Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0028(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0034/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0034/2014

Συζήτηση :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 9.1
CRE 26/02/2014 - 9.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0148

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 470kWORD 148k
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ***I
P7_TA(2014)0148A7-0034/2014
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26 Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών (COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)) (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0028),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0024/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Αυστρίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1) ,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0034/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
P7_TC1-COD(2013)0028

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1) ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2) ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3) ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Την τελευταία δεκαετία, η ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης των σιδηροδρόμων δεν κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό τους συγκριτικά με τις οδικές και τις αεροπορικές μεταφορές. Το μερίδιο της τάξης του 6% των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε σχετικά σταθερό. Οι επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές δεν προσαρμόστηκαν στις εξελισσόμενες ανάγκες παρακολούθησαν την εξέλιξη των άλλων μέσων μεταφοράς όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα. Ξεκινώντας από τη διαπίστωση αυτή, είναι απαραίτητο να αντλήσουμε όλα τα διδάγματα από την προσέγγιση που υιοθέτησε η Ένωση στο πλαίσιο των τριών προηγούμενων μεταρρυθμίσεων του σιδηροδρομικού τομέα . [Τροπολογία 1]

(1α)  Οι σιδηροδρομικές μεταφορές παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στον κοινωνικό όσο και στον περιβαλλοντικό τομέα καθώς και στον σχεδιασμό της κινητικότητας και μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το συνολικό μερίδιό τους στις ευρωπαϊκές επιβατικές μεταφορές. Στο πλαίσιο αυτό, η πραγματοποίηση επενδύσεων τόσο στην έρευνα όσο και στις υποδομές καθώς και στο τροχαίο υλικό μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε μία νέα ανάπτυξη και να έχει, κατά συνέπεια, θετικό αντίκτυπο στην προαγωγή της απασχόλησης άμεσα στον σιδηροδρομικό τομέα και έμμεσα με την αύξηση της κινητικότητας των υπαλλήλων άλλων τομέων. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές μπορούν να μετεξελιχθούν σε ουσιαστικής σημασίας σύγχρονο βιομηχανικό κλάδο της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. [Τροπολογία 2]

(2)  Η ενωσιακή αγορά διεθνών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών έχει ανοίξει στον ανταγωνισμό από το 2010. Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ανοίξει τις υπηρεσίες εγχώριων επιβατικών μεταφορών στον ανταγωνισμό, είτε μέσω της θέσπισης δικαιωμάτων ανοικτής πρόσβασης, είτε μέσω της θέσπισης δημόσιων διαγωνισμών για τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, είτε και με τους δύο τρόπους.

(3)  Στη Λευκή Βίβλο για την πολιτική των μεταφορών της 28ης Μαρτίου 2011(4) , η Επιτροπή εξέφρασε την πρόθεσή της να ολοκληρώσει την εσωτερική αγορά σιδηροδρόμων, δίνοντας τη δυνατότητα στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις της Ένωσης να παρέχουν κάθε είδους σιδηροδρομικές μεταφορές χωρίς περιττούς τεχνικούς και διοικητικούς φραγμούς. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η τρέχουσα μεταρρύθμιση πρέπει να σχεδιασθεί υπό το φως των μοντέλων σιδηροδρομικών μεταφορών που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους μέσα στην Ένωση. [Τροπολογία 5]

(3α)  Πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους και παράλληλα πρέπει να διαφυλαχθούν οι υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών που λειτουργούν αποτελεσματικά. [Τροπολογία 6]

(3β)  Η ολοκλήρωση του ανοίγματος της σιδηροδρομικής αγοράς της Ένωσης θεωρείται απαραίτητη προκειμένου οι σιδηρόδρομοι να αποτελέσουν αξιόπιστη εναλλακτική λύση έναντι άλλων τρόπων μεταφοράς όσον αφορά την τιμή και την ποιότητα. [Τροπολογία 7]

(3γ)  Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών. Οι αρχές αυτές φέρουν την ευθύνη τόσο για τον σχεδιασμό των δημόσιων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των γραμμών οι οποίες προορίζονται για ανοικτή πρόσβαση και/ή αποτελούν αντικείμενο ανάθεσης συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, όσο και για τον προσδιορισμό της διαδικασίας ανάθεσης. Επιπλέον, πρέπει να αιτιολογούν το λόγο που μόνο η διαδικασία ανάθεσης που επέλεξαν εξασφαλίζει την οικονομική απόδοση, την αποτελεσματικότητα και τους ποιοτικούς στόχους, και να δημοσιεύουν αυτήν την αιτιολόγηση. [Τροπολογία 8]

(4)  Όταν οι αρμόδιες αρχές οργανώνουν τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές τους, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το γεωγραφικό πεδίο των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας είναι κατάλληλες, αναγκαίες και αναλογικές για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής δημόσιων επιβατικών μεταφορών στην επικράτειά τους. Η πολιτική αυτή πρέπει να καθορίζεται στα βιώσιμα σχέδια δημόσιων μεταφορών αφήνοντας περιθώρια για λύσεις της αγοράς στον τομέα των μεταφορών. Η διαδικασία καθορισμού σχεδίων δημόσιων μεταφορών και υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να είναι διαφανής για τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που ενδεχομένως θα εισέλθουν στην αγορά. [Τροπολογία 9]

(5)  Για να εξασφαλιστεί κατάλληλη χρηματοδότηση για την επίτευξη των στόχων των βιώσιμων σχεδίων δημόσιων μεταφορών, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να σχεδιάσουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας για την επίτευξη των στόχων σχετικά με τις δημόσιες μεταφορές υψηλής ποιότητας και κατά τρόπο ταυτόχρονα ποιοτικό και αποδοτικό ως προς το κόστος, λαμβάνοντας υπόψη την αποζημίωση για το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα των υποχρεώσεων αυτών, και πρέπει να εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα των δημόσιων μεταφορών που παρέχονται βάσει συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό περιλαμβάνει την αποτροπή καταβολής πολύ μεγάλων ή πολύ μικρών αποζημιώσεων για ουσιαστικούς λόγους υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή για αδυναμία της αρμόδιας αρχής να τηρήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις. Ως υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας μπορεί να νοούνται δίκτυα στα οποία ορισμένες υπηρεσίες μπορούν να λειτουργούν με εύλογο κέρδος χωρίς οικονομική αποζημίωση· η συμπερίληψη των εν λόγω υπηρεσιών στο πεδίο των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας δεν πρέπει να οδηγεί σε καταβολή αποζημιώσεων που υπερβαίνουν το ποσό που απαιτείται για την επαροχή ολόκληρου του φάσματος των υπηρεσιών δικτύου. [Τροπολογία 10]

(6)  Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό οι αρμόδιες αρχές να συμμορφώνονται με τα κριτήρια αυτά για τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας και το πεδίο των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να μπορεί η αγορά δημόσιων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών να λειτουργεί ομαλά, διότι οι μεταφορές ανοικτής πρόσβασης πρέπει να είναι σωστά συντονισμένες με τις μεταφορές που παρέχονται βάσει σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό, ο ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας στον τομέα των σιδηροδρόμων πρέπει να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σωστά και είναι διαφανής.

(7)  Πρέπει να καθοριστεί μέγιστος ετήσιος Ο όγκος για κάθε σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας για επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές προκειμένου να διευκολυνθεί ο ανταγωνισμός η οποία θα ανατεθεί με ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο που να διευκολύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ μικρών προσφερόντων, νεοεισερχομένων και των κατεστημένων φορέων εκμετάλλευσης για τις συμβάσεις αυτές, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να παρέχεται ευελιξία στις αρμόδιες αρχές ώστε να βελτιστοποιήσουν τον όγκο στο πλαίσιο οικονομικών και επιχειρησιακών πτυχών. [Τροπολογία 64]

(8)  Για να διευκολυνθεί η κατάρτιση προσφορών και, συνεπώς, να βελτιωθεί ο ανταγωνισμός, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι, ταυτόχρονα με την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου, όλοι οι φορείς παροχής δημόσιας υπηρεσίας που ενδιαφέρονται να υποβάλουν τέτοια προσφορά λαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες για τις μεταφορικές υπηρεσίες και τις υποδομές που καλύπτονται από τη σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας, κατά τρόπο που να μη δύναται να θεωρηθεί ότι η αναθέτουσα αρχή μεροληπτεί σε βάρος αυτών σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές . [Τροπολογία 12]

(9)  Ορισμένα ανώτατα όρια για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας για σιδηροδρομικές μεταφορές πρέπει να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες στο πλαίσιο των οποίων λαμβάνουν χώρα οι διαγωνισμοί στο συγκεκριμένο τομέα.

(9a)  Θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αμοιβαιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός και να αποτρέπεται η κατάχρηση των αποζημιώσεων. Η αρχή αυτή δεν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ένωση, αλλά και στις επιχειρήσεις από τρίτες χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες ανάθεσης στο εσωτερικό της Ένωσης. [Τροπολογία 65]

(10)  Η δημιουργία εσωτερικής αγοράς για τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές απαιτεί κοινούς κανόνες για τους δημόσιους διαγωνισμούς για τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίοι πρέπει να ισχύουν με εναρμονισμένο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις ειδικές ανάγκες της κάθε χώρας . [Τροπολογία 14]

(11)  Ενόψει της δημιουργίας συνθηκών Για τη δημιουργία ενός πλαισίου ώστε να μπορέσει η που θα επιτρέψει στην κοινωνία να αποκομίσει πλήρως τα οφέλη του πραγματικού ανοίγματος της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη επαρκές επίπεδο κοινωνικής προστασίας για το προσωπικό των φορέων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. [Τροπολογία 16]

(12)  Όταν η αγορά δεν εξασφαλίζει την πρόσβαση των φορέων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό υπό κατάλληλες οικονομικές και χωρίς διακρίσεις συνθήκες, η πρόσβαση αυτή πρέπει να διευκολύνεται από τις αρμόδιες αρχές μέσω κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων.

(13)  Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των επερχόμενων διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να είναι απόλυτα διαφανή ώστε να επιτρέπουν μια καλύτερα οργανωμένη απόκριση της αγοράς.

(14)  Σύμφωνα με την εσωτερική λογική του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η μεταβατική περίοδος έως τις 2 Δεκεμβρίου 2019 αφορά μόνο την υποχρέωση οργάνωσης διαγωνισμών για τις συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας. [Τροπολογία 66]

(15)  Η προετοιμασία των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για τον υποχρεωτικό δημόσιο διαγωνισμό για τις συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας απαιτεί επιπλέον χρόνο για την αποτελεσματική και βιώσιμη εσωτερική αναδιάρθρωση των εταιρειών στις οποίες είχαν στο παρελθόν ανατεθεί απευθείας τέτοιες συμβάσεις. Τα μεταβατικά μέτρα είναι, επομένως, απαραίτητα για τις συμβάσεις που θα έχουν ανατεθεί απευθείας από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού έως τις 3 Δεκεμβρίου 2019. [Τροπολογία 67]

(16)  Μόλις επιτευχθεί το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις, καθώς οι αρμόδιες αρχές θα χρειασθεί ενδεχομένως να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού περιορίζοντας των αριθμό των συμβάσεων που ανατίθενται σε μια σιδηροδρομική επιχείρηση.

