Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/0028(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0034/2014

Predložena besedila :

A7-0034/2014

Razprave :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Glasovanja :

PV 26/02/2014 - 9.1
CRE 26/02/2014 - 9.1

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0148

Sprejeta besedila
PDF 443kWORD 160k
Sreda, 26. februar 2014 - Strasbourg Končna izdaja
Domače storitve železniškega potniškega prevoza ***I
P7_TA(2014)0148A7-0034/2014
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. februarja 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi z odprtjem trga za domače storitve železniškega potniškega prevoza (COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0028),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0024/2013),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj litovskega parlamenta, luksemburške poslanske zbornice, nizozemskega senata in nizozemske poslanske zbornice, avstrijskega zveznega sveta in švedskega parlamenta v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1) ,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2) ,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za regionalni razvoj (A7-0034/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 327, 12.11.2013, str. 122.
(2) UL C 356, 5.12.2013, str. 92.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 26. februarja 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi z odprtjem trga za domače storitve železniškega potniškega prevoza
(Besedilo velja za EGP)
P7_TC1-COD(2013)0028

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 91 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po predložitvi osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1) ,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2) ,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(3) ,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  V zadnjem desetletju rast železniškega potniškega prometa ni zadoščala za povečanje njegovega modalnega deleža v primerjavi z avtomobili in letalstvom. Modalni delež železniškega potniškega prevoza v Evropski uniji v višini 6 % je ostal precej stabilen. Storitve v železniškem potniškem prevozu niso dosegale razvoja na področju drugih načinov prevoza spreminjajočih se potreb z vidika razpoložljivosti, cen in kakovosti. Ob upoštevanju tega, se je treba učiti na podlagi vseh pomembnih izkušenj pri pristopu, ki ga je sprejela Unija v okviru zadnjih treh železniških reform. [Sprememba 1]

(1a)  Železniški prevoz ima pomembno družbeno in okoljsko vlogo, pa tudi pri načrtovanju mobilnosti, njegov skupni delež v evropskem potniškem prevozu pa se lahko še precej poveča. Na podlagi tega lahko naložbe v raziskave, pa tudi v infrastrukturo in železniški vozni park znatno prispevajo k novi rasti in tako neposredno spodbujajo zaposlovanje v železniškem sektorju in posredno, s povečevanjem mobilnosti zaposlenih, v drugih sektorjih. Železniški prevoz se lahko razvije v pomembno sodobno industrijsko vejo Unije pod pogojem, da se države članice dogovorijo o tesnejšem sodelovanju. [Sprememba 2]

(2)  Trg storitev mednarodnega železniškega potniškega prevoza Unije je odprt za konkurenco od leta 2010. Nekatere države članice so konkurenci odprle tudi svoje domače storitve potniškega prevoza z uvedbo pravic prostega dostopa ali objavljanjem razpisov za sklepanje pogodb o izvajanju javne službe ali na podlagi obeh ukrepov.

(3)  Komisija je v beli knjigi o prometni politiki, ki jo je sprejela 28. marca 2011(4) , objavila svojo namero glede dokončne vzpostavitve notranjega trga za železniške storitve, ki železniškim podjetjem iz Unije omogoča opravljanje vseh vrst storitev železniškega prevoza brez nepotrebnih tehničnih in upravnih ovir. Za boljše doseganje tega cilja je treba sedanjo reformo oblikovati glede na železniške modele, ki so se v Uniji izkazali kot učinkoviti. [Sprememba 5]

(3a)  Povečati bi bilo treba kakovost in učinkovitost storitev javnega železniškega potniškega prevoza, obenem pa ohraniti obstoječe tovrstne storitve, ki učinkovito delujejo. [Sprememba 6]

(3b)  Dokončno odprtje železniškega trga Unije bi bilo treba obravnavati kot nujno, da bi lahko železnice postale zanesljiva alternativa drugim vrstam prevoza v cenovnem in kakovostnem smislu. [Sprememba 7]

(3c)  Nadvse pomembno je, da imajo pristojni organi ključno vlogo pri organizaciji storitev javnega potniškega prevoza. Taki organi so odgovorni za načrtovanje storitev javnega potniškega prevoza, med drugim za odločanje o progah za prosti dostop ali za sklenitev pogodb o izvajanju javne službe ter za opredelitev razpisnega postopka. Poleg tega bi morali utemeljiti, da je mogoče samo z izbranim razpisnim postopkom za sklepanje pogodb zagotoviti cilje v zvezi z gospodarnostjo, učinkovitostjo in kakovostjo, ter bi morali to utemeljitev objaviti. [Sprememba 8]

(4)  Pristojni organi morajo pri organizaciji storitev javnega potniškega prevoza zagotoviti, da so obveznosti javne službe ter geografsko območje pogodb o izvajanju javne službe ustrezni, nujni in sorazmerni za doseganje ciljev politike javnega potniškega prevoza na njihovem ozemlju. Ta politika bi morala biti določena v trajnostnih načrtih javnega prevoza in dopuščati prostor za tržne prevozne rešitve. Postopek opredeljevanja načrtov javnega prevoza in obveznosti javne službe bi moral biti pregleden za zadevne zainteresirane strani in potencialne subjekte, ki vstopajo na trg. [Sprememba 9]

(5)  Da bi zagotovili zanesljivo financiranje za doseganje ciljev iz trajnostnih načrtov javnega prevoza, morajo pristojni organi oblikovati obveznosti javne službe za doseganje ciljev javnega prevoza na kakovosten in stroškovno učinkovit način, ob upoštevanju nadomestila za čisti finančni učinek navedenih obveznosti, ter zagotoviti dolgoročno finančno vzdržnost javnega prevoza, organiziranega v okviru pogodb o izvajanju javne službe. To vključuje izogibanje previsokemu ali prenizkemu nadomestilu, do česar bi lahko prišlo zaradi vsebine dolžnosti izvajanja javne službe ali nespoštovanja finančnih obveznosti s strani pristojnega organa. Obveznost izvajanja javne službe se lahko nanaša na omrežja, v katerih se lahko nekatere storitve izvajajo z razumnim dobičkom in brez finančnega nadomestila; vključitev teh storitev v področje obveznosti javne službe ne bi smela povzročiti plačil nadomestil, ki bi presegali zneske, ki so nujni za zagotovitev vseh vrst služb v omrežju. [Sprememba 10]

(6)  Da bi trg javnega železniškega potniškega prevoza deloval nemoteno, je zlasti pomembno, da pristojni organi upoštevajo ta merila za obveznosti javne službe in obseg pogodb o izvajanju javne službe, ker morajo biti prevozi s prostim dostopom dobro usklajeni s storitvami prevoza v okviru pogodbe o izvajanju javne službe. Zato bi moral neodvisni regulatorni organ s področja železniškega prevoza zagotoviti pravilno uporabo in preglednost tega postopka.

(7)  Da se olajša konkurenca za takšne pogodbe, je treba določiti največji letni Obseg pogodbe o izvajanju javne službe na področju železniškega potniškega prevoza, ki bo sklenjena na podlagi konkurenčnega razpisnega postopka, je treba določiti na način, ki spodbuja konkurenco za takšne pogodbe med malimi ponudniki, novimi izvajalci in uveljavljenim izvajalcem, obenem pa je treba pristojnim organom dopustiti nekaj prilagodljivosti pri optimiranju obsega v skladu z gospodarskimi in operativnimi vidiki. [Sprememba 64]

(8)  Da se olajša priprava razpisov in s tem poveča konkurenca, morajo pristojni organi vsem izvajalcem javne službe, ki so zainteresirani za predložitev takšnih ponudb, ob varovanju poslovnih skrivnosti zagotoviti nekatere informacije o storitvah prevoza in infrastrukturi, ki so zajete v pogodbi o izvajanju javne službe, tako da ni mogoče trditi, da jih naročnik diskriminira v primerjavi s konkurenti . [Sprememba 12]

(9)  Nekatere zgornje meje za neposredno sklepanje pogodb o izvajanju javne službe na področju železniškega prevoza je treba prilagoditi posebnim gospodarskim pogojem, pod katerimi lahko v tem sektorju potekajo razpisni postopki.

(9a)  Da bi zagotovili pravično konkurenco in preprečili zlorabo nadomestil, bi bilo treba uporabljati načelo vzajemnosti. To načelo bi moralo veljati ne le za države članice in podjetja s sedežem v Uniji, temveč tudi za podjetja iz tretjih držav, ki želijo sodelovati na razpisnih postopkih v Uniji. [Sprememba 65]

(10)  Vzpostavitev notranjega trga storitev železniškega potniškega prevoza zahteva skupna pravila o razpisnih postopkih, odprtih za konkurenco, za pogodbe o izvajanju javne službe v tem sektorju, ki bi jih bilo treba se na usklajen način uporabljati uporabljajo v vseh državah članicah, ob upoštevanju posebnih okoliščin v vsaki državi članici . [Sprememba 14]

(11)  Z namenom ustvarjanja okvirnih pogojev, ki bodo družbi omogočali, da v celoti izkoristi ugodnosti učinkovitega odprtja trga za domače storitve železniškega potniškega prevoza, je pomembno, da države članice zagotovijo ustrezno raven socialnega varstva za osebje izvajalcev javne službe.

(12)  Pristojni organi morajo z ustreznimi in učinkovitimi ukrepi poskrbeti za lažji dostop izvajalcev javne službe do železniškega voznega parka, če trg tega ne zagotavlja pod primernimi gospodarskimi in nediskriminatornimi pogoji.

(13)  Nekatere ključne značilnosti prihodnjih razpisnih postopkov za pogodbe o izvajanju javne službe morajo biti popolnoma pregledne, da se omogoči bolje organiziran odziv trga.

(14)  V skladu z notranjo logiko Uredbe (ES) št. 1370/2007 bi bilo treba jasno določiti, da se prehodno obdobje do 2. decembra 2019 nanaša samo na obveznost glede organizacije za konkurenco odprtih razpisnih postopkov za pogodbe o izvajanju javne službe. [Sprememba 66]

(15)  Priprava železniških podjetij na obvezno sklepanje pogodb o izvajanju javne službe na podlagi za konkurenco odprtih razpisnih postopkov zahteva nekaj dodatnega časa, da se omogoči uspešno in vzdržno notranje prestrukturiranje podjetij, s katerimi so se v preteklosti takšne pogodbe sklepale neposredno. Zato so potrebni prehodni ukrepi za pogodbe, ki so neposredno sklenjene med datumom začetka veljavnosti te uredbe in 3. decembrom 2019. [Sprememba 67]

(16)  Ker bodo pristojni organi, ko bo odprtje trga za domače storitve železniškega potniškega prevoza doseženo, morda morali sprejeti ukrepe za zagotavljanje visoke stopnje konkurence z omejevanjem števila pogodb, ki jih sklenejo z enim železniškim podjetjem, bi bilo treba zagotoviti ustrezne določbe.

(17)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(5) .

(18)  Komisija je v okviru sprememb Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 (uredba o pooblastitvi)(6) predlagala tudi spremembo Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2012)0730/3). Za uskladitev pristopa k uredbam o skupinski izjemi na področju državne pomoči ter v skladu s postopki iz členov 108(4) in 109 Pogodbe bi morala pomoč za usklajevanje prevoza ali nadomestilo za opravljanje določenih storitev, ki so del javne službe iz člena 93 Pogodbe, spadati na področje uporabe uredbe o pooblastitvi.

(19)  Uredbo (ES) št. 1370/2007 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1370/2007 se spremeni brez poseganja v Direktivo 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta (7) pravo Unije na področju javnih naročil [Direktiva …, še ni objavljena] : [Sprememba 17]

1.  člen 2 se spremeni:

(-a) vstavi se naslednja točka: "

„(aa) „javni železniški potniški prevoz“ pomeni javni potniški prevoz po železnici brez drugih vrst potniškega prevoza po tirih, kot so podzemne železnice, tramvaji in sistemi tramvaj-vlak;“; [Sprememba 18]

"

(a)  točka (c) se nadomesti z naslednjim:"

„(c) ,pristojni lokalni organ‘ pomeni vsak pristojni organ, katerega geografska pristojnost ne pokriva celotnega državnega ozemlja in ki med drugim pokriva potrebe po prevozu v urbani aglomeraciji in/ ali na ruralnem območju okolišu ali v regiji, vključno na čezmejni ravni ;“; [Sprememba 19]

"

(b)  v točki (e) se doda naslednji pododstavek:"

„Obseg obveznosti javne službe izključuje vključuje vse storitve javnega prevoza, ki presegajo to, kar je nujno so med drugim potrebne za doseganje koristi ekonomskih, tehničnih ali geografskih učinkov mreže na lokalno, regionalno ali podnacionalno omrežje; lokalni, regionalni ali podnacionalni ravni. Taki učinki mreže nastanejo z integracijo prevoznih storitev, zaradi česar postane javni prevoz privlačnejši za potnike in učinkovitejši za sektor javnega prevoza. Učinke mreže je mogoče ustvariti s storitvami, pri katerih je prag rentabilnosti dosežen, in tistimi, pri katerih ta prag ni dosežen, pa tudi na različnih geografskih ravneh, ravneh voznega reda ali tarif. “; [Sprememba 20]

"

2.  vstavi se naslednji člen:"

„Člen 2a

Multimodalni in trajnostni načrti javnega prevoza in obveznosti javne službe [Sprememba 21]

1.  Pristojni organi določijo in redno posodabljajo multimodalne načrte javnega potniškega prevoza, ki za ozemlje v njihovi pristojnosti zajemajo vse ustrezne vrste prevoza. Ti načrti javnega prevoza opredeljujejo cilje politike javnega prevoza in sredstva za njihovo izvajanje, ki zajemajo vse ustrezne načine prevoza za ozemlje, za katerega so odgovorni, s čimer spodbujajo socialno in teritorialno kohezijo . Omogoči se, da ti načrti vsebujejo informacije o načrtih javnega prevoza, ki so že v javni uporabi. Že obstoječe medregionalne storitve se upoštevajo. Ti načrti vključujejo vsaj: [Sprememba 22]

   (a) strukturo omrežja ali prog;
   (b) temeljne zahteve, ki jih mora izpolniti ponudba javnega prevoza, kot so kar med drugim vključuje dostopnost za invalide ter , ozemeljska povezljivost, varnost, modalne in intermodalne povezave na glavnih povezovalnih vozliščih, značilnosti ponudbe, kot so časi delovanja, pogostost storitev in najmanjša stopnja uporabe zmogljivosti ; [Sprememba 23]
   (ba) merila učinkovitosti za javni železniški potniški prevoz, ki med drugim vključujejo modalni delež javnega prevoza, točnost, stroškovno učinkovitost, pogostost storitev, zadovoljstvo strank in kakovost voznega parka; [Sprememba 24]
   (c) standarde kakovosti, povezane s postavkami, kot so lastnosti opreme postajališč in železniškega voznega parka, točnost in zanesljivost, čistost, služba in informacije za uporabnike, obravnava in reševanje pritožb, spremljanje kakovosti storitev in varnostne standarde , pa tudi vidike nadzora v zvezi z voznim parkom, infrastrukturo in storitvami, vključno z informacijami ; [Sprememba 25]
   (d) načela tarifne politike, kot je uporaba socialnih tarif ;[Sprememba 26]
   (e) operativne zahteve, kakor je prevoz koles, upravljanje prometa in načrt za nepredvidljive razmere v primeru motenj veljavna pravila, ki se nanašajo na pravice potnikov, socialne pogoje in pogoje zaposlitve, varstvo okolja in določanje okoljskih ciljev . [Sprememba 27]

Pri določitvi načrtov javnega prevoza pristojni organi upoštevajo zlasti veljavna pravila v zvezi s pravicami potnikov ter socialnim varstvom in varstvom na področju zaposlovanja in okolja. [Sprememba 28]

Pristojni organi sprejmejo in objavijo načrte javnega prevoza po posvetovanju z ustreznimi zainteresiranimi stranmi. Za namene te uredbe so ustrezne zainteresirane strani, ki jih je treba upoštevati, vsaj izvajalci prevoza , ki vključujejo vsaj izvajalce prevoza, upravljavce upravljavci infrastrukture in , če je to ustrezno, ter predstavniške organizacije potnikov in zaposlenih, ter jih objavijo . [Sprememba 29]

2.  Določitev obveznosti javne službe in sklepanje pogodb o izvajanju javne službe sta skladna z veljavnimi načrti javnega prevoza.

3.  Specifikacija obveznosti javne službe za javni potniški promet in obseg njihove uporabe se določita na naslednji način:

   (a) opredeljena sta v skladu s členom 2(e);
   (b) ustrezna sta za doseganje ciljev načrta javnega prevoza, in sicer se razpisni postopek določi glede na standarde kakovosti, ki jih je treba doseči, in ustrezna sredstva za dosego teh standardov, da se dosežejo cilji načrta javnega prevoza ; [Sprememba 30]
   (c) ne presegata obsega, ki je nujen in sorazmeren sta nujna in sorazmerna za doseganje ciljev iz načrta načrtov javnega prevoza ter v zvezi z javnim železniškim potniškim prevozom upoštevata Direktivo 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta * . [Sprememba 31]

Pri oceni ustreznosti iz točke (b) se upošteva, ali je javno poseganje v izvajanje potniškega prevoza primerno sredstvo za doseganje ciljev iz načrtov javnega prevoza. [Sprememba 32]

Za javne storitve železniškega potniškega prevoza se pri oceni nujnosti in sorazmernosti iz točke (c) upoštevajo storitve prevoza iz člena 10(2) Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (prenovitev) (8) ter vse informacije, ki so na voljo upravljavcem infrastrukture in regulatornim organom v skladu s prvim stavkom člena 38(4) navedene direktive. [Sprememba 33]

4.  Specifikacije obveznosti javne službe in z njimi povezano nadomestilo čistega finančnega učinka obveznosti javne službe:(a) dosegajo cilje iz načrta javnega prevoza na stroškovno najučinkovitejši učinkovit način in ;(b) zagotavljajo dolgoročno finančno vzdržno izvajanje javnega potniškega prometa v skladu z zahtevami iz načrta javnega prevoza. [Sprememba 34]

5.  Pristojni organ pri pripravljanju specifikacij določi osnutek specifikacij obveznosti javne službe in njihovega obsega, osnovne korake za ocenjevanje njihove skladnosti z zahtevami iz odstavkov 2, 3 in 4 ter rezultate ocenjevanja.

Pristojni organ se o teh specifikacijah na primeren način posvetuje z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, ki vključujejo vsaj izvajalce prevoza, upravljavce infrastrukture, če je to ustrezno, in predstavniške organizacije potnikov in zaposlenih, ter upošteva njihova stališča. [Sprememba 35]

6.  Za javne storitve železniškega potniškega prevoza:

   (a) skladnost ocene in postopkov iz tega člena zagotovi regulatorni organ, opredeljen v členu 55 Direktive 2012/34/EU, tudi na lastno pobudo na zahtevo katere koli zainteresirane strani ; [Sprememba 36]
   (b) največji letni obseg pogodbe je najmanjše število pogodb o izvajanju javne službe za železniški promet v državi članici: , izražen v vlakovnih kilometrih, je opredeljen z višjo od naslednjih vrednosti: 10 milijonov vlakovnih kilometrov ali ena tretjina celotnega obsega nacionalnega javnega potniškega prevoza, ki se izvaja po pogodbah o izvajanju javne službe.
   ena pogodba v primeru obsega nacionalnega trga za železniški potniški prevoz, ki se izvaja po pogodbi o izvajanju javne službe, v vrednosti do 20 milijonov vlakovnih kilometrov;
   dve pogodbi v primeru obsega nacionalnega trga za železniški potniški prevoz, ki se izvaja po pogodbi o izvajanju javne službe, v vrednosti od 20 milijonov vlakovnih kilometrov do 100 milijonov vlakovnih kilometrov, pod pogojem, da velikost ene pogodbe ne presega 75 % skupnega tržnega obsega v okviru pogodb o izvajanju javnega službe;
   tri pogodbe v primeru obsega nacionalnega trga za železniški potniški prevoz, ki se izvaja po pogodbi o izvajanju javne službe, v vrednosti od 100 milijonov vlakovnih kilometrov do 200 milijonov vlakovnih kilometrov, pod pogojem, da velikost ene pogodbe ne presega 75 % skupnega tržnega obsega v okviru pogodb o izvajanju javnega službe;
   štiri pogodbe v primeru obsega nacionalnega trga za železniški potniški prevoz, ki se izvaja po pogodbi o izvajanju javne službe, v vrednosti nad 200 milijonov vlakovnih kilometrov, pod pogojem, da velikost ene pogodbe ne presega 50 % skupnega tržnega obsega v okviru pogodb o izvajanju javnega službe. [Sprememba 69]
   (ba) pristojni organ določi proge, za katere se dodelijo pogodbe o izvajanju javne službe v skladu z Direktivo 2012/34/EU.“; [Sprememba 38]

____________

* Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L 343, 14.12.2012, str. 32).

"

3.  člen 4 se spremeni:

(a)  v odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:"

„(a) jasno opredeljujejo obveznosti javne službe, določene v členu 2(e) in členu 2a, ki jih mora izvajalec javne službe izpolniti, in zadevna geografska območja prometna omrežja, in od izvajalca zahtevajo, da pristojnemu organu da na voljo vse informacije, ki so pomembne za sklepanje pogodb o izvajanju javne službe, pri čemer se spoštuje poslovna tajnost ;“ [Sprememba 39]

"

(b)  zadnji stavek točke (b) odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:"

„V primeru pogodb o izvajanju javne službe, ki niso sklenjene v skladu s členom 5(3), se ti parametri določijo tako, da nobeno nadomestilo ne more preseči ni višje ali nižje od zneska, potrebnega za kritje neto finančnega učinka na stroške in prihodke, nastale zaradi izpolnjevanja obveznosti javne službe, pri čemer se upoštevajo s tem povezani prihodki, ki jih izvajalec javne službe obdrži, in tudi primeren dobiček;“ [Sprememba 40]

"

(ba)  odstavek 5 se nadomesti z naslednjim: "

„5. Brez poseganja v nacionalno pravo in pravo Unije, vključno z reprezentativnimi kolektivnimi pogodbami med socialnimi partnerji, pristojni organi od izbranega izvajalca javne službe zahtevajo, da osebju zagotovi delovne razmere na podlagi zavezujočih nacionalnih, regionalnih ali lokalnih socialnih standardov in/ali da v primeru spremembe izvajalca izvede obvezen prenos osebja. Kadar pride do takega prenosa se osebju, ki ga je za opravljanje storitev predhodno zaposlil prejšnji izvajalec, priznajo enake pravice kot tiste, ki bi jih uživalo, če bi prišlo do prenosa v smislu Direktive 2001/23/ES. Kadar pristojni organi od izvajalcev javne službe zahtevajo, da izpolnjujejo določene socialne standarde, razpisna dokumentacija in pogodbe o izvajanju javne službe vsebujejo seznam zadevnega osebja in pregledno navedene podrobnosti o njegovih pogodbenih pravicah ter pogoje, pod katerimi so zaposleni povezani s temi storitvami.“; [Sprememba 41]

"

(c)  odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:"

Kadar 6. Pristojni organi v skladu z nacionalnim pravom od izvajalcev javne službe zahtevajo, da izpolnjujejo določene kakovostne določijo zavezujoče standarde kakovosti in socialne standarde, ali določijo ter ustrezna socialna in kakovostna merila,vključno z obveznostjo za izvajalce javne službe, da izpolnjujejo veljavne reprezentativne kolektivne pogodbe in zagotavljajo dostojno zaposlitev in delovne razmere, ter jih se ti standardi in vključijo ali vključijo sklicevanja nanje v razpisno dokumentacijo in pogodbe o izvajanju javne službe, neglede na razpisni postopek .“; [Sprememba 42]

"

(d)  doda se naslednji odstavek:"

„8. Pristojni organi vsem zainteresiranim stranem zagotovijo ustrezne informacije za pripravo ponudbe v okviru za konkurenco odprtega razpisnega postopka, ob spoštovanju poslovne tajnosti . Te informacije vključujejo podatke o povpraševanju potnikov, prevozninah, stroških in prihodkih, povezanih z javnim potniškim prevozom, na katerega se nanaša razpis, ter podrobnosti o specifikacijah infrastrukture, ki je pomembna za obratovanje potrebnih vozil ali železniškega voznega parka, s čimer jim omogočijo pripravo poslovnih načrtov na podlagi natančnih podatkov. Upravljavci infrastrukture podprejo pristojne organe pri zagotavljanju vseh ustreznih specifikacij infrastrukture. Za neizpolnjevanje zgornjih določb se zagotovi pravni pregled iz člena 5(7).“; [Sprememba 43]

"

4.  člen 5 se spremeni:

(-a) vstavi se naslednji odstavek: "

„1a. Vsak pristojni organ, bodisi samostojni organ ali skupina organov, tudi iz več kot ene države članice, ima pravico, da dodeli pogodbe o izvajanju javne službe v skladu s pravili iz te uredbe.“; [Sprememba 44]

"

(-aa) vstavita se naslednja odstavka: "

„3a. Do konca prehodnega obdobja iz člena 8(2) lahko države članice in, če to dovoljuje nacionalno pravo, pristojni organi iz konkurenčnih razpisnih postopkov za sklepanje pogodb o izvajanju javne službe v železniškem prevozu, ki jih pristojni organi organizirajo na svojem ozemlju v skladu z odstavkom 3 tega člena, izključijo vsako železniško podjetje ali izvajalca ali vsako podružnico pod neposrednim ali posrednim nadzorom železniškega podjetja ali krovne družbe, če železniško podjetje, ki ima nadzor, krovna družba, ki ima nadzor, ali njune podružnice:

   (a) ima licenco in izvaja storitve notranjega železniškega prometa v državi članici, v kateri pristojni organi ne smejo sklepati pogodb o izvajanju javne službe s konkurenčnimi razpisnimi postopki, in
   (b) je izkoristilo ugodnost neposredne sklenitve pogodb o izvajanju javne službe železniškem prevozu, katerih delež v vrednosti presega 50 % skupne vrednosti vseh pogodb o izvajanju javne službe v železniškem prevozu, sklenjenih s tem železniškim podjetjem ali krovno družbo ali njunimi podružnicami.

Za namene tega odstavka „nadzor“ pomeni vse pravice, pogodbe ali druge načine, s katerimi se bodisi ločeno bodisi v kombinaciji in ob upoštevanju dejanskih ali pravnih razmer omogoči odločujoče vplivanje na podjetje, zlasti s pomočjo:

   (a) lastništva ali pravice uporabe celotnega ali dela premoženja podjetja;
   (b) pravic ali pogodb, ki dajejo pravico do odločujočega vplivanja na sestavo, glasovanje ali odločitve socialnih organov tega podjetja.

3b.  Države članice in, če dovoljuje nacionalno pravo, pristojni organi lahko iz za konkurenco odprtih razpisnih postopkov izključijo vsakega izvajalca ali podjetje, ki je pod neposrednim ali posrednim nadzorom pravne ali fizične osebe ali oseb, registriranih v tretji državi oziroma tretjih državah, razen če so te države sprejele ukrepe, s katerimi so omogočile sklepanje pogodb o izvajanju javne službe prek konkurenčnih razpisov za železniška podjetja, ki jim je licenco podelila država članica.“; [Sprememba 68]

"

(a)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"

„4. Pod pogojem, da nacionalno pravo tega ne prepoveduje, se pristojni organi lahko odločijo za neposredno sklenitev pogodb o izvajanju javne službe:

   (a) kadar je njihova povprečna letna vrednost ocenjena na: manj kot 1 000 000 EUR ali manj kot 5 000 000 EUR, če pogodba o izvajanju javnih storitev vključuje javni železniški prevoz, ali
   (b) kadar je njihov namen letno opraviti manj kot 300 000 kilometrov na vozilo storitev javnega potniškega prevoza oziroma manj kot 150 000 500 000 kilometrov na vozilo , če pogodba o izvajanju javne službe vključuje železnico. [Sprememba 47]
   (ba) kadar se tehnične specifikacije posameznega železniškega sistema v okviru javnega železniškega potniškega prevoza bistveno razlikujejo od TSI glavnega železniškega omrežja posamezne države članice, s katero ni povezan. [Sprememba 75]

V primeru, da se pogodba o izvajanju javne službe sklene neposredno z malim ali srednje velikim podjetjem, ki upravlja največ 23 vozil, se te zgornje meje lahko povišajo bodisi do povprečne letne vrednosti, ocenjene na manj kot 2 000 000 EUR ali na letno opravljanje manj kot 600 000 kilometrov storitev javnega potniškega prevoza na vozilo .“; [Sprememba 48]

"

(aa)  odstavek 5 se nadomesti z naslednjim: "

„5. V primeru prekinitve storitev ali neposrednega tveganja za nastanek takšnega položaja lahko pristojni organ sprejme nujne ukrepe. Izredne razmere lahko zajemajo tudi nezmožnost pristojnega organa, da pravočasno začne razpisni postopek za pogodbo o izvajanju javne službe in/ali pravočasno sklene pogodbo z izvajalcem. Ti nujni ukrepi so v obliki neposredne sklenitve ali formalnega sporazuma o podaljšanju pogodbe o izvajanju javne službe ali naložitve opravljanja določenih obveznosti javne službe. Izvajalec javne službe ima pravico do pritožbe zoper odločitev o naložitvi opravljanja določenih obveznosti javne službe. Sklenitev ali podaljšanje pogodbe o izvajanju javne službe z nujnimi ukrepi oziroma naložitev take pogodbe ne presega dveh let.“; [Sprememba 63]

"

(b)  odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:"

6. Pristojni organi , ki so odgovorni za določanje načrtov javnega prevoza iz člena 2a, se lahko v skladu z Direktivo 2012/34/EU, če tega nacionalno pravo ne prepoveduje, odločijo, da bodo z namenom povečanja konkurence med železniškimi podjetji pogodbe za javni železniški potniški promet, ki zajemajo dele istega omrežja ali svežnja prog, sklenili z različnimi železniškimi podjetji. Za ta namen se lahko pristojni organi pred objavo razpisnega postopka odločijo omejiti število pogodb, ki se bodo sklenile z istim železniškim podjetjem za neposredno sklenitev pogodbe o izvajanju javne službe v zvezi s storitvami javnega železniškega potniškega prevoza , in sicer pod naslednjimi pogoji:

   (a) načrt javnega prevoza vsebuje zahteve, ki veljajo celotno obdobje trajanja pogodbe in se nanašajo na:
   spremembo števila potnikov,
   točnost storitev,
   stroškovno učinkovitost v smislu kapitalske produktivnosti,
   pogostost obratovanja vlaka,
   zadovoljstvo strank,
   kakovost voznega parka;
   (b) pristojni organ najpozneje 18 mesecev pred začetkom pogodbe objavi, kako je treba izpolniti zahteve iz točke (a) tega odstavka z neposredno sklenitvijo pogodbe o izvajanju javne službe, in redno ocenjuje izpolnjevanje teh zahtev v letnem poročilu iz člena 7(1). Če zainteresirani izvajalec v železniškem prometu ali železniško podjetje vloži pritožbo, regulatorni organ oceni razloge, ki jih navede pristojni organ, in sprejme odločitev najpozneje v dveh mesecih po vložitvi pritožbe. Regulatorni organ lahko ukrepa tudi na lastno pobudo;
   (c) regulatorni organ najpozneje 24 mesecev pred koncem veljavne pogodbe oceni, ali so bile izpolnjene zahteve, določene v točki (a) tega odstavka in ocenjene v skladu s točko 7(1). Pristojni organ regulatornemu organu predloži vse podatke, ki so potrebni za to oceno.

Kadar regulatorni organ ugotovi, da zahteve iz točke (a) tega odstavka niso izpolnjene, od pristojnega organa nemudoma zahteva, da v skladu z odstavkom 3 tega člena sklene novo pogodbo o izvajanju javne službe.

Odločitev neodvisnega regulatornega organa je zavezujoče in velja takoj.

Z odstopanjem od člena 4(3) trajanje teh pogodb ni daljše od devetih let.

Komisija sprejme delegirane akte s katerimi podrobno opredeli zahtve iz točke (a) tega odstavka .“; [Sprememba 50]

"

5.  vstavi se naslednji člen:"

„Člen 5a

Železniški vozni park

1.  Države članice Pristojni organi v skladu s pravili o državnih pomočeh sprejmejo ustrezne ukrepe, da zagotovijo učinkovit in nediskriminatorni dostop učinkovite in nediskriminatorne pogoje dostopa do primernega železniškega voznega parka za javni železniški potniški prevoz izvajalcem, ki želijo izvajati storitve javnega železniškega potniškega prevoza na podlagi pogodbe o izvajanju javne službe. [Sprememba 51]

2.  Kadar na zadevnem trgu ni podjetij za zakup železniškega voznega parka, ki bi vsem zadevnim izvajalcem javnega železniškega potniškega prometa zagotavljala zakup železniškega voznega parka iz odstavka 1 pod nediskriminatornimi in poslovno privlačnimi pogoji, države članice zagotovijo, da preostanek vrednostnega tveganja za železniški vozni park krije pristojni organ v skladu s pravili o državnih pomočeh, če tako zahtevajo izvajalci, ki nameravajo in so sposobni sodelovati v razpisnih postopkih za pogodbe o izvajanju javne službe, da bi lahko sodelovali v takšnih razpisnih postopkih.

Pristojni organ lahko zahtevo iz prvega pododstavka izpolni na enega od naslednjih načinov različne načine, ki omogočajo ekonomijo obsega, kot so : [Sprememba 52]

   (a) z nakupom železniškega voznega parka, ki se uporablja za izvrševanje pogodbe o izvajanju javne službe, po tržni ceni, , da bi ga dal na voljo izbranemu izvajalcu javne službe po tržni ceni ali kot del pogodbe o izvajanju javne službe v skladu s členom 4(1)(b), členom 6 in, če je ustrezno, s Prilogo, [Sprememba 53]
   (b) z zagotovitvijo garancije za financiranje železniškega voznega parka, ki se uporablja za izvrševanje pogodbe o izvajanju javne službe, po tržni ceni ali kot del pogodbe o izvajanju javne službe v skladu s členom 4(1)(b), členom 6 in, če je ustrezno, s Prilogo. Takšna garancija lahko krije preostanek vrednostnega tveganja, pri čemer se po potrebi upoštevajo ustrezna pravila o državnih pomočeh,
   (c) tako, da se v pogodbi o izvajanju javne službe zaveže prevzeti železniški vozni park po tržni ceni ob izteku veljavnosti pogodbe,
   (ca) s sodelovanjem s sosednjimi lokalnimi organi, da se zagotovi večji vozni park. [Sprememba 54]

3.  V primerih iz točk (b) in (c) drugega pododstavka odstavka 2 ima pristojni organ pravico od izvajalca javne službe zahtevati, da po izteku veljavnosti pogodbe o izvajanju javne službe prenese železniški vozni park na novega izvajalca, s katerim se sklene pogodba. Pristojni organ lahko zaveže novega izvajalca javnega prevoza, da prevzame železniški vozni park. Prenos se opravi po tržnih cenah. [Sprememba 55]

34.  Če se železniški vozni park prenese na novega izvajalca javnega prevoza, pristojni organ v razpisni dokumentaciji zagotovi podrobne podatke o stroških vzdrževanja železniškega voznega parka in njegovem fizičnem stanju. [Sprememba 56]

4.  Komisija do [18 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] sprejme ukrepe, ki določajo podrobnosti postopka, ki ga je treba upoštevati za uporabo odstavkov 2 in 3 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom preverjanja iz člena 9a(2). “; [Spremembi 57 in 82]

"

6.  v členu 6 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"

„1. Vsa nadomestila, povezana s splošnim pravilom ali pogodbo o izvajanju javne službe, so ne glede na način sklenitve pogodbe v skladu s členom 4. Vsa nadomestila ne glede na njihovo naravo, povezana s pogodbo o izvajanju javne službe, ki ni bila sklenjena v skladu s členom 5(3) ali povezana s splošnim pravilom, so poleg tega v skladu z določbami iz Priloge.“;

"

7.  člen 7 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

„1. Vsak pristojni organ enkrat letno objavi zbirno poročilo o obveznostih javne službe pod njegovo odgovornostjo, datumu začetka in obdobju veljavnosti pogodb o izvajanju javne službe, izbranih izvajalcih javne službe ter o nadomestilih in izključnih pravicah, ki so v zameno dodeljene tem izvajalcem javne službe. V njem so navedeni ocena doseženih rezultatov in vsi kazalniki prevozne dejavnosti, vključno s točnostjo, zanesljivostjo, čistostjo, zadovoljstvom uporabnikov na podlagi javne ankete, in najnižja stopnja uporabe zmogljivosti. Poročilo razlikuje med avtobusnim in železniškim prevozom in omogoča nadzor ter oceno uspešnosti, kakovosti in financiranja javnega prometnega omrežja ter, če je ustrezno, vsebuje informacije o vrsti in obsegu dodeljenih izključnih pravic. Države članice olajšajo osrednji dostop do teh poročil, na primer prek skupnega spletnega portala. Komisija pripravi povzetek teh poročil in ga v vseh delovnih jezikih pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. “; [Sprememba 58]

"

(b)  v odstavku 2 se doda naslednja točka:"

„(d) previden datum začetka in obdobje veljavnosti pogodbe o izvajanju javne službe.“;

"

8.  člen 8 se spremeni:

(a)  prvi pododstavek odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Brez poseganja v odstavek 3 je sklepanje pogodb o izvajanju javne službe, ki se nanašajo na področju železniškega prevoza, razen ostalih vrst prevoz po cestah ali druge vrste prevoza po tirih, kot so podzemna železnica, tramvaji ali tramvaji sistemi tramvaj-vlak , od 3. decembra 2019 v skladu s členom 5(3) . Vse Pogodbe o izvajanju javne službe z drugimi vrstami prevoza po tirih in po cesti morajo biti najpozneje do v železniškem potniškem prometu se od 3. decembra 2019 sklenjene 2022 sklenejo v skladu s členom 5(3) . Pristojnim organom, ki so odgovorni za določanje načrtov javnega prevoza iz člena 2a, se do 3. decembra 2022 podelijo vsa potrebna pooblastila za sklepanje pogodb o izvajanju javne službe v skladu s členom 5. Države članice v tem prehodnem obdobju, ki traja do 3. decembra 2019, teh prehodnih obdobjih sprejmejo ukrepe za postopno uskladitev s členom 5(3), da bi preprečile resne strukturne težave, zlasti v zvezi s prevoznimi zmogljivostmi.“; [Sprememba 59],

"

(aa)  v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:"

„Države članice v roku šestih mesecev po izteku prve polovice prehodnih obdobij Komisiji predložijo poročilo o napredku, v katerem izpostavijo izvajanje morebitnega postopnega sklepanja pogodb o izvajanju javne službe v skladu s členom 5. Komisija lahko na podlagi poročil o napredku držav članic predlaga ustrezne ukrepe, namenjene državam članicam.“; [Sprememba 60]

"

(b)  vstavi se naslednji odstavek:"

„2a. Pogodbe o izvajanju javne službe za javni železniški potniški promet, ki niso skladne s členom 5 in so bile neposredno sklenjene med 1. januarjem 2013 in 2. pred 3  decembrom 2019, se lahko izvajajo do izteka njihove veljavnosti. Vendar se v nobenem primeru ne smejo izvajati po 31. decembru 2022 2022, v vsakem primeru pretečejo najpozneje ... (9) .“; [Sprememba 61]

"

(c)  v odstavku 3 se zadnji stavek drugega pododstavka nadomesti z naslednjim:"

„Pogodbe iz točke (d) se lahko izvajajo do izteka njihove veljavnosti, če imajo omejeno veljavnost, primerljivo z veljavnostmi, določenimi v členu 4.“;

"

9.  vstavi se naslednji člen:"

„Člen 9a

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za enotno evropsko železniško območje, ustanovljen s členom 62 Direktive 2012/34/EU. Odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta*.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

------------------

* Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).“

"

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije . V prečiščeni obliki Uredbe (ES) št. 1370/2007, ki jo spreminja, je na voljo v treh mesecih po njeni objavi. [Sprememba 62]

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL C 327, 12.11.2013, str. 122.
(2)UL C 356, 5.12.2013, str. 92.
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 26. februarja 2014.
(4)Bela knjiga: Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu; COM(2011)0144.
(5)Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(6)Uredba Sveta (EU) št. .../... o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne državne pomoči in Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza, COM(2012)0730 z dne 5. 12. 2012.
(7)Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243).
(8)UL L 343, 14.12.2012, str. 32.
(9) UL: prosimo vstavite datum 10 let od začetka veljavnosti te uredbe (akt o spremembi 2013/0028(COD))

Zadnja posodobitev: 11. julij 2017Pravno obvestilo