Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2194(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0066/2014

Внесени текстове :

A7-0066/2014

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 4
CRE 25/02/2014 - 4

Гласувания :

PV 25/02/2014 - 5.21

Приети текстове :

P7_TA(2014)0130

Приети текстове
PDF 381kWORD 93k
вторник, 25 февруари 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Управление на единния пазар
P7_TA(2014)0130A7-0066/2014

Резолюция на Европейския парламент от 25 февруари 2014 г. относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2014 г. (2013/2194(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 ноември 2013 г., озаглавено „Годишен обзор на растежа за 2014 г.“ (COM(2013)0800) и доклада на Комисията, озаглавен „Единен пазар за растеж и работни места: Анализ на постигнатия напредък и на оставащите пречки в държавите членки – Принос към Годишния обзор на растежа за 2014 г.“ (COM(2013)0785), както и приложения към този доклад анализ на контекста, озаглавен „Международни вериги за създаване на стойност на територията на ЕС и извън него“,

–  като взе предвид първия доклад на Комисията от 28 ноември 2012 г. относно „Степен на интеграция на единния пазар 2013 г. – Принос към Годишния обзор на растежа 2013 г.“ (COM(2012)0752),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г., озаглавено „Акт за единния пазар II – Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юни 2012 г., озаглавено „По-добро управление за единния пазар“ (COM(2012)0259),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 февруари 2012 г., озаглавен „Как единният пазар да разгърне пълния си потенциал – годишна проверка на управлението за 2011 г.“ (SWD(2012)0025),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието – „Заедно за нов тип икономически растеж““ (COM(2011)0206),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид достъпното онлайн информационно табло за единния пазар, публикувано на 4 юли 2013 г.,

–  като взе предвид информационно табло за вътрешния пазар № 26 (февруари 2013 г.),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 27 – 28 юни 2013 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета „Конкурентоспособност“ от 29 – 30 май 2013 г. относно интелигентното регулиране,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 14 – 15 март 2013 г.,

–  като взе предвид разискванията на Съвета по конкурентоспособност от 18 – 19 февруари 2013 г. относно Годишния обзор на растежа за 2013 г. и Акта за единния пазар;

–  като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2013 г. с препоръки до Комисията относно управлението на единния пазар(1) , както и последващия отговор на Комисията от 8 май 2013 г.,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 24 – 25 октомври 2013 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2012 г. относно Акта за единния пазар – следващите стъпки към растежа(2) , както и последващия отговор на Комисията от 26 септември 2012 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно управлението и партньорството в рамките на единния пазар(3) ,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0066/2014),

A.  като има предвид, че Годишният обзор на растежа за 2013 г. отбеляза началото на третия европейски семестър, включвайки за първи път годишен доклад за степента на интеграция на единния пазар;

Б.  като има предвид, че ефективен и добре функциониращ единен пазар, основан на високо конкурентна социална пазарна икономика, е от основно значение за устойчив и приобщаващ растеж;

В.  като има предвид, че Парламентът призова за пълно включване на единния пазар като стълб в рамките на цикъла на европейския семестър;

Г.  като има предвид, че по-доброто управление на единния пазар следва да бъде насочено към осигуряване на по-добро и по-бързо транспониране и прилагане на свързаните с единния пазар директиви и регламенти, особено когато засягат идентифицирани ключови сектори;

Д.  като има предвид, че има големи различия в качеството на националните програми за реформи в рамките на европейския семестър по отношение на тяхната същност, прозрачност и осъществимост;

Е.  като има предвид, че единният пазар следва да се разглежда като тясно свързан с други хоризонтални политически области, например защитата на потребителите и работниците, социалните права, околната среда и устойчивото развитие;

Ж.  като има предвид, че Актовете за единния пазар I и II представляват солидна хоризонтална стратегия, определяща конкретни законодателни и незаконодателни мерки с капацитет за разгръщане на неоползотворения потенциал за растеж на единния пазар и премахване на препятствията пред него;

З.  като има предвид, че Комисията определи услугите, финансовите услуги, транспорта, енергетиката и цифровия пазар като ключови области за подобряване на функционирането и задълбочаването на единния пазар; като има предвид, че методиката за определяне на тези области следва да се оценява и преразглежда редовно, като се отчитат целите и перспективите за растеж, както и критериите за предоставяне на необходимата защита за гражданите, в частност потребителите, специалистите и работниците;

