Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0014(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0016/2014

Внесени текстове :

A7-0016/2014

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 9.4
CRE 26/02/2014 - 9.4

Приети текстове :

P7_TA(2014)0151

Приети текстове
PDF 718kWORD 363k
сряда, 26 февруари 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз ***I
P7_TA(2014)0151A7-0016/2014
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD)) (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0027),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0029/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1) ,

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 октомври 2013 г.(2) ,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност от Сейма на Република Литва, Сената на Румъния и Риксдага на Кралство Швеция, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не е съобразен с принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол (А7‑0016/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да представи финансова обосновка, която изцяло взема предвид резултата от законодателното споразумение между Европейския парламент и Съвета по всички законодателни актове в рамките на четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт с цел изпълнение на бюджетните и кадровите изисквания на ERA и евентуално на службите на Комисията;

3.  Подчертава, че никое решение на законодателния орган относно проекта на регламент не засяга решенията на бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура;

4.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 327, 12.11.2013 г., стр. 122.
(2) ОВ С 356, 5.12.2013 г., стр. 92.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 26 февруари 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004
(Текст от значение за ЕИП)
P7_TC1-COD(2013)0014

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1) ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2) ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3) ,

като имат предвид, че:

(1)  Постепенното изграждане на европейско железопътно пространство без граници изисква действия на Съюза в областта на техническите регламенти, приложими за железопътния транспорт по отношение на техническите аспекти (оперативна съвместимост), както и на аспектите на безопасността, които са неразривно свързани и изискват по-високо ниво на хармонизация на равнище ЕС. Съответното законодателство в областта на железопътния транспорт, по-специално трите пакета за железопътния транспорт, беше прието през последните две десетилетия, като Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(4) и Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(5) са най-важните актове.

(2)  Едновременното преследване на целите за постигане на безопасност и оперативна съвместимост на железопътния транспорт изисква съществена техническа работа, която трябва да се ръководи от специализиран орган. Ето защо с втория законодателен пакет в областта на железопътния транспорт от 2004 г. беше необходимо в съществуващата институционална рамка и предвид равновесието на силите в Съюза да се създаде европейска агенция, отговорна за безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт (наричана по-долу „Агенцията“).

(3)  Европейската железопътна агенция първоначално бе създадена с Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета с цел да насърчи изграждането на европейско железопътно пространство без граници и да спомогне за съживяването на железопътния сектор, като същевременно укрепва основните му предимства по отношение на безопасността. Регламент (ЕО) № 881/2004 трябва да бъде заменен от нов акт поради значителния обем значителните промени в, които са необходими във връзка със задачите на Агенцията и нейната вътрешна организация. [Изм. 1]

(4)  Четвъртият законодателен пакет в областта на железопътния транспорт предлага важни промени за подобряване на работата на единното европейско железопътно пространство чрез изменения посредством преработка на Директива 2004/49/ЕО и Директива 2008/57/ЕО, които са пряко свързани със задачите на Агенцията. Тези директиви заедно с настоящия регламент предвиждат по-специално изпълняването на задачи, свързани с издаването на разрешения за возила и сертификати за безопасност, особено по отношение на трансграничния трафик, на равнището на Съюза. Това предполага по-силна роля за Агенцията. [Изм. 2]

(5)  Агенцията следва да допринася за създаването и ефективното функциониране на единно европейско железопътно пространство без граници и да гарантира високо ниво на безопасност, като същевременно подобрява конкурентоспособността на железопътния сектор. Това следва да се постигне чрез принос по технически въпроси за прилагането на законодателството на Европейския съюз чрез повишаване на нивото на оперативна съвместимост на железопътните системи и за разработването на общ подход към безопасността на европейската железопътна система. Агенцията следва да изпълнява и ролята на европейски орган, отговарящ за издаването, на равнището на Съюза, на разрешения за пускане на пазара на железопътни возила и типове возила, сертификати за безопасност на железопътни предприятия и разрешения за въвеждане в експлоатация на подсистеми за контрол, управление и сигнализация на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) по железопътната линия, разположени или управлявани на територията на целия Съюз . Освен това тя следва да наблюдава националните железопътни правила и дейността на националните органи, работещи в областта на безопасността и оперативната съвместимост на железопътната система. [Изм. 3]

(6)  При преследването на тези цели Агенцията се съобразява изцяло с процеса на разширяване на Съюза и със специфичните ограничения, отнасящи се до железопътните връзки с трети държави и със специфичното положение на железопътните мрежи с междурелсие, различно от стандартното, по-специално когато държавите членки са интегрирани добре в тези мрежи заедно с трети държави, но са изолирани от основната железопътна мрежа на Съюза . Тя Агенцията следва също така да носи цялата отговорност за задълженията и правомощията, които са ѝ възложени се стреми да допринесе за принципа на реципрочност между достъпа на трети държави до пазара на Съюза и достъпа на предприятия от Съюза до пазарите на трети държави . [Изм. 4]

(6a)  Агенцията следва да носи цялата отговорност за задълженията и правомощията, които са ѝ възложени. Националните органи по безопасността следва да носят цялата отговорност за решенията, които вземат. [Изм. 5]

(7)  При изпълнението на своите задачи, особено във връзка с разработването на препоръки, Агенцията следва да взема под особено внимание външни експертни познания в железопътната област. Източник на експертни познания следва да бъдат главно професионалисти експерти от железопътния сектор националните органи по безопасността съответните и други съответни национални власти органи, както и професионалисти от железопътния сектор, включително от представителни организации и независими нотифицирани организации за оценка на съответствието . Те следва да сформират компетентни и представителни работни групи към Агенцията. Агенцията следва да има предвид необходимостта от поддържане на баланс между рисковете и ползите, особено във връзка с управлението на конфликти на интереси, от една страна, и целта да бъдат получени възможно най-добри експертни познания, от друга страна. [Изм. 6]

(8)  За да се осигури поглед върху икономическия ефект на железопътния сектор и неговото въздействие върху обществото, за да се позволи вземането на информирани решения и за да се повиши ефективността на управлението на работните приоритети и разпределението на ресурсите в рамките на Агенцията, тя следва да засили участието си в дейностите по оценка на въздействието.

(9)  Агенцията следва да осигурява независима и обективна техническа помощ, главно на Комисията. Директива… [Директива за оперативната съвместимост] представлява основата за съставяне и преразглеждане на техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), докато Директива … [Директива относно безопасността на железопътния транспорт] представлява основата за съставяне и преразглеждане на общите методи за безопасност (ОМБ) и общите критерии за безопасност (ОКБ). Непрекъснатостта на работата и разработването на ТСОС, ОМБ и ОКБ във времето изискват постоянна техническа рамка и собствен персонал на специализиран орган. За тази цел Агенцията следва да носи отговорността за представяне на препоръки до Комисията във връзка със съставянето и преразглеждането на ТСОС, ОМБ и ОКБ. Националните органи за безопасност и регулаторни органи следва също да могат да поискат независимо техническо становище от Агенцията.

(10)  Железопътните предприятия бяха изправени пред различни проблеми при подаването на заявления за сертификати за безопасност пред компетентните национални органи, от мудни процедури и завишени разходи до неравноправно отношение, особено към новите участници в сектора. Сертификатите, издавани в дадена държава членка, не бяха безусловно признавани в други държави членки, което беше в ущърб на единното европейско железопътно пространство. За да станат процедурите за издаване на сертификати за безопасност на железопътните предприятия по-ефективни и безпристрастни, от съществено значение е преходът към единен сертификат за безопасност, валиден в целия Съюз в рамките на определените области на дейност и издаван от Агенцията. Преразгледаната Директива … [Директива относно безопасността на железопътния транспорт] осигурява основата за постигането на тази цел. [Изм. 7]

(11)  Понастоящем Директива 2008/57/ЕО предвижда за железопътните возила издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация във всяка държава членка, освен в особени случаи. Работната група за разрешенията за возила, създадена от Комисията през 2011 г., обсъди няколко случая, в които производители и железопътни предприятия са претърпели щети поради прекомерно дългите срокове и прекомерно високите разходи по процедурата за издаване на разрешения и предложи редица подобрения. Тъй като някои проблеми се дължат на сложността на настоящата процедура за издаване на разрешения за возила, тя следва да бъде опростена. Всяко железопътно возило следва да получи само едно разрешение и това разрешение за пускане на пазара на возила и типове возила следва да бъде издадено от Агенцията. Това ще доведе до осезаеми ползи за сектора чрез намаляване на разходите и времетраенето на процедурата и ще намали риска от потенциална дискриминация, особено спрямо нови дружества, желаещи да навлязат на вътрешния железопътен пазар. Преразгледаната Директива … [Директива относно оперативната съвместимост] осигурява основата за постигането на тази цел.

(11a)  На един отворен европейски железопътен пазар с увеличаващи се трансгранични дейности, спазването на изискванията за времето за управление и за почивка е от съществено значение за безопасността на железопътния транспорт и за лоялната конкуренция и следва да се контролира и прилага. Националните органи по безопасността следва да контролират времето за управление и за почивка, включително при трансгранични дейности. [Изм. 8]

(11б)  Персоналът на борда извършва оперативни задачи, свързани с безопасността, в рамките на железопътната система и отговаря за комфорта и безопасността на пътниците на борда на влаковете. Агенцията следва да въведе сертифициране, сходно със сертифицирането на машинистите на локомотиви, за да се гарантира висока степен на квалификация и компетентност, да се признае значението на тази професионална група за предоставянето на безопасни железопътни услуги, но също и да се улесни мобилността на работниците и служителите. [Изм. 9]

(12)  За да продължи да се развива единното европейско железопътно пространство, особено по отношение на предлагането на нужната информация на клиентите на товарни превози и пътниците, и като се има предвид ангажиментът на Агенцията понастоящем, необходимо е да ѝ бъде предоставена по-значима роля в областта на телематичните приложения в една гъвкава рамка, която осигурява оперативна съвместимост, както и дава възможност за съвместното съществуване на иновативни търговски стратегии . Това би гарантирало съгласувано развитие и бързо внедряване. [Изм. 10]

(13)  Предвид значението на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) за безпрепятственото развитие на единното европейско железопътно пространство и неговата безопасност и предвид разпокъсаното му неуспешното развитие и внедряване към днешна дата е необходимо да се засили цялостната му координация на равнището на Съюза. Осъществяването на целта за постигане на оперативна съвместимост и хармонизация на влаковите системи за контрол и сигнализация в рамките на Съюза понастоящем е сериозно застрашено от наличието на множество различни национални версии на ERTMS. [Изм. 11]

Поради това Агенцията, като най-компетентен орган на Съюза, следва да получи по-значителна роля в тази област, за да осигури съгласуваното развитие на ERTMS, да даде своя принос за гарантираното съответствие на оборудването за ERTMS с валидните спецификации и да гарантира, че европейските научноизследователски програми в областта на ERTMS са координирани с разработването на техническите спецификации за ERTMS. Освен това, за да станат процедурите за издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътната линия по-ефективни и безпристрастни, от съществено значение е преходът към единно разрешение, издавано от Агенцията и валидно в целия Съюз. Преразгледаната Директива … [Директива относно оперативната съвместимост] осигурява основата за постигането на тази цел.

(13a)  През последните години няколко произшествия в сектора на железопътните превозни услуги на товари илюстрираха необходимостта от подобряване на правилата на равнището на Съюза относно поддръжката на товарните вагони. Агенцията следва да работи за създаването на хармонизирани задължителни изисквания за редовни интервали на поддръжка. [Изм. 12]

(14)  По принцип компетентните национални органи събират такси за издаване на разрешения за возила и сертификати за безопасност. С прехвърлянето на компетентността на равнището на Съюза Агенцията следва да бъде оправомощена да събира тези такси от заявителите за издаване на сертификатите и разрешенията, упоменати в предходните съображения. Нивото на тези такси следва да е равно или по-ниско от средното понастоящем за Съюза варира съобразно обхвата на дейностите и областите на употреба, посочени в сертификата или разрешението, и следва да бъде определено с делегиран акт, приет от Комисията. Длъжностите в щатното разписание, финансирани с тези такси, не следва да бъдат засегнати от намалението на бройките на персонала, което се предвижда за всички институции и органи на Съюза. [Изм. 13]

(14a)  Този делегиран акт следва да гарантира, че размерът на таксите не надвишава разходите, свързани с въпросните процедури по издаване на сертификати или разрешения. [Изм. 14]

(15)  Обща цел е прехвърлянето на функциите и задачите от държавите членки към Агенцията да се осъществи ефективно, без намаляване на настоящото високо ниво на безопасност. Агенцията следва да има достатъчно ресурси за изпълнение на новите си задачи, а графикът за разпределяне на тези ресурси следва да се основава на ясно определени потребности. Предвид натрупаните експертни познания на националните органи, по-специално националните органи по безопасността, на Агенцията следва да бъде позволено да ги използва по целесъобразност, включително чрез договорни споразумения, при издаването на съответните разрешения и сертификати. За тази цел следва силно да се насърчава, подпомага и улеснява командироването на национални експерти в Агенцията. [Изм. 15]

(16)  Директива … [Директива относно безопасността на железопътния транспорт] и Директива … [Директива относно оперативната съвместимост] предвиждат преглед на националните мерки от гледна точка на безопасността и оперативната съвместимост, както и съвместимост с правилата за защита на конкуренцията. Те също така ограничават възможността държавите членки да приемат нови национални правила. Настоящата система, при която продължават да съществуват голям брой национални правила, води до възможни рискове за безопасността и конфликти с правилата на Съюза и поражда риск от недостатъчна прозрачност и прикрита дискриминация на чуждестранни оператори, особено на по-малките и новите сред тях. За да се премине към нова система на действително прозрачни и безпристрастни правила на ниво Съюз, необходимо е да се наложи постепенно намаляване на националните правила, включително и на оперативните правила . На равнището на Съюза е особено важно становище, основано на независими и неутрални експертни познания. За тази цел е необходимо да се засили ролята на Агенцията. [Изм. 16]

(17)  Работата, организацията и процедурите за вземане на решения в областта на оперативната съвместимост и безопасността на железопътния транспорт се различават значително между отделните национални органи по безопасността и нотифицираните органи за проверка на съответствието, което оказва неблагоприятно въздействие върху гладкото функциониране на единното европейско железопътно пространство. Възможно е отрицателно въздействие особено върху малките и средните предприятия, които желаят да навлязат на пазара на железопътния транспорт в друга държава членка. Ето защо засилената координация с оглед по-голяма хармонизация на равнището на Съюза е от особено значение. За тази цел Агенцията следва да контролира националните органи по безопасността и нотифицираните организации за оценка на съответствието чрез одити и инспекции. Контролът върху нотифицираните организации за оценка на съответствието следва да се извършва от националните органи по акредитация в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (6) . Необходим е също така равностоен контрол на работата на Агенцията. [Изм. 17]

(18)  В областта на безопасността е важно да се гарантират максимална възможна прозрачност и ефективен поток на информацията. Анализът на резултатите въз основа на общи показатели и свързването на всички страни в сектора са важни и трябва да бъдат направени. По отношение на статистиката е необходимо тясно сътрудничество с Евростат.

(19)  За да наблюдава развитието на оперативната съвместимост и безопасността, Агенцията следва да отговаря за публикуването на съответния доклад на всеки две години. Предвид своите технически експертни познания и безпристрастност Агенцията следва също така да подпомага Комисията при наблюдението на прилагането на законодателството на Съюза в областта на безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт.

(20)  Оперативната съвместимост на трансевропейската мрежа следва да се подобрява и да се подбират както текущи, така и нови инвестиционни проекти за финансова подкрепа от Съюза, които да са в унисон с преследваната цел за постигане на оперативна съвместимост съгласно Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7) . Агенцията е институцията, която може да допринесе за постигането на тези цели. [Изм. 18]

(21)  Поддръжката на подвижния състав е важна част от системата за безопасност. Все още няма истински европейски пазар за поддръжка на железопътно оборудване поради липсата на система за сертифициране на работилниците за поддръжка. Тази ситуация води до допълнителни разходи за сектора и до пътувания без товари. Ето защо следва постепенно да се развие и поддържа европейска система за сертифициране на работилниците за поддръжка, като Агенцията е най-подходящият орган, който да предлага адекватни решения на Комисията.

(22)  Професионалната квалификация, необходима на влаковите машинисти, е основен фактор за осигуряване както на безопасността, така и на оперативната съвместимост в Съюза. Тя е и предварително условие за свободното движение на работна сила в железопътния отрасъл. Този въпрос трябва да се решава с помощта на съществуващата рамка за социален диалог. Агенцията следва да осигури техническата подкрепа, необходима за отчитането на този аспект на равнището на Съюза.

(23)  Агенцията следва да организира и подпомага сътрудничеството между националните органи по безопасността и националните разследващи органи и представителни организации от железопътния сектор, действащи на европейско ниво, за да се насърчат прилагането на добри практики, обменът на информация, събирането на данни във връзка със сектора и за да се наблюдават цялостните показатели за безопасността на железопътната система.

(24)  За да се гарантират максимална прозрачност и равен достъп за всички участници до съответната информация, документите, предвидени за процедурите за оперативна съвместимост и безопасност, следва да бъдат обществено достъпни. Същото се отнася и за лицензите, сертификатите за безопасност и други документи от значение за железопътния транспорт. Агенцията следва да осигури ефикасно средство ефикасни, лесни за използване и лесно достъпни средства за обмен и публикуване на тази информация. [Изм. 19]

(25)  Насърчаването на иновациите и научноизследователската дейност в областта на железопътния транспорт е важна задача, чието изпълнение Агенцията следва да насърчава по всякакъв начин, предвид нейното реноме и положение. Финансовата помощ, осигурена в рамките на дейността на Агенцията в тази област, следва да не причинява нарушения на съответния пазар.

(26)  За да се увеличат ефикасността на финансовото подпомагане от страна на Съюза, неговото качество и съвместимостта му със съответните технически предписания, Агенцията като единствен орган на Съюза с доказана компетентност в областта на железопътния транспорт следва да играе активна роля в оценката на железопътни проекти с европейска добавена стойност, в тясно сътрудничество с управителите на националната инфраструктура . [Изм. 20]

(27)  Законодателството в областта на оперативната съвместимост и безопасността на железопътния транспорт, насоките за прилагането му и препоръките на Агенцията понякога може да пораждат тълкувателни и други проблеми за заинтересованите страни. Правилното и еднакво разбиране на тези актове е задължително условие за ефективното прилагане на законодателството в областта на железопътния транспорт и функционирането на пазара на железопътни превози. Ето защо Агенцията следва да се ангажира активно в обучения и разяснителни дейности в това отношение, като обърне специално внимание на малките и средните предприятия . [Изм. 21]

(27a)  Агенцията следва да сътрудничи изцяло и да оказва помощ във възможно най-голяма степен на националните органи, извършващи граждански или наказателни разследвания, когато разследванията засягат въпроси, за които Агенцията носи отговорност. [Изм. 22]

(28)  С оглед адекватното изпълнение на своите задачи, Агенцията следва да има юридическа правосубектност и самостоятелен бюджет, финансиран главно чрез вноска от Съюза и чрез такси, заплащани от заявителите. Вноската от Съюза следва да бъде оценявана и преразглеждана при всяко възлагане на нови компетентности, които не са предмет на такси, заплащани от заявителите. Независимостта и безпристрастността на Агенцията не следва да бъдат излагани на риск от финансови вноски, които получава от държави членки, трети държави или други субекти. За да се гарантира независимост при ежедневното ѝ управление и издаваните становища, препоръки и решения, организацията на Агенцията следва да бъде прозрачна, изпълнителният директор следва да носи пълна отговорност. Персоналът на Агенцията следва да бъде независим и да има подходящ баланс между служителите на краткосрочни и дългосрочни договори, командированите национални експерти и длъжностните лица на постоянен договор, за да се запазят организационните знания и непрекъснатостта на дейността, като същевременно се поддържа непрестанен обмен на експертни познания с представители на железопътния сектор. [Изм. 23]

(29)  За да се гарантира ефективното изпълнение на функциите на Агенцията, държавите членки и Комисията следва да бъдат представени в управителен съвет, на който са предоставени необходимите правомощия, включително за изготвяне на бюджета и одобряване на годишните и многогодишните работни програми.

(30)  За да се гарантира прозрачност на решенията на управителния съвет, на неговите заседания следва да присъстват представители на съответните сектор, но без право на глас, като това право се запазва за представителите на публичните органи, които отговарят пред органите за демократичен контрол. Представителите на сектора следва да бъдат назначени от Комисията въз основа на представителността си на равнището на Съюза за железопътните предприятия, управителите на инфраструктура, железопътната промишленост, нотифицираните организации, определените органи, професионалните съюзи, пътниците и по-специално пътниците с ограничена подвижност, както и клиентите на товарни превози. [Изм. 24]

(31)  Следва да се създаде изпълнителен съвет, който да подготвя заседанията на управителния съвет и да го консултира във връзка с предстоящите за вземане решения.

(32)  Необходимо е да се гарантира, че страните, засегнати от решенията на Агенцията, се ползват от нужните им мерки за правна защита по независим и безпристрастен начин. Следва да се установи подходящ механизъм за обжалване, така че решенията на изпълнителния директор да подлежат на обжалване пред специализиран апелативен съвет, който действа напълно независимо от Комисията, Агенцията, националните органи по безопасността и който и да било субект в железопътния сектор и чиито решения от своя страна подлежат на обжалване пред Съда на Европейския съюз. [Изм. 25]

(32a)  Служителите на Агенцията, консултиращи апелативния съвет, не следва преди това да са участвали във вземането на обжалваното решение. [Изм. 26]

(33)  Една по-широка стратегическа перспектива във връзка с дейностите на Агенцията ще помогне нейните ресурси да се планират и управляват по-ефективно и ще допринесе за по-високо качество на работата ѝ. Поради това управителният съвет следва да приема и редовно да актуализира многогодишна работна програма след надлежна консултация със съответните заинтересовани страни.

(34)  Дейността на Агенцията следва да бъде прозрачна. Следва да бъде гарантиран ефективен контрол от страна на Европейския парламент, като за тази цел Европейският парламент следва да има възможността да изслушва изпълнителния директор на Агенцията и да участва в консултации по многогодишната и годишната работна програма. Агенцията следва също да прилага съответното законодателство на Съюза по отношение на публичния достъп до документите. [Изм. 27]

(35)  Тъй като през последните години бяха създадени повече децентрализирани агенции, бюджетният орган се стреми да подобри прозрачността и контрола върху управлението на средствата, отпуснати им от Съюза, и по-специално във връзка с бюджетирането на таксите, финансовия контрол, правомощието за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, вноските в пенсионния фонд и вътрешната бюджетна процедура (етичен кодекс). По подобен начин Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета(8) следва да се прилага без ограничения спрямо Агенцията, която би трябвало да се присъедини към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)(9) . [Изм. 28]

(36)  Тъй като целите на предложеното действие, а именно създаване на специализиран орган, който да формулира общи решения по въпроси, отнасящи се до безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки поради съвместния характер на предстоящата работа и следователно могат да бъдат постигнати по-успешно на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки съгласно принципа на субсидиарността, залегнал в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, посочен в гореспоменатия член, настоящият регламент не предвижда нищо повече от необходимото за постигането на тези цели.

(37)  За да се определи правилно нивото на таксите, които Агенцията е упълномощена да налага, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на въпросите, свързани с издаването и подновяването на разрешения за въвеждане в експлоатация на подсистеми за контрол, управление и сигнализация на ERTMS по железопътната линия, разрешения за пускане на пазара на возила и типове возила, както и сертификати за безопасност. Следва да се прилага диференцирано ниво на таксите съобразно областите на употреба и обхвата на дейностите, посочени в сертификатите и разрешенията за безопасност. От особено значение е Комисията да провежда необходимите консултации в хода на подготвителните работи, включително на експертно равнище. Таксите следва да се определят по прозрачен, справедлив и еднообразен начин и не следва да излагат на риск конкурентоспособността на съответните европейски промишлени сектори. [Изм. 29]

При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да гарантира едновременно, навременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(37a)  С цел оптимално насърчаване на стандартизирането на резервни части за железопътния транспорт, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка със стандартизирането на резервните части. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. [Изм. 30]

(38)  За да гарантира прилагането на членове 21 и 22 от настоящия регламент относно разглеждането на проектите на национални правила и действащите национални правила, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия.

(39)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на членове 29, 30, 31, и 51 от настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Посочените правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(10) .

(40)  Необходимо е да се приложат определени принципи по отношение на управлението на Агенцията, за да се постигне съответствие със Съвместното изявление и общия подход, договорени от Междуинституционалната работна група по въпросите на децентрализираните агенции на ЕС през юли 2012 г., чиято цел е да се опростят дейностите на агенциите и да се увеличи тяхната ефективност.

(41)  Настоящият регламент е съобразен с основните права и принципите, признати в частност от Хартата на основните права на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ПРИНЦИПИ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.  С настоящия регламент се създава Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз („Агенцията“).

2.  Настоящият регламент определя:

а)  учредяването и задачите на Агенцията;

б)  задачите на държавите членки.

3.  Настоящият регламент се прилага за:

а)  оперативната съвместимост в рамките на железопътната система на Съюза, предвидена в Директива .../.../EС [Директива относно оперативната съвместимост];

б)  безопасността на железопътната система в рамките на Европейския съюз, както е предвидено в Директива .../.../EС [Директива относно безопасността на железопътния транспорт];

в)  сертифицирането на машинистите, предвидено в Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(11) , както и сертифицирането на всички служители, които изпълняват задачи, свързани с безопасността . [Изм. 31]

3a.  Агенцията има за цел да гарантира високо равнище на безопасност на железопътния транспорт и да допринесе за доизграждането на единното европейско железопътно пространство. Тези цели се постигат, като тя:

а)  допринася, по технически въпроси, за прилагането на законодателството на Съюза, което има за цел засилване на равнището на оперативна съвместимост на железопътната система и развитие на общ подход относно безопасността на железопътната система на Съюза;

б)  изпълнява ролята на европейски орган, в сътрудничество с държавите членки, за разрешаване на пускането на пазара на превозни средства и на издаване на сертификати за безопасност на железопътните предприятия;

в)  хармонизира националните правила и оптимизира процедурите;

г)  контролира действията на националните органи по безопасността във връзка с оперативната съвместимост и безопасността на железопътния транспорт. [Изм. 32]

Член 2

Правен статут

1.  Агенцията е орган на Съюза и притежава юридическа правосубектност.

2.  Във всяка държава членка Агенцията се ползва с най-широката правоспособност, предоставяна на юридически лица по съответното законодателство. Тя може по-специално да придобива или да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и може да бъде страна в съдебни производства.

3.  Агенцията се представлява от директора ѝ.

Член 3

Видове актове на Агенцията

Агенцията може:

а)  да отправя препоръки към Комисията относно прилагането на членове 11, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 30, 32, 31, 33 и 41;

б)  да отправя препоръки към държавите членки относно прилагането на членове 21, 22 и 30 и към националните органи по безопасността относно прилагането на член 29, параграф 4 ; [Изм. 33]

в)  да представя на Комисията становища в съответствие с членове 9, 21, 22 и 38, както и на заинтересованите органи в държавите членки в съответствие с член 9;

г)  да издава решения в съответствие с членове 12, 16, 17, 18;

д)  да издава становища, които представляват приемливи начини за постигане на съответствие съгласно член 15;

е)  да издава технически документи съгласно член 15;

ж)  да издава одитни доклади съгласно членове 29 и 30;

з)  да издава указания и други необвързващи документи, с които да улеснява прилагането на законодателството в областта на оперативната съвместимост и безопасността на железопътния транспорт съгласно членове 11, 15 и 24.

ГЛАВА 2

МЕТОДИ НА РАБОТА

Член 4

Създаване и състав на работните групи

1.  Агенцията създава ограничен брой работни групи за изготвяне на препоръки, свързани по-специално с техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), общите критерии за безопасност (ОКБ) и общите методи за безопасност (ОМБ), общите показатели за безопасност (ОПБ), регистрите, субектите, отговарящи за поддръжката, документите, посочени в член 15 и разпоредбите относно минималната квалификация на железопътния персонал, натоварен със задачи от особено значение за безопасността . [Изм. 34]

Агенцията може да създаде работни групи и в други надлежно обосновани случаи по искане на Комисията или по собствена инициатива след консултация с Комисията.

2.  Агенцията назначава експерти в работните групи.

Агенцията назначава представители, номинирани от компетентните национални органи, в работните групи, в които те желаят да участват.

Агенцията назначава в работните групи професионалисти от железопътния сектор от списъка, посочен в параграф 3. Тя гарантира адекватно представяне на всички държави членки, на тези сектори от отрасъла и на тези участници, които могат да бъдат засегнати от мерките, които Комисията може да предложи на базата на препоръките, отправени до нея от Агенцията. [Изм. 35]

Агенцията може при необходимост да назначи в работните групи независими експерти и представители на международни организации, признати за компетентни в съответната област. Служители на Агенцията не могат да бъдат назначавани в работните групи, с изключение на председателите на работните групи, които са представители на Агенцията . [Изм. 36]

3.  Ежегодно всяка представителна организация, посочена в член 34, изпраща на Агенцията списък с най-квалифицираните експерти, които са упълномощени да ги представляват във всяка работна група. [Изм. 37]

4.  Когато работата на тези работни групи има пряко въздействие върху условията на труд, здравето и безопасността на работниците в отрасъла, представители на работническите организации от всички държави членки участват в съответните работни групи като пълноправни членове. [Изм. 38]

5.  Пътните и дневните разноски на членовете на работните групи се поемат от Агенцията въз основа на правила и схеми, приети от управителния съвет.

6.  Работните групи се председателстват от представител на Агенцията. [Изм. 39]

7.  Работата на работните групи е прозрачна. Управителният съвет определя процедурните правила на работните групи.

Член 5

Консултации със социалните партньори

Когато дейностите, предвидени в членове 11, 12, 15 и 32, имат пряко въздействие върху социалната среда или условията на труд на работниците от отрасъла, Агенцията провежда консултации със социалните партньори във всички държави членки в рамките на комитета за диалог в сектора, създаден в съответствие с Решение 98/500/ЕО на Комисията(12) . [Изм. 40]

Тези консултации се провеждат, преди Агенцията да представи своите препоръки на Комисията. Агенцията надлежно взема предвид резултатите от консултациите и по всяко време е готова да даде разяснение по своите препоръки. Становищата, изразени от комитета за диалог в сектора, се изпращат, в срок от два месеца, от Агенцията на Комисията и от Комисията на комитета, посочен в член 75. [Изм. 41]

Член 6

Консултации с клиенти на железопътни превозни услуги на товари и пътници

Когато дейността, предвидена в членове 11 и 15, има пряко въздействие върху клиенти на железопътни превозни услуги на товари и пътници, Агенцията провежда консултации с организациите, които ги представят, включително по-специално с представители на пътниците с ограничена подвижност . Списъкът на организациите, които да бъдат консултирани, се изготвя от Комисията със съдействието на комитета, посочен в член 75. [Изм. 42]

Тези консултации се провеждат преди Агенцията да представи своите предложения на Комисията. Агенцията взема предвид консултациите и по всяко време е готова да даде разяснение по своите предложения. Становищата, изразени от засегнатите организации в сектора, се изпращат, в срок от два месеца, от Агенцията на Комисията и от Комисията на комитета, посочен в член 75. [Изм. 43]

Член 7

Оценка на въздействието

1.  Агенцията извършва оценки на въздействието на своите препоръки и становища. Управителният съвет приема методика за оценка на въздействието, основана на методиката на Комисията, като взема предвид изискванията, предвидени в Директива ... [Директива относно безопасността на железопътния транспорт] . Агенцията поддържа контакт с Комисията, за да се гарантира, че свързаната с отрасъла работа в Комисията надлежно се взема под внимание. Хипотезите в основата на оценката на въздействието, както и използваните източници на данни, се посочват ясно в доклада към всяка препоръка. [Изм. 44]

2.  Преди започването на дейност, включена в работната програма, Агенцията провежда ранна оценка на въздействието във връзка с нея, която включва:

а)  проблема, който предстои да се реши, и възможните решения;

б)  доколко ще бъде необходимо определено действие, включително препоръка или становище на Агенцията;

в)  очаквания принос на Агенцията за решаването на проблема.

Освен това всяка дейност и проект в работната програма се подлагат на анализ на ефикасността, поотделно и в съчетание една с друга, за да се използват по най-добрия начин бюджетът и ресурсите на Агенцията.

3.  Агенцията може да извършва последваща оценка на законодателните актове, приети вследствие нейни препоръки.

4.  Държавите членки и заинтересованите лица предоставят на Агенцията — според необходимостта и по нейно искане — данните, необходими за оценката на въздействието. [Изм. 45]

Член 8

Проучвания

Когато това е необходимо за изпълнението на задачите ѝ, Агенцията възлага извършване на проучвания и ги финансира от собствения си бюджет.

Член 9

Становища

1.  Агенцията дава становища по искане на националните един или няколко национални регулаторни органи, посочени в член 55 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (13) , относно свързаните с оперативната съвместимост и безопасността аспекти на въпроси, за които са били уведомени. [Изм. 46]

2.  Агенцията дава становища по искане на Комисията във връзка с изменението на всеки акт, приет въз основа на Директива … [Директива относно оперативната съвместимост] или … [Директива относно безопасността на железопътния транспорт], особено когато постъпи сигнал за предполагаем недостатък.

3.  По отношение на становищата, посочени в предходните параграфи и в други членове на настоящия регламент, Агенцията дава становищата си в рамките на два месеца, освен ако е договорено друго. Становищата се публикуват от Агенцията в рамките на два месеца във вариант, от който е отстранена всякаква поверителна информация от търговско естество.

Член 10

Посещения в държави членки

1.  С оглед изпълнението на своите задачи, по-специално посочените в членове 12, 21, 22, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 33 и 38, Агенцията може да осъществява посещения в държавите членки в съответствие с политиката, определена от управителния съвет. [Изм. 47]

2.  Агенцията информира съответните държави членки за планираното посещение, имената на упълномощените длъжностни лица и датата, на която трябва да започне посещението. Длъжностните лица от Агенцията, на които е възложено осъществяването на такива посещения, ги извършват при представяне на решение от изпълнителния директор, в което се уточняват целта и задачите на тяхното посещение.

3.  Националните органи улесняват работата на служителите на Агенцията.

4.  Агенцията изготвя доклад за всяко посещение и го изпраща до Комисията и до съответната държава членка.

5.  Предходните параграфи не накърняват разпоредбите относно инспекциите в член 29, параграф 6 и член 30, параграф 6, които се провеждат в съответствие с описаните там процедури.

ГЛАВА 3

ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Член 11

Техническа поддръжка — препоръки относно безопасността на железопътния транспорт

1.  Агенцията издава препоръки към Комисията относно общите методи за безопасност (ОМБ), общите показатели за безопасност (ОПБ) и общите критерии за безопасност (ОКБ), предвидени в членове 6 и 7 от Директива … [Директива относно безопасността на железопътния транспорт]. Агенцията също така издава препоръки до Комисията за периодично преразглеждане на ОМБ и ОКБ. [Изм. 48]

2.  Агенцията издава препоръки до Комисията по нейно искане или по своя инициатива относно други мерки във връзка с безопасността.

3.  Агенцията може да издава указания и други необвързващи документи, за да улесни прилагането на законодателството относно безопасността на железопътния транспорт.

Член 12

Сертификати за безопасност

Без да се засяга член 10, параграф 2а от Директива … [Директива относно безопасността на железопътния транспорт], Агенцията издава, подновява, преустановява валидността на, изменя или отменя единни сертификати за безопасност в съответствие с членове 10 и 11 от Директива … [Директива относно безопасността на железопътния транспорт]. [Изм. 49]

Член 13

Поддръжка на возилата

1.  Агенцията подпомага Комисията във връзка със системата за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката съгласно член 14, параграф 6 от Директива … [Директива относно безопасността на железопътния транспорт].

2.  Агенцията издава препоръки до Комисията във връзка с член 14, параграф 7 от Директива … [Директива относно безопасността на железопътния транспорт].

3.  В доклада, посочен в член 30, параграф 2 от настоящия регламент, Агенцията анализира всякакви алтернативни мерки, приети в съответствие с член 15 от Директива … [Директива относно безопасността на железопътния транспорт].

Член 14

Железопътен превоз на опасни товари

Агенцията следи развитието на законодателството в областта на железопътния превоз на опасни товари по смисъла на Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(14) и го сравнява със законодателството в областта на оперативната съвместимост и безопасността на железопътния транспорт, в частност със съществените изисквания. За тази цел Агенцията подпомага Комисията и може да издава препоръки по искане на Комисията или по своя инициатива.

Член 14а

Спонтанно докладване за инциденти

Агенцията създава система за спонтанно и анонимно докладване за инциденти, които могат да застрашат безопасността на системата. Тя създава механизъм за автоматично информиране на отговорните участници. Агенцията също така координира предаването на съобщения от националните агенции, по-специално когато те засягат безопасността на повече от една държава. [Изм. 50]

ГЛАВА 4

ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ

Член 15

Техническо подпомагане в областта на оперативната съвместимост на железопътния транспорт

1.  Агенцията:

а)  издава препоръки до Комисията относно ТСОС и тяхното преразглеждане в съответствие с член 5 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост];

б)  издава препоръки до Комисията относно образците за декларацията „EО“ за проверка и за документи от техническото досие, което трябва да я придружава, съгласно член 15 от Директива ... [Директива относно оперативната съвместимост];

в)  издава препоръки до Комисията относно спецификациите за регистрите и тяхното преразглеждане в съответствие с членове 43, 44 и 45 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост];

г)  издава становища относно пропуски в ТСОС съгласно член 6, параграф 2 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост], които представляват приемливи начини за постигане на съответствие, и ги предоставя на Комисията;

д)  издава становища до Комисията по отношение искания за неприлагане на ТСОС от държавите членки съгласно член 7 от Директива [Директива относно оперативната съвместимост];

е)  издава технически документи в съответствие с член 4, параграф 9 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост];

ж)  издава препоръки до Комисията, свързани с условията на труд на целия персонал, който изпълнява задачи от особено значение за безопасността;

жб)  отправя препоръки до Комисията относно европейски стандарти, които трябва да бъдат разработени от съответните европейски органи по стандартизация, по-специално по отношение на резервните части; [Изм. 52]

жв)  отправя подробни искания за норми за съответните европейски органи по стандартизация, с цел изпълняване на мандата, даден им от Комисията; [Изм. 53]

жг)  отправя препоръки до Комисията относно обучението и сертифицирането на персонала на борда, натоварен със задачи, свързани с безопасността; [Изм. 54]

жд)  отправя препоръки до Комисията за хармонизиране на националните правила в съответствие с член 22, параграф 1, особено в случаи, когато дадено правило се отнася до няколко държави членки; тази дейност се осъществява в сътрудничество с националните органи по безопасността; [Изм. 55]

же)  по искане на Комисията издава становища, предназначени за нея, относно съставните елементи на оперативната съвместимост, които не отговарят на съществените изисквания съгласно член 11 от Директива ... [Директива относно оперативната съвместимост]; [Изм. 56]

жж)  отправя препоръки към Комисията относно минимални интервали за проверка (период от време и километри) по отношение на подвижния състав (товарни вагони, пътнически вагони, локомотиви). [Изм. 57]

2.  За изготвяне на препоръките, посочени в параграф 1, букви а) и , б) и в) , Агенцията: [Изм. 58]

а)  гарантира, че ТСОС и спецификациите за регистрите са адаптирани към техническия напредък и пазарните тенденции и към социалните изисквания с оглед подобряване на ефикасността на железопътната система, като същевременно се отчита нейната икономическа ефективност ; [Изм. 59]

б)  гарантира, че развитието и актуализирането на ТСОС, от една страна, и разработването на европейски стандарти, необходими за оперативната съвместимост от друга страна, са координирани и се поддържат съответните контакти с европейските органи по стандартизация;

ба)  участва като наблюдател в съответните работни групи в областта на стандартизацията. [Изм. 60]

3.  Агенцията може да издава указания и други необвързващи документи, за да улесни прилагането на законодателството относно оперативната съвместимост на железопътния транспорт.

3a.  Агенцията включва работните групи, когато това е предвидено в член 4. [Изм. 61]

Член 16

Разрешения за пускане на пазара на возила

Без да се засяга член 20, параграф 9а от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост], Агенцията издава, подновява, преустановява валидността на, изменя или отменя разрешения за пускане на пазара на возила в съответствие с член 20 от същата Директива … [Директивата относно оперативната съвместимост] . [Изм. 62]

Член 17

Разрешения за пускане на пазара на типове возила

Агенцията издава, подновява, преустановява валидността на, изменя или отменя разрешения за пускане на пазара на типове возила в съответствие с член 22 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост]. [Изм. 63]

Член 18

Разрешения Разрешение за въвеждане в експлоатация на подсистеми за контрол, управление и сигнализация ERTMS по железопътната линия [Изм. 64]

В съответствие с член 18 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост] Агенцията издава, подновява, преустановява валидността на, изменя или отменя разрешения за въвеждане в експлоатация на подсистеми за контрол, управление и сигнализация на ERTMS по железопътната линия, разположени или използвани в целия Съюз. [Изм. 65]

Член 19

Телематични приложения

1.  Агенцията функционира като системен орган, отговарящ за поддръжката на техническите спецификации за телематичните приложения съгласно съответните ТСОС.

1a.  Агенцията може да играе роля в насърчаването на отворен и пълен достъп до данните, включително до наборите от данни за международните разписания. [Изм. 66]

2.  Агенцията определя, оповестява и прилага процедурата за обработка на искания за изменения в тези спецификации. За тази цел Агенцията създава и поддържа регистър на исканията за изменения в спецификациите на телематичните приложения и техния статус.

3.  Агенцията разработва и поддържа технически средства за управление на различните версии на спецификациите на телематичните приложения и налага съвместимостта на тези различни версии в посока както надолу, така и нагоре . [Изм. 67]

4.  Агенцията подпомага Комисията в наблюдението на внедряването на телематичните приложения съгласно съответните ТСОС.

Член 20

Подпомагане на нотифицираните организации за оценка на съответствието

1.  Агенцията подпомага дейностите на нотифицираните организации за оценка на съответствието, посочени в член 27 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост]. Това подпомагане включва по-специално съставянето на указания за оценката на съответствието или годността за употреба на съставен елемент на оперативната съвместимост, посочен в член 9 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост], и указания за процедурата за проверка „ЕО“, посочена в член 10 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост].

2.  Агенцията улеснява сътрудничеството между нотифицираните организации за оценка на съответствието и служи по-специално като технически секретариат на тяхната координационна група.

ГЛАВА 5

ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАВИЛА

Член 21

Преглед на проектите на национални правила

1.  В срок до два месеца след получаването им, Агенцията разглежда проектите на национални правила, предадени ѝ съгласно:

а)  член 8, параграф 2 от Директива [Директива относно безопасността на железопътния транспорт],

б)  член 14 от Директива [Директива относно оперативната съвместимост].

2.  Когато след разглеждането, посочено и в сроковете, посочени в параграф 1, Агенцията сметне, че националните правила дават възможност да се изпълнят основните изисквания за оперативна съвместимост, да се спазят ОМБ и да бъдат постигнати ОКБ и че няма да доведат до произволна дискриминация или прикрито ограничаване на железопътния транспорт между държави членки , Агенцията информира Комисията и засегнатата държава членка за положителната си оценка. Комисията може да публикува правилото в информационнотехнологичната система, посочена в член 23. [Изм. 68]

3.  Ако проверката, посочена в параграф 1, води до отрицателна оценка, Агенцията:

а)  издава препоръка към съответната държава членка, като посочва причините, поради които въпросното правило не следва да влезе в сила и/или да се прилага;

б)  информира Комисията за отрицателната си оценка.

4.  Когато държавата членка не предприеме действия в срок от 2 месеца от получаване на препоръката на Агенцията, посочена в параграф 3, буква а), Комисията, след получаване на информацията, посочена в параграф 3, буква б), и след като е изслушала съображенията на съответната държава членка, може да приеме решение, адресирано до съответната държава членка, като изисква от нея да измени въпросния проект за правило или да спре приемането, влизането в сила или прилагането му.

4a.  Разпоредбите на настоящия член не се прилагат по отношение на националните правила за здравословни и безопасни условия на труд и за изисквания за квалификация и обучение на железопътния персонал, натоварен със задачи, свързани с безопасността. [Изм. 69]

4б.  В случай на необходимост от приемане на неотложните превантивни мерки, посочени в член 8 от Директива ... [Директива относно безопасността на железопътния транспорт] и член 14, параграф 4 от Директива ... [Директива относно оперативната съвместимост], особено след произшествие или инцидент, Агенцията ръководи хармонизирането на правилото на равнището на Съюза, съвместно с националните органи по безопасността. Ако е необходимо, Агенцията отправя препоръка или издава становище на вниманието на Комисията. [Изм. 70]

Член 22

Преглед на действащите национални правила

1.  В срок до два месеца от получаването им Агенцията разглежда проектите на национални правила, предадени ѝ съгласно член 14, параграф 3 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост].

1a.  Агенцията прави преглед на националните правила, които са в сила на датата на прилагане на настоящия регламент. Съответно Агенцията предлага на управителния съвет работен план за извършване на прегледа, в рамките на многогодишната и годишната работна програма, посочени в член 48. Всяка година в съответствие с член 50, Агенцията представя на управителния съвет доклад за напредъка на работата си и за постигнатите резултати. [Изм. 71]

2.  Когато след разглеждането, посочено в параграф 1, Агенцията сметне, че националните правила дават възможност да се изпълнят основните изисквания за оперативна съвместимост, да се спазят ОМБ и да бъдат постигнати ОКБ и че няма да доведат до произволна дискриминация или прикрито ограничаване на железопътния транспорт между държави членки , Агенцията информира Комисията и засегнатата държава членка за положителната си оценка. Комисията може да публикува правилото в информационнотехнологичната система, посочена в член 23. [Изм. 72]

3.  Ако проверката, посочена в параграф 1, води до отрицателна оценка, Агенцията:

а)  издава препоръка към съответната държава членка, като за правилото, което е обект на отрицателна оценка, незабавно да бъде отменено или изменено и посочва причините, поради които въпросното това правило следва трябва да бъде изменено или отменено; [Изм. 73]

б)  информира Комисията за отрицателната си оценка и ѝ изпраща препоръката към съответната държава членка . [Изм. 74]

4.  Когато държавата членка не предприеме действия в срок от 2 месеца от получаване на препоръката на Агенцията, посочена в параграф 3, буква а), Комисията, след получаване на информацията, посочена в параграф 3, буква б), и след като е изслушала съображенията на съответната държава членка, може да приеме решение, адресирано до съответната държава членка, като изисква от нея да измени или отмени въпросното правило.

5.  Процедурата, описана в параграфи 2, и 3 и 4 , се прилага, mutatis mutandis, в случаите, когато Агенцията научи за национално правило, нотифицирано или не, което е излишно или в противоречие с ОМБ, ОКБ, ТСОС или всеки друг законодателен акт на Съюза в сферата на железопътния транспорт, или създава необоснована пречка за единния железопътен пазар . В този случай се прилагат сроковете, определени в параграф 1. [Изм. 75]

5a.  По въпроси, свързани с обучението, здравословните и безопасни условия на труд, за железопътните специалисти натоварени с критични задачи по безопасност, Агенцията може да прилага настоящия параграф, ако националното правило има възможно дискриминиращо въздействие. [Изм. 76]

Член 22а

Използване на базата данни

Агенцията осъществява техническия преглед на действащите национални правила, посочени в наличните национални законодателни актове, така както са описани в нейната база данни на референтните документи към датата на влизане в сила на настоящия регламент. [Изм. 77]

Член 23

ИТ система, която се използва за нотификационни цели и класификация на националните правила

1.  Агенцията създава и управлява специална информационнотехнологична система, съдържаща националните правила, посочени в член 21, параграф 1 и член 22, параграф 1 и приемливите национални средства за съответствие, посочени в член 2, точка 28а от Директива ... [Директива относно оперативната съвместимост]. Агенцията осигурява достъп до нея за заинтересованите страни и обществеността. [Изм. 78]

1a.  В срок от един месец от влизането в сила на настоящия регламент държавите членки уведомяват Комисията за всички съществуващи национални правила, които не са били нотифицирани до датата на влизане в сила на настоящия регламент. [Изм. 79]

2.  Държавите членки нотифицират националните правила, посочени в член 21, параграф 1 и член 22, параграф 1, на Агенцията и на Комисията чрез информационнотехнологичната система, посочена в параграф 1. Агенцията публикува правилата в същата система и я използва, за да информира Комисията съгласно членове 21 и 22. Агенцията използва информационно-технологичната система, за да информира Комисията за всяка отрицателна препоръка, съобщена на държава членка, съгласно член 21, параграф 3 и член 22, параграф 3, буква б). [Изм. 80]

3.  Агенцията класира нотифицираните национални правила съгласно член 14, параграф 8 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост]. За тази цел тя използва системата, посочена в първия параграф на настоящия член.

4.  Агенцията класифицира националните правила съгласно член 8, параграф 2 от Директива … [Директива относно безопасността на железопътния транспорт], вземайки предвид развитието на законодателството на ЕС. За тази цел Агенцията разработва приложение за обработка на правилата, което се използва от държавите членки за опростяване на техните системи от национални правила. Агенцията използва системата, посочена в първия параграф на настоящия член за публикуване на приложението за управление на правилата.

4a.  Агенцията също така оповестява публично статуса на оценката на тези правила и, когато оценката е приключила — резултатите от нея, посредством системата, посочена в параграф 1 от настоящия член. [Изм. 81]

ГЛАВА 6

ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ (ERTMS)

Член 24

Компетентен орган за системата ERTMS

1.  Агенцията функционира като системен орган, отговарящ за поддръжката на техническите спецификации за ERTMS.

2.  Агенцията определя, оповестява и прилага процедурата за обработка на искания за изменения в тези спецификации. За тази цел Агенцията създава и поддържа регистър на исканията за изменения в спецификациите на ERTMS и техния статус.

3.  Агенцията дава препоръки за приемането на нова версия на техническите спецификации на ERTMS. Тя обаче прави това само когато предишната версия е била внедрена достатъчно широко. Разработването на нови версии не накърнява степента на използване на ERTMS, стабилността на спецификациите, необходима за оптимизиране на производството на оборудване за ERTMS, възвращаемостта на инвестициите на железопътните предприятия и ползвателите и ефективното планиране на внедряването на ERTMS. [Изм. 82]

4.  Агенцията разработва и поддържа технически средства за управление на различните версии на ERTMS с оглед гарантирането на техническа и оперативна съвместимост между мрежи и возила, оборудвани с различни версии, и осигуряването на стимули за бързо внедряване на версиите, които са в сила.

5.  В съответствие с член 5, параграф 10 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост] Агенцията гарантира, че последващите версии на ERTMS оборудването са технически съвместими с предходните версии.

6.  Агенцията подготвя и разпространява съответните указания за приложение сред заинтересованите страни, както и разяснителна документация във връзка с техническите спецификации за ERTMS.

Член 25

Специална работна група на нотифицираните организации за оценка на съответствието във връзка с ERTMS

1.  Агенцията създава и председателства специална работна група на нотифицираните организации за оценка на съответствието във връзка с ERTMS, посочени в член 27 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост].

Работната група проверява съгласуваността на прилагане на процедурата за оценката на съответствието или годността за употреба на съставен елемент на оперативната съвместимост, посочен в член 9 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост], и на процедурата за проверка „ЕО“, посочена в член 10 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост] и провеждана от нотифицираните органи за проверка на съответствието.

2.  Агенцията докладва на Комисията на всеки две години относно дейностите на работната група, посочена в параграф 1, включително статистически данни за участието на представителите на нотифицираните организации за оценка на съответствието в работната група.

3.  Агенцията оценява прилагането на процедурата за оценка на съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост и процедурата за проверка „ЕО“ за оборудване за ERTMS и на всеки две години докладва на Комисията, като предлага да бъдат направени подобрения, когато е необходимо.

Член 26

Подпомагане на техническата и оперативната съвместимост между подсистемите на ERTMS на борда и по железопътната линия

1.  Агенцията може да помага на железопътни предприятия по тяхна молба при проверката на техническата и оперативната съвместимост между подсистемите на ERTMS на борда и по железопътната линия преди въвеждането в експлоатация на возила. [Изм. 83]

2.  Когато Агенцията установи риск от липса на техническа и оперативна съвместимост между мрежи и возила с оборудване за ERTMS в контекста на специфични проекти за ERTMS , тя може да поиска засегнатите участници, по-специално производителите, нотифицираните орани за оценка на съответствието, железопътните предприятия, ползвателите, управителите на инфраструктура и националните органи по безопасността, да представят информация във връзка с приложените процедури за проверка „ЕО“ и въвеждане в експлоатация, както и с условията на експлоатация. Агенцията незабавно информира Комисията за такива рискове и при необходимост ѝ препоръчва подходящи мерки. [Изм. 84]

2a.  Агенцията създава изпитателен коловоз и лаборатория за централизирано изпитване на наземно и бордово оборудване за ERTMS. [Изм. 85]

Член 27

Подкрепа за внедряването на ERTMS и проектите за ERTMS

1.  Агенцията наблюдава въвеждането на ERTMS в съответствие с плана за внедряване, посочен в Решение 2012/88/ЕС на Комисията(15) , и координирането на монтажа на ERTMS по трансевропейските транспортни коридори и коридорите за железопътен товарен превоз, предвидени в Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета(16) .

2.  Агенцията осигурява техническо наблюдение на финансирани от Съюза проекти за внедряване на ERTMS, включително, когато е приложимо, анализ на тръжните документи по време на тръжната процедура. Агенцията също подпомага при необходимост бенефициерите на финансиране от Съюза, за да се гарантира, че техническите решения, прилагани в рамките на проекти, са изцяло съобразени с ТСОС за контрол, управление и сигнализация и следователно са напълно оперативно съвместими.

Член 28

Акредитация на лаборатории

1.  Агенцията подкрепя, по-специално чрез издаване на подходящи указания за акредитационните органи, хармонизираната акредитация на ERTMS лаборатории в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008.

2.  Агенцията може да участва като наблюдател в партньорските проверки, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008.

2a.  Ако Агенцията има съмнения относно резултатите на дадена акредитирана лаборатория, тя подава сигнал за това до акредитирания компетентен орган, както и до въпросната държава и до националните органи по безопасността. Агенцията е поканена да участва като наблюдател на партньорските оценки. В случай на съмнения Агенцията незабавно информира за тях съответната държава членка и националните органи по безопасността. [Изм. 86]

ГЛАВА 7

ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С НАБЛЮДЕНИЕТО НА ЕДИННОТО ЕВРОПЕЙСКО ЖЕЛЕЗОПЪТНО ПРОСТРАНСТВО

Член 29

Контрол над националните органи по безопасността

1.  Агенцията контролира работата и вземането на решения от националните органи по безопасността чрез одити и инспекции.

2.  Агенцията има право да извършва одит на:

а)  капацитета на националните органи по безопасността да изпълняват задачи, свързани с безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт;

б)  ефективността на мониторинга от страна на националните органи по безопасността на системите за управление на безопасността на участниците, както е посочено в член 16 от Директива […] [Директива относно безопасността на железопътния транспорт].

Процедурата за извършване на одитите се приема от управителния съвет.

3.  Агенцията изготвя одитни доклади и ги изпраща на съответния национален орган по безопасността, както и на Комисията. Всеки одитен доклад включва по-специално списък с недостатъците, установени от Агенцията, както и препоръки за подобряване.

4.  Ако Агенцията счита, че недостатъците, посочени в параграф 3, пречат на националния орган ефективно да изпълнява своите задачи във връзка с безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт, тя му препоръчва да предприеме съответните мерки в срок, който се тя определя в зависимост от значимостта на недостатъка. [Изм. 87]

5.  Когато даден национален орган по безопасността не е съгласен с препоръката на Агенцията, посочена в параграф 4, или когато такъв орган не предприеме действия в резултат на препоръката на Агенцията в рамките на 3 месеца от получаването ѝ, Комисията може да вземе решение в срок от шест месеца съгласно процедурата по консултиране, посочена в член 75.

6.  Агенцията има право и да извършва предварително оповестени и внезапни инспекции на националните органи по безопасността, за да провери специфични области от дейността и функционирането им, по-специално да преглежда документи, процеси и съхранени данни във връзка със задачите им, посочени в член 16 от Директива … [Директивата относно безопасността на железопътния транспорт]. Инспекциите може да се провеждат на ad hoc принцип съгласно план, разработен от Агенцията. Времетраенето на една инспекция не надвишава два дни. Националните органи улесняват работата на служителите на Агенцията. Агенцията представя на Комисията доклад от всяка инспекция.

6а.  Ако националните органи по безопасността вземат противоречащи си решения в случаите, посочени в член 10, параграф 2а от Директива ...[Директива относно безопасността на железопътния транспорт] и член 20, параграф 9а от Директивата ... [Директива относно оперативната съвместимост], и не се постигне взаимно приемливо решение, засегнатият от тези решения заявител или съответният национален орган по безопасността могат да отнесат тези решения до Агенцията, която взема решение. [Изм. 88]

Член 30

Контрол над нотифицираните организации за оценка на съответствието

1.  Агенцията осъществява контрол над нотифицираните организации за оценка на съответствието чрез съдействие на акредитационните органи, одит и инспекции, както е предвидено в параграфи 2—5.

2.  Агенцията подкрепя хармонизираната акредитация на нотифицирани организации за оценка на съответствието, по-специално като дава подходящи насоки във връзка с оценката и процедурите за проверяване доколко нотифицираните организации отговарят на изискванията, посочени в член 27 глава 6 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост], посредством Европейската акредитационна инфраструктура, призната в член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008. [Изм. 89]

3.  В случай че нотифицираните организации за оценка на съответствието не са акредитирани съгласно член 24 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост], Агенцията може да извърши одит на техния капацитет да изпълняват изискванията, посочени в член 27 от същата директива. Процедурата за извършване на одити се приема от управителния съвет.

4.  Агенцията издава одитни доклади, обхващащи дейностите, описани в параграф 3, и ги изпраща на засегнатите нотифицирани организации за оценка на съответствието и на Комисията. Всеки одитен доклад включва, по-специално, евентуалните недостатъци, установени от Агенцията, и препоръки за подобряване. Ако Агенцията счита, че тези недостатъци пречат на съответния нотифициран орган ефективно да изпълнява своите задачи във връзка с безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт, тя приема препоръка, изискваща от държавата членка, в която е установен този нотифициран орган, да се вземат подходящи мерки в определен от Агенцията срок. [Изм. 90]

5.  Когато държавата членка не е съгласна с препоръката, посочена в параграф 4, или когато нотифицираният орган не предприеме действия в резултат на препоръката на Агенцията в рамките на 3 месеца от получаването ѝ, Комисията може да приеме становище в срок от шест месеца съгласно процедурата по консултиране, посочена в член 75.

6.  Агенцията може да извършва предварително оповестени или внезапни инспекции на нотифицираните организации за оценка на съответствието (включително в сътрудничество със съответните национални акредитационни органи), за да провери специфични области от дейността и функционирането им, по-специално да преглежда документи, сертификати и съхранени данни във връзка със задачите им, посочени в член 27 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост]. Инспекциите може да се провеждат на ad hoc принцип съгласно план, разработен от Агенцията. Времетраенето на една инспекция не надвишава два дни. Нотифицираните организации за оценка на съответствието улесняват работата на служителите на Агенцията. Агенцията представя на Комисията доклад от всяка инспекция.

Член 31

Наблюдение на напредъка по отношение на оперативната съвместимост и безопасността

1.  Агенцията, заедно с мрежата от национални разследващи органи, събира съответните данни за произшествия и инциденти и наблюдава приноса на националните разследващи органи за безопасността на железопътната система като цяло.

2.  Агенцията наблюдава цялостното ниво на безопасност на железопътната система и регулаторната рамка за безопасността . Агенцията може да поиска съдействието на мрежите, посочени в член 34, включително събиране на данни. Агенцията използва също данни, събирани от Евростат, и си сътрудничи с Евростат, за да се избегне дублиране на дейността, както и да се гарантира методическа съвместимост между общите показатели за безопасност и показателите, използвани при други видове транспорт. [Изм. 91]

3.  По искане на Комисията Агенцията издава препоръки за начина на подобряване на оперативната съвместимост на железопътните системи, по-специално чрез улесняване на координацията между железопътните предприятия и управителите на инфраструктура, или между управителите на инфраструктура разработва обща система за докладване и мониторинг на събития . [Изм. 92]

4.  Агенцията наблюдава и оценява напредъка по отношение на оперативната съвместимост и безопасността на железопътните системи и свързаните с тях разходи и ползи . На всеки две години тя представя на Комисията и публикува доклад за напредъка по отношение на оперативната съвместимост и безопасността в единното европейско железопътно пространство. [Изм. 93]

5.  По искане на Комисията Агенцията предоставя доклади за състоянието на изпълнението и прилагането на законодателството на Съюза в областта на безопасността и оперативната съвместимост в дадена държава членка.

ГЛАВА 8

ДРУГИ ЗАДАЧИ

Член 32

Железопътен персонал

1.  Агенцията изпълнява подходящите задачи във връзка с железопътния персонал, посочени в членове 4, 20, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 и 37 от Директива 2007/59/ЕО.

2.  Комисията може да поиска от Агенцията да изпълнява други задачи във връзка с железопътния персонал съгласно Директива 2007/59/ЕО и във връзка с железопътния персонал, натоварен с важни за безопасността задачи, които не попадат в обхвата на Директива 2007/59/ЕО . [Изм. 94]

3.  При изпълнението на задачите, посочени в параграфи 1 и 2, Агенцията се консултира с органите, компетентни по въпросите, засягащи железопътния персонал. Агенцията може да насърчава сътрудничеството между тези органи, включително чрез организирането на подходящи срещи с техни представители.

Член 33

Регистри и тяхната достъпност

1.  Агенцията създава и поддържа определя европейските регистри, предвидени в членове 43, 44 и 45 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост] в практичен, ефикасен и удобен за ползване формат, изцяло в подкрепа на стопанските и оперативните нужди . Агенцията действа като системен орган за всички регистри и бази данни, посочени в директивите относно безопасността, относно оперативната съвместимост и относно процедурата по сертифициране на влакови машинисти. Това включва по-специално: [Изм. 95]

а)  разработване и поддържане на спецификации за регистрите;

б)  координиране на промените в държавите членки във връзка с регистрите;

в)  предоставяне на насоки относно регистрите на заинтересованите страни;

г)  отправяне на препоръки до Комисията относно подобряването на спецификацията на съществуващите регистри, както и относно необходимостта да се създадат нови такива.

га)  създаване и поддържане на регистрите, посочени в букви ж), и) и ма). [Изм. 96]

гб)  създаване на Европейски регистър на возилата. [Изм. 97]

1а.  Европейският регистър на возилата:

а)  се поддържа от Агенцията;

б)  е публично достъпен;

в)  включва националния регистър на возилата не по-късно от две години след влизането в сила на настоящия регламент. Чрез актове за изпълнение Комисията определя стандартния документ. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 75;

г)  включва най-малко следните данни за всеки тип возило:

i)  техническите характеристики на типа возило, определени в съответните ТСОС;

ii)  наименованието на производителя;

iii)  датите и позоваванията на последователните разрешения за този тип возило, включително ограничения или оттегляне, както и държавите членки, предоставящи разрешенията;

iv)  конструктивните характеристики, предназначени за хора с ограничена подвижност и хора с увреждания.

Когато Агенцията издава, подновява, изменя, преустановява или отменя разрешение за въвеждане в експлоатация на типове возила, тя незабавно актуализира регистъра. [Изм. 98]

2.  Агенцията предоставя публичен достъп до следните документи и регистри, предвидени от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост] и Директива … [Директива относно безопасността на железопътния транспорт] посредством въведено, лесно за употреба и лесно достъпно информационно-технологично решение : [Изм. 99]

а)  декларациите „ЕО“ за проверка на подсистемите;

б)  декларациите „ЕО“ за съответствие на съставните елементи на оперативната съвместимост и декларациите „ЕО“ за годност за употреба на съставните елементи на оперативната съвместимост;

в)  лицензите, издадени в съответствие с Директива … [Директива за създаването на единно европейско железопътно пространство (преработена)];

г)  сертификатите за безопасност, издадени в съответствие с член 10 от Директива … [Директива относно безопасността на железопътния транспорт];

д)  докладите от разследванията, изпратени на Агенцията в съответствие с член 24 от Директива … [Директива относно безопасността на железопътния транспорт];

е)  националните правила, нотифицирани до Комисията съгласно член 8 от Директива … [Директива относно безопасността на железопътния транспорт] и член 14 от Директива … [Директива относно оперативната съвместимост], както и тяхната оценка от страна на Агенцията ; [Изм. 100]

ж)  регистрите на возила, включително посредством електронни препратки към съответните национални регистри Европейския регистър на возилата ; [Изм. 101]

з)  регистрите на инфраструктура, включително посредством електронни препратки към съответните национални регистри;

и)  Европейския регистър на одобрените типове возила;

й)  регистър на исканията за изменение и планираните изменения в спецификациите на ERTMS;

к)  регистър на исканията за изменения и планираните изменения на спецификациите на ТСОС за телематичните приложения за пътниците и за телематичните приложения за превоз на товари;

л)  регистър на маркировките на ползвателите на возила, воден от Агенцията в съответствие с ТСОС за експлоатация и управление на движението;

м)  доклади за качеството, издадени в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета(17) ;

ма)  регистър на сертифицираните организации, които отговарят за поддръжката, в съответствие с член 14 от Директива ... [Директива относно безопасността на железопътния транспорт]. [Изм. 102]

3.  Практическите условия за изпращането на посочените в параграф 2 документи се обсъждат и договарят от Комисията и държавите членки на базата на изготвен от Агенцията проект.

4.  При изпращане на посочените в параграф 2 документи заинтересованите органи могат да посочат документите, до които не трябва да бъде предоставян публичен достъп поради съображения за сигурност.

5.  Националните органи, отговорни за издаване на посочените в параграф 2, букви в) и г) лицензи и сертификати, уведомяват Агенцията в срок от един месец десет дни за всяко отделно решение, свързано с издаването, подновяването, изменението или отмяната на такива лицензи и сертификати. [Изм. 103]

6.  Агенцията може да включи всякакви обществено достъпни документи или електронни препратки, свързани с целите на настоящия регламент в обществената база данни, като взема предвид приложимото законодателство на Съюза относно защитата на данните.

Член 34

Мрежи на националните органи по безопасността, разследващите органи и представителните организации [Изм. 104]

1.  Агенцията създава мрежа на националните органи по безопасността, и мрежа на разследващите органи, посочени посочена в член 21 17, параграф 4, от Директива …/… [Директива относно безопасността на железопътния транспорт]. Агенцията им предоставя секретариат. Задачите на мрежите са по-специално: [Изм. 105]

а)  обмен на информация, свързана с безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт;

б)  популяризиране на добри практики;

в)  предоставяне на данни относно безопасността на железопътния транспорт на Агенцията, по-специално данни във връзка с общите показатели за безопасност;

ва)  при необходимост, предоставяне на Агенцията на информация за недостатъци във вторичното законодателство, което произтича от Директива … [Директива относно безопасността на железопътния транспорт] и Директива ... [Директива относно оперативната съвместимост]. [Изм. 106]

Агенцията улеснява сътрудничеството между тези мрежи, като може да реши да свиква съвместни срещи на двете мрежи.

2.  Агенцията създава мрежа на представителните организации от железопътния сектор на равнището на Съюза, включително на представители на пътниците, на пътниците с ограничена подвижност и на работниците и служителите . Списъкът на тези организации се определя посредством акт за изпълнение, приет от Комисията в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 75. Агенцията предоставя на мрежата секретариат. Задачите на мрежата са по-специално: [Изм. 107]

а)  обмен на информация, свързана с безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт;

б)  популяризиране на добри практики;

в)  предоставяне на данни на Агенцията относно безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост.

3.  Мрежите, посочени в параграфи 1 и 2, може да дават необвързващи становища по проектите на препоръки, посочени в член 9, параграф 2.

4.  Агенцията може да създаде други мрежи с организации или органи, отговарящи за част от железопътната система.

5.  Комисията може да участва в срещи на мрежите, посочени в настоящия член.

Член 35

Разпространение на информация

Агенцията разпространява сред съответните заинтересовани страни европейските законодателни актове, стандарти и насоки в областта на железопътния транспорт съгласно съответните планове за разпространение на информация, приети от управителния съвет. Тези планове се актуализират редовно от управителния съвет въз основа на анализ на нуждите.

Член 36

Научноизследователска дейност и насърчаване на иновациите

1.  По искане на Комисията Агенцията дава своя принос за научноизследователските дейности в железопътния сектор на ниво ЕС, включително чрез оказване на съдействие на съответните служби на Комисията и представителни организации. Този принос не засяга другите научноизследователски дейности на равнището на Съюза.

2.  Комисията може да възложи на Агенцията задачата да насърчава иновациите, целящи подобряване на оперативната съвместимост и безопасността на железопътния транспорт и по-специално използването на нови информационни технологии и системи за проследяване и маркиране.

Член 37

Съдействие на Комисията

1.  По искане на Комисията Агенцията я подпомага при прилагането на законодателството на Съюза, насочено към повишаване на нивото на оперативна съвместимост на железопътните системи и разработването на общ подход към безопасността на европейската железопътна система.

2.  Тази помощ може да включва:

а)  предоставяне на технически консултации по въпроси, изискващи специални експертни знания;

б)  събиране на информация посредством мрежите, посочени в член 34.

Член 38

Помощ при оценката на железопътни проекти

Без да се засягат дерогациите, предвидени в член 9 от Директива […] [Директива относно оперативната съвместимост], по искане на Комисията Агенцията проучва от гледна точка на оперативната съвместимост всеки проект, включващ проектиране, изграждане, подновяване или модернизиране на подсистемата, за който е подадено заявление за финансова помощ от Съюза. В случай на проекти, финансирани по програмата за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), Агенцията следва да си сътрудничи тясно с Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа. [Изм. 108]

В срок, който трябва да се съгласува с Комисията в зависимост от важността на проекта и наличните ресурси и който не може да надвишава два месеца, Агенцията дава становище дали проектът отговаря на съответното законодателство в областта на оперативната съвместимост и безопасността на железопътния транспорт.

Член 39

Помощ за държавите членки, държавите кандидатки и заинтересованите страни

1.  По своя собствена инициатива или по искане на Комисията, държавите членки, държавите кандидатки или мрежите, посочени в член 34, Агенцията организира обучение и други подходящи дейности, свързани с прилагането и разясняването на законодателството относно оперативната съвместимост и безопасността на железопътната система и свързаните с него продукти на Агенцията, като например регистри, ръководства за прилагане или препоръки.

2.  Естеството и обхватът на дейностите, посочени в параграф 1, се определят от Съвета и са включени в работната програма.

Член 40

Международни отношения

1.  Доколкото е необходимо за постигане на целите, определени в настоящия регламент, и без да се засяга съответната компетентност на държавите членки и на институциите на Съюза, включително Европейската служба за външна дейност, Агенцията може да установява контакти и да постига административни договорености с надзорни органи, с международни организации и с администрации на трети държави, компетентни по въпросите, свързани с дейността на Агенцията, за да следят научно-техническите постижения, както и за да се гарантира популяризирането на законодателството и стандартите на ЕС в областта на железопътния транспорт.

2.  Тези договорености не пораждат правни задължения по отношение на Съюза и неговите държави членки и не възпрепятстват държавите членки и техните компетентни органи да сключват двустранни или многостранни споразумения с тези надзорни органи, международни организации и администрации на трети държави. Тези договорености и сътрудничество подлежат на предварително обсъждане с Комисията и за тях се изпращат редовни доклади до нея.

3.  Управителният съвет приема стратегия за отношенията с трети държави или международни организации, отнасящи се до въпроси от компетентността на Агенцията. Тази стратегия се включва в годишната и многогодишната работна програма на Агенцията с посочване на свързаните с нея ресурси. Стратегията се стреми да гарантира, че дейностите на Агенцията допринасят за реципрочност на достъпа за железопътните предприятия от Съюза до железопътните пазари на трети държави. [Изм. 109]

Член 41

Координация по отношение на резервни части

Агенцията дава своя принос за определянето на евентуални резервни части за железопътния транспорт, които могат да бъдат стандартизирани. За тази цел Агенцията може да създаде създава работна група, за да координира дейностите на заинтересованите страни, и може да установи установява контакти с европейските органи за стандартизация. Агенцията представя на Комисията подходящи препоръки не по-късно от две години след влизането в сила на настоящия регламент . [Изм. 110]

ГЛАВА 9

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АГЕНЦИЯТА

Член 42

Административна и управленска структура

Административната и управленска структура на Агенцията се състои от:

а)  управителен съвет, който изпълнява функциите, определени в член 47;

б)  изпълнителен съвет, който изпълнява функциите, определени в член 49;

в)  изпълнителен директор, който изпълнява функциите, определени в член 50;

г)  апелативен съвет, който изпълнява функциите, определени в членове 54—56.

Член 43

Състав на управителния съвет

1.  Управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава членка и четирима двама представители на Комисията, като всички имат право на глас. [Изм. 111]

Управителният съвет също така включва шестима представители без право на глас, които представляват на европейско ниво следните групи:

а)  железопътни предприятия;

б)  управители на инфраструктура;

в)  железопътния отрасъл;

г)  профсъюзите;

д)  пътниците;

е)  потребителите на железопътен превоз на товари.

За всяка от тези групи Комисията определя представител и заместник от списък с четирима одобрени кандидати, представен от съответните европейски организации.

2.  Членовете на управителния съвет и техните заместници се назначават въз основа на познанията си относно основната дейност на Агенцията, като се вземат предвид съответните им умения в областта на управлението, администрацията и бюджетирането. Всички страни полагат усилия за ограничаване на текучеството на своите представители в управителния съвет с цел да се гарантира приемствеността на работата му. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на управителния съвет.

3.  Държавите членки и Комисията назначават членове в управителния съвет, които ги представляват, както и заместник, който да ги представлява при отсъствие на титуляря.

4.  Мандатът на членовете е четири пет години и може да бъде подновяван подновен еднократно . [Изм. 112]

5.  Когато е целесъобразно, участието на представители на трети държави и условията за такова участие се уреждат с договореностите, посочени в член 68.

Член 44

Председател на управителния съвет

1.  Управителният съвет избира с мнозинство от две трети от членовете си с право на глас председател измежду представителите на държавите членки, и заместник-председател измежду своите членове.

Заместник-председателят замества председателя, когато председателят не може да изпълнява своите задължения.

2.  Мандатът на председателя и заместник-председателя е четири пет години и може да се подновява поднови еднократно . Ако обаче членството им в управителния съвет изтече по време на мандата им, мандатът изтича автоматично на същата дата. [Изм. 113]

2а.  Председателят на управителния съвет взема решение дали да приеме или не искане за отвод на член на апелативния съвет в съответствие с член 53, параграф 3а и назначава, ако е необходимо, временен член на апелативния съвет в съответствие с член 53, параграф 3б. [Изм. 114]

Член 45

Заседания

1.  Заседанията на управителния съвет се свикват от неговия председател. Изпълнителният директор на Агенцията участва в заседанията с изключение на случая, когато управителният съвет трябва да вземе решение във връзка с член 64 . [Изм. 115]

2.  Управителният съвет заседава най-малко два пъти годишно. Той заседава и по инициатива на председателя, по искане на Комисията, по искане на мнозинството членове или на една трета от представителите на държавите членки в съвета.

Член 46

Гласуване

Освен ако в настоящия регламент е предвидено друго, управителният съвет взема решенията си с абсолютно мнозинство от своите членове с право на глас. Всеки член с право на глас разполага с един глас.

Член 47

Функции на управителния съвет

1.  За да се гарантира, че Агенцията изпълнява своите задачи, управителният съвет:

а)  приема годишния доклад за дейността на Агенцията за предходната година, до 1 юли го изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата и го оповестява публично;

б)  приема всяка година годишната работна програма на Агенцията за следващата година и стратегическа многогодишна работна програма с мнозинство от две трети от членовете си с право на глас, след като е получил становището на Комисията и в съответствие с член 48;

в)  приема с мнозинство от две трети от членовете си с право на глас годишния бюджет на Агенцията и осъществява и други функции във връзка с бюджета на Агенцията в съответствие с глава 10;

г)  установява процедури за вземане на решения от изпълнителния директор;

д)  приема правила за посещения в съответствие с член 10;

е)  установява свой процедурен правилник;

ж)  приема и актуализира плановете за разпространение на информация, посочени в член 35;

з)  приема процедури за извършване на одитите, посочени в членове 29 и 30;

и)  съгласно параграф 2 упражнява по отношение на персонала на Агенцията правомощията на орган по назначаването, предоставени от Правилника за длъжностните лица на органа по назначаването, както и от Условията за работа на другите служители на Съюза на органа, оправомощен да сключва трудови договори („правомощия на орган по назначаването“);

й)  приема необходимите правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Съюза в съответствие с процедурата, предвидена в член 110 от Правилника за длъжностните лица;

к)  назначава изпълнителния директор и може да удължи неговия мандат или да го отстрани от длъжност с мнозинство от две трети от членовете си с право на глас в съответствие с член 62;

л)  приема стратегия за борба с измамите и за прозрачност , пропорционална на риска от измами, като взема предвид разходите и ползите от действията, които следва да бъдат предприети; [Изм. 116]

м)  осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на различни вътрешни или външни одитни доклади и оценки;

н)  приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси в Агенцията, както е установено в член 68а, и по отношение на членове на управителния съвет и на апелативния съвет. [Изм. 117]

2.  Въз основа на член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители на Съюза и съгласно процедурата, предвидена в член 110 от същия правилник, управителният съвет взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор и определя условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Изпълнителният директор има правото от своя страна да делегира тези правомощия на други лица. Това вторично делегиране на правомощия не се отразява върху неговата отговорност. Изпълнителният директор уведомява управителния съвет за такова първично или вторично делегиране. [Изм. 118]

Ако изключителни обстоятелства го налагат, при прилагането на горната алинея управителният съвет може чрез решение временно да оттегли делегираните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор, както и тези, които той е делегирал вторично, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на служител, различен от изпълнителния директор. Лицето с делегирани правомощия уведомява управителния съвет за това делегиране. [Изм. 119]

2а.  Управителният съвет снема имунитета на Агенцията или на нейни настоящи или бивши служители в съответствие с член 64. [Изм. 120]

Член 48

Годишни и многогодишни работни програми

1.  Управителният съвет на Агенцията приема работната програма до 30 ноември всяка година, като взема предвид становището на Комисията, и я изпраща на държавите членки, на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, както и на мрежите, посочени в член 34.

2.  Работната програма се приема, без това да засяга ежегодната бюджетна процедура на Съюза. Ако в срок от 15 дни от датата на приемане на работната програма Комисията изрази своето несъгласие с нея, управителният съвет отново разглежда програмата и в срок от два месеца я приема на второ четене с изменения, ако са необходими, или с мнозинство от две трети от членовете си с право на глас, включващо всички представители на Комисията, или с единодушие на представителите на държавите членки . [Изм. 121]

3.  Работната програма на Агенцията определя целите на всяка дейност. По принцип всяка дейност и всеки проект са ясно свързани с ресурсите, необходими за осъществяването им, съгласно принципите за бюджетиране и управление на основата на дейности и процедурата за ранна оценка на въздействието, предвидена в член 7, параграф 2.

4.  Ако е необходимо, управителният съвет изменя приетата работна програма, когато на Агенцията се възложи нова задача. Включването на тази нова задача е предмет на анализ на последиците за човешките и бюджетните ресурси и може да зависи от решение за отлагане на други задачи.

5.  Управителният съвет също така приема и актуализира стратегическа многогодишната работна програма до 30 ноември всяка година. Взема се предвид становището на Комисията. Провеждат се консултации по проекта с Европейския парламент и мрежите, посочени в член 34. Приетата многогодишна работна програма се изпраща на държавите членки, Европейския парламент, Съвета, Комисията и мрежите, посочени в член 34.

Член 49

Изпълнителен съвет

1.  Управителният съвет се подпомага от изпълнителен съвет.

2.  Изпълнителният съвет подготвя решенията, които трябва да бъдат приети от управителния съвет. Когато е необходимо при спешни случаи, той приема временни решения от името на управителния съвет, по-специално по административни и бюджетни въпроси.

Заедно с управителния съвет той осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от разследванията на OLAF и различните вътрешни или външни одитни доклади и оценки.

Без да се засягат отговорностите на изпълнителния директор, посочени в член 30, изпълнителният съвет го подпомага и съветва при изпълнението на решенията на управителния съвет с цел да се укрепи надзорът на административното и бюджетното управление.

3.  Изпълнителният съвет е съставен от председателя на управителния съвет, един представител на Комисията и [четирима] други членове на управителния съвет. Управителният съвет назначава членовете на изпълнителния съвет и неговия председател.

4.  Мандатът на членовете на изпълнителния съвет е със същата продължителност като мандата на членовете на управителния съвет.

5.  Изпълнителният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца. Председателят на изпълнителния съвет свиква допълнителни заседания по искане на неговите членове.

6.  Управителният съвет установява процедурния правилник на изпълнителния съвет.

Член 50

Задължения на изпълнителния директор

1.  Агенцията се управлява от изпълнителен директор, който е напълно независим при изпълнението на задълженията си. Изпълнителният директор носи отговорност за своите действия пред управителния съвет.

2.  Без да се засягат правомощията на Комисията, на управителния съвет и на изпълнителния съвет, изпълнителният директор не може да търси и да получава инструкции от никое правителство и от никой друг орган.

3.  Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

4.  Изпълнителният директор е законният представител на Агенцията. Той/тя взема решения, приема препоръки, становища и други официални актове на Агенцията.

5.  Изпълнителният директор отговаря за административното управление на Агенцията и за изпълнението на задачите, които са ѝ възложени съгласно настоящия регламент. По-конкретно, изпълнителният директор отговаря за:

а)  текущото административно ръководство на Агенцията;

б)  изпълнението на решенията, приети от управителния съвет;

в)  изготвянето на годишната работна програма и стратегическата многогодишна работна програма и представянето им на управителния съвет след консултация с Комисията;

г)  изпълнението на годишната работна програма и стратегическата многогодишна работна програма и доколкото е възможно, изпълнението на исканията за съдействие от страна на Комисията във връзка със задачите на Агенцията съгласно настоящия регламент;

д)  докладите пред управителния съвет за изпълнението на стратегическата многогодишна работна програма;

е)  предприемането на необходимите стъпки и по-специално приемането на вътрешни административни инструкции и издаването на заповеди, за да гарантира, че Агенцията функционира в съответствие с настоящия регламент;

ж)  създаването на ефективна система за наблюдение, която да сравнява резултатите на Агенцията с нейните оперативни цели и създаването на постоянна система за оценка, съответстваща на признатите професионални стандарти;

з)  ежегодното изготвяне на проект за общ доклад на базата на системите за наблюдение и оценка, посочени в буква ж), и предаването му на управителния съвет;

и)  подготовката на проекта на разчет на приходите и разходите на Агенцията съгласно член 58 и изпълнението на бюджета в съответствие с член 59;

й)  подготовката на годишния доклад за дейността на Агенцията и представянето му на управителния съвет за оценка;

к)  подготовката на план за действие вследствие на заключенията от ретроспективни оценки и докладването за напредъка на всеки две години пред Комисията;

л)  защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагане на превантивни мерки против измама, корупция и други незаконни дейности, чрез ефективни проверки, и възстановяването на неоснователно платени суми при установени нередности и, когато е уместно, налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции;

м)  изготвянето на стратегия на Агенцията за борба с измамите и представянето ѝ на управителния съвет за одобрение;

н)  изготвянето на проекта за финансов регламент на Агенцията, който се приема от управителния съвет по силата на член 60, и на правилата за прилагането му.

Член 51

Създаване и състав на апелативните съвети

1.  Агенцията създава един или повече независими апелативни съвети. [Изм. 122]

2.  Апелативният съвет се състои от председател и двама други членове. Те имат заместници, които ги представляват в тяхно отсъствие.

3.  Управителният съвет назначава председателя, другите членове и техните заместници измежду посочените в списъка на квалифицираните кандидати, приет от Комисията.

4.  Когато апелативният съвет счете, че характерът на жалбата го изисква, той може да поиска от управителния съвет да назначи двама допълнителни членове и техни заместници измежду изброените в списъка, посочен в параграф 3.

5.  По предложение на Агенцията Комисията установява процедурния правилник на апелативния съвет, след като се е консултирала с управителния съвет и в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 75.

5a.  Необходимата квалификация за всеки от членовете на апелативния съвет, правомощията на всеки един от неговите членове на етапа на изготвяне на решения и условията за гласуване се определят от Комисията с помощта на комитета, посочен в член 48, параграф 3 от Директива ... [Директива относно оперативната съвместимост]. [Изм. 123]

Член 52

Членове на апелативния съвет

1.  Мандатът на членовете на апелативния съвет и заместниците им е четири пет години и може да бъде подновяван подновен еднократно . [Изм. 124]

2.  Членовете на апелативните съвети са независими от всички заинтересовани страни по обжалването. Те и не могат да изпълняват никакви други задължения в рамките на Агенцията или на Комисията . При вземане на решение или даване на становище те не са обвързани с никакви инструкции. [Изм. 125]

3.  Членовете на апелативните съвети не могат да бъдат отстранявани от длъжност, нито от списъка на квалифицираните кандидати по време на мандата им, освен ако има сериозно основание за такова отстраняване и Комисията, след получаване на становището на управителния съвет, вземе решение за такова действие.

Член 53

Отвод и самоотвод

1.  Членовете на апелативния съвет не могат да вземат участие в никакви производства по обжалване, ако имат какъвто и да е личен интерес в производството, ако преди това са участвали като представители на една от страните в производството или ако са участвали във вземането на обжалваното решение, включително в случай на обжалване съгласно член 54, параграф 1, даване на становище съгласно член 54, параграф 4 и по отношение на същото разрешение или същия сертификат . [Изм. 126]

2.  Всеки член на апелативния съвет, който счита, че не следва да взема участие в някое производство по обжалване поради една от изброените в параграф 1 причини или по каквато и да било друга причина, уведомява за това апелативния съвет, който взема съответното за своето решение за отвод неучастие . [Изм. 127]

3a.   Една от страните може да поиска отвод на член на апелативния съвет чрез писмено искане до председателя на управителния съвет. Искането за отвод се обосновава с едно от основанията, посочени в параграф 1, или с риск от пристрастност. Искането се придружава от съответните обосноваващи го документи. За да бъде допустимо, искането се внася пред апелативния съвет преди началото на производството или, когато информацията, обосноваваща искането за отвод, е станала известна след започването на производството — до пет дни след узнаването на тази информация от страна на лицето, подаващо искането.

Искането се предава на съответния член на апелативния съвет. Той оповестява дали приема искането за отвод в рамките на пет дни, след като е бил уведомен за него. Ако членът на апелативния съвет не приеме искането, председателят на управителния съвет взема решение в рамките на седем работни дни след отговора на съответния член или, ако той не е дал отговор, след изтичането на определения срок за предоставяне на отговор. [Изм. 128]

3б.  Апелативният съвет предоставя своето становище или решение без участието на съответния член, който е решил да не участва в производството по обжалване или на когото е направен отвод в съответствие с параграфи 2 и 3. С цел да се вземе решение или да се предостави становище, съответният член бива заменен в апелативния съвет от своя заместник.

Ако по някаква причина заместникът не може да участва, председателят на управителния съвет назначава временен член в апелативния съвет от списъка, посочен в член 51, параграф 3, за да го замести в този случай. [Изм. 129]

Член 54

Решения, подлежащи на обжалване

1.  Жалба пред апелативния съвет може да се подаде срещу решения, взети от Агенцията съгласно членове 12, 16, 17 и 18, при препоръки, издадени съгласно членове 21 и 22 или при липсата на отговор от Агенцията в рамките на определените срокове . [Изм. 130]

2.  Жалба, подадена по реда на параграф 1, няма суспензивно действие. Агенцията обаче може да спре изпълнението на обжалваното решение, ако прецени, че обстоятелствата го позволяват и при условие, че спирането на изпълнението на решението не засяга безопасността на железопътния транспорт . [Изм. 131]

Член 55

Лица с право на обжалване, срокове и форма на жалбата

1.  Всяко физическо или юридическо лице може да обжалва решение, което е адресирано до него от Агенцията съгласно членове 12, 16, 17 и 18, както и липсата на решение в рамките на определените срокове . Тези права на обжалване се прилагат и за организациите, представляващи лицата, посочени в член 34, параграф 2, надлежно упълномощени в съответствие с техните учредителни правила .

2.  Жалбата, заедно с изложението на основанията за нея, се подава писмено в Агенцията в срок от два месеца от уведомяването на засегнатото лице за мярката или, ако лицето не е уведомено, в срок от два месеца от деня, в който то е узнало за нея.

2а.  Жалбите при липса на решение се подават до Агенцията в писмен вид в рамките на два месеца след изтичането на срока, определен в съответния член. [Изм. 132]

Член 56

Разглеждане и произнасяне по жалби

1.  Когато разглежда В рамките на три месеца след внасянето на жалбата, апелативният съвет действа бързо решава дали да я уважи или отхвърли . Той изисква всякаква допълнителна необходима информация в рамките на един месец след внасянето на жалбата. Свързаната с въпроса информация се предоставя в рамките на разумен срок, определен от апелативния съвет, който не надхвърля един месец . Той приканва толкова често, колкото е необходимо, страните в производството по обжалване да представят в определен срок, който не надхвърля един месец, забележки по издадените от него уведомления или по съобщения на други страни в производството по обжалване. Страните в производството по обжалване имат право на устни изказвания. [Изм. 133]

2.  Апелативният съвет може да упражни съответните правомощия, които са от компетентността на Агенцията, или да отнесе делото до компетентния орган на Агенцията. Последният е обвързан от решението на апелативния съвет.

Член 57

Обжалване пред Съда на Европейския съюз

1.  Искове за отмяна на решения на Агенцията, взети съгласно членове 12, 16, 17 и 18, могат да се предявяват пред Съда на Европейския съюз само след като всички процедури за обжалване в рамките на Агенцията са били изчерпани.

2.  Агенцията взема всички необходими мерки, за да се съобрази с решението на Съда на Европейския съюз.

ГЛАВА 10

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 58

Бюджет

1.  За всяка финансова година, съответстваща на календарната година, се изготвя разчет за всички приходи и разходи на Агенцията и се включва в бюджета на Агенцията. Приходите са равни на разходите.

2.  Приходите на Агенцията се състоят по-специално от: [Изм. 134]

а)  вноска на Съюза,

б)  евентуални вноски от трети държави, участващи в работата на Агенцията, както е предвидено в член 68,

в)  таксите, плащани от заявители и притежатели на сертификати и разрешения, издадени от Агенцията в съответствие с членове 12, 16, 17 и 18. Посоченият в член 37 делегиран акт определя такси на различни равнища съобразно областите на употреба на сертификатите и разрешенията и вида и обхвата на железопътните дейности; [Изм. 135]

г)  такси за публикации, обучение и всякакви други услуги, предоставяни от Агенцията;

д)  евентуални доброволни вноски от държави членки, трети държави или други организации, при условие че тези вноски не компрометират независимостта и безпристрастността на Агенцията.

2а.  Всяка задача или задължение в допълнение към задачите, които произтичат от законодателството на Съюза и не водят до компенсация, съгласно предвиденото в член 58, параграф 2, букви б), в), г) и д), се подлага на оценка и се компенсира от бюджета на Съюза. [Изм. 136]

3.  Разходите на Агенцията включват разходи за персонала, административни, инфраструктурни и оперативни разходи.

4.  Приходите са равни на разходите.

5.  Въз основа на проект, изготвен от изпълнителния директор на принципа на бюджетирането на основата на дейности, управителният съвет ежегодно съставя разчет на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година. Този разчет, който включва проект на щатно разписание, се представя от управителният съвет на Комисията най-късно до 31 януари.

6.  Разчетът се препраща от Комисията на Европейския парламент и на Съвета (наричани по-нататък „бюджетен орган“) заедно с предварителния общ проектобюджет на Европейския съюз.

7.  Въз основа на разчета Комисията вписва в предварителния общ проектобюджет на Европейския съюз бюджетните предвиждания, които тя смята за необходими за изпълнение на щатното разписание и сумата на субсидията, която трябва да се отдели от общия бюджет, който тя представя пред бюджетния орган в съответствие с член 314 от Договора, заедно с описание и обосновка за всяка разлика между разчета и сумата на субсидията, с която се задължава общият бюджет.

8.  Бюджетният орган разрешава отпускане на бюджетни кредити за субсидията на Агенцията. Бюджетният орган приема щатното разписание на Агенцията.

9.  Бюджетът се приема от управителния съвет с мнозинство от две трети от членовете му с право на глас. Бюджетът на Агенцията се утвърждава след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. Ако е необходимо, той се коригира съответно.

10.  Управителният съвет уведомява бюджетния орган незабавно за своето намерение да осъществи какъвто и да било проект, който може да има значителни последици за финансирането на бюджета, и по-специално проекти, свързани с недвижима собственост, като например наемането или закупуването на сгради. Той информира Комисията за това. Когато представител на бюджетния орган е обявил намерението си да представи становище по проекта, той изпраща своето становище на управителния съвет в срок от шест седмици от датата на уведомлението за проекта.

Член 59

Изпълнение и контрол на бюджета

1.  Изпълнителният директор изпълнява бюджета на Агенцията.

2.  Най-късно до 1 март след приключване на финансовата година счетоводителят на Агенцията представя междинните отчети и доклада за бюджетното и финансовото управление за финансовата година на счетоводителя на Комисията. Счетоводителят на Комисията консолидира междинните финансови отчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 147 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(18) (Общият финансов регламент).

3.  До 31 март след приключване на финансовата година счетоводителят на Комисията изпраща на Сметната палата междинните отчети на Агенцията и доклада за бюджетното и финансовото управление за финансовата година. Докладът за бюджетното и финансовото управление за финансовата година се изпраща и до Европейския парламент и Съвета.

Сметната палата проучва тези отчети в съответствие с член 287 от Договора. Тя публикува всяка година доклад за дейностите на Агенцията.

4.  След получаване на Като се използват, по целесъобразност, забележките на Сметната палата по междинния отчет на Агенцията по член 148 от Общия финансов регламент, изпълнителният директор изготвя окончателния финансов отчет на Агенцията на своя отговорност и заедно с декларацията за достоверност го представя на управителния съвет за становище одобрение . [Изм. 137]

5.  Управителният съвет дава становище по окончателните отчети на Агенцията.

6.  До 1 юли след всяка финансова година изпълнителният директор изпраща окончателните отчети заедно със становището на управителния съвет на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата.

7.  Окончателните отчети се публикуват.

8.  До 30 септември след всяка финансова година изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на нейните забележки. Той изпраща този отговор и на управителния съвет.

9.  По искане на Европейския парламент изпълнителният директор му представя цялата информация, необходима за безпроблемното протичане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната финансова година, в съответствие с член 165, параграф 3 от Общия финансов регламент.

10.  Европейският парламент, по препоръка от Съвета, действащ чрез квалифицирано мнозинство, до 30 април на година N + 2 освобождава от отговорност изпълнителния директор по отношение на изпълнението на бюджета за година N.

Член 60

Финансов регламент

След консултация с Комисията управителният съвет приема финансовите правила, приложими към Агенцията. Те не могат да се отклоняват от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията(19) , освен ако такова отклонение е специално необходимо за дейността на Агенцията и Комисията е дала своето предварително съгласие.

ГЛАВА 11

ПЕРСОНАЛ

Член 61

Общи разпоредби

1.  Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза, както и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Европейския съюз за прилагането на Правилника за длъжностните лица, се прилагат по отношение на персонала на Агенцията.

2.  В интерес на работата Агенцията назначава:

а)  служители, които отговарят на изискванията за назначаване на безсрочен договор, и

б)  служители, които не отговарят на изискванията за назначаване на безсрочен договор.

За прилагането на настоящия параграф се приемат подходящи правила съгласно процедурата, предвидена в член 110 от Правилника за длъжностните лица.

3.  Агенцията предприема подходящи административни мерки, наред с другото чрез обучение и стратегии за превенция, за организиране на службите си, за да избегне всякакви конфликти на интереси, включително свързани с въпроси, във връзка с периода след прекратяване на трудовото правоотношение, например „въртяща се врата“ и „вътрешна информация“ . [Изм. 138]

3а.  Агенцията и нейните служители изпълняват задачите, определени в настоящия регламент, с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в конкретната област. Те не са подлагани на никакъв натиск и стимули, особено финансови стимули, които биха могли да повлияят на решението им или на резултатите от тяхната работа, особено от страна на лица или групи лица, които са заинтересовани от резултатите от тяхната работа. Агенцията разполага с достатъчен брой служители, за да се гарантира правилното изпълнение на задачите, определени в настоящия регламент.

3б.  Служителите имат:

а)  солидно техническо и професионално образование, което обхваща всички дейности на Агенцията;

б)  задоволителни познания относно изискванията за оценките, които Агенцията извършва, и съответната компетентност за извършване на тези оценки;

в)  адекватни познания и разбиране на изискванията, необходими за формулирането на решения на Агенцията;

г)  способност за преразглеждане на становищата и решенията, взети от националните органи по безопасността, както и на националните разпоредби. [Изм. 139]

Член 62

Изпълнителен директор

1.  Изпълнителният директор се назначава като срочно нает служител на Агенцията съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Съюза.

2.  Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложен от Комисията след открита и прозрачна процедура за подбор.

За целите на сключване на договора с изпълнителния директор, Агенцията се представлява от председателя на управителния съвет.

Преди назначаването избраният от управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентния комитет на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от неговите членове.

3.  Мандатът на изпълнителния директор е пет години. До края на този срок Комисията прави оценка, която взема предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор на Агенцията и бъдещите задачи и предизвикателства пред Агенцията.

4.  Управителният съвет, действайки по предложение на Комисията и като взема предвид оценката, посочена в параграф 3, може еднократно да удължи мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години.

5.  Управителният съвет уведомява Европейския парламент за намерението си да удължи мандата на изпълнителния директор. В рамките на предхождащия удължаването месец изпълнителният директор може да бъде поканен да направи изявление пред компетентния комитет на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от неговите членове.

6.  Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на целия срок.

7.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от поста си единствено с решение на управителния съвет по предложение на Комисията.

Член 63

Командировани национални експерти и други служители

Агенцията може също така да използва услугите на командировани национални експерти и по-специално на персонал от националните органи по безопасността или друг персонал, който не е нает от нея, съгласно Правилника за длъжностните лица и Условията за наемане на други служители. Агенцията приема и прилага политика за оценка и управление на потенциални конфликти на интереси на командированите национални експерти, включваща забрана те да посещават срещи на работните групи, когато тяхната независимост и безпристрастност биха могли да бъдат застрашени. [Изм. 140]

Управителният съвет приема решение за определяне на правила за командироването на национални експерти в Агенцията.

ГЛАВА 12

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 64

Привилегии и имунитет

За Агенцията и нейния персонал се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, без да се засягат съдебните и/или извънсъдебните процедури, свързани с компетенциите на Агенцията . [Изм. 141]

Член 65

Споразумение за седалището и условия за функциониране

1.  Необходимите разпоредби за настаняването на Агенцията в приемащата държава членка и за сградния фонд, който трябва да бъде предоставен от тази държава, както и конкретните правила, приложими в приемащата държава членка по отношение на изпълнителния директор, членовете на управителния съвет, персонала на Агенцията и членовете на семействата им, се определят в споразумение за седалището, сключено между Агенцията и приемащата държава членка след одобрение от управителния съвет и не по-късно от 2015 г.

2.  Приемащата държава членка осигурява възможно най-добрите условия за доброто функциониране на Агенцията, в това число многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки.

Член 66

Отговорност

-1. Агенцията носи пълна отговорност, включително като приема договорна и извъндоговорна отговорност, за разрешенията и сертификатите, които издава. [Изм. 142]

1.  Договорната отговорност на Агенцията се регулира от правото, приложимо към съответния договор.

2.  Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася с решение по всяка арбитражна клауза, съдържаща се в сключен от Агенцията договор.

3.  При извъндоговорна отговорност Агенцията, в съответствие с общите за законодателствата на държавите членки принципи, компенсира всякакви вреди, нанесени от нейни отдели или от нейния персонал в процеса на изпълнение на задълженията им.

4.  Съдът на Европейския съюз е компетентен по споровете, свързани с обезщетение за вредите, посочени в параграф 3.

Член 67

Езиков режим

-1. Без да се засягат договореностите между Агенцията и заявителя по отношение на изискванията за превод, документите, които заявителите и притежателите на сертификати и разрешения предоставят на Агенцията и на националните органи за безопасност в съответствие с членове 12, 16, 17 и 18, с цел уведомяване за тези сертификати и разрешения, се представят преведени на всички официални езици на Съюза в държавите, в които подвижният състав се използва и железопътното предприятие осъществява дейност. Всеки превод е автентичният текст за съответната държава, включително за процедурите по член 56. Разрешението и сертификатът се издават на всички официални езици на Съюза в тези държави. [Изм. 143]

1.  По отношение на Агенцията се прилагат разпоредбите, предвидени в Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност(20) , в случаите, когато не се прилага член 67, параграф -1 . [Изм. 144]

2.  Преводните услуги, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи към органите на Европейския съюз.

Член 68

Участие на трети държави в работата на Агенцията

1.  Без да се засяга член 40, Агенцията е отворена за участие на трети държави, по-специално на държавите, попадащи в обхвата на европейската политика за съседство и политиката за разширяване, както и на държавите от ЕАСТ, които са сключили споразумения със Съюза, съгласно които съответните държави са приели и прилагат законодателството правото на Съюза или еквивалентни нему национални мерки в областта, обхваната от настоящия регламент. Настоящият параграф се прилага, по-конкретно, спрямо държави, попадащи в обхвата на европейската политика за съседство, политиката на Съюза за разширяване, както и държавите от ЕАСТ. [Изм. 145]

2.  Съгласно съответните разпоредби на споразуменията, посочени в параграф 1, между Агенцията и трети държави се постигат договорености за определяне на подробни правила за участието на тези държави в работата на Агенцията, по-специално естеството и степента на подобно участие. Тези договорености включват разпоредби относно финансовите вноски и персонала. Те могат да предвидят представителство без право на глас в управителния съвет.

Агенцията подписва договореностите след съгласието на Комисията и консултация с управителния съвет.

Член 68а

Конфликт на интереси

1.  Изпълнителният директор, както и длъжностните лица, временно командировани от държавите членки и от Комисията, представят декларация за задължения и декларация за интереси, в която се заявява отсъствието на каквито и да било преки или косвени интереси, които биха могли да се считат за накърняващи тяхната независимост. Декларациите се представят в писмена форма при встъпване в длъжност, а в случай че настъпят промени в личното им положение, се представя нова декларация. Членовете на административния съвет, изпълнителния съвет и апелативния съвет също предоставят на обществеността достъп до тези декларации и до своите автобиографии. Агенцията публикува на своя уебсайт списък на членовете на органите, посочени в член 42, както и на външните и вътрешните експерти.

2.  Административният съвет прилага политика за управление и предотвратяване на конфликти на интереси, която включва най-малко:

а)  принципи на управление и проверка на декларациите за интереси, включително правила за публичното им оповестяване, като се взема предвид член 77;

б)  изисквания за задължително обучение на служителите на Агенцията и командированите национални експерти относно конфликта на интереси;

в)  правила за подаръци и покани;

г)  подробни правила за несъвместимост на служителите и членовете на Агенцията след приключване на трудовите им взаимоотношения с Агенцията;

д)  правила за прозрачност на решенията на Агенцията, включително протоколите от заседанията на съветите на Агенцията, които са достъпни за обществеността, като се има предвид чувствителната, класифицираната и търговската информация; както и

е)  санкции и механизми за запазване на автономността и независимостта на Агенцията.

Агенцията има предвид необходимостта от поддържане на баланс между рисковете и ползите, по-специално по отношение на целта за получаване на най-добри технически съвети и експертни знания, и управлението на конфликти на интереси. Изпълнителният директор включва информацията във връзка с прилагането на тази политика, когато докладва на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с настоящия регламент. [Изм. 146]

Член 69

Сътрудничество с национални органи и организации [Изм. 147]

1.  Агенцията може да сключва споразумения със съответните национални органи, по-специално с националните органи по безопасността и други компетентни органи, във връзка с прилагането на членове 12, 16, 17 и 18. Тези споразумения могат да включват един или повече национални органи по безопасността. [Изм. 148]

2.  Споразуменията може да включват превъзлагането на някои делегирането на задачи и отговорности на Агенцията на националните органи, като например проверка и подготовка на досиетата, удостоверяване на техническата съвместимост, извършване на посещения и изготвяне на технически проучвания. [Изм. 149]

2а.   От своя страна, национален орган по безопасността може да възложи на Агенцията задачи, различни от възложените ѝ в съответствие с член 20 от Директива ... [Директива относно оперативната съвместимост] и член 16, параграф 2 от Директива ... [Директива относно безопасността на железопътния транспорт]. [Изм. 150]

3.  Агенцията гарантира, че споразуменията включват най-малко конкретно описание на задачите и условията за очакваните резултати, срокове за предоставянето им, както и размер и график на плащанията.

4.  Споразуменията, описани в параграфи 1, 2 и 3, ясно посочват равнището на отговорност на Агенцията и националните органи по безопасността в зависимост от задачите, изпълнявани от всяка договаряща се страна, както се посочва в споразуменията. Това не засягат цялостната отговорност на Агенцията за изпълнението на задачите ѝ, както е предвидено в членове 12, 16, 17 и 18. [Изм. 151]

Член 70

Прозрачност

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета(21) се прилага по отношение на документите, държани от Агенцията.

Управителният съвет приема практически мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 до […].

За решенията, взети от Агенцията съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да се завеждат жалби пред омбудсмана или искове пред Съда на Европейския съюз съгласно съответно членове 228 и 263 от Договора.

Обработването на данни от личен характер от Агенцията е предмет на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета(22) .

Член 71

Правила за сигурност за защита на класифицираната информация

Агенцията прилага принципите за сигурност, съдържащи се в правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицираната информация на ЕС (КИЕС) и некласифицираната информация от чувствително естество, както е посочено в приложението към Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията(23) . Тези принципи обхващат, inter alia , разпоредбите за обмена, обработката и съхранението на такава информация.

Член 72

Борба с измамите и контрол на работата [Изм. 152]

1.  С цел да се улесни борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1073/1999, в срок от шест месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент, Агенцията се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и приема подходящи разпоредби, приложими към всички служители на Агенцията, като се използва образецът, съдържащ се в приложението към това споразумение.

2.  Сметната палата на Европейския съюз има правомощия за извършване на одити по документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза чрез Агенцията.

2а.  Европейската сметна палата контролира работата и вземането на решения от страна на Агенцията посредством одити и инспекции. [Изм. 153]

3.  Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1073/1999 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(24) с цел да се установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза, във връзка с решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор, финансирани от Агенцията.

4.  Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, договорите, споразуменията и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, съдържат разпоредби, с които Сметната палата и OLAF изрично се упълномощават да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответните техни компетенции.

ГЛАВА 13

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 73

Делегирани актове във връзка с членове 12, 16, 17, и 18 и 41 [Изм. 154]

1.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове съгласно член 74 относно таксите, събирани при прилагане на членове 12, 16, 17 и 18.

2.  В актовете, посочени в параграф 1, се определят по-специално услугите, за които се дължат такси съгласно членове 12, 16, 17 и 18, размера на таксите и начина, по който се плащат.

3.  Такси се събират за:

а)  издаването и подновяването на разрешения за въвеждане в експлоатация на подсистеми за контрол, управление и сигнализация по железопътната линия, разрешения за пускане на пазара на возила и типове возила, включително евентуално посочване на съвместимостта с мрежите или отделни линии;

б)  издаване и подновяване на сертификати за безопасност;

в)  предоставяне на услуги; те отразяват реалната себестойност на всяка отделна услуга;

г)  обработване на жалби.

Всички такси се изразяват и събират в евро.

4.  Размерът на таксите, свързани с Агенцията, се определя така, че да гарантира, че приходът от тях е достатъчен да покрие пълната себестойност на предоставяната услуга. Всички разходи на Агенцията, свързани със служители, ангажирани с посочените в параграф 3 дейности, включително свързаните с тях пропорционални пенсионни вноски от работодателя, също се включват в тази себестойност. Ако при предоставянето на услугите, за които се събират такси, редовно възниква значителен дисбаланс, преразглеждането на размера на таксите става задължително. [Изм. 155]

4а.  На Комисията също така се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 74 във връзка със стандартизирането на резервни части за железопътния транспорт за прилагането на член 41. [Изм. 156]

Член 74

Делегиране на правомощия

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Делегираните правомощия Правомощиeтo за приемане на делегирани актове , посочени в член 73, се предоставят предоставя на Комисията за неопределен срок срок срок от пет години , считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. При условие че докладът е получен, делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. [Изм. 157]

3.  Делегираните правомощия, посочени в член 73, може да бъдат оттеглени по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегираните правомощия, посочени в него. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, определена в него дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  След като приеме делегиран акт, Комисията незабавно уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 73, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 75

Процедура на комитета

Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 21 от Директива 96/48/ЕО на Съвета(25) . Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

При позоваване на настоящия член се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 76

Оценка и преразглеждане

1.  Не по-късно от пет години след влизане в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията възлага извършването на оценка, по-специално на въздействието, ефективността и ефикасността на Агенцията и на нейните работни практики. В тази оценка се вземат предвид становищата на представителите на железопътния сектор, социалните партньори и асоциациите на потребителите. Оценката разглежда по-специално евентуална нужда от промяна на правомощията на Агенцията и финансовите последици от такава промяна. [Изм. 158]

2.  Комисията изпраща доклада за оценката заедно със заключенията си по доклада до Европейския парламент, Съвета и управителния съвет. Резултатите от оценката се оповестяват публично.

3.  По повод на всяка втора оценка се прави и оценка на резултатите, постигнати от Агенцията, като се вземат предвид нейните цели, правомощия и задачи.

Член 77

Преходни разпоредби

1.  Агенцията е правоприемник на Европейската железопътна агенция, учредена с Регламент (ЕО) № 881/2004, по отношение на цялата собственост, споразумения, правни задължения, трудови договори, финансови ангажименти и задължения.

2.  Чрез дерогация от член 43 членовете на административния съвет, назначени по силата на Регламент (ЕО) № 881/2004 преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, продължават да изпълняват задълженията си до изтичане на мандата им като членове на управителния съвет.

Чрез дерогация от член 49 изпълнителният директор, който е назначен по силата на Регламент (ЕО) № 881/2004, продължава да изпълнява задълженията си до изтичане на мандата му.

3.  Чрез дерогация от член 61 всички трудови договори, които са в сила към датата на влизане в сила на настоящия регламент, продължават да се спазват до изтичането им.

3а.  Агенцията изпълнява своите задачи по издаване на сертификати и разрешения съгласно членове 12, 16, 17 и 18 в срок от една година след влизането в сила на настоящия регламент. До тази дата държавите членки ще продължат да прилагат своите национални законодателства. [Изм. 159]

3б.  След едногодишния срок, посочен в член 77, параграф 3а, заявителите могат да подават заявления или до Агенцията или до националния орган по безопасността в продължение на допълнителен срок от три години. По време на този срок националните органи по безопасността могат да продължат да издават сертификати и разрешения чрез дерогация от членове 12, 16, 17 и 18, в съответствие с Директива 2008/57/ЕО и Директива 2004/49/ЕО. [Изм. 160]

3в.  В случаите, посочени в член 10, параграф 2а от Директива ...[Директива относно безопасността на железопътния транспорт] и член 20, параграф 9а от Директива ... [Директива относно оперативната съвместимост] националните органи по безопасността могат да продължат да издават сертификати и разрешения след срока, посочен в параграф 3б от настоящия член, в съответствие с условията, определени в тези членове. [Изм. 161]

Член 78

Отмяна

Регламент (ЕО) № 881/2004 се отменя.

Член 79

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз .

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ С 327, 12.11.2013 г., стр. 122.
(2) ОВ С 356, 5.12.2013 г., стр. 92.
(3) Позиция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г.
(4) Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (OB L 164, 30.4.2004 г., стр. 44).
(5) Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (OB L 191, 18.7.2008 г., стр. 1).
(6) Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (OB L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).
(7)Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. относно общностните насоки за развитието на трансевропейска транспортна мрежа (ОВ L 228, 9.9.1996 г., стр. 1).
(8)Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския Парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1).
(9)ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.
(10) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55,28.2.2011 г., стр. 13).
(11) Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (OB L 315, 3.12.2007 г., стр. 51).
(12)Решение 98/500/ЕО на Комисията от 20 май 1998 г. за създаване на комитети за диалог в сектора, подпомагащи диалога между социалните партньори на европейско ниво (ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 27).
(13) Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство (OВ L 343, 14.12.2012 г., стp. 32).
(14)Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13).
(15)Решение 2012/88/ЕС на Комисията от 25 януари 2012 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите за контрол, управление и сигнализация на трансевропейската железопътна система (ОВ L 51, 23.2.2012 г., стр. 1).
(16)Регламент (ЕC) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 22).
(17) Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (OB L 315, 3.12.2007 г., стр. 14).
(18) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (OB L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
(19)Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. за рамковия финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета за финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72).
(20)OВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385.
(21)Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(22) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OB L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(23) Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 29 ноември 2001 г. за изменение на нейния процедурен правилник (OB L 317, 3.12.2001 г., стр. 1).
(24)Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(25) Директива 96/48/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (OB L 235, 17.9.1996 г., стр. 6).

Последно осъвременяване: 11 юли 2017 г.Правна информация