Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0029(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0037/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0037/2014

Συζήτηση :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 7.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0147

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 694kWORD 256k
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***I
P7_TA(2014)0147
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής (COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD)) (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0029),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0025/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2013(1) ,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 8ης Οκτωβρίου 2013(2) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0037/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
P7_TC1-COD(2013)0029

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1) ,

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2) ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3) ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Την τελευταία δεκαετία, το ευρωπαϊκό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων επεκτάθηκε κατά 27%, ενώ το σιδηροδρομικό δίκτυο μειώθηκε κατά 2%. Επιπλέον, η ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης των σιδηροδρόμων δεν κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό της συγκριτικά με τις οδικές και τις αεροπορικές μεταφορές. Το μερίδιο της τάξης του 6% των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε σχετικά σταθερό. και οι σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές δεν συμβάδισαν με τις εξελισσόμενες ανάγκες όσον αφορά την προσφορά ή την ποιότητα. [Τροπολογία 1]

(1α)  Το μικρό μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη οφείλεται, κυρίως, στην άσκηση αθέμιτου ανταγωνισμού από άλλα μέσα μεταφοράς, στην έλλειψη πολιτικής βούλησης για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών και στις ιδιαίτερα χαμηλές επενδύσεις στα σιδηροδρομικά δίκτυα. [Τροπολογία 2]

(2)  Οι αγορές σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και διεθνών επιβατικών μεταφορών της Ένωσης έχουν ανοίξει στον ανταγωνισμό από το 2007 και το 2010 αντίστοιχα με την οδηγία 2004/51/ΕΚ(4) και την οδηγία 2007/58//ΕΚ(5) . Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ανοίξει τις εσωτερικές επιβατικές μεταφορές τους στον ανταγωνισμό, είτε μέσω της θέσπισης δικαιωμάτων ανοικτής πρόσβασης, είτε μέσω της διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για τις συμβάσεις υπηρεσιών δημόσιας υπηρεσίας είτε και με τους δύο τρόπους.

(2α)  Θα πρέπει να εκτιμηθούν οι πρακτικές συνέπειες των διατάξεων που θεσπίζονται στις εν λόγω οδηγίες, με τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, προσφοράς και αριθμού χρηστών, κόστους και τιμολογίων. [Τροπολογία 3]

(2β)  Η ανάπτυξη ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική, πλήρη και εμπρόθεσμη εφαρμογή, σε όλα τα κράτη μέλη, των νομοθετικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί. Δεδομένων των ανεπαρκειών που έχουν διαπιστωθεί στον τομέα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης. [Τροπολογία 4]

(2γ)  Από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν και ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν προκύπτει ότι στα κράτη μέλη που άνοιξαν τις αγορές τους στον τομέα των εσωτερικών επιβατικών μεταφορών, όπως η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώθηκε ανάπτυξη της σιδηροδρομικής αγοράς και μεγαλύτερη ικανοποίηση τόσο των επιβατών όσο και του προσωπικού. [Τροπολογία 5]

(3)  Η οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) θεσπίζει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο με κοινούς κανόνες όσον αφορά τη διακυβέρνηση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών υποδομής, τη χρηματοδότηση και τη χρέωση των υποδομών, τις συνθήκες πρόσβασης στις σιδηροδρομικές υποδομές και υπηρεσίες και τη ρυθμιστική εποπτεία της σιδηροδρομικής αγοράς. Με την εφαρμογή όλων αυτών των στοιχείων, είναι πλέον δυνατή η ολοκλήρωση του ανοίγματος της σιδηροδρομικής αγοράς της Ένωσης και η μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης των διαχειριστών υποδομής με στόχο την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υποδομή, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών σε όλη την Ένωση και να διασφαλιστούν τα κοινωνικά πρότυπα και οι όροι απασχόλησης . [Τροπολογία 6]

(3α)  Η ολοκλήρωση του ανοίγματος της σιδηροδρομικής αγοράς της Ένωσης πρέπει να θεωρηθεί απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατόν να αποτελούν οι σιδηρόδρομοι αξιόπιστη εναλλακτική έναντι άλλων τρόπων μεταφοράς όσον αφορά την τιμή και την ποιότητα. [Τροπολογία 7]

(4)  Η οδηγία 2012/34/ΕΕ ορίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει, κατά περίπτωση, νομοθετικά μέτρα σε σχέση με το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και να αναπτύσσει κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίζεται η πιο οικονομικά αποδοτική χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών πωλήσεων που ανήκουν στους κατεστημένους φορείς, βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων διαχωρισμού της διαχείρισης των υποδομών και των μεταφορικών δραστηριοτήτων. [Τροπολογία 8]

(4α)  Το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών θα έχει θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρόμων· αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά τις εταιρείες και τους επιβάτες. Το προσωπικό των σιδηροδρομικών μεταφορών θα επωφεληθεί επίσης από το άνοιγμα, καθώς θα βελτιωθούν οι ευκαιρίες του παροχής υπηρεσιών σε νέους παράγοντες της αγοράς. Οι έμπειροι εργαζόμενοι μπορούν να προσφέρουν πρόσθετα οφέλη στους νέους παράγοντες, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. [Τροπολογία 9]

(4β)  Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την οργάνωση των οικείων αγορών εργασίας όσον αφορά το προσωπικό των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο τρόπος οργάνωσης της αγοράς εργασίας δεν υπονομεύει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει ήδη ένα σαφές πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων στις σιδηροδρομικές μεταφορές. [Τροπολογία 10]

(5)  Πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαχειριστών υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων μέσω της σύστασης μιας επιτροπής συντονισμού, προς επίτευξη της αποτελεσματικής διαχείρισης και χρήσης της υποδομής. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δραστηριοτήτων της καθημερινής διαχείρισης του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κυκλοφορίας στο δίκτυο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, ο διαχειριστής της υποδομής σε επίπεδο ελέγχου της κυκλοφορίας πρέπει να συντονίζεται με τις σιδηροδρομικές εταιρείες, χωρίς να υπονομεύεται η ανεξαρτησία και η αρμοδιότητά του όσον αφορά τη διαχείριση του δικτύου και τους υφιστάμενους κανόνες. [Τροπολογία 117]

(6)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν επίσης ότι η διαχείριση όλων των καθηκόντων που είναι απαραίτητα για τη βιώσιμη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής θα πραγματοποιείται κατά τρόπο συνεκτικό από τον ίδιο το διαχειριστή υποδομής.

(6α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής και θεμιτός ανταγωνισμός εντός του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, πρέπει να διασφαλίζεται όχι μόνο ή χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υποδομές αλλά και η ολοκλήρωση των εθνικών σιδηροδρομικών δικτύων, καθώς και η ενίσχυση των ρυθμιστικών φορέων. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην επέκταση των αρμοδιοτήτων των αρμόδιων ρυθμιστικών φορέων και στην ανάπτυξη ενός δικτύου ρυθμιστικών φορέων που θα αποτελέσει στο μέλλον κεντρικό παράγοντα ρύθμισης της σιδηροδρομικής αγοράς στην Ένωση. [Τροπολογία 12]

(6β)  Ο διαχειριστής της υποδομής, κατά την άσκηση όλων των σχετικών καθηκόντων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, πρέπει να χρησιμοποιεί τις αρμοδιότητές του για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους χρήστες της. [Τροπολογία 13]

(7)  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σχετικά με τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση σιδηροδρομικής υποδομής, τα διασυνοριακά ζητήματα, όπως τα τέλη πρόσβασης τροχιάς, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μεταξύ των διαχειριστών υποδομής των διαφόρων κρατών μελών, μέσω της θέσπισης ενός ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών υποδομής. [Τροπολογία 14]

(8)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση πρόσβαση στις υποδομές, οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει από πρέπει να διαμορφωθούν ολοκληρωμένες δομές που περιλαμβάνουν διαχείριση κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην ανακύπτει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ διαχείρισης υποδομών και δραστηριότητες δραστηριοτήτων μεταφορών θα πρέπει να απαλειφθεί . Η εξάλειψη των πιθανών κινήτρων για την πραγματοποίηση διακρίσεων κατά ανταγωνιστών είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή. Αποτελεί προϋπόθεση για το επιτυχημένο άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών. Θα πρέπει επίσης να απαλειφθεί το ενδεχόμενο διεπιδοτήσεων, το οποίο υπάρχει στις εν λόγω ολοκληρωμένες δομές, και το οποίο οδηγεί επίσης σε στρεβλώσεις της αγοράς, καθώς και σε ρυθμίσεις όσον αφορά αμοιβές προσωπικού και άλλες παροχές που ενδέχεται να προκαλούν προτιμησιακή μεταχείριση σε σχέση με τους ανταγωνιστές . [Τροπολογία 15]

(9)  Οι υφιστάμενες απαιτήσεις ανεξαρτησίας των διαχειριστών υποδομής από τις επιχειρήσεις σιδηροδρομικών μεταφορών, οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία 2012/34/ΕΕ, καλύπτουν μόνο τα ουσιαστικά καθήκοντα του διαχειριστή υποδομής, ήτοι τη λήψη αποφάσεων για την κατανομή των διαδρομών και τη λήψη αποφάσεων για τη χρέωση των υποδομών. Είναι, ωστόσο, απαραίτητη η άσκηση όλων των καθηκόντων κατά τρόπο ανεξάρτητο, καθώς και άλλα καθήκοντα δύναται να χρησιμοποιηθούν εξίσου για σκοπούς διακρίσεων κατά ανταγωνιστών. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τις αποφάσεις σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων, σε σταθμούς και αμαξοστάσια, σχετικά με επενδύσεις ή συντήρηση, οι οποίες δύναται να ληφθούν έτσι ώστε να ευνοούνται τα μέρη του δικτύου που χρησιμοποιούνται κυρίως από τις μεταφορικές επιχειρήσεις της ολοκληρωμένης επιχείρησης. Οι αποφάσεις για τον προγραμματισμό εργασιών συντήρησης δύναται να επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα διαδρομών για τους ανταγωνιστές. [Τροπολογία 16]

(9α)  Παρά την εφαρμογή των ρυθμίσεων της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, που αποσκοπούν να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής, οι κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη δομή τους για να παρέχουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που ανήκουν στις επιχειρήσεις τους. [Τροπολογία 17]

(10)  Οι υφιστάμενες απαιτήσεις της οδηγίας 2012/34/ΕΕ περιλαμβάνουν μόνο νομική, οργανωτική ανεξαρτησία και ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων. Οι διατάξεις αυτές δεν αποκλείουν εντελώς τη δυνατότητα διατήρησης μιας ολοκληρωμένης επιχείρησης, εφόσον εξασφαλίζονται αυτές οι τρεις κατηγορίες ανεξαρτησίας. Όσον αφορά την ανεξαρτησία λήψης αποφάσεων, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι κατάλληλες ασφαλιστικές δικλίδες αποκλείουν τον έλεγχο των αποφάσεων που λαμβάνει ένας διαχειριστής υποδομής από μια ολοκληρωμένη επιχείρηση. Ωστόσο, ακόμα και η πλήρης εφαρμογή των εν λόγω ασφαλιστικών δικλίδων δεν αποκλείει εντελώς κάθε δυνατότητα πραγματοποίησης διακρίσεων κατά ανταγωνιστών, η οποία υφίσταται λόγω της ύπαρξης μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η δυνατότητα διεπιδοτήσεων εξακολουθεί να υφίσταται σε ολοκληρωμένες δομές ή, τουλάχιστον, είναι πολύ δύσκολο για τους ρυθμιστικούς φορείς να ελέγχουν και να επιβάλλουν τις ασφαλιστικές δικλίδες που έχουν θεσπιστεί για την πρόληψη των εν λόγω διεπιδοτήσεων. Ο θεσμικός διαχωρισμός της διαχείρισης υποδομών και των μεταφορικών δραστηριοτήτων είναι το αποτελεσματικότερο μέτρο για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.

(11)  Κατά συνέπεια, θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα δεν δικαιούνται να ασκούν έλεγχο σε διαχειριστή υποδομής και, ταυτόχρονα, να ασκούν έλεγχο ή δικαιώματα σε σιδηροδρομική επιχείρηση. Αντιστρόφως, ο έλεγχος σε σιδηροδρομική επιχείρηση θα πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου ή δικαιωμάτων σε διαχειριστή υποδομής . Η παρούσα οδηγία στοχεύει στη εγκαθίδρυση ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού μεταξύ όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, αποκλείει τη δυνατότητα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να διατηρούν κάθετα ολοκληρωμένο πρότυπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 3. [Τροπολογία 18]

(12)  Εφόσον τα κράτη μέλη εξακολουθούν να διατηρούν διαχειριστή υποδομής ο οποίος αποτελεί μέρος μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, θα πρέπει τουλάχιστον να εισαγάγουν αυστηρές ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής στο σύνολό του έναντι της καθετοποιημένης επιχείρησης. Αυτές οι ασφαλιστικές δικλίδες δεν θα πρέπει να αφορούν μόνο την εταιρική οργάνωση του διαχειριστή υποδομής έναντι της καθετοποιημένης επιχείρησης, αλλά και τη δομή διαχείρισης του διαχειριστή υποδομής και, στο μέτρο του δυνατού στο πλαίσιο ολοκληρωμένης δομής, να προλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ διαχειριστή υποδομής και άλλων νομικών οντοτήτων της καθετοποιημένης επιχείρησης. Οι εν λόγω ασφαλιστικές δικλίδες δεν ανταποκρίνονται μόνο σε όσα απαιτούνται για την εκπλήρωση των υφιστάμενων απαιτήσεων ανεξαρτησίας στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τα ουσιαστικά καθήκοντα βάσει της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, όσον αφορά την ανεξαρτησία διαχείρισης του διαχειριστή υποδομής, αλλά υπερβαίνουν τις απαιτήσεις αυτές με την προσθήκη ρητρών, ώστε να αποκλειστεί ότι τα εισοδήματα του διαχειριστή υποδομής να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση άλλων οντοτήτων στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Αυτό θα πρέπει να ισχύει ανεξάρτητα από την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας των κρατών μελών και με την επιφύλαξη των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

(12α)  Θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανοίγματος της αγοράς των εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, κυρίως όταν πρόκειται για την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων ολοκληρωμένων δομών, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία πρόσθετων διοικητικών εμποδίων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη διατήρηση και τη βελτίωση της ασφάλειας. [Τροπολογία 19]

(12β)  Η δυνατότητα του διαχειριστή υποδομής να καταβάλλει μερίσματα στον τελικό ιδιοκτήτη της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν θα έπρεπε να εμποδίζει τον διαχειριστή υποδομής να δημιουργεί αποθεματικά για την βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης και την εξισορρόπηση των λογαριασμών του για εύλογο χρονικό διάστημα, όπως απαιτεί η παρούσα οδηγία. Όλες οι καταβολές μερισμάτων του διαχειριστή υποδομής πρέπει να διατίθενται για επενδύσεις με σκοπό την ανανέωση των υφιστάμενων σιδηροδρομικών υποδομών. [Τροπολογία 107]

(12γ)  Η εταιρεία συμμετοχών σε μία κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση μπορεί να συμβάλλει στις στρατηγικές αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών στο σύνολό του προς το συμφέρον όλων των μερών που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην αγορά σιδηροδρόμων, με την επιφύλαξη των αποφάσεων που αφορούν τα καθήκοντα του διαχειριστή υποδομής. [Τροπολογία 108]

(12δ)  Είναι επίσης δυνατόν οι εκπρόσωποι των τελικών ιδιοκτητών της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στο εποπτικό συμβούλιο να συμπεριλαμβάνουν πρόσωπα που ορίζουν αλλά δεν απασχολούν οι τελικοί ιδιοκτήτες, εφόσον δεν έχουν καμία ευθύνη ή κανένα συμφέρον σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. [Τροπολογία 109]

(12ε)  Οι κανόνες που εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής στην κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση δεν πρέπει να θίγουν τα κριτήρια της Eurostat για το δημόσιο έλλειμμα και χρέος, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση η εταιρεία συμμετοχών, ακόμα και αν λαμβάνει υπόψη τις ασφαλιστικές δικλίδες για την ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής, μπορεί να συνεχίσει να διατηρεί την κυριότητα των υποδομών και επιπλέον επαρκή αριθμό λειτουργιών ούτως ώστε να μην θεωρείται αμιγώς τεχνητή οντότητα που έχει ως μοναδικό σκοπό της τη μείωση του δημόσιου χρέους κατά την έννοια των εν λόγω κριτηρίων. [Τροπολογία 110]

(13)  Παρά την εφαρμογή των ασφαλιστικών δικλίδων που εγγυώνται την ανεξαρτησία, κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να καταχραστούν τη δομή τους για να παρέχουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που ανήκουν στις εν λόγω επιχειρήσεις, Για τον λόγο αυτό, με την επιφύλαξη του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή είναι σκόπιμο να ελέγχει, κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, ότι οι εν λόγω ασφαλιστικές δικλίδες εφαρμόζονται αποτελεσματικά και ότι έχουν εξαλειφθεί τυχόν υφιστάμενες ακόμη στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι αυτό έχει επιτευχθεί, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν ή να ανακαλούν τα δικαιώματα πρόσβασης των ενδιαφερόμενων ολοκληρωμένων φορέων.

(13α)  Λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια των δικτύων όσον αφορά το μέγεθος και την πυκνότητα, καθώς και την ποικιλία οργανωτικών δομών των εθνικών και τοπικών ή περιφερειακών αρχών και των αντίστοιχων εμπειριών από τη διαδικασία ανοίγματος της αγοράς, κάθε κράτος μέλος πρέπει να διαθέτει επαρκή ευελιξία για τη διοργάνωση του δικτύου του με τρόπο που να επιτυγχάνει το βέλτιστο μείγμα υπηρεσιών ανοιχτής πρόσβασης και υπηρεσιών που διενεργούνται στο πλαίσιο συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλή ποιότητα υπηρεσιών για όλους τους επιβάτες. Αφού επιλεγούν οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που θα τεθούν σε δημόσιο διαγωνισμό, κάθε κράτος μέλος πρέπει να προσδιορίσει, κατά περίπτωση, μηχανισμούς προστασίας για κάθε υπηρεσία που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού. Οι μηχανισμοί αυτοί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προβλέπουν πρόσθετα βάρη για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που θα διαχειρίζονται την υπηρεσία. [Τροπολογία 20]

(14)  Η παραχώρηση σε ενωσιακές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις του δικαιώματος πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υποδομές σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την εκτέλεση εσωτερικών επιβατικών μεταφορών ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση από τον σχετικό ρυθμιστικό φορέα. [Τροπολογία 21]

(15)  Με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν υποβολής αιτήματος από τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να εκτιμούν, επί τη βάσει αντικειμενικής οικονομικής ανάλυσης, τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις των υπηρεσιών εσωτερικών επιβατικών μεταφορών που παρέχονται σε συνθήκες ανοικτής πρόσβασης στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τα ενδιαφερόμενα μέρη και επί τη βάσει αντικειμενικής οικονομικής ανάλυσης . [Τροπολογία 22]

(16)  Στη διαδικασία της εκτίμησης θα πρέπει να συνυπολογίζεται η ανάγκη παροχής επαρκούς ασφάλειας δικαίου σε όλους τους παράγοντες της αγοράς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή, αποτελεσματική και διαφανής και να συνάδει με τη διαδικασία κατανομής της χωρητικότητας της υποδομής.

(17)  Για να εκτιμάται εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά και τα επιμέρους στοιχεία της ακολουθητέας διαδικασίας είναι δυνατόν να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου, ιδίως βάσει της πείρας των ρυθμιστικών φορέων, των αρμόδιων αρχών και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και δύναται να λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των εσωτερικών επιβατικών μεταφορών.

(18)  Κατά την εκτίμηση του εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να συνυπολογίζουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης υπηρεσίας στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της στην κερδοφορία κάθε υπηρεσίας που παρέχεται στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην ενίσχυση της πολιτικής για τη συνοχή στην οικεία περιοχή και στο καθαρό κόστος για την αρμόδια δημόσια αρχή που ανέθεσε τη σύμβαση. Για την εκτίμηση αυτή, θα πρέπει να εξετάζονται παράγοντες, όπως η επιβατική ζήτηση, η τιμολόγηση των εισιτηρίων, οι ρυθμίσεις ως προς τα εισιτήρια, η τοποθεσία και ο αριθμός των στάσεων και το χρονοδιάγραμμα και η συχνότητα της προτεινόμενης νέας υπηρεσίας. [Τροπολογία 23]

(18α)  Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας επηρεάζεται από υπηρεσία που παρέχεται σε συνθήκες ανοικτής πρόσβασης στο ίδιο δίκτυο, οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ιδίως τα αποτελέσματα του δικτύου, τη διατήρηση των ανταποκρίσεων και την ακρίβεια των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. [Τροπολογία 24]

(19)  Προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές να συμμετέχουν σε κοινό σύστημα πληροφοριών και σε ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για την προμήθεια εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων. Εάν θεσπιστεί Ένα τέτοιο σύστημα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί εξασφαλίσει ότι αυτό δεν προκαλεί στρέβλωση της αγοράς ή διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. [Τροπολογία 25]

(19α)  Είναι σημαντικό οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να προβούν στην ανάπτυξη ενοποιημένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, ιδίως όσον αφορά τις τοπικές και περιφερειακές μεταφορές, προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών για τους επιβάτες. Τα συστήματα αυτά δεν πρέπει να δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά ή να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ σιδηροδρομικών εταιρειών. [Τροπολογία 26]

(19β)  Δεδομένου ότι η νέα δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους αποσκοπεί στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών, και δεδομένου ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της Ένωσης, πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη διασφάλιση του εν λόγω δικαιώματος, μεταξύ άλλων, για τα άτομα με αναπηρία και τους πολίτες με μειωμένη κινητικότητα. Καθίσταται, επομένως, πρωταρχικής σημασίας η βελτίωση της προσβασιμότητας των μέσων μεταφοράς και των υποδομών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να ενισχυθούν οι διασυνοριακές σχέσεις. Επίσης, η βοήθεια που παρέχεται σε αυτήν τη συγκεκριμένη κατηγορία επιβατών πρέπει να εναρμονιστεί σε ένα ευρύτερο σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ξεκινήσει μία διαδικασία διαβούλευσης με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των πολιτών και των οργανώσεων προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. [Τροπολογία 27]

(19γ)  Με βάση την εμπειρία που αποκτάται μέσω του δικτύου των ρυθμιστικών φορέων που προβλέπει το άρθρο 57 της οδηγίας 2012/34/EΕ, η Επιτροπή οφείλει, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, να εκπονήσει νομοθετική πρόταση που θα ενισχύει το δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων, θα τυποποιεί τις διαδικασίες του και θα του προσδίδει νομική προσωπικότητα. Ο φορέας αυτός πρέπει να έχει εποπτική και διαιτητική λειτουργία που θα του παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει διασυνοριακά και διεθνή προβλήματα και να εξετάζει προσφυγές κατά αποφάσεων που λαμβάνουν εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς. [Τροπολογία 28]

(19δ)  Για την επίτευξη του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό στον σιδηροδρομικό τομέα, η Επιτροπή δεσμεύεται να στηρίξει και να ενθαρρύνει με ενεργό τρόπο τον κοινωνικό διάλογο σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι στον σιδηροδρομικό τομέα προστατεύονται μακροπρόθεσμα από τις δυσμενείς επιπτώσεις του ανοίγματος της αγοράς, όπως το κοινωνικό ντάμπινγκ. [Τροπολογία 29]