И.  като има предвид, че все още не сме успели да изградим пълноценно функциониращ дигитален единен пазар за онлайн и комуникационни услуги в Европа; като има предвид, че свободното движение на цифровите услуги и трансграничната електронна търговия понастоящем са затруднени от фрагментарността на правилата на национално равнище; като има предвид, че европейските дружества и публични служби ще получат икономически и социални ползи от използването на усъвършенствани ИКТ услуги и приложения;

Й.  като има предвид, че за единния пазар на ЕС е от жизненоважно значение наличието на достъпна и ефикасна европейска транспортна инфраструктура и на амбициозна европейска промишлена политика, както и създаването на единен енергиен пазар, насочени към подкрепа от страна на ЕС за конкурентоспособността на предприятията и осигуряването на универсален достъп до енергия на разумни цени за домакинствата и потребителите; като има предвид, че поради това е необходимо да се определят приоритетни действия в тези области;

Европейски семестър

1.  Отново призовава Комисията да подобри управлението на единния пазар посредством установяването, като конкретен стълб на европейския семестър, на годишен цикъл на управление на единния пазар, включващ информационно табло за вътрешния пазар, годишен доклад относно интеграцията на единния пазар като част от Годишния обзор на растежа, насоки от Европейския съвет за държавите членки, национални планове за действие, целящи изпълнението на насоките за единния пазар, и специфични за всяка страна препоръки; призовава Комисията, също така, да отчете в пълна степен идентифицираните ключови сектори за растеж — сектора на услугите, енергийния сектор, транспортният сектор и единния цифров пазар — както и мерките, предвидени в Актовете за единния пазар I и II;

2.  Подчертава необходимостта от определяне на единния пазар като трети стълб на европейския семестър, за да се покрие ясен набор от приоритети, свързани с реалната икономика; смята, че определението и постигането на тези приоритети е от съществено значение за стимулирането на растежа и превъзмогването на настоящите пропуски по отношение на осъществяването на целите на стратегията „Европа 2020“, като същевременно се гарантира икономическа конвергенция между държавите членки в рамките на еврозоната и извън нея и в централните и в периферните райони на ЕС;

3.  Припомня становището си, че първият доклад относно степента на интеграция на единния пазар беше недостатъчен и непълен; в тази връзка смята, че бъдещите доклади следва да бъдат по-ясни по отношение на настоящите слабости в определени държави членки, да предоставят по-конкретни насоки относно възможните средства за корекции и очакваните ползи и да посочват ефективни лостове за стимулиране на растежа и конкурентоспособността, а по този начин и за създаване на работни места, което заедно ще даде конкретен отговор на настоящата социална и икономическа криза;

4.  Приветства доклада за 2014 г. за интеграцията на единния пазар (COM(2013)0785) и решително подкрепя усилията на Комисията за включване в по-голяма степен на единния пазар в обсъжданията в рамките на Европейския семестър; оценява факта, че докладът за състоянието на единния пазар за 2014 г. съдържа някои специфични елементи във връзка с действията, предприети от отделните държави членки; счита обаче, че в доклада все още липсва качествена оценка за ефективността на предприетите мерки, напредъка и действително постигнатите резултати от политиките; призовава за разработване на аналитичен инструмент за измерване на интеграцията на единния пазар в рамките на единния пазар като стълб на европейския семестър по отношение на специфичните за отделните държави препоръки; счита, че този аналитичен инструмент би могъл да допълни информационното табло за вътрешния пазар;

5.  Смята, че са необходими по-голяма хоризонтална координация и по-голяма последователност при подготовката на законодателните предложения от значение за единния пазар; смята, че управлението на единния пазар следва да взема под внимание нуждите на всички заинтересовани страни и че е необходимо по-активно и по-ранно включване на социалните партньори, гражданското общество и други заинтересовани страни при разработването, приемането, прилагането и наблюдението на мерките, за да се насърчи растежът и да се прилагат правата на гражданите в рамките на единния пазар;

6.  Подчертава необходимостта от широки консултации и задълбочени оценки на въздействието, преди Комисията да приеме дадено предложение; подчертава, че предложенията на Комисията трябва да бъдат в съответствие с принципите на разумното регулиране и регулаторната пригодност, да включват оценка на въздействието върху МСП и да получат одобрението на Комитета на Комисията по оценка на въздействието; освен това подчертава, че оценките на въздействието следва да оценяват въздействието на новите законодателни мерки върху перспективите за растеж и върху конкурентоспособността на Европа;

7.  Смята, че цикълът на европейския семестър следва да залегне в по-задълбочен демократичен процес с по-голямо участие на националните парламенти, като същевременно се засилят правомощията на Европейския парламент;

8.  Смята, че специфичните за отделните държави препоръки, отправяни при този процес, следва да взимат под внимание напредъка, постигнат от всяка държава членка, и че националните мерки за прилагане на законодателството в областта на единния пазар не трябва непременно да следват универсален за всички подход, а вместо това трябва да се стремят към увеличаване на ефективността на предприетите мерки и на действително постигнатите резултати от политиките;

9.  Изисква предстоящите специфични за всяка държава препоръки в цикъла на Европейския семестър за 2014 г. да отразяват констатациите на доклада за интеграцията на единния пазар по далеч по-решителен и стриктен начин в сравнение със специфичните за всяка държава препоръки за 2013 г.;

10.  Изразява мнение, че третият стълб на европейския семестър, посветен на интеграцията на вътрешния пазар, следва да бъде насочен към определянето на приоритетните политики и мерки за стимулиране и съживяване на реалната икономика; смята, че тази цел ще бъде постигната ефективно само ако всички институции на ЕС последователно я споделят и подпомагат; насърчава, по тази причина, целенасочено организиране на работата на Съвета по конкурентоспособност, така че тя изрично да бъде посветена на подпомагането на тези приоритети от значение за реалната икономика в рамките на европейския семестър;

Ключови сектори

11.  Счита, че ключовите сектори, идентифицирани от Комисията — услуги, финансови услуги, транспорт, енергетика и цифров пазар, остават решаващи за пълната интеграция на единния пазар; освен това счита, че за да се постигне възстановяване на растежа, даването на нов импулс на една последователна и интегрирана промишлена политика, съсредоточена върху тези сектори, следва да включва също усилия за укрепване на защитата на правата на гражданите, включително тези на потребителите и на работниците, и модел за конкурентоспособност, основан на знанието и иновациите, чрез стимули от страна на ЕС, които да насърчават инвестициите и достъпа до финансиране, научноизследователската и развойна дейност и подкрепата за висшето образование;

12.  Настоятелно призовава Комисията да разработи истинска европейска промишлена политика; счита, че реиндустриализацията следва да се превърне в междусекторен приоритет за Съюза; счита, че тази нова промишлена политика следва да включва прилагането на правилата на единния пазар, цялостна стратегия за външното измерение на единния пазар с особено акцентиране върху съгласуваните политики за защита на потребителите и подобряването на достъпа до капитали и инфраструктура, с цел да се повиши конкурентоспособността на предприятията и да им се предостави възможност за достъп до пазари в целия свят;

13.  Подчертава, че, премахвайки пречките пред свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали, единният пазар предоставя на предприятията възможност да разширят мащаба си на работа и по този начин да увеличават способността си да създават иновации, да инвестират, да постигат по-висока производителност и да създават работни места;

14.  Призовава Комисията да представи подробен план за действие с мерки, предназначени за постигане на изцяло интегриран и взаимосвързан единен енергиен пазар; изтъква необходимостта да се предоставят на потребителите прозрачни и съпоставими цени на енергията, като в същото време се гарантира защитата на потребителите, включително уязвимите потребители; подчертава необходимостта от значителни инвестиции в енергийната инфраструктура и счита, че всички сектори на обществените услуги трябва да вървят в крак с напредъка в енергийния сектор;

15.  Подчертава, че е от съществено значение да се подобри инфраструктура — по-специално трансграничните връзки и оперативната съвместимост, за да се гарантира, че единният пазар може да функционира ефективно; счита, че изграждането на единна, взаимосвързана и ефективна европейска транспортна система е от решаващо значение за свободното движение на стоки, хора и услуги в рамките на единния пазар; смята, че допълнителните инвестиции са от ключово значение за постигането на тези цели, и отново заявява, че за тези проекти следва да бъде въведен широк спектър от финансови инструменти;

16.  Подчертава, че последователното прилагане на действащото законодателство и на следващите предложения на Комисията за цифровите услуги може да подпомогне Европа да използва пълноценно вътрешния пазар; призовава за политика за единен цифров пазар, която да превърне онлайн услугите в Европа в по-конкурентоспособни, по-ефективни в трансграничен план и по-прозрачни и да предостави висока степен на защита за потребителите; подчертава значението на целевите инвестиции и отбелязва, че работата по предложението за континентална мрежа ще спомогне за намаляване на разликите в цените между държавите членки, като насърчава конкуренцията в сектора на далекосъобщенията;

17.  Призовава за амбициозно изпълнение на програмата за потребителите, включително законодателните и програмните мерки, с цел да се засили защитата на потребителите и доверието в единния пазар, да се предоставят повече права на потребителите, да се насърчава отговорното поведение на средния потребител и да се увеличи защитата на уязвимите потребители;

18.  Счита, че улесненият достъп до финансиране за МСП ще позволи да се смекчат ограниченията по отношение на ликвидността и ще увеличи работния капитал на МСП; приветства факта, че сред приоритетите, определени от Комисията в Годишния обзор на растежа за 2014 г. и Доклада за интеграцията на единния пазар, развитието на алтернативни форми на финансиране за МСП заема едно от челните места; категорично подкрепя целта за разработване на специфични облигации и специализиран фондов пазар за МСП и призовава Комисията и държавите членки да предприемат конкретни действия за постигане на тази цел; подкрепя също така инициативите, предприети на равнище ЕС, за допълване на националните усилия за увеличаване на микрокредитирането и насърчаване на социалното предприемачество, включително подпомагане на банките за развитие, предоставящи заеми с по-ниски лихвени проценти, отколкото търговските банки; отбелязва особената важност на подкрепата за МСП чрез програмите COSME и „Хоризонт 2020“;

19.  Подчертава значението на пречките пред функционирането на единния пазар, предизвикани от фрагментирането на услугите на финансовите пазари на дребно, както се изтъква от Комисията в Доклада за интеграцията на единния пазар, по-специално по отношение на силно различаващите се лихвени проценти за банковите заеми, които имат решаващо въздействие върху потребителите, домакинствата и МСП; изразява убеждение, че тези различия възпрепятстват ефективния достъп до финансиране и оказват неблагоприятно въздействие върху реалната икономика; изразява загриженост относно отрицателното впечатление, което имат потребителите поради фрагментацията и по-ниските резултати на финансовите услуги на дребно, особено по отношение на банковите сметки, ипотеките, частните пенсии и ценните книжа,

20.  Счита, че регулирането на финансовите услуги следва да предоставя по-добра информация, засилване на защитата на потребителите и на ефективните средства за тяхната защита; подчертава необходимостта от бързо и успешно приключване на работата по изготвяне на законодателни предложения за пазара на потребителски финансови услуги и на финансовите услуги на дребно, по-специално съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции; счита, че допълнителните предложения като специален режим за несъстоятелност на потребителите, който да замени настоящия фрагментиран и недостатъчен подход, следва да се представят по-рано с цел да се насърчи безопасното инвестиране на частни спестявания в реалната икономика;

21.  Изразява съжаление поради факта, че въпреки убедителните доказателства за значението на единния пазар при преодоляване на кризата, свободното движение на граждани в Европа, по-специално на работници и специалисти, не е докрай изградено и че са необходими по-строги мерки, за да се отстранят оставащите пречки и да се насърчи растежът, като същевременно се гарантират правата на гражданите и на работниците; подчертава необходимостта от балансирано развитие на вътрешния пазар, основано на пълното прилагане на икономическите свободи в съответствие със социалната пазарна икономика;

22.  Припомня, че цикличният метод на представяне на актовете за единния пазар предостави възможност за определяне и редовно обсъждане на приоритетите за развитие на единния пазар; счита, че този метод следва да бъде засилен и доразвит;

23.  Приветства пакета от законодателни предложения за регламентиране на безопасността на потребителските продукти и надзора на пазара, както и относно оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи; счита, че тези инициативи могат да засилят правата на потребителите, по-добре да гарантират здравето и безопасността на потребителите, да улеснят търговията със стоки и услуги, както и да насърчат нов модел на конкурентоспособност; поради това призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с Парламента и Съвета с цел приемане на пакета в разумен срок;

24.  Подчертава значението на постигнатите политически споразуменията относно реформите на Директивата за взаимно признаване на професионалните квалификации, пакета за обществените поръчки и концесиите, както и Директивата за алтернативно решаване на спорове и Регламента за онлайн решаване на спорове; поради това настоятелно призовава Комисията и държавите членки да започнат бързо и цялостно прилагане на всички нови разпоредби;

25.  Подчертава необходимостта от правилното транспониране на правилата за обществените поръчки и концесиите; подчертава значението на обществените поръчки като ключова движеща сила на растежа, особено по отношение на МСП; счита, че осъществяването на тази реформа представлява важна възможност за модернизиране на публичната администрация чрез стратегическото използване на обществените поръчки в областта на иновациите и устойчивостта и чрез подобряване на качеството и ефикасността на публичните разходи в отговор на специфичните местни и национални правителствени изисквания; счита, че те представляват ключови елементи за успешното прилагане на правилата за обществените поръчки и концесиите;

26.  Счита, че – по-специално с оглед на борбата с младежката безработица – новите правила за професионалните квалификации (приети през ноември 2013 г. и изменящи Директива 2005/36/ЕО и Регламента за информационната система за вътрешния пазар) са важна стъпка към подобряване на свободното движение на работници и специалисти, предвиждаща висок общ стандарт на обучение и насърчаваща използването на европейската професионална карта; подчертава, че пълното и правилно изпълнение на Директивата относно признаването на професионалните квалификации (и на Директивата за услугите) е основен двигател на икономическия растеж на ЕС; същевременно счита, че е необходима реформа на регламентираните професии, с цел да се позволи по-лесен достъп за младите хора до тези професии, както и да се създаде по-динамичен пазар, който дава подходящи гаранции за потребителите;

Инструменти за управление

27.  Отбелязва действията, предприети от Комисията в отговор на резолюцията на Парламента от 7 февруари 2013 г., по отношение на правното основание за исканото законодателно предложение, което да съдържа елементите, изброени в тази резолюция; счита, че съдържащите се в нея конкретни препоръки все още предлагат ценни идеи за по-добро управление на единния пазар;

28.  Отбелязва коригираната структура на второто издание на Доклада за интеграцията на единния пазар (COM(2013)0785), приветства факта, че Комисията по този начин отговори също така на исканията, отправени от Парламента в неговата резолюция от 7 февруари 2013 г.; отбелязва, че редица от мерките, очертани в тази резолюция, вече доведоха до по-добро изпълнение и прилагане на правото на ЕС, включително и по-строгото използване на проекта „Пилот ЕС“;

29.  Приветства достъпното онлайн информационно табло за единния пазар, и по-специално неговия нагледен и съдържателен начин за представяне на резултатите на държавите членки по отношение на законодателството на ЕС, което е от значение за функционирането на вътрешния пазар; счита, че онлайн информационното табло следва да бъде достъпно на всички езици на Съюза, за да може да се улесни разбирането на всички европейски граждани за цикъла на единния пазар и тяхната потенциално активна роля в него;

30.  Счита, че следва да се полагат усилия за повишаване на прозрачността по отношение на изпълнението и еднаквото прилагане на правото на Съюза в държавите членки; отбелязва, че крайните срокове за транспониране се превишават средно с девет месеца, а броят на директивите, за които транспонирането е забавено с две или повече години, се е увеличил; счита, че всяка директива следва да бъде транспонирана по последователен начин и че следва да бъдат приети всички мерки за транспониране с оглед отразяване на компромисите, постигнати на равнището на Съюза;

31.  Счита обаче, че чисто количествени статистически данни за прилагането на законодателството в областта на единния пазар не са достатъчни и че е необходимо да се обръща внимание и на качеството на начина, по който се прилага законодателството в държавите членки, въз основа на ключови показатели за конкретните сектори на единния пазар, разработени на европейско равнище;

32.  Приветства доклада, озаглавен „Международни вериги за създаване на стойност в рамките на ЕС и извън ЕС“, като положителен пример за използването на специфични показатели за оценка на интеграцията на вътрешния пазар, като специално внимание се отделя на разпространението на производствените системи на територията на ЕС; счита, че подкрепата за допълнителни инициативи за развитие на трансгранични вериги за доставка ще доведе до премахването на дългогодишни пречки пред пълното завършване на единния пазар и може да спомогне за повишаване на производителността и конкурентоспособността на европейските предприятия в световната икономика;

33.  Приветства подобряването на равнището на средния дефицит при транспониране, намалено сега до 0,6 %; подчертава, че дори един много малък дефицит във важна област на политиката може да има изключително отрицателно въздействие върху възможностите за потребителите и предприятията, а оттам и върху европейската икономика като цяло;

34.  Осъжда средната продължителност на процедурата за нарушение и по-специално факта, че производствата, при които се разглеждат свързани с услугите въпроси, изискват най-дълго време (средно 49,8 месеца); счита, че производствата за нарушение са разкрили редица ограничения по отношение на бързото реагиране и коригиране на пропуските в изпълнението и прилагането на разпоредбите за единния пазар; призовава държавите членки да работят по-ефективно с Комисията за по-бързо разрешаване на случаите и призовава Комисията да продължава да отстранява национални мерки, които имат негативно въздействие върху единния пазар;

35.  Счита, че процедурата за нарушение следва да се счита за крайна мярка, която трябва да бъде предприемана едва след извършването на опити за координиране и коригиране на ситуацията, и че следователно Комисията следва да насърчава използването на проекта „Пилот ЕС“ и други процедури, преди държава членка да бъде изправена пред Съда на Европейския съюз; продължава да настоява, че всички усилия следва да бъдат насочени към осигуряване на по-строго прилагане на процедурата за нарушение в случаи на нарушаване на правните разпоредби на Съюза в сферата на единния пазар и че държавите членки и Европейският съвет следва да продължат по-нататъшното развиване на процедурата за нарушение в рамките на бъдещото преразглеждане на Договора за функционирането на Европейския съюз;

36.  Подкрепя действията на Комисията за подобряване на сътрудничеството между национални органи по отношение на функционирането на единния пазар; изразява съгласие, че наличието на постоянен и основан на информационни технологии механизъм, улесняващ обмена на информацията от значение, би могло да доведе до значително подобряване на положението, тъй като група от национални експерти, които се срещат няколко пъти годишно, едва ли е правилният начин за справяне с такъв приоритетен въпрос;

37.  Отново подчертава значението на правилното функциониране на Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), която наскоро получи подходяща нормативна база и понастоящем се разширява, така че да обхваща нови области и сектори на политиката; приканва Комисията да информира Парламента относно функционирането на инструмента за машинен превод, въведен с цел улесняване на комуникацията между националните, регионалните и местните органи;

38.  Призовава държавите членки да прилагат изцяло мерките, предвидени в рамките на Програмата в областта на цифровите технологии, и да полагат по-големи усилия за модернизирането на публичните администрации — не на последно място чрез бързо прилагане на мерки, свързани с електронното управление, електронното здравеопазване, електронното фактуриране и електронните системи за обществени поръчки — с оглед предоставяне на повече и по-добри цифрови услуги за гражданите и предприятията в цяла Европа, намаляване на разходите и подобряване на ефективността на обществения сектор;

39.  Отбелязва, че мрежата за решаване на проблеми СОЛВИТ не се използва в достатъчна степен; призовава държавите членки да гарантират, че са предоставени адекватни ресурси за мрежата СОЛВИТ и единичните звена за контакт, както се изисква от Директивата за услугите; призовава Комисията и държавите членки да предприемат по-нататъшни мерки за разпространяването на информация за наличието на тези инструменти сред деловите среди и предприемачите; в допълнение счита, че държавите членки следва да поставят началото на по-интензивен и по-мащабен обмен на най-добри практики;

40.  Отбелязва продължаващото нарастване на използването на порталите „Вашата Европа“ и „Вашата Европа — Съвети“, които следва да бъдат в състояние да предоставят необходимата информация на лица, които се движат на територията на Европейския съюз;

41.  Приветства Месеца на единния пазар, който в периода между 23 септември и 23 октомври обедини граждани от цяла Европа, лица, участващи в създаването на политиките, експерти и лидери на ЕС, в онлайн дебата и свързаните събития на национално равнище, за да обсъдят постигнатия досега успех, предизвикателствата, които остават, и идеите за бъдещето на единния пазар, и призовава Комисията внимателно да разгледа притесненията и предложенията на участниците; призовава Комисията да направи оценка на формата и ефективността на европейския семестър за 2013 г., включително на неговата способност да достигне до гражданите, предприятията и потребителите и да им предостави реална възможност да спомогнат за формирането на единния пазар;

o
o   o

42.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на Европейския съвет и на парламентите и правителствата на държавите членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0054.
(2) OВ C 332 E, 15.11.2013 г., стр. 72.
(3) ОВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 51.

Последно осъвременяване: 6 юни 2017 г.Правна информация