Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0013(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0472/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0472/2013

Συζήτηση :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 9.5
CRE 26/02/2014 - 9.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0152

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 353kWORD 43k
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ***I
P7_TA(2014)0152A7-0472/2013
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (COM(2013)0026 – C7-0026/2013 – 2013/0013(COD)) (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0026),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 91 και 109 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0026/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013(1) ,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Οκτωβρίου 2013(2) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0472/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
P7_TC1-COD(2013)0013

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 91 και 109,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1) ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2) ,

Ενεργώντας σύμφωνα με συνήθη νομοθετική διαδικασία(3) ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου(4) επιτρέπει στα κράτη μέλη να καταβάλλουν αντισταθμίσεις σε 36 συγκεκριμένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για την πληρωμή οικονομικών υποχρεώσεων, με τις οποίες δεν επιβαρύνονται επιχειρήσεις άλλων τρόπων μεταφοράς. Η ορθή εφαρμογή των κοινών κανόνων διευθέτησης των λογαριασμών έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή κρατών μελών από την υποχρέωση κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων.

(2)  Με σειρά νομοθετικών μέτρων που εκδόθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο άνοιξαν οι αγορές σιδηροδρομικών εμπορευματικών και διεθνών επιβατικών μεταφορών στον ανταγωνισμό και καθιερώθηκαν, μέσω της οδηγίας 2012/34/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) , ορισμένες θεμελιώδεις αρχές, στις οποίες περιλαμβάνεται η αρχή ότι η διαχείριση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων διέπεται από τις αρχές που ισχύουν για τις εμπορικές εταιρείες, ότι οι οντότητες που είναι αρμόδιες για την κατανομή της μεταφορικής ικανότητας και την χρέωση χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής είναι ανεξάρτητες των οντοτήτων που εκτελούν σιδηροδρομικά δρομολόγια, ότι υπάρχει διαχωρισμός των λογαριασμών, ότι κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση αδειοδοτημένη σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΕ θα πρέπει να έχει ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή και ότι οι διαχειριστές υποδομών μπορούν να τυγχάνουν κρατικής χρηματοδότησης. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας 2012/34/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο είναι η 16η Ιουνίου 2015. [Τροπολογία 1]

(3)  Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 1192/69 δεν συμβαδίζει και δεν συμβιβάζεται με τα ισχύοντα σήμερα νομοθετικά μέτρα. Ειδικότερα, μέσα σε μια ελευθερωμένη αγορά όπου σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται απευθείας με τις συγκεκριμένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, δεν αρμόζει πλέον να γίνεται διάκριση μεταξύ αυτών των δύο ομάδων διαφορετικών επιχειρήσεων.

(4)  Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 1192/69 ώστε να αρθούν οι ανακολουθίες στην έννομη τάξη της ΕΕ και να βελτιωθεί η απλούστευση με την κατάργηση μιας παρωχημένης πλέον νομικής πράξης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 καταργείται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του δύο έτη μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης . [Τροπολογία 2]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014.
(4) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1969 περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 156 της 28.6.1969, σ. 8).
(5)2 Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 , για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32).

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιουλίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου