Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0013(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0472/2013

Внесени текстове :

A7-0472/2013

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 9.5
CRE 26/02/2014 - 9.5

Приети текстове :

P7_TA(2014)0152

Приети текстове
PDF 370kWORD 44k
сряда, 26 февруари 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия ***I
P7_TA(2014)0152A7-0472/2013
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия (COM(2013)0026 – C7-0026/2013 – 2013/0013(COD)) (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0026),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, и членове 91 и 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0026/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юни 2013 г.(1) ,

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 октомври 2013 г.(2) ,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0472/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 122.
(2) OВ C 356, 5.12.2013 г., стр. 92.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 26 февруари 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия
(Текст от значение за ЕИП)
P7_TC1-COD(2013)0013

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално членове 91 и 109 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1) ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2) ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3) ,

като имат предвид, че:

(1)  С Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета(4) се предоставя възможност на държавите членки да обезщетяват 36 изброени в него железопътни предприятия за изплащането на задължения, които предприятията, предлагащи други видове транспортни услуги, не трябва да извършват. При правилното прилагане на правилата за нормализиране държавите членки са освободени от задължението за уведомяване за държавни помощи.

(2)  Приети бяха редица законодателни мерки на равнището на ЕС, които отвориха пазарите на железопътния превоз на товари и на международния железопътен превоз на пътници за конкуренция и установиха – с Директива 2012/34/EС на Европейския парламент и на Съвета(5) – някои основни принципи, например че железопътните предприятия следва да се управляват в съответствие с принципите за управление на търговски дружества, че структурите, които отговарят за разпределянето на капацитета и събирането на такси за железопътната инфраструктура, следва да са различни от тези, които извършват железопътни услуги, и че следва да се води разделно счетоводство, че за всички железопътни предприятия, лицензирани по критериите на ЕС, следва да има справедливи и недискриминационни условия за достъп до железопътната инфраструктура, както и че управителите на инфраструктура могат да получават финансова подкрепа от държавата. Срокът за транспониране на Директива 2012/34/EС в националното законодателство е 16 юни 2015 г . [Изм. 1]

(3)  Регламент (EИО) № 1192/69 не е в съответствие и е несъвместим с валидни понастоящем законодателни мерки. По-специално в контекста на либерализиран пазар, на който железопътни предприятия са в пряка конкуренция изброените в регламента железопътни предприятия, такава дискриминация между двете групи различни предприятия вече не е уместна.

(4)  Поради тази причина е целесъобразно да се отмени Регламент (ЕИО) № 1192/69, за да се отстранят несъответствия в правния ред на ЕС, което ще допринесе за опростяване, като се премахне законодателен акт, който вече не е актуален,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 1192/69 се отменя.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня две години след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз . [Изм. 2]

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в .

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 122.
(2)OВ C 356, 5.12.2013 г., стр. 92.
(3) Позиция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г.
(4) Регламент (ЕИО) №  1192/69 на Съвета от 26 юни 1969 г. относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия (ОВ L 156, 28.6.1969 г., стр. 8).
(5) Директива 2012/34/EС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. създаване на единно европейско железопътно пространство (OВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 32).

Последно осъвременяване: 11 юли 2017 г.Правна информация