Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0014(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0016/2014

Předložené texty :

A7-0016/2014

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Hlasování :

PV 26/02/2014 - 9.4
CRE 26/02/2014 - 9.4

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0151

Přijaté texty
PDF 801kWORD 397k
Středa 26. února 2014 - Štrasburk Konečné znění
Agentura Evropské unie pro železnice ***I
P7_TA(2014)0151A7-0016/2014
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD)) (Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0027),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0029/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013(1) ,

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. října 2013(2) ,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality litevským parlamentem, rumunským senátem a švédským parlamentem, v nichž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0016/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  žádá, aby Komise předložila finanční výkaz plně zohledňující výsledek legislativní dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně všech právních předpisů v rámci čtvrtého železničního balíčku, aby byly naplněny rozpočtové a personální potřeby Evropské agentury pro železnice a případně útvarů Komise;

3.  zdůrazňuje, že jakékoli rozhodnutí legislativního orgánu o návrhu nařízení nemá vliv na rozhodnutí rozpočtového orgánu v rámci ročního rozpočtového procesu;

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2) Úř. věst. C 356, 5.12.2013, s. 92.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. února 2014 k přijetí nařízení (EU) č. .../2014 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004
(Text s významem pro EHP)
P7_TC1-COD(2013)0014

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1) ,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2) ,

v souladu s řádným legislativním postupem(3) ,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Postupné vytvoření evropského železničního prostoru bez hranic vyžaduje opatření na úrovni Unie v oblasti technických předpisů týkajících se železnic s ohledem na hlediska technická (interoperabilitu) a bezpečnostní, která spolu neoddělitelně souvisejí a obě vyžadují vyšší úroveň harmonizace na úrovni Unie. Během posledních dvou desetiletí byly přijaty příslušné právní předpisy týkající se železnice, zejména tři železniční balíčky, přičemž nejdůležitější z nich je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES(4) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES(5) .

(2)  Současné sledování cílů bezpečnosti a interoperability železnic vyžaduje podstatnou odbornou činnost, kterou musí řídit specializovaný orgán. Proto bylo v rámci druhého železničního balíčku v roce 2004 nezbytné v rozsahu stávajícího institucionálního rámce a s ohledem na rovnováhu sil v Unii vytvořit evropskou agenturu pro bezpečnost a interoperabilitu železnic (dále jen „agentura“).

(3)  Evropská agentura pro železnice byla původně zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004, aby podporovala vytvoření evropského železničního prostoru bez hranic a pomohla oživit odvětví železniční dopravy a současně posílit jeho základní výhody v oblasti bezpečnosti. Nařízení (ES) č. 881/2004 musí být nahrazeno novým aktem v důsledku značného množství podstatných změn, které je třeba provést s ohledem na úkoly v úkolech agentury a v  na její vnitřní organizaci. [pozm. návrh 1]

(4)  Čtvrtý železniční balíček navrhuje důležité změny, které mají zlepšit fungování jednotného evropského železničního prostoru prostřednictvím změn v důsledku přepracování směrnice 2004/49/ES a směrnice 2008/57/ES, jež obě s úkoly agentury přímo souvisejí. Uvedené směrnice společně s tímto nařízením stanoví zejména provádění úkolů spojených s vydáváním povolení vozidel a osvědčení o bezpečnosti na úrovni Unie, zejména v přeshraničním provozu . Z toho vyplývá rozsáhlejší úloha agentury. [pozm. návrh 2]

(5)  Agentura by měla přispívat k vytvoření a účinnému fungování jednotného evropského železničního prostoru bez hranic a zaručení vysoké úrovně bezpečnosti a zároveň ke zlepšení konkurenčního postavení železničního odvětví. Toho by mělo být dosaženo tím, že bude v technických záležitostech přispívat k provádění právních předpisů Evropské unie cestou zvyšování úrovně interoperability železničních systémů a k vypracování společného přístupu k bezpečnosti evropského železničního systému. Agentura by rovněž měla na úrovni Unie vykonávat úlohu evropského orgánu odpovědného za vydávání povolení k uvedení železničních vozidel a typů vozidel na trh, a typů vozidel, osvědčení o bezpečnosti pro železniční podniky a povolení k uvedení traťových subsystémů, které jsou součástí evropského systému řízení a zabezpečení železničního provozu (ERTMS), umístěných nebo provozovaných po celé Unii do provozu. Kromě toho by měla sledovat vnitrostátní předpisy týkající se železnic a výkonnost vnitrostátních orgánů působících v oblastech interoperability a bezpečnosti železnic. [pozm. návrh 3]

(6)  Při sledování svých cílů by agentura měla plně zohledňovat proces rozšiřování Unie a zvláštní omezení týkající se železničního spojení se třetími zeměmi Agentura by měla mít za funkce a pravomoci, které jí byly přiděleny, výlučnou odpovědnost. a specifickou situaci železničních sítí s odlišným rozchodem kolejnic, a to zejména tam, kde jsou členské státy v těchto sítích propojeny se třetími zeměmi, avšak izolovány od hlavní železniční sítě Unie . Měla by se také snažit o jednodušší uplatňování zásady reciprocity mezi přístupem třetích zemí na trh Unie a přístupem podniků Unie na trhy třetích zemí. [pozm. návrh 4]

(6a)  Agentura by měla mít za funkce a pravomoci, které jí byly svěřeny, výlučnou odpovědnost. Bezpečnostní orgány členských států by měly mít výlučnou odpovědnost za rozhodnutí, která přijímají. [pozm. návrh 5]

(7)  Při plnění svých úkolů, zejména úkolů souvisejících s přípravou doporučení, by agentura měla v co největším rozsahu zohledňovat externí odborné znalosti v oblasti železniční dopravy. Tyto odborné znalosti by měly převážně pocházet od odborníků z odvětví železniční dopravy vnitrostátních bezpečnostních orgánů a dalších a příslušných vnitrostátních orgánů a od odborníků z odvětví železniční dopravy, včetně reprezentativních orgánů a nezávislých oznámených subjektů posuzování shody . Tito odborníci by měli vytvářet kvalifikované a reprezentativní pracovní skupiny agentury. Agentura by měla mít na paměti, že je třeba udržovat rovnováhu mezi riziky a přínosy, zejména pokud se jedná o řešení problematiky střetu zájmů na jedné straně a cíl získat co nejlepší odborné znalosti na straně druhé. [pozm. návrh 6]

(8)  Pro porozumění hospodářským vlivům na odvětví železniční dopravy a dopadu tohoto odvětví na společnost a pro to, aby ostatní strany mohly činit informovaná rozhodnutí a aby byly v rámci agentury účinněji řízeny pracovní priority a přidělovány zdroje, měla by agentura dále rozvíjet své zapojení do činností v oblasti posuzování dopadů.

(9)  Agentura by měla poskytovat nezávislou a objektivní technickou podporu, zejména Komisi. Směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic] stanoví základ pro vypracování a revizi technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), zatímco směrnice ... [směrnice o bezpečnosti železnic] stanoví základ pro vypracování a revizi společných bezpečnostních metod (CSM) a společných bezpečnostních cílů (CST). Zachování kontinuity práce a vypracování TSI, CSM a CST v průběhu doby vyžaduje trvalý technický rámec a specializované zaměstnance specializovaného subjektu. Za tímto účelem by agentura měla nést odpovědnost za poskytování doporučení Komisi v souvislosti s vypracováním a revizí TSI, CSM a CST. Vnitrostátní bezpečnostní organizace a regulační subjekty by rovněž měly mít možnost vyžádat si od agentury nezávislé technické stanovisko.

(10)  Železniční podniky čelí při podávání žádostí o osvědčení o bezpečnosti příslušným vnitrostátním orgánům řadě problémů od zdlouhavých postupů a nadměrných nákladů po nespravedlivé zacházení, což platí zejména pro nové subjekty vstupující na trh. Osvědčení vydaná v jednom členském státě nejsou automaticky uznávána v jiných členských státech, což poškozuje jednotný evropský železniční prostor. Aby se zlepšila účinnost a nestrannost postupů vydávání osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům, je nutné přejít na jednotné osvědčení o bezpečnosti platné v celé Unii v konkrétních oblastech působení a vydávané agenturou. Základ po tento přechod stanoví přepracovaná směrnice ... [směrnice o bezpečnosti železnic]. [pozm. návrh 7]

(11)  Pokud jde o železniční vozidla, směrnice 2008/57/ES v současné době s výjimkou zvláštních případů stanoví povolení jejich uvedení do provozu v každém členském státě. Pracovní skupina pro povolování vozidel, zřízená Komisí v roce 2011, diskutovala o několika případech, kdy výrobci a železniční podniky utrpěly újmu v důsledku nadměrného trvání a nákladů spojených s procesem povolování a navrhla řadu zlepšení. Jelikož některé problémy jsou způsobeny složitostí stávajícího procesu povolování vozidel, měl by být tento proces zjednodušen. Každému železničnímu vozidlu by mělo být uděleno pouze jedno povolení, přičemž toto povolení k uvedení vozidel a typů vozidel na trh by měla vydávat agentura. To by odvětví přineslo hmatatelné výhody, neboť by se snížily náklady a zkrátila doba postupu, a snížilo by se tím riziko možné diskriminace, zejména v případě nových společností, které mají v úmyslu vstoupit na železniční trh. Základ po toto zjednodušení stanoví přepracovaná směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic].

(11a)  Na otevřeném evropském železničním trhu se stále větším přeshraničním provozem je pro bezpečnost železnic a pro spravedlivou hospodářskou soutěž rozhodující dodržování požadavků na dobu řízení a dobu odpočinku a mělo by být kontrolováno a prosazováno. Vnitrostátní bezpečnostní orgány by měly kontrolovat dobu řízení a dobu odpočinku, a to i u přeshraničního provozu. [pozm. návrh 8]

(11b)  Zaměstnanci působící jako doprovod vlaků vykonávají obvykle provozní bezpečnostní úkoly v rámci železničního systému a zodpovídají za pohodlí a bezpečnost cestujících ve vlacích. Agentura by měla zavést vydávání osvědčení podobně jako u strojvedoucích, aby byla zaručena vysoká úroveň kvalifikace a schopností, s cílem uznat význam této profesní skupiny pro bezpečnost železničního provozu a také usnadnit mobilitu pracovníků. [pozm. návrh 9]

(12)  Aby se dále rozvíjel jednotný evropský železniční prostor, zejména pokud jde o poskytování vhodných informací zákazníkům nákladní železniční dopravy a cestujícím, a s ohledem na současné zapojení agentury je nezbytné posílit její úlohu v oblasti telematických aplikací v pružném rámci zajišťujícím interoperabilitu a umožňujícím současnou existenci inovačních obchodních strategií . Tím se zajistí jejich soustavný vývoj a rychlé zavádění. [pozm. návrh 10]

(13)  Vzhledem k významu ERTMS pro hladký rozvoj jednotného evropského železničního prostoru a jeho bezpečnost a s ohledem na jeho dosavadní roztříštěný nedostatečný vývoj a zavádění je nezbytné posílit jeho celkovou koordinaci na úrovni Unie. Množství různých vnitrostátních verzí systému ERTMS v současné době vážně ohrožuje cíl, jímž je dosažení interoperability a harmonizace systému řízení a zabezpečení železniční dopravy.

Z tohoto důvodu by měla být agentuře jakožto nejpříslušnějšímu subjektu Unie svěřena v této oblasti významnější úloha, aby se zaručil jednotný vývoj ERTMS a přispělo se k tomu, aby zařízení ERTMS vyhovovalo platným specifikacím a aby evropské výzkumné programy zabývající se ERTMS byly koordinovány s vývojem technických specifikací pro ERTMS. Aby se navíc zvýšila účinnost a nestrannost postupů vydávání povolení k uvedení traťových subsystémů řízení a zabezpečení do provozu, je důležité přejít na jednotné povolení platné v Unii a vydávané agenturou. Základ po tento přechod stanoví přepracovaná směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic]. [pozm. návrh 11]

(13a)  Několik havárií v oblasti železniční nákladní dopravy poukázalo v posledních letech na potřebu zlepšit předpisy týkající se údržby železničních nákladních vozů v Unii. Agentura by měla vypracovat harmonizované povinné požadavky na pravidelné intervaly údržby. [pozm. návrh 12]

(14)  Příslušné vnitrostátní orgány si zpravidla za vydání povolení vozidla a osvědčení o bezpečnosti účtují poplatky. Po převedení pravomoci na úroveň Unie by agentura měla být oprávněna účtovat žadatelům poplatky za vydání osvědčení a povolení uvedených v předchozích bodech odůvodnění. Výše těchto poplatků by se měla být stejná nebo nižší, než je současný průměr v Unii ,měnit v závislosti na rozsahu provozu a oblasti využití stanovené v osvědčení nebo v povolení a měla by být stanovena v aktu v přenesené pravomoci přijatém Komisí. Pracovní místa vyplývající z plánu pracovních míst financovaná z těchto poplatků by neměla být předmětem snižování počtu pracovních míst, k němuž má dojít ve všech orgánech a institucích Unie. [pozm. návrh 13]

(14a)  Tento akt v přenesené pravomoci by měl zajistit, aby výše plateb nepřesahovala náklady na uvedená řízení o osvědčení nebo o povolení. [pozm. návrh 14]

(15)  Obecným cílem je, aby převedení funkcí a úkolů z členských států na agenturu bylo efektivní a aby při něm nedošlo ke snížení současné vysoké úrovně bezpečnosti. Agentura by na plnění nových úkolů měla mít dostatečné zdroje a okamžik jejich přidělení by měl vycházet z jasně definovaných potřeb. S ohledem na znalosti vnitrostátních orgánů, zejména vnitrostátních bezpečnostních orgánů, by agentuře mělo být umožněno, aby tyto odborné znalosti při udělování příslušných povolení a osvědčení odpovídajícím způsobem využívala, a to i prostřednictvím smluvních ujednání . Za tímto účelem by se mělo rozhodně být podporováno podporovat , aby byli do agentury vysíláni národní odborníci, a jejich vysílání by mělo být co nejsnazší . [pozm. návrh 15]

(16)  Směrnice ... [směrnice o bezpečnosti železnic] a směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic] stanoví, že vnitrostátní opatření musí být posuzována z hlediska bezpečnosti a interoperability a slučitelnosti s pravidly hospodářské soutěže. Rovněž omezují možnost, aby členské státy přijímaly nové vnitrostátní předpisy. Současný systém, v němž nadále existuje vysoký počet vnitrostátních předpisů, vede k možným možnému riziku z hlediska bezpečnosti a ke střetům s předpisy Unie a vytváří riziko nedostatečné transparentnosti a skryté diskriminace zahraničních provozovatelů, zejména těch menších a nových. Aby bylo možné přejít na systém skutečně transparentních a nestranných železničních předpisů na úrovni Unie, je třeba posílit postupné omezování vlivu vnitrostátních předpisů, včetně provozních předpisů . Na úrovni Unie má zásadní význam stanovisko založené na nezávislém a nestranném odborném posouzení. Za tímto účelem je třeba posílit úlohu agentury. [pozm. návrh 16]

(17)  Výkonnost, organizace a rozhodovací postupy v oblasti interoperability a bezpečnosti železnic jednotlivých vnitrostátních bezpečnostních orgánů a oznámených subjektů posuzování shody se výrazně liší, což nepříznivě ovlivňuje hladké fungování jednotného evropského železničního prostoru. Nepříznivě mohou být ovlivněny zejména malé a střední podniky, které mají v úmyslu vstoupit na železniční trh v jiném členském státě. Proto je velice důležité posílit koordinaci s cílem dosáhnout větší harmonizace na úrovni Unie. Za tímto účelem by agentura měla vnitrostátní bezpečnostní orgány a oznámené subjekty posuzování shody sledovat prostřednictvím auditů a inspekcí. Oznámené subjekty posuzování shody by měly být sledovány vnitrostátními akreditačními orgány v souladu čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (6) . Vyžaduje se i stejné sledování výkonnosti agentury. [pozm. návrh 17]

(18)  V oblasti bezpečnosti je důležité zajistit nejvyšší možnou transparentnost a efektivní tok informací. Důležitá je a měla by být provedena analýza výkonnosti založená na společných ukazatelích a slučující všechny účastníky v odvětví. Pokud jde o statistiku, je nezbytná úzká spolupráce s Eurostatem.

(19)  Aby bylo možné sledovat pokrok v oblasti interoperability a bezpečnosti železnic, agentura by měla být odpovědná za to, že každé dva roky bude zveřejněna příslušná zpráva. Vzhledem ke své technické odbornosti a nestrannosti by agentura měla rovněž být Komisi nápomocna při sledování provádění právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a interoperability železnic.

(20)  Interoperabilitu transevropské sítě je nutné posilovat přičemž jak stávající, tak i a  nové investiční projekty vybrané pro podporu ze strany Unie by měly být v souladu s cílem interoperability stanoveným v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES(7) . Agentura je tou správnou institucí, která bude k dosažení těchto cílů přispívat. [pozm. návrh 18]

(21)  Důležitou součástí bezpečnostního systému je údržba kolejových vozidel. Vzhledem k chybějícímu systému osvědčování opravárenských dílen neexistuje skutečný evropský trh v oblasti údržby železničních zařízení. Tato situace ještě zvyšuje náklady odvětví a vede k prázdným jízdám. Proto by měl být postupně vypracován a aktualizován evropský systém osvědčování opravárenských dílen, přičemž agentura je nejvhodnějším subjektem, který by měl Komisi navrhovat odpovídající řešení.

(22)  Hlavním faktorem bezpečnosti i interoperability v Unii je odborná způsobilost, kterou musí splňovat strojvedoucí. Ta je také předpokladem volného pohybu zaměstnanců v železničním průmyslu. Tuto otázku je nutné řešit s ohledem na stávající rámec sociálního dialogu. Agentura by měla poskytovat technickou podporu nezbytnou k uplatnění tohoto aspektu na úrovni Unie.

(23)  Agentura by měla organizovat a usnadňovat spolupráci mezi vnitrostátními bezpečnostními orgány, vnitrostátními inspekčními orgány a reprezentativními subjekty z železničního odvětví, které působí na evropské úrovni, s cílem prosazovat osvědčené postupy, výměnu příslušných informací, shromažďování údajů o železniční problematice a sledování stavu bezpečnosti železničního systému.

(24)  Pro zajištění co nejvyšší transparentnosti a rovného přístupu všech stran k příslušným informacím by měly být dokumenty připravované s ohledem na procesy týkající se interoperability a bezpečnosti přístupné veřejnosti. Totéž platí pro licence, osvědčení o bezpečnosti a další důležité železniční dokumenty. Agentura by měla zajistit účinný, jak stávající, tak i způsob výměny a zveřejňování těchto informací. [pozm. návrh 19]

(25)  Podpora inovací a výzkumu v železničí oblasti představuje důležitý úkol, který by agentura měla vzhledem ke své pověsti a svému postavení podporovat. Žádná finanční podpora poskytovaná v tomto ohledu v rámci činnosti agentury by neměla nijak narušit příslušný trh.

(26)  Aby se zvýšila účinnost finanční podpory ze strany Unie, její kvalita a slučitelnost s příslušnými technickými předpisy, měla by agentura jakožto jediný subjekt Unie, který má v železniční oblasti uznávanou odbornou způsobilost , hrát v úzké spolupráci s vnitrostátními provozovateli infrastruktury aktivní úlohu při posuzování železničních projektů s evropským přínosem . [pozm. návrh 20]

(27)  Právní předpisy v oblasti interoperability a bezpečnosti železnic, prováděcí pokyny či doporučení agentury mohou někdy působit zúčastněným stranám potíže s výkladem nebo jiné problémy. Řádné a jednotné pochopení těchto aktů je základním předpokladem účinného provedení železničního acquis a fungování železničního trhu. Proto by se agentura měla v tomto ohledu aktivně zapojit do školicí a osvětové činnosti a věnovat přitom zvláštní pozornost malým a středním podnikům . [pozm. návrh 21]

(27a)  Agentura by měla plně spolupracovat s vnitrostátními orgány provádějícími občanskoprávní nebo trestní vyšetřování a poskytovat jim maximální možnou pomoc, pokud se vyšetřování týká záležitostí, za něž agentura odpovídá. [pozm. návrh 22]

(28)  Aby agentura řádně plnila své úkoly, měla by mít právní subjektivitu a samostatný rozpočet financovaný převážně z příspěvku Unie a z plateb a poplatků hrazených žadateli. Příspěvek Unie by se měl posuzovat a revidovat pokaždé, když agentuře přibydou nové pravomoci, na něž se nevztahují poplatky nebo platby hrazené žadateli. Nezávislost a nestrannost agentury by neměla být ohrožena finančními příspěvky, které dostává od členských států, třetích zemí nebo jiných subjektů. K zajištění nezávislosti jejího každodenního řízení a vydávaných stanovisek, doporučení a rozhodnutí by organizace agentury měla být transparentní a výkonný ředitel agentury by měl nést plnou odpovědnost. Zaměstnanci agentury by měli být nezávislí a v jejich řadách by měly být vyváženě zastoupeny krátkodobé a dlouhodobé úvazky, vyslaní národní odborníci a stálí zaměstnanci, aby byla zachována znalost její organizace a kontinuita činností a zároveň nezbytná a nepřetržitá výměna odborných znalostí s železničním odvětvím. [pozm. návrh 23]

(29)  V zájmu zajištění účinného výkonu funkcí agentury by měly být členské státy a Komise zastoupeny ve správní radě vybavené nezbytnými pravomocemi včetně pravomocí k sestavování rozpočtu a schvalování ročních a víceletých pracovních programů.

(30)  V zájmu zajištění transparentnosti rozhodování správní rady by se měli jejích zasedání účastnit zástupci dotčených odvětví, avšak bez halsovascího práva, které je vyhrazeno zástupcům veřejné správy, kteří jsou odpovědni institucím demokratické kontroly. Jednotlivé zástupce odvětví za železniční podniky, provozovatele infrastruktury, železniční průmysl, oznámené subjekty, určené subjekty, odbory, cestující, zejména cestující s omezenou pohyblivostí,také za a zákazníky nákladní železniční dopravy by měla jmenovat Komise s ohledem na jejich reprezentativnost na úrovni Unie. [pozm. návrh 24]

(31)  Měla by být zřízena poradní výkonná rada, aby řádně připravovala zasedání správní rady a poskytovala jí poradenství ohledně rozhodnutí, která mají být přijata.

(32)  Je nutné zajistit, aby všem stranám dotčeným rozhodnutími agentury bylo nezávisle a nestranně umožněno využívat nezbytné opravné prostředky. Měl by být zřízen vhodný odvolací mechanismus, aby bylo možné se proti rozhodnutím výkonného ředitele odvolat ke speciálnímu odvolacímu senátu, který by jednal zcela nezávisle na Komisi, agentuře, vnitrostátních bezpečnostních orgánech a jakémkoli subjektu v odvětví železnic a  vůči jehož rozhodnutí lze zase podat žalobu u Soudního dvora. [pozm. návrh 25]

(32a)  Zaměstnanci agentury, kteří poskytují poradenské služby odvolacímu senátu, by se před tím neměli podílet na rozhodnutí, které je předmětem odvolání. [pozm. návrh 26]

(33)  Širší strategický pohled na činnost agentury by umožnil efektivněji plánovat a řídit její zdroje a přispěl by ke zvýšení kvality jejích výsledků. Správní rada by proto měla po řádné konzultaci příslušných zúčastněných stran přijmout a pravidelně aktualizovat víceletý pracovní program.

(34)  Práce agentury by měla být transparentní. Měla by být zajištěna účinná kontrola ze strany Evropského parlamentu a za tímto účelem by Evropský parlament měl mít možnost pozvat ke slyšení výkonného ředitele agentury nebo být konzultován v otázkách týkajících se víceletého a ročního pracovního programu. Agentura by měla také uplatňovat související právní předpisy Unie o přístupu veřejnosti k dokumentům. [pozm. návrh 27]

(35)  Protože byl v minulých letech vytvořen větší počet decentralizovaných agentur, snažil se rozpočtový orgán o zlepšení transparentnosti a kontroly správy finančních prostředků Unie přidělených těmto agenturám, zejména pokud jde o zahrnutí poplatků do rozpočtu, finanční kontrolu, pravomoc udělování absolutoria, příspěvky v systému sociálního zabezpečení a vnitřního rozpočtového procesu (kodex chování). Obdobně by se Na agenturu by se mělo bez výjimky vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999(8) , přičemž agentura by měla přistoupit k interinstitucionální dohodě mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům(9) . [pozm. návrh 28]

(36)  Jelikož cílů navrhovaného opatření, totiž zřízení specializovaného orgánu, který by formuloval společná řešení v oblasti bezpečnosti a interoperability železnic, nelze z důvodu společné povahy činností uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, a lze jich proto lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(37)  Aby byla řádně stanovena výše poplatků a plateb, které je agentura oprávněna vybírat, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o Fungování Evropské Unie, pokud jde o články týkající se vydávání povolení k uvedení traťových subsystémů řízení a zabezpečení ERTSM do provozu, povolení k uvedení vozidel a typů vozidel na trh a osvědčení o bezpečnosti a prodlužování jejich platnosti . V závislosti na oblasti využití a na rozsahu provozu stanoveném v osvědčeních o bezpečnosti a povoleních by měla být uplatňována různá výše poplatků a plateb. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravných prací provedla odpovídající konzultace včetně konzultací na odborné úrovni. Poplatky a platby by měly být stanoveny transparentně, spravedlivě a jednotně a neměly by ohrožovat konkurenceschopnost příslušných evropských průmyslových odvětví. [pozm. návrh 29]

Při přípravě a tvorbě aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zaručit souběžné, včasné a vhodné předání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

(37a)  Za účelem řádné podpory standardizace železničních náhradních dílů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o standardizaci těchto náhradních dílů. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravných prací provedla odpovídající konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni. [pozm. návrh 30]

(38)  Aby bylo zajištěno provedení článků 21 a 22 tohoto nařízení, které se týkají posouzení návrhů vnitrostátních předpisů a platných vnitrostátních předpisů, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.

(39)  Aby byly zajištěny jednotné podmínky provádění článků 29, 30, 31 a 51 tohoto nařízení, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být prováděny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(10) .

(40)  Je nezbytné provést určité zásady týkající se řízení agentury, aby bylo dosaženo souladu se společným prohlášením a společným přístupem, na nichž se v červenci 2012 dohodla interinstitucionální pracovní skupina pro decentralizované agentury EU, jejichž účelem je zjednodušit činnost agentur a zlepšit jejich výkonnost.

(41)  Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

ZÁSADY

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Tímto nařízením se zřizuje Agentura Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“).

Toto nařízení stanoví:

a)  zřízení a úkoly agentury;

b)  úkoly členských států.

3.  Toto nařízení se vztahuje na:

a)  interoperabilitu železničního systému Unie, stanovenou směrnicí ../../EU [směrnice o interoperabilitě železnic];

b)  bezpečnost železničního systému Unie, stanovenou směrnicí ../../EU [směrnice o bezpečnosti železnic];

c)  vydávání osvědčení strojvedoucím podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES(11) a vydávání osvědčení všem zaměstnancům plnícím úkoly v oblasti bezpečnosti . [pozm. návrh 31]

3a.  Cílem agentury je zajistit vysokou úroveň bezpečnosti železnic a přispět k vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Těchto cílů dosáhne tím, že:

a)  v technické oblasti přispěje k uplatňování právních předpisů Unie, jejichž cílem je zvýšit úroveň interoperability železničního systému a rozvíjet společný přístup týkající se bezpečnosti železničního systému Unie;

b)  ve spolupráci s členskými státy bude hrát úlohu evropského orgánu v oblasti vydávání povolení pro uvádění železničních vozidel do provozu a osvědčení o bezpečnosti pro železniční podniky;

c)  provede harmonizaci vnitrostátních předpisů a optimalizaci postupů;

d)  bude sledovat činnost vnitrostátních bezpečnostních orgánů v oblasti interoperability a bezpečnosti železnic. [pozm. návrh 32]

Článek 2

Právní postavení

1.  Agentura je subjektem Unie s právní subjektivitou.

Agentura má v každém členském státě nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou jejich vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Zejména může nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

Agenturu zastupuje její ředitel.

Článek 3

Druhy činností agentury

Agentura může:

a)  podávat Komisi doporučení týkající se používání článků 11, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 30, 32, 31, 33 a 41;

b)  podávat členským státům doporučení týkající se používání článků 21, 22 a 30 a vnitrostátním bezpečnostním orgánům doporučení ohledně používání čl. 29 odst. 4 ; [pozm. návrh 33]

c)  vydávat stanoviska pro Komisi podle článků 9, 21, 22 a 38 a pro dotčené orgány členských států podle článku 9;

d)  vydávat rozhodnutí podle článků 12, 16, 17, 18;

e)  vydávat stanoviska představující přijatelné způsoby průkazu podle článku 15;

f)  vydávat technické dokumenty podle článku 15;

g)  vydávat zprávy o auditu podle článků 29 a 30;

h)  vydávat pokyny a jiné nezávazné dokumenty, které usnadňují uplatňování právních předpisů v oblasti interoperability a bezpečnosti železnic podle článků 11, 15 a 24.

KAPITOLA 2

PRACOVNÍ METODY

Článek 4

Zřízení a složení pracovních skupin

1.  Agentura zřídí omezený počet pracovních skupin pro přípravu doporučení týkajících se zejména technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), společných bezpečnostních cílů (CST) a společných bezpečnostních metod (CSM), společných bezpečnostních ukazatelů (ISC), registrů, subjektů pověřených údržbou, dokumentů uvedených v článku 15 a ustanovení týkajících se minimální kvalifikace pracovníků železnic pověřených závažnými úkoly v oblasti bezpečnosti . [pozm. návrh 34]

Po konzultaci Komise může agentura zřizovat pracovní skupiny v jiných řádně odůvodněných případech, a to na žádost Komise nebo z vlastního podnětu.

2.  Agentura jmenuje do pracovních skupin odborníky.

Agentura jmenuje do pracovních skupin zástupce nominované příslušnými vnitrostátními orgány do pracovních skupin, na kterých se chtějí podílet.

Agentura do pracovních skupin jmenuje odborníky z odvětví železniční dopravy ze seznamu uvedeného v odstavci 3. Zajistí přiměřené zastoupení všech členských států, průmyslových odvětví a uživatelů, kterých by se mohla dotknout opatření případně navržená Komisí na základě doporučení, jež jí agentura podá. [pozm. návrh 35]

Agentura může v případě potřeby do pracovních skupin jmenovat nezávislé odborníky a zástupce mezinárodních organizací, jejichž odborná způsobilost je v daném oboru obecně uznávána. Do pracovních skupin nesmějí být jmenováni zaměstnanci agenturys výjimkou předsednictví pracovních skupin, které bude zajišťovat zástupce agentury . [pozm. návrh 36]

3.  Každý reprezentativní subjekt uvedený v článku 34 předloží agentuře každý rok seznam nejkvalifikovanějších odborníků, kteří jsou jeho zastupováním v každé z pracovních skupin pověřeni. [pozm. návrh 37]

4.  Pokud činnost těchto pracovních skupin přímo ovlivňuje pracovní podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví a bezpečnost zaměstnanců v průmyslu, podílí se na činnosti dotčených pracovních skupin jako řádní členové zástupci organizací pracovníků ze všech členských států . [pozm. návrh 38]

5.  Cestovní výdaje členů pracovních skupin a jejich výdaje na pobyt, které jsou založeny na pravidlech a sazebnících přijatých správní radou, hradí agentura.

6.  Pracovním skupinám předsedá zástupce agentury . [pozm. návrh 39]

7.  Činnost pracovních skupin musí být transparentní. Správní rada stanoví jednací řád pracovních skupin.

Článek 5

Konzultace se sociálními partnery

Pokud činnost stanovená v článcích 11, 12, 15, a 32 přímo ovlivňuje sociální prostředí nebo pracovní podmínky pracovníků v průmyslu, vede agentura konzultace se sociálními partnery ze všech členských států ve výboru pro kolektivní vyjednávání zřízeném podle rozhodnutí Komise 98/500/ES(12) . [pozm. návrh 40]

Tyto konzultace proběhnou předtím, než agentura podá Komisi doporučení. Agentura k těmto konzultacím náležitým způsobem přihlédne a je vždy připravena svá doporučení dále vysvětlit. Stanoviska přednesená ve výboru pro kolektivní vyjednávání předá agentura ve lhůtě dvou měsíců Komisi a ta je postoupí výboru uvedenému v článku 75. [pozm. návrh 41]

Článek 6

Konzultace se zákazníky nákladní železniční dopravy a cestujícími

Pokud se činnost stanovená v článcích 11 a 15 týká přímo zákazníků nákladní železniční dopravy a cestujících, vede agentura konzultace s organizacemi, které je zastupují, zejména včetně zástupců cestujících se sníženou pohyblivostí . Seznam organizací, které mají být konzultovány, vypracuje Komise za pomoci výboru uvedeného v článku 75. [pozm. návrh 42]

Tyto konzultace proběhnou předtím, než agentura podá Komisi návrhy. Agentura k těmto konzultacím náležitým způsobem přihlédne a je vždy připravena své návrhy dále vysvětlit. Stanoviska přednesená dotčenými organizacemi předá agentura ve lhůtě dvou měsíců Komisi a ta je postoupí výboru uvedenému v článku 75. [pozm. návrh 43]

Článek 7

Posouzení dopadů

1.  Agentura provádí posouzení dopadů svých doporučení a stanovisek. Správní rada přijme metodiku posuzování dopadů na základě metodiky Komise s přihlédnutím k požadavkům směrnice ... [směrnice o bezpečnosti železnic] . Agentura udržuje styky s Komisí, aby zaručila, že je náležitě zohledněna příslušná práce Komise. Předpoklady, které jsou považovány za základ studie dopadu, a zdroje použitých údajů jsou řádně upřesněny v zprávě, která je přiložena ke každému doporučení. [pozm. návrh 44]

Před zahájením činnosti obsažené v pracovním programu agentura provede včasné posouzení dopadů, v souvislosti s nímž uvede:

a)  problém, který je třeba vyřešit, a pravděpodobná řešení;

b)  míru, v níž je nutné přijetí specifického opatření, včetně vydání doporučení či stanoviska agentury;

c)  očekávaný přínos agentury k řešení problému.

2.  Kromě toho je každá činnost a projekt v pracovním programu předmětem analýzy účinnosti, a to jak samostatně, tak ve vzájemném spojení, aby byly rozpočet a zdroje agentury využity co nejlépe.

3.  Agentura může provádět posouzení ex post u právních předpisů vyplývajících z jejích doporučení.

4.  Členské státy a zúčastněné strany poskytnou agentuře v případě nutnosti na její žádost údaje nezbytné pro posouzení dopadů. [pozm. návrh 45]

Článek 8

Studie

Pokud to vyžaduje plnění jejích úkolů, zadává agentura studie a financuje je z vlastního rozpočtu.

Článek 9

Stanoviska

1.  Na žádost jednoho nebo několika vnitrostátních regulačních subjektů uvedených v článku 55 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU(13) vydává agentura stanoviska k hlediskům spojeným s bezpečností a interoperabilitou ve věcech, na něž byly upozorněny. [pozm. návrh 46]

2.  Agentura vydává na žádost Komise stanoviska ke změnám aktu přijatého na základě směrnice … [směrnice o interoperabilitě železnic] nebo … [směrnice o bezpečnosti železnic], zejména v případech, kdy je upozorněno na údajný nedostatek.

3.  Pokud jde o stanoviska uvedená v předchozích odstavcích a v jiných článcích tohoto nařízení, agentura svá stanoviska vydává do dvou měsíců, není-li dohodnuto jinak. Tato stanoviska agentura zveřejní do dvou měsíců ve znění, z nějž byly odstraněny veškeré materiály podléhající obchodnímu tajemství.

Článek 10

Návštěvy v členských státech

1.  K plnění svých úkolů, zejména úkolů uvedených v článcích 12, 21, 22, 16, 17, 18 , 27, 28, 29, 30, 31 a 38, může agentura vykonávat návštěvy v členských státech v souladu s politikou, kterou vymezí správní rada. [pozm. návrh 47]

2.  Agentura o plánované návštěvě informuje dotčený členský stát a sdělí mu jména pověřených úředníků agentury a den zahájení návštěvy. Úředníci agentury, kteří jsou vykonáním této návštěvy pověřeni, předloží před jejím zahájením rozhodnutí výkonného ředitele upřesňující účel a cíle návštěvy.

3.  Vnitrostátní orgány členských států jsou zaměstnancům agentury při jejich práci nápomocny.

4.  O každé návštěvě agentura vypracuje zprávu a zašle ji Komisi a dotčenému členskému státu.

5.  Předchozími odstavci nejsou dotčeny inspekce uvedené v čl. 29 odst. 6 a čl. 30 odst. 6, které se provádějí postupem podle uvedených článků.

KAPITOLA 3

ÚKOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI ŽELEZNIC

Článek 11

Technická podpora – doporučení k bezpečnosti železnic

1.  Agentura vydává Komisi doporučení ohledně společných bezpečnostních metod (CSM), společných bezpečnostních ukazatelů (ISC) a společných bezpečnostních cílů (CST) stanovených v článcích 6 a 7 směrnice ... [směrnice o bezpečnosti železnic]. Agentura rovněž vydává Komisi doporučení ohledně pravidelné revize CSM a CST. [pozm. návrh 48]

2.  Agentura na žádost Komise nebo z vlastního podnětu vydává Komisi doporučení ohledně dalších opatření v oblasti bezpečnosti.

3.  Agentura může vydávat pokyny a další nezávazné dokumenty s cílem usnadnit provádění právních předpisů v oblasti bezpečnosti železnic.

Článek 12

Osvědčení o bezpečnosti

Aniž je dotčen čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice ... [směrnice o bezpečnosti], agentura vydává, obnovuje, pozastavuje, mění nebo ruší jednotná osvědčení o bezpečnosti v souladu s články 10 a 11 směrnice … [směrnice o bezpečnosti železnic]. [pozm. návrh 49]

Článek 13

Údržba vozidel

1.  Agentura je Komisi nápomocna se systémem osvědčování subjektů odpovědných za údržbu podle čl. 14 odst. 6 směrnice … [směrnice o bezpečnosti železnic].

2.  Agentura vydává Komisi doporučení s ohledem na čl. 14 odst. 7 směrnice ... [směrnice o bezpečnosti železnic].

3.  Agentura provede rozbor veškerých alternativních opatření, o kterých bylo rozhodnuto v souladu s článkem 15 směrnice ... [směrnice o bezpečnosti železnic], ve zprávě uvedené v čl. 30 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 14

Železniční přeprava nebezpečných věcí

Agentura sleduje vývoj právních předpisů v oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES(14) a porovnává jej s právními předpisy v oblasti interoperability a bezpečnosti železnic, zejména se základními požadavky. Za tímto účelem je agentura nápomocna Komisi a může na žádost Komise či z vlastního podnětu vydávat doporučení.

Článek 14a

Spontánní oznamování nehod

Agentura vytvoří systém umožňující spontánní a anonymní oznamování jakékoli nehody, která by mohla ohrozit bezpečnost systému. Vytvoří mechanismus pro automatické informování odpovědných subjektů. Agentura rovněž koordinuje sdělování zpráv ze strany vnitrostátních agentur, zejména v případě, že mají dopad na bezpečnost ve více než jednom členském státě. [pozm. návrh 50]

KAPITOLA 4

ÚKOLY TÝKAJÍCÍ SE INTEROPERABILITY

Článek 15

Technická podpora v oblasti interoperability železnic

1.  Agentura:

a)  vydává doporučení Komisi ohledně TSI a jejich revize v souladu s článkem 5 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic];

b)  vydává doporučení Komisi ohledně šablon pro „EU“ prohlášení o ověření a pro dokumenty v souboru technické dokumentace, které k němu musí být přiloženy, v souladu s článkem 15 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic];

c)  vydává doporučení Komisi ohledně specifikací registrů a jejich revize v souladu s články 43, 44 a 45 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic];

d)  vydává stanoviska, která představují přijatelné způsoby průkazu ohledně nedostatků v TSI, v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic] a poskytuje je Komisi;

e)  vydává stanoviska Komisi ohledně žádostí o neuplatnění TSI členskými státy v souladu s článkem 7 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic];

f)  vydává technickou dokumentaci v souladu s čl. 4 odst. 9 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic];

g)  vydává doporučení Komisi týkající se pracovních podmínek všech zaměstnanců, kteří vykonávají důležité úkoly v oblasti bezpečnosti.

gb)  vydává doporučení Komisi týkající se evropských norem, které mají být vypracovány příslušnými evropskými normalizačními orgány, zejména pokud jde o náhradní díly; [pozm. návrh 52]

gc)  poskytuje evropským normalizačním orgánům podrobnou poptávku po normách, aby mohly vykonávat pověření, které jim udělila Komise; [pozm. návrh 53]

gd)  vydává doporučení Komisi týkající se školení a vydávání osvědčení zaměstnancům působícím jako doprovod vlaků a plnícím úkoly v oblasti bezpečnosti; [pozm. návrh 54]

ge)  vydává Komisi doporučení ohledně harmonizace vnitrostátních předpisů v souladu s čl. 22 odst. 1, zejména v případě, kdy se předpis týká několika členských států. Tuto činnost vykonává ve spolupráci s vnitrostátními bezpečnostními orgány; [pozm. návrh 55]

gf)  vydává na základě žádosti Komise stanoviska ohledně prvků interoperability, které nejsou v souladu se základními požadavky podle článku 11 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic]; [pozm. návrh 56]

gg)  vydává doporučení Komisi ohledně minimálních intervalů inspekcí (doby a počtu kilometrů) kolejových vozidel (nákladních železničních vozů, osobních železničních vozů a lokomotiv). [pozm. návrh 57]

2.  Pro účely vypracování doporučení uvedených v odst. 1 písm. a), a b) a c) agentura: [pozm. návrh 58]

a)  zajišťuje přizpůsobování TSI a specifikací registrů technickému pokroku, vývoji trhu a sociálním požadavkům s cílem zvýšit účinnost železničního systému a zohledňuje přitom rentabilitu ; [pozm. návrh 59]

b)  zajišťuje koordinaci při vypracovávání a aktualizaci TSI na jedné straně a vypracovávání evropských norem, které se pro účely interoperability ukáží nezbytnými, na straně druhé, a udržuje příslušné styky s evropskými normalizačními subjekty.

ba)  účastní se ve funkci pozorovatele práce příslušných pracovních skupin pro normalizaci; [pozm. návrh 60]

3.  Agentura může vydávat pokyny a další nezávazné dokumenty s cílem usnadnit provádění právních předpisů v oblasti interoperability železnic.

3a.  Agentura zahrnuje i pracovní skupiny, jak je stanoveno v článku 4. [pozm. návrh 61]

Článek 16

Povolení k uvedení vozidel na trh

Aniž je dotčen čl. 20 odst. 9 písm. a) směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic], agentura vydává obnovuje, pozastavuje, mění nebo ruší povolení k uvedení železničních vozidel na trh v souladu s článkem 20 uvedené směrnice. ... [směrnice o interoperabilitě] . [pozm. návrh 62]

Článek 17

Povolení k uvedení typů vozidel na trh

Agentura vydává, obnovuje, pozastavuje, mění nebo ruší povolení k uvedení typů vozidel na trh v souladu s článkem 22 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic]. [pozm. návrh 63]

Článek 18

Povolení k uvedení traťových subsystémů řízení a zabezpečení traťového systému ERTMS do provozu [pozm. návrh 64]

Agentura vydává, obnovuje, pozastavuje, mění nebo ruší povolení k uvedení traťových subsystémů řízení a zabezpečení systému ERTMS , jež jsou umístěny či provozovány v celé Unii, do provozu v souladu s článkem 18 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic]. [pozm. návrh 65]

Článek 19

Telematické aplikace

1.  Agentura působí jako systémový orgán a je odpovědná za udržování technických specifikací pro telematické aplikace v souladu s příslušnými TSI.

1a.  Agentura může hrát určitou úlohu při podpoře otevřeného přístupu ke všem údajům, včetně souboru údajů mezinárodního jízdního řádu. [pozm. návrh 66]

2.  Agentura definuje, zveřejní a uplatňuje postup zpracování žádostí o změny uvedených specifikací. Za tímto účelem agentura zřídí a spravuje registr žádostí o změny specifikací pro telematické aplikace spolu s údaji o jejich stavu.

3.  Agentura vytvoří a spravuje technické nástroje pro řízení různých verzí specifikací pro telematické aplikace a prosazuje slučitelnost těchto rozdílných verzí směrem dolů i nahoru . [pozm. návrh 67]

4.  Agentura je Komisi nápomocna při sledování zavádění telematických aplikací v souladu s příslušnými TSI.

Článek 20

Podpora pro oznámené subjekty posuzování shody

1.  Agentura podporuje činnost oznámených subjektů posuzování shody uvedených v článku 27 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic]. Tato podpora zahrnuje zejména vypracování pokynů k posuzování shody prvku interoperability nebo jeho vhodnosti pro použití podle článku 9 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě] a pokynů pro postup ES ověřování podle článku 10 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic].

2.  Agentura usnadňuje spolupráci oznámených subjektů posuzování shody, a zejména slouží jako technický sekretariát jejich koordinační skupiny.

KAPITOLA 5

ÚKOLY TÝKAJÍCÍ SE VNITROSTÁTNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 21

Posouzení návrhů vnitrostátních předpisů

1.  Do dvou měsíců od jejich přijetí agentura posoudí návrhy vnitrostátních předpisů, které jí byly předloženy v souladu s:

a)  čl. 8 odst. 2 směrnice ... [směrnice o bezpečnosti železnic];

b)  článkem 14 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic].

2.  Pokud je agentura po posouzení uvedeném a v rámci lhůt uvedených v odstavci 1 toho názoru, že vnitrostátní předpisy umožňují splnění základních požadavků na interoperabilitu, dodržení CSM a dosažení CST a že nebudou příčinou svévolné diskriminace nebo skrytého omezování provozu železniční dopravy mezi jednotlivými členskými státy , informuje Komisi a dotčené členské státy o příznivém výsledku svého posouzení. Komise může předpis validovat v informačním systému uvedeném v článku 23. [pozm. návrh 68]

3.  Pokud je výsledek posouzení uvedeného v odstavci 1 nepříznivý, agentura:

a)  vydá doporučení určené dotčenému členskému státu, v němž uvede důvody, proč by dotčený předpis neměl vstoupit v platnost a/nebo být uplatňován;

b)  o nepříznivém výsledku svého posouzení informuje Komisi.

4.  Pokud členský stát do dvou měsíců po obdržení doporučení agentury uvedeného v odst. 3 písm. a) nepřijme žádné opatření, může Komise po obdržení informací uvedených v odst. 3 písm. b) a po vyslechnutí důvodů dotčeného členského státu přijmout rozhodnutí určené tomuto členskému státu, v němž jej požádá, aby dotčený návrh předpisu pozměnil nebo pozastavil jeho přijetí, vstup v platnost či provádění.

4a.  Ustanovení tohoto článku se nepoužijí na vnitrostátní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a na požadavky na kvalifikaci a odborné vzdělání pracovníků, kteří plní úkoly v oblasti bezpečnosti. [pozm. návrh 69]

4b.  V případě naléhavých preventivních opatření podle článku 8 směrnice ... [směrnice o bezpečnosti[ a čl. 14 odst. 4 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic], zejména v návaznosti na nehodu nebo mimořádnou událost, agentura spolu s vnitrostátními bezpečnostními orgány zajistí harmonizaci předpisů na úrovni Unie. V nutných případech vydá agentura doporučení nebo stanovisko určené Komisi. [pozm. návrh 70]

Článek 22

Posouzení platných vnitrostátních předpisů

1.  Do dvou měsíců od jejich přijetí agentura posoudí vnitrostátní předpisy, které jí byly předloženy v souladu s čl. 14 odst. 3 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic].

1a.  Agentura přezkoumá k datu použitelnosti tohoto nařízení platné vnitrostátní předpisy. Za tímto účelem agentura navrhne správní radě v rámci víceletých a jednoletých pracovních programů uvedených v článku 48 plán provádění tohoto přezkumu. Podle článku 50 agentura každoročně předkládá správní radě zprávu o své práci a o dosažených výsledcích. [pozm. návrh 71]

2.  Pokud je agentura po posouzení uvedeném v odstavci 1 toho názoru, že vnitrostátní předpisy umožňují splnění základních požadavků na interoperabilitu, dodržení CSM a dosažení CST a že nebudou příčinou svévolné diskriminace nebo skrytého omezování provozu železniční dopravy mezi jednotlivými členskými státy , informuje Komisi a dotčené členské státy o příznivém výsledku svého posouzení. Komise může předpis validovat v informačním systému uvedeném v článku 23. [pozm. návrh 72]

3.  Pokud je výsledek posouzení uvedeného v odstavci 1 nepříznivý, agentura:

a)  vydá doporučení určené dotčenému členskému státu, aby byl problematický předpis neprodleně zrušen nebo změněn, v němž uvede důvody, proč by dotčený předpis měl být musí být změněn či zrušen;

b)  o nepříznivém výsledku svého posouzení informuje Komisi a předá jí doporučení určené dotyčnému členskému státu . [pozm. návrh 74]

4.  Pokud členský stát do dvou měsíců po obdržení doporučení agentury uvedeného v odst. 3 písm. a) nepřijme žádné opatření, může Komise po obdržení informací uvedených v odst. 3 písm. b) a po vyslechnutí důvodů dotčeného členského státu přijmout rozhodnutí určené tomuto členskému státu, v němž jej požádá, aby dotčený předpis změnil či zrušil.

5.  Postup popsaný v odstavcích 2, a 3 a 4 se obdobně použije v případech, kdy agentura zjistí, že vnitrostátní předpis, ať oznámený, či nikoli, je přebytečný nebo ve střetu s CSM, CST, TSI nebo jinými právními předpisy Unie v oblasti železnic nebo že představuje bezdůvodnou překážku vytvoření jednotného železničního trhu . V takovém případě platí lhůty stanovené v odstavci 1. [pozm. návrh 75]

5a.  V případě požadavků na kvalifikaci a odborné vzdělání pracovníků, kteří plní úkoly v oblasti bezpečnosti, může agentura uplatnit tento odstavec pouze tehdy, má-li vnitrostátní pravidlo možný diskriminatorní dopad. [pozm. návrh 76]

Článek 22a

Používání databáze

Agentura provede odborné přezkoumání platných vnitrostátních ustanovení, které jsou obsahem platných vnitrostátních právních předpisů, jež jsou uvedeny v databázi referenčních dokumentů zveřejněné agenturou k datu vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 23

Informační systém používaný pro účely oznamování a klasifikace vnitrostátních předpisů

1.  Agentura vytvoří a spravuje specializovaný informační systém, který obsahuje vnitrostátní předpisy uvedené v čl. 21 odst. 1 a čl. 22 odst. 1, a přijatelné vnitrostátní způsoby průkazu uvedené v čl. 2 odst. 28 písm. a) směrnice … [směrnice o interoperabilitě železnic]. Agentura jej zpřístupní jej zúčastněným stranám a veřejnosti. [pozm. návrh 78]

1a.  Do jednoho měsíce od vstupu tohoto nařízení v platnost členské státy Komisi oznámí veškeré platné vnitrostátní předpisy, jež k datu vstupu tohoto nařízení v platnost nebyly oznámeny. [pozm. návrh 79]

2.  Prostřednictvím informačního systému uvedeného v odstavci 1 členské státy oznamují vnitrostátní předpisy uvedené v čl. 21 odst. 1 a čl. 22 odst. 1 agentuře a Komisi. Agentura uvedené předpisy v tomto systému zveřejňuje a systém používá k tomu, aby informovala Komisi v souladu s články 21 a 22. Agentura použije tento systém IT k tomu, aby informovala Komisi o všech nepříznivých doporučeních předaných členskému státu podle čl. 21 odst. 3 a čl. 22 odst. 3 písm. b). [pozm. návrh 80]

3.  Agentura klasifikuje oznámené vnitrostátní předpisy v souladu s čl. 14 odst. 8 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic]. Za tímto účelem využívá systém uvedený v prvním odstavci tohoto článku.

4.  Agentura klasifikuje vnitrostátní předpisy oznámené v souladu s čl. 8 odst. 2 směrnice ... [směrnice o bezpečnosti železnic] s ohledem na vývoj právních předpisů EU. Za tímto účelem agentura vyvine nástroj pro správu předpisů, který členské státy použijí ke zjednodušení svých systémů vnitrostátních předpisů. Ke zveřejnění nástroje pro správu předpisů agentura použije systém uvedený v prvním odstavci tohoto článku.

4a.  Agentura zveřejní rovněž stav posuzování těchto předpisů a po jeho dokončení i příslušné výsledky prostřednictvím systému uvedeného v odstavci 1 tohoto článku. [pozm. návrh 81]

KAPITOLA 6

Úkoly týkající se evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS)

Článek 24

Systémový orgán pro ERTMS

1.  Agentura funguje jako systémový orgán a je odpovědná za údržbu technických specifikací pro ERTMS.

2.  Agentura definuje, zveřejní a uplatňuje postup zpracování žádostí o změny uvedených specifikací. Za tímto účelem agentura zřídí a spravuje registr žádostí o změny specifikací pro ERTMS spolu s údaji o jejich stavu.

3.  Agentura doporučuje přijetí nové verze technických specifikací pro ERTMS. Činí tak ale pouze v případě, že byla v dostatečné míře zavedena předchozí verze. Vývoj nových verzí nesmí být na úkor míry zavedení ERTMS, stability specifikací, které jsou nezbytné pro optimalizaci výroby zařízení ERTMS, návratnosti investic pro železniční podniky a provozovatele kolejových vozidel a efektivního plánování v oblasti zavádění ERTMS. [pozm. návrh 82]

4.  Agentura vytvoří a udržuje technické nástroje pro správu různých verzí ERTMS, aby zajistila technickou a provozní kompatibilitu sítí a vozidel vybavených různými verzemi a aby vytvořila pobídky k rychlému zavedení aktuálně platných verzí.

5.  V souladu s čl. 5 odst. 10 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic] agentura zajistí, aby byly všechny následné verze zařízení ERTMS technicky kompatibilní s předcházejícími verzemi.

6.  Agentura vypracuje a šíří příslušné pokyny k podávání žádostí pro zúčastněné strany a vysvětlující dokumentaci k technickým specifikacím pro ERTMS.

Článek 25

Pracovní skupina ad hoc pro ERTMS tvořená oznámenými subjekty posuzování shody

1.  Agentura zřídí pracovní skupinu ad hoc pro ERTMS tvořenou oznámenými subjekty posuzování shody uvedenými v článku 27 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic].

Pracovní skupina kontroluje jednotnost uplatňování postupu posuzování shody prvku interoperability nebo jeho vhodnosti pro použití podle článku 9 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě] a postupů „ES“ ověřování podle článku 10 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě] prováděných oznámenými subjekty posuzování shody.

2.  Každé dva roky podává agentura Komisi zprávu o činnostech pracovní skupiny uvedené v odstavci 1, která obsahuje statistické údaje o účasti zástupců oznámených subjektů posuzování shody v pracovní skupině.

3.  Agentura vyhodnocuje uplatňování postupu posouzení shody prvků interoperability a postupu „ES“ ověřování u zařízení ERTMS a každé dva roky předkládá zprávu, v níž Komisi navrhne případná zlepšení.

Článek 26

Podpora technické a provozní kompatibility palubních a traťových subsystémů ERTMS

1.  Agentura může být je železničním podnikům na jejich žádost nápomocna při kontrole technické a provozní kompatibility palubních a traťových subsystémů ERTMS, která se provádí před uvedením vozidla do provozu. [pozm. návrh 83]

2.  Pokud agentura zjistí, že existuje riziko nedostatečné technické a provozní kompatibility sítí a vozidel vybavených zařízením ERTMS v rámci konkrétních projektů ERTMS , může požádat příslušné subjekty, zejména výrobce, oznámené subjekty posuzování shody, železniční podniky, provozovatele kolejových vozidel, provozovatele infrastruktury a vnitrostátní bezpečnostní orgány, aby jí poskytly příslušné informace o použitých postupech „ES“ ověřování a uvádění do provozu, jakož i o provozních podmínkách. Agentura o tomto riziku neprodleně informuje Komisi a v případě potřeby doporučí Komisi vhodná opatření. [pozm. návrh 84]

2a.  Agentura vytvoří zkušební dráhu a laboratoř pro centralizované zkoušky traťového systému ERTMS a palubního zařízení. [pozm. návrh 85]

Článek 27

Podpora zavádění ERTMS a projektů ERTMS

1.  Agentura sleduje zavádění ERTMS v souladu s prováděcím plánem vymezeným v rozhodnutí Komise 2012/88/EU(15) a sleduje koordinaci instalace ERTMS v koridorech transevropské dopravní sítě a koridorech pro železniční nákladní dopravu stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010(16) .

2.  Agentura zajistí technická opatření navazující na projekty zavádění ERTMS financované Unií, případně včetně analýzy zadávací dokumentace v době výzvy k předkládání nabídek. Je-li to nezbytné, agentura je rovněž nápomocna příjemcům finančních prostředků Unie při zajištění toho, aby technická řešení prováděná v rámci projektů byla v plném souladu s TSI, které se týkají řízení a zabezpečení, a byla tudíž plně interoperabilní.

Článek 28

Akreditace laboratoří

1.  Agentura podporuje harmonizovanou akreditací laboratoří ERTMS v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008, zejména vydáváním vhodných pokynů pro akreditační orgány.

2.  Agentura se může jako pozorovatel účastnit vzájemných hodnocení požadovaných nařízením (ES) č. 765/2008.

2a.  Pokud má agentura pochybnosti o práci akreditované laboratoře, informuje o tom příslušný akreditační orgán, dotyčný stát a vnitrostátní bezpečnostní orgány. Agentura je jako pozorovatel vyzvána, aby provedla srovnávací hodnocení. Pokud jsou vzneseny pochybnosti, agentura o nich neprodleně informuje dotyčný členský stát a vnitrostátní bezpečnostní orgány. [pozm. návrh 86]

KAPITOLA 7

ÚKOLY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ JEDNOTNÉHO EVROPSKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PROSTORU

Článek 29

Sledování vnitrostátních bezpečnostních orgánů

1.  Agentura sleduje výkonnost a rozhodování vnitrostátních bezpečnostních orgánů prostřednictvím auditů a inspekcí.

2.  Agentura je oprávněna provést audit:

a)  schopnosti vnitrostátních bezpečnostních orgánů vykonávat úkoly týkající se bezpečnosti a interoperability železnic;

b)  účinnosti, s jakou vnitrostátní bezpečnostní orgány sledují systémy zajišťování bezpečnosti u subjektů uvedených v článku 16 […] [směrnice o bezpečnosti železnic].

Postup provádění auditů přijímá správní rada.

3.  Agentura vydává zprávy o auditech a zasílá je dotčeným vnitrostátním bezpečnostním orgánům a Komisi. Každá zpráva obsahuje zejména seznam nedostatků zjištěných agenturou, jakož i doporučení ke zlepšení.

4.  Pokud má agentura za to, že nedostatky uvedené v odstavci 3 brání dotčeným vnitrostátním bezpečnostním orgánům v účinném plnění úkolů týkajících se bezpečnosti a interoperability železnic, doporučí vnitrostátním bezpečnostním orgánům, aby ve lhůtě, která se kterou stanoví s přihlédnutím k závažnosti nedostatků, přijaly odpovídající opatření. [pozm. návrh 87]

5.  Pokud vnitrostátní bezpečnostní orgán nesouhlasí s doporučením agentury uvedeným v odstavci 4 nebo pokud vnitrostátní bezpečnostní orgán nepřijme na základě doporučení agentury do tří měsíců od okamžiku, kdy doporučení obdržel, žádná opatření, může Komise do šesti měsíců přijmout rozhodnutí poradním postupem podle článku 75.

6.  Agentura je rovněž oprávněna provádět ohlášené či neohlášené inspekce u vnitrostátních bezpečnostních orgánů s cílem ověřit konkrétní oblasti jejich činnosti a fungování, zejména přezkoumávat dokumenty, procesy a záznamy týkající se jejich úkolů uvedených v článku 16 směrnice ... [směrnice o bezpečnosti železnic]. Inspekce lze provádět náhodně nebo podle plánu vypracovaného agenturou. Doba inspekce nepřesáhne dva dny. Vnitrostátní orgány členských států jsou zaměstnancům agentury při jejich práci nápomocny. O každé inspekci podá agentura zprávu Komisi.

6a.  Pokud v případech uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice … [směrnice o bezpečnosti železnic] a čl. 20 odst. 9 písm. a) směrnice … [směrnice o interoperabilitě železnic] vnitrostátní bezpečnostní orgány přijmou rozporná rozhodnutí a nedojde k dosažení vzájemně přijatelného rozhodnutí, může se příslušný žadatel nebo příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán s těmito rozhodnutími obrátit na agenturu, která o nich rozhodne. [pozm. návrh 88]

Článek 30

Sledování oznámených subjektů posuzování shody

1.  Agentura sleduje oznámené subjekty posuzování shody prostřednictvím pomoci poskytované akreditačním orgánům a prováděním auditů a inspekcí stanovených v odstavcích 2 až 5.

2.  Agentura podporuje harmonizovanou akreditaci oznámených subjektů posuzování shody, zejména tím, že akreditačním orgánům poskytuje vhodné pokyny ke kritériím a postupům hodnocení, aby bylo možné posoudit, zda oznámené subjekty splňují požadavky uvedené v článku 27 kapitole 6 směrnice … [směrnice o interoperabilitě železnic], a to prostřednictvím evropské akreditační infrastruktury uznané článkem 14 nařízení (ES) č. 765/2008. [pozm. návrh 89]

3.  V případě oznámených subjektů posuzování shody, které nejsou akreditované podle článku 24 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic], může agentura provést audit jejich schopností plnit požadavky vymezené v článku 27 uvedené směrnice. Postup provádění auditů přijímá správní rada.

4.  Agentura vydává zprávy o auditech, které se vztahují na činnosti uvedené v odstavci 3, a zasílá je dotčenému oznámenému subjektu posuzování shody a Komisi. Každá zpráva o auditu obsahuje zejména nedostatky zjištěné agenturou a doporučení ke zlepšení. Pokud má agentura za to, že tyto nedostatky brání dotčenému oznámenému subjektu v účinném plnění úkolů týkajících se bezpečnosti a interoperability železnic, přijme doporučení, ve kterém požádá členský stát, v němž je daný oznámený subjekt usazen, aby ve určité lhůtě, kterou agentura stanoví, přijal vhodná opatření. [pozm. návrh 90]

5.  Pokud členský stát nesouhlasí s doporučením uvedeným v odstavci 4 nebo pokud oznámený subjekt nepřijme na základě doporučení agentury do tří měsíců od okamžiku, kdy doporučení obdržel, žádná opatření, může Komise ve lhůtě šesti měsíců přijmout stanovisko poradním postupem podle článku 75.

6.  Agentura smí – rovněž ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními akreditačními orgány – provádět ohlášené či neohlášené inspekce u oznámených subjektů posuzování shody s cílem ověřit konkrétní oblasti jejich činnosti a fungování, zejména přezkoumávat dokumenty, osvědčení a záznamy týkající se jejich úkolů uvedených v článku 27 směrnice ... […] [směrnice o interoperabilitě železnic]. Inspekce lze provádět náhodně nebo podle plánu vypracovaného agenturou. Doba inspekce nepřesáhne dva dny. Oznámené subjekty posuzování shody jsou zaměstnancům agentury při jejich práci nápomocny. O každé inspekci podá agentura zprávu Komisi.

Článek 31

Sledování pokroku v oblasti interoperability a bezpečnosti

1.  Agentura společně se sítí vnitrostátních inspekčních orgánů shromažďuje příslušné údaje o nehodách či mimořádných událostech a sleduje přínos vnitrostátních bezpečnostních orgánů k bezpečnosti železničního systému jako celku.

2.  Agentura sleduje celkový stav bezpečnosti železničního systému a právní rámec v oblasti bezpečnosti . Agentura může zejména požádat o pomoc sítě uvedené v článku 34, mimo jiné při shromažďování údajů. Agentura rovněž čerpá z údajů shromážděných Eurostatem a spolupracuje s ním na předcházení zdvojenému úsilí a při zajišťování metodického souladu společných bezpečnostních ukazatelů s ukazateli používanými v jiných druzích dopravy. [pozm. návrh 91]

3.  Agentura na žádost Komise vydává doporučení, jak zlepšit interoperabilitu železničních systémů, a to zejména usnadněním koordinace mezi železničními podniky a provozovateli infrastruktury nebo mezi provozovateli infrastruktury vypracuje systém hlášení běžných událostí a jejich sledování . [pozm. návrh 92]

4.  Agentura sleduje pokrok v oblasti interoperability a bezpečnosti železničních systémů a související náklady a přínosy a vyhodnocuje je . Každé dva roky předloží Komisi zprávu o pokroku dosaženém v oblasti interoperability a bezpečnosti v jednotném evropském železničním prostoru a tuto zprávu zveřejní. [pozm. návrh 93]

5.  Agentura na žádost Komise předkládá zprávy o stavu provádění a uplatňování právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a interoperability v daném členském státě.

KAPITOLA 8

DALŠÍ ÚKOLY

Článek 32

Zaměstnanci železnic

1.  Agentura vykonává odpovídající úkoly týkající se zaměstnanců železnic vymezené v článcích 4, 20, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 a 37 směrnice 2007/59/ES.

2.  Komise může agenturu požádat, aby vykonávala další úkoly týkající se zaměstnanců železnic v souladu se směrnicí 2007/59/ES a týkající se zaměstnanců železnic pověřených úkoly v oblast bezpečnosti, na něž se nevztahuje směrnice 2007/59/ES . [pozm. návrh 94]

3.  Agentura konzultuje úkoly uvedené v odstavcích 1 a 2 s orgány, které jsou příslušné pro záležitosti týkající se zaměstnanců železnic. Agentura může prosazovat spolupráci těchto orgánů, mimo jiné pořádáním vhodných setkání s jejich zástupci.

Článek 33

Registry a přístup k nim

1.  Agentura zřídí a spravuje definuje evropské registry stanovené v článcích 43, 44 a 45 směrnice … [směrnice o interoperabilitě železnic] v praktické, účelné a uživatelsky přívětivé formě s cílem vyhovět obchodním a provozním potřebám . Agentura působí jako systémový orgán pro všechny registry a databáze uvedené ve směrnicích o bezpečnosti, interoperabilitě a strojvedoucích. To zahrnuje zejména: [pozm. návrh 95]

a)  vypracování a udržování specifikací registrů;

b)  koordinaci vývoje v členských státech v souvislosti s registry;

c)  poskytování pokynů k registrům příslušným zúčastněným stranám;

d)  vydávání doporučení Komisi ohledně zlepšení specifikací stávajících registrů a nutnosti zřídit registry nové.

da)  vytvoření a správu registrů uvedených v písmenech g), i) a ma). [pozm. návrh 96]

db)  vytvoření evropského registru kolejových vozidel. [pozm. návrh 97]

1a.  Evropský registr kolejových vozidel:

a)  je veden agenturou;

b)  je veřejný;

c)  začlení vnitrostátní registr vozidel do evropského registru vozidel nejpozději do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví formát typového dokumentu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 75;

d)  obsahuje pro každý typ vozidla alespoň tyto podrobnosti:

i)  technické vlastnosti typu vozidla, jak stanoví příslušná TSI;

ii)  název výrobce;

iii)  odkazy na povolení, která byla pro tento typ vozidla postupně vydána, s uvedením jejich data a veškerých omezení či odnětí, a vydávající státy;

iv)  konstrukční funkce určené pro osoby se sníženou pohyblivostí a osoby se zdravotním postižením.

Pokud agentura vydá, obnoví, změní, pozastaví či zruší povolení k uvedení určitého typu vozidla do provozu, zanese do registru bez prodlení aktuální údaje. [pozm. návrh 98]

2.  Agentura zveřejní tyto dokumenty a registry stanovené ve směrnici … [směrnice o interoperabilitě železnic] a ve směrnici ... [směrnice o bezpečnosti železnic] prostřednictvím již zavedeného, uživatelsky přívětivého a snadno přístupného řešení IT : [pozm. návrh 99]

a)  ES prohlášení o ověření subsystémů;

b)  ES prohlášení o shodě prvků interoperability a ES prohlášení o vhodnosti prvků interoperability pro použití;

c)  licence vydané podle směrnice ... [směrnice o zřízení jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění)];

d)  osvědčení o bezpečnosti vydaná podle článku 10 směrnice ... [směrnice o bezpečnosti železnic];

e)  zprávy o vyšetřování předané agentuře podle článku 24 směrnice ... [směrnice o bezpečnosti železnic];

f)  vnitrostátní předpisy oznámené Komisi podle článku 8 směrnice ... [směrnice o bezpečnosti železnic] a podle článku 14 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic] a jejich hodnocení provedené agenturou ; [pozm. návrh 100]

g)  registry evropský registr kolejových vozidel, mimo jiné prostřednictvím odkazů na příslušné vnitrostátní registry ; [pozm. návrh 101]

h)  registry infrastruktury, mimo jiné prostřednictvím odkazů na příslušné vnitrostátní registry;

i)  evropské registry povolených typů vozidel;

j)  registry žádostí o změny a plánovaných změn specifikací pro ERTMS;

k)  registry žádostí o změny a plánovaných změn TSI pro telematické aplikace v osobní dopravě (TAP) / TSI pro telematické aplikace v nákladní dopravě (TAF);

l)  registry značení držitele vozidla spravované agenturou v souladu s TSI týkající se provozu a řízení dopravy;

m)  zprávy o kvalitě vydávané podle čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007(17) .

ma)  registr certifikovaných subjektů pověřených údržbou podle článku 14 směrnice … [směrnice o bezpečnosti železnic]. [pozm. návrh 102]

3.  Praktická ujednání pro zasílání dokumentů uvedených v odstavci 2 projedná a schválí Komise a členské státy na základě návrhu vypracovaného agenturou.

4.  Při zasílání dokumentů uvedených v odstavci 2 mohou dotčené subjekty označit dokumenty, které nelze z bezpečnostních důvodů zveřejnit.

5.  Vnitrostátní orgány odpovědné za vydávání licencí a osvědčení uvedených v odst. 2 písm. c) a d) oznámí agentuře do jednoho měsíce deseti dnů každé jednotlivé rozhodnutí o vydání, prodloužení, změně nebo zrušení těchto licencí a osvědčení. [pozm. návrh 103]

6.  Agentura může do veřejné databáze doplnit jakýkoli veřejný dokument nebo odkaz důležitý pro cíle tohoto nařízení, a to s ohledem na použitelné právní předpisy Unie v oblasti ochrany údajů.

Článek 34

Sítě vnitrostátních bezpečnostních orgánů, inspekčních orgánů a reprezentativních subjektů [pozm. návrh 104]

1.  Agentura zřídí síť vnitrostátních bezpečnostních orgánů a síť inspekčních orgánů uvedených v článku 21 čl. 17 odst. 4 směrnice …/… [směrnice o bezpečnosti železnic]. Agentura jim zajistí sekretariát. Sítě mají zejména tyto úkoly: [pozm. návrh 105]

a)  výměnu informací o bezpečnosti a interoperabilitě železnic;

b)  prosazování osvědčených postupů;

c)  poskytování údajů o bezpečnosti železnic agentuře, zejména údajů týkajících se společných bezpečnostních ukazatelů.

ca)  v případě potřeby informování agentury o nedostatcích právních předpisů navazujících na směrnici … [směrnice o bezpečnosti železnic] a směrnici ... [směrnice o interoperabilitě železnic]. [pozm. návrh 106]

Agentura usnadňuje spolupráci mezi těmito sítěmi, zejména se může rozhodnout, že uspořádá společné setkání zástupců obou sítí.

2.  Agentura zřídí síť reprezentativních subjektů železničního odvětví, včetně zástupců cestujících, cestujících s omezenou pohyblivostí a zaměstnanců, působící na úrovni Unie. Seznam těchto subjektů je definován v prováděcím aktu přijatém Komisí poradním postupem podle článku 75. Agentura zajistí síti sekretariát. Síť má zejména tyto úkoly: [pozm. návrh 107]

a)  výměnu informací o bezpečnosti a interoperabilitě železnic;

b)  prosazování osvědčených postupů;

c)  poskytování údajů o bezpečnosti a interoperabilitě železnic agentuře.

3.  Sítě uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou vydávat nezávazná stanoviska k návrhům doporučení uvedeným v čl. 9 odst. 2.

4.  Agentura může zřídit další sítě subjektů či orgánů odpovědných za část železničního systému.

5.  Komise se může účastnit setkání zástupců sítí uvedených v tomto článku.

Článek 35

Komunikace a šíření informací

Agentura sděluje a rozesílá příslušným zúčastněným stranám právní předpisy, normy a pokyny týkající se evropského rámce pro železnice, a to v souladu s příslušnými plány pro komunikaci a šíření informací přijatými správní radou. Tyto plány jsou založeny na analýze potřeb a jsou správní radou pravidelně aktualizovány.

Článek 36

Výzkum a podpora inovací

1.  Agentura na žádost Komise přispívá k výzkumným činnostem v oblasti železnic na úrovni Unie, mimo jiné podporou příslušných útvarů Komise a reprezentativních subjektů. Tímto příspěvkem nejsou dotčeny jiné výzkumné činnosti na úrovni Unie.

2.  Komise může agenturu pověřit podporou inovací, jejichž cílem je zlepšení interoperability a zvýšení bezpečnosti železnic, zejména využívání nových informačních technologií a systémů sledování polohy a pohybu.

Článek 37

Pomoc poskytovaná Komisi

1.  Agentura je Komisi na její žádost nápomocna při provádění právních předpisů Unie, jejichž cílem je zvýšení úrovně interoperability železničních systémů a vytvoření společného přístupu k bezpečnosti v evropském železničním systému.

2.  Tato pomoc může zahrnovat:

a)  poskytování technického poradenství v otázkách vyžadujících zvláštní znalosti;

b)  shromažďování informací prostřednictvím sítí uvedených v článku 34.

Článek 38

Pomoc při posuzování železničních projektů

Aniž jsou dotčeny výjimky stanovené v článku 9 směrnice […] [směrnice o interoperabilitě železnic], agentura na žádost Komise přezkoumá z hlediska interoperability a bezpečnosti každý projekt týkající se návrhu, konstrukce, obnovy nebo modernizace subsystému, v souvislosti s nímž byla podána žádost o finanční podporu Unie. Pokud jde o projekty financované v rámci programu transevropské dopravní sítě (TEN-T), agentura by měla úzce spolupracovat s výkonnou agenturou TEN-T. [pozm. návrh 108]

Agentura vydá stanovisko o souladu projektu s přílsušnými právními předpisy v oblasti interoperability a bezpečnosti železnic ve lhůtě, na které se dohodne s Komisí v závislosti na významu projektu a dostupných zdrojích a která nesmí překročit dobu dvou měsíců.

Článek 39

Pomoc poskytovaná členským státům, kandidátským zemím a zúčastněným stranám

1.  Agentura z vlastního podnětu nebo na žádost Komise, členských států, kandidátských zemí nebo sítí uvedených v článku 34 zajišťuje školení a jiné vhodné činnosti týkající se uplatňování a objasňování právních předpisů v oblasti interoperability a bezpečnosti železnic a souvisejících produktů agentury, např. registrů, prováděcích pokynů či doporučení.

2.  O povaze a rozsahu činností uvedených v odstavci 1 rozhoduje rada a tyto činnosti jsou uvedeny v pracovním programu.

Článek 40

Mezinárodní vztahy

1.  V rozsahu nezbytném k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení, a aniž jsou dotčeny příslušné pravomoci členských států a orgánů Unie včetně Evropské služby pro vnější činnost, může agentura navazovat kontakty a vstupovat do správních ujednání s orgány dohledu, mezinárodními organizacemi a správními orgány třetích zemí, které jsou příslušné pro otázky, na něž se vztahují činnosti agentury, aby udržela krok s vědeckým a technickým vývojem a zajistila prosazování právních předpisů a norem Evropské unie v oblasti železnic.

2.  Tyto dohody nezakládají právní závazky vůči Unii a jejím členským státům ani členským státům a jejich příslušným orgánům nebrání, aby s těmito orgány dohledu, mezinárodními organizacemi a správními orgány třetích zemí uzavíraly dvoustranné či vícestranné dohody. Tato ujednání a spolupráci je nutné nejprve projednat s Komisí a musí o nich být Komisi pravidelně podávány zprávy.

3.  Správní rada přijme strategii pro vztahy se třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi v otázkách, které spadají do pravomoci agentury. Tato strategie se zahrne do ročního a víceletého pracovního programu agentury, v němž se zároveň upřesní související zdroje. Cílem strategie by mělo být zajistit, aby činnost agentury usnadňovala reciproční přístup železničních podniků Unie na železniční trhy třetích zemí. [pozm. návrh 109]

Článek 41

Koordinace v souvislosti s náhradními díly

Agentura přispívá k identifikaci možných železničních náhradních dílů, které by měly být normalizovány. Za tímto účelem může agentura vytvořit vytvoří pracovní skupinu s cílem koordinovat činnosti zúčastněných stran a může navázat naváže kontakty s evropskými normalizačními subjekty. Nejpozději do dvou let po vstupu tohoto nařízení v platnost agentura předkládá předloží Komisi vhodná doporučení. [pozm. návrh 110]

KAPITOLA 9

ORGANIZACE AGENTURY

Článek 42

Správní a řídicí struktura

Správní a řídicí struktura agentury se skládá:

a)  ze správní rady, která vykonává funkce stanovené v článku 47;

b)  z výkonné rady, která vykonává funkce stanovené v článku 49;

c)  z výkonného ředitele, který plní povinnosti stanovené v článku 50;

d)  z odvolacího senátu, který plní povinnosti stanovené v článcích 54 až 56.

Článek 43

Složení správní rady

1.  Správní rada se skládá z jednoho zástupce z každého členského státu a čtyř dvou zástupců Komise, z nichž má každý hlasovací právo. [pozm. návrh 111]

Ve správní radě zasedá rovněž šest zástupců bez hlasovacího práva, kteří na evropské úrovni zastupují tyto skupiny:

a)  železniční podniky;

b)  provozovatele infrastruktury;

c)  železniční průmysl;

d)  odbory;

e)  cestující;

f)  zákazníky nákladní železniční dopravy.

Pro každou z těchto skupin jmenuje Komise jednoho zástupce a jednoho náhradníka ze seznamu čtyř jmen předloženého jejich příslušnými evropskými organizacemi.

2.  Členové rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí hlavní pracovní náplně agentury a s ohledem na své schopnosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. Všechny strany se snaží omezit obměnu svých zástupců v radě, aby byla zajištěna kontinuita její práce. Všechny strany usilují o dosažení vyváženého zastoupení mužů a žen ve správní radě.

3.  Členské státy a Komise jmenují své členy správní rady a náhradníky, který členy správní rady zastupují v případě jejich absence.

4.  Funkční období členů je čtyřleté pětileté a lze je jednou obnovit. [pozm. návrh 112]

5.  Případná účast zástupců třetích zemí a její podmínky jsou stanoveny v ujednáních podle článku 68.

Článek 44

Předseda správní rady

1.  Správní rada si dvoutřetinovou většinou členů s hlasovacím právem zvolí ze zástupců členských států předsedu a ze svých členů místopředsedu.

Nemůže-li předseda vykonávat své povinnosti, zaujme jeho místo místopředseda.

2.  Funkční období předsedy a místopředsedy je čtyřleté pětileté a lze je jednou obnovit. Pokud ovšem v některém okamžiku během svého funkčního období přestanou být členy správní rady, jejich funkční období automaticky skončí v tentýž den. [pozm. návrh 113]

2a.  Předseda správní rady rozhodne o tom, zda vyhovět žádosti o vyloučení člena odvolacího senátu podle čl. 53 odst. 3 písm. a), či nikoli, a v případě potřeby jmenuje dočasného člena odvolacího senátu podle čl. 53 odst. 3 písm. b). [pozm. návrh 114]

Článek 45

Schůze

1.  Schůze správní rady svolává její předseda. Schůzí se účastní výkonný ředitel agentury, vyjma případů, kdy správní rada přijímá rozhodnutí v souvislosti s článkem 64 . [pozm. návrh 115]

2.  Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně. Schází se také z podnětu předsedy, na žádost Komise a na žádost většiny svých členů nebo jedné třetiny zástupců členských států v radě.

Článek 46

Hlasování

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, přijímá správní rada rozhodnutí absolutní většinou svých členů s hlasovacím právem. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas.

Článek 47

Funkce správní rady

1.  Aby bylo zajištěno, že agentura plní své úkoly, správní rada:

a)  přijímá výroční zprávu o činnostech agentury v předchozím roce a do 1. července ji zašle Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a zveřejní ji;

b)  poté, co obdrží stanovisko Komise, a v souladu s článkem 48 přijímá každý rok dvoutřetinovou většinou členů s hlasovacím právem roční pracovní program agentury pro nadcházející rok a strategický víceletý pracovní program;

c)  přijímá dvoutřetinovou většinou členů s hlasovacím právem roční rozpočet agentury a vykonává další funkce ve vztahu k rozpočtu agentury v souladu s kapitolou 10;

d)  stanoví rozhodovací postupy výkonného ředitele;

e)  přijímá politiku návštěv podle článku 10;

f)  stanoví svůj jednací řád;

g)  přijímá a aktualizuje plány pro komunikaci a šíření informací uvedené v článku 35;

h)  přijímá postupy pro provádění auditů uvedených v článcích 29 a 30;

i)  v souladu s odstavcem 2 vykonává ve vztahu k zaměstnancům agentury pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád ostatních zaměstnanců svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy („pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“);

j)  přijímá odpovídající prováděcí pravidla ke služebnímu řádu a pracovnímu řádu ostatních zaměstnanců v souladu s postupem stanoveným v článku 110 služebního řádu;

k)  jmenuje výkonného ředitele a může prodloužit jeho funkční období či jej odvolat z funkce dvoutřetinovou většinou členů s hlasovacím právem v souladu s článkem 62;

l)  přijímá strategii pro boj proti podvodům a ke zvýšení transparentnosti , která je úměrná rizikům podvodu a zohledňuje poměr nákladů a přínosů opatření, jež mají být provedena; [pozm. návrh 116]

m)  zajišťuje odpovídající opatření v návaznosti na zjištění a doporučení vyplývající z vyšetřování vedeného Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a z různých zpráv o interních či externích auditech a z jejich hodnocení;

n)  přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení problematiky těchto střetů v agentuře, jak je stanoveno v článku 68a, a u členů správní rady a odvolacího senátu. [pozm. návrh 117]

2.  Správní rada postupem stanoveným v článku 110 služebního řádu přijme na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců rozhodnutí, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a kterým stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Výkonný ředitel je oprávněn tyto pravomoci přenášet na další osoby. Toto další přenesení pravomocí nemá vliv na jeho odpovědnost. Výkonný ředitel informuje o tomto přenesení pravomoci a jejím přenesení na další osoby správní radu. [pozm. návrh 118]

Při uplatňování předchozího pododstavce může správní rada, pokud to vyžadují výjimečné okolnosti, rozhodnutím dočasně pozastavit přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a pravomocí, které výkonný ředitel přenesl na další osoby, a může tyto pravomoci vykonávat sama nebo je může přenést na jednoho ze svých členů nebo na jiného zaměstnance než na výkonného ředitele. Pověřený subjekt informuje o tomto přenesení pravomocí správní radu. [pozm. návrh 119]

2a.  V souladu s ustanoveními článku 64 agenturu a její současné nebo bývalé zaměstnance zbavuje imunity správní rada. [pozm. návrh 120]

Článek 48

Roční a víceleté pracovní programy

1.  Do 30. listopadu každého roku rada agentury přijme pracovní program agentury, přičemž zohlední stanovisko Komise, a předá jej členským státům, Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a sítím uvedeným v článku 34.

2.  Pracovní program se přijímá, aniž je tím dotčen roční rozpočtový proces Unie. Pokud s pracovním programem Komise do patnácti dnů ode dne jeho přijetí vyjádří nesouhlas, správní rada jej znovu posoudí a do dvou měsíců přijme s případnými změnami ve druhém čtení buď dvoutřetinovou většinou svých členů s hlasovacím právem, včetně hlasů všech zástupců Komise, nebo jednomyslně hlasy zástupců členských států . [pozm. návrh 121]

3.  Pracovní program agentury určí cíle každé činnosti. Obecně platí, že ke každé činnosti a projektu je přidělen zdroj nezbytný k jejich provedení v souladu se zásadami sestavování rozpočtu podle činností a řízení podle činností a s postupem včasného posouzení dopadů stanoveným v čl. 7 odst. 2.

4.  Správní rada v případě nutnosti přijatý pracovní program pozmění, je-li agentuře přidělen nový úkol. Začlenění takovéhoto nového úkolu je podrobeno analýze důsledků pro lidské a rozpočtové zdroje a může být spojeno s rozhodnutím odložit úkoly jiné.

5.  Do 30. listopadu každého roku správní rada rovněž přijímá a aktualizuje strategický víceletý pracovní program. Zohlední při tom stanovisko Komise. Návrh je konzultován s Evropským parlamentem a sítěmi uvedenými v článku 34. Přijatý víceletý pracovní program se postupuje členským státům, Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a sítím uvedeným v článku 34.

Článek 49

Výkonná rada

1.  Správní radě je nápomocna výkonná rada.

2.  Výkonná rada připravuje rozhodnutí, která má přijmout správní rada. Je-li to z naléhavých důvodů nezbytné, přijímá jménem správní rady určitá prozatímní rozhodnutí, zejména ve správních a rozpočtových záležitostech.

Společně se správní radou zajišťuje odpovídající opatření v návaznosti na zjištění a doporučení vyplývající z vyšetřování vedeného úřadem OLAF a z různých zpráv o interních či externích auditech a z jejich hodnocení.

Aniž jsou dotčeny povinnosti výkonného ředitele vymezené v článku 30, je mu výkonná rada nápomocna a poskytuje mu poradenství při provádění rozhodnutí správní rady, aby posílila dozor nad správním a rozpočtovým řízením.

3.  Výkonná rada sestává z předsedy správní rady, jednoho zástupce Komise a [čtyř] dalších členů správní rady. Členy výkonné rady a jejího předsedu jmenuje správní rada.

4.  Funkční období členů výkonné rady je stejné jako funkční období členů správní rady.

5.  Výkonná rada se schází nejméně jednou za tři měsíce. Předseda výkonné rady svolává na žádost jejích členů dodatečná zasedání.

6.  Správní rada stanoví jednací řád výkonné rady.

Článek 50

Úkoly výkonného ředitele

1.  Agenturu řídí výkonný ředitel, který je při výkonu svých povinností zcela nezávislý. Výkonný ředitel je za výkon svých činností odpovědný správní radě.

2.  Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise, správní rady nebo výkonné rady, výkonný ředitel nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu.

3.  Výkonný ředitel podává Evropskému parlamentu zprávu o plnění svých úkolů, je-li o to požádán. Vyzvat výkonného ředitele k předložení zprávy o plnění svých úkolů může také Rada.

4.  Výkonný ředitel je zákonným zástupcem agentury. Přijímá rozhodnutí, doporučení, stanoviska a jiné formální akty agentury.

5.  Výkonný ředitel je odpovědný za správní řízení agentury a za plnění úkolů, které jí byly svěřeny tímto nařízením. Výkonný ředitel odpovídá zejména za:

a)  každodenní správu agentury;

b)  provádění rozhodnutí přijatých správní radou;

c)  přípravu ročního pracovního programu a strategického víceletého pracovního programu a jejich předložení správní radě po konzultaci s Komisí;

d)  provádění ročního pracovního programu a strategického víceletého pracovního programu a podle možností za odpověď na žádosti o pomoc ze strany Komise týkající se úkolů agentury stanovených v souladu s tímto nařízením;

e)  podávání zpráv o provádění strategického víceletého pracovního programu správní radě;

f)  přijímání veškerých opatření nezbytných k zajištění chodu agentury v souladu s tímto nařízením, zejména za přijímání vnitřních správních pokynů a zveřejňování oznámení;

g)  vytvoření účinného systému sledování, aby bylo možné porovnávat výsledky agentury s jejími provozními cíli, a vytvoření systému pravidelného hodnocení, který odpovídá uznávaným odborným standardům;

h)  každoroční přípravu návrhu obecné zprávy na základě systému sledování a hodnocení uvedených v písmeni g) a její předložení správní radě;

i)  sestavování návrhu odhadu příjmů a výdajů agentury podle článku 58 a plnění rozpočtu podle článku 59;

j)  přípravu výroční zprávy o činnostech agentury a její předložení správní radě k posouzení;

k)  přípravu akčního plánu v návaznosti na závěry zpětných hodnocení a podávání zpráv o pokroku Komisi dvakrát ročně;

l)  ochranu finančních zájmů Unie uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jakýmkoli jiným nedovoleným činnostem, účinnými kontrolami a v případech, kdy jsou zjištěny nesrovnalosti, zpětným získáním nesprávně vyplacených částech a ve vhodných případech účinnými, přiměřenými a odrazujícími správními a finančními sankcemi;

m)  přípravu strategie agentury pro boj proti podvodům a za její předložení správní radě ke schválení;

n)  přípravu návrhu finančního nařízení agentury pro přijetí správní radou podle článku 60 a jeho prováděcích pravidel.

Článek 51

Zřízení a složení odvolacího senátu

1.  Agentura zřídí jeden nebo více nezávislých odvolacích senátů. [pozm. návrh 122]

2.  Odvolací senát sestává z předsedy a dvou dalších členů. Jsou k nim určeni náhradníci, kteří je zastupují v jejich nepřítomnosti.

3.  Správní rada jmenuje předsedu, ostatní členy a jejich náhradníky ze seznamu způsobilých kandidátů vytvořeného Komisí.

4.  Správní rada může požádat správní radu, aby jmenovala dva další členy a jejich náhradníky ze seznamu uvedeného v odstavci 3, pokud se domnívá, že to vyžaduje povaha odvolání.

5.  Po konzultaci správní rady a v souladu s poradním postupem uvedeným v článku 75 Komise na návrh agentury stanoví jednací řád odvolacího senátu.

5a.  Komise s pomocí výboru uvedeného v čl. 48 odst. 3 směrnice … [směrnice o interoperabilitě železnic] určí kvalifikační požadavky na každého člena odvolacího senátu, pravomoci každého jeho člena v přípravné fázi rozhodování a podmínky hlasování. [pozm. návrh 123]

Článek 52

Členové odvolacího senátu

1.  Funkční období členů a náhradníků odvolacího senátu je čtyřleté pětileté a lze je jednou obnovit. [pozm. návrh 124]

2.  Členové odvolacího senátu jsou nezávislí a na všech stranách, jichž se odvolání týká. Nesmějí v rámci agentury či Komise plnit žádné jiné úkoly. Při rozhodování nebo vydávání stanovisek nejsou vázáni žádnými pokyny. [pozm. návrh 125]

3.  Členové odvolacího senátu nesmějí být během funkčního období odvoláni ze své funkce ani vyřazeni ze seznamu způsobilých kandidátů, pokud pro toto odvolání nebo vyřazení neexistují závažné důvody a Komise za tímto účelem nepřijme rozhodnutí po obdržení stanoviska správní rady.

Článek 53

Vyloučení a námitky

1.  Členové odvolacího senátu se nesmějí účastnit neúčastní žádného odvolacího řízení, mají-li na něm osobní zájem, jestliže dříve působili jako zástupci jedné ze stran tohoto řízení nebo jestliže se podíleli na rozhodnutí, které je předmětem odvolání, včetně vydávání stanoviska podle čl. 54 odst. 4, které se týká téhož povolení nebo osvědčení, v případě odvolání podaného podle čl. 54 odst. 1 . [pozm. návrh 126]

2.  Členové správní rady, kteří se domnívají, že by se z některého z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo z jakéhokoli jiného důvodu odvolacího řízení neměli účastnit, informují o této skutečnosti svém rozhodnutí neúčastnit se řízení odvolací senát, který rozhodne o jejich vyloučení . [pozm. návrh 127]

3a.  Účastník řízení může prostřednictvím písemné žádosti adresované předsedovi správní rady požádat o vyloučení člena odvolacího senátu. Žádost o vyloučení člena senátu se podává na základě jednoho z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo z obavy z podjatosti. K žádosti jsou přiloženy příslušné podklady. Aby mohla být žádost přijata, podává se před zahájením řízení u odvolacího senátu, nebo do pěti dnů od okamžiku, kdy je žadatel seznámen s informacemi, které jsou důvodek k podání žádosti, pokud se o nich dověděl až po zahájení řízení.

O podání žádosti je informován dotyčný člen odvolacího senátu, který do pěti dnů poté, co byl o podání žádosti informován, sdělí, zda souhlasí s tím, aby byl ze senátu vyloučen. Jestliže s tím nesouhlasí, předseda správní rady přijme rozhodnutí do sedmi pracovních dnů od odpovědi podané dotyčným členem senátu, nebo pokud neodpověděl, po uplynutí lhůty stanovené pro odpověď. [pozm. návrh 128]

3b.  Odvolací senát vydá stanovisko nebo rozhodnutí bez účasti člena, který se rozhodl neúčastnit se řízení, nebo který byl vyloučen podle odstavců 2 a 3. Za účelem přijetí rozhodnutí nebo vydání stanoviska je dotyčný člen v odvolacím senátu vystřídán náhradníkem.

Pokud náhradník nemůže z jakéhokoli důvodu zasedat, předseda správní rady jmenuje dočasného člena senátu ze seznamu uvedeného v čl. 51 odst. 3, aby jej v daném případě nahradil. [pozm. návrh 129]

Článek 54

Rozhodnutí, proti kterým lze podat odvolání

1.  K odvolacímu senátu se lze odvolat proti rozhodnutím přijatým agenturou podle článků 12, 16, 17 a 18, proti doporučením vydaným podle článků 21 a 22 nebo proti tomu, že agentura neodpověděla ve stanovené lhůtě . [pozm. návrh 130]

2.  Odvolání podané na základě odstavce 1 nemá odkladný účinek. Agentura však může pozastavit uplatňování rozhodnutí, proti kterému je odvolání podáno, má-li za to, že to okolnosti umožňují, a pokud odklad rozhodnutí neovlivní bezpečnost železnic . [pozm. návrh 131]

Článek 55

Osoby oprávněné podat odvolání, lhůta lhůty a způsob podání

1.  Jakákoli fyzická nebo právnická osoba se může odvolat pro rozhodnutí, jež je této osobě určeno agenturou podle článků 12, 16, 17 a 18, nebo proti nevydání rozhodnutí ve stanovené lhůtě . Tato práva se vztahují rovněž na subjekty zastupující osoby uvedené v čl. 34 odst. 2, které jsou řádně pověřeny v souladu s jejich stanovami.

2.  Odvolání spolu s odůvodněním se podává agentuře písemně do dvou měsíců od oznámení opatření dotčené osobě, nebo není-li opatření této osobě oznámeno, do dvou měsíců ode dne, kdy se tato osoba o opatření dozví.

2a.   Odvolání proti nevydání rozhodnutí se podává agentuře písemně do dvou měsíců od uplynutí lhůty stanovené v příslušném článku. [pozm. návrh 132]

Článek 56

Přezkum a rozhodnutí o odvolání

1.  Při přezkumu odvolání Odvolací senát jedná rychle rozhodne do tří měsíců od podání odvolání o tom, zda mu vyhoví, či nikoli . O veškeré další informace, které by mohl potřebovat, požádá do jednoho měsíce od podání žádosti. Příslušné informace se podávají v přiměřené lhůtě, kterou stanoví odvolací senát a která nepřesáhne jeden měsíc. Tak často, jak je to nutné, vyzývá strany odvolacího řízení, aby ve stanovených lhůtách, které nepřesáhnou jeden měsíc, podaly připomínky k jeho oznámením nebo ke sdělením ostatních stran odvolacího řízení. Strany odvolacího řízení jsou oprávněny přednést ústní připomínky. [pozm. návrh 133]

2.  Odvolací senát může vykonávat vhodnou pravomoc spadající do působnosti agentury nebo může vrátit případ příslušnému orgánu agentury. Toto postoupení je vázáno rozhodnutím odvolacího senátu.

Článek 57

Žaloby podané k Soudnímu dvoru

1.  Žaloby pro neplatnost rozhodnutí agentury přijatých podle článků 12, 16, 17 a 18 lze k Soudnímu dvoru Evropské unie podávat až poté, co byly vyčerpány všechny možnosti odvolání v rámci agentury.

2.  Agentura přijme všechna nezbytná opatření vyplývající z rozsudku Soudního dvora Evropské unie.

KAPITOLA 10

FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 58

Rozpočet

1.  Pro každý rozpočtový rok, který odpovídá roku kalendářnímu, se připraví odhad veškerých příjmů a výdajů agentury a zahrne se do rozpočtu agentury. Příjmy a výdaje musí být vyrovnané.

2.  Příjmy agentury tvoří především : [pozm. návrh 134]

a)  příspěvek Unie;

b)  příspěvek třetích zemí, které se podílejí na činnosti agentury na základě článku 68;

c)  poplatky hrazené žadateli o osvědčení a povolení a držiteli osvědčení a povolení vydávaných agenturou v souladu s články 12, 16, 17 a 18. Poplatky v různé výši podle oblasti použití osvědčení a povolení a podle typu a rozsahu železničního provozu se stanoví v aktu v přenesené pravomoci uvedeném v článku 73 ; [pozm. návrh 135]

d)  platby účtované za publikace, školení a jiné služby poskytované agenturou;

e)  jakýkoli dobrovolný finanční příspěvek členských států, třetích zemí nebo jiných subjektů, pokud takový příspěvek neohrožuje nezávislost a nestrannost agentury.

2a.  U veškerých úkolů nebo závazků doplňujících stávající úkoly vyplývající z právních předpisů Unie, na něž se nevztahují náhrady stanovené v čl. 58 odst. 2 písm. b), c), d) a e) tohoto nařízení, se provádí posouzení a vztahují se na ně náhrady z rozpočtu Unie. [pozm. návrh 136]

3.  Výdaje agentury zahrnují výdaje na zaměstnance, správu, infrastrukturu a provoz.

4.  Příjmy a výdaje musí být vyrovnané.

5.  Každý rok správní rada na základě návrhu vypracovaného výkonným ředitelem podle zásad sestavování rozpočtu podle činností sestaví odhad příjmů a výdajů agentury na následující rozpočtový rok. Tento odhad, který obsahuje návrh plánu pracovních míst, předá správní rada Komisi nejpozději do 31. ledna.

6.  Komise předá odhad příjmů a výdajů Evropskému parlamentu a Radě (dále jen „rozpočtový orgán“) spolu s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

7.  Komise na základě odhadu příjmů a výdajů zanese do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst a výši subvence ze souhrnného rozpočtu, a předloží jej rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 314 Smlouvy společně s popisem a zdůvodněním jakéhokoli rozdílu mezi odhadem příjmů a výdajů a subvencí agentury ze souhrnného rozpočtu.

8.  Rozpočtový orgán schvaluje prostředky subvencí pro agenturu. Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst agentury.

9.  Rozpočet přijímá správní rada dvoutřetinovou většinou členů s hlasovacím právem. Rozpočet agentury se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Unie. V případě potřeby se upraví.

10.  Správní rada co nejdříve oznámí rozpočtovému orgánu svůj záměr provést jakýkoli projekt, jenž by mohl mít významné finanční důsledky pro financování rozpočtu, zejména jakékoli projekty související s nemovitostmi, jako je pronájem či koupě budov. Uvědomí o tom Komisi. Pokud některá složka rozpočtového orgánu oznámí svůj záměr vydat stanovisko k projektu, předá toto stanovisko správní radě do šesti týdnů ode dne oznámení projektu.

Článek 59

Plnění a kontrola rozpočtu

1.  Rozpočet agentury plní výkonný ředitel.

2.  Nejpozději do 1. března po ukončení každého rozpočtového roku předá účetní agentury účetnímu Komise prozatímní účty spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za daný rozpočtový rok. Účetní Komise konsoliduje prozatímní účty orgánů a decentralizovaných subjektů v souladu s článkem 147 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(18) (obecné finanční nařízení).

3.  Nejpozději do 31. března po ukončení každého rozpočtového roku předá účetní Komise prozatímní účty agentury Účetnímu dvoru spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za daný rozpočtový rok. Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok se rovněž předává Evropskému parlamentu a Radě.

Účetní dvůr tyto účty přezkoumá podle článku 287 Smlouvy. Každoročně zveřejňuje zprávu o činnosti agentury.

4.  Po obdržení Výkonný ředitel vypracuje na vlastní odpovědnost případně s přihlédnutím k  vyjádření Účetního dvora k prozatímním účtům agentury podle článku 148 obecného finančního nařízení vypracuje výkonný ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku agentury a předloží ji spolu s prohlášením o věrohodnosti správní radě k vyjádření stanoviska ke schválení . [pozm. návrh 137]

5.  Správní rada vydá ke konečné účetní závěrce agentury stanovisko.

6.  Nejpozději do 1. července po ukončení každého rozpočtového roku výkonný ředitel předá konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

7.  Konečná účetní závěrka se zveřejňuje.

8.  Výkonný ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho vyjádření nejpozději do 30. září po ukončení každého rozpočtového roku. Tuto odpověď zároveň zašle správní radě.

9.  Výkonný ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za daný rozpočtový rok v souladu s čl. 165 odst. 3 obecného finančního nařízení.

10.  Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament do 30. dubna roku N + 2 výkonnému řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

Článek 60

Finanční nařízení

Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční předpisy použitelné na agenturu. Tyto předpisy se smějí odchylovat od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002(19) pouze v případě, že je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti agentury, a s předchozím souhlasem Komise.

KAPITOLA 11

ZAMĚSTNANCI

Článek 61

Obecná ustanovení

1.  Na zaměstnance agentury se vztahuje služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Unie a pravidla přijatá na základě dohody mezi orgány Evropské unie k provedení tohoto služebního řádu.

2.  V zájmu služby agentura provádí nábor:

a)  zaměstnanců, kteří jsou způsobilí pro úvazek na dobu neurčitou, a

b)  zaměstnanců, kteří nejsou způsobilí pro úvazek na dobu neurčitou.

Odpovídající prováděcí pravidla k tomuto odstavci se přijmou v souladu s postupem stanoveným v článku 110 služebního řádu.

3.  Agentura přijme vhodná správní opatření, mimo jiné v rámci strategií v oblasti vzdělávání a prevence, s cílem zorganizovat své služby tak, aby zabránila střetu střetům zájmů, včetně takových, které se týkají období po skončení pracovního poměru: tzv. „otočných dveří“, informací zasvěcených osob . [pozm. návrh 138]

3a.  Agentura a její zaměstnanci vykonávají úkoly stanovené v tomto nařízení na nejvyšší úrovni profesionální zásadovosti a požadované technické způsobilosti v konkrétní oblasti. Nesmějí být vystaveni žádným tlakům a rizikům korupce, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činnosti, zejména ze strany osob nebo skupin osob, jež mají na výsledcích této činnosti zájem. Agentura má dostatečný počet zaměstnanců, aby zajistila řádné plnění úkolů stanovených tímto nařízením.

3b.  Zaměstnanci mají:

a)  náležité technické a odborné vzdělání týkající se všech činností agentury;

b)  uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním, které agentura provádí, a odpovídající pravomoc toto posuzování provádět;

c)  patřičné znalosti a pochopení příslušných požadavků nezbytných k formulování rozhodnutí agentury;

d)  schopnost přezkoumávat stanoviska a rozhodnutí přijatá vnitrostátními bezpečnostními orgány a vnitrostátní předpisy. [pozm. návrh 139]

Článek 62

Výkonný ředitel

1.  Výkonný ředitel je zaměstnán jako dočasný zaměstnanec agentury podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

2.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení.

Pro účely uzavření smlouvy s výkonným ředitelem je agentura zastoupena předsedou správní rady.

Před jmenováním může být kandidát vybraný správní radou vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů.

3.  Funkční období výkonného ředitele je pětileté. Do konce tohoto období Komise provede posouzení, které zohlední hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy agentury.

4.  Správní rada může na návrh Komise, v němž zohlední posouzení uvedené v odstavci 3, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit, a to na dobu nepřesahující pět let.

5.  Správní rada uvědomí o svém záměru prodloužit funkční období výkonného ředitele Evropský parlament. Výkonný ředitel může být do jednoho měsíce před prodloužením funkčního období vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů.

6.  Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se na konci celkového funkčního období nesmí zúčastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

7.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím správní rady, která jedná na návrh Komise.

Článek 63

Vyslaní národní odborníci a další pracovníci

Agentura může využívá také využívat vyslané národní odborníky, zejména pracovníky vnitrostátních bezpečnostních orgánů, nebo jiné pracovníky, kteří nejsou v agentuře zaměstnáni, v souladu se služebním řádem a pracovním řádem ostatních zaměstnanců. Agentura přijme a zavede opatření za účelem posuzování a řešení možných střetů zájmů u vyslaných národních odborníků, včetně zákazu jejich účasti na zasedáních pracovních skupin, pokud by mohlo dojít k ohrožení jejich nezávislosti a nestrannosti. [pozm. návrh 140]

Správní rada přijme rozhodnutí, kterým stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do agentury.

KAPITOLA 12

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 64

Výsady a imunity

Na agenturu a její zaměstnance se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie, aniž by tím byly dotčeny soudní nebo mimosoudní postupy související s oblastí působnosti agentury . [pozm. návrh 141]

Článek 65

Dohoda o sídle a provozní podmínky

1.  Nezbytná ujednání související s umístěním agentury v hostitelském členském státě a s prostory, které tento členský stát dává k dispozici, a zvláštní pravidla, která se v hostitelském členském státě agentury vztahují se na výkonného ředitele, členy správní rady, zaměstnance agentury a jejich rodinné příslušníky, se stanoví v dohodě o sídle uzavřené mezi agenturou a hostitelským členským státem poté, co k tomu správní rada udělí souhlas, nejpozději však do roku 2015.

2.  Hostitelský členský stát poskytne pro zajištění řádného fungování agentury co nejlepší podmínky včetně vícejazyčné evropsky zaměřené školní výuky a vhodných dopravních spojení.

Článek 66

Odpovědnost

-1. Agentura přebírá plnou odpovědnost za povolení a osvědčení, která vydává, včetně smluvní i mimosmluvní odpovědnosti. [pozm. návrh 142]

1.  Smluvní odpovědnost agentury se řídí právem rozhodným pro danou smlouvu.

2.  Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat na základě rozhodčí doložky uvedené ve smlouvě uzavřené agenturou.

3.  V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí agentura v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států veškerou škodu způsobenou jejími útvary nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich povinností.

4.  Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat spory o náhradu škody podle odstavce 3.

Článek 67

Jazykový režim

-1. Aniž je dotčena jakákoli dohoda mezi agenturou a žadatelem, pokud jde o požadavky na překlad, dokumenty předložené žadateli o osvědčení a povolení a jejich držiteli v souladu články 12, 16, 17 a 18 agentuře a vnitrostátním bezpečnostním orgánům k informování o těchto osvědčeních a povoleních jsou předávány přeložené do všech úředních jazyků členských států, jichž se týká použití kolejových vozidel a oblast působení železničního podniku. Každý překlad je pro dotyčný stát závazný, a to i pro postupy podle článku 56. Povolení a osvědčení jsou předložena ve všech úředních jazycích těchto států. [pozm. návrh 143]

1.  Pokud se na agenturu se nevztahuje čl. 67 odst. -1, vztahují ustanovení nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství(20) . [pozm. návrh 144]

2.  Překladatelské služby nezbytné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

Článek 68

Účast třetích zemí na práci agentury

1.  Aniž je dotčen článek 40, je agentura otevřena účasti třetích zemí, zejména zemí, na něž se vztahuje evropská politika sousedství a politika rozšíření, a zemí ESVO , které s Unií uzavřely dohody, na jejichž základě tyto země přijaly a používají právní předpisy právo Unie nebo jejich rovnocenná vnitrostátní opatření v oblasti, na kterou se vztahuje tohoto nařízení. Tento odstavec se použije zejména na země, na něž se vztahuje evropská politika sousedství, politika rozšíření Unie, a na země ESVO. [pozm. návrh 145]

2.  V souladu s příslušnými ustanoveními dohod uvedených v odstavci 1 se mezi agenturou a třetími zeměmi uzavřou ujednání, která vymezí podrobná pravidla účasti těchto zemí na činnosti agentury, zejména povahu a rozsah této účasti. Součástí těchto ujednání jsou ustanovení o finančních příspěvcích a zaměstnancích. Ujednání mohou stanovit zastoupení ve správní radě bez hlasovacího práva.

Po obdržení souhlasu Komise a po konzultaci správní rady agentura ujednání podepíše.

Článek 68a

Střet zájmů

1.  Výkonný ředitel a úředníci dočasně přidělení členskými státy a Komisí vydávají prohlášení o závazcích a prohlášení o zájmech, z nichž vyplývá, že neexistují žádné přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly mít vliv na jejich nezávislost. Tato prohlášení se předkládají písemně při nástupu do funkce a při změně osobní situace. Tato prohlášení vydávají i členové správní rady, výkonné rady a odvolacího senátu, kteří je spolu se svým životopisem zveřejní. Agentura zveřejní na svých internetových stránkách seznam členů orgánů uvedených v článku 42 a externích i interních odborníků.

2.  Správní rada uplatňuje politiku umožňující řešit problematiku střetů zájmů a předcházet jim, v jejímž rámci stanoví přinejmenším:

a)  zásady pro nakládání s prohlášeními o zájmech a pro ověřování těchto prohlášení, včetně pravidel pro jejich zveřejňovaní se zohledněním článku 77;

b)  povinné požadavky na školení o střetu zájmů pro zaměstnance agentury a odborníky vyslané členskými státy;

c)  pravidla týkající se darů a pozvání;

d)  podrobná pravidla týkající se případů neslučitelnosti jednání zaměstnanců a členů agentury poté, co ukončí zaměstnanecký poměr s agenturou;

e)  pravidla pro transparentnost rozhodnutí agentury včetně zápisů ze schůzí správní rady agentury, které se zveřejňují se zohledněním citlivých, utajovaných a důvěrných informací, a

f)  sankce a mechanismy zajišťující autonomii a nezávislost agentury.

Agentura má na paměti potřebu udržení rovnováhy mezi riziky a přínosy, zejména s ohledem na cíl, kterým je získat co nejlepší odborné poradenství a zkušenosti, a na řešení problematiky střetů zájmů. Informace vztahující se k provádění této strategie začleňuje výkonný ředitel do zpráv, které předkládá v souladu s tímto nařízením Evropskému parlamentu a Radě. [pozm. návrh 146]

Článek 69

Spolupráce s vnitrostátními orgány a subjekty [pozm. návrh 147]

1.  V souvislosti s prováděním článků 12, 16, 17 a 18 může agentura uzavírat dohody s příslušnými vnitrostátními orgány, zejména vnitrostátními bezpečnostními orgány a jinými příslušnými subjekty. Tyto dohody se mohou vztahovat na jeden nebo několik vnitrostátních bezpečnostních orgánů. [pozm. návrh 148]

2.  Součástí dohod může být zadávání některých úkolů agentury, např. kontroly a přípravy spisů, ověřování technické kompatibility, provádění návštěv a vypracovávání technických studií , a svěřování určitých jejích pravomocí vnitrostátním orgánům. [pozm. návrh 149]

2a.   Stejně tak může vnitrostátní bezpečnostní orgán zadávat agentuře i jiné úkoly, než jsou úkoly, které jí jsou uděleny podle článku 20 směrnice ... [směrnice o interoperabilitě železnic] a čl. 16 odst. 2 směrnice ... [směrnice o bezpečnosti železnic]. [pozm. návrh 150]

3.  Agentura zajistí, aby dohody obsahovaly přinejmenším konkrétní popis úkolů a podmínek týkajících se předmětu plnění, lhůtu vztahující se na toto plnění a výši a harmonogram plateb.

4.  Dohodami popsanými v odstavcích 1, 2 a 3 se jasně stanovuje míra odpovědnosti agentury a vnitrostátních bezpečnostních orgánů, pokud jde o úkoly, které plní každá smluvní strana, jak je stanoveno v dohodách. Tím není dotčena celková odpovědnost agentury za plnění úkolů stanovených v článcích 12, 16, 17 a 18. [pozm. návrh 151]

Článek 70

Průhlednost

Na dokumenty v držení agentury se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001(21) .

Do […] přijme správní rada k nařízení (ES) č. 1049/2001 prováděcí pravidla.

Proti rozhodnutím přijatým agenturou podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv nebo žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie za podmínek stanovených v článcích 228 a 263 Smlouvy.

Na případy, kdy agentura zpracovává údaje osobní povahy, se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(22) .

Článek 71

Bezpečnostní pravidla pro ochranu utajovaných informací

Agentura uplatňuje bezpečnostní zásady obsažené v bezpečnostních pravidlech Komise pro ochranu utajovaných informací Evropské unie (EUCI) a citlivých informací nepodléhajících utajení, která jsou vymezena v příloze rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom(23) . Tyto zásady se vztahují mimo jiné na ustanovení o výměně, zpracování a uchovávání takových informací.

Článek 72

Boj proti podvodům a sledování práce agentury [pozm. návrh 152]

1.  V zájmu usnadnění boje proti podvodům, korupci a jiným nedovoleným činnostem podle nařízení (ES) č. 1073/1999 agentura do šesti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost přistoupí k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o interním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a přijme příslušná ustanovení vztahující se na všechny zaměstnance agentury, přičemž použije šablonu stanovenou v příloze uvedené dohody.

2.  Evropský účetní dvůr má pravomoc provádět na základě kontroly dokumentů a inspekce na místě audit u všech příjemců grantů, dodavatelů a subdodavatelů, kteří od agentury obdrželi finanční prostředky Unie.

2a.  Evropský účetní dvůr sleduje na základě auditů a inspekcí práci a rozhodování agentury. [pozm. návrh 153]

3.  Úřad OLAF může provádět šetření včetně kontrol a inspekcí na místě v souladu s předpisy a postupy stanovenými v nařízení (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(24) s cílem stanovit, zda došlo k podvodu, korupci nebo jiné nedovolené činnosti poškozující finanční zájmy Unie v souvislosti s grantem či smlouvou financovanými agenturou.

4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, dohody o spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, smlouvy a grantové dohody či rozhodnutí o grantech, které agentura uzavře nebo přijme, obsahují ustanovení, která Evropský účetní dvůr a úřad OLAF výslovně zmocňují k provádění těchto auditů či šetření v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.

KAPITOLA 13

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 73

Akty v přenesené pravomoci týkající se článků 12, 16, 17, a 18 a 41 [pozm. návrh 154]

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 74, pokud jde o poplatky a platby podle článků 12, 16, 17 a 18.

2.  Opatření uvedená v odstavci 1 stanoví zejména úkony, za které se podle článků 12, 16, 17 a 18 hradí poplatky a platby, výši poplatků a plateb a způsob jejich hrazení.

3.  Poplatky a platby se vybírají za:

a)  vydání nebo obnovení povolení k uvedení traťových subsystémů řízení a zabezpečení do provozu, povolení k uvedení vozidel a typů vozidel na trh včetně možného uvedení kompatibility se sítěmi nebo tratěmi;

b)  vydání a obnovení osvědčení o bezpečnosti;

c)  poskytování služeb; odrážejí skutečné náklady jednotlivých poskytnutých služeb;

d)  vyřízení odvolání.

e)  Všechny poplatky a platby se vyjadřují a hradí v eurech.

4.  Výše poplatků a plateb týkajících se agentury se stanoví na úrovni, která zajistí, aby příjmy z nich postačovaly ke krytí celkových nákladů na poskytnuté služby. V těchto nákladech se zejména zohledňují veškeré výdaje agentury na zaměstnance podílející se na činnostech uvedených v odstavci 3 včetně poměrného příspěvku zaměstnavatele do systému důchodového pojištění. Pokud opakovaně vznikne zásadní nerovnováha plynoucí z poskytování služeb, za které se hradí poplatky a platby, musí být výše poplatků a plateb povinně upravena. [pozm. návrh 155]

4a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 74, pokud jde o standardizaci železničních náhradních dílů při uplatňování článku 41. [pozm. návrh 156]

Článek 74

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Výkon přenesené pravomoci podle Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v  článku 73 je Komisi svěřena na dobu neurčitou pěti let od data vstupu tohoto nařízení v platnost. Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období vypracuje Komise zprávu o výkonu přenesení pravomoci. Po obdržení této zprávy se přenesení pravomoci automaticky prodlouží o stejně dlouhé období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 157]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 73 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 73 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

Článek 75

Postup projednávání ve výboru

Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 21 směrnice Rady 96/48/ES(25) . Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

Odkazuje-li se na tento článek, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 76

Hodnocení a přezkum

1.  Nejpozději do pěti let po vstupu tohoto nařízení v platnost a následně každých pět let Komise zadá přípravu hodnocení, které posoudí zejména dopad, efektivitu a účinnost agentury a jejích pracovních postupů. Při tomto hodnocení se přihlédne ke stanoviskům zástupců železničního odvětí, sociálních partnerů a sdružení spotřebitelů. Hodnocení se zaměří zejména na potřebu změnit pověření agentury a na finanční důsledky této změny. [pozm. návrh 158]

2.  Zprávu o hodnocení společně se svými závěry ohledně této zprávy Komise předá Evropskému parlamentu, Radě a správní radě. Zjištění, která z hodnocení vyplynou, se zveřejňují.

3.  Při každém druhém hodnocení se rovněž posuzují výsledky, jichž agentura dosáhla z hlediska svých cílů, pověření a úkolů.

Článek 77

Přechodná ustanovení

1.  Agentura nahrazuje Evropskou agenturu pro železnice zřízenou nařízením (ES) č. 881/2004 a je její nástupkyní, pokud jde o veškeré vlastnictví, dohody, právní závazky, pracovní smlouvy, finanční závazky a povinnosti.

2.  Odchylně od článku 43 zůstávají členové starší správní rady, kteří byli jmenováni podle nařízení (ES) č. 881/2004 před datem vstupu tohoto nařízení v platnost, ve funkci, dokud neskončí jejich funkční období jakožto členů nové správní rady.

Odchylně od článku 49 zůstává výkonný ředitel, který byl jmenován podle nařízení (ES) č. 881/2004, ve funkci, dokud neskončí jeho funkční období.

3.  Odchylně od článku 61 jsou všechny pracovní smlouvy platné ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost nadále plněny až do skončení jejich platnosti.

3a.  Agentura do jednoho roku po vstupu tohoto nařízení v platnost zajistí vydávání osvědčení a povolení podle článků 12, 16, 17 a 18. Do té doby pokračují v uplatňování vlastních právních předpisů členské státy. [pozm. návrh 159]

3b.  Žadatelé mohou po jednoletém období stanoveném v čl. 77 odst. 3 písm. a) zasílat své žádost buď agentuře, nebo vnitrostátním bezpečnostním orgánům, a to po dodatečnou dobu tří let. Po tuto dobu mohou vnitrostátní bezpečnostní orgány i nadále vydávat v souladu se směrnicemi 2008/57/ES a 2004/49/ES osvědčení a povolení odchylně od článků 12, 16, 17 a 18. [pozm. návrh 160]

3c.  V případech uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice … [směrnice o bezpečnosti železnic] a čl. 20 odst. 9 písm. a) směrnice … [směrnice o interoperabilitě železnic] mohou vnitrostátní bezpečnostní orgány i nadále vydávat osvědčení a povolení po uplynutí doby uvedené v odst. 3 písm. b) tohoto článku, a to v souladu s podmínkami uvedenými v daných článcích. [pozm. návrh 161]

Článek 78

Zrušení

Nařízení (ES) č. 881/2004 se zrušuje.

Článek 79

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda/předsedkyně

(1)Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2)Úř. věst. C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3) Postoj Evropského parlamentu přijatý dne 26. února 2014.
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic) (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).
(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1).
(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008 , kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).
(7) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Úř. věst. L 228, 9.9.1996, s. 1).
(8)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1).
(9)Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.
(10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 51).
(12)Rozhodnutí Komise 98/500/ES ze dne 20. května 1998 o zřízení výborů pro kolektivní vyjednávání k podpoře dialogu mezi sociálními partnery na evropské úrovni (Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 27).
(13) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32).
(14)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).
(15)Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (Úř. věst. L 51, 23.2.2012, s. 1).
(16)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 22).
(17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 14).
(18) Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012 , kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
(19)Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72).
(20)Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385.
(21)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
(22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
(23) Rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění její jednací řád (Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1).
(24)Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).
(25) Směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6).

Poslední aktualizace: 11. července 2017Právní upozornění