezávislosť, účasť na verejnom a politickom živote a rozhodovaní, ale aj vzťahy s mužmi a sebaúctu;

N.  keďže násilie voči ženám môže spôsobiť vážnu fyzickú a psychickú ujmu, poškodiť celkové zdravie žien a dievčat vrátane ich reprodukčného a sexuálneho zdravia a v niektorých prípadoch vedie k smrti (tzv. feminicída);

O.  keďže od útleho veku sú potrebné vzdelávanie a príprava v oblasti boja proti násiliu voči ženám a proti rodovo motivovanému násiliu všeobecne, keďže mladých ľudí vedú k tomu, aby sa k svojim partnerom správali s rešpektom bez ohľadu na ich pohlavie a aby si uvedomovali zásadu rovnosti;

P.  keďže násilie voči ženám nadobúda čoraz neprípustnejšie podoby vrátane členstva žien v skupinách, ktoré organizujú obchodovanie so ženami na účely sexuálneho vykorisťovania;

Q.  keďže v štúdiách o násilí voči ženám sa odhaduje, že jedna pätina až jedna štvrtina všetkých žien v Európe zažila aspoň raz v živote v dospelosti telesné násilie a viac než jedna desatina bola vystavená sexuálnemu násiliu s použitím sily(15) ;

R.  keďže podľa posudzovania európskej pridanej hodnoty sa ročné náklady EÚ na rodovo motivované násilie voči ženám odhadujú na 228 miliárd EUR za rok 2011 (t. j 1,8 % HDP EÚ), z čoho 45 miliárd EUR ročne pripadá na verejné a štátne služby a 24 miliárd EUR na ušlý hospodársky výkon;

S.  keďže Agentúra pre základné práva uverejnila v marci 2013 niektoré predbežné výsledky svojho európskeho prieskumu násilia páchaného voči ženám, ktoré okrem iného ukazujú, že: štyri z piatich žien, ktoré sa stali obeťami najzávažnejších násilných trestných činov spáchaných inými ľuďmi než ich partnermi, nevyhľadali žiadnu službu, napríklad zdravotnícke zariadenie, sociálne služby alebo pomoc obetiam; ženy, ktoré vyhľadali pomoc, sa najčastejšie obrátili na zdravotnícke zariadenie, čo poukazuje na skutočnosť, že je potrebné zaistiť, aby na potreby obetí násilia reagovali profesionálni zdravotníci; dve z piatich žien nevedeli o tom, že existujú právne predpisy a politické iniciatívy na ich ochranu v prípade domáceho násilia, a polovica žien nevedela o žiadnych preventívnych právnych predpisoch alebo iniciatívach;

T.  keďže Komisia v Stratégii rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 zdôraznila, že rodovo motivované násilie je jedným z hlavných problémov, ktorý je potrebné riešiť v záujme dosiahnutia skutočnej rodovej rovnosti;

U.  keďže právny rámec vymedzený v Lisabonskej zmluve ponúka nové možnosti zintenzívnenia spolupráce v oblasti trestnoprávnej politiky na úrovni EÚ, keď inštitúciám a členským štátom umožňuje spolupracovať na pevných základoch pri vytváraní spoločnej právnej kultúry EÚ a bojovať proti všetkým druhom násilia voči ženám a proti ich diskriminácii, pričom rešpektuje vnútroštátne právne systémy a tradície, ale ich nenahrádza;

V.  keďže dôležitou súčasťou efektívnej preventívnej stratégie je zvyšovanie informovanosti a mobilizácia, okrem iného prostredníctvom médií a sociálnych médií;

W.  keďže násilie voči ženám neodstráni žiadny individuálny zásah, ale kombinácia infraštruktúrnych, právnych, súdnych, presadzovacích, kultúrnych, vzdelávacích, sociálnych, zdravotníckych a ďalších opatrení v oblasti služieb môže významne zvýšiť informovanosť a obmedziť násilie a jeho následky;

X.  keďže šesť neoddeliteľných cieľov tvoriacich základ všetkých opatrení na boj proti násiliu voči ženám sú politika, prevencia, ochrana, trestné stíhanie, poskytovanie pomoci a partnerstvo;

Y.  keďže je potrebné zvýšiť opatrenia proti odvetviu, ktoré považuje mladé dievčatá a ženy za sexuálne objekty;

Z.  keďže ženy v Únii nie sú rovnako chránené voči mužskému násiliu v dôsledku odlišných politík a právnych predpisov v členských štátoch – okrem iného pokiaľ ide o vymedzenie trestných činov a rozsah pôsobnosti právnych predpisov – preto sú voči takému násiliu zraniteľné;

AA.  keďže v dôsledku faktorov, akými sú rasa, etnický pôvod, náboženstvo alebo presvedčenie, zdravotný stav, občiansky stav, bývanie, prisťahovalecký štatút, vek, zdravotné postihnutie, spoločenská trieda, sexuálna orientácia a rodová identita, môžu mať ženy špecifické potreby a môžu byť vystavené viacnásobnej diskriminácii;

AB.  keďže v mnohých prípadoch ženy nepodávajú žaloby proti činom rodovo motivovaného násilia z dôvodov, ktoré sú zložité a rôznorodé a zahŕňajú psychologické, hospodárske, sociálne a kultúrne faktory, a možno aj pre nedostatok dôvery v schopnosť polície, právny systém a sociálne a zdravotné služby poskytnúť im konkrétnu pomoc; keďže v niektorých prípadoch úrady pokladajú rodovo motivované násilie za rodinný problém, ktorý sa ako taký môže vyriešiť v rodine;

AC.  keďže politika reprodukčného zdravia by mala byť základom tejto diskusie;

AD.  keďže je nevyhnutné zhromaždiť porovnateľné rozčlenené kvalitatívne a kvantitatívne údaje týkajúce sa všetkých stránok problému s cieľom pochopiť skutočný rozsah násilia páchaného na ženách v Únii a vypracovať na základe toho účinné politiky;

AE.  keďže zamietnutie návrhu Komisie Európskym parlamentom z 12. decembra 2012 na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike o vnímaní bezpečnosti v súvislosti z trestnou činnosťou(16) poukazuje na potrebu nového návrhu na právny predpis EÚ, ktorým by sa zaviedol jednotný systém zhromažďovania štatistických údajov o násilí voči ženám v členských štátoch, a keďže Rada vo svojich záveroch z decembra 2012 požadovala zlepšenie zhromažďovania a šírenia porovnateľných, spoľahlivých a pravidelne aktualizovaných údajov týkajúcich sa všetkých foriem násilia páchanom voči ženám na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ;

AF.  keďže mrzačenie ženských pohlavných orgánov predstavuje z medzinárodného hľadiska porušovanie ľudských práv a formu mučenia dievčat a žien a odráža hlboko zakorenenú nerovnosť medzi pohlaviami; keďže mrzačenie ženských pohlavných orgánov predstavuje extrémnu formu diskriminácie žien, takmer vždy sa vykonáva u maloletých a predstavuje porušovanie práv detí;

AG.  keďže prostitúcia sa čoraz častejšie vníma ako druh násilia voči ženám v dôsledku vplyvu, ktorý má na ich osobnosť, telesné a duševné zdravie a možnosti mať deti, predovšetkým v prípadoch nútenej prostitúcie a obchodovania so ženami na účely prostitúcie;

AH.  keďže na území Európskej únie narastá nebezpečný trend zabíjania v mene cti, ktorý najviac postihuje mladé dievčatá;

AI.  keďže sa na medzinárodnej úrovni uznáva, že zneužívanie starších osôb je porušením ľudských práv starších žien, ako aj to, že je potrebné predchádzať zneužívaniu starších osôb vo všetkých krajinách EÚ a bojovať proti nemu;

AJ.  keďže prijatie usmernení EÚ o násilí páchanom voči ženám a dievčatám a o boji proti všetkým formám diskriminácie voči nim, ako aj osobitná kapitola o ochrane žien pred rodovo podmieneným násilím v strategickom rámci a akčnom pláne EÚ v oblasti ľudských práv sú prejavom jasnej politickej vôle EÚ pristupovať k právam žien ako k priorite a prijať dlhodobé opatrenia v tejto oblasti; keďže súdržnosť medzi vnútornými a vonkajšími rozmermi v politikách týkajúcich sa ľudských práv môže niekedy odhaliť rozdiely medzi rétorikou a správaním;

AK.  keďže podľa správ Komisie a Amnesty International sa mrzačenie ženských pohlavných orgánov týka státisícov žien a dievčat v Európe a zvyčajne sa uvádza počet 500 000 obetí; keďže rozdiely medzi zákonnými ustanoveniami v členských štátoch majú za následok jav, ktorý sa nazýva tzv. cezhraničný turizmus v rámci EÚ s cieľom mrzačenia ženských pohlavných orgánov;

AL.  keďže je naďalej nutné, aby EÚ spolupracovala s tretími krajinami na odstraňovaní praktík mrzačenia ženských pohlavných orgánov; keďže tie členským štáty a tretie krajiny, ktorých vnútroštátne právne predpisy považujú mrzačenie ženských pohlavných orgánov za trestný čin, by mali podľa týchto právnych predpisov aj konať;

1.  žiada, aby Komisia do konca roka 2014 na základe článku 84 ZFEÚpredložila návrh, v ktorom sa stanovujú opatrenia na presadzovanie a podporu opatrení členských štátov v oblasti prevencie násilia páchanému voči ženám a dievčatám v nadväznosti na podrobné odporúčania uvedené v prílohe;

2.  žiada Komisiu, aby predložila revidovaný návrh nariadenia o európskej štatistike, ktorý by sa zameriaval na násilné trestné činy a zahŕňal jednotný systém zhromažďovania štatistických údajov o rodovo motivovanom násilí v členských štátoch;

3.  žiada Radu o aktiváciu premosťovacej doložky prijatím jednomyseľného rozhodnutia, v ktorom sa definuje násilie voči ženám a dievčatám (a ostatné formy rodovo motivovaného násilia) ako oblasť trestnej činnosti uvedenej v článku 83 ods. 1 ZFEÚ;

4.  žiada Komisiu, aby po vyhodnotení možných dôsledkov a pridanej hodnoty pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách podporila ratifikácie na vnútroštátnej úrovni a začala proces pristúpenia;

5.  žiada Komisiu, aby predložila stratégiu EÚ a akčný plán na boj proti všetkým formám násilia páchaného voči ženám a dievčatám, ako je stanovené v akčnom pláne z roku 2010, ktorým sa implementuje Štokholmský program, s cieľom chrániť integritu žien, rovnosť (článok 2 Zmluvy o EÚ), a blaho (článok 3 ods. 1 Zmluvy o EÚ) konkrétne a účinne v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, pričom by mala klásť osobitný dôraz na informovanie žien o ich právach a na informovanie mužov a chlapcov (od útleho veku) o potrebe rešpektovať telesnú a duševnú integritu žien, aby sa takémuto násiliu predchádzalo, mala by klásť dôraz na potrebu primeranej odbornej prípravy policajných a justičných zložiek, pokiaľ ide o prístup v osobitných prípadoch rodovo motivovaného násilia, a mala by nabádať členské štáty na to, aby prijali opatrenia, pomocou ktorých by si obete násilia dokázali prebudovať život a nadobudli by sebadôveru, aby sa v budúcnosti dokázali chrániť pred zraniteľnosťou či závislosťou; domnieva sa, že takáto stratégia by mala venovať osobitnú pozornosť zraniteľným skupinám, ako sú staršie osoby, ľudia so zdravotným postihnutím, prisťahovalci a LGBT (lesbičky, homosexuáli, bisexuáli a transsexuáli), a mala by zahŕňať aj opatrenia na podporu detí, ktoré boli svedkami násilia, a uznať ich za obete trestných činov;

6.  vyzýva Komisiu, aby podporovala spoluprácu medzi členskými štátmi, ženskými mimovládnymi organizáciami a ostatnými organizáciami s cieľom pripraviť a realizovať účinnú stratégiu na odstránenie násilia voči ženám;

7.  vyzýva Komisiu, aby prijala prvé kroky na ceste k založeniu Európskeho observatória násilia voči ženám a dievčatám na základe existujúcich inštitucionálnych štruktúr (Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)), ktoré by riadil koordinátor EÚ pre oblasť násilia voči ženám a dievčatám;

8.  vyzýva Komisiu, aby v priebehu nasledujúcich troch rokov vyhlásila Európsky rok proti násiliu voči ženám a dievčatám s cieľom zvyšovať povedomie občanov a všetkých politikov o tomto rozšírenom probléme s cieľom predstaviť jasný plán opatrení na ukončenie násilia páchaného voči ženám;

9.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby bojovali proti vraždám v mene cti, a to poskytnutím vzdelávania a azylových domov pre potenciálne obete, a aby pripravili informačné kampane o extrémnych formách porušovania ľudských práv a početných tragických úmrtiach v dôsledku vrážd v mene cti;

10.  vyzýva členské štáty a zúčastnené strany spolupracujúce s Komisiou, aby pomohli pri šírení informácií o programoch EÚ a o financiách, ktoré sa poskytujú na boj proti násiliu voči ženám;

11.  potvrdzuje, že v odporúčaniach sa rešpektujú základné práva a zásady subsidiarity a proporcionality;

12.  domnieva sa, že finančné dôsledky súvisiace s požadovaným návrhom by sa mali hradiť z rozpočtu EÚ, časti III (pričom sa zabezpečí úplná komplementárnosť s existujúcim rozpočtovým riadkom týkajúcim sa predmetu návrhu);

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a podrobné odporúčania uvedené v prílohe Komisii, Rade, parlamentom a vládam členských štátov, Rade Európy a inštitútu EIGE.

(1)Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 52.
(2)Ú. v. EÚ C 332 E, 15.11.2013, s. 87.
(3)Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 131.
(4)Ú. v. EÚ C 285 E, 21.10.2010, s. 53.
(5)Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 26.
(6)Prijaté texty, P7_TA(2013)0045.
(7)Ú. v. EÚ C 227 E, 4.9.2008, s. 140.
(8)Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 351, 15.11.2012, s. 21.
(10) Ú. v. ES C 59, 23.2.2001, s. 258.
(11) Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
(12) Ú. v. EÚ C 348 E, 21.12.2010, s. 11.
(13) PE 504.467.
(14)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57).
(15)Pracovná skupina Rady Európy pre boj proti násiliu na ženách vrátane domáceho násilia (EG-TFV), Záverečná správa o činnosti, september 2008.
(16)Prijaté texty, P7_TA(2012)0494.


PRÍLOHA K UZNESENIU:

PODROBNÉ ODPORÚČANIA K OBSAHU VYŽIADANÉHO NÁVRHU

Odporúčanie č. 1 o cieli a rozsahu pôsobnosti nariadenia, ktoré sa má prijať

Cieľom nariadenia by malo byť zavedenie opatrení na presadzovanie a podporu činností členských štátov v oblasti prevencie rodovo motivovaného násilia.

Rodovo motivované násilie by sa malo považovať (ako už bolo uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV) za násilie, ktoré je namierené voči určitej osobe pre jej príslušnosť k pohlaviu, rodovú identitu či rodové vyjadrenie, alebo ktoré neprimerane postihuje osoby určitého pohlavia. Toto násilie môže obeti spôsobiť telesnú, sexuálnu, emocionálnu alebo psychickú ujmu alebo majetkovú škodu a môže zahŕňať násilie páchané blízkou osobou, sexuálne násilie (vrátane znásilnenia, napadnutia alebo obťažovania so sexuálnou motiváciou), obchodovanie s ľuďmi, otroctvo a rôzne formy škodlivých praktík, ako sú napríklad nútené manželstvá, mrzačenie ženských pohlavných orgánov a tzv. trestné činy spáchané v mene cti.

Odporúčanie č. 2 o preventívnych opatreniach a opatreniach v oblasti boja proti týmto javom

Členské štáty by mali vytvoriť sériu opatrení s cieľom predchádzať rodovo motivovanému násiliu voči ženám a dievčatám. Konkrétne by mali:

–  navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť ročné komplexné stratégie a programy vrátane programov verejného vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov a odborníkov v rekreačnom odvetví zamerané na odstránenie prekážok, ktoré bránia ženám a dievčatám plne uplatňovať svoje práva a slobody bez násilia, a na dosiahnutie zásadnej zmeny sociálnych a kultúrnych postojov;

–  uskutočniť relevantný výskum rodovo motivovaného násilia vrátane príčin a motívov násilia, ako aj zhromažďovania a analýzy údajov a zároveň sa snažiť štandardizovať kritériá registrácie rodovo motivovaného násilia, aby bolo možné porovnávať zhromaždené údaje;

–  organizovať školenia pre úradníkov a odborníkov, ktorí prichádzajú do styku s prípadmi rodovo motivovaného násilia – vrátane presadzovania práva, sociálnej starostlivosti, starostlivosti o deti (v prípade obetí alebo svedkov násilia), zdravotnej starostlivosti a personálu núdzových stredísk – s cieľom odhaľovať, identifikovať a primerane riešiť takéto prípady, s osobitným dôrazom na potreby a práva obetí;

–  vymieňať si odborné znalosti, skúsenosti, informácie a osvedčené postupy prostredníctvom siete Európskej únie na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN);

–  zorganizovať informačné kampane (vrátane kampaní zameraných osobitne na mužov a chlapcov), pričom sa zabezpečí podľa potreby poradenstvo alebo spolupráca s mimovládnymi organizáciami, médiami a inými zainteresovanými stranami;

–  zriadiť – ak ešte neexistujú – a podporovať bezplatné vnútroštátne linky pomoci so špecializovaným personálom;

–  zabezpečiť, aby boli k dispozícii špecializované azylové domy (vytvorené ako služba prvého kontaktu a miesto, kde ženy nájdu bezpečie a podporu), ktoré ponúkajú miesta minimálne pre 1 ženu na 10 000 obyvateľov, a vybaviť ich zariadením a primerane vyškoleným personálom;

–  zabezpečiť podporu ženských MVO a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti predchádzania rodovo motivovanému násiliu voči ženám a dievčatám.

Odporúčanie č. 3 o národných spravodajcoch alebo rovnocenných mechanizmoch

Členské štáty by do jedného roka od nadobudnutia účinnosti nariadenia mali prijať potrebné opatrenia na ustanovenie národných spravodajcov alebo rovnocenných mechanizmov. Medzi úlohy týchto mechanizmov by malo patriť posudzovanie trendov rodovo motivovaného násilia, meranie výsledkov dosiahnutých prostredníctvom opatrení na boj proti násiliu na vnútroštátnej a miestnej úrovni, zhromažďovanie štatistických údajov a každoročné podávanie správ Európskej komisii a príslušným výborom Európskeho parlamentu.

Odporúčanie č. 4 o koordinácii stratégie Únie v oblasti boja proti násiliu voči ženám

S cieľom prispieť ku koordinovanej a konsolidovanej stratégii Únie v oblasti boja proti rodovo motivovanému násiliu by členské štáty mali Európskej komisii predložiť informácie uvedené v odporúčaní č. 3.

Odporúčanie č. 5 o podávaní správ

Komisia každý rok do 31. decembra počnúc rokom nasledujúcim po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali opatrenia podľa tohto nariadenia.

Správa bude obsahovať zoznam prijatých opatrení a zdôraznia sa v nej osvedčené postupy.

Odporúčanie č. 6 o vytvorení fóra občianskej spoločnosti

Európska komisia udržiava úzky dialóg s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými kompetentnými orgánmi, ktoré pôsobia v oblasti boja proti rodovo podmienenému násiliu na miestnej, regionálnej, celoštátnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni, a na tento účel zriadi fórum občianskej spoločnosti.

Toto fórum bude mechanizmom na výmenu informácií a zhromažďovanie poznatkov. Zabezpečuje úzky dialóg medzi inštitúciami EÚ a príslušnými zainteresovanými stranami.

Fórum je otvorené príslušným zainteresovaným stranám v súlade s prvým odsekom a zasadá minimálne raz do roka.

Odporúčanie č. 7 o finančnej podpore

Toto nariadenie by malo stanoviť zdroj finančnej podpory pre opatrenia uvedené v odporúčaní č. 3 v rámci rozpočtu EÚ (oddiel III).

Posledná úprava: 6. júna 2017Právne oznámenie