(19ε)  Οι επιβάτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά συστήματα έκδοσης ενιαίου εισιτηρίου για ολόκληρη τη διαδρομή και σε ενοποιημένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων. Τα συστήματα αυτά καθιστούν τους σιδηροδρόμους και ένα πιο ελκυστικό μέσο μεταφοράς. Τα συστήματα έκδοσης ενιαίου εισιτηρίου για ολόκληρη τη διαδρομή που εφαρμόζονται από τους σιδηροδρομικούς τομείς των κρατών μελών πρέπει να είναι διαλειτουργικά μεταξύ τους, με στόχο τη δημιουργία ενός ενωσιακής κλίμακας συστήματος, στο οποίο θα ενταχθούν όλοι οι φορείς σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών. [Τροπολογία 30]

(19στ)  Με βάση την εμπειρία που αποκτάται μέσω του δικτύου των ρυθμιστικών φορέων που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 57 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, η Επιτροπή οφείλει, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, να εκπονήσει νομοθετική πρόταση που θα αντικαταστήσει το δίκτυο με έναν ευρωπαϊκό ρυθμιστικό φορέα, θα τυποποιήσει τις διαδικασίες του και θα του προσδώσει νομική προσωπικότητα, ώστε να πραγματοποιηθεί εγκαίρως το άνοιγμα των εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών. Ο φορέας αυτός πρέπει να έχει εποπτική και διαιτητική λειτουργία που θα του παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει διασυνοριακά και διεθνή προβλήματα και να εξετάζει προσφυγές κατά αποφάσεων που λαμβάνουν εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς. [Τροπολογία 31]

(19ζ)  Για να αποφευχθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ, μία σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να έχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών μόνο εφόσον τηρεί τις συλλογικές συμβάσεις ή τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις που θεσπίζουν πρότυπα στο κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να δραστηριοποιηθεί. Ως εκ τούτου, πρέπει να θεσπιστούν ρυθμίσεις ώστε να καταβάλλονται ίσες αμοιβές στον ίδιο χώρο εργασίας. Ο αρμόδιος ρυθμιστικός φορέας πρέπει να ελέγχει τη συμμόρφωση με την εν λόγω απαίτηση. [Τροπολογία 32]

(19η)  Ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας πρέπει να εγκρίνει ρυθμίσεις ή να ζητήσει τροποποιήσεις των ρυθμίσεων που αφορούν τις μετακινήσεις προσωπικού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή περιόδου αναστολής για το προσωπικό που πρόκειται να μετακινηθεί. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει, κατά τη λήψη απόφασης, να μεριμνά ώστε να αποτρέπεται η μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών από τον διαχειριστή υποδομής σε άλλο φορέα εντός της ενοποιημένης επιχείρησης. [Τροπολογία 33]

(19θ)  Το άνοιγμα της αγοράς δεν πρέπει να οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις για τις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες των εργαζομένων στον σιδηροδρομικό τομέα. Πρέπει να γίνονται σεβαστές οι κοινωνικές ρήτρες, έτσι ώστε να αποφεύγεται το κοινωνικό ντάμπινγκ ή ο αθέμιτος ανταγωνισμός από νεοεισερχόμενους φορείς οι οποίοι δεν σέβονται τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα στον σιδηροδρομικό τομέα. [Τροπολογία 34]

(19ι)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής θα πρέπει, στο πλαίσιο του πνεύματος ασφαλείας από το οποίο διακατέχονται, να εντάξουν μια «φιλοσοφία δικαιοσύνης» προκειμένου να ενθαρρύνουν ενεργά τους εργαζομένους να αναφέρουν ατυχήματα, συμβάντα και παρ’ ολίγον ατυχήματα που οφείλονται σε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας χωρίς να κινδυνεύουν από κυρώσεις ή διακριτική μεταχείριση. Μια φιλοσοφία δικαιοσύνης επιτρέπει στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να αντλούν διδάγματα από τα ατυχήματα, τα συμβάντα και τα παρ’ ολίγον ατυχήματα και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώνουν την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών για τους εργαζόμενους και τους επιβάτες. [Τροπολογία 35]

(19ια)  Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη και ορθή εφαρμογή, εκ μέρους των κρατών μελών, των διατάξεων της οδηγίας 2005/47/EΚ του Συμβουλίου (7) . [Τροπολογία 36]

(19ιβ)  Ενόψει της εγκαθίδρυσης του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και του περαιτέρω ανοίγματος της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν τις συλλογικές συμβάσεις προκειμένου να αποτραπεί το κοινωνικό ντάμπινγκ και ο αθέμιτος ανταγωνισμός. [Τροπολογία 37]

(19ιγ)  Η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας για το προσωπικό των αμαξοστοιχιών και, κατά περίπτωση, να προτείνει νέα νομοθετικά μέτρα για την πιστοποίηση του προσωπικού αυτού. [Τροπολογία 38]

(19ιδ)  Το προσωπικό των αμαξοστοιχιών αποτελεί επαγγελματική ομάδα στο πλαίσιο του σιδηροδρομικού τομέα που εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια. Συνήθως εκτελεί καθήκοντα λειτουργικής ασφάλειας στο πλαίσιο του σιδηροδρομικού συστήματος και είναι υπεύθυνο για την άνεση και την ασφάλεια των επιβατών στις αμαξοστοιχίες. Μια πιστοποίηση παρόμοια με την πιστοποίηση των μηχανοδηγών κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων, να αναγνωρισθεί η σημασία των εν λόγω επαγγελματικών ομάδων για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, αλλά και να διευκολυνθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. [Τροπολογία 39]

(19ιε)  Ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας πρέπει να εγκρίνει ρυθμίσεις ή να ζητήσει τροποποιήσεις των ρυθμίσεων που αφορούν τις μετακινήσεις προσωπικού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή περιόδου αναστολής για το προσωπικό που πρόκειται να μετακινηθεί. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει, κατά τη λήψη απόφασης, να μεριμνά ώστε να αποτρέπεται η μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών από τον διαχειριστή υποδομής σε άλλο φορέα εντός της ενοποιημένης επιχείρησης. [Τροπολογία 40]

(20)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(8) , τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύσουν την κοινοποίηση μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση ανάμεσα στα συστατικά μέρη μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα μέρη των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη.

(20α)  Οι διαχειριστές υποδομής θα πρέπει να συνεργάζονται σε περίπτωση συμβάντων ή ατυχημάτων που έχουν επιπτώσεις στη διασυνοριακή κυκλοφορία ώστε να ανταλλάσσουν κάθε σχετική πληροφορία και, με τον τρόπο αυτό, αποτρέπονται περαιτέρω αρνητικές συνέπειες. [Τροπολογία 41]

(20β)  Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης της υποδομής για να διασφαλίζει ότι οι εργασίες δεν συντελούνται με τρόπο που οδηγεί σε εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. [Τροπολογία 42]

(20γ)  Ο διαχειριστής υποδομής σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στο προσωπικό του ορισμένες κοινωνικές υπηρεσίες σε χώρους που χρησιμοποιούνται από άλλες οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. [Τροπολογία 43]

(20δ)  Ο διαχειριστής υποδομής σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση θα πρέπει, με την επιφύλαξη της έγκρισης του ρυθμιστικού φορέα, να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλα τμήματα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης όσον αφορά την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής. [Τροπολογία 44]

(20ε)  Οι όροι για την προσφορά εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων για ολόκληρη τη διαδρομή και κρατήσεων σε ολόκληρη την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) , θα πρέπει να θεωρείται ότι πληρούνται με τη σύσταση κοινού συστήματος ταξιδιωτικών πληροφοριών και έκδοσης εισιτηρίων έως τις 12 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 45]

(20στ)  Ο ρυθμιστικός φορέας θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του προσωπικού και του διαχειριστή διαχείρισης υποδομής εντός κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης έναντι της κατανομής διαδρομών και της χρέωσης υποδομών. [Τροπολογία 118]

(20ζ)  Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν ανά πάσα στιγμή να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων τύπων δομών για διαχειριστές υποδομής που συνυπάρχουν εντός του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όπως ξεχωριστές και κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία έχουν ήδη καθιερώσει μια ξεχωριστή μορφή δομής. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει σειρά διατάξεων και αρχών που διέπουν την εσωτερική οργάνωση των δομών αυτών. [Τροπολογία 47]

(20η)  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η έννοια του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου, του διαχειριστικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση πρέπει να εφαρμόζεται σε υφιστάμενες εταιρικές δομές στα κράτη μέλη, ενώ η σύσταση πρόσθετων οργάνων θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να αποφεύγεται, [Τροπολογία 119]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2012/34/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

-1) Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: "

«2α. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να καταστούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές ελκυστικότερο μέσο μεταφοράς για τους ευρωπαίους πολίτες. Η οδηγία συμβάλλει επίσης στη δημιουργία λειτουργικών συστημάτων παροχής πληροφοριών και ενοποιημένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων. Τα συστήματα έκδοσης ενιαίων εισιτηρίων για ολόκληρη τη διαδρομή που εφαρμόζονται από τον σιδηροδρομικό κλάδο στα κράτη μέλη πρέπει να είναι διαλειτουργικά μεταξύ τους, με στόχο τη δημιουργία ενός ενωσιακού συστήματος στο οποίο θα ενταχθούν όλοι οι φορείς σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών. [Τροπολογία 49]

2β.  Ο στόχος της παρούσας οδηγίας, που συνίσταται στην ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου, θα επιδιωχθεί βάσει κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους τυγχάνουν δέουσας προστασίας έναντι των ανεπιθύμητων συνεπειών του ανοίγματος της αγοράς.» . [Τροπολογία 50]

"

-1β) Στο άρθρο 2, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: "

«3α. Τα άρθρα 7, 7α, 7β, 7γ, 7δ και 7ε δεν εφαρμόζονται σε δίκτυα μικρότερα των 500 χιλιομέτρων εφόσον:

α)  τα δίκτυα αυτά δεν έχουν στρατηγική σημασία για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής αγοράς· ή

β)  είναι τεχνικά και οργανωτικά απομονωμένα από το βασικό εγχώριο σιδηροδρομικό δίκτυο.». [Τροπολογία 87]

"

1)  Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)  Το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2) διαχειριστής υποδομής κάθε φορέας ή επιχείρηση που εξασφαλίζει την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής σε ένα δίκτυο· η ανάπτυξη περιλαμβάνει το σχεδιασμό του δικτύου, τον οικονομικό και επενδυτικό σχεδιασμό, καθώς και τα κτίρια και την αναβάθμιση της υποδομής· η λειτουργία της υποδομής περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της διαδικασίας κατανομής διαδρομών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού και της εκτίμησης της διαθεσιμότητας και της κατανομής μεμονωμένων διαδρομών, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη χρέωση υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού και της είσπραξης των χρεώσεων· η συντήρηση περιλαμβάνει ανανεώσεις της υποδομής και τις άλλες δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.» ;·

"

β)  το σημείο 5 απαλείφεται·;

γ)  προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο:"

«31) «κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση»: επιχείρηση στην οποία:

—  μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ανήκουν πλήρως ή εν μέρει στην ίδια επιχείρηση ως διαχειριστή υποδομής (εταιρεία συμμετοχών), ή

—  ένας διαχειριστής υποδομής ανήκει πλήρως ή εν μέρει σε μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, ή

—  μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ανήκουν πλήρως ή εν μέρει σε έναν διαχειριστή υποδομής.» ;

"

γα)  προστίθεται το ακόλουθο σημείο: "

«32) ως «ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων» νοείται το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων που επιτρέπει στο άτομο να πραγματοποιήσει διαδρομή που περιλαμβάνει μεταφορές στο πλαίσιο ή μεταξύ διαφόρων μέσων μεταφοράς, όπως σιδηρόδρομοι, λεωφορεία, τραμ, μετρό, οχηματαγωγά ή αεροπλάνα·»·

"

γβ)  προστίθεται το ακόλουθο σημείο: "

«33) ως «ενιαίο εισιτήριο για ολόκληρη τη διαδρομή» νοείται το εισιτήριο ή τα εισιτήρια που απεικονίζουν σύμβαση μεταφοράς για τη διεκπεραίωση διαδοχικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών από μια ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις·»· [Τροπολογία 52]

"

γγ)  προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: "

«34) ως «εποπτικό συμβούλιο» νοείται κάθε ομάδα προσώπων που ορίζεται από τους κυρίους της εταιρίας να προωθεί τα συμφέροντά τους, να παρακολουθεί και να ελέγχει το έργο των διευθυντικών στελεχών και να εγκρίνει τις σημαντικές διαχειριστικές αποφάσεις·

35)  ως «διοικητικό συμβούλιο» νοείται κάθε ομάδα προσώπων επιφορτισμένη με εκτελεστικές αρμοδιότητες για την τρέχουσα διοίκηση της εταιρίας·»· [Τροπολογία 53]

"

γδ)  προστίθεται το ακόλουθο σημείο: "

«36) ως «υπηρεσίες επιβατών υψηλής ταχύτητας» νοούνται οι υπηρεσίες προς τους επιβάτες που παρέχονται σε ειδικά κατασκευασμένα τραίνα υψηλής ταχύτητας, κατάλληλα να κινούνται κατά κανόνα με ταχύτητες που φθάνουν ή ξεπερνούν τα 250 km/h και κινούνται στις ταχύτητες αυτές καθόλη σχεδόν τη διάρκεια του ταξιδιού.». [Τροπολογία 54]

"

2)  Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 απαλείφεται.

2α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: "

«Άρθρο 6α

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων και ότι είναι εγγυημένη η εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, τίποτα στην παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στον διαχειριστή υποδομής να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας, με διαφανή, χωρίς αποκλεισμούς και μη εισάγοντα διακρίσεις τρόπο, με έναν ή περισσότερους αιτούντες όσον αφορά συγκεκριμένη γραμμή ή τοπικό ή περιφερειακό τμήμα του δικτύου, κατά τρόπο που να παρέχει στον εν λόγω αιτούντα κίνητρο για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας του όσον αφορά το εν λόγω τμήμα του δικτύου. Τα κίνητρα αυτά συνίστανται σε μείωση ή αύξηση των τελών πρόσβασης τροχιάς που αντιστοιχούν σε ενδεχόμενη εξοικονόμηση κόστους ή στις αυξήσεις των εσόδων για τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή τον διαχειριστή υποδομής λόγω της συνεργασίας αυτής. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των βλαβών, των εργασιών συντήρησης ή των υποδομών που αντιμετωπίζουν συμφόρηση, ή μιας γραμμής ή τμήματος του δικτύου που είναι επιρρεπές σε καθυστερήσεις, ή για τη βελτίωση της ασφάλειας.

Η διάρκειά της περιορίζεται σε πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο και μπορεί να παραταθεί. Ο διαχειριστής υποδομής ενημερώνει τον ρυθμιστικό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55 για τη σχεδιαζόμενη συνεργασία. Ο ρυθμιστικός φορέας χορηγεί εκ των προτέρων έγκριση της συμφωνίας συνεργασίας και, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι, ζητεί την τροποποίησή της ή την απορρίπτει. Μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση της συμφωνίας σε οποιαδήποτε φάση κατά τη διάρκεια της συμφωνίας. Ο διαχειριστής υποδομής ενημερώνει την επιτροπή συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7δ σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται για τη συνεργασία που έχει επιτραπεί στο πλαίσιο του άρθρου 7α και 7β μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην ίδια κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση.». [Τροπολογία 120]

"

3)  Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 7

Θεσμικός διαχωρισμός του διαχειριστή υποδομής

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής υποδομής εκτελεί όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και είναι ανεξάρτητος από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση.

Αν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, ορισμένα στοιχεία της σιδηροδρομικής υποδομής, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι τελούν υπό την ιδιοκτησία και τη διαχείριση επιχειρήσεων πέραν του διαχειριστή υποδομής, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι οι ρυθμίσεις αυτές συνεχιστούν, υπό τον όρο ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι νομικά διακριτές και ανεξάρτητες από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση. [Τροπολογία 121]

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής είναι οργανωμένοι σε εταιρεία νομικά διακριτή από κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι δεν επιτρέπεται στο ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα:

α)  να ασκεί άμεσα ή έμμεσα έλεγχο κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου* , να έχει οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον ή να ασκεί οποιοδήποτε δικαίωμα σε σιδηροδρομική επιχείρηση και σε διαχειριστή υποδομής ταυτοχρόνως·

β)  να διορίζει μέλη του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα διαχειριστή υποδομής και, ταυτόχρονα, άμεσα ή έμμεσα να ασκεί έλεγχο, να έχει οικονομικό συμφέρον ή να ασκεί δικαιώματα σε σιδηροδρομική επιχείρηση·

γ)  να είναι μέλος του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση, σε σιδηροδρομική επιχείρηση και σε διαχειριστή υποδομής ταυτόχρονα·

δ)  να διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική υποδομή ή να ανήκει στη διοίκηση του διαχειριστή υποδομής και, ταυτόχρονα, άμεσα ή έμμεσα να ασκεί έλεγχο, να έχει οικονομικό συμφέρον ή να ασκεί δικαιώματα σε σιδηροδρομική επιχείρηση ή να διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή να ανήκει στη διοίκησή της και, ταυτόχρονα, άμεσα ή έμμεσα να ασκεί έλεγχο, να έχει συμφέρον ή να ασκεί δικαιώματα σε διαχειριστή υποδομής.

3.  Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 πρόσωπο είναι κράτος μέλος ή άλλος δημόσιος φορέας, δύο δημόσιες αρχές που είναι αυτοτελείς και νομικά διακριτές μεταξύ τους και που ασκούν έλεγχο ή άλλα δικαιώματα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 στο διαχειριστή υποδομής, αφενός, και στη σιδηροδρομική επιχείρηση, αφετέρου, δεν θεωρούνται ένα και το αυτό πρόσωπο ή πρόσωπα.

4.  Υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων και ότι διασφαλίζεται το απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, ο διαχειριστής υποδομής δύναται να αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένες εργασίες ανάπτυξης, ανανέωσης και συντήρησης, επί των οποίων διατηρεί την εξουσία λήψης αποφάσεων, σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα που ενεργεί υπό την επίβλεψη του διαχειριστή υποδομής.

4α.  Υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις που αφορούν τον θεσμικό διαχωρισμό του διαχειριστή υποδομής, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 έως 3, ότι δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων και ότι είναι εγγυημένη η εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στο διαχειριστή υποδομής να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας, με διαφανή, χωρίς αποκλεισμούς και μη εισάγοντα διακρίσεις τρόπο, με έναν ή περισσότερους αιτούντες όσον αφορά συγκεκριμένη γραμμή ή τοπικό ή περιφερειακό τμήμα του δικτύου, κατά τρόπο που να παρέχει στον εν λόγω αιτούντα κίνητρο για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας του όσον αφορά το εν λόγω τμήμα του δικτύου. Τα κίνητρα αυτά συνίστανται σε μείωση των τελών πρόσβασης τροχιάς που αντιστοιχούν σε ενδεχόμενη εξοικονόμηση κόστους για τον διαχειριστή υποδομής λόγω της συνεργασίας αυτής. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των βλαβών, των εργασιών συντήρησης ή των υποδομών που αντιμετωπίζουν συμφόρηση, ή μιας γραμμής ή τμήματος του δικτύου που είναι επιρρεπές σε καθυστερήσεις, ή για τη βελτίωση της ασφάλειας. Η διάρκειά της περιορίζεται σε πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο και μπορεί να παραταθεί. Ο διαχειριστής υποδομής ενημερώνει τον ρυθμιστικό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55 για τη σχεδιαζόμενη συνεργασία. Ο ρυθμιστικός φορέας χορηγεί εκ των προτέρων έγκριση της συμφωνίας συνεργασίας και, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι, ζητεί την τροποποίησή της ή την απορρίπτει. Μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση της συμφωνίας σε οποιαδήποτε φάση κατά τη διάρκεια της συμφωνίας. Ο διαχειριστής υποδομής ενημερώνει την επιτροπή συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7δ σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας. [Τροπολογία 56]

5.  Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, ο διαχειριστής υποδομής ανήκει σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, το οικείο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο διαχειριστής υποδομής εκτελεί όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και έχει ουσιαστική οργανωτική ανεξαρτησία και ανεξαρτησία λήψης αποφάσεων έναντι οποιασδήποτε σιδηροδρομικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 7α έως 7γ και 7β .

____________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων ("Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων") (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.»). [Τροπολογία 122]

"

4)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 7α

Ουσιαστική ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής υποδομής είναι οργανωμένος σε φορέα νομικά διακριτό από κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση ή εταιρεία συμμετοχών που ελέγχει τέτοιες επιχειρήσεις ή από κάθε άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

2.  Οι νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που δραστηριοποιούνται στις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών δεν έχουν καμία άμεση ή έμμεση συμμετοχή, είτε άμεσα είτε έμμεσα ή μέσω θυγατρικών, στο κεφάλαιο του διαχειριστή υποδομής. Ομοίως, ο διαχειριστής υποδομής δεν έχει καμία άμεση ή έμμεση συμμετοχή, είτε άμεσα είτε έμμεσα ή μέσω θυγατρικών, στο κεφάλαιο οποιασδήποτε νομικής οντότητας της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στις αγορές των σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών.

Η παρούσα διάταξη, ωστόσο, δεν εμποδίζει την ύπαρξη μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης όπου μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ανήκουν πλήρως ή εν μέρει στην ίδια επιχείρηση ως διαχειριστή υποδομής (εταιρεία συμμετοχών).

3.  Εισοδήματα του διαχειριστή υποδομής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση άλλων νομικών οντοτήτων στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, αλλά μόνο για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης του διαχειριστή υποδομής. και την καταβολή μερισμάτων Οι πληρωμές μερίσματος στον τελικό ιδιοκτήτη της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης είναι πιθανές . Οι εν λόγω πληρωμές μερισμάτων από τον διαχειριστή υποδομών εγγράφονται για να χρησιμοποιηθούν ως επένδυση για την ανανέωση της υποδομής σε κατάσταση λειτουργίας και δεν απαγορεύει στον διαχειριστή υποδομών να δημιουργήσει αποθεματικά προκειμένου να διαχειρίζεται τα κέρδη και τις ζημίες στο πλαίσιο του επιχειρηματικού κύκλου.

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για πληρωμές σε ιδιώτες επενδυτές σε περίπτωση εταιρικών σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο διαχειριστής υποδομής δεν δύναται να χορηγεί δάνεια σε καμία άλλη νομική οντότητα μόνο στις θυγατρικές του. Στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, ενώ καμία άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν δύναται να χορηγεί δάνεια στον διαχειριστή υποδομής δάνεια στο διαχειριστή υποδομής μπορεί να χορηγεί μόνο η εταιρία συμμετοχών μετά από προηγούμενη έγκριση του ρυθμιστικού φορέα του άρθρου 55. Η εταιρία συμμετοχών πρέπει να παρέχει στο ρυθμιστικό φορέα πειστικές αποδείξεις ότι το δάνειο χορηγείται με όρους αγοράς και σύμφωνα με το άρθρο 6 .

Οποιαδήποτε υπηρεσία παρεχόμενη από άλλη νομική οντότητα στον διαχειριστή υποδομής παρέχεται βάσει σύμβασης και αμείβεται σε εμπορικές τιμές. Το χρέος που αποδίδεται στον διαχειριστή υποδομής είναι σαφώς διαχωρισμένο από το χρέος που αποδίδεται σε άλλες νομικές οντότητες εντός της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, και τα εν λόγω χρέη εξυπηρετούνται χωριστά .

Οι λογαριασμοί του διαχειριστή υποδομής και των υπόλοιπων νομικών οντοτήτων στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης τηρούνται με τρόπο που εξασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων αυτών και επιτρέπει τον διαχωρισμό των χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων του διαχειριστή υποδομής σε σχέση με τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης .

4.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 4, ο διαχειριστής υποδομής αντλεί κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές ανεξάρτητα και όχι μέσω άλλων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Οι άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν αντλούν κεφάλαια μέσω του διαχειριστή υποδομής. [Τροπολογία 123]

5.  Ο διαχειριστής υποδομής τηρεί λεπτομερή αρχεία κάθε εμπορικής και οικονομικής σχέσης με τις υπόλοιπες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης και τα καθιστά διαθέσιμα στον ρυθμιστικό φορέα κατόπιν σχετικού αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 12.

Άρθρο 7β

Ουσιαστική ανεξαρτησία του προσωπικού και διαχείριση του διαχειριστή υποδομής σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση

1.  Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του ρυθμιστικού φορέα δυνάμει του άρθρου 56, ο διαχειριστής υποδομής έχει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητες από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, όσον αφορά όλα τα καθήκοντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στην κατανομή των διαδρομών και στη χρέωση για τη χρήση της υποδομής .

Η συνολική δομή διαχείρισης και το εταιρικό καταστατικό του διαχειριστή υποδομής εξασφαλίζουν ότι καμία εκ των υπολοίπων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν καθορίζει, άμεσα ή έμμεσα, τη συμπεριφορά του διαχειριστή υποδομής σχετικά με τα εν λόγω καθήκοντα την κατανομή των διαδρομών και στη χρέωση για τη χρήση της υποδομής .

Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής, καθώς και οι διαχειριστές που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά, ενεργούν σύμφωνα με τις εν λόγω αρχές.

2.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη του διαχειριστή υποδομής δεν συμμετέχουν στο διοικητικό ή το εποπτικό συμβούλιο ούτε είναι ανώτατα στελέχη άλλων νομικών οντοτήτων εντός της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

Τα μέλη του εποπτικού ή του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη των άλλων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης δεν συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο ούτε είναι ανώτατα στελέχη του διαχειριστή υποδομής.

3.  Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους των τελικών ιδιοκτητών της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7δ για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Αποφάσεις σχετικά με τον διορισμό και την ανανέωση της θητείας, τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών, και τη λήξη της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής λαμβάνονται από το εποπτικό συμβούλιο. Η ταυτότητα και οι συνθήκες που διέπουν τη διάρκεια και τη λήξη της θητείας των προσώπων που το εποπτικό συμβούλιο έχει ορίσει ή ανανεώσει ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν σε οιαδήποτε πρόταση απόφασης για τη λήξη της θητείας, κοινοποιούνται στον ρυθμιστικό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55. Οι ανωτέρω συνθήκες καθώς και οι αποφάσεις που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο αποκτούν δεσμευτικό χαρακτήρα μόνο εάν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον ρυθμιστικό φορέα. Ο ρυθμιστικός φορέας δύναται να υποβάλει ένσταση κατά των εν λόγω αποφάσεων, αν προκύψουν σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την επαγγελματική ανεξαρτησία προσώπου που έχει οριστεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας μέλους του διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής.

Παρέχεται δικαίωμα πραγματικής προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που επιθυμούν να υποβάλουν καταγγελία κατά της πρόωρης λήξης της θητείας τους.

4.  Για περίοδο τριών ετών από την αποχώρησή τους από τον διαχειριστή υποδομής, τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη του διαχειριστή υποδομής δεν δικαιούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε ανώτατη θέση σε οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Για περίοδο τριών ετών από την αποχώρησή τους από τις εν λόγω άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, τα μέλη του εποπτικού ή διοικητικού συμβουλίου τους και τα ανώτατα στελέχη τους δεν δικαιούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε ανώτατη θέση στον διαχειριστή υποδομής.

5.  Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει δικό του προσωπικό. και στεγάζεται σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Η πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα προστατεύεται, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής. Οι εσωτερικοί κανόνες ή οι συμβάσεις απασχόλησης προσωπικού περιορίζουν σαφώς τις επαφές με Οι ευαίσθητες πληροφορίες που τηρεί ο διαχειριστής υποδομής προστατεύονται δεόντως και δεν διαβιβάζονται σε άλλες οντότητες.

Ο διαχειριστής υποδομής μπορεί να προσφέρει στο προσωπικό του κοινωνικές υπηρεσίες, όπως αυτές που παρέχονται σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, αθλητικές εγκαταστάσεις και εστιατόρια, σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στις επίσημες ανακοινώσεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή υποδομής, τα οποία ασκούνται επίσης σε σχέση με άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εκτός του πλαισίου της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Οι μεταφορές προσωπικού πέραν αυτών που αναφέρονται στο σημείο γ) μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και των άλλων νομικών οντοτήτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης είναι εφικτές μόνο σε περίπτωση που διασφαλίζεται ότι δεν ανταλλάσσονται ευαίσθητες πληροφορίες μεταξύ τους . Ο διαχειριστής υποδομής μπορεί να συνεργάζεται με άλλες οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης όσον αφορά την ανάπτυξη των πληροφοριακών τους συστημάτων.

Ο ρυθμιστικός φορέας εγκρίνει ή ζητεί τροποποιήσεις των ρυθμίσεων που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του διαχειριστή υποδομής. Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί να ζητήσει από την ολοκληρωμένη επιχείρηση να του παράσχει κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη.

6.  Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει την αναγκαία οργανωτική ικανότητα για την εκπλήρωση όλων των καθηκόντων του ανεξάρτητα από τις άλλες νομικές οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης και δεν του επιτρέπεται να αναθέτει την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων ή οποιωνδήποτε σχετικών με αυτά δραστηριοτήτων στις εν λόγω νομικές οντότητες .

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων και ότι διασφαλίζεται το απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, ο διαχειριστής υποδομής δύναται να αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένες εργασίες ανάπτυξης, ανανέωσης και συντήρησης, επί των οποίων διατηρεί την εξουσία λήψης αποφάσεων, σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα που ενεργεί υπό την επίβλεψη του διαχειριστή υποδομής.

7.  Τα μέλη του εποπτικού ή του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη του διαχειριστή υποδομής δεν έχουν κανένα συμφέρον ούτε λαμβάνουν οικονομικό όφελος, άμεσα ή έμμεσα, από οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Στοιχεία της αμοιβής τους που σχετίζονται με τις επιδόσεις τους δεν εξαρτώνται από τα επιχειρηματικά αποτελέσματα οποιασδήποτε άλλης νομικής οντότητας της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας υπό τον έλεγχό της, αλλά αποκλειστικά από τα επιχειρηματικά αποτελέσματα του διαχειριστή υποδομής. [Τροπολογία 124/αναθ.]

Άρθρο 7γ

Διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης

1.  Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή αποφασίζει εάν οι διαχειριστές υποδομής που αποτελούν μέρος μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 7α και του άρθρου 7β και εάν η εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών είναι ικανοποιητική για να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και απουσία στρέβλωσης του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά.

2.  Η Επιτροπή δικαιούται να απαιτήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον οικείο ρυθμιστικό φορέα ή φορείς και, ενδεχομένως, το δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 57.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν τα δικαιώματα πρόσβασης που προβλέπονται στο άρθρο 10 στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στην οποία ανήκει ο διαχειριστής υποδομής, εάν η Επιτροπή ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή εν αναμονή της εξέτασης του αίτησης από την Επιτροπή, ή εάν αποφασίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 2, ότι:

α)  δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών της Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή

β)  ο οικείος διαχειριστής υποδομής δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 7α και 7β, ή

γ)  η εφαρμογή των απαιτήσεων των άρθρων 7α και 7β δεν είναι επαρκής για να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την απουσία της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο οικείος διαχειριστής υποδομής.

Η Επιτροπή αποφασίζει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

4.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να ανακαλέσει την απόφασή της που αναφέρεται στην παράγραφο 3, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 2, όταν το εν λόγω κράτος μέλος αποδείξει, προς ικανοποίηση της Επιτροπής, ότι οι λόγοι της απόφασης δεν υφίστανται πλέον. Η Επιτροπή αποφασίζει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

5.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 4, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 7α και 7β παρακολουθείται διαρκώς από τον ρυθμιστικό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55. Κάθε αιτών έχει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα, εάν θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις. Ο ρυθμιστικός φορέας αποφασίζει επί της εν λόγω ένστασης, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος 9, σχετικά με όλα τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης. [Τροπολογίες 101 και 125/αναθ.]

Άρθρο 7γ

Επιτροπή συντονισμού

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής συγκροτούν και οργανώνουν επιτροπές συντονισμού για κάθε δίκτυο. Η συμμετοχή σε αυτήν την επιτροπή είναι ανοικτή τουλάχιστον στον διαχειριστή υποδομής, στους γνωστούς αιτούντες κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 και, κατόπιν αιτήσεώς τους, σε δυνάμει αιτούντες, στις οργανώσεις εκπροσώπησής τους, στους εκπροσώπους χρηστών των εμπορευματικών και των επιβατικών μεταφορών και, κατά περίπτωση, στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών . Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και ο οικείος ρυθμιστικός φορέας προσκαλούνται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της επιτροπής συντονισμού. [Τροπολογία 59]

2.  Η επιτροπή συντονισμού υποβάλλει προτάσεις ή συμβουλεύει τον διαχειριστή υποδομής και, αν κρίνεται σκόπιμο, το κράτος μέλος σχετικά με:

α)  τις ανάγκες των αιτούντων όσον αφορά τη συντήρηση και την ανάπτυξη της χωρητικότητας των υποδομών·

β)  το περιεχόμενο των στόχων επιδόσεων με επίκεντρο τον χρήστη που περιλαμβάνονται στις συμβατικές συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 30 και των κινήτρων που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 και την εφαρμογή τους·

γ)  το περιεχόμενο και την εφαρμογή της δήλωσης δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 27·

δ)  το πλαίσιο και τους κανόνες χρέωσης που ορίζονται από το κράτος και το σύστημα χρέωσης που καθορίζεται από τον διαχειριστή υποδομής σύμφωνα με το άρθρο 29, καθώς και το επίπεδο και τη διάρθρωση των χρεώσεων χρήσης υποδομής·

ε)  τη διαδικασία κατανομής χωρητικότητας της υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων προτεραιότητας για την κατανομή χωρητικότητας μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών χρηστών της υποδομής· οι αρχές συντονισμού σε περίπτωση αντικρουομένων αιτήσεων για τη λειτουργία σιδηροδρομικής υπηρεσίας διέπονται από το άρθρο 46, παράγραφος 4· [Τροπολογία 60]

στ)  ζητήματα διατροπικότητας·

ζ)  οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετίζεται με τους όρους πρόσβασης και χρήσης των υποδομών και την ποιότητα των υπηρεσιών του διαχειριστή υποδομής·

ζα)  ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των υπηρεσιών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, των επιβαρύνσεων χρήσης της υποδομής και του ύψους και της διαφάνειας των τιμών των σιδηροδρομικών υπηρεσιών . [Τροπολογία 61]

Η επιτροπή συντονισμού, με την επιφύλαξη του εμπορικού απορρήτου, έχει την εξουσία να αιτείται σχετικών πληροφοριών από τον διαχειριστή υποδομής όσον αφορά τα στοιχεία α) έως ζ) ζα) προκειμένου να δύναται να εκπληρώσει τα εν λόγω καθήκοντά της. [Τροπολογία 62]

3.  Η επιτροπή συντονισμού καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό που περιλαμβάνει, ιδίως, κανόνες συμμετοχής στις συνεδριάσεις και τη συχνότητα αυτών, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμηνιαία. Ο εσωτερικός κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, τακτικές διαβουλεύσεις, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, των χρηστών των υπηρεσιών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και των εκπροσώπων των εργαζομένων στον τομέα των σιδηροδρόμων. Έκθεση σχετικά με τις συζητήσεις της επιτροπής συντονισμού υποβάλλεται ετησίως στον οικείο διαχειριστή υποδομής, κράτος μέλος, ρυθμιστικό φορέα στους χρήστες των υπηρεσιών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και στους οικείους εκπροσώπους των εργαζομένων στον τομέα των σιδηροδρόμων , καθώς και την Επιτροπή, όπου αναφέρονται οι σχετικές θέσεις των μελών της επιτροπής. [Τροπολογία 63]

Άρθρο 7δ

Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών υποδομής

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομής συμμετέχουν και συνεργάζονται σε ένα δίκτυο για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών της Ένωσης, και ιδίως για την εξασφάλιση:

i)   της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου, των σιδηροδρομικών εμπορευματικών διαδρόμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 913/2010* και του σχεδίου ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων (ERTMS) που καθορίζεται στην απόφαση 2012/88/ΕΕ** και

ii)  της διευκόλυνσης αποτελεσματικών και αποδοτικών διασυνοριακών επιβατικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση, περιλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης.

