Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0013(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0472/2013

Predkladané texty :

A7-0472/2013

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Hlasovanie :

PV 26/02/2014 - 9.5
CRE 26/02/2014 - 9.5

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0152

Prijaté texty
PDF 367kWORD 49k
Streda, 26. februára 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov ***I
P7_TA(2014)0152A7-0472/2013
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. februára 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov (COM(2013)0026 – C7-0026/2013 – 2013/0013(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0026),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 91 a 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0026/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júna 2013(1) ,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. októbra 2013(2) ,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0472/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2) Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 26. februára 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov
(Text s významom pre EHP)
P7_TC1-COD(2013)0013

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 91 a 109,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1) ,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2) ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3) ,

keďže:

(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1192/69(4) umožňuje členským štátom poskytnúť 36 uvedeným železničným podnikom kompenzácie za vyplatenie záväzkov, ktoré podniky v rámci iných spôsobov dopravy nemusia znášať. Výsledkom správneho uplatňovania pravidiel pre normalizáciu je oslobodenie členských štátov od povinností notifikovania štátnej pomoci.

(2)  Na európskej úrovni bol prijatý rad legislatívnych opatrení, ktorými sa na trhoch nákladnej a medzinárodnej osobnej železničnej dopravy umožnila konkurenčná súťaž a na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ(5) , sa vytvorili niektoré základné zásady, ku ktorým patrí to, že železničné podniky sa musia riadiť podľa zásad, ktoré sa vzťahujú na komerčné spoločnosti, že subjekty, ktoré sú zodpovedné za prideľovanie kapacít a spoplatňovanie železničnej infraštruktúry, musia byť oddelené od subjektov, ktoré prevádzkujú železničné služby, a že ich účtovná evidencia musí byť oddelená, že všetky železničné podniky s licenciou v súlade s kritériami EÚ by mali mať prístup k železničnej infraštruktúre za spravodlivých a nediskriminačných podmienok a že manažéri infraštruktúry môžu využívať financovanie zo strany štátu. Lehota na transpozíciu smernice 2012/34/EÚ do vnútroštátneho práva je 16. jún 2015. [PN 1]

(3)  Nariadenie (EHS) č. 1192/69 nie je v súlade ani kompatibilné s legislatívnymi opatreniami, ktoré sú v súčasnosti platné. Predovšetkým v prostredí liberalizovaného trhu, kde železničné podniky súťažia priamo s vymenovanými železničnými podnikmi, nie je už viac vhodné rozlišovať medzi týmito dvoma skupinami rôznych podnikov.

(4)  V dôsledku toho je vhodné zrušiť nariadenie (EHS) č. 1192/69 a odstrániť tak nezrovnalosti v právnom poriadku EÚ, čím sa vďaka zrušeniu právneho aktu, ktorý je už obsolétny, prispeje k zjednodušeniu,.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 1192/69 sa zrušuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim dva roky po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie . [PN 2]

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2)Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 26. februára 2014.
(4) Nariadenie Rady (EHS) č. 1192/69 z 26. júna 1969 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov (Ú. v. ES L 156, 28.6.1969, s. 8).
(5)2 Smernicae Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32).

Posledná úprava: 11. júla 2017Právne oznámenie