Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0013(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0472/2013

Indgivne tekster :

A7-0472/2013

Forhandlinger :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Afstemninger :

PV 26/02/2014 - 9.5
CRE 26/02/2014 - 9.5

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0152

Vedtagne tekster
PDF 225kWORD 58k
Onsdag den 26. februar 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber ***I
P7_TA(2014)0152A7-0472/2013
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber (COM(2013)0026 – C7-0026/2013 – 2013/0013(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0026),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91 og 109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0026/2013),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juni 2013(1) ,

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 8. oktober 2013(2) ,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0472/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 327 af 12.11.2013, s. 122.
(2) EUT C 356 af 5.12.2013, s. 92.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber
(EØS-relevant tekst)
P7_TC1-COD(2013)0013

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særligt artikel 91 og 109,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1) ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2) ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3) , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69(4) tillader medlemsstaterne at kompensere 36 specificerede jernbanevirksomheder for betaling af forpligtelser, som virksomheder inden for andre transportformer ikke skal afholde. Anvendes reglerne for normalisering korrekt, fritages medlemsstaterne for kravet om anmeldelse af statsstøtte.

(2)  En række lovforanstaltninger er blevet vedtaget på europæisk niveau, hvilket åbner godstransport og international personbefordring med jernbane op for konkurrence, og ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU(5) fastsættes visse grundlæggende principper; bl.a. skal jernbanevirksomheder drives efter de principper, som gælder for kommercielle virksomheder, enheder med ansvar for fordeling af kapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur skal være adskilt fra enheder, der driver jernbanetrafik, der skal være en regnskabsmæssig adskillelse, alle jernbanevirksomheder, der har fået tildelt licens i henhold til EU's kriterier, bør få adgang til jernbaneinfrastrukturen på retfærdige og ikke-diskriminerende vilkår, og infrastrukturforvaltere kan opnå statslig finansiering. Fristen for gennemførelse af direktiv 2012/34/EU i national ret er den 16. juni 2015. [Ændring 1]

(3)  Forordning (EØF) nr. 1192/69 hænger ikke sammen med og er uforenelig med de gældende lovforanstaltninger. I et liberaliseret marked, hvor jernbanevirksomheder konkurrerer direkte med de specificerede jernbanevirksomheder, er det ikke længere hensigtsmæssigt at forskelsbehandle mellem disse to grupper af virksomheder.

(4)  Derfor bør forordning (EØF) nr. 1192/69 ophæves for at fjerne uoverensstemmelser i EU's retsorden, og dette vil bidrage til forenklingen ved at fjerne en retsakt, der er blevet forældet –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 1192/69 ophæves.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen to år efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende . [Ændring 2]

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ….

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C 327 af 12.11.2013, s. 122.
(2)EUT C 356 af 5.12.2013, s. 92.
(3) Europa-Parlamentets holdning af 26.2.2014.
(4) Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 af 26. juni 1969 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber ( EFT L 156 af 28.6.1969, s. 8).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32).

Seneste opdatering: 11. juli 2017Juridisk meddelelse