(17)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ενδείκνυται να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) .

(18)  Στο πλαίσιο των τροποποιήσεων του κανονισμού (EΚ) αριθ. 994/98 (εξουσιοδοτικός κανονισμός)(6) , η Επιτροπή πρότεινε επίσης να τροποποιηθεί ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1370/2007 (COM(2012)0730). Για να εναρμονισθεί η προσέγγιση των κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων και, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 108 παράγραφος 4 και στο άρθρο 109 της Συνθήκης, πρέπει να διευκολυνθεί με βάση το πεδίο εφαρμογής του εξουσιοδοτικού κανονισμού ο συντονισμός της μεταφοράς ή η επιστροφή για την εκτέλεση ορισμένων υποχρεώσεων εγγενών της δημόσιας υπηρεσίας, όπως αναφέρει το άρθρο 93 της Συνθήκης.

(19)  Επομένως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 τροποποιείται ως εξής: [Τροπολογία 17]

1)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

-α) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: "

«αα) «δημόσιες σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές»: οι δημόσιες σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές, εξαιρουμένων των επιβατικών μεταφορών με άλλους τρόπους μεταφορών σταθερής τροχιάς, όπως το μετρό, το τραμ ή, εάν το αποφασίσουν τα κράτη μέλη, τα συστήματα τραμ-τρένων·»· [Τροπολογία 18]

"

α)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) «αρμόδια τοπική αρχή»: κάθε αρμόδια αρχή της οποίας η γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας δεν είναι εθνική και η οποία καλύπτει τις μεταφορικές ανάγκες μεταξύ άλλων ενός αστικού οικισμού και/ή μιας αγροτικής περιοχής, ή μιας αγροτικής περιοχής περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένου σε διασυνοριακό επίπεδο ·»· [Τροπολογία 19]

"

β)  στο στοιχείο ε) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Από Το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας εξαιρούνται μπορεί να περιλαμβάνει όλες οι τις υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών που υπερβαίνουν όσα απαιτούνται μεταξύ άλλων για την επίτευξη αποτελεσμάτων τοπικού, περιφερειακού ή υπο-εθνικού δικτυακών φαινομένων οικονομικής, τεχνικής ή γεωγραφικής φύσεως σε τοπικό, περιφερειακό ή υπο-εθνικό επίπεδο. Αυτά τα αποτελέσματα δικτύου προκύπτουν μέσω της ενοποίησης των υπηρεσιών μεταφοράς, που καθιστά τις δημόσιες μεταφορές πιο ελκυστικές για τους επιβάτες και πιο αποδοτικές για τον τομέα των δημόσιων μεταφορών . Αποτελέσματα δικτύου μπορούν να δημιουργηθούν από υπηρεσίες τόσο ισοσκελισμένες όσο και μη ισοσκελισμένες, όπως και σε διαφορετικά επίπεδα γεωγραφικής περιοχής, σιδηροδρομικών ωραρίων και τιμών .». [Τροπολογία 20]

"

2)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 2α:"

«Άρθρο 2α

Πολυτροπικά και βιώσιμα σχέδια δημόσιων μεταφορών και υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας [Τροπολογία 21]

1.  Οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και επικαιροποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα πολυετή σχέδια πολυτροπικών δημόσιων επιβατικών μεταφορών που καλύπτουν όλους τους σχετικούς τρόπους μεταφοράς στην επικράτεια για την οποία είναι υπεύθυνες. Αυτά τα σχέδια δημόσιων μεταφορών καθορίζουν τους στόχους της πολιτικής δημόσιων μεταφορών και τα μέσα εφαρμογής τους, καλύπτοντας όλους τους συναφείς τρόπους μεταφοράς για την επικράτεια για την οποία είναι υπεύθυνες, προάγοντας έτσι την κοινωνική και εδαφική συνοχή . Αυτά τα σχέδια μπορεί να συνίστανται στην παροχή ενημέρωσης για τα ήδη υφιστάμενα στον δημόσιο τομέα σχέδια μεταφορών. Εκεί όπου ήδη υπάρχουν διαπεριφερειακές υπηρεσίες, αυτές λαμβάνονται υπόψη. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής: [Τροπολογία 22]

   α) τη δομή του δικτύου ή των γραμμών·
   β) βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από την προσφορά δημόσιων μεταφορών, όπως προσβασιμότητα, εδαφική σύνδεση, ασφάλεια, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την προσπελασιμότητα για άτομα με αναπηρίες και τις διασυνδέσεις μέσων μεταφοράς και τις διατροπικές διασυνδέσεις σε βασικούς συνδετικούς κόμβους, χαρακτηριστικά προσφοράς, όπως οι χρόνοι λειτουργίας, η συχνότητα των δρομολογίων και το ελάχιστο επίπεδο χρησιμοποίησης της μεταφορικής ικανότητας · [Τροπολογία 23]
   βα) για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, κριτήρια αποτελεσματικότητας που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κατανομή συγκοινωνιακών μέσων στις δημόσιες μεταφορές, τήρηση ωραρίων, οικονομική απόδοση, συχνότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση πελατών, και ποιότητα τροχαίου υλικού· [Τροπολογία 24]
   γ) πρότυπα ποιότητας που σχετίζονται με παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού των στάσεων και του τροχαίου υλικού, η χρονική ακρίβεια και η αξιοπιστία, η καθαριότητα, η εξυπηρέτηση και η ενημέρωση των πελατών, η διαχείριση και η επανόρθωση παραπόνων, η παρακολούθηση της ποιότητας των δρομολογίων και ασφάλειας καθώς και πτυχές ελέγχου όσον αφορά το τροχαίο υλικό, τις υποδομές και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών · [Τροπολογία 25]
   δ) αρχές της πολιτικής τιμών, όπως τα κοινωνικά τιμολόγια · [Τροπολογία 26]
   ε) επιχειρησιακές απαιτήσεις, όπως η μεταφορά ποδηλάτων, η διαχείριση της κυκλοφορίας, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διαταραχών ισχύοντες κανόνες όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, τους κοινωνικούς όρους και τους όρους απασχόλησης και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τον ορισμό περιβαλλοντικών στόχων . [Τροπολογία 27]

Κατά την έγκριση σχεδίων δημοσίων μεταφορών, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν ιδίως υπόψη τους εφαρμοστέους κανόνες που αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών, τις εργασιακές σχέσεις, την απασχόληση και την περιβαλλοντική προστασία. [Τροπολογία 28]

Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν τα σχέδια δημόσιων μεταφορών κατόπιν διαβούλευσης με τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη και τα δημοσιεύουν. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον οι τους μεταφορείς, οι τους διαχειριστές υποδομών, κατά περίπτωση, και οι τις οργανώσεις εκπροσώπησης επιβατών και εργαζομένων, και τα δημοσιεύουν . [Τροπολογία 29]

2.  Ο καθορισμός των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και η ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να συνάδουν με τα ισχύοντα σχέδια δημόσιων μεταφορών.

3.  Οι προδιαγραφές των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές και το πεδίο εφαρμογής τους καθορίζονται ως εξής:

   α) πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ε)·
   β) πρέπει να είναι κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δημόσιων μεταφορών, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να προσδιορίζουν στη διαδικασία ανάθεσης τα επιδιωκόμενα ποιοτικά πρότυπα και τα κατάλληλα προς τούτο μέσα, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δημόσιων μεταφορών · [Τροπολογία 30]
   γ) δεν πρέπει να υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία και αναλογικά για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου των σχεδίων δημόσιων μεταφορών και, ως προς τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* . [Τροπολογία 31]

Η εκτίμηση της καταλληλότητας που αναφέρεται στο στοιχείο β) πρέπει να λαμβάνει υπόψη αν μια δημόσια παρέμβαση στην παροχή επιβατικών μεταφορών είναι κατάλληλο μέσο επίτευξης των στόχων των σχεδίων δημόσιων μεταφορών. [Τροπολογία 32]

Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, η εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας που αναφέρεται στο στοιχείο γ) λαμβάνει υπόψη τις μεταφορές που παρέχονται βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση) (8) και μελετά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στους διαχειριστές υποδομών και τους ρυθμιστικούς φορείς σύμφωνα με την πρώτη πρόταση του άρθρου 38 παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής. [Τροπολογία 33]

4.  Οι προδιαγραφές των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και η σχετική αποζημίωση του καθαρού οικονομικού αποτελέσματός των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας πρέπει : α) να επιτυγχάνουν κατά τρόπο αποδοτικό ως προς το κόστος τους στόχους του σχεδίου δημόσιων μεταφορών με τον πλέον συμφέροντα οικονομικά τρόπο· β) να υποστηρίζουν οικονομικά κατά τρόπο μακροπρόθεσμο και να εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα από οικονομική άποψη την παροχή δημόσιων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σχέδιο δημόσιων μεταφορών . [Τροπολογία 34]

5.  Κατά την εκπόνηση των προδιαγραφών, η αρμόδια αρχή καθορίζει το σχέδιο προδιαγραφών των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και το πεδίο εφαρμογής τους, τα βασικά στάδια αξιολόγησης της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Η αρμόδια αρχή διεξάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις με τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη, όπως, τουλάχιστον, τους μεταφορείς, τους διαχειριστές υποδομών, κατά περίπτωση, και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις επιβατών και εργαζομένων για τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και λαμβάνει υπόψη τις θέσεις τους. [Τροπολογία 35]

6.  Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές:

   α) η συμμόρφωση της αξιολόγησης και της διαδικασίας που ορίζεται στο παρόν άρθρο εξασφαλίζεται από τον ρυθμιστικό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, μεταξύ άλλων με δική του πρωτοβουλία μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους · [Τροπολογία 36]
   β) ο μέγιστος ετήσιος όγκος μιας σύμβασης ο ελάχιστος αριθμός συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας κατά χιλιομετρικές αμαξοστοιχίες είναι είτε τα 10 εκατομμύρια χιλιομετρικές αμαξοστοιχίες είτε το ένα τρίτο του συνολικού για σιδηροδρομικές μεταφορές σε ένα κράτος μέλος ανέρχεται σε:
   μία, σε περίπτωση εθνικού όγκου δημόσιων της αγοράς επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα ποια τιμή είναι μεγαλύτερη ανερχόμενου μέχρι τα 20 εκατομμύρια χιλιομετρικές αμαξοστοιχίες ·
   δυο, σε περίπτωση εθνικού όγκου της αγοράς επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνοντος τα 20 εκατομμύρια και μέχρι τα 100 εκατομμύρια χιλιομετρικές αμαξοστοιχίες, υπό τον όρο ότι το μέγεθος μιας σύμβασης δεν υπερβαίνει το 75% του συνολικού όγκου της αγοράς των συμβάσεων στο πλαίσιο των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας·
   τρεις, σε περίπτωση εθνικού όγκου της αγοράς επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνοντος τα 100 εκατομμύρια και μέχρι τα 200 εκατομμύρια χιλιομετρικές αμαξοστοιχίες, υπό τον όρο ότι το μέγεθος μιας σύμβασης δεν υπερβαίνει το 75% του συνολικού όγκου της αγοράς στο πλαίσιο των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας·
   τέσσερις, σε περίπτωση εθνικού όγκου της αγοράς επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνοντος τα 200 εκατομμύρια χιλιομετρικές αμαξοστοιχίες, υπό τον όρο ότι το μέγεθος μιας σύμβασης δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού όγκου της αγοράς στο πλαίσιο των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας[Τροπολογία 69]
   γ) Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει τις διαδρομές που ανατίθενται βάσει συμβάσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών, σε συμφωνία προς την οδηγία 2012/34/ΕΕ.. [Τροπολογία 38]

________________

* Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32 ).»

"

3)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) καθορίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) και το άρθρο 2α που πρέπει να εκπληρώνει ο φορέας παροχής δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και τις καλυπτόμενες γεωγραφικές περιοχές τα σχετικά δίκτυα μεταφορών, και στο πλαίσιο αυτό οι φορείς θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες για την ανάθεση των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας τηρώντας το επιχειρηματικό απόρρητο ·»· [Τροπολογία 39]

"

β)  στην παράγραφο 1, η τελευταία πρόταση του στοιχείου β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Στην περίπτωση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας μη ανατεθειμένων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3, οι εν λόγω παράμετροι καθορίζονται έτσι ώστε καμία πληρωμή αποζημίωσης να μην υπερβαίνει ούτε να είναι κάτω από το ποσό που είναι αναγκαίο για να καλύψει το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα επί του κόστους που προκύπτει και των εσόδων που γεννά η εκτέλεση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των συναφών εσόδων που αποκομίζει ο φορέας δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και ενός εύλογου κέρδους·»· [Τροπολογία 40]

"

βα)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "

«5. Με την επιφύλαξη του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπευτικών συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να απαιτούν από τον επιλεγέντα φορέα δημοσίων υπηρεσιών να χορηγεί στο προσωπικό όρους εργασίας βάσει δεσμευτικών εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών κοινωνικών προτύπων και/ή να εφαρμόζει υποχρεωτική μεταβίβαση προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής φορέα. Όποτε συμβαίνει μια τέτοια μεταβίβαση, το προσωπικό που έχει ήδη προσλάβει ο προηγούμενος φορέας για την παροχή υπηρεσιών, θα έχει τα ίδια δικαιώματα που θα του αναλογούσαν εάν είχε γίνει μεταβίβαση υπό την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ. Εφόσον οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από τους φορείς δημοσίων υπηρεσιών να πληρούν ορισμένα κοινωνικά κριτήρια, οι συγγραφές υποχρεώσεων και οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας απογράφουν το ενδιαφερόμενο προσωπικό και διευκρινίζουν λεπτομερώς και με διαφάνεια τα συμβατικά δικαιώματά του και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπάλληλοι θεωρούνται συνδεδεμένοι με τις υπηρεσίες αυτές.»· [Τροπολογία 41]

"

γ)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Εφόσον Οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, απαιτούν από τους φορείς παροχής δημόσιας υπηρεσίας να πληρούν ορισμένα κριτήρια ποιότητας ορίζουν δεσμευτικά ποιοτικά και κοινωνικά πρότυπα, ή να θεσπίζουν τα κατάλληλα κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης των φορέων παροχής δημοσίων υπηρεσιών να τηρούν τις ισχύουσες αντιπροσωπευτικές συλλογικές συμβάσεις και να παρέχουν αξιοπρεπή εργασία και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβάνοντας ή μνημονεύοντας τα πρότυπα και τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται στις συγγραφές υποχρεώσεων και στις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.»· [Τροπολογία 42]

"

δ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 8:"

«8. Οι αρμόδιες αρχές καθιστούν διαθέσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συναφείς πληροφορίες για την κατάρτιση προσφοράς στο πλαίσιο διαγωνισμού, τηρώντας το επιχειρηματικό απόρρητο . Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη ζήτηση των επιβατών, τους ναύλους, το κόστος και τα έσοδα που σχετίζονται με τη δημόσια επιβατική μεταφορά που καλύπτεται από την προσφορά και στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές υποδομής που αφορούν τη λειτουργία των απαιτούμενων οχημάτων ή τροχαίου υλικού, ώστε να μπορέσουν να καταρτίσουν τεκμηριωμένα επιχειρηματικά σχέδια. Οι διαχειριστές σιδηροδρομικών υποδομών στηρίζουν τις αρμόδιες αρχές παρέχοντας όλες τις σχετικές προδιαγραφές υποδομών. Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω υπόκειται στη νομική αναθεώρηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7.». [Τροπολογία 43]

"

4)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

-α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: "

«1a. Κάθε αρμόδια αρχή, ανεξάρτητα από το εάν είναι μεμονωμένη αρχή ή ομάδα αρχών ή προέρχεται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη, μπορεί να αναθέτει συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.»· [Τροπολογία 44]

"

-αα) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι: "

«3α. Μέχρι το τέλος της προβλεπόμενης στο άρθρο 8 παράγραφος 2 μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη και, εφόσον τούτο επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, οι αρμόδιες αρχές, δύνανται να αποκλείουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες προσφορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας για σιδηροδρομικές μεταφορές, που οι αρμόδιες αρχές οργανώνουν στο έδαφός τους δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση ή φορέα ή κάθε θυγατρική που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από σιδηροδρομική επιχείρηση ή από την ελέγχουσα (holding) εταιρεία της, εάν η ελέγχουσα σιδηροδρομική επιχείρηση, η ελέγχουσα (holding) εταιρεία ή οι θυγατρικές τους:

   α) έχουν λάβει αδειοδότηση και παρέχουν εγχώριες σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε κράτος μέλος του οποίου οι αρμόδιες αρχές δεν επιτρέπεται να αναθέτουν συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας με ανταγωνιστικές διαδικασίες προσφορών, και
   β) έχουν επωφεληθεί από την απευθείας ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σιδηροδρομικών μεταφορών των οποίων το μερίδιο σε αξία είναι υψηλότερο από το 50% της συνολικής αξίας όλων των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σιδηροδρομικών μεταφορών που ανατίθενται στην εν λόγω σιδηροδρομική επιχείρηση ή ελέγχουσα (holding) εταιρεία ή στις θυγατρικές τους.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «έλεγχος» νοούνται οιαδήποτε δικαιώματα, συμβάσεις ή οποιοδήποτε άλλο μέσο με το οποίο, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών εκτιμήσεων, παρέχεται η δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής σε μια επιχείρηση, κυρίως μέσω:

   α) δικαιωμάτων κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης,
   β) δικαιωμάτων ή συμβάσεων που παρέχουν το δικαίωμα της άσκησης καθοριστικής επιρροής επί της σύνθεσης, της ψηφοφορίας ή των αποφάσεων των εταιρικών οργάνων της επιχείρησης.

3β.  Τα κράτη μέλη και, αν επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αποκλείουν από τη διαγωνιστική διαδικασία προσφορών κάθε φορέα ή επιχείρηση που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα καταχωρημένα σε τρίτη χώρα ή σε τρίτες χώρες, εκτός κι αν οι εν λόγω τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες έχουν λάβει μέτρα που επιτρέπουν την ανάθεση συμβάσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας προσφορών σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις αδειοδοτημένες σε κράτος μέλος.»· [Τροπολογία 68]

"

α)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Εφόσον το εθνικό δίκαιο δεν το απαγορεύει, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αποφασίσουν να αναθέσουν απευθείας συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας:

   α) στην περίπτωση που η μέση ετήσια αξία τους εκτιμάται: κατώτερη των 1 000 000 EUR ή κατώτερη των 5 000 000 EUR στην περίπτωση σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας που περιλαμβάνει σιδηροδρομικές μεταφορές· ή
   β) στην περίπτωση που αφορούν την ετήσια εκτέλεση λιγότερων των 300 000 χιλιομέτρων οχηματοχιλιομέτρων δημόσιων επιβατικών μεταφορών ή λιγότερων των 150.000 χιλιομέτρων 500 000 οχηματοχιλιομέτρων στην περίπτωση σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας που περιλαμβάνει δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές· [Τροπολογία 47]
   βα) όταν οι τεχνικές προδιαγραφές μεμονωμένων σιδηροδρομικών συστημάτων στον τομέα των δημόσιων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών διαφέρουν σημαντικά από τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του κύριου σιδηροδρομικού δικτύου του οικείου κράτους μέλους με το οποίο δεν είναι συνδεδεμένα. [Τροπολογία 75]

Σε περίπτωση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση σε μικρομεσαία επιχείρηση που χρησιμοποιεί έως 23 οδικά οχήματα, τα εν λόγω κατώτατα όρια είναι δυνατόν να αυξάνονται είτε σε μέση ετήσια αξία υπολογιζόμενη σε λιγότερο των 2 000 000 EUR είτε σε ετήσια εκτέλεση λιγότερων των 600 000 χιλιομέτρων οχηματοχιλιομέτρων δημοσίων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών.»· [Τροπολογία 48]

"

αα)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "

«5. Σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών ή επικείμενου κινδύνου διακοπής τους, η αρμόδια αρχή μπορεί να λαμβάνει έκτακτα μέτρα. Στις καταστάσεις ανάγκης μπορούν να περιλαμβάνονται η αδυναμία της αρμόδιας αρχής να εκκινήσει εγκαίρως διαδικασία προσφορών για μια σύμβαση παροχής δημοσίων υπηρεσιών και/ή να αναθέσει εγκαίρως τη σύμβαση αυτή σε έναν φορέα. Τα έκτακτα αυτά μέτρα έχουν τη μορφή απευθείας ανάθεσης ή επίσημης συμφωνίας παράτασης της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή επιβολής υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Ο φορέας παροχής δημόσιας υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση για επιβολή ορισμένων υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η ανάθεση ή η παράταση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας με έκτακτα μέτρα ή η επιβολή της εν λόγω σύμβασης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.»· [Τροπολογία 63]

"

β)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αποφασίσουν ότι, προκειμένου να προαχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, οι συμβάσεις για δημόσια σιδηροδρομική μεταφορά επιβατών που καλύπτουν τμήματα του ίδιου δικτύου ή δέσμες γραμμών θα ανατίθενται σε διαφορετικές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Για τον σκοπό αυτόν, Δυνάμει της οδηγίας 2012/34/ΕΕ , και εκτός κι αν τούτο απαγορεύεται από την εθνική νομοθεσία, οι αρμόδιες αρχές που έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση των κατά το άρθρο 2α σχεδίων δημοσίων μεταφορών δύνανται να αποφασίσουν, πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία διαγωνισμού, να περιορίσουν τον αριθμό των συμβάσεων που ανατίθενται στην ίδια σιδηροδρομική επιχείρηση αποφασίζουν να προχωρήσουν σε άμεση ανάθεση συμβάσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) το σχέδιο δημοσίων μεταφορών περιέχει απαιτήσεις ισχύουσες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης σε ό,τι αφορά τα εξής:
   εξέλιξη του όγκου των επιβατών,
   τήρηση ωραρίων,
   οικονομική απόδοση από άποψη παραγωγικότητας κεφαλαίου,
   συχνότητα δρομολογίων,
   ικανοποίηση πελατών,
   ποιότητα τροχαίου υλικού.
   β) η αρμόδια αρχή δημοσιεύει το αργότερο 18 μήνες πριν από την έναρξη της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι παρατιθέμενες στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου απαιτήσεις πρέπει να τηρηθούν μέσω της απευθείας ανάθεσης μιας σύμβασης παροχής δημοσίων υπηρεσιών και να αξιολογεί τακτικά την τήρηση αυτών των απαιτήσεων στην προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος 1 ετήσια έκθεση. Εάν ενδιαφερόμενος σιδηροδρομικός φορέας ή επιχείρηση καταθέσει προσφυγή για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης, ο ρυθμιστικός φορέας αξιολογεί το σκεπτικό της αρμόδιας αρχής και αποφασίζει εντός δυο μηνών από την κατάθεση της προσφυγής. Ο ρυθμιστικός φορέας δύναται επίσης να ενεργεί με ιδία πρωτοβουλία·
   γ) ο ρυθμιστικός φορέας αξιολογεί το αργότερο 24 μήνες πριν από το τέλος της τρέχουσας σύμβασης κατά πόσον τηρήθηκαν οι παρατιθέμενες στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου απαιτήσεις και κατά πόσον καλύφθηκαν σε συμφωνία προς το άρθρο 7 παράγραφος 1. Η αρμόδια αρχή παρέχει στο ρυθμιστικό φορέα κάθε δεδομένο που είναι αναγκαίο για την αξιολόγηση αυτή.

Εάν ο ρυθμιστικός φορέας συμπεράνει ότι οι παρατιθέμενες στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου απαιτήσεις δεν τηρήθηκαν, οφείλει να καλέσει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή να αναθέσει οποιαδήποτε νέα σύμβαση παροχής δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Η απόφαση του ανεξάρτητου ρυθμιστικού φορέα είναι δεσμευτική και τίθεται αμέσως σε ισχύ.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 3, η διάρκεια αυτού του είδους των συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα εννέα έτη.

Η Επιτροπή εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση απαριθμώντας τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου.». [Τροπολογία 50]

"

5)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 5α:"

«Άρθρο 5α

Τροχαίο υλικό

1.  Τα κράτη μέλη συμμορφούμενα Οι αρμόδιες αρχές συμμορφούμενες προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν αποτελεσματική αποτελεσματικές και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση συνθήκες πρόσβασης σε κατάλληλο τροχαίο υλικό για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές σε φορείς που επιθυμούν να παράσχουν δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές στο πλαίσιο μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. [Τροπολογία 51]

2.  Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σε μια δεδομένη αγορά μεταφορών εταιρείες μίσθωσης τροχαίου υλικού που παρέχουν μίσθωση τροχαίου υλικού αναφερόμενου στην παράγραφο 1 υπό συνθήκες χωρίς διακρίσεις και εμπορικά βιώσιμες για όλους τους φορείς δημόσιων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος της υπολειμματικής αξίας του τροχαίου υλικού αναλαμβάνεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, στην περίπτωση που οι φορείς που σκοπεύουν και δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διαγωνισμών για συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας το απαιτούν, προκειμένου να δύνανται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διαγωνισμών.

Η αρμόδια αρχή δύναται να συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο απαίτηση με έναν από τους εξής διαφορετικούς τρόπους οι οποίοι εξασφαλίζουν οικονομίες κλίμακας, όπως για παράδειγμα : [Τροπολογία 52]

   α) αποκτώντας η ίδια, στην αγοραία αξία, το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας ώστε να το διαθέσει στον επιλεγμένο φορέα δημόσιας υπηρεσίας σε εμπορική τιμή ή στο πλαίσιο της σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 6 και, κατά περίπτωση, το παράρτημα· [Τροπολογία 53]
   β) παρέχοντας εγγύηση για τη χρηματοδότηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας σε εμπορική τιμή ή στο πλαίσιο της σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 6 και, κατά περίπτωση, το παράρτημα. Η εν λόγω εγγύηση δύναται να καλύπτει τον κίνδυνο υπολειμματικής αξίας, συμμορφούμενη με τους σχετικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά περίπτωση·
   γ) παρέχοντας δέσμευση στη σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας για την ανάληψη του τροχαίου υλικού στο τέλος της σύμβασης σε εμπορικές τιμές·
   γα) θεσπίζοντας συνεργασίες με τις γειτονικές τοπικές αρχές για τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου κοινού αποθέματος τροχαίου υλικού. [Τροπολογία 54]

3.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2, η αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να αξιώσει από το φορέα δημόσιας υπηρεσίας, όταν λήξει η σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, να μεταβιβάσει το τροχαίο υλικό στον νέο φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Η αρμόδια αρχή δύναται να υποχρεώσει τον νέο φορέα παροχής δημόσιων μεταφορών να αναλάβει το τροχαίο υλικό. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται σε εμπορικές τιμές. [Τροπολογία 55]

3.4.  Εάν το τροχαίο υλικό μεταβιβαστεί σε νέο φορέα παροχής δημόσιων μεταφορών, η αρμόδια αρχή καθιστά διαθέσιμες στα τεύχη του διαγωνισμού λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το κόστος συντήρησης του τροχαίου υλικού και την κατάστασή του. [Τροπολογία 56]

4.  Έως [18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει μέτρα που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της εφαρμοστέας διαδικασίας για την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 9α παράγραφος 2. ». [Τροπολογίες 57 και 82]

"

6)  Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Κάθε αποζημίωση συνδεόμενη με γενικό κανόνα ή σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να είναι σύμφωνη προς το άρθρο 4, ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάθεσης της σύμβασης. Κάθε αποζημίωση, ανεξάρτητα από τη φύση της, η οποία συνδέεται με σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας που δεν έχει ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 ή συνδέεται με γενικό κανόνα, πρέπει επίσης να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παραρτήματος.».

"

7)  Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Κάθε αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί μία φορά κατ’ έτος συνολική έκθεση σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας για τις οποίες είναι υπεύθυνη, την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τους επιλεγέντες φορείς δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και τις καταβολές αποζημιώσεων και τα αποκλειστικά δικαιώματα που χορηγούνται σε αυτούς τους φορείς δημοσίων υπηρεσιών ως απόδοση δαπανών. Περιγράφει λεπτομερώς τη συμμόρφωση με τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει και ορίζει όλους τους δείκτες που αφορούν τη δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών μεταφορών, και ιδίως την τήρηση των ωραρίων, την αξιοπιστία, την καθαριότητα, την ικανοποίηση των χρηστών μέσω δημοσκόπησης και το ελάχιστο επίπεδο αξιοποίησης της ικανότητας. Η έκθεση διακρίνει ανάμεσα στις μεταφορές με λεωφορείο και στις σιδηροδρομικές μεταφορές, καθιστά δυνατή την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων, της ποιότητας και της χρηματοδότησης του δικτύου δημοσίων μεταφορών και, εφόσον απαιτείται, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την έκταση κάθε τυχόν χορηγηθέντος αποκλειστικού δικαιώματος. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την κεντρική πρόσβαση σε αυτές τις εκθέσεις, για παράδειγμα μέσω κοινής διαδικτυακής πύλης. Η Επιτροπή καταρτίζει σύνθεση των εν λόγω εκθέσεων, την οποία διαβιβάζει σε όλες τις γλώσσες εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. »· [Τροπολογία 58]

"

β)  στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«δ) η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.».

"

8.  Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)  το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας για σιδηροδρομικές μεταφορές, με την εξαίρεση άλλων μέσων που αφορούν τις οδικές μεταφορές και άλλα μέσα μεταφοράς σταθερής τροχιάς, όπως το μετρό, ή το τραμ ή τα συστήματα τραμ-τραίνου , οφείλει να συμμορφώνεται με το άρθρο 5 παράγραφος 3 από τις 3 Δεκεμβρίου 2019. Κάθε σύμβαση Η ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας που αφορά αφορούν τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, με άλλα μέσα σταθερής τροχιάς και οδικές μεταφορές πρέπει να ανατίθεται θα αρχίσει στις 3 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 5. παράγραφος 3 έως Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2019 το αργότερο 2022, οι αρμόδιες αρχές που έχουν την ευθύνη της κατάρτισης των προβλεπόμενων στο άρθρο 2α σχεδίων δημοσίων μεταφορών θα έχουν αναλάβει κάθε εξουσία αναγκαία για την ανάθεση συμβάσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών δυνάμει του άρθρου 5 . Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2019 των μεταβατικών περιόδων , τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για τη βαθμιαία συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 παράγραφος 3 ώστε να αποφύγουν σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα ιδίως σε σχέση με τη μεταφορική ικανότητα.» [Τροπολογία 59]

"

αα)  στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:"

«Εντός των έξι μηνών που ακολουθούν το πρώτο ήμισυ της μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση προόδου στην οποία περιγράφεται η εφαρμογή της σταδιακής ανάθεσης συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που είναι σύμφωνες προς το άρθρο 5. Βάσει των εκθέσεων προόδου των κρατών μελών, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει κατάλληλα μέτρα απευθυνόμενα προς τα κράτη μέλη.»· [Τροπολογία 60]

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές που ανατίθενται δεν είναι σύμφωνες προς το άρθρο 5 και που είχαν ανατεθεί απευθείας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 Δεκεμβρίου 2019 τις 3 Δεκεμβρίου 2022, επιτρέπεται να συνεχίσουν να ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022 εκπνέουν οπωσδήποτε το αργότερο στις ... (9) .»· [Τροπολογία 61]

"

γ)  στην παράγραφο 3, η τελευταία πρόταση του δεύτερου εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι αναφερόμενες στο στοιχείο δ) συμβάσεις επιτρέπεται να συνεχίσουν να ισχύουν έως τη λήξη τους, υπό τον όρο ότι είναι περιορισμένης διαρκείας, παρόμοιας με τις διάρκειες που προσδιορίζονται στο άρθρο 4.».

"

9)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 9α

Διαδικασία επιτροπής

1.  Την Επιτροπή επικουρεί η επιτροπή για τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο που συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 62 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011*.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

__________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).».

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Διατίθεται στην ενοποιημένη μορφή του μαζί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 τον οποίο τροποποιεί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή του. [Τροπολογία 62]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014.
(4) Λευκή Βίβλος: Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών (COM(2011)0144).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../... για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές (COM(2012)0730 της 5.12.2012).
(7) Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94της 28.3.2014, σ. 243).
(8) ΕΕ L 343/32 της 14.12.2012.
(9) 10 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού (ήτοι τροποποιητική πράξη - 2013/0028(COD)).

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιουλίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου