Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0028(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0034/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0034/2014

Keskustelut :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Äänestykset :

PV 26/02/2014 - 9.1
CRE 26/02/2014 - 9.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0148

Hyväksytyt tekstit
PDF 374kWORD 112k
Keskiviikko 26. helmikuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Rautateiden kotimaan henkilöliikenne ***I
P7_TA(2014)0148A7-0034/2014
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta (COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0028),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0024/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Liettuan parlamentin, Luxemburgin edustajainhuoneen, Alankomaiden parlamentin ylähuoneen ja alahuoneen, Itävallan liittoneuvoston ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Eruoopan talous- ja sosiaalikomitean antaman lausunnon(1) ,

–  ottaa huomioon alueiden komitean antaman lausunnon(2) ,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7‑0034/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2)EUVL C 356, 5.12.2013, s. 92.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
P7_TC1-COD(2013)0028

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1) ,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(2) ,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3) ,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Rautateiden henkilöliikenteen kasvu ei ole viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana riittänyt lisäämään tämän liikennemuodon osuutta henkilöauto- ja lentoliikenteeseen nähden. Rautateiden henkilöliikenteen osuus eri liikennemuodoista Euroopan unionissa on pysynyt suhteellisen vakaasti kuudessa prosentissa. Rautateiden henkilöliikenne ei ole pysynyt mukana tarpeiden muiden liikennemuotojen kehityksessä tarjonnan eikä laadun suhteen. Tästä syystä olisi otettava mahdollisimman paljon opiksi toimintamallista, jota unioni sovelsi kolmessa aiemmassa rautatieuudistuksessa. [tark. 1]

(1 a)  Rautatieliikenne on keskeisessä asemassa sosiaalisesti ja ekologisesti sekä liikennesuunnittelussa, ja se voi kasvattaa merkittävästi kokonaisosuuttaan Euroopan henkilöliikenteestä. Investoinnit tutkimukseen, infrastruktuuriin ja liikkuvaan kalustoon voisivat luoda merkittävää uutta kasvua ja edistää siten suoraan työllisyyttä rautatiealalla ja lisätä välillisesti muiden alojen työntekijöiden liikkuvuutta. Rautatieliikenteellä on mahdollisuuksia kehittyä unionin teollisuuden merkittäväksi nykyaikaiseksi toimialaksi edellyttäen, että jäsenvaltiot sopivat yhteistyön tehostamisesta. [tark. 2]

(2)  Unionin rautateiden kansainvälisen henkilöliikenteen markkinat avattiin kilpailulle jo vuonna 2010. Lisäksi joissakin jäsenvaltioissa kotimaan henkilöliikenne on avattu kilpailulle joko antamalla avoimet infrastruktuurin käyttöoikeudet tai kilpailuttamalla julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset tai toteuttamalla nämä molemmat.

(3)  Komissio ilmoitti 28 päivänä maaliskuuta 2011 julkaisemassaan liikennepolitiikan valkoisessa kirjassa(4) aikeestaan toteuttaa rautateiden sisämarkkinat, joilla unionin rautatieyritykset voisivat tarjota kaikentyyppisiä rautateiden liikennepalveluja ilman tarpeettomia teknisiä ja hallinnollisia esteitä. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin paremmin, nykyistä uudistusta olisi tarkasteltava unionissa tehokkaiksi osoittautuneiden rautatiemallien valossa. [tark. 5]

(3 a)  Rautateiden julkisten henkilöliikennepalvelujen laatua ja tehokkuutta olisi parannettava, ja nykyiset tehokkaasti toimivat julkiset henkilöliikennepalvelut olisi säilytettävä. [tark. 6]

(3 b)  Unionin rautatiemarkkinoiden avaamisen päätökseen saattamista olisi pidettävä välttämättömänä, jotta rautateistä tulisi hinnaltaan ja laadultaan varteenotettava vaihtoehto muille liikennemuodoille. [tark. 7]

(3 c)  On tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset ovat keskeisessä asemassa julkisia henkilöliikennepalveluja järjestettäessä. Nämä viranomaiset ovat vastuussa julkisten henkilöliikennepalvelujen suunnittelemisesta, muun muassa sellaisten reittiosuuksien määrittämisestä, joille osoitetaan avoimet infrastruktuurin käyttöoikeudet tai joilla liikennöidään julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten perusteella, ja ne määrittävät myös sopimuksentekomenettelyn. Toimivaltaisten viranomaisten olisi myös osoitettava, että niiden valitsema sopimuksentekomenettely on ainoa tapa huolehtia taloudellisuus-, tehokkuus- ja laatutavoitteiden saavuttamisesta, ja nämä perustelut olisi julkaistava. [tark. 8]

(4)  Organisoidessaan julkisia henkilöliikennepalveluja toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että julkisen palvelun velvoitteet ja julkisten palveluhankintoja koskevien sopimusten maantieteellinen kattavuus ovat tarkoituksenmukaiset, riittävät ja oikeassa suhteessa julkista henkilöliikennettä koskevalle politiikalle niiden alueella asetettuihin tavoitteisiin nähden. Tämä politiikka olisi vahvistettava julkista liikennettä koskevissa kestävissä suunnitelmissa, ja markkinapohjaisille liikenneratkaisuille olisi jätettävä tilaa. Julkista liikennettä koskevien suunnitelmien ja julkisen palvelun velvoitteiden määrittelyprosessi olisi esitettävä avoimesti asianomaisille sidosryhmille ja potentiaalisille markkinoille tulijoille. [tark. 9]

(5)  Kestävää julkista liikennettä koskevien suunnitelmien vakaan rahoitusaseman varmistamiseksi toimivaltaisten viranomaisten on suunniteltava julkisen palvelun velvoitteet niin, että julkiselle liikenteelle asetetut tavoitteet saavutetaan sekä laadukkaasti että kustannustehokkaasti ja ottaen huomioon kyseisten velvoitteiden taloudellisten nettovaikutusten korvaaminen; lisäksi niiden on varmistettava julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten mukaisesti tarjottujen julkisten liikennepalvelujen pitkän aikavälin rahoituksen kestävyys. Tämä käsittää sen, että estetään korvausten yli- ja alimitoittaminen, joka johtuu joko julkisen palvelun velvoitteiden sisällöstä tai siitä, etteivät toimivaltaiset viranomaiset ole noudattaneet rahoitusvelvoitteitaan. Julkisen palvelun velvoitteet voivat tarkoittaa verkkoja, joilla tiettyjä palveluja voidaan harjoittaa kohtuullisella voitolla ilman taloudellisia korvauksia. Näiden palvelujen sisällyttäminen julkisten palveluiden velvoitteiden piiriin ei saisi johtaa sellaisten korvausten maksamiseen, jotka ylittävät kaikkien liikenneverkkopalvelujen varmistamiseksi välttämättömän summan. [tark. 10]

(6)  Rautateiden julkisen henkilöliikenteen sujumiseksi juohevasti on erityisen tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset noudattavat näitä julkisen palvelun velvoitteita koskevia kriteerejä ja julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten soveltamisalaa, sillä avoimeen käyttöoikeuteen perustuva liikenteenharjoittaminen on sovitettava huolellisesti yhteen julkista palveluhankintaa koskevan sopimuksen piiriin kuuluvan liikenteenharjoittamisen kanssa. Tästä syystä riippumattoman rautateiden sääntelyelimen olisi varmistettava, että tätä menettelyä sovelletaan oikein ja että se on avoin.

(7)  On vahvistettava vuosittainen enimmäisvolyymi tarjouskilpailumenettelyjen perusteella tehtävien, rautateiden henkilöliikenteen, julkista palvelua koskeville sopimuksille, jotta koskevien sopimusten volyymi tavalla , jolla helpotetaan pienten tarjouksentekijöiden, uusien markkinoille tulijoiden ja vakiintuneiden liikenteenharjoittajien välistä kilpailua tällaisten sopimusten kilpailuttamista tapauksessa ja annetaan toimivaltaisille viranomaisille hieman joustovaraa optimoida volyymi taloudellisten ja toiminnallisten näkökohtien mukaan. [tark. 64]

(8)  Tarjouspyyntöjen laatimisen helpottamiseksi ja tätä myötä kilpailun lisäämiseksi toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava liikesalaisuuksien suojasta huolehtien , että kaikki tarjouksen jättämisestä kiinnostuneet julkisen liikenteen harjoittajat saavat tietyt tiedot julkista palvelua koskevaan sopimukseen kuuluvista liikennepalveluista ja infrastruktuurista, jotta niiden ei voida katsoa tulleen hankintaviranomaisen syrjimiksi muihin kilpailijoihin nähden . [tark. 12]

(9)  Julkisia palveluja koskevien sopimusten tekemiselle ilman tarjouskilpailua asetettuja tiettyjä ylärajoja on mukautettava rautatieliikenteen osalta niiden erityisten taloudellisten olosuhteiden mukaisesti, joissa tämän sektorin tarjouskilpailut järjestetään.

(9 a)  Reilun kilpailun varmistamiseksi ja korvausten epäasianmukaisen käytön estämiseksi olisi sovellettava vastavuoroisuusperiaatetta. Tätä periaatetta olisi sovellettava jäsenvaltioiden ja unioniin sijoittautuneiden yritysten lisäksi myös kolmansien maiden yrityksiin, jotka haluavat osallistua unionissa käynnistettäviin hankintamenettelyihin. [tark. 65]

(10)  Rautateiden henkilöliikenteen sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää, että tämän sektorin julkisia palveluja koskevien sopimusten kilpailuttamisesta on olemassa yhteiset säännöt, joita sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa ottaen samalla huomioon kunkin jäsenvaltion erityiset olosuhteet . [tark. 14]

(11)  Jotta voitaisiin luoda sellaiset puite-edellytykset, joissa yhteiskunta hyötyy täysimääräisesti rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden tosiasiallisesta avaamisesta, jäsenvaltioiden on tärkeä taata julkisen liikenteen harjoittajien henkilökunnan sosiaalisen suojelun riittävä taso. [tark. 16 ei vaikuta suomenkieliseen versioon]

(12)  Toimivaltaisen viranomaisen on asianmukaisin ja tehokkain toimenpitein edistettävä julkisen liikenteen harjoittajien mahdollisuuksia saada käyttöönsä rautateiden liikkuvaa kalustoa, jos markkinat eivät voi sitä taata riittävin taloudellisin ja syrjimättömin edellytyksin.

(13)  Julkisia palveluja koskevista sopimuksista järjestettävien tarjouskilpailujen tiettyjen keskeisten osatekijöiden on oltava täysin avoimet, jotta markkinat voivat reagoida organisoidummin asiaan.

(14)  Asetuksen (EY) N:o 1370/2007 sisäisen logiikan mukaisesti olisi tehtävä selväksi, että 2 päivään joulukuuta 2019 kestävä siirtymäaika viittaa ainoastaan velvollisuuteen kilpailuttaa julkisia palveluja koskevat sopimukset. [tark. 66]

(15)  Rautatieyritysten valmistautuminen julkisia palveluja koskevien sopimusten pakollista kilpailuttamista varten vaatii jonkin verran lisäaikaa, jotta yritykset, joiden kanssa tällaisia sopimuksia on ennen tehty, ehtivät toteuttaa tehokkaita ja kestäviä sisäisiä uudelleenjärjestelyjä. Tämän vuoksi tarvitaan siirtymätoimenpiteitä niiden sopimusten osalta, jotka tehdään ilman tarjouskilpailua tämän asetuksen voimaantulopäivän ja 3 päivän joulukuuta 2019 välisenä aikana. [tark. 67]

(16)  Kun rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat on saatu avatuiksi, toimivaltaisten viranomaisten saattaa olla tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin kilpailun varmistamiseksi rajoittamalla yhden ja saman rautatieyrityksen kanssa tekemiensä sopimusten lukumäärää; tästä on annettava asianmukaisia säännöksiä.

(17)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(5) mukaisesti.

(18)  Asetuksen (EY) N:o 994/98 (valtuusasetus)(6) muuttamisen yhteydessä komissio ehdotti myös asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamista (COM(2012)0730). Jotta valtiontukiin liittyviä ryhmäpoikkeusasetuksia koskeva lähestymistapa saataisiin yhdenmukaistettua, perussopimuksen 93 artiklassa tarkoitettu tuki, joka on tarpeen liikenteen yhteensovittamiseksi tai korvausta julkisten palvelujen käsitteeseen kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä, olisi saatettava valtuusasetuksen piiriin perussopimuksen 108 artiklan 4 kohdassa ja 109 artiklassa säädettyjä menettelyjä noudattaen.

(19)  Asetus (EY) N:o 1370/2007 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU (7) soveltamista, muutetaan asetus (EY) N:o 1370/2007 seuraavasti: [tark. 17]

1)  Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

-a) lisätään alakohta seuraavasti: "

"a a) 'rautateiden julkisella henkilöliikenteellä' raiteilla harjoitettavaa julkista henkilöliikennettä lukuun ottamatta muita raiteilla harjoitettavia liikennemuotoja, kuten metroja, raitioteitä tai jäsenvaltioiden niin päättäessä raitiojunia;"; [tark. 18]

"

a)  korvataan c alakohta seuraavasti:"

"c) 'toimivaltaisella paikallisella viranomaisella' toimivaltaista viranomaista, jonka maantieteellinen toimivalta-alue ei ole valtakunnallinen ja joka huolehtii muun muassa taajaman ja/ tai maaseutualueen tai alueen, myös rajat ylittävän tason, liikenteellisistä tarpeista;";[tark. 19]

"

b)  lisätään e alakohtaan alakohta seuraavasti:"

"Julkisen palvelun velvoitteisiin ei lueta mitään luetaan julkisen liikenteen palveluja, joka menevät pidemmälle kuin mikä on välttämätöntä paikallisten tai alueellisten verkostovaikutusten hyödyntämiseksi palvelut, jotka ovat tarpeellisia muun muassa taloudellisten, teknisten tai maantieteellisten verkostovaikutusten hyötyjen saamiseksi paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla . Nämä verkostovaikutukset syntyvät yhdistettäessä liikennepalveluja, jolloin julkisesta liikenteestä tulee houkuttelevampaa matkustajille ja tehokkaampaa julkisen liikenteen alalle. Verkostovaikutuksia voidaan saada aikaan sekä palveluilla, jotka saavuttavat kannattavuusrajan ja jotka eivät saavuta sitä, että maantieteellisillä, junien aikataulujen tai hinnoittelun eri tasoilla. " [tark. 20]

"

2)  Lisätään artikla seuraavasti:"

"2 a artikla

Julkista liikennettä koskevat multimodaaliset ja kestävät suunnitelmat ja julkisen palvelun velvoitteet [tark. 21]

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on laadittava ja saatettava säännöllisesti ajan tasalle multimodaalista julkista liikennettä koskevia suunnitelmia, jotka kattavat niiden vastuulla olevan alueen kaikki liikennemuodot. Kyseisissä julkista liikennettä koskevissa suunnitelmissa on määriteltävä julkista liikennettä koskevan politiikan tavoitteet ja näiden tavoitteiden täytäntöönpanokeinot, jotka kattavat niiden vastuulla olevan alueen kaikki liikennemuodot, edistäen näin sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta . Suunnitelmiin voi kuulua julkista liikennettä koskevissa suunnitelmissa olevia tietoja, jotka ovat jo vapaasti käytettävissä. Jos saatavilla on alueiden rajat ylittäviä palveluja, ne on otettava huomioon. Suunnitelmiin on kuuluttava vähintään seuraavaa: [tark. 22]

   a) verkon tai reittiosuuksien rakenne;
   b) perusvaatimukset, jotka julkisen liikenteen tarjonnan on täytettävä, esimerkiksi muun muassa vammaisten henkilöiden esteetön pääsy, alueiden väliset yhteydet, turvallisuus, ja liikennemuotojen sisäiset ja niiden väliset liityntäyhteydet tärkeimmissä solmukohdissa, tarjonnan piirteet kuten toiminta-aika, vuorovälit ja kapasiteetin vähimmäiskäyttöaste ; [tark. 23]
   b a) rautateiden julkisten henkilöliikennepalvelujen tehokkuuskriteerit, muun muassa julkisen liikenteen osuus, täsmällisyys, kustannustehokkuus, vuorovälit, asiakastyytyvyys ja liikkuvan kaluston laatu; [tark. 24]
   c) laatuvaatimukset laatu- ja turvallisuusvaatimukset sekä valvontanäkökohdat , jotka liittyvät tekijöihin kuten asemien ja liikkuvan kaluston varustelutaso, täsmällisyys ja luotettavuus, siisteys, asiakaspalvelu ja -tiedotus, valitusten käsittely ja oikaisukeinot sekä palvelun laadun valvonta liikkuvaan kalustoon, infrastruktuuriin ja palveluihin, tiedotus mukaan luettuna ; [tark. 25]
   d) hinnoitteluperiaatteet, kuten sosiaalisen hinnoittelun käyttö ; [tark. 26]
   e) toiminnalliset vaatimukset kuten polkupyörien kuljettaminen, liikenteen hallinta ja varautumissuunnitelma häiriötilanteita varten sovellettavat säännöt, jotka koskevat matkustajien oikeuksia, sosiaali- ja työllisyysasioita, ympäristönsuojelua sekä ympäristötavoitteiden asettamista . [tark. 27]

Laatiessaan julkista liikennettä koskevia suunnitelmia toimivaltaisten viranomaisten on otettava erityisesti huomioon matkustajien oikeuksiin, sosiaaliseen suojeluun, työllisyyteen ja ympäristönsuojeluun sovelletaan säännöt. [tark. 28]

Toimivaltaisten viranomaisten on annettava ja julkaistava julkista liikennettä koskevat suunnitelmat kuultuaan ensin asianomaisia sidosryhmiä, . Tämän asetuksen soveltamista varten huomioon otettavia keskeisiä sidosryhmiä ovat muun muassa ainakin liikenteenharjoittajat liikenteenharjoittajia , tarvittaessa rataverkon haltijat haltijoita sekä matkustajia ja työntekijöitä edustavat järjestöt edustavia järjestöjä, ja julkaistava kyseiset suunnitelmat . [tark. 29]

2.  Julkisten palvelun velvoitteet on laadittava ja julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset tehtävä niihin sovellettavien julkista liikennettä koskevien suunnitelmien mukaisesti.

3.  Julkista henkilöliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden eritelmät ja niiden soveltamisala on vahvistettava seuraavasti:

   a) ne on määriteltävä 2 artiklan e alakohdan mukaisesti;
   b) niiden on oltava tarkoituksenmukaisia julkista liikennettä koskevan suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi, eli niissä on määriteltävä asetettujen laatuvaatimusten perusteella valittu hankintamenettely ja sovellettavat asianmukaiset keinot, jotta julkista liikennettä koskevan suunnitelman tavoitteet saavutetaan ; [tark. 30]
   c) ne eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen ja oikeasuhteista ovat tarpeellisia ja oikeasuhteisia julkista liikennettä koskevan suunnitelman koskevien suunnitelmien tavoitteiden saavuttamiseksi ja niissä otetaan rautateiden julkisen henkilöliikenteen osalta huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/34/EU* . [tark. 31]

Edellä b alakohdassa tarkoitetun tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa on otettava huomioon se, ovatko julkisen vallan toimet henkilöliikenteen tarjoamisessa soveltuva keino päästä julkista liikennettä koskevan suunnitelman tavoitteisiin. [tark. 32]

Edellä c alakohdassa tarkoitetussa tarpeellisuuden ja suhteellisuuden arvioinnissa on rautateiden julkisen henkilöliikenteen osalta otettava huomioon yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (uudelleenlaadittu) 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 2012 direktiivin 2012/34/EU (8) 10 artiklan 2 kohdan nojalla tarjotut liikennepalvelut sekä kaikki kyseisen direktiivin 38 artiklan 4 kohdan ensimmäisen virkkeen nojalla rataverkon haltijoille ja sääntelyelimille annetut tiedot. [tark. 33]

4.  Julkisen palvelun velvoitteiden eritelmillä ja niihin liittyvällä julkisen palvelun velvoitteiden taloudellisten nettovaikutusten korvaamisella a) on saavutettava julkista liikennettä koskevan suunnitelman tavoitteet mahdollisimman kustannustehokkaasti; ja b) on mahdollistettava taloudellisesti julkisen henkilöliikenteen tarjoamisen jatkuminen pitkällä aikavälillä julkista liikennettä koskevassa suunnitelmassa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti . [tark. 34]

5.  Eritelmiä laatiessaan toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava julkisen palvelun velvoitteiden eritelmien ja niiden soveltamisalan luonnos, perusvaiheet sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne 2, 3 ja 4 kohdassa vahvistetut vaatimukset, sekä arvioinnin tulokset.

Toimivaltaisen viranomaisen on kuultava näistä eritelmistä asianmukaisesti keskeisiä sidosryhmiä, vähintäänkin muun muassa liikenteenharjoittajia, rataverkon haltijoita sekä matkustajia ja työntekijöitä edustavia järjestöjä, ja otettava niiden näkemykset huomioon. [tark. 35]

6.  Rautateiden julkisen henkilöliikenteen osalta

   a) direktiivin 2012/34/EU 55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on taattava tässä artiklassa säädetyn arvioinnin ja menettelyn noudattaminen, myös omasta aloitteestaan minkä tahansa asianomaisen sidosryhmän pyynnöstä ; [tark. 36]
   b) rautatieliikenteen julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten vähimmäismäärä jäsenvaltiossa on
   yksi, jos julkista palvelua koskevan sopimuksen vuosittainen enimmäisvolyymi junakilometreillä mitattuna nojalla harjoitettavan rautateiden henkilöliikenteen kansallinen markkinavolyymi on suurempi arvo seuraavista: 10 korkeintaan 20  miljoonaa junakilometriä;
   tai kolmannes kaksi, jos julkista palvelua koskevan koskevien sopimusten nojalla harjoitettavan rautateiden henkilöliikenteen kansallinen markkinavolyymi on yli 20 miljoonaa junakilometriä ja korkeintaan 100 miljoonaa junakilometriä sillä edellytyksellä, että yhden sopimuksen osuus ei ole yli 75 prosenttia julkisia hankintapalveluja koskevien sopimusten kokonaismarkkinavolyymista;
   kohteena olevan kansallisen kolme, jos julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen nojalla harjoitettavan rautateiden julkisen henkilöliikenteen kokonaisvolyymistä kansallinen markkinavolyymi on yli 100 miljoonaa junakilometriä ja korkeintaan 200 miljoonaa junakilometriä sillä edellytyksellä, että yhden sopimuksen osuus ei ole yli 75 prosenttia julkisia hankintapalveluja koskevien sopimusten kokonaismarkkinavolyymista;
   neljä, jos julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen nojalla harjoitettavan rautateiden henkilöliikenteen kansallinen markkinavolyymi on yli 200 miljoonaa junakilometriä sillä edellytyksellä, että yhden sopimuksen osuus ei ole yli 50 prosenttia julkisia hankintapalveluja koskevien sopimusten kokonaismarkkinavolyymista ; [tark. 69]
   b a) toimivaltainen viranomainen määrittää reitit, joista tehdään julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset direktiivin 2012/34/EU mukaisesti. [tark. 38]

______________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/34/EU, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012 , yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 32). "

"

3)  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:"

"a) määriteltävä selkeästi 2 artiklan e alakohdassa ja 2 a artiklassa säädetyt julkisen palvelun velvoitteet, jotka julkisen liikenteen harjoittajan on täytettävä, sekä asianomaiset maantieteelliset alueet liikenneverkot, ja vaadittava julkisen liikenteen harjoittajaa antamaan toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki olennaiset tiedot julkisia hankintapalveluja koskevan sopimuksen tekemiseksi liikesalaisuuksien suojasta huolehtien ;"; [tark. 39]

"

b)  korvataan 1 kohdan b alakohdan viimeinen virke seuraavasti:"

"Jäljempänä 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehdyissä julkisia palveluhankintoja koskevissa sopimuksissa Julkisia palveluhankintoja koskevissa sopimuksissa, joita ei ole tehty 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, parametrit on määritettävä siten, ettei yksikään korvaus voi ylittää ylitä eikä alita määrää, joka on tarpeen julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvia kustannuksia ja siitä kertyviä tuloja koskevien taloudellisten nettovaikutusten kattamiseksi, kun otetaan huomioon julkisen liikenteen harjoittajan kyseisestä toiminnasta saamat tulot ja kohtuullinen voitto;"; [tark. 40]

"

b a)  korvataan 5 kohta seuraavasti: "

"5. Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava , että valittu julkisen liikenteen harjoittaja myöntää kyseisten palvelujen tarjoamiseen aikaisemmin osallistuneelle tarjoaa henkilöstölle oikeudet, jotka se olisi saanut direktiivissä 2001/23/EY tarkoitetun luovutuksen perusteella työolot sitovien kansallisten, alueellisten tai paikallisten sosiaalisten normien mukaisesti ja/tai toteuttaa pakollisen henkilöstön siirron liikenteenharjoittajan vaihtuessa , sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lainsäädännön ja yhteisön unionin oikeuden soveltamista, työmarkkinaosapuolten välillä tehdyt edustavat työehtosopimukset mukaan lukien. Kun tällainen siirto tapahtuu, edellisen liikenteenharjoittajan kyseisten palvelujen tarjoamiseen aikaisemmin palkanneelle henkilöstölle myönnetään samat oikeudet, jotka se olisi saanut direktiivissä 2001/23/EY tarkoitetun luovutuksen perusteella. Kun toimivaltaiset viranomaiset edellyttävät julkisen liikenteen harjoittajilta tiettyjen työehtoihin liittyvien vaatimusten noudattamista, tarjousasiakirjoissa ja julkisia palveluhankintoja koskevissa sopimuksissa on oltava luettelo kyseisestä henkilöstöstä ja niissä on avoimesti annettava yksityiskohtaiset tiedot henkilöstön sopimusperusteisista oikeuksista sekä niistä edellytyksistä, joiden mukaisesti työntekijöiden katsotaan liittyvän palveluihin."; [tark. 41]

"

c)  korvataan 6 kohta seuraavasti:"

"6. Jos toimivaltaiset viranomaiset edellyttävät Toimivaltaisten viranomaisten on kansallisen lainsäädännön mukaisesti asetettava asianmukaiset sosiaaliset vaatimukset ja laatuvaatimukset, muun muassa julkisen liikenteen harjoittajilta tiettyjen laatuvaatimusten tai sosiaalisten vaatimusten noudattamista, kyseiset vaatimukset on sisällytettävä harjoittajien velvoite noudattaa sovellettavia edustavia työehtosopimuksia ja varmistaa asianmukaiset työehdot ja -olot sisällyttämällä ne tarjouskilpailumenettelyä koskeviin asiakirjoihin ja julkisia palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin tai viittaamalla niihin näissä asiakirjoissa ja sopimuksissa hankintamenettelystä riippumatta ."; [tark. 42]

"

d)  lisätään kohta seuraavasti:"

"8. Toimivaltaisten viranomaisten on liikesalaisuuksien suojasta huolehtien asetettava kaikkien intressitahojen saataville tarjouskilpailuun esitettäväksi tarkoitetun tarjouksen valmistelun kannalta merkitykselliset tiedot. Niihin on sisällettävä tiedot matkustajakysynnästä, lippujen hinnoista, kustannuksista ja tuloista, jotka liittyvät tarjouskilpailun kohteena olevaan julkiseen henkilöliikenteeseen, sekä yksityiskohtaiset tiedot tarvittavien kalustoyksiköiden tai liikkuvan kaluston toiminnan kannalta merkityksellisistä infrastruktuurieritelmistä, jotta intressitahot voivat laatia harkittuja liiketoimintasuunnitelmia. Rataverkon haltijoiden on tuettava toimivaltaisia viranomaisia toimittamalla niille kaikki asianomaiset infrastruktuurieritelmät. Edellä vahvistettujen säännösten noudattamatta jättämisestä seuraa 5 artiklan 7 kohdassa säädetty oikeudellinen tarkastelu." [tark. 43]

"

4)  Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

-a) lisätään kohta seuraavasti: "

"1 a. Toimivaltainen viranomainen, joka voi olla yksittäinen viranomainen tai ryhmä viranomaisia ja myös useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta, on oikeutettu tekemään julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti."; [tark. 44]

"

-a a) lisätään kohdat seuraavasti: "

"3 a. Jäljempänä 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden päättymiseen saakka jäsenvaltiot ja kansallisen lainsäädännön tämän salliessa toimivaltaiset viranomaiset voivat sulkea toimivaltaisten viranomaisten omalla alueellaan tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti järjestämien, julkisten raideliikennepalvelujen alan palveluhankintoja koskevien sopimusten tekemistä koskevien tarjouskilpailumenettelyjen ulkopuolelle rautatieyritykset tai liikenteenharjoittajat tai niiden määräysvallassa suoraan tai välillisesti olevan tytäryrityksen tai sen holdingyhtiön, jos määräysvaltaa käyttävällä rautatieyrityksellä, määräysvaltaa käyttävällä holdingyhtiöllä tai niiden tytäryrityksillä

   a) on toimilupa ja ne toimivat kotimaan rautatieliikenteen alalla sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa toimivaltaiset viranomaiset eivät saa tehdä julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia tarjouskilpailumenettelyjen perusteella, ja
   b) ne ovat hyötyneet ilman tarjouskilpailua tehdyistä raideliikennepalvelujen alan julkisia palveluhankintoja koskevista sopimuksista, joiden osuus arvossa mitattuna on yli 50 prosenttia kaikista raideliikennepalvelujen alan julkisia palveluhankintoja koskevista sopimuksista, jotka on tehty tämän rautatieyrityksen tai holdingyhtiön tai niiden tytäryritysten kanssa.

Tässä kohdassa "määräysvallalla" tarkoitetaan oikeuksia, sopimuksia tai muita keinoja, jotka joko erikseen tai yhdessä ja asiaan liittyvät tosiseikat ja oikeudelliset seikat huomioiden antavat mahdollisuuden käyttää yrityksessä ratkaisevaa vaikutusvaltaa, erityisesti

   a) omistusoikeuden tai yrityksen kaikkiin tai joihinkin varoihin liittyvän käyttöoikeuden kautta;
   b) oikeuksien tai sellaisten sopimusten kautta, joiden perusteella saadaan oikeus käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa kyseessä olevan yrityksen toimielinten kokoonpanossa, äänestyksissä tai päätöksissä.

3 b.  Jäsenvaltiot ja kansallisen lainsäädännön tämän salliessa toimivaltaiset viranomaiset voivat jättää tarjouskilpailumenettelyn ulkopuolelle liikkeenharjoittajan tai yrityksen, jossa määräysvaltaa käyttää suoraan tai välillisesti oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö taikka henkilöt, jotka ovat rekisteröityneet kolmanteen maahan tai kolmansiin maihin, paitsi jos tämä maa tai nämä maat ovat toteuttaneet toimenpiteitä, joiden mukaan rautatieyritykset, joilla on toimilupa jäsenvaltiossa, voivat tehdä julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tarjouskilpailumenettelyn kautta."; [tark. 68]

"

a)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

"4. Jos sitä ei ole kielletty kansallisessa lainsäädännössä, toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää tehdä ilman tarjouskilpailua julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia,

   a) joiden keskimääräinen ennakoitu vuosittainen arvo on alle 1 000 000 euroa, tai alle 5 000 000 euroa, jos kyse on julkisia palveluhankintoja koskevista sopimuksista, joihin sisältyy julkisia rautatiepalveluja, tai;
   b) jotka koskevat julkisten henkilöliikennepalvelujen tarjoamista määrältään alle 300 000 kilometriä kalustokilometriä vuodessa, tai alle 150 000 kilometriä 500 000 kalustokilometriä vuodessa, jos kyse on julkisia palveluhankintoja koskevista sopimuksista, joihin sisältyy julkisia rautatiepalveluja. [tark. 47]
   b a) joiden julkisen rautateiden henkilöliikenteen eristyksissä olevien rautatiejärjestelmien tekniset eritelmät eroavat merkittävästi kyseessä olevan jäsenvaltion päärautatieverkon, johon ne eivät ole kytkettyjä, yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä. [tark. 75]

Jos julkisia palveluhankintoja koskeva sopimus on tehty ilman tarjouskilpailua pienen tai keskisuuren yrityksen kanssa, jolla on käytössään enintään 23 maantieajoneuvoa, edellä mainittuja enimmäismääriä voidaan korottaa joko alle 2 000 000 euroon keskimääräisen ennakoidun vuosittaisen arvon osalta tai alle 600 000 kilometriin kalustokilometriin vuodessa julkisten henkilöliikennepalvelujen osalta."; [tark. 48]

"

a a)  korvataan 5 kohta seuraavasti: "

"5. Kun palvelu keskeytyy tai on välittömässä vaarassa keskeytyä, toimivaltainen viranomainen voi toteuttaa kiireellisiä toimia. Hätätilanne voi muodostua myös, jos toimivaltainen viranomainen ei kykene aloittamaan oikea-aikaisesti julkista palvelua koskevaa sopimusta koskevaa tarjouskilpailumenettelyä ja/tai tekemään oikea-aikaisesti sopimusta liikenteenharjoittajan kanssa. Kiireellisenä toimena voi olla sopimuksen tekeminen ilman tarjouskilpailua tai muodollinen sopimus julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen jatkamisesta tai vaatimus tarjota tiettyjä julkisia palveluita. Julkisen liikenteen harjoittajalla on oikeus valittaa päätöksestä, jolla sille asetetaan velvoite tarjota tiettyjä julkisia palveluita. Sopimuksen saa tehdä tai sitä saa jatkaa kiireellisellä toimella tai sopimusta koskevan määräyksen saa tehdä ainoastaan kahdeksi vuodeksi."; [tark. 63]

"

b)  korvataan 6 kohta seuraavasti:"

"6. Toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää, että rautatieyritysten välisen kilpailun lisäämiseksi rautateiden julkista henkilöliikennettä koskevia sopimuksia, jotka kattavat osia samasta verkosta tai reittiosuuksista, tehdään eri rautatieyritysten kanssa. Tätä varten toimivaltaiset viranomaiset voivat ennen tarjouskilpailumenettelyn käynnistämistä päättää rajoittaa saman rautatieyrityksen kanssa tehtävien sopimusten lukumäärää. Direktiivin 2012/34/EU mukaisesti ja jos sitä ei ole kielletty kansallisessa lainsäädännössä, 2 a artiklassa tarkoitettujen julkista liikennettä koskevien suunnitelmien laatimisesta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä ilman tarjouskilpailua julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen, joka koskee julkisia rautateiden henkilöliikennepalveluja, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

   a) julkista liikennettä koskeva suunnitelma sisältää vaatimukset, joita sovelletaan koko sopimuksen keston ajan ja jotka koskevat
   matkustajamäärien kehitystä
   palvelujen täsmällisyyttä
   kustannustehokkuutta pääoman tuottavuuden kannalta
   junaliikenteen vuorovälejä
   asiakastyytyväisyyttä
   liikkuvan kaluston laatua;
   b) toimivaltainen viranomainen julkaisee viimeistään 18 kuukautta ennen sopimuksen alkamista tiedot siitä, miten tämän kohdan a alakohdassa asetetut vaatimukset aiotaan täyttää ilman tarjouskilpailua tehdyllä julkisia palveluhankintoja koskevalla sopimuksella, ja arvioi säännöllisesti näiden vaatimusten noudattamista 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa. Jos kiinnostunut rautatieliikenteen harjoittaja tai rautatieyritys esittää valituksen ilman tarjouskilpailua tehdystä sopimuksesta, sääntelyelin arvioi toimivaltaisen viranomaisen antamat perusteet ja tekee päätöksen viimeistään kahden kuukauden kuluessa valituksen esittämisestä. Sääntelyelin voi toimia myös omasta aloitteestaan;
   c) sääntelyelin arvioi viimeistään 24 kuukautta ennen voimassa olevan sopimuksen päättymistä, ovatko tämän kohdan a alakohdassa asetetut ja 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti arvioidut vaatimukset täyttyneet. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava sääntelyelimelle kaikki tiedot, joita se tarvitsee arviointiaan varten.

Jos sääntelyelin toteaa, että tämän kohdan a alakohdassa asetettuja vaatimuksia ei ole täytetty, se velvoittaa viipymättä toimivaltaisen viranomaisen tekemään uuden julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Riippumattoman sääntelyviranomaisen päätös on sitova, ja sitä sovelletaan viipymättä.

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, näiden sopimusten kesto on korkeintaan yhdeksän vuotta.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten yksityiskohdista." [tark. 50]

"

5)  Lisätään artikla seuraavasti:"

"5 a artikla

Liikkuva kalusto

1.  Jäsenvaltioiden Toimivaltaisten viranomaisten on valtiontukisääntöjen mukaisesti ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen takaamiseksi, että liikenteenharjoittajat, jotka haluavat tarjota rautateiden julkisia henkilöliikennepalveluja julkista palvelua koskevan sopimuksen puitteissa, saavat tosiasiallisesti ja syrjimättömästi käyttöönsä käyttöoikeudet rautateiden julkiseen henkilöliikenteeseen soveltuvaa liikkuvaa kalustoa soveltuvaan liikkuvaan kalustoon . [tark. 51]

2.  Jos asianomaisilla markkinoilla ei ole olemassa liikkuvaa kalustoa vuokraavia yrityksiä, jotka vuokraavat 1 kohdassa tarkoitettua liikkuvaa kalustoa syrjimättömissä ja kaupallisesti kannattavissa olosuhteissa kaikille asianomaisille rautateiden julkisen henkilöliikenteen liikenteenharjoittajille, jäsenvaltioiden on taattava, että toimivaltainen viranomainen kantaa liikkuvaan kalustoon liittyvän jäännösarvoriskin valtiontukisääntöjen mukaisesti, jos liikenteenharjoittajat, jotka aikovat osallistua ja kykenevät osallistumaan julkisten palvelujen hankintaa koskevien sopimusten tekemistä varten järjestettävään tarjouskilpailuun, sitä pyytävät pystyäkseen osallistumaan tarjouskilpailuun.

Toimivaltainen viranomainen voi täyttää ensimmäisessä alakohdassa säädetyn vaatimuksen jollakin seuraavista tavoista eri tavoilla, jotka tuovat esimerkiksi seuraavia mittakaavaetuja : [tark. 52]

   a) hankkimalla markkinahintaan julkista palvelua koskevan sopimuksen täytäntöönpanossa käytettävän liikkuvan kaluston itse tarkoituksenaan asettaa se valitun julkisen liikenteen harjoittajan käyttöön markkinahintaan tai osana julkista palvelua koskevaa sopimusta 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 6 artiklan ja tarvittaessa liitteen mukaisesti; [tark. 53]
   b) takaamalla julkista palvelua koskevan sopimuksen täytäntöönpanossa käytettävän liikkuvan kaluston rahoituksen markkinahintaan tai osana julkista palvelua koskevaa sopimusta 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 6 artiklan ja tarvittaessa liitteen mukaisesti. Tällainen takaus voi kattaa jäännösarvoriskin, kunhan mahdollisia voimassa olevia valtiontukisääntöjä noudatetaan;
   c) sitoutumalla julkista palvelua koskevassa sopimuksessa ottamaan liikkuvan kaluston haltuunsa markkinahintaan sopimuksen voimassaolon päättyessä;
   c a) tekemällä yhteistyötä vierekkäisillä alueilla toimivien paikallisten viranomaisten kanssa suuremman liikkuvan kaluston reservin luomiseksi. [tark. 54]

3.  Edellä 2 kohdan toisen alakohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toimivaltaisella viranomaisella on oikeus vaatia julkisen liikenteen harjoittajaa siirtämään julkista palvelua koskevan sopimuksen voimassaolon päättyessä liikkuva kalusto uudelle liikenteenharjoittajalle, jonka kanssa tehdään sopimus. Toimivaltainen viranomainen voi velvoittaa uuden julkisen liikenteen harjoittajan ottamaan liikkuvan kaluston haltuunsa. Siirron on tapahduttava markkinahintaan. [tark. 55]

3. 4. Jos liikkuva kalusto siirretään uudelle julkisen liikenteen harjoittajalle, toimivaltaisen viranomaisen on annettava tarjouskilpailuasiakirjoissa yksityiskohtaiset tiedot liikkuvan kaluston kunnosta ja kunnossapitokustannuksista. [tark. 56]

4.  Komissio hyväksyy viimeistään [18 months after the date of entry into force of this Regulation] säädöksiä, joissa vahvistetaan tämän artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamiseksi noudatettavan menettelyn yksityiskohdat. Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 9 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. " [tarkistukset 57 ja 82]

"

6)  Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Kaikkien yleiseen sääntöön tai julkisia palveluhankintoja koskevaan sopimukseen liittyvien korvausten on oltava 4 artiklan säännösten mukaisia riippumatta siitä, miten sopimus on tehty. Kaikenluonteisten korvausten, jotka liittyvät 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilman tarjouskilpailua tehtyyn julkisia palveluhankintoja koskevaan sopimukseen tai yleiseen sääntöön, on oltava myös liitteen säännösten mukaisia."

"

7)  Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, julkista palvelua koskevien sopimusten alkamispäivä ja kesto, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä. Raportissa arvioidaan tulokset velvoitteiden noudattamisen osalta ja eritellään kaikki liikennepalvelujen indikaattorit, muun muassa täsmällisyys, luotettavuus, siisteys, mielipidetutkimuksella selvitetty käyttäjätyytyväisyys sekä kapasiteetin vähimmäiskäyttöaste. Raportissa erotetaan toisistaan linja-autoliikenne ja raideliikenne, ja sen pohjalta on voitava valvoa ja arvioida julkisen liikenneverkon suorituskykyä, laatua ja rahoitusta, ja siinä on tarpeen mukaan annettava tietoja myönnettyjen yksinoikeuksien luonteesta ja laajuudesta. Jäsenvaltioiden on edistettävä näiden raporttien keskitettyä saatavuutta esimerkiksi yhteisen verkkosivuston kautta. Komissio laatii yhteenvedon näistä raporteista ja toimittaa sen unionin kaikilla virallisilla kielillä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. "; [tark. 58]

"

b)  lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"

"d) julkista palvelua koskevan sopimuksen aiottu alkamispäivä ja kesto."

"

8)  Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

"2. Rautateiden, mutta ei Maantieliikenteen ja muiden raideliikennemuotojen, kuten metro-, raitiotie- tai raitiotieliikenteen raitiojunaliikenteen , julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekemisessä on noudatettava 5 artiklan 3 kohtaa artiklaa 3 päivästä joulukuuta 2019 lähtien, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Kaikki muiden raideliikennemuotojen ja maantieliikenteen Rautateiden julkisen henkilöliikenteen julkisia palveluja palveluhankintoja koskevat sopimukset on tehtävä 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti viimeistään 3 päivästä joulukuuta 2019 2022 lähtien . Tämän 3 päivänä Edellä 2 a artiklassa tarkoitettujen julkista liikennettä koskevien suunnitelmien laatimisesta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset saavat 3 päivästä joulukuuta 2019 päättyvän siirtymäkauden 2022 kaikki tarvittavat valtuudet julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekemiseksi 5 artiklan mukaisesti. Siirtymäkausien aikana jäsenvaltioiden on toteutettava toimia 5 artiklan 3 kohdan noudattamiseksi asteittain erityisesti kuljetuskapasiteettiin liittyvien vakavien rakenteellisten ongelmien välttämiseksi."; [tark. 59]

"

a a)  lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"

"Jäsenvaltioiden on kuuden kuukauden kuluessa siirtymäkauden ensimmäisen puoliskon päättymisestä toimitettava komissiolle edistymisestään kertomus, josta ilmenee sopimusten 5 artiklan mukaisesti tehtyjen julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten mahdollinen asteittainen täytäntöönpano. Jäsenvaltioiden kertomusten perusteella komissio voi ehdottaa jäsenvaltioille asianmukaisia toimia. "; [tark. 60]

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

"2 a. Rautateiden julkisen henkilöliikenteen julkista palvelua koskevia sopimuksia julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten , jotka eivät ole 5 artiklan mukaisia ja jotka on tehty 1 päivän tammikuuta 2013 ja 2 päivän joulukuuta 2019 välisenä aikana, voidaan soveltaa niiden voimassaolon päättymispäivään asti. Niitä ei kuitenkaan missään tapauksessa saa soveltaa 31 päivän joulukuuta 2022 jälkeen ennen 3 päivää joulukuuta 2022, voimassaolo päättyy joka tapauksessa viimeistään … päivänä …kuuta … (9) ."; [tark. 61]

"

c)  korvataan 3 kohdan toisen alakohdan viimeinen virke seuraavasti:"

"Edellä d alakohdassa tarkoitettujen sopimusten soveltamista voidaan jatkaa niiden voimassaolon päättymiseen saakka, edellyttäen kuitenkin, että ne ovat voimassa 4 artiklassa säädettyjä aikoja vastaavan rajoitetun ajan."

"

9)  Lisätään artikla seuraavasti:"

"9 a artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU 62 artiklalla perustettu yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011* tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

--------------------

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13)."

"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä . Se on saatavilla konsolidoidussa muodossa muutettavan asetuksen (EY) N:o 1370/2007 kanssa kolmen kuukauden kuluessa sen julkaisemisesta. [tark. 62]

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2)EUVL C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 26. helmikuuta 2014.
(4)Valkoinen kirja: Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää (COM(2011)0144).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(6)Neuvoston asetus (EU) N:o .../... Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 ja rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista 23 päivänä lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta, COM(2012)0730, 5.12.2012.
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28/03/2014, s. 243).
(8)EUVL L 343, 14.12.2012, s. 32.
(9)Kymmenen vuotta tämän asetuksen (eli muutosasetuksen – 2013/0028(COD)) voimaantulosta.

Päivitetty viimeksi: 11. heinäkuuta 2017Oikeudellinen huomautus