Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0013(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0472/2013

Teksty złożone :

A7-0472/2013

Debaty :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Głosowanie :

PV 26/02/2014 - 9.5
CRE 26/02/2014 - 9.5

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0152

Teksty przyjęte
PDF 367kWORD 89k
Środa, 26 lutego 2014 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych ***I
P7_TA(2014)0152A7-0472/2013
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (COM(2013)0026 – C7-0026/2013 – 2013/0013(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2013)0026),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 91 i 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0026/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 czerwca 2013 r.(1) ,

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 października 2013 r.(2) ,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0472/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 122.
(2)Dz.U. C 356 z 5.12.2013, s. 92.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 lutego 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
P7_TC1-COD(2013)0013

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91 i 109,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1) ,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(2) ,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(3) ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69(4) pozwala państwom członkowskim zrekompensować 36 wymienionym w nim przedsiębiorstwom kolejowym ponoszone przez nie obciążenia, których nie muszą ponosić przedsiębiorstwa oferujące inny rodzaj transportu. Prawidłowe stosowanie zasad normalizujących rachunkowość powoduje, że państwa członkowskie są zwolnione z obowiązku zgłaszania pomocy państwa.

(2)  Na poziomie europejskim przyjęto szereg aktów prawnych, które otworzyły na konkurencję rynki kolejowych przewozów towarowych i międzynarodowych przewozów pasażerskich i ustanowiły, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE(5) , pewne podstawowe zasady, które stanowią m.in., że przedsiębiorstwa kolejowe muszą być zarządzane zgodnie z zasadami obowiązującymi przedsiębiorstwa działające na zasadach komercyjnych, że podmioty odpowiedzialne za alokację zdolności przepustowej i pobieranie opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej muszą być niezależne od podmiotów, które świadczą usługi kolejowe (rozdzielenie funkcji podstawowych), oraz że muszą one prowadzić oddzielną księgowość (aby zapobiec subsydiowaniu krzyżowemu), że wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe koncesjonowane zgodnie z kryteriami UE powinny mieć dostęp do infrastruktury kolejowej na uczciwych i niedyskryminacyjnych warunkach oraz że zarządcy infrastruktury mogą korzystać z finansowania ze środków państwowych. Termin transpozycji dyrektywy 2012/34/UE do prawa krajowego upływa dnia 16 czerwca 2015 r. [Popr. 1]

(3)  Rozporządzenie (EWG) nr 1192/69 jest niespójne oraz niezgodne z obecnie obowiązującymi środkami ustawodawczymi. W szczególności w kontekście zliberalizowanego rynku, na którym inne przedsiębiorstwa kolejowe konkurują bezpośrednio z wymienionymi w tym rozporządzeniu przedsiębiorstwami kolejowymi, nie jest już właściwe różne traktowanie tych dwóch grup przedsiębiorstw.

(4)  W związku z tym należy uchylić rozporządzenie (EWG) nr 1192/69 w celu wyeliminowania niespójności w porządku prawnym UE, co przyczyni się do uproszczenia poprzez uchylenie aktu prawnego, który jest już nieaktualny,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozporządzenie (EWG) nr 1192/69 traci moc.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po dwóch latach od jego opublikowaniu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej . [Popr. 2]

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1)Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 122.
(2)Dz.U. C 356 z 5.12.2013, s. 92.
(3)Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 26 lutego 2014 r.
(4) Rozporządzenie Rady (EWG) NR 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (DZ.U. L 156 z 28.6.1969, s. 8).
(5)2 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 32).

Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2017Informacja prawna