1α.  Το δίκτυο αναπτύσσει επίσης ένα κοινό πλαίσιο αρχών όσον αφορά τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες διασυνοριακών επιβατικών μεταφορών που εκτελούνται σε περισσότερα από ένα δίκτυα, όπως ορίζεται στο άρθρο 37, και για την κατανομή της χωρητικότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 40. Για τις εν λόγω κοινές αρχές γνωμοδοτεί το δίκτυο ρυθμιστικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 57. [Τροπολογία 64]

Η Επιτροπή είναι μέλος του δικτύου. Συντονίζει και υποστηρίζει το έργο του δικτύου και διατυπώνει συστάσεις προς το δίκτυο, εφόσον ενδείκνυται. Εξασφαλίζει την ενεργή συνεργασία των κατάλληλων διαχειριστών υποδομής.

2.  Το δίκτυο συμμετέχει στις διαδικασίες παρακολούθησης της αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 15 και αξιολογεί τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα των διαχειριστών υποδομής βάσει κοινών δεικτών και ποιοτικών κριτηρίων, όπως η αξιοπιστία, η χωρητικότητα, η διαθεσιμότητα, η ακρίβεια και η ασφάλεια των δικτύων τους, η ποιότητα και η χρησιμοποίηση των στοιχείων ενεργητικού, η συντήρηση, οι ανανεώσεις, οι βελτιώσεις, οι επενδύσεις, και η δημοσιονομική αποδοτικότητα καθώς και η διαφάνεια του πλαισίου και των κανόνων χρέωσης . [Τροπολογία 65]

3.  Η Επιτροπή, δύναται να λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του δικτύου, εγκρίνει μέτρα που καθορίζουν τις κοινές αρχές και πρακτικές του δικτύου, ιδιαιτέρως για την εξασφάλιση της συνέπειας στη συγκριτική αξιολόγηση, και τις ακολουθητέες διαδικασίες συνεργασίας στο δίκτυο. Τα εν λόγω μέτρα εγκρίνονται μέσω εκτελεστικής πράξης κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 62 παράγραφος 3 άρθρο 60 .

___________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 22).

** Απόφαση 2012/88/EE της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για τα υποσυστήματα «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 51 της 23.2.2012, σ. 51.»). [Τροπολογία 66]

"

5)  Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχεται, υπό δίκαιους, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις όρους, δικαίωμα πρόσβασης στη σιδηροδρομική υποδομή όλων των κρατών μελών, με σκοπό την εκτέλεση παντός τύπου σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να επιβιβάζουν επιβάτες από οποιονδήποτε σταθμό και να τους αποβιβάζουν σε οποιονδήποτε άλλον. Σε αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνεται η πρόσβαση σε υποδομή που συνδέει εγκαταστάσεις για την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2.»·

"

αα)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: "

«2α. Ένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να χορηγεί σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δικαιώματα πρόσβασης σε υποδομές για την εκτέλεση κάθε είδους υπηρεσιών των οποίων ο έλεγχος ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από μία ή περισσότερες τρίτες χώρες στις οποίες δεν χορηγούνται σε επιχειρήσεις της Ένωσης, υπό όρους ανάλογους προς εκείνους που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης σε υποδομές και σε εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέτρα, τα οποία είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού με άλλα, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, ιδίως μέσω:

α)  δικαιωμάτων κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της σχετικής επιχείρησης·

β)  δικαιωμάτων ή συμβάσεων που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επιρροής επί της σύνθεσης, της ψηφοφορίας ή των αποφάσεων των οργάνων μιας επιχείρησης.»· [Τροπολογία 67]

"

β)  οι παράγραφοι 3 και 4 απαλείφονται.

6)  Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 σε δρομολόγια μεταφοράς επιβατών μεταξύ ενός δεδομένου σημείου αναχώρησης και ενός δεδομένου σημείου προορισμού, όταν μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας καλύπτουν την ίδια ή εναλλακτική διαδρομή, στην περίπτωση που η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία της εν λόγω σύμβασης ή των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών υψηλής ταχύτητας που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 δεν υπόκειται σε περιορισμούς.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου * , οι αρμόδιες αρχές και οι διαχειριστές υποδομής προειδοποιούν εγκαίρως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα αιτήματα χωρητικότητας που ενδέχεται να θίγουν τα δικαιώματα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας.

Όλες οι μεταφορές επιβατών που δεν αποτελούν μέρος μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας αναφέρονται ως υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης.

Εάν μια αρμόδια αρχή συνάψει μια νέα σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής μιας υφιστάμενης σύμβασης με σκοπό να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερο τμήμα της χωρητικότητας υποδομής από αυτό που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν, το δικαίωμα πρόσβασης των επιχειρήσεων που παρέχουν ήδη υφιστάμενες υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης και μπορεί να επηρεαστεί από την απόφαση της αρμόδιας αρχής δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό.

____________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315, 3.12.2007, σ. 1). »· [Τροπολογία 68]

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Για να προσδιοριστεί εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ο οικείος ή οι οικείοι ρυθμιστικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 55 πραγματοποιούν αντικειμενική οικονομική ανάλυση και βασίζουν την απόφασή τους σε προκαθορισμένα κριτήρια. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται

Τα κριτήρια αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, τις συνέπειες από την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στην κερδοφορία όλων των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που προκύπτουν στο καθαρό κόστος για την αρμόδια δημόσια αρχή που σύναψε τη σύμβαση, τη ζήτηση των επιβατών, την τιμή των εισιτηρίων, τις ρυθμίσεις για την έκδοση εισιτηρίων, τον τόπο και τον αριθμό των στάσεων και το ωράριο και θεσπίζονται από τον ρυθμιστικό φορέα του άρθρου 55, σύμφωνα με τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Με την ανάλυση αξιολογείται εάν η βιωσιμότητα της υπηρεσίας που παρέχεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας θα ετίθετο σε κίνδυνο ως αποτέλεσμα μιας νέας υπηρεσίας ανοικτής πρόσβασης.

Η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας δεν θεωρείται ότι τίθεται σε κίνδυνο εάν ο ρυθμιστικός φορέας προβλέπει ότι η επικείμενη νέα υπηρεσία μπορεί να παράγει κυρίως έσοδα στον κλάδο των σιδηροδρομικών μεταφορών και δεν αφαιρεί έσοδα από αυτόν και ότι η τυχόν απώλεια εσόδων δεν είναι σημαντική για το φάσμα των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση ή στις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή και την απόφαση του αρμόδιου ρυθμιστικού φορέα, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εγκρίνουν, να τροποποιούν ή να αρνούνται το δικαίωμα πρόσβασης για τη ζητούμενη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών.».

"

γ)  προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: "

«2α. Όταν μια σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ανατίθεται μέσω διαδικασίας δημόσιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, τα κράτη μέλη δύνανται, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1370/2007, να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας, κατά τη διάρκεια της εν λόγω σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, στις υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ ενός τόπου αναχώρησης και ενός προορισμού που καλύπτεται από την εν λόγω σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η πληροφορία ότι το δικαίωμα πρόσβασης είναι περιορισμένο, δημοσιοποιείται στην προκήρυξη της διαδικασίας για τη σύναψη της εν λόγω δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν θα περιορίζεται για κάθε πρόσθετη νέα υπηρεσία, κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 2, για την οποία ο ρυθμιστικός φορέας προβλέπει ότι κυρίως θα παράγει και δεν θα αφαιρεί έσοδα στο σιδηροδρομικό τομέα και για την οποία η τυχόν απώλεια εσόδων δεν προβλέπεται να είναι σημαντική για το φάσμα των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν επιφέρουν περιορισμό του δικαιώματος παραλαβής επιβατών από σταθμούς κατά μήκος της διαδρομής μιας διεθνούς υπηρεσίας και αποβίβασής τους σε άλλον, συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών που βρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος.

2β.  Ο ρυθμιστικός φορέας ή οι ρυθμιστικοί φορείς που πραγματοποιούν την ανάλυση που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 2α προβαίνουν στην εκτίμησή του ή στην εκτίμησή τους κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε από τους κατωτέρω, το οποίο υποβάλλεται εντός ενός μηνός από την ενημέρωση παραλαβή της ενημέρωσης για την σχεδιαζόμενη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4:

α)  της αρμόδιας αρχής ή αρχών που ανέθεσαν τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

β)  κάθε άλλης ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής με το δικαίωμα να περιορίζει την πρόσβαση δυνάμει του παρόντος άρθρου·

γ)  του διαχειριστή της υποδομής·

δ)  της σιδηροδρομικής επιχείρησης που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

δα)  της σιδηροδρομικής επιχείρησης που υπέβαλε αίτημα χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4 .»· [Τροπολογίες 69 και 114]

"

δ)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται Οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Ο ρυθμιστικός φορέας αιτιολογεί την απόφασή του και καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους, οιοσδήποτε από τους παρακάτω δύναται να ζητήσει αναθεώρηση της απόφασης εντός ενός μηνός από την κοινοποίησή της:

α)  η σχετική αρμόδια αρχή ή αρμόδιες αρχές·

β)  ο διαχειριστής της υποδομής·

γ)  η σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

δ)  η σιδηροδρομική επιχείρηση που διεκδικεί πρόσβαση».

"

Εάν ο ρυθμιστικός φορέας αποφασίσει, σύμφωνα με την παράγραφο 2, ότι τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας από τη σχεδιαζόμενη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4, υποδεικνύει πιθανές μεταβολές στην εν λόγω υπηρεσία οι οποίες εξασφαλίζουν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του δικαιώματος πρόσβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

4.  Βάσει της πείρας των ρυθμιστικών φορέων, αρμόδιων αρχών και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων του δικτύου του άρθρου 57 παράγραφος 1, η Επιτροπή θεσπίζει, το αργότερο έως 16 Δεκεμβρίου 2016, μέτρα που καθορίζουν λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία και τα κριτήρια εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 παράγραφος 3 άρθρο 60 .»· [Τροπολογία 70]

ε)  η παράγραφος 5 απαλείφεται.

7)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 13α:"

«Άρθρο 13α

Κοινά συστήματα πληροφοριών και ενοποιημένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων [Τροπολογία 71]

1.  Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 (10) και της οδηγίας 2010/40/ΕΕ (11) Όλα τα στοιχεία που αφορούν τα χρονοδιαγράμματα πρέπει να θεωρούνται ότι συνιστούν δημόσια δεδομένα και διατίθενται αναλόγως.

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 και της οδηγίας 2010/40/ΕΕ τα κράτη μέλη απαιτούν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, όπως σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, διαχειριστές υποδομής και πωλητές εισιτηρίων, να θεσπίσουν έως τις 12 Δεκεμβρίου 2019 ένα διαλειτουργικό σύστημα έκδοσης ενιαίου εισιτηρίου για ολόκληρη τη διαδρομή και παροχής υπηρεσιών, το οποίο επιτρέπει στους επιβάτες να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που απαιτούν προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ταξίδι καθώς και να προβούν σε κράτηση και αγορά των εισιτηρίων τους στην Ένωση.

Τα κράτη μέλη ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να συνεργαστούν για να θεσπίσουν, έως τις 12 Δεκεμβρίου 2019, ένα κοινό σύστημα ταξιδιωτικών πληροφοριών και έκδοσης εισιτηρίων για τη χορήγηση εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων για όλες τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών στο πλαίσιο μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007, ή αποφασίζουν να εξουσιοδοτήσουν τις αρμόδιες αρχές να θεσπίσουν ένα τέτοιο σύστημα. Το σύστημα δεν πρέπει να δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ή να εισάγει διακρίσεις μεταξύ σιδηροδρομικών εταιρειών. Θα τελεί υπό τη διαχείριση μιας δημόσιας ή ιδιωτικής νομικής οντότητας ή ένωσης όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που παρέχουν εμπορικές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών έχουν ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα για την παροχή πληροφοριών και την πώληση εισιτηρίων στο πλαίσιο των δημόσιων σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, επιπρόσθετα προς τις δικές τους υπηρεσίες μεταφοράς.

Το σύστημα θα είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε να είναι διαλειτουργικό σύμφωνα με την οδηγία 2008/57/ΕΚ και τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τις εφαρμογές τηλεματικής. Εφαρμόζει τις τεχνικές αυτές απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίζει ιδίως συνοχή στις χρεώσεις και εκκαθαρίσεις, εμπιστευτικότητα των εμπορικών πληροφοριών, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού. Τα συστήματα ή οι εφαρμογές που προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες στους επιβάτες θα είναι διαλειτουργικά με τις τεχνικές αυτές προδιαγραφές.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στις βασικές τεχνικές προδιαγραφές για τις εφαρμογές τηλεματικής είναι ελεύθερη και ισότιμη.

Οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ συμμετεχόντων είναι συμβατές με τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Το κόστος ενός τέτοιου συστήματος κατανέμεται δίκαια μεταξύ των συμμετεχόντων κατά τρόπο που αποτυπώνει την αντίστοιχη συμμετοχή τους.

Ο ρυθμιστικός φορέας διασφαλίζει ότι το εν λόγω σύστημα απευθείας μεταφοράς δεν προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά ή εισάγει διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

Τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές και τους φορείς παροχής υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών με άλλα μεταφορικά μέσα , να συμμετέχουν σε κοινό διαλειτουργικό σύστημα ταξιδιωτικών πληροφοριών και ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για τη χορήγηση εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και κρατήσεων, ή να αποφασίσουν να παρέχουν εξουσιοδότηση στις αρμόδιες αρχές για την καθιέρωση του εν λόγω συστήματος. Εάν καθιερωθεί το εν λόγω σύστημα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ή διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και άλλων φορέων παροχής επιβατικών μεταφορών και ότι τη διαχείρισή του ασκεί δημόσια ή ιδιωτική νομική οντότητα ή ένωση όλων των επιχειρήσεων που εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές. [Τροπολογία 72]

2.  Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν επιβατικές μεταφορές να εφαρμόζουν και να συντονίζουν καταρτίζουν και συντονίζουν, συμπεριλαμβανομένων και των σημαντικότερων οδών εντός της Ένωσης, εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για την παροχή συνδρομής στους επιβάτες, υπό την έννοια του άρθρου 18 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1371/2007, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 2008/164/ΕΚ της Επιτροπής * , σε περίπτωση σημαντικής διαταραχής της κυκλοφορίας, η οποία προκαλείται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές . Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί επιβατικές μεταφορές και κάθε υπεύθυνος σταθμού καταρτίζουν το δικό τους σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης .

–––––––––––––––––––––––––

* Απόφαση 2008/164/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας στο διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα και στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων (ΕΕ L 64 της 7.3.2008, σ. 72).». [Τροπολογία 73]

"

7α.  Στο άρθρο 19 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: "

«δα) αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις των κρατών μελών στα οποία η επιχείρηση επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί·». [Τροπολογία 74]

"

8)  Στο άρθρο 38, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει χωρητικότητα υποδομής με σκοπό την παροχή μεταφορών επιβατών, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους διαχειριστές υποδομής και τους ενδιαφερόμενους ρυθμιστικούς φορείς τουλάχιστον 18 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του πίνακα δρομολογίων τα οποία αφορά η αίτηση για χωρητικότητα. Προκειμένου να είναι σε θέση οι ενδιαφερόμενοι ρυθμιστικοί φορείς να εκτιμούν τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι εν λόγω φορείς διασφαλίζουν ότι κάθε αρμόδια αρχή που έχει αναθέσει, επί της συγκεκριμένης διαδρομής, υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών καθοριζόμενη σε σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, κάθε άλλη ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή που δικαιούται να περιορίζει την πρόσβαση δυνάμει του άρθρου 11 και κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας επί της διαδρομής της εν λόγω υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών ενημερώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε ημερών.».

"

8α)  Στο άρθρο 42, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α: "

«1α. Με στόχο την πρόληψη των διακρίσεων κατά των αιτούντων, ο ρυθμιστικός φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55 της παρούσας οδηγίας χορηγεί εκ των προτέρων έγκριση για την εν λόγω συμφωνία πλαίσιο και επιβλέπει μια ισχύουσα συμφωνία πλαίσιο με δική του πρωτοβουλία. Κάθε αιτών έχει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα, εάν θεωρεί ότι δεν έχει τύχει δίκαιης μεταχείρισης ή ότι έχει υποστεί διακρίσεις ή ότι έχει αδικηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από μια συμφωνία πλαίσιο. Σε περίπτωση προσφυγής επί μιας συμφωνίας πλαίσιο, ο ρυθμιστικός φορέας είτε επιβεβαιώνει ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της συμφωνίας πλαίσιο είτε ζητεί την τροποποίηση αυτής της συμφωνίας πλαίσιο σύμφωνα με υποδείξεις που προσδιορίζει ο ρυθμιστικός φορέας, το αργότερο εντός δύο μηνών από την παραλαβή της προσφυγής από το ρυθμιστικό φορέα. Ο διαχειριστής υποδομής και η σιδηροδρομική επιχείρηση συμμορφώνονται με την απόφαση του ρυθμιστικού φορέα, όταν αυτό καθίσταται ουσιαστικά εφικτό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραλαβή της κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης από τον ρυθμιστικό φορέα. Ο ρυθμιστικός φορέας αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του επαγγελματικού απορρήτου κατά την άσκηση των καθηκόντων που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο.». [Τροπολογία 75]

"

8β)  Στο άρθρο 46, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "

«4. Οι αρχές που διέπουν τη διαδικασία συντονισμού καθορίζονται στη δήλωση δικτύου. Οι αρχές αυτές εκφράζουν, ιδίως, τη δυσκολία ρύθμισης διεθνών σιδηροδρομικών διαδρομών και την επίδραση που μπορεί να έχει η τροποποίησή τους σε άλλους διαχειριστές υποδομής. Σε περίπτωση αντικρουόμενων αιτήσεων για τη λειτουργία σιδηροδρομικής υπηρεσίας στο ίδιο τμήμα αγοράς, κατά την κατανομή της χωρητικότητας, ο διαχειριστής υποδομής λαμβάνει υπόψη μόνο την επίμαχη υποδομή και όχι το συνολικό όγκο χωρητικότητας που ζητείται από τους ανταγωνιστικούς αιτούντες.» . [Τροπολογία 76]

"

8γ)  Στο άρθρο 54, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "

«1. Στην περίπτωση διαταραχής της σιδηροδρομικής κίνησης λόγω τεχνικής βλάβης ή ατυχήματος, ο διαχειριστής υποδομής λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ομαλότητας. Προς τούτο, ο διαχειριστής υποδομής καταστρώνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης όπου απαριθμούνται οι διάφοροι φορείς που πρέπει να ενημερωθούν σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών ή σοβαρής διαταραχής της σιδηροδρομικής κίνησης. Σε περίπτωση που η διαταραχή έχει σοβαρές επιπτώσεις στη διασυνοριακή κυκλοφορία, ο διαχειριστής υποδομής ανταλλάσσει κάθε σχετική πληροφορία με άλλους διαχειριστές υποδομής των οποίων το δίκτυο και η κυκλοφορία ενδέχεται να επηρεαστούν από την εν λόγω διαταραχή. Οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές υποδομής συνεργάζονται για την ομαλοποίηση της διασυνοριακής κυκλοφορίας. ». [Τροπολογία 77]

"

8δ)  Στο άρθρο 55 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: "

«3α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ρυθμιστικοί φορείς να διαθέτουν τις απαραίτητες οργανωτικές και λειτουργικές δυνατότητες που περιγράφονται στο άρθρο 56 της παρούσας οδηγίας και εγκρίνουν, κατά περίπτωση, ένα σχέδιο δράσης με σκοπό να τους παράσχουν αυτές τις δυνατότητες.». [Τροπολογία 78]

"

8ε)  Το άρθρο 56 αντικαθίσταται ως εξής: "

«Άρθρο 56

Αρμοδιότητες του ρυθμιστικού φορέα

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 παράγραφος 6 ένας αιτών έχει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα, εάν πιστεύει ότι δεν έχει υποστεί δίκαιη μεταχείριση, ότι έχει υποστεί διακρίσεις ή ότι έχει με άλλο τρόπο αδικηθεί, ιδιαίτερα κατά αποφάσεων του διαχειριστή υποδομής ή, κατά περίπτωση της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης για την παροχή υπηρεσιών, σχετικά με:

α)  τη δήλωση δικτύου στην προσωρινή και τελική της μορφή·

β)  τα κριτήρια που καθορίζονται σε αυτή·

γ)  τη διαδικασία κατανομής και το αποτέλεσμά της·

δ)  το σύστημα χρέωσης·

ε)  το επίπεδο ή τη διάρθρωση των τελών χρήσης υποδομής των οποίων η καταβολή απαιτείται ή μπορεί να απαιτείται·

στ)  τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 13·

ζ)  την πρόσβαση και τη χρέωση για δρομολόγια σύμφωνα με το άρθρο 13·

ζα)  προγραμματισμένες ή έκτακτες εργασίες συντήρησης υποδομής.

2.  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών ο ρυθμιστικός φορέας έχει εξουσία παρακολούθησης της κατάστασης του ανταγωνισμού στις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών και συγκεκριμένα, ελέγχει την εφαρμογή των στοιχείων α) έως ζα) της παραγράφου 1 με δική του πρωτοβουλία και με στόχο την πρόληψη των διακρίσεων κατά των αιτούντων. Ελέγχει, ιδίως, εάν η δήλωση δικτύου περιλαμβάνει ρήτρες που εισάγουν διακρίσεις ή αν εξασφαλίζει διακριτική ευχέρεια στον διαχειριστή υποδομής που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή διακρίσεων κατά των αιτούντων.

3.  Ο ρυθμιστικός φορέας συνεργάζεται επίσης στενά με την εθνική αρχή ασφαλείας κατά την έννοια της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου * και με την αρχή χορήγησης αδειών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές αυτές αναπτύσσουν κοινό πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας με στόχο την αποτροπή παρενεργειών για τον ανταγωνισμό ή την ασφάλεια της αγοράς σιδηροδρόμων. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει μηχανισμό ώστε ο ρυθμιστικός φορέας να παρέχει στις εθνικές αρχές ασφαλείας και χορήγησης αδειών συστάσεις σχετικά με ζητήματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά σιδηροδρόμων και η εθνική αρχή ασφαλείας να παρέχει στον ρυθμιστικό φορέα και την αρχή χορήγησης αδειών συστάσεις σχετικά με ζητήματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια. Με την επιφύλαξη της ανεξαρτησίας κάθε αρχής στο πεδίο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της, η σχετική αρχή εξετάζει κάθε τέτοια σύσταση πριν από την έγκριση των αποφάσεών της. Εάν η σχετική αρχή αποφασίσει να αποκλίνει από τη σύσταση αυτή, δικαιολογεί τις αποφάσεις της.

4.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν ότι ο ρυθμιστικός φορέας έχει το καθήκον να εγκρίνει μη δεσμευτικές γνώμες σχετικά με τις προσωρινές μορφές του επιχειρηματικού σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 τη συμβατική συμφωνία και το σχέδιο βελτίωσης της χωρητικότητας ώστε να αναφέρει συγκεκριμένα ότι τα εν λόγω μέσα συμμορφώνονται προς την κατάσταση του ανταγωνισμού στις αγορές σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

5.  Ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει την αναγκαία οργανωτική ικανότητα όσον αφορά τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, οι οποίοι είναι αναλογικοί προς τη σημασία του τομέα σιδηροδρόμων στο κράτος μέλος.

6.  Ο ρυθμιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι τα τέλη που επιβάλλονται από τον διαχειριστή υποδομής είναι σύμφωνα με το τμήμα 2 του Κεφαλαίου IV και δεν εισάγουν διακρίσεις. Ο ρυθμιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι δεν εισάγουν διακρίσεις τα τέλη που επιβάλλονται από τον διαχειριστή υποδομής, τους φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ή τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις – για την πρόσβαση, μεταξύ άλλων, στις γραμμές και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στα κτίριά τους καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις τους, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων παροχής ταξιδιωτικών πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτόν οι προγραμματισμένες τροποποιήσεις του ύψους ή της δομής των τελών που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο πρέπει να δηλώνονται στον ρυθμιστικό φορέα το αργότερο δύο μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους. Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί να ζητήσει να μειωθούν ή να αυξηθούν οι προταθείσες τροποποιήσεις, καθώς και να αναβληθούν ή να ακυρωθούν έως και ένα και έναν μήνα πριν από την έναρξη ισχύος τους. Διαπραγματεύσεις μεταξύ αιτούντων και διαχειριστή υποδομής σχετικά με το ύψος των τελών υποδομής επιτρέπονται μόνο εφόσον πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του ρυθμιστικού φορέα. Ο ρυθμιστικός φορέας παρεμβαίνει εάν οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να αντίκεινται στις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.

7.  Ο ρυθμιστικός φορέας διεξάγει τακτικά, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον κάθε δύο έτη, διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των χρηστών των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και των επιβατικών υπηρεσιών μεταφοράς προκειμένου να λάβει υπόψη τις απόψεις τους για την αγορά σιδηροδρόμων.

8.  Ο ρυθμιστικός φορέας δύναται να ζητεί σχετικές πληροφορίες από το διαχειριστή υποδομής, τους αιτούντες και τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται εντός του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Οι αιτηθείσες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εντός εύλογης περιόδου που ορίζεται από τον ρυθμιστικό φορέα και δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα, εκτός εάν, σε έκτακτες περιστάσεις, ο ρυθμιστικός φορές συμφωνεί, και εγκρίνει χρονικά περιορισμένη παράταση που δεν υπερβαίνει δύο πρόσθετες εβδομάδες. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να μπορεί να επιβάλλει κατάλληλες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων για την ικανοποίηση παρόμοιων αιτημάτων. Οι πληροφορίες που πρέπει να διαβιβαστούν στον ρυθμιστικό φορέα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που ζητεί ο ρυθμιστικός φορέας στο πλαίσιο των καθηκόντων του σχετικά με προσφυγές και με την παρακολούθηση του ανταγωνισμού στις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με την παράγραφο 2. Σε αυτές περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση στατιστικών και για την παρακολούθηση της αγοράς.

9.  Ο ρυθμιστικός φορέας αποφασίζει για τυχόν καταγγελίες και, κατά περίπτωση, ζητεί σχετικές πληροφορίες και ξεκινά διαβουλεύσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της καταγγελίας. Αποφασίζει για ενδεχόμενες καταγγελίες, λαμβάνει μέτρα ώστε να διορθωθεί η κατάσταση και ενημερώνει τα εμπλεκόμενα μέρη για την αιτιολογημένη απόφασή του εντός προκαθορισμένου, εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών. Με την επιφύλαξη των εξουσιών των εθνικών αρχών ανταγωνισμού για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, ο ρυθμιστικός φορέας, κατά περίπτωση, αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία για τα ενδεικνυόμενα μέτρα διόρθωσης διακρίσεων σε βάρος αιτούντων, στρέβλωσης στην αγορά και κάθε άλλων ανεπιθύμητων εξελίξεων στις εν λόγω αγορές, ιδίως όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία α) έως ζα).

Η απόφαση του ρυθμιστικού φορέα είναι δεσμευτική για όλα τα μέρη που καλύπτει, και δεν υπόκειται στον έλεγχο άλλης διοικητικής αρχής. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να έχει εξουσία επιβολής των αποφάσεών του με κατάλληλες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων.

Σε περίπτωση καταγγελίας επί αρνήσεως παροχής χωρητικότητας υποδομής, ή επί των όρων προσφοράς χωρητικότητας, ο ρυθμιστικός φορέας είτε επιβεβαιώνει ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης του διαχειριστή υποδομής, είτε ζητεί τροποποίηση αυτής της απόφασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Ο διαχειριστής υποδομής συμμορφώνεται με την απόφαση του ρυθμιστικού φορέα το αργότερο ένα μήνα μετά την παραλαβή της κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης.

10.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον ρυθμιστικό φορέα υπόκεινται σε δικαστική επανεξέταση. Η επανεξέταση είναι δυνατόν να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα επί της απόφασης του ρυθμιστικού φορέα μόνον εάν το άμεσο αποτέλεσμα της απόφασης του ρυθμιστικού φορέα είναι δυνατόν να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ή προδήλως υπερβολική ζημία στον ενάγοντα. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των εξουσιών που απονέμονται στο δικαστήριο που εκδικάζει την προσφυγή βάσει του συνταγματικού δικαίου, κατά περίπτωση.

11.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη δημοσίευση των αποφάσεων του ρυθμιστικού φορέα.

12.  Ο ρυθμιστικός φορέας έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους ή να αναθέτει ελέγχους των διαχειριστών υποδομής, των εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών και, όπου απαιτείται, των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για να επαληθευτεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 6 περί λογιστικού διαχωρισμού. Εν προκειμένω, ο ρυθμιστικός φορέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει σχετικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το διαχειριστή υποδομής, τους φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών και όλες τις επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που εκτελούν ή περιλαμβάνουν διάφορα είδη σιδηροδρομικών μεταφορών ή διαχείριση υποδομών όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 13 να παρέχουν το σύνολο ή μέρος των λογιστικών στοιχείων του παραρτήματος VIII με επαρκείς λεπτομέρειες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες και αναλογικές.

Με την επιφύλαξη των εν ισχύι αρμοδιοτήτων των υπεύθυνων για τις κρατικές ενισχύσεις εθνικών αρχών, ο ρυθμιστικός φορέας δύναται επίσης, από τους λογαριασμούς να συνάγει συμπεράσματα σχετικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων τα οποία αναφέρει στις εν λόγω αρχές.

13.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 60 όσον αφορά ορισμένες τροποποιήσεις του παραρτήματος VIII. Ως εκ τούτου, το παράρτημα VIII μπορεί να τροποποιείται ώστε να προσαρμόζεται στην εξέλιξη των λογιστικών και ελεγκτικών πρακτικών και/ή να συμπληρώνεται με πρόσθετα στοιχεία, απαραίτητα για την τήρηση χωριστών λογαριασμών.

__________________

* Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1.»). [Τροπολογία 79]

"

8στ)  Στο άρθρο 57, προστίθεται η εξής παράγραφος: "

«9α. Όταν ο αιτών εκτιμά ότι η απόφαση ενός διαχειριστή υποδομής δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μιας διεθνούς υπηρεσίας, μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων για γνωμοδότηση. Ο ενδιαφερόμενος εθνικός ρυθμιστικός φορέας ενημερώνεται ταυτόχρονα για την παραπομπή αυτή. Το δίκτυο ζητεί, ενδεχομένως, διευκρινίσεις από το διαχειριστή υποδομής και, σε κάθε περίπτωση, από τον ενδιαφερόμενο εθνικό ρυθμιστικό φορέα. Το δίκτυο εγκρίνει και δημοσιεύει τη γνώμη του και την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο εθνικό ρυθμιστικό φορέα.

Το δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, και το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή εγκρίνει νομοθετική πρόταση για τη σύσταση ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα και του χορηγεί νομική προσωπικότητα καθώς και εποπτική και διαιτητική αρμοδιότητα με εξουσία να εξετάζει διασυνοριακά ζητήματα καθώς και προσφυγές κατά των αποφάσεων που λαμβάνουν οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς. Ο νέος αυτός φορέας αντικαθιστά το ευρωπαϊκό δίκτυο ρυθμιστικών φορέων.». [Τροπολογία 80]

"

9)  Στο άρθρο 63, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή αξιολογεί τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας στον σιδηροδρομικό τομέα και υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα σχετικά με το αν εξακολουθούν να υφίστανται πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις ή άλλου είδους στρεβλώσεις του ανταγωνισμού καθώς και τις απόψεις που διετύπωσαν οι κοινωνικοί εταίροι στην αρμόδια επιτροπή κοινωνικού διαλόγου της Ένωσης. [Τροπολογία 81]

Την ίδια ημερομηνία το αργότερο, η Επιτροπή ο ευρωπαϊκός ρυθμιστικός φορέας αξιολογεί εάν εξακολουθούν να υφίστανται πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις ή άλλου είδους στρεβλώσεις του ανταγωνισμού όσον αφορά τους διαχειριστές υποδομής που αποτελούν μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης και εκδίδει συστάσεις για τη λήψη περαιτέρω μέτρων πολιτικής . Η Επιτροπή προτείνει, ενδεχομένως, νέα νομοθετικά μέτρα βάσει των εν λόγω συστάσεων . [Τροπολογία 82]

Το αργότερο 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή αξιολογεί τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας του προσωπικού των αμαξοστοιχιών και, κατά περίπτωση, προτείνει νέα νομοθετικά μέτρα για την πιστοποίηση του προσωπικού αυτού.». [Τροπολογία 83]

"

Άρθρο 1a

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1371/2007 τροποποιείται ως εξής:

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "

«3. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα άρθρα 9, 10, 11, 12, 19, το άρθρο 20 παράγραφος 1 και το άρθρο 26 εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών απανταχού της Ένωσης.». [Τροπολογία 84]

"

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις …(12) , τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

1.  Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατίθεται σε ενοποιημένη μορφή μαζί με την οδηγία 2012/34/ΕΕ την οποία τροποποιεί, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή της. [Τροπολογία 85]

2.  Τα σημεία 5 έως 8 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2018 [εγκαίρως για τον πίνακα των δρομολογίων που ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2019].

Έως την ημερομηνία εφαρμογής του σημείου 5 και με την επιφύλαξη των διεθνών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, τα κράτη μέλη δεν απαιτείται να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και στις άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες από αυτές θυγατρικές τους, οι οποίες έχουν άδεια σε ένα κράτος μέλος στο οποίο δεν χορηγούνται παρόμοια δικαιώματα πρόσβασης. [Τροπολογία 86]

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014.
(4) Οδηγία 2004/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/EΟΚ του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 164).
(5) Οδηγία 2007/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 44).
(6) Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32).
(7) Οδηγία 2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2005, για τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα των Μεταφορών (ETF) για θέματα των συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες στον τομέα των σιδηροδρόμων (ΕΕ L 195 της 27.7.2005, σ. 15).
(8) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14).
(10) ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14.
(11) ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1.
(12) 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιουλίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου