Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/0013(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0472/2013

Predložena besedila :

A7-0472/2013

Razprave :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Glasovanja :

PV 26/02/2014 - 9.5
CRE 26/02/2014 - 9.5

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0152

Sprejeta besedila
PDF 265kWORD 48k
Sreda, 26. februar 2014 - Strasbourg Končna izdaja
Normalizacija kontov železniških podjetij ***I
P7_TA(2014)0152A7-0472/2013
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. februarja 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij (COM(2013)0026 – C7-0026/2013 – 2013/0013(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0026),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 91 in 109 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija predložila predlog Parlamentu (C7-0026/2013),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. junija 2013(1) ,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. oktobra 2013(2) ,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A7-0472/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 327, 12.11.2013, str. 122.
(2)UL C 356, 5.12.2013, str. 92.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 26. februarja 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij
(Besedilo velja za EGP)
P7_TC1-COD(2013)0013

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 91 in 109 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1) ,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2) ,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(3) ,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 1192/69(4) državam članicam omogoča, da 36 naštetim železniškim podjetjem plačujejo nadomestila za plačilo obveznosti, ki jih podjetjem drugih načinov prevoza ni treba kriti. Ob pravilni uporabi predpisov za normalizacijo so države članice oproščene obveznosti priglasitve državne pomoči.

(2)  Na evropski ravni je bil sprejet niz zakonodajnih ukrepov, ki so odprli trge tovornega železniškega prometa in mednarodnega železniškega potniškega prometa za konkurenco in z Direktivo 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta(5) vzpostavili nekatera temeljna načela, vključno z načelom, da se morajo prevozniki v železniškem prometu upravljati v skladu z načeli, ki veljajo za gospodarske družbe, načelom, da morajo biti subjekti, ki so odgovorni za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti in zaračunavanje uporabnin za železniško infrastrukturo, ločeni od subjektov, ki delujejo na področju železniških storitev, in da se morajo konti ločevati, načelom, da morajo imeti vsi prevozniki v železniškem prometu, ki so pridobili licenco v skladu z merili EU, dostop do železniške infrastrukture na pošten in nediskriminatoren način, ter načelom, da lahko upravljavci infrastrukture koristijo državno financiranje. Rok za prenos Direktive 2012/34/EU v nacionalno pravo je 16. junij 2015. [Sprememba 1]

(3)  Uredba (EGS) št. 1192/69 je neskladna in nezdružljiva z zakonodajnimi ukrepi, ki so trenutno v veljavi. Zlasti v razmerah liberaliziranega trga, kjer prevozniki v železniškem prometu neposredno tekmujejo z naštetimi prevozniki v železniškem prometu, ni več primerno razlikovati med tema dvema skupinama različnih podjetij.

(4)  Zato je primerno razveljaviti Uredbo (EGS) št. 1192/69, da se odpravijo nedoslednosti v pravnem redu EU, kar bo prispevalo k poenostavitvi, z odpravo pravnega akta, ki je zdaj zastarel –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1192/69 se razveljavi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan dve leti po objavi v Uradnem listu Evropske unije . [Sprememba 2]

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL C 327, 12.11.2013, str. 122.
(2)UL C 356, 5.12.2013, str. 92,.
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 26. februarja 2014.
(4)Uredba (EGS) št. 1192/69 Sveta z dne 26. junija 1969 o skupnih pravilih za normalizacijo računov železniških podjetij (UL L 156, 28.6.1969, str. 8).
(5)Direktivo 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (prenovitev) (UL L 343, 14.12.2012, str. 32).

Zadnja posodobitev: 11. julij 2017Pravno obvestilo