Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0175(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0085/2014

Predkladané texty :

A7-0085/2014

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 14
CRE 25/02/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 26/02/2014 - 9.8
CRE 26/02/2014 - 9.8

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0155

Prijaté texty
PDF 727kWORD 334k
Streda, 26. februára 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Sprostredkovanie poistenia ***I
P7_TA(2014)0155A7-0085/2014
Text
 Zjednotený text

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európsky parlamentom 26. februára 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o sprostredkovaní poistenia (prepracované znenie) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)) (1)
(Riadny legislatívny postup – prepracovanie) [Pozmeňujúci návrh 1, ak nie je uvedené inak] POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)
k návrhu Komisie
---------------------------------------------------------

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 57 ods. 2 druhého pododseku (A7-0085/2014).
(2)Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
2014/.../EÚ
o sprostredkovaní poistenia
(prepracované znenie)(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1 a článok 62,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom ,

keďže:

(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES by sa mala zmeniť a doplniť(1) . Preto sa navrhuje prepracovanie tejto smernice.

(2)  Keďže hlavný cieľ a predmet úpravy tohto návrhu je harmonizovať vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa uvedených oblastí, návrh by mal vychádzať z článku 53 ods. 1 a článku 62 ZFEÚ. Forma smernice je vhodná preto, aby bolo v prípade nutnosti možné prispôsobiť vykonávacie ustanovenia v oblastiach pôsobnosti tejto smernice špecifikám konkrétneho trhu a právneho systému v každom členskom štáte. Táto smernica by takisto mala byť zameraná na koordináciu vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa prístupu k činnosti sprostredkovania poistenia a zaistenia ▌, a vychádza preto z článku 53 ods. 1 ZFEÚ. Keďže ide navyše o odvetvie ponúkajúce služby v rámci celej Únie, táto smernica vychádza aj z článku 62 ZFEÚ.

(3)  Sprostredkovatelia poistenia a zaistenia hrajú hlavnú úlohu pri distribúcii produktov poistenia a zaistenia v Únii .

(4)  Rôzne kategórie osôb alebo inštitúcií, ako sú agenti, makléri a „prevádzkovatelia“ bankového poisťovníctva ▌, poisťovne, cestovné agentúry a požičovne automobilov, môžu distribuovať poistné produkty.

(4a)  S cieľom zaručiť uplatňovanie rovnakej úrovne ochrany a to, aby spotrebiteľ mohol využívať porovnateľné normy, je zásadne dôležité, aby táto smernica presadzovala rovnosť podmienok a hospodársku súťaž sprostredkovateľov za rovnakých podmienok bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zviazaní s poisťovňou. Pre spotrebiteľov je prínosné, ak sú poistné produkty sprostredkované prostredníctvom rôznych kanálov a sprostredkovateľov, ktorí s poisťovňami udržiavajú rôzne formy spolupráce, za predpokladu, že tieto kanály a sprostredkovatelia musia uplatňovať rovnaké pravidlá o ochrane spotrebiteľa. Je dôležité, aby členské štáty zohľadnili tieto aspekty pri vykonávaní tejto smernice.

(5)  Uplatňovaním smernice 2002/92/ES sa preukázalo, že niekoľko ustanovení si vyžaduje ďalšie spresnenie v záujme uľahčenia vykonávania sprostredkovania poistenia a zaistenia a že ochrana spotrebiteľov si vyžaduje rozšírenie rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice na všetok predaj poistných produktov v rámci hlavnej pracovnej činnosti bez ohľadu na to, či ho uskutočňujú sprostredkovatelia poistenia alebo poisťovne. Vzhľadom na svoje procesy predaja, popredajné procesy a procesy súvisiace s poistnými udalosťami by poisťovne, ktoré priamo predávajú poistné produkty, mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti novej smernice na podobnom základe ako sprostredkovatelia poistenia a brokeri.

(8)  Ešte stále existujú podstatné rozdiely medzi vnútroštátnymi predpismi, ktoré vytvárajú prekážky začatia a vykonávania činností sprostredkovateľov poistenia a zaistenia v rámci vnútorného trhu. Je potrebné ešte viac posilniť vnútorný trh a vytvoriť skutočný vnútorný európsky trh s produktmi a službami v oblasti životného a neživotného poistenia.

(9)  Súčasné a nedávne finančné turbulencie zdôraznili význam zabezpečenia účinnej ochrany spotrebiteľa vo všetkých finančných sektoroch. Z tohto dôvodu je vhodné posilniť dôveru zákazníkov a viac zjednotiť regulačný režim týkajúci sa distribúcie poistných produktov s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany spotrebiteľa v celej Únii. Úroveň ochrany spotrebiteľa by sa mala oproti smernici 2002/92/ES zvýšiť, aby sa znížila potreba rozličných vnútroštátnych opatrení. Je dôležité zohľadniť osobitnú povahu poistných zmlúv v porovnaní s investičnými produktmi regulovanými podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/...EÚ [MiFID] (2) . Distribúcia poistných zmlúv, a to vrátane takzvaných produktov investičného poistenia, by sa preto mala regulovať podľa tejto smernice a mala by sa zosúladiť so smernicou 2014/.../EÚ [MiFID]. Treba zvýšiť minimálne normy tak z hľadiska pravidiel distribúcie, ako aj z hľadiska zaručenia rovnosti podmienok pre všetky produkty investičného poistenia ponúkané v balíku. Opatrenia na ochranu zákazníkov by mali byť v prípade „neprofesionálnych“ zákazníkov prísnejšie než v  prípade „profesionálnych“ zákazníkov.

(10)  Táto smernica sa má uplatňovať na osoby, ktorých činnosť spočíva v poskytovaní služieb sprostredkovania poistenia alebo zaistenia tretím stranám za odmenu, ktorá môže byť finančná alebo môže mať nejakú inú formu dohodnutej ekonomickej výhody viazanej na výkon.

(11)  Táto smernica by sa mala uplatňovať na osoby, ktorých činnosť spočíva v poskytovaní informácií o jednej alebo viacerých zmluvách o poistení alebo zaistení na základe kritérií zvolených zákazníkom, a to prostredníctvom webovej stránky alebo inými prostriedkami, alebo v poskytovaní hodnotenia poistných produktov alebo produktov zaistenia alebo zľavy z ceny zmluvy, keď je zákazník schopný na konci procesu uzavrieť priamo poistnú zmluvu; nemala by sa uplatňovať na výlučné činnosti ponuky pozostávajúce z poskytovania údajov a informácií o potenciálnych držiteľoch zmlúv sprostredkovateľom poistenia alebo zaistenia alebo poisťovniam alebo zaisťovniam alebo informácií o poistných produktoch alebo produktoch zaistenia alebo o sprostredkovateľovi poistenia alebo zaistenia alebo o poisťovni alebo zaisťovni potenciálnym držiteľom zmlúv.

(12)  Táto smernica sa nemá uplatňovať na osoby s inou odbornou činnosťou, ako sú daňoví experti alebo účtovníci, ktorí v rámci tejto inej odbornej činnosti poskytujú príležitostné poradenstvo o poistnom krytí, ani sa nemá uplatňovať na jednoduché poskytovanie informácií všeobecného charakteru týkajúcich sa poistných produktov za predpokladu, že účelom tejto činnosti nie je pomôcť zákazníkovi pri uzatvorení alebo plnení poistnej zmluvy alebo zmluvy o zaistení. Nemala by sa uplatňovať na profesionálnu správu poistných udalostí v mene poisťovne alebo zaisťovne, ani na likvidáciu poistných udalostí a vypracúvanie znaleckých posudkov.

(13)  Táto smernica sa nemá uplatňovať na osoby vykonávajúce sprostredkovanie poistenia vo forme vedľajšej činnosti za určitých obmedzení týkajúcich sa poistných zmlúv, najmä pokiaľ ide o znalosti požadované na ich predaj, kryté riziká a výšku poistného .

(14)  Táto smernica vymedzuje „viazaného sprostredkovateľa poistenia“, aby sa zohľadnili charakteristické znaky trhov niektorých členských štátov a stanovili podmienky uplatniteľné na takýchto sprostredkovateľov.

(15)  Sprostredkovatelia poistenia a zaistenia , ktorí sú fyzickými osobami, majú byť zapísaní na príslušnom orgáne členského štátu, v ktorom majú svoje bydlisko . Tí sprostredkovatelia, ktorí sú právnickými osobami, majú byť zapísaní na príslušnom orgáne členského štátu, v ktorom majú svoje sídlo (alebo svoje ústredie v prípade, že podľa vnútroštátneho práva nemajú sídlo), za predpokladu, že spĺňajú prísne odborné požiadavky vo vzťahu k svojim schopnostiam, dobrej povesti, poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania a finančným možnostiam. Sprostredkovatelia poistenia už zapísaní v členských štátoch sa nemusia zapisovať znova podľa tejto smernice.

(16)  Sprostredkovatelia poistenia a zaistenia by mali mať možnosť využívať slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, ktoré sú zakotvené v ZFEÚ. Zodpovedajúcim spôsobom má zápis u domovského členského štátu alebo predloženie vyhlásenia tomuto štátu sprostredkovateľom poistenia a zaistenia umožniť pôsobiť v iných členských štátoch v súlade so zásadami slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby za predpokladu, že bol medzi príslušnými orgánmi dodržaný zodpovedajúci postup oznámenia.

(18)  V snahe zlepšiť transparentnosť a uľahčiť cezhraničný obchod by mal Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010(3) , vytvoriť, uverejniť a aktualizovať jednotnú elektronickú databázu obsahujúcu záznam o každom sprostredkovateľovi poistenia a zaistenia, ktorý oznámil svoj zámer uplatniť si svoje právo usadiť sa alebo poskytovať služby. Členské štáty by mali bezodkladne poskytovať príslušné informácie EIOPA s cieľom umožniť to. Táto databáza by mala obsahovať hypertextový odkaz na každý dotknutý príslušný orgán v každom členskom štáte. Každý príslušný orgán každého členského štátu by mal uviesť na svojej webovej stránke hypertextový odkaz na túto databázu.

(19)  Mali by sa jasne stanoviť príslušné práva a povinnosti domovských a hostiteľských členských štátov v súvislosti s dohľadom nad sprostredkovateľmi poistenia a zaistenia, ktorí sú zapísaní v ich registri alebo ktorí na ich území vykonávajú činnosti sprostredkovania poistenia alebo zaistenia pri uplatňovaní slobody usadiť sa alebo slobody poskytovať služby.

(21)  Neschopnosť sprostredkovateľov poistenia voľne pôsobiť v rámci celej Únie bráni riadnemu fungovaniu jednotného trhu s poistením. Táto smernica je významným krokom k vyššej úrovni ochrany spotrebiteľa a k integrácii trhu v rámci vnútorného trhu.

(21a)  Sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia sprostredkúva poistenie na základe slobody poskytovať služby, ak sprostredkúva poistenie alebo zaistenie pre poistenca alebo potenciálneho poistenca, ktorý má trvalý pobyt v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát sprostredkovateľa, a ak sa akékoľvek poistné riziko nachádza v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia sprostredkúva poistenie alebo zaistenie na základe slobody usadiť sa, ak má trvalý pobyt v inom členskom štáte, ako je jeho domovský členský štát.

(22)  Je dôležité zaručiť vysokú úroveň profesionality a kompetentnosti sprostredkovateľov poistenia a zaistenia a zamestnancov priamych poisťovateľov, ktorí sú zapojení do činností v rámci prípravy predaja a predaja a po predaji poistných zmlúv. Z tohto dôvodu je potrebné, aby odborné znalosti sprostredkovateľa a zamestnancov priamych poisťovateľov zodpovedali úrovni zložitosti týchto činností. Malo by sa zabezpečiť priebežné vzdelávanie. Povinnosti týkajúce sa formy, obsahu a preukazovania upravia členské štáty. V tejto súvislosti treba certifikovať odvetvové alebo vlastné vzdelávacie zariadenia.

(22a)  V prípade zamestnancov sprostredkovateľa, ktorí poskytujú poradenstvo alebo predávajú produkty investičného poistenia retailovým zákazníkom, by členské štáty mali zabezpečiť, aby mali vedomosti a spôsobilosť na primeranej úrovni, pokiaľ ide o ponúkané produkty. To je osobitne dôležité vzhľadom na čoraz väčšiu zložitosť produktov investičného poistenia a ustavičné inovácie v ich navrhovaní. Nákup produktu investičného poistenia so sebou prináša riziko a investori by mali mať možnosť spoľahnúť sa na poskytnuté informácie a kvalitu poskytnutého posúdenia. Okrem toho je potrebné, aby mali zamestnanci dostatok času a zdrojov na to, aby mohli klientom poskytovať všetky relevantné informácie o produktoch, ktoré poskytujú.

(23)  Koordinácia vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa odborných požiadaviek na osoby, ktoré začínajú vykonávať a vykonávajú činnosť sprostredkovania poistenia alebo zaistenia , a ich zápisu môže prispieť jednak k dobudovaniu jednotného trhu finančných služieb a jednak k zlepšeniu ochrany spotrebiteľov v tejto oblasti.

(24)  S cieľom zlepšiť cezhraničný obchod by sa mali zaviesť zásady upravujúce vzájomné uznávanie znalostí a schopností sprostredkovateľov.

(25)  Hostiteľský členský štát by mal akceptovať národnú kvalifikáciu akreditovanú na úrovni 3 alebo vyššie podľa európskeho kvalifikačného rámca vytvoreného na základe odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie, pričom sa vďaka nej preukazuje, že sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia spĺňa požiadavky týkajúce sa znalostí a schopností, ktoré sú podmienkou pre zápis v súlade s touto smernicou. Tento rámec pomáha členským štátom, vzdelávacím inštitúciám, zamestnávateľom a jednotlivcom porovnávať kvalifikácie v rámci rôznych systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Únii. Tento nástroj je kľúčový z hľadiska rozvoja trhu práce v celej Únii. Tento rámec nie je určený ako náhrada systémov národných kvalifikácií, ale na doplnenie opatrení členských štátov uľahčením spolupráce medzi nimi.

(26)  Napriek existujúcim systémom jedného povolenia pre poisťovateľov a sprostredkovateľov je európsky poistný trh naďalej veľmi roztrieštený. V snahe uľahčiť cezhraničné podnikanie a zlepšiť transparentnosť pre spotrebiteľov musia členské štáty zabezpečiť uverejnenie pravidiel všeobecného prospechu platných na ich území a mal by byť verejne sprístupnený jednotný elektronický register a informácie o pravidlách všeobecného prospechu všetkých členských štátov, ktoré sa vzťahujú na sprostredkovanie poistenia a zaistenia.

(27)  Spolupráca a výmena informácií medzi príslušnými orgánmi je nevyhnutná v záujme ochrany spotrebiteľov a zabezpečenia spoľahlivosti obchodu s poistením a zaistením v rámci jednotného trhu.

(28)  Sú potrebné primerané a efektívne mimosúdne postupy týkajúce sa sťažností a nápravných prostriedkov v členských štátoch na účely urovnania sporov medzi sprostredkovateľmi poistenia alebo poisťovňami a spotrebiteľmi, ak je to vhodné, prostredníctvom existujúcich postupov. Na urovnanie sporov týkajúcich sa práv a povinností podľa tejto smernice medzi poisťovňami alebo osobami predávajúcimi alebo ponúkajúcimi poistné produkty a zákazníkmi by mali byť dostupné účinné postupy na riešenie sťažností a nápravu mimosúdnou cestou. V prípade alternatívneho riešenia sporov by na aj účely tejto smernice mali byť záväzné ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ (4) . S cieľom zlepšiť účinnosť postupov na mimosúdne urovnávanie sporov, ktoré sa týkajú sťažností podaných zákazníkmi, by sa na základe smernice malo zabezpečiť, aby sa poisťovne alebo osoby predávajúce alebo ponúkajúce poistné produkty museli zúčastňovať na postupoch urovnávania sporov, ktorých rozhodnutia môžu byť na výslovnú žiadosť pre sprostredkovateľa a zákazníka záväzné, iniciovaných voči nim samým zákazníkmi a týkajúcich sa práv a povinností stanovených v tejto smernici. Cieľom týchto postupov mimosúdneho urovnávania sporov by bolo dosiahnuť rýchlejšie a menej nákladné urovnanie sporov medzi poisťovňami alebo osobami predávajúcimi alebo ponúkajúcimi poistné produkty a zákazníkmi a odľahčiť záťaž v súdnom systéme. ▐

Bez toho, aby bolo dotknuté právo zákazníkov podať žalobu na súd, členské štáty by mali zaistiť, aby subjekty alternatívneho riešenia sporov zaoberajúce sa spormi podľa tejto smernice spolupracovali pri riešení cezhraničných sporov. Členské štáty by mali podnecovať subjekty alternatívneho riešenia sporov zaoberajúce sa takýmito spormi k tomu, aby sa stali súčasťou siete FIN-NET.

(29)  Narastajúce spektrum činností, ktoré mnohí sprostredkovatelia poistenia a poisťovne vykonávajú súčasne, zvyšuje potenciál pre možné konflikty záujmov medzi týmito rôznymi činnosťami a záujmami ich zákazníkov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby členské štáty ▌stanovili ▌pravidlá, ktoré zaručia riešenie záujmov zákazníka.

(30)  Spotrebiteľom by sa mali vopred poskytnúť jasné informácie o štatúte osôb, ktoré predávajú poistný produkt. Bolo by vhodné zvážiť zavedenie povinného zverejňovania štatútu pre európskych sprostredkovateľov poistenia a poisťovne. Tieto informácie by sa mali poskytnúť spotrebiteľovi v etape pred uzavretím zmluvy. Ich úlohou je objasniť vzťah medzi poisťovňou a sprostredkovateľom (ak je to vhodné).

(31)  V snahe zmierniť konflikty záujmov medzi predávajúcim a kupujúcim poistného produktu je potrebné zabezpečiť zverejňovanie odmeny distribútorov poistenia v dostatočnej miere. ▌Sprostredkovateľ a zamestnanec sprostredkovateľa poistenia alebo poisťovne by mal byť povinný na základe žiadosti informovať zákazníka o povahe a zdroji svojej odmeny pred uskutočnením predaja a bezplatne .

(32)  S cieľom poskytnúť zákazníkovi porovnateľné informácie o poskytovaných službách sprostredkovania poistenia bez ohľadu na to, či zákazník kupuje prostredníctvom sprostredkovateľa alebo priamo od poisťovne, a s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže podnecovaním poisťovní, aby predávali priamo zákazníkom, a nie prostredníctvom sprostredkovateľov v snahe vyhnúť sa informačným požiadavkám, by mali byť poisťovne takisto povinné poskytnúť zákazníkom, s ktorými obchodujú priamo pri poskytovaní služieb sprostredkovania poistenia, informácie o odmene, ktorú dostávajú za predaj poistných produktov.

(32a)  Ak náklady na poplatky a stimuly nemožno určiť pred poskytnutím poradenstva, treba komplexným, presným a zrozumiteľným spôsobom informovať o spôsobe výpočtu v dokumentoch o kľúčových službách s tým, že o celkových súhrnných nákladoch a ich vplyve na príjmy z poradenstva bude klient informovaný neskôr, len čo to bude prakticky možné. Ak sa investičné poradenstvo poskytuje priebežne, informácie o nákladoch na investičné poradenstvo vrátane stimulov sa musia poskytovať pravidelne a aspoň raz ročne. V pravidelnej správe sa uvádzajú všetky stimuly vyplatené alebo získané v predchádzajúcom období.

(32b)  Každá osoba predávajúca poistné produkty, ktorá nie je výrobcom produktu, by mala retailovému investorovi poskytnúť v samostatnom dokumente o kľúčovej službe podrobnosti o ich nákladoch a službách v súlade s touto smernicou a smernicou 2014/.../EÚ[MiFID], ako aj ďalšie relevantné informácie potrebné na to, aby retailový investor posúdil vhodnosť poistného produktu pre svoje potreby, ktoré nemôže poskytnúť výrobca investičného produktu.

(32c)  Pre spotrebiteľov je prínosné, ak sa poistné produkty predávajú cez rôzne kanály a sprostredkovateľov s rozličnými formami spolupráce s poisťovňami, a to pod podmienkou, že musia uplatňovať rovnaké pravidlá v oblasti ochrany spotrebiteľa a transparentnosti.

(33)  Keďže cieľom tohto návrhu je posilniť ochranu spotrebiteľa, niektoré jeho ustanovenia sa uplatňujú len na vzťahy podniku voči spotrebiteľovi (B2C). Ide najmä o tie ustanovenia, ktoré upravujú pravidlá výkonu obchodnej činnosti sprostredkovateľov poistenia alebo iných predajcov poistných produktov.

(34a)  Členské štáty by mali vyžadovať, aby politiky sprostredkovateľov poistenia a poisťovní v oblasti odmeňovania ich zamestnancov alebo zástupcov nenarúšali schopnosť konať v najlepšom záujme zákazníkov. V prípade zamestnancov, ktorí poskytujú poradenstvo v oblasti produktov investičného poistenia zákazníkom alebo im tieto produkty predávajú, by členské štáty mali vyžadovať, aby sprostredkovatelia poistenia a poisťovne zaistili, aby ich odmeňovanie spoločnosťou nemalo vplyv na nestrannosť zamestnancov pri poskytovaní vhodných odporúčaní alebo vhodného predaja alebo pri prezentovaní informácií vo forme, ktorá je nestranná, jasná a nezavádzajúca. Odmeňovanie v týchto prípadoch by nemalo byť závislé len od cieľov v oblasti predaja alebo od zisku spoločnosti z konkrétneho produktu.

(35)  Je dôležité , aby zákazník vedel, či obchoduje so sprostredkovateľom, ktorý zákazníkovi poskytuje poradenstvo o produktoch širokej skupiny poisťovní alebo o produktoch špecifického počtu poisťovní.

(36)  Vzhľadom na rastúcu mieru závislosti spotrebiteľov od osobných odporúčaní je vhodné zahrnúť do smernice vymedzenie pojmu poradenstvo. Kvalita poradenstva je kľúčová a akékoľvek poradenstvo by malo odrážať osobné charakteristiky zákazníka. Pred poskytnutím poradenstva by sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa mali posúdiť potreby a očakávania zákazníka a jeho finančnú situáciu. Ak sprostredkovateľ vyhlási, že poskytuje poradenstvo o produktoch širokej skupiny poisťovní, mal by vykonať nestrannú a rozsiahlu analýzu dostatočne veľkého počtu poistných produktov dostupných na trhu. Okrem toho majú všetci sprostredkovatelia poistenia a poisťovne odôvodniť svoje odporúčania a odporučiť vhodné poistné produkty podľa toho, čomu dáva zákazník prednosť, podľa jeho potrieb, finančnej situácie a osobných okolností .

(37)  Pred uzavretím zmluvy, a to aj v prípade predaja bez poradenstva, by mal zákazník dostať relevantné informácie o poistnom produkte, aby mohol urobiť informované rozhodnutie. Sprostredkovateľ poistenia by mal zákazníkovi vysvetliť, aké sú hlavné prvky poistného produktu, ktorý predáva, a jeho pracovníci by preto mali na tento účel dostať primerané zdroje a časový priestor .

(38)  Mali by sa stanoviť jednotné pravidlá na uľahčenie výberu média, prostredníctvom ktorého sa poskytujú predpísané informácie zákazníkovi a ktoré v prípade potreby umožňuje využiť elektronickú komunikáciu s prihliadnutím na okolnosti transakcie. Zákazník by však mal mať možnosť prijať informácie v papierovej forme. V záujme zaistenia prístupu spotrebiteľa k informáciám by mali byť všetky informácie poskytované v etape pred uzavretím zmluvy dostupné bezplatne.

(39)  Je menej dôležité vyžadovať, aby boli takéto informácie poskytnuté, ak zákazník požaduje zaistenie alebo poistenie obchodných a priemyselných rizík alebo ak je zákazník profesionálnym zákazníkom ▌.

(40)  Táto smernica má stanoviť minimálne povinnosti, ktoré majú mať poisťovne a sprostredkovatelia poistenia pri poskytovaní informácií zákazníkom. Členský štát by mal mať možnosť v tejto oblasti zachovať alebo prijať prísnejšie predpisy, ktoré môžu byť uložené sprostredkovateľom poistenia a poisťovniam nezávisle od ustanovení ich domovského členského štátu, kde vykonávajú činnosti sprostredkovania poistenia na jeho území za predpokladu, že tieto prísnejšie predpisy sú v súlade s právom Únie vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES(5) . Členský štát, ktorý navrhne a uplatňuje ustanovenia týkajúce sa sprostredkovateľov poistenia a predaja poistných produktov okrem tých, ktoré sú stanovené v tejto smernici, by mal zabezpečiť, aby bola administratívna záťaž, ktorá vyplýva z týchto ustanovení, naďalej obmedzená .

(41)  Krížový predaj predstavuje bežnú a primeranú stratégiu poskytovateľov retailových finančných služieb v celej Únii. ▐

(41a)  Ak sa poistenie ponúka spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka alebo ako podmienka prijatia tejto dohody alebo balíka, uplatňuje sa naň smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES (6) . V tejto smernici sa stanovuje aj súbor ochranných opatrení pre zákazníkov nadobúdajúcich poistenie ako súčasť balíka. Členské štáty môžu požadovať, aby príslušné vnútroštátne orgány prijali alebo zachovali dodatočné opatrenia na riešenie praktík krížového predaja, ktoré majú na spotrebiteľov škodlivý vplyv.

(42)  Zmluvy o poistení, ktoré zahŕňajú investície, sú často sprístupňované zákazníkom ako možné alternatívy alebo náhrady investičných produktov, ktoré sú predmetom smernice 2014/.../EÚ [MiFID]. Na zabezpečenie jednotnej ochrany investora a s cieľom predísť riziku regulačnej arbitráže je dôležité, aby retailové investičné produkty (produkty investičného poistenia, ako sa vymedzuje v nariadení o dokumentoch s kľúčovými informáciami o investičných produktoch) podliehali rovnakým normám výkonu obchodnej činnosti: tieto zahŕňajú poskytovanie primeraných informácií, požiadavky na vhodné poradenstvo a obmedzenia stimulov, ako aj požiadavky na riešenie konfliktov záujmov a ďalšie obmedzenia ▌odmeňovania. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ESMA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010(7) a orgán EIOPA by mali spolupracovať, aby prostredníctvom usmernení dosiahli čo najvyššiu mieru súladu v súvislosti s normami výkonu obchodnej činnosti týkajúcimi sa retailových investičných produktov, ktoré sú buď predmetom smernice 2014/.../EÚ [MiFID] alebo tejto smernice. Tieto usmernenia by však mali zohľadňovať špecifiká produktov v oblasti neživotného poistenia. V súlade s analogickou zásadou v smernici 2014/.../EÚ [MiFID] by sa tiež malo zvážiť použitie analogického režimu pre poisťovne pri vykonávaní tejto smernice na vnútroštátnej úrovni a v usmerneniach spoločného výboru. Pre produkty investičného poistenia, by malo existovať lepšie uplatňovanie noriem výkonu obchodnej činnosti nahrádzajúcich normy tejto smernice, ktoré sa vzťahujú na všeobecné poistné zmluvy ▌. Preto by osoby vykonávajúce sprostredkovanie poistenia vo vzťahu k produktom investičného poistenia mali dodržiavať posilnené normy vzťahujúce sa na takéto produkty.

(42a)  Európsky parlament sa bude snažiť zabezpečiť zosúladenie tejto smernice so smernicou 2014/.../EÚ [MiFID II] počas svojich rokovaní s Radou. [Pozm. návrh 5]

(42b)  Táto smernica stanovuje pravidlá týkajúce sa začatia a vykonávania činností sprostredkovania poistenia a zaistenia fyzickými a právnickými osobami, ktoré sú usadené v niektorom členskom štáte, alebo ktoré sa tam chcú usadiť. Ustanovenia v iných právnych predpisoch Únie, ktoré sa líšia od týchto pravidiel alebo ich dopĺňajú, sa na sprostredkovanie poistenia a zaistenia neuplatňujú.

(43)  V snahe zaistiť dodržiavanie ustanovení tejto smernice zo strany poisťovní a osôb vykonávajúcich sprostredkovanie poistenia a s cieľom zabezpečiť, aby podliehali podobnému zaobchádzaniu v rámci Únie, by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby stanovili administratívne postihy a iné opatrenia, ktoré sú účinné, primerané a odradzujúce. V záujme podpory konvergencie postihov a iných opatrení sa uskutočnilo preskúmanie existujúcich právomocí a ich praktického vykonávania v oznámení Komisie z 8. decembra 2010 o posilňovaní sankčných režimov v odvetví finančných služieb. Z tohto dôvodu by administratívne postihy a iné opatrenia stanovené členskými štátmi mali spĺňať určité základné požiadavky vo vzťahu k adresátom, kritériám, ktoré sa majú zohľadniť pri uplatňovaní postihov alebo iných opatrení, uverejňovaniu postihov a kľúčovým ▌právomociam.

(44)  Príslušné orgány by sa mali splnomocniť ukladať najmä peňažné postihy, ktoré sú dostatočne vysoké, aby vyvážili výhody, ktoré možno očakávať, a aby boli odrádzajúce aj pre väčšie inštitúcie a ich manažérov.

(45)  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie postihov v členských štátoch by sa pri určovaní druhu administratívnych postihov alebo iných opatrení a úrovne administratívnych peňažných postihov malo od členských štátov vyžadovať, aby zabezpečili, že príslušné orgány zohľadnia všetky príslušné okolnosti. Členské štáty však nie sú povinné zabezpečiť administratívne postihy v prípade, že vnútroštátne právo zabezpečuje postihy v rámci trestného práva.

(46)  Na posilnenie odradzujúceho účinku na širokú verejnosť a s cieľom informovať o porušeniach pravidiel, ktoré môžu poškodzovať ochranu zákazníka, by sa uložené postihy a opatrenia mali uverejňovať s výnimkou určitých riadne vymedzených okolností. V záujme zabezpečenia dodržiavania zásady proporcionality by sa uložené postihy a iné opatrenia mali uverejňovať anonymne, ak by uverejnenie spôsobilo neprimerané poškodenie zúčastneným stranám.

(47)  Na zistenie možných porušení by príslušné orgány mali mať potrebné vyšetrovacie právomoci a mali by vytvoriť účinné mechanizmy na podnecovanie oznamovania možných alebo skutočných porušení zabezpečujúce primeranú ochranu pre tých, ktorí takéto porušenia nahlásia. Z tejto smernice však nevyplýva, že by členské štáty museli udeliť administratívnym orgánom právomoc vykonávať trestnoprávne vyšetrovanie.

(48)  Táto smernica by mala odkazovať na administratívne postihy a iné opatrenia bez ohľadu na ich vymedzenie ako postihov alebo iných opatrení podľa vnútroštátneho práva.

(49)  Touto smernicou nie sú dotknuté žiadne ustanovenia právnych predpisov členských štátov týkajúce sa trestných činov.

(49a)  Informátori prinášajú do pozornosti príslušných orgánov nové informácie, ktoré im pomáhajú pri odhaľovaní a postihovaní prípadov obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom. Informátorov však môže odrádzať strach z protiopatrení alebo chýbajúce primerané postupy na oznamovanie porušení. Táto smernica by preto mala zabezpečiť, aby sa zaviedli príslušné opatrenia, ktoré majú podporiť informátorov, aby upozorňovali príslušné orgány na prípadné porušenia tejto smernice, a chrániť ich pred protiopatreniami. Členské štáty by mali takisto zabezpečiť, aby systémy informátorov, ktoré uplatňujú, zahŕňali mechanizmy, ktoré zabezpečujú primeranú ochranu oznámených osôb, najmä pokiaľ ide o právo na ochranu osobných údajov a postupy na zabezpečenie práva oznámených osôb na obranu a vypočutie pred prijatím rozhodnutia, ktoré sa ich dotýka, ako aj právo odvolať sa na súde proti rozhodnutiu, ktoré sa ich dotýka.

(50)  V snahe dosiahnuť ciele stanovené v tejto smernici by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o ▌ riešenie konfliktov záujmov, povinnosti týkajúce sa výkonu obchodnej činnosti v súvislosti s retailovými produktmi investičného poistenia ponúkanými v balíku a postupy a formy predkladania informácií týkajúcich sa postihov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(51)  Technické normy v oblasti finančných služieb by mali zabezpečiť jednotnú harmonizáciu a primeranú ochranu spotrebiteľov v rámci Únie. Keďže EIOPA je orgán s veľmi špecializovanými odbornými znalosťami, ale jeho kapacity sú obmedzené, bolo by možné poveriť ho výlučne vypracovaním návrhov , ktoré si nevyžadujú politické rozhodnutia, a ich predložením Európskemu parlamentu a Komisii.

(52)  Prostredníctvom delegovaných aktov podľa článkov 290 a 291 ZFEÚ a v súlade s článkami 10 až 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 [...] by Komisia mala prijímať delegované akty stanovené v tejto smernici týkajúce sa riešenia konfliktov, povinností výkonu obchodnej činnosti, pokiaľ ide o retailové produkty investičného poistenia ponúkané v balíku, ako aj vykonávacie technické normy a postupy a formy predkladania informácií o postihoch. Návrh týchto delegovaných aktov a vykonávacích technických predpisov by mal vypracovať EIOPA.

(53)  Spracovanie osobných údajov vykonávané EIOPA v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sa riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES [...](8) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 [...](9) .

(54)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, ako sú zakotvené v zmluve.

(55)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie k vysvetľujúcim dokumentom z 28. septembra 2011(10) sa členské štáty v odôvodnených prípadoch zaviazali pripojiť k oznámeniu o svojich opatreniach na transpozíciu jeden alebo viacero dokumentov, v ktorých vysvetľujú vzťah medzi zložkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych nástrojov na transpozíciu. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(55a)  Orgány dohľadu členských štátov by mali mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné na zabezpečenie riadneho vykonávania podnikateľských činností sprostredkovateľmi poistenia a zaisťovňami v celej Únii, či už v súlade s právom usadiť sa alebo slobodou poskytovať služby. S cieľom zaručiť účinnosť dohľadu by mali byť všetky kroky orgánov dohľadu primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík, ktoré sú spojené s podnikaním poisťovne alebo zaisťovne, a to bez ohľadu na význam dotknutého podniku pre celkovú finančnú stabilitu trhu.

(55b)  Táto smernica by nemala pre malé a stredné podniky predstavovať príliš veľkú záťaž. Jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je riadne uplatňovanie zásady proporcionality. Táto zásada by sa mala uplatňovať na požiadavky kladené na poisťovne a zaisťovne, ako aj na uplatňovanie právomocí v oblasti dohľadu.

(56)  Preskúmanie smernice by sa malo vykonať tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice s cieľom zohľadniť trhový vývoj, ako aj vývoj v ostatných oblastiach práva Únie alebo skúsenosti členských štátov s vykonávaním práva Únie, najmä pokiaľ ide o produkty, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES(11) .

(57)  Smernica 2002/92/ES by sa mala preto zrušiť .

(58)  Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú zmenu a doplnenie, pokiaľ ide o podstatu smernice 2002/92/ES. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva zo smernice 2002/92/ES.

(59)  Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smernice 2002/92/ES do vnútroštátneho práva,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica stanovuje pravidlá týkajúce sa začatia a vykonávania činností sprostredkovania poistenia a zaistenia ▌fyzickými a právnickými osobami, ktoré sú usadené v niektorom členskom štáte alebo ktoré sa tam chcú usadiť.

2.  Táto smernica sa nevzťahuje na osoby, ktoré poskytujú sprostredkovateľské služby na poistné zmluvy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  poistná zmluva si vyžaduje len znalosti poistného krytia, ktoré je poskytované;

b)  poistná zmluva nie je zmluvou o životnom poistení;

c)  poistná zmluva nekryje žiadne riziká týkajúce sa hmotnej zodpovednosti;

d)  hlavnou odbornou činnosťou osoby nie je sprostredkovanie poistenia;

e)  poistenie je doplnkom dodania tovaru akýmkoľvek dodávateľom, ak takéto poistenie kryje riziko poruchy, straty, alebo poškodenia tovaru pri dodaní, dodaného týmto dodávateľom;

f)  výška ročného poistného v prípade poistnej zmluvy rozdelená na sumu za rok nepresahuje 600 EUR .

3.  Táto smernica sa nevzťahuje na služby sprostredkovania poistenia a zaistenia poskytované vo vzťahu k rizikám a záväzkom vzniknutým mimo Únie .

Touto smernicou nie sú dotknuté právne predpisy členského štátu týkajúce sa obchodnej činnosti v oblasti sprostredkovania poistenia a zaistenia vykonávaného poisťovňami a zaisťovňami alebo sprostredkovateľmi poistenia a zaistenia usadenými v tretej krajine a pôsobiacimi na jeho území na základe zásady slobody poskytovať služby za predpokladu, že je garantované rovnaké zaobchádzanie pre všetky osoby vykonávajúce alebo oprávnené vykonávať činnosti sprostredkovania poistenia a zaistenia na tomto trhu.

Táto smernica neupravuje činnosti sprostredkovania poistenia alebo zaistenia vykonávané v tretích krajinách .

Členské štáty informujú Komisiu o všetkých všeobecných ťažkostiach, s ktorými sa stretnú ich sprostredkovatelia poistenia pri usadzovaní alebo pri vykonávaní činností sprostredkovania poistenia v ktorejkoľvek tretej krajine.

3a.  Táto smernica zaručuje uplatňovanie rovnakej úrovne ochrany a to, aby spotrebiteľ mohol využívať porovnateľné normy. Táto smernica presadzuje rovnosť podmienok a hospodársku súťaž sprostredkovateľov za rovnakých podmienok bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zviazaní s poisťovňou. Pre spotrebiteľov je prínosné, ak sa poistné produkty sprostredkúvajú cez rôzne kanály a sprostredkovateľov s rozličnými formami spolupráce s poisťovňami, pod podmienkou, že musia uplatňovať rovnaké pravidlá v oblasti ochrany spotrebiteľa. Členské štáty to zohľadnia pri vykonávaní tejto smernice.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tejto smernice:

(1)  „poisťovňa” je poisťovňa, ako je vymedzená v článku 13 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (12) ;

(2)  „zaisťovňa“ je zaisťovňa, ako je vymedzená v článku 13 ods. 4 smernice 2009/138/ES ;

(3)  „sprostredkovanie poistenia“ sú činnosti spočívajúce v poradenstve, navrhovaní alebo vykonávaní iných prípravných prác vedúcich k uzavretiu poistenia, uzatváraní takýchto zmlúv alebo spolupôsobení pri správe a plnení takýchto zmlúv. Činnosti spočívajúce v poradenstve, navrhovaní alebo uzatváraní zmlúv o poistení sa považujú za sprostredkovanie poistenia aj vtedy, ak ich vykonáva zamestnanec poisťovne v priamom kontakte s poistencom bez zásahu sprostredkovateľa poistenia.

Poskytovanie informácií o jednej alebo viacerých poistných zmluvách v súlade s kritériami, ktoré si zákazník zvolí prostredníctvom webovej stránky alebo iných médií, ako aj ako predloženie rebríčka poistných produktov vrátane ceny a porovnania produktov alebo poskytnutie zľavy z poistného, ak zákazník môže na konci procesu uzatvoriť zmluvu o poistení prostredníctvom webovej stránky alebo iného média sa považuje za sprostredkovanie poistenia.

Na účely tejto smernice sa za sprostredkovanie poistenia nepovažuje žiadna z týchto činností:

a)  poskytovanie príležitostných informácií zákazníkovi v súvislosti s inou odbornou činnosťou , ak poskytovateľ nevykoná žiadne ďalšie kroky s cieľom pomôcť zákazníkovi pri uzatvorení alebo plnení poistnej zmluvy;

b)  výlučné poskytovanie údajov a informácií o potenciálnych držiteľoch zmlúv sprostredkovateľom poistenia alebo poisťovniam alebo informácií o poistných produktoch alebo o sprostredkovateľovi poistenia alebo o poisťovni potenciálnym držiteľom zmlúv.

(4)  „investičný produkt založený na poistení “ je poistný produkt, ktorý ponúka hodnotu splatnosti alebo návratnú kúpnu hodnotu, pričom táto hodnota splatnosti alebo návratná kúpna hodnota sú úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo vystavené fluktuáciám na trhu, ktoré nezahŕňajú:

a)  neživotné poistné produkty vymenované v prílohe I smernice 2009/138/ES (triedy neživotného poistenia);

b)  zmluvy životného poistenia, ak sú dávky v rámci zmluvy splatné až po smrti alebo z dôvodu nespôsobilosti v dôsledku zranenia, choroby alebo zdravotného postihnutia;

c)  dôchodkové produkty, ktoré sa na základe vnútroštátnych právnych predpisov chápu ako produkty, ktorých primárnym účelom je poskytnúť investorovi príjem počas dôchodku a ktoré investora oprávňujú na určité výhody;

d)  systémy dôchodkového zabezpečenia zamestnancov, ktoré sú úradne uznané a spadajú do rozsahu pôsobnosti smernice 2003/41/ES alebo smernice 2009/138/ES;

e)  samostatné dôchodkové produkty, pri ktorých sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov požaduje finančný príspevok od zamestnávateľa a pri ktorých si zamestnávateľ alebo zamestnanec nemôže vybrať dôchodkový produkt alebo poskytovateľa;

(5)  „sprostredkovateľ poistenia“ je fyzická alebo právnická osoba s výnimkou poisťovne alebo jej zamestnancov , ktorá za odmenu začína vykonávať alebo vykonáva činnosť sprostredkovania poistenia;

(6)  „sprostredkovanie zaistenia“ sú činnosti spočívajúce v poradenstve , navrhovaní alebo vykonávaní iných prípravných prác vedúcich k uzavretiu zmlúv o poistení alebo zaistení, uzatváraní takýchto zmlúv alebo spolupôsobení pri správe a plnení takýchto zmlúv, najmä v prípade poistnej udalosti, a to aj v prípade, že sú vykonávané zaisťovňou bez zásahu sprostredkovateľa zaistenia;

Na účely tejto smernice sa za sprostredkovanie zaistenia nepovažuje žiadna z týchto činností:

a)  poskytovanie príležitostných informácií v súvislosti s inou odbornou činnosťou za predpokladu, že účelom tejto činnosti nie je pomôcť zákazníkovi pri uzatvorení alebo plnení zmluvy o zaistení;

aa)  profesionálna správa poistných udalostí zaisťovne, likvidácia poistných udalostí a vypracúvanie znaleckých posudkov;

b)  výlučné poskytovanie údajov a informácií o potenciálnych držiteľoch zmlúv o zaistení sprostredkovateľom zaistenia alebo zaisťovniam alebo informácií o produktoch zaistenia alebo o sprostredkovateľovi zaistenia alebo o zaisťovni potenciálnym držiteľom zmlúv o zaistení.

(7)  „sprostredkovateľ zaistenia“ je každá fyzická alebo právnická osoba s výnimkou zaisťovne alebo jej zamestnancov , ktorá za odmenu začína vykonávať alebo vykonáva činnosť sprostredkovania zaistenia;

(8)  „viazaný sprostredkovateľ poistenia“ je každá osoba, ktorá vykonáva činnosť sprostredkovania poistenia v mene a na účet jednej poisťovne alebo – ak si poistné produkty vzájomne nekonkurujú – viacerých poisťovní, alebo sprostredkovateľov poistenia, ktorá však neinkasuje poistné ani prostriedky určené pre klientov a ktorá koná za plnej zodpovednosti týchto poisťovní alebo sprostredkovateľov poistenia za predpokladu, že samotní sprostredkovatelia poistenia, na zodpovednosť ktorých táto osoba koná, nekonajú na zodpovednosť inej poisťovne alebo sprostredkovateľa poistenia ;

Každá osoba, ktorá vykonáva činnosť sprostredkovania poistenia popri svojej hlavnej odbornej činnosti a neinkasuje poistné ani sumy určené pre zákazníka, sa tiež považuje za viazaného sprostredkovateľa poistenia konajúceho na zodpovednosť jednej alebo viacerých poisťovní za produkty, ktoré sa ich týkajú, ak je poistenie doplnkom tovarov alebo služieb dodávaných alebo poskytovaných v rámci tejto hlavnej odbornej činnosti;

(9)  „poradenstvo“ je poskytovanie osobných odporúčaní zákazníkovi, buď na jeho žiadosť alebo z iniciatívy poisťovne alebo sprostredkovateľa poistenia;

(10)  „podmienená provízia“ je odmena vo forme provízie podmienená dosiahnutím vopred dohodnutých cieľov alebo hraničných hodnôt týkajúcich sa objemu obchodnej činnosti sprostredkovateľa pre poisťovateľa;

(11)  „veľké riziká“ sú veľké riziká vymedzené v článku 13 ods. 27 smernice 2009/138/ES ;

(12)  „ domovský členský štát “ je:

a)  ak je sprostredkovateľom fyzická osoba, členský štát, kde sa nachádza jeho bydlisko ;

b)  ak je sprostredkovateľom právnická osoba, členský štát, v ktorom sa nachádza jej sídlo, alebo ak podľa jej vnútroštátneho práva nemá žiadne sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza jej ústredie;

(13)  „hostiteľský členský štát“ je členský štát, v ktorom má sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia stálu prítomnosť alebo v ktorom je usadený alebo v ktorom poskytuje služby a ktorý nie je jeho domovským členským štátom ;

(14)  „trvalý nosič“ je trvalý nosič v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. m) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(13) ;

(16)  „úzke väzby“ je situácia uvedená v článku 13 ods. 7 smernice 2009/138/ES ;

(17)  „hlavné miesto podnikania“ je miesto, z ktorého sa riadi hlavná obchodná činnosť;

(18)  „odmena“ je akákoľvek provízia, poplatok alebo iný druh platby vrátane ekonomickej alebo vecnej dávky akéhokoľvek druhu, ako aj akékoľvek ďalšie stimuly , ktoré sa ponúkajú alebo dávajú v súvislosti s činnosťami sprostredkovania poistenia;

(19)  „viazaný predaj“ je ponúkanie alebo predaj poistnej zmluvy v balíku s inými odlišnými doplnkovými produktmi alebo službami, pričom poistná zmluva nie je spotrebiteľovi k dispozícii samostatne;

(20)  „balíkový predaj“ je ponúkanie alebo predaj poistnej zmluvy v balíku s inými odlišnými doplnkovými produktmi alebo službami, pričom poistná zmluva je spotrebiteľovi k dispozícii aj samostatne, avšak nie nevyhnutne za rovnakých podmienok, ako keď sa ponúka v balíku s doplnkovými službami;

(20a)  „produkt“ je poistná zmluva, ktorou je kryté riziko alebo viac rizík;

(20b)  „retailový“ je neprofesionálny.

2.  S cieľom zaručiť, aby sa uplatňovala rovnaká úroveň ochrany a aby spotrebiteľ mohol mať úžitok z porovnateľných noriem, je nevyhnutné, aby táto smernica presadzovala medzi sprostredkovateľmi rovnaké podmienky a hospodársku súťaž za rovnakých podmienok, a to bez ohľadu na to, či ide o sprostredkovateľov, ktorí sú viazaní na poisťovňu, alebo nie. Členské štáty zohľadnia význam podpory rovnakých podmienok a hospodárskej súťaže o rovnakých podmienkach vykonávania tejto smernice.

KAPITOLA II

PODMIENKY ZÁPISU

Článok 3

Zápis

1.  Okrem prípadov stanovených v článku 4 sa sprostredkovatelia poistenia a zaistenia zapíšu na príslušnom orgáne, ako sa uvádza v článku 10 ods. 2, vo svojom domovskom členskom štáte . Poisťovne a zaisťovne zapísané v členských štátoch podľa smernice Rady 73/239/EHS(14) , smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES(15) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES(16) a ich zamestnanci sa nemusia zapisovať znova podľa tejto smernice.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, členské štáty môžu stanoviť, že poisťovne a zaisťovne a ďalšie orgány môžu spolupracovať s príslušnými orgánmi pri zápise sprostredkovateľov poistenia a zaistenia a pri uplatňovaní požiadaviek článku 8 na týchto sprostredkovateľov. Najmä v prípade viazaných sprostredkovateľov poistenia môžu byť títo zapísaní poisťovňou, združením poisťovní alebo sprostredkovateľom poistenia alebo zaistenia pod dohľadom príslušného orgánu .

Členské štáty môžu stanoviť, že v prípade, že sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia koná na zodpovednosť poisťovne alebo zaisťovne alebo sprostredkovateľa, tento sprostredkovateľ poistenia nie je povinný poskytnúť príslušnému orgánu informácie uvedené v článku 3 ods. 7 písm. a) a b) a zodpovedná poisťovacia spoločnosť zabezpečí, aby sprostredkovateľ poistenia spĺňal podmienky zápisu a ďalšie ustanovenia stanovené v tejto smernici . Členské štáty môžu takisto stanoviť, že osoba alebo subjekt, ktorý preberá zodpovednosť za sprostredkovateľa, musí zapísať daného sprostredkovateľa do registra.

Členské štáty nemusia uplatniť podmienky uvedené v prvom a druhom pododseku na všetky fyzické osoby, ktoré pracujú v poisťovni alebo zaisťovni alebo u zapísaného sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia a ktoré vykonávajú činnosť sprostredkovania poistenia alebo zaistenia.

Členské štáty zabezpečujú zápis právnických osôb a v registri taktiež uvedú mená fyzických osôb v rámci manažmentu, ktoré sú zodpovedné za obchodnú činnosť sprostredkovania.

2.  Členské štáty môžu zriadiť viac ako jeden register pre sprostredkovateľov poistenia a zaistenia za predpokladu, že stanovia kritériá, podľa ktorých majú byť sprostredkovatelia zapísaní.

Členské štáty vytvoria systém on-line zápisu pozostávajúci z jedného registračného formulára dostupného na webovej stránke, ktorý by mal byť ľahko dostupný pre sprostredkovateľov poistenia a poisťovne a umožniť im vyplnenie formulára priamo on-line.

3.  Členské štáty zabezpečujú, aby bolo zriadené jednotné informačné miesto umožňujúce rýchly a jednoduchý prístup k informáciám z týchto rôznych registrov, v ktorých sa budú zhromažďovať v elektronickej forme a stále aktualizovať. Toto informačné miesto bude takisto poskytovať identifikačné údaje o príslušných orgánoch každého členského štátu uvedených v ods. 1 prvom pododseku. V registri sa ďalej uvádza krajina alebo krajiny, v ktorých sprostredkovateľ vykonáva obchodnú činnosť na základe pravidiel týkajúcich sa slobody usadiť sa alebo slobody poskytovať služby.

4.  EIOPA vytvorí, uverejní na svojej webovej stránke a aktualizuje jednotný elektronický register obsahujúci záznamy o sprostredkovateľoch poistenia a zaistenia, ktorí oznámili svoj zámer vykonávať cezhraničnú obchodnú činnosť v súlade s kapitolou IV. Členské štáty bezodkladne poskytujú príslušné informácie EIOPA s cieľom umožniť to. Tento register obsahuje hypertextový odkaz na každý dotknutý príslušný orgán v každom členskom štáte. Uvedený register obsahuje odkazy na webové stránky príslušných orgánov každého členského štátu, na ktorých sa uvádza odkaz na register. EIOPA má právo pristupovať k údajom, ktoré sú v ňom zaznamenané. EIOPA a príslušné orgány majú právo upravovať údaje, ktoré sú v ňom zaznamenané. Subjekty, ktorých osobné údaje je možné zaznamenávať a vzájomne si vymieňať, majú právo na prístup k nim a primerané informácie.

EIOPA vytvorí webovú stránku s hypertextovými odkazmi na každé jednotné informačné miesto vytvorené členskými štátmi podľa článku 3 ods. 3.

Členské štáty zabezpečia, aby zápis sprostredkovateľov poistenia – vrátane viazaných – a sprostredkovateľov zaistenia bol podmienený splnením odborných požiadaviek stanovených v článku 8.

Členské štáty taktiež zabezpečia, aby sprostredkovatelia poistenia – vrátane viazaných – a sprostredkovatelia zaistenia, ktorí prestanú spĺňať tieto požiadavky, boli z registra bezodkladne vymazaní. Platnosť zápisu podlieha pravidelnému preskúmaniu príslušným orgánom. V prípade potreby bude domovský členský štát informovať hostiteľský členský štát o takomto výmaze.

5.  Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné orgány nezapísali sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia do registra, pokým daný sprostredkovateľ nespĺňa požiadavky stanovené v článku 8 alebo že iný sprostredkovateľ alebo podnik neprevezme zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sprostredkovateľ spĺňal tieto požiadavky v súlade s článkom 3 ods. 1 pododsekom 3 .

5a.  Zapísaní sprostredkovatelia poistenia a zaistenia môžu začať a vykonávať činnosť sprostredkovania poistenia a zaistenia v Spoločenstve v rámci slobody usadiť sa, ako aj v rámci slobody poskytovať služby.

Sprostredkovateľ poistenia pôsobí v rámci slobody poskytovať služby vtedy, ak zamýšľa poskytnúť držiteľovi zmluvy usadenému v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom je usadený sprostredkovateľ poistenia, zmluvu o poistení, ktorá sa týka rizika v iných členských štátoch než členskom štáte, v ktorom je sprostredkovateľ poistenia usadený.

Príslušné orgány môžu poskytnúť sprostredkovateľovi poistenia a zaistenia dokument umožňujúci každej osobe, ktorá má záujem prostredníctvom nahliadnutia do ktoréhokoľvek registra uvedeného v odseku 2, overiť si, že sprostredkovateľ je riadne zapísaný.

Tento dokument musí obsahovať aspoň informácie uvedené v článku 16 písm. a) bodu i) a iii) a b) bodu i) a iii) a v prípade právnických osôb meno (-á) fyzickej (-ých) osoby (-ôb) uvedenej (-ých) v štvrtom pododseku odseku 1 tohto článku.

Členské štáty musia vyžadovať vrátenie dokumentu príslušnému orgánu, ktorý ho vydal, ak sa príslušný sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia vymaže z registra .

6.  Členské štáty zabezpečujú, aby sa žiadosti sprostredkovateľov o zaradenie do registra spracovali v lehote dvoch mesiacov od predloženia úplnej žiadosti a aby žiadateľ bol o rozhodnutí bezodkladne informovaný.

Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné orgány mali zavedené vhodné opatrenia, ktoré im umožnia monitorovať, či sprostredkovatelia poistenia a zaistenia naďalej stále spĺňajú podmienky zápisu podľa tejto smernice.

7.  Členské štáty zabezpečujú, aby ich príslušné orgány ako podmienku zápisu od sprostredkovateľov poistenia a zaistenia, ktorí nie sú viazanými sprostredkovateľmi a sprostredkovateľmi, v prípade ktorých za zabezpečenie toho, aby daný sprostredkovateľ spĺňal tieto požiadavky, zodpovedá iný poistný subjekt v súlade s článkom 3 ods. 1 podods. 3, žiadali dôkazy.

a)  poskytovať informácie svojim príslušným orgánom o totožnosti podielových vlastníkov/akcionárov alebo členov bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú u sprostredkovateľa účasť presahujúcu 10 %, a o výške tejto účasti;

b)  poskytovať informácie svojim príslušným orgánom o totožnosti osôb, ktoré majú úzke väzby so sprostredkovateľom poistenia alebo zaistenia;

c)  presvedčivo preukázať, že účasť ani úzke väzby nebránia účinnému vykonávaniu funkcií dohľadu príslušného orgánu.

Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány uložili sprostredkovateľom poistenia a zaistenia, na ktorých sa vzťahuje článok 3 ods. 7, povinnosť informovať ich bez zbytočného odkladu, pokiaľ sa zmenia informácie poskytnuté podľa článku 3 ods. 7 písm. a) a b).

8.  Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné orgány odmietli zápis, ak účinný výkon ich funkcií dohľadu znemožňujú zákony, iné právne predpisy alebo administratívne opatrenia tretej krajiny, ktorými sa riadi jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb, s ktorými je sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia úzko prepojený, alebo ťažkosti spojené s presadzovaním týchto zákonov, iných právnych predpisov alebo administratívnych opatrení.

8a.   Členské štáty môžu určiť, že osoby, ktoré vykonávali sprostredkovateľskú činnosť pred 1. januárom 2014, ktoré boli zapísané v registri a ktoré mali úroveň odbornej prípravy a skúseností podobnú tej, ktorú vyžaduje táto smernica, budú automaticky zapísané do vytváraného registra, a to po splnení požiadaviek uvedených v článku 4 ods. 3 a 4.

KAPITOLA III

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP ZÁPISU – VYHLÁSENIE O ČINNOSTIACH

Článok 4

Postup predkladania vyhlásenia na účely poskytovania sprostredkovania poistenia ako vedľajšej činnosti, služieb profesionálnej správy poistných udalostí alebo odhadu škôd

1.  Podmienky zápisu v článku 3 sa nevzťahujú na sprostredkovateľa poistenia, ktorý vykonáva sprostredkovanie poistenia ako vedľajšiu činnosť, za predpokladu, že jeho činnosti spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)  hlavná odborná činnosť sprostredkovateľa poistenia je iná ako sprostredkovanie poistenia;

b)  sprostredkovateľ poistenia sprostredkúva len určité poistné produkty, ktoré sú doplnkom k produktu alebo službe, a jasne ich vymedzuje vo vyhlásení;

c)  dotknuté poistné produkty nezahŕňajú životné zaistenie ani riziká vyplývajúce z hmotnej zodpovednosti, pokiaľ nepredstavujú doplnok k produktu alebo službe, ktorú sprostredkovateľ poistenia ponúka v rámci svojej hlavnej odbornej činnosti;

ca)  prechodné práce v zodpovednosti zapísaného sprostredkovateľa.

3.  Každý sprostredkovateľ poistenia, ktorý podlieha odsekom 1 a 2 tohto článku, predkladá príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu vyhlásenie, ktorým informuje príslušný orgán o svojej totožnosti, adrese a odborných činnostiach.

4.  Sprostredkovatelia, ktorí podliehajú odsekom 1 a 2 tohto článku, podliehajú ustanoveniam kapitol I, III, IV, V, VIII, IX a článkom 15 a 16 tejto smernice.

4a.  Členské štáty môžu uplatňovať podmienky zápisu v článku 3 na sprostredkovateľov poistenia v rozsahu pôsobnosti článku 4, ak to považujú za potrebné v záujme ochrany spotrebiteľa.

KAPITOLA IV

SLOBODA POSKYTOVAŤ SLUŽBY A SLOBODA USADIŤ SA

Článok 5

Vykonávanie slobody poskytovať služby

1.  Každý sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia, ktorý má v úmysle prvýkrát podnikať na území iného členské štátu v rámci slobody poskytovať služby, oznámi príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu tieto informácie:

a)  meno/názov, adresu a každé registračné číslo sprostredkovateľa;

b)  členský štát alebo štáty, v ktorom(-ých) sprostredkovateľ zamýšľa pôsobiť;

c)  kategóriu sprostredkovateľa a v prípade potreby názov každej poisťovne alebo zaisťovne, ktorú zastupuje;

d)  v prípade potreby príslušné triedy poistenia;

e)  dôkazy o odborných znalostiach a schopnostiach.

2.  Príslušný orgán domovského členského štátu pošle v lehote jedného mesiaca od doručenia informácií uvedených v odseku 1 tieto informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, ktorý musí bezodkladne potvrdiť ich prijatie. Domovský členský štát písomne informuje sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia o prijatí týchto informácií hostiteľským členským štátom a o tom, že poisťovňa alebo zaisťovňa môžu začať svoju obchodnú činnosť v hostiteľskom členskom štáte.

Pri prijímaní informácií uvedených v odseku 1 hostiteľský členský štát akceptuje ako dôkaz požadovaných znalostí a schopností predchádzajúce skúsenosti v oblasti činnosti sprostredkovania poistenia alebo zaistenia, ktoré sú doložené dokladom o zápise alebo vyhlásení v domovskom členskom štáte.

3.  Doklad o predchádzajúcom zápise alebo vyhlásení tvorí dôkaz o zápise, ktorý vydal, alebo o vyhlásení, ktoré prijal príslušný orgán alebo subjekt domovského členského štátu žiadateľa, a ktorý žiadateľ predkladá vo svojej žiadosti predloženej hostiteľskému členskému štátu.

4.  Zmenu akýchkoľvek údajov oznámených v súlade s odsekom 1 sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia písomne oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu aspoň jeden mesiac pred vykonaním zmeny. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu musí byť tiež informovaný o uvedenej zmene príslušným orgánom domovského členského štátu čo najskôr a najneskôr jeden mesiac od dátumu doručenia informácií príslušnému orgánu domovského členského štátu.

4a.  Zapísaný sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia vykonáva činnosť sprostredkovania poistenia na základe slobody poskytovať služby, ak:

a)  vykonáva sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia s poistencom alebo pre poistenca, ktorý má bydlisko alebo je usadený v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát pôvodu sprostredkovateľa;

b)  sa akékoľvek poistné riziko nachádza v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát sprostredkovateľa;

c)  dodržiava ustanovenia odsekov 1 a 4.

Článok 6

Uplatňovanie slobody usadiť sa

1.  Členské štáty vyžadujú, aby každý sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia, ktorý plánuje uplatniť si svoju slobodu usadiť sa na zriadenie pobočky na území iného členského štátu, najprv informoval príslušný orgán svojho domovského členského štátu a poskytol mu tieto informácie:

a)  názov, adresu a registračné číslo (v prípade potreby) sprostredkovateľa;

b)  členský štát, na území ktorého chce založiť pobočku alebo zaistiť stálu prítomnosť;

c)  kategóriu sprostredkovateľa a v prípade potreby názov každej poisťovne alebo zaisťovne, ktorú zastupuje;

d)  v prípade potreby príslušné triedy poistenia;

e)  obchodný plán, v ktorom sa uvedú činnosti sprostredkovania poistenia alebo zaistenia, ktoré sa budú vykonávať, a organizačnú štruktúru stáleho obchodného zastúpenia; takisto sa uvedie totožnosť agentov, ak ich sprostredkovateľ plánuje využívať;

f)  adresu v hostiteľskom členskom štáte, na ktorej je možné získať dokumenty;

g)  meno akejkoľvek osoby zodpovednej za riadenie stáleho obchodného zastúpenia alebo stálej prítomnosti.

1a.  Sprostredkovateľ poistenia pôsobí v rámci slobody usadiť sa, ak vykonáva činnosť v hostiteľskom členskom štáte na dobu neurčitú prostredníctvom stálej prítomnosti v tomto členskom štáte.

2.  Pokiaľ príslušný orgán domovského členského štátu nemá dôvod považovať organizačnú štruktúru alebo finančnú situáciu sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia za neprimeranú so zreteľom na plánované činnosti sprostredkovania, v lehote jedného mesiaca od doručenia informácií uvedených v odseku 1 o tom informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu, ktorý musí bezodkladne potvrdiť ich prijatie. Domovský členský štát písomne informuje sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia o prijatí týchto informácií hostiteľským členským štátom a o tom, že poisťovňa alebo zaisťovňa môžu začať svoju obchodnú činnosť v hostiteľskom členskom štáte.

3.  Ak príslušný orgán domovského členského štátu odmietne oznámiť informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, oznámi sprostredkovateľovi poistenia alebo zaistenia dôvody svojho odmietnutia do jedného mesiaca od prijatia všetkých informácií uvedených v odseku 1.

4.  Zmenu akýchkoľvek údajov oznámených v súlade s odsekom 1 sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia písomne oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu aspoň jeden mesiac pred vykonaním zmeny. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu musí byť tiež informovaný o uvedenej zmene príslušným orgánom domovského členského štátu čo najskôr a najneskôr jeden mesiac od dátumu doručenia informácií príslušnému orgánu domovského členského štátu.

Článok 7

Rozdelenie právomocí medzi domovským a hostiteľským členským štátom

1.  Ak sa hlavné miesto podnikania sprostredkovateľa poistenia nachádza v inom členskom štáte, príslušný orgán daného iného členského štátu sa môže dohodnúť s príslušným orgánom domovského členského štátu, že bude konať, akoby bol príslušným orgánom domovského členského štátu, pokiaľ ide o povinnosti uvedené v kapitolách VI, VII a VIII tejto smernice. V prípade takejto dohody príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne informuje sprostredkovateľa poistenia a EIOPA.

2.  Príslušný orgán hostiteľského členského štátu prevezme zodpovednosť za zabezpečenie toho, že služby poskytované stálym obchodným zastúpením na jeho území spĺňajú povinnosti stanovené v kapitolách VI a VII a v opatreniach prijatých na ich základe.

Príslušný orgán hostiteľského členského štátu je oprávnený preskúmať opatrenia stáleho obchodného zastúpenia a požadovať také zmeny, ktoré sú jednoznačne potrebné, aby sa príslušnému orgánu umožnilo presadzovať povinnosti podľa kapitoly VI a kapitoly VII a opatrenia prijaté na ich základe, pokiaľ ide o služby alebo činnosti vykonávané stálym obchodným zastúpením na území hostiteľského členského štátu.

3.  V prípade, že má hostiteľský členský štát dôvody na to, aby dospel k záveru, že sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia konajúci na jeho území na základe slobody poskytovať služby alebo prostredníctvom stáleho obchodného zastúpenia porušuje akúkoľvek povinnosť stanovenú v tejto smernici, informuje o uvedených zisteniach príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý prijme vhodné opatrenia. V prípadoch, keď napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom domovského členského štátu sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia naďalej koná spôsobom, ktorým sa jasne poškodzujú záujmy spotrebiteľov hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov s poistením a zaistením, na sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia sa vzťahujú tieto opatrenia:

a)  príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme všetky primerané opatrenia potrebné na ochranu spotrebiteľov a riadne fungovanie trhov s poistením a zaistením vrátane toho, že sa sprostredkovateľom poistenia alebo zaistenia, ktorí sa dopustili porušenia, zabráni v iniciovaní akýchkoľvek ďalších transakcií na území hostiteľského členského štátu. príslušný orgán hostiteľského členského štátu bezodkladne informuje o týchto opatreniach Komisiu;

b)  príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže vec postúpiť EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010; v takom prípade môže EIOPA konať v súlade s jemu udelenými právomocami podľa uvedeného článku v prípade sporu medzi príslušnými orgánmi hostiteľského a domovského členského štátu.

4.  Ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu zistia, že sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia, ktorý má stále obchodné zastúpenie na jeho území, porušuje právne alebo administratívne predpisy prijaté v tomto členskom štáte podľa tých ustanovení tejto smernice, ktoré priznávajú právomoci príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, tieto orgány nariadia dotknutému sprostredkovateľovi poistenia alebo zaistenia, aby ukončil tento stav.

V prípadoch, keď napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom hostiteľského členského štátu sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia naďalej koná spôsobom, ktorým sa jasne poškodzujú záujmy spotrebiteľov hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov s poistením a zaistením, na sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia sa vzťahujú tieto opatrenia:

a)  príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme všetky primerané opatrenia potrebné na ochranu spotrebiteľov a riadne fungovanie trhov vrátane toho, že sa sprostredkovateľom poistenia alebo zaistenia, ktorí sa dopustili porušenia, zabráni v iniciovaní akýchkoľvek ďalších transakcií na území hostiteľského členského štátu; príslušný orgán hostiteľského členského štátu bezodkladne informuje o týchto opatreniach Komisiu;

b)  príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže vec postúpiť EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010; v takom prípade môže EIOPA konať v súlade s jemu udelenými právomocami podľa uvedeného článku v prípade sporu medzi príslušnými orgánmi hostiteľského a domovského členského štátu.

KAPITOLA V

ĎALŠIE ORGANIZAČNÉ POŽIADAVKY

Článok 8

Odborné a organizačné požiadavky

1.  Sprostredkovatelia poistenia a zaistenia ▌a zamestnanci poisťovní vykonávajúci činnosti sprostredkovania poistenia musia disponovať vhodnými znalosťami a schopnosťami stanovenými domovským členským štátom sprostredkovateľa alebo poisťovne alebo zaisťovne potrebnými na primerané plnenie svojich úloh a povinností ▌.

Členské štáty zaručia, aby ▌zamestnanci sprostredkovateľov poistenia a zaistenia a zamestnanci poisťovní, ktorí vykonávajú sprostredkovanie poistenia ako hlavnú odbornú činnosť, pravidelne aktualizovali svoje znalosti a schopnosti primerane podľa funkcie, ktorú vykonávajú, a príslušného trhu .

V záujme zaručenia súladu s týmito ustanoveniami, treba plniť nepretržitý odborný rozvoj a dostatočné a vhodné odborné školenie ich zamestnancov aspoň v výške 200 hodín počas päťročného obdobia alebo pomerný počet hodín, ak nejde o ich hlavnú odbornú činnosť. Členské štáty tiež zverejnia kritériá, ktoré stanovili na to, aby pracovníci zamestnanci splnili ich požiadavky na spôsobilosť. Tieto kritériá zahŕňajú zoznam akejkoľvek kvalifikácie, ktorú uznávajú.

Na tento účel členské štáty zavedú mechanizmy na kontrolu, posudzovanie a overovanie znalostí a schopností prostredníctvom nezávislých orgánov.

Členský štát upraví požadované podmienky, pokiaľ ide o znalosti a schopnosti v súlade s konkrétnou činnosťou sprostredkovania poistenia alebo zaistenia a sprostredkúvaných produktov, najmä ak hlavná odborná činnosť sprostredkovateľa je iná než sprostredkovanie poistenia. ▌Členské štáty môžu stanoviť, že v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 druhom pododseku a v prípade zamestnancov poisťovní vykonávajúcich činnosti sprostredkovania poistenia poisťovňa alebo sprostredkovateľ overí, že znalosti a schopnosti sprostredkovateľov sú v súlade s povinnosťami stanovenými v prvom pododseku tohto odseku a v prípade potreby poskytne takýmto sprostredkovateľom školenie, ktoré zodpovedá požiadavkám týkajúcim sa produktov predávaných sprostredkovateľmi.

Členské štáty nemusia uplatňovať podmienky uvedené v prvom pododseku tohto odseku na všetky fyzické osoby pracujúce v poisťovni alebo u sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia , ktoré vykonávajú činnosť sprostredkovania poistenia alebo zaistenia. Členské štáty zabezpečia, aby primeraný počet osôb v rámci riadiacich orgánov takých podnikov zodpovedných za sprostredkovanie vo vzťahu k poistným produktom a produktom zaistenia a všetky ostatné osoby priamo zainteresované na sprostredkovaní poistenia alebo zaistenia preukázali znalosti a schopnosti potrebné pre vykonávanie svojich povinností.

2.  Sprostredkovatelia poistenia a zaistenia a zamestnanci poisťovní vykonávajúci činnosti sprostredkovania poistenia musia mať dobrú povesť. Prinajmenšom tí, ktorí sú priamo zapojení do uvádzania na trh a predaja produktu, nesmú mať záznamy v registri trestov alebo akomkoľvek rovnocennom vnútroštátnom registri vo vzťahu k závažným trestným činom spojeným s trestnými činmi proti majetku alebo inými trestnými činmi súvisiacimi s finančnými aktivitami ▌.

Členské štáty môžu v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 1 druhého pododseku umožniť poisťovni overiť si dobrú povesť sprostredkovateľov poistenia.

Členské štáty nemusia uplatňovať podmienky uvedené v prvom pododseku tohto odseku na všetky fyzické osoby, ktoré pracujú v poisťovni alebo u sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia a ktoré vykonávajú činnosť sprostredkovania poistenia a zaistenia. Členské štáty zabezpečia, aby riadiace orgány takých podnikov a všetci zamestnanci priamo zúčastnení na sprostredkovaní poistenia alebo zaistenia túto podmienku spĺňali.

3.  Sprostredkovatelia poistenia a zaistenia sa musia poistiť pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti sprostredkovania poistenia na celom území Únie alebo nejakú inú porovnateľnú záruku pre prípad hmotnej zodpovednosti vyplývajúcej z profesionálnej nedbalosti do výšky aspoň 1 250 000 EUR pre každú poistnú udalosť a úhrnom 1 850 000 EUR ročne pre všetky poistné udalosti, pokiaľ takéto poistenie alebo porovnateľná záruka už nie je poskytovaná poisťovňou, zaisťovňou alebo iným podnikom, v mene ktorého sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia koná, alebo pre ktorý je sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia oprávnený konať, alebo takýto podnik prevzal plnú zodpovednosť za konanie sprostredkovateľa.

4.  Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na ochranu zákazníkov proti neschopnosti sprostredkovateľa poistenia previesť poistné na poisťovňu alebo previesť sumu poistného plnenia alebo vrátiť poistné poistencovi.

Takéto opatrenia budú mať jednu z týchto foriem:

a)  ustanovenia právneho predpisu alebo zmluvy, podľa ktorých peňažné prostriedky vyplatené zákazníkom sprostredkovateľovi budú považované za prostriedky zaplatené podniku, zatiaľ čo peňažné prostriedky vyplatené podnikom sprostredkovateľovi nebudú považované za prostriedky zaplatené zákazníkovi, pokiaľ ich zákazník skutočne nedostane;

b)  požiadavka, že sprostredkovatelia poistenia musia mať k dispozícii peňažné prostriedky vo výške, ktorá vždy zodpovedá 4 % súm získaného ročného poistného, najmenej však 18 750 EUR ;

c)  požiadavka, že peňažné prostriedky zákazníka budú prevádzané prostredníctvom striktne oddelených účtov zákazníkov a že tieto účty nebudú používané na odškodnenie iných veriteľov v prípade konkurzu;

d)  požiadavka vytvorenia garančného fondu.

5.  Vykonávanie činností sprostredkovania poistenia a zaistenia si vyžaduje, aby odborné požiadavky stanovené v tomto článku boli stále splnené.

6.  Členské štáty môžu sprísniť požiadavky stanovené v tomto článku alebo doplniť ďalšie požiadavky týkajúce sa sprostredkovateľov poistenia a zaistenia zapísaných vo svojej jurisdikcii .

7.  EIOPA preskúma sumy uvedené v odsekoch 3 a 4 , aby sa zohľadnili zmeny Európskeho indexu spotrebiteľských cien, ktorý uverejňuje Eurostat. Prvé preskúmanie sa uskutoční päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice a následné preskúmania každých päť rokov po dátume predchádzajúceho preskúmania.

EIOPA vypracuje návrh regulačných predpisov, na základe ktorých sa upraví základná suma v eurách uvedená v odsekoch 3 a 4 o percentuálnu zmenu daného indexu za obdobie od nadobudnutia účinnosti tejto smernice do dátumu prvého preskúmania alebo od dátumu posledného preskúmania do dátumu nového preskúmania a zaokrúhli sa smerom nahor na celé eurá.

EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice a následné preskúmania raz za päť rokov po dátume predchádzajúceho preskúmania.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

8.  Členské štáty stanovia:

a)  pojem primerané znalosti a schopnosti sprostredkovateľa a pracovníkov poisťovní pri vykonávaní sprostredkovania poistenia s jeho zákazníkmi, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku;

b)  primerané kritériá najmä na stanovenie úrovne odborných kvalifikácií, skúseností a zručností požadovaných na vykonávanie sprostredkovania poistenia;

c)  kroky, ktorých prijatie možno primerane očakávať od sprostredkovateľov poistenia a pracovníkov poisťovní na aktualizáciu ich znalostí a schopností prostredníctvom ďalšieho odborného rozvoja v záujme zachovania primeranej úrovne výkonu.

8a.  Ak domovský členský štát zapíše sprostredkovateľa poistenia, ktorý získal odbornú kvalifikáciu alebo skúsenosti v inom členskom štáte, zváži kvalifikáciu a skúsenosti, so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES (17) a úroveň kvalifikácie, ako sa vymedzuje v rámci európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie vytvoreného podľa odporúčania Európskeho parlamentu a Rady (18) .

Článok 9

Uverejnenie pravidiel všeobecného prospechu

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich príslušné orgány vhodne uverejnili príslušné vnútroštátne právne ustanovenia na ochranu všeobecného prospechu, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti sprostredkovania poistenia a zaistenia na ich území.

2.  Členský štát, ktorý navrhne uplatňovanie a uplatňuje ustanovenia týkajúce sa sprostredkovateľov poistenia a predaja poistných produktov okrem tých, ktoré sú už stanovené v tejto smernici, zabezpečí, aby administratívna záťaž vyplývajúca z týchto ustanovení bola primeraná na ochranu spotrebiteľa. Členský štát naďalej monitoruje tieto ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že také zostanú.

3.  EIOPA predkladá štandardizovaný informačný formulár týkajúci sa pravidiel všeobecného prospechu, ktorý vyplnia príslušné orgány v každom členskom štáte. Formulár obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky príslušných orgánov, na ktorých sú uverejnené informácie o pravidlách všeobecného prospechu. Vnútroštátne príslušné orgány tieto informácie pravidelne aktualizujú a EIOPA tieto informácie sprístupňuje na svojej webovej stránke v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku so zaradením všetkých vnútroštátnych pravidiel všeobecného prospechu do príslušných oblastí práva.

4.  Členské štáty zriaďujú jednotné kontaktné miesto zodpovedné za poskytovanie informácií o pravidlách všeobecného prospechu vo svojom príslušnom členskom štáte. Týmto kontaktným miestom by mal byť vhodný príslušný orgán.

5.  EIOPA do ... [Tri roky po nadobudnutí účinnosti smernice] preskúma v správe pravidlá všeobecného prospechu uverejnené členskými štátmi a informuje Komisiu, ako sa uvádza v tomto článku v kontexte riadneho fungovania tejto smernice a vnútorného trhu.

Článok 10

Príslušné orgány

1.  Členské štáty určia príslušné orgány splnomocnené zabezpečiť vykonávanie tejto smernice. Informujú o tom Komisiu, s uvedením prípadného rozdelenia týchto povinností.

2.  Orgánmi uvedenými v odseku 1 sú buď verejné orgány, alebo orgány uznané vnútroštátnym právnym predpisom alebo verejnými orgánmi výslovne na tento účel splnomocnenými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Nesmú to byť poisťovne ani zaisťovne, ani združenia, medzi ktorých členov priamo alebo nepriamo patria poisťovne alebo zaisťovne alebo sprostredkovatelia poistenia alebo zaistenia .

3.  Príslušné orgány disponujú všetkými právomocami potrebnými na vykonávanie svojich povinností. Ak je na území členského štátu viac ako jeden príslušný orgán, členský štát zabezpečí, aby tieto orgány úzko spolupracovali, aby mohli účinne plniť svoje príslušné povinnosti.

Článok 11

Výmena informácií medzi členskými štátmi

1.  Príslušné orgány rôznych členských štátov spolupracujú, aby zabezpečili náležité uplatňovanie ustanovení tejto smernice.

2.  Príslušné orgány si vymieňajú informácie o sprostredkovateľoch poistenia a zaistenia, ak im bol uložený postih uvedený v kapitole VIII a je pravdepodobné, že takéto informácie povedú k výmazu z registra takýchto sprostredkovateľov. Príslušné orgány si môžu taktiež vymieňať všetky relevantné informácie na žiadosť niektorého orgánu.

3.  Všetky osoby povinné prijať alebo poskytnúť informácie v súvislosti s touto smernicou sú viazané služobným tajomstvom rovnakým spôsobom, ako je stanovené v článku 16 smernice Rady 92/49/EHS(19) a v článku 15 smernice Rady 92/96/EHS(20) .

Článok 12

Sťažnosti

Členské štáty zabezpečujú, aby boli vytvorené postupy, ktoré umožnia zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám, najmä združeniam spotrebiteľov, podávať sťažnosti na sprostredkovateľov poistenia a zaistenia a poisťovne a zaisťovne . O vybavení sťažnosti musí byť sťažovateľ informovaný vo všetkých prípadoch .

Článok 13

Mimosúdne urovnanie sporov

1.  V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a rady .../.../EÚ (21) a nariadením Európskeho parlamentu a rady .../.../EÚ (22) členské štáty zabezpečujú vytvorenie vhodných, účinných, nestranných a nezávislých postupov sťažností a nápravných prostriedkov na mimosúdne urovnanie sporov medzi sprostredkovateľmi poistenia a zákazníkmi a medzi poisťovňami a zákazníkmi, ak je to vhodné, prostredníctvom existujúcich orgánov. Členské štáty ďalej zabezpečujú, aby sa na postupoch mimosúdneho urovnania sporov zúčastňovali všetky poisťovne a sprostredkovatelia poistenia ▌v prípade, že výsledkom postupu je rozhodnutie, ktoré môže byť záväzné pre sprostredkovateľa alebo prípadne pre poisťovňu a klienta ;

2.  Členské štáty zabezpečujú, aby tieto orgány spolupracovali pri riešení cezhraničných sporov.

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia poistenia so sídlom na ich území informovali spotrebiteľov o názve alebo mene, poštovej adrese a adrese webovej stránky subjektov alternatívneho riešenia sporov, pod ktoré patria a ktoré sú príslušné riešiť potenciálne spory medzi nimi a spotrebiteľmi.

2b.  Sprostredkovatelia poistenia v rámci Únie, ktorí vykonávajú predaj on-line a cezhraničný predaj on-line, informujú spotrebiteľov o platforme o alternatívnom riešení sporov (ARS), ak je to vhodné, a o svojej e-mailovej adrese. Tieto informácie musia byť ľahko, priamo, zreteľne a trvalo prístupné na webovej stránke sprostredkovateľov poistenia a, ak sa ponuka realizuje prostredníctvom e-mailu alebo iného textového odkazu prenášaného elektronickými prostriedkami, uvedené v danom odkaze. Informácie musia obsahovať elektronický odkaz na domovskú stránku ARS. Sprostredkovatelia poistenia taktiež informujú spotrebiteľov o platforme ARS, keď spotrebiteľ predkladá sťažnosť sprostredkovateľovi poistenia, systému riešenia sťažností spotrebiteľov, ktorý prevádzkuje sprostredkovateľ poistenia, alebo mediátorovi spoločnosti.

2c.  Ak zákazník začne konanie na alternatívne riešenie sporu stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch voči sprostredkovateľovi poistenia alebo poisťovni v súvislosti so sporom týkajúcim sa práv a povinností stanovených podľa tejto smernice, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa má povinnosť zúčastniť sa na tomto konaní.

2d.  Na účely uplatňovania tejto smernice príslušné orgány spolupracujú medzi sebou navzájom a so subjektmi zodpovednými za uvedené mimosúdne riešenie sťažností a nápravné prostriedky uvedené v tomto článku a v rozsahu povolenom platnými právnymi aktmi Únie.

Článok 14

Obmedzenie možnosti využiť služby sprostredkovateľov

Členské štáty zabezpečujú, aby pri využívaní služieb sprostredkovateľov poistenia alebo zaistenia usadených v Únii poisťovne a zaisťovne a sprostredkovatelia poistenia a zaistenia využívali len služby sprostredkovania poistenia a zaistenia zapísaných sprostredkovateľov poistenia a zaistenia alebo osôb uvedených v článku 1 ods. 2 alebo osôb spĺňajúcich požiadavky na postup predkladania vyhlásenia uvedené v článku 4.

KAPITOLA VI

INFORMAČNÉ POVINNOSTI A PRAVIDLÁ VÝKONU OBCHODNEJ ČINNOSTI

Článok 15

Všeobecná zásada

1.  Členské štáty vyžadujú, aby sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa pri sprostredkovávaní poistenia vždy konal či konala so zákazníkmi alebo v prospech zákazníkov čestne, spravodlivo, dôveryhodne, riadne a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich zákazníkov.

2.  Všetky informácie vrátane marketingovej komunikácie, ktorú adresuje sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom, musia byť spravodlivé, jasné, prehľadné a nezavádzajúce. Marketingová komunikácia ako taká sa musí dať vždy jasne identifikovať.

Článok 16

Všeobecné informácie poskytované sprostredkovateľom poistenia alebo poisťovňou

Členské štáty stanovujú pravidlá s cieľom zabezpečiť, že:

a)  pred uzavretím každej poistnej zmluvy, alebo ak nastala významná zmena v údajoch pri ich poskytnutí zákazníkom spojeným so sprostredkovateľom po uzavretí akejkoľvek poistnej zmluvy, poskytuje sprostredkovateľ poistenia – vrátane viazaných sprostredkovateľov – zákazníkom tieto informácie:

i)  svoju totožnosť a adresu a informáciu o tom, že je sprostredkovateľom poistenia;

ii)  informáciu, či poskytuje alebo neposkytuje určitý druh poradenstva o predávaných poistných produktoch;

iii)  postupy uvedené v článku 12 umožňujúce zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám podávať sťažnosti na sprostredkovateľov poistenia a zaistenia a mimosúdne postupy sťažností a prostriedky nápravy uvedené v článku 13;

iv)  register, do ktorého bol zapísaný, a spôsob overenia jeho zápisu a

v)  informáciu, či sprostredkovateľ zastupuje zákazníka alebo či koná v prospech poisťovne a v jej mene;

b)  pred uzavretím každej poistnej zmluvy poskytuje poisťovňa zákazníkom tieto informácie:

i)  svoju totožnosť a adresu a informáciu o tom, že je poisťovňou;

ii)  informáciu, či poskytuje alebo neposkytuje určitý druh poradenstva o predávaných poistných produktoch;

iii)  postupy uvedené v článku 12 umožňujúce zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám podávať sťažnosti na poisťovne a mimosúdne postupy sťažností a prostriedky nápravy uvedené v článku 13.

Článok 17

Konflikt záujmov a transparentnosť

1.  Pred uzavretím každej poistnej zmluvy poskytuje sprostredkovateľ poistenia ▌ zákazníkovi aspoň tieto informácie:

a)  či má v danej poisťovni priamu alebo nepriamu účasť väčšiu ako 10 % hlasovacích práv alebo základného imania;

b)  či má daná poisťovňa alebo materský podnik danej poisťovne priamu alebo nepriamu účasť u sprostredkovateľa väčšiu ako 10 % hlasovacích práv alebo základného imania ;

c)  v súvislosti s ponúkanou zmluvou, či:

i)  poskytuje poradenstvo na základe nestrannej a osobnej analýzy, alebo

ii)  je zmluvne zaviazaný vykonávať obchodnú činnosť sprostredkovania poistenia výhradne s jednou alebo viacerými poisťovňami. V takom prípade poskytne názvy týchto poisťovní, alebo

iii)  nie je zmluvne zaviazaný vykonávať obchodnú činnosť sprostredkovania poistenia výhradne s jednou alebo viacerými poisťovňami a neposkytuje poradenstvo na základe nestrannej a osobnej analýzy. V takom prípade poskytne názvy poisťovní, s ktorými môže vykonávať a vykonáva obchodnú činnosť ;

e)  či vo vzťahu k poistnej zmluve pracuje:

i)  na základe poplatku, teda odmeny platenej priamo zákazníkom, alebo

ii)  na základe provízie akéhokoľvek druhu, ktorá je odmenou zahrnutou do poistného, alebo

iii)  na základe kombinácie bodov i) a ii);

ea)  či je zdrojom odmeny vo vzťahu k poistnej zmluve:

i)  držiteľ zmluvy;

ii)  poisťovňa;

iii)  iný sprostredkovateľ poistenia;

iv)  kombinácia bodov i), ii) a iii);

Členské štáty môžu požadovať dodatočné informácie v súlade s článkom 17a;

2.  Spotrebiteľ má právo požadovať dodatočné podrobné informácie, ako sa uvádza v ods. 1 písm. ea).

3.  Poisťovňa pri priamom predaji poistenia zákazníkom informuje zákazníka, či sa zamestnancom za distribúciu a správu predmetného poistného produktu vypláca akákoľvek variabilná provízia.

5a.  V prípadoch konfliktu záujmov a v záujme podpory spravodlivej hospodárskej súťaže sa spotrebiteľovi poskytujú informácie o relevantných kvantitatívnych prvkoch, čo sa týka koncepcií, ako sa uvádza v ods. 1 písm. ea) a ods. 3 tohto článku a za rovnakých podmienok. V súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 EIOPA do 31. decembra 2015 vypracuje a pravidelne aktualizuje usmernenia na zaručenie súdržného uplatňovania tohto článku.

Článok 17 a

Sprístupnenie informácií

Členské štáty môžu stanoviť alebo zachovať dodatočné informačné povinnosti pre sprostredkovateľov poistenia a poisťovne, čo sa týka výšky odmeny, poplatkov, provízií alebo nepeňažných výhod vo vzťahu k poskytovaniu sprostredkovania za podmienky, že členský štát zachová rovnosť podmienok pre všetky distribučné kanály, nenaruší hospodársku súťaž a dodrží právo Únie, a za predpokladu úmernosti z toho vyplývajúcej administratívnej záťaže k zamýšľanej úrovni ochrany spotrebiteľa.

Článok 18

Poradenstvo a normy predaja

1.  Ak sa poradenstvo poskytuje pre uzatvorením konkrétnej zmluvy určí sprostredkovateľ poistenia – vrátane viazaných sprostredkovateľov – alebo poisťovňa na základe informácií poskytnutých zákazníkom:

a)  požiadavky a potreby tohto zákazníka;

b)  ▌základné dôvody odporúčania pre zákazníka o konkrétnom poistnom produkte ▌.

2.  Podrobnosti uvedené v ods. 1 písm. a) a b) sa musia upraviť v súlade so zložitosťou navrhovaného poistného produktu a úrovňou finančného rizika pre zákazníka, a to bez ohľadu na zvolený spôsob distribúcie .

3.  Ak sprostredkovateľ poistenca alebo poisťovňa poskytujú poradenstvo na základe nestrannej analýzy , sú povinné poskytnúť takéto poradenstvo na základe nestrannej analýzy dostatočne veľkého počtu poistných zmlúv dostupných na trhu, ktorá im umožní vydať osobné odporúčanie v najlepšom záujme spotrebiteľa , v súlade s odbornými kritériami, o tom, ktorá poistná zmluva bude najvhodnejšia pre potreby zákazníka.

4.  Pred uzavretím zmluvy musí sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa bez ohľadu na to, či sa poskytuje poradenstvo alebo nie, poskytnúť zákazníkovi príslušné informácie o poistnom produkte zrozumiteľnou formou s cieľom umožniť zákazníkovi urobiť informované rozhodnutie s prihliadnutím na zložitosť poistného produktu a typ zákazníka. Tieto informácie sa poskytnú prostredníctvom štandardizovaného informačného formulára v zrozumiteľnom jazyku v rámci informačného dokumentu o produkte. Musí obsahovať aspoň tieto údaje:

a)  informácie o druhu poistenia;

b)  popis poistených rizík a nezahrnutých rizík;

c)  spôsoby platenia poistného a trvania platieb;

d)  vyňatia;

e)  povinnosti na začiatku zmluvy;

f)  povinnosti počas trvania zmluvy;

g)  povinnosti v prípade uplatnenia poistnej udalosti;

h)  doba platnosti zmluvy vrátane začiatku a konca zmluvy;

i)  spôsoby ukončenia platnosti zmluvy.

4a.   Odsek 4 sa neuplatňuje na:

a)  investičné produkty, ako sa vymedzujú v článku 4a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady .../.../EÚ (23) ; alebo

b)  predaj produktov investičného poistenia uvedených v kapitole VII tejto smernice.

Článok 19

Výnimky z informačných povinností a doložka o flexibilite

1.  Informácie uvedené v článkoch 16, 17 a 18 nemusia byť poskytnuté , ak sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa sprostredkúvajú poistenie veľkých rizík, v prípade sprostredkovania sprostredkovateľmi zaistenia alebo zaisťovňami, ani vo vzťahu k profesionálnym zákazníkom uvedeným v prílohe .

2.  Členské štáty si môžu zachovať alebo prijať prísnejšie predpisy týkajúce sa informačných požiadaviek uvedených v článkoch 16, 17 a 18 za predpokladu, že takéto ustanovenia sú v súlade s právnymi predpismi Únie . Členské štáty oznámia takéto vnútroštátne právne predpisy orgánu EIOPA a Komisii.

2a.  Členské štáty, ktoré ponechajú v platnosti alebo prijmú prísnejšie predpisy vzťahujúce sa na sprostredkovateľov poistenia, musia zabezpečiť, aby tieto predpisy boli v súlade so zásadami rovnakých podmienok a aby administratívna záťaž vyplývajúca z týchto ustanovení bola primeraná k výhodám ochrany spotrebiteľa.

3.  V záujme zavedenia vysokej úrovne transparentnosti všetkými vhodnými prostriedkami EIOPA zabezpečí, aby informácie, ktoré získa, týkajúce sa vnútroštátnych právnych predpisov boli taktiež oznámené spotrebiteľom, sprostredkovateľom poistenia a poisťovniam.

Článok 20

Podmienky týkajúce sa informácií

1.  Všetky informácie, ktoré majú byť poskytnuté v súlade s článkami 16, 17 a 18, budú oznámené zákazníkom :

a)  na papierovom nosiči;

b)  jasným a presným spôsobom, zrozumiteľným pre zákazníka; ako aj

c)  v úradnom jazyku členského štátu, ktorého sa týka riziko, alebo členského štátu záväzku, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú. Poskytnú sa bezplatne.

2.  Odchylne od ods. 1 písm. a) sa informácie uvedené v článkoch 16, 17 a 18 môžu poskytovať zákazníkovi jedným z týchto spôsobov:

a)  použitím iného trvalého nosiča ako papier, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 4; alebo

b)  prostredníctvom webovej stránky, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 5.

3.  Ak sa však informácie uvedené v článkoch 16, 17 a 18 poskytujú s použitím trvalého nosiča iného než papier alebo prostredníctvom webovej stránky, zákazníkovi sa na jeho žiadosť bezplatne poskytuje papierová kópia.

4.  Informácie uvedené v článkoch 16, 17 a 18 možno poskytnúť s použitím trvalého nosiča iného než papier, ak sú splnené tieto podmienky:

a)  použitie trvalého nosiča je vhodné v kontexte obchodnej činnosti vykonávanej medzi sprostredkovateľom alebo poisťovňou a zákazníkom a

b)  zákazník si mohol vybrať medzi informáciami na papierovom nosiči a na trvalom nosiči a rozhodol sa pre tento iný nosič.

5.  Informácie uvedené v článkoch 16, 17 a 18 možno poskytnúť prostredníctvom webovej stránky, ak je určená osobitne pre zákazníka alebo ak sú splnené tieto podmienky:

a)  poskytnutie informácií uvedených v článkoch 16, 17 a 18 prostredníctvom webovej stránky je vhodné v kontexte obchodnej činnosti vykonávanej medzi sprostredkovateľom alebo poisťovňou a zákazníkom;

b)  zákazník súhlasil s poskytnutím informácií uvedených v článkoch 16, 17 a 18 prostredníctvom webovej stránky;

c)  zákazník bol elektronicky informovaný o adrese danej webovej stránky a o mieste na danej webovej stránke, kde možno získať prístup k informáciám uvedeným v článkoch 16, 17 a 18;

d)  zaistí sa, aby informácie uvedené v článkoch 16, 17 a 18 boli k dispozícii na danej webovej stránke tak dlho, ako ju môže zákazník primerane potrebovať na konzultácie.

6.  Na účely odsekov 4 a 5 sa poskytovanie informácií s použitím trvalého nosiča iného než papier alebo prostredníctvom webovej stránky považuje za vhodné v kontexte obchodnej činnosti vykonávanej medzi sprostredkovateľom alebo poisťovňou a zákazníkom, ak existuje dôkaz, že zákazník má pravidelný prístup na internet. Za takýto dôkaz sa považuje skutočnosť, že zákazník poskytol emailovú adresu na účely tejto obchodnej činnosti.

7.  V prípade predaja prostredníctvom telefónu musia byť predchádzajúce informácie poskytnuté zákazníkovi v súlade s pravidlami Únie uplatniteľnými na marketing spotrebiteľských finančných služieb na diaľku. Okrem toho potom, ako si zákazník vybral možnosť získať informácie na inom nosiči ako papier v súlade s odsekom 4, sa informácie poskytujú zákazníkovi v súlade s odsekom 1 alebo 2 ihneď po uzavretí poistnej zmluvy.

Článok 21a

Viazaný a balíkový predaj

1.  Ak sa poistenie ponúka spolu s inou službou alebo doplnkovým produktom ako súčasť balíka alebo ako podmienka prijatia tejto dohody alebo balíka, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa informujú zákazníka o možnosti zakúpenia rôznych komponentov spoločne alebo oddelene za podmienky oddeleného vykázania poistného alebo cien každého komponentu. Nezabraňuje to sprostredkovaniu poistných produktov s rôznymi úrovňami poistného krytia alebo s rizikovými politikami kryjúcimi mnohé poistenia.

2.  Ak je pravdepodobné, že sa riziká vyplývajúce z takejto dohody alebo balíka ponúknutej/-ého zákazníkovi budú odlišovať od rizík spojených so samostatnými komponentmi, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa na žiadosť zákazníka poskytnú primeraný popis rôznych komponentov dohody alebo balíka a spôsob, akým ich vzájomné pôsobenie mení riziká.

3.  EIOPA v spolupráci s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) ESMA prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu do ... [18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] vypracuje a pravidelne aktualizuje usmernenia na hodnotenie praktík v oblasti krížového predaja a dohľad nad nimi, najmä v situáciách, keď tieto praktiky nie sú v súlade s článkom 15 ods. 1.

4.  Členské štáty zaručia, aby v prípade, že sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytujú poradenstvo zaručili, aby celkový balík poistných produktov spĺňal požiadavky a potreby zákazníka.

5.  Členské štáty si môžu ponechať v platnosti alebo prijať dodatočné prísnejšie opatrenia alebo v konkrétnom prípade zakročiť, ak treba zakázať predaj poistenia spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka alebo ako podmienku prijatia inej dohody alebo balíka, ak môžu preukázať, že takéto praktiky sú na spotrebiteľov škodlivý vplyv.

KAPITOLA VII

ĎALŠIE POŽIADAVKY NA OCHRANU SPOTREBITEĽA V SÚVISLOSTI S PRODUKTMI INVESTIČNÉHO POISTENIA

Článok 22

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola ukladá dodatočné požiadavky k požiadavkám uvedeným v článkoch 15, 16, 17 a 18 na činnosti sprostredkovania poistenia, keď sú tieto činnosti vykonávané v súvislosti s predajom produktov založených na investičnom poistení:

a)  sprostredkovateľom poistenia;

b)  poisťovňou.

Článok 23

Konflikt záujmov

1.  Členské štáty vyžadujú od sprostredkovateľov poistenia a poisťovní, aby prijali všetky náležité opatrenia na identifikáciu konfliktov záujmov medzi sebou navzájom (vrátane svojich manažérov, zamestnancov a viazaných sprostredkovateľov poistenia) alebo akoukoľvek osobou s nimi priamo alebo nepriamo spojenou v rámci ovládania a ich zákazníkmi alebo medzi jedným zákazníkom a iným zákazníkom, ktoré vzniknú počas vykonávania činností sprostredkovania poistenia.

2.  V prípade, že organizačné alebo administratívne opatrenia, ktoré prijme sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa v súlade s článkami 15, 16 a 17, nie sú dostatočné na to, aby s odôvodnenou istotou zabezpečili, že sa zabráni rizikám poškodenia záujmov zákazníka ▌, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa zákazníkovi jasne poskytnú informácie o všeobecnom charaktere a podľa potreby o zdrojoch konfliktov záujmov pred uskutočnením obchodu v jeho mene ▌.

2a.  Poskytnutie informácií podľa odseku 2:

a)  sa vykoná na trvalom nosiči; a

b)  zahŕňa dostatočné podrobnosti, pričom sa zohľadní povaha zákazníka, aby sa tomuto zákazníkovi umožnilo prijať informované rozhodnutie, čo sa týka činností sprostredkovania poistenia, v súvislosti s ktorými dochádza ku konfliktu záujmov.

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 33 prijímať delegované akty týkajúce sa :

a)  vymedzenia krokov ▌, ktorých prijatie možno primerane očakávať od sprostredkovateľov poistenia alebo  poisťovní na identifikovanie, prevenciu, riešenie a zverejňovanie konfliktov záujmov pri vykonávaní činností sprostredkovania poistenia;

b)  stanovenia vhodných kritérií na určenie druhov konfliktov záujmov, ktorých existencia môže poškodiť záujmy zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov sprostredkovateľa poistenia alebo poisťovne.

Článok 24

Všeobecné zásady a informácie pre zákazníkov

1.  Členské štáty zaručujú , aby sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa pri výkone činností sprostredkovania poistenia so zákazníkmi alebo pre nich konali čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich zákazníkov a dodržiavali najmä zásady stanovené v tomto článku a v článku 25.

2.  Všetky informácie vrátane marketingovej komunikácie, ktorú adresuje sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom, musia byť jasné, prehľadné a nezavádzajúce. Marketingová komunikácia ako taká sa musí dať jasne identifikovať.

3.  Zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom sa musia poskytnúť primerané informácie o:

a)  sprostredkovateľovi poistenia alebo poisťovni a jeho/jej službách: ak sa poskytuje poradenstvo, v informáciách sa spresní, či sa poradenstvo poskytuje na nezávislom základe a či je založené na širokej alebo obmedzenejšej analýze trhu, a uvedie sa, či sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytne zákazníkovi priebežné posúdenie vhodnosti investičného produktu založeného na poistení odporúčaného zákazníkovi;

b)  investičných produktoch založených na poistení a navrhovaných investičných stratégiách: toto by malo zahŕňať príslušné poučenia a upozornenia v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami do týchto nástrojov alebo vzhľadom na konkrétne investičné stratégie; ▐

(ba)  všetkých nákladoch a pridružených poplatkoch súvisiacich so službami sprostredkovania alebo vedľajšími službami, ktoré musia zahŕňať náklady na poradenstvo a podľa okolností náklady na finančné nástroje odporúčané klientovi, ako aj o tom, akým spôsobom ich klient môže uhradiť, vrátane akýchkoľvek platieb tretej strane. [Pozm. návrh 8]

3a.  Informácie o všetkých nákladoch a poplatkoch vrátane nákladov a poplatkov v súvislosti so službou sprostredkovania a poistným produktom, ktoré nie sú spôsobené výskytom základného trhového rizika, musia byť zhrnuté, aby klient poznal celkové náklady, ako aj kumulatívny vplyv na návratnosť investície, a rozpis obsahujúci jednotlivé položky, ak to klient žiada. Ak je to vhodné, tieto informácie sa poskytujú klientovi pravidelne, najmenej raz ročne, v priebehu životnosti investície.

Informácie uvedené v prvom pododseku a v odseku 6a sa poskytujú v zrozumiteľnej forme takým spôsobom, aby klienti alebo potenciálni klienti správne porozumeli charakteru a rizikám investičnej služby a konkrétnemu druhu ponúkaného poistného investičného produktu a následne informovane prijali investičné rozhodnutia. Členské štáty môžu povoliť, aby sa tieto informácie poskytovali v štandardizovanej forme. [Pozm. návrh 9]

4.  Informácie uvedené v odsekoch 2 a 3 by sa mali poskytovať zrozumiteľnou formou takým spôsobom, aby boli zákazníci alebo potenciálni zákazníci primerane schopní pochopiť charakter a riziká konkrétneho typu investičného produktu založeného na poistení , ktorý je im ponúkaný a aby mohli následne urobiť informované investičné rozhodnutia. Tieto informácie sa môžu poskytovať v štandardizovanej forme v súlade s článkom 18 ods. 4 .

5.  Členské štáty vyžadujú, aby v prípade, že sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa informuje zákazníka, že poistné poradenstvo sa poskytuje na nezávislom základe, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa oznámil alebo oznámila zákazníkovi povahu odmeny získanej vo vzťahu k poistnej zmluve :

a)  rozsah poistných produktov, z ktorého odporúčanie vychádza, a najmä či je tento rozsah obmedzený na poistné produkty vydané alebo poskytované subjektmi, ktoré majú úzke väzby so sprostredkovateľom, ktorý zastupuje zákazníka;

5a.  Členské štáty môžu okrem toho zakázať alebo ešte viac obmedziť ponuku alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo nepeňažných výhod od tretích strán vo vzťahu k poskytovaniu poistného poradenstva. To môže zahŕňať požiadavku, aby sa akékoľvek takéto poplatky, provízie alebo nepeňažné výhody vrátili klientovi alebo použili ako protiúčet vo vzťahu k poplatkom zaplateným klientom.

Členské štáty môžu ďalej vyžadovať, aby v prípade, že sprostredkovateľ informuje klienta o tom, že poradenstvo sa poskytuje bezplatne, sprostredkovateľ posúdil dodatočne veľký počet poistných produktov dostupných na trhu, ktoré sú dostatočne diverzifikované z hľadiska ich typu a emitentov alebo poskytovateľov produktov na to, aby sa zaručila možnosť vhodného dosiahnutia cieľov klienta , a ktoré sa neobmedzujú na poistné produkty vydané alebo poskytované subjektmi, ktoré majú úzke väzby so sprostredkovateľom.

5b.  Sprostredkovateľ poistenia musí udržiavať a vykonávať účinné organizačné a administratívne opatrenia s cieľom prijať všetky náležité opatrenia na zabránenie konfliktom záujmov v zmysle článku 23, ktorými by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené záujmy jej klientov.

Poisťovňa, ktorá vytvára finančné nástroje na predaj klientom, udržiava, prevádzkuje a preskúmava postup schvaľovania každého poistného produktu alebo významnej úpravy existujúcich poistných produktov pred tým, ako sú uvedené na trh alebo distribuované klientom.

V rámci postupu schvaľovania produktu sa určuje identifikovaný cieľový trh koncových klientov v rámci príslušnej kategórie klientov pre každý produkt a zabezpečuje, že sú hodnotené všetky príslušné riziká pre určený cieľový trh, a že zamýšľaná stratégia distribúcie je v súlade s identifikovaným cieľovým trhom.

Poisťovňa tiež pravidelne skúma finančné nástroje ponúkané alebo uvádzané na trh spoločnosťou, pričom prihliada na akékoľvek udalosti, ktoré by mohli významne ovplyvniť potenciálne riziko pre identifikovaný cieľový trh, s cieľom posúdiť aspoň to, či je výrobok v súlade s potrebami identifikovaného cieľového trhu a či je plánovaná stratégia distribúcie naďalej vhodná. [Pozm. návrh 11]

6.  EIOPA do ... [18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] vypracuje a pravidelne aktualizuje usmernenia na hodnotenie praktík v oblasti krížového predaja a dohľad nad nimi, najmä v situáciách, keď tieto praktiky nie sú v súlade s odsekom 1.

7.  Komisii je splnomocnená v súlade s článkom 33 prijímať delegované akty týkajúce sa určenia zásad, ktoré musia sprostredkovatelia poistenia a poisťovne dodržiavať ▌pri výkone činností sprostredkovania poistenia svojim zákazníkom. Tieto delegované akty zohľadnia:

a)  povaha služieb ponúkaných alebo poskytovaných zákazníkovi alebo potenciálnemu zákazníkovi pri zohľadnení druhu, predmetu, veľkosti a frekvencie transakcií;

b)  povaha investičných produktov založených na poistení , ktoré sa ponúkajú alebo o ktorých sa uvažuje, vrátane rôznych druhov produktov;

Článok 25

Posúdenie vhodnosti a primeranosti a poskytovanie správ zákazníkom

1.  Sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa pri poskytovaní poradenstva získava potrebné informácie o znalostiach a skúsenostiach zákazníka alebo potenciálneho zákazníka v investičnej oblasti týkajúcej sa konkrétneho druhu produktu ▌, ako aj o finančnej situácii zákazníka alebo potenciálneho zákazníka a jeho investičných cieľoch, aby mohol sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa odporučiť zákazníkovi alebo potenciálnemu zákazníkovi činnosti sprostredkovania poistenia alebo investičné produkty založené na poistení , ktoré sú pre neho vhodné.

2.  Členské štáty zabezpečujú, aby sprostredkovatelia poistenia a poisťovne pri vykonávaní činností sprostredkovania poistenia, ktoré sú iné ako činnosti uvedené v ods. 1, požiadali zákazníka alebo potenciálneho zákazníka, aby poskytol informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach ▌v investičnej oblasti týkajúcej sa konkrétneho druhu investičného produktu založeného na poistení ▌, ktorý sa ponúka alebo žiada , aby mohol sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa posúdiť primeranosť plánovanej činnosti sprostredkovania alebo produktu založeného na poistení pre zákazníka.

V prípade, že sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa na základe informácií získaných podľa predchádzajúceho pododseku zastáva názor, že investičný produkt založený na poistení ▌nie je pre zákazníka alebo potenciálneho zákazníka primeraná, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa na to zákazníka alebo potenciálneho zákazníka upozorní. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej forme.

V prípade, že zákazníci alebo potenciálni zákazníci neposkytnú informácie uvedené v prvom pododseku, alebo v prípade, že poskytnú nedostatočné informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa ich upozorní, že nemôžu určiť, či je plánovaný investičný produkt založený na poistení pre nich primeraný. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej forme.

2a.  Členské štáty umožnia sprostredkovateľom poistenia alebo poisťovniam, aby pri vykonávaní činností sprostredkovania poistenia, ktoré pozostávajú iba z vykonávania príkazov zákazníka, poskytovali tieto činnosti svojim zákazníkom bez toho, aby potrebovali získať informácie alebo prijať rozhodnutie ustanovené v odseku 2, keď sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  činnosti súvisia z jedným z týchto investičných produktov založených na poistení:

i)  zmluvy, ktoré umožňujú pozíciu investícií iba voči finančným nástrojom, ktoré sa podľa smernice .../.../EÚ [MiFID] považujú za nekomplexné a neobsahujú štruktúru, na základe ktorej sú súvisiace riziká pre zákazníka ťažko zrozumiteľné; alebo

ii)  iné nekomplexné investície založené na poistení na účely tohto odseku;

b)  sprostredkovanie poistenia sa uskutočňuje na podnet zákazníka alebo potenciálneho zákazníka;

c)  zákazník alebo potenciálny zákazník bol štandardizovanou alebo neštandardizovanou formou jasne informovaný o tom, že pri poskytovaní tejto činnosti sprostredkovania poistenia sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa nie sú povinní posúdiť vhodnosť ponúkaného investičného produktu založeného na poistení alebo poskytovanej činnosti sprostredkovania poistenia a že zákazník alebo potenciálny zákazník nevyužíva výhodu zodpovedajúcej ochrany na základe príslušných pravidiel výkonu obchodnej činnosti

d)  sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa plnia svoje povinnosti podľa článku 23.

3.  Sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa vytvorí záznam, ktorý obsahuje dokument alebo dokumenty ▌dohodnutý/-é medzi ním/ňou a zákazníkom, v ktorých sa stanovujú práva a povinnosti zmluvných strán a ďalšie podmienky, za ktorých sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa budú pre zákazníka vykonávať činnosti sprostredkovania poistenia . Práva a povinnosti zmluvných strán možno ustanoviť formou odkazu na iné dokumenty alebo právne texty.

4.  Sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytnú zákazníkovi primerané správy o poskytnutej činnosti sprostredkovania poistenia ▌ . Tieto správy obsahujú pravidelné oznámenia zákazníkom s prihliadnutím na druh a zložitosť príslušných investičných produktov založených na poistení a povahu činnosti sprostredkovania poistenia vykonávanej pre zákazníka a v prípade potreby obsahujú náklady súvisiace s činnosťami vykonanými v mene zákazníka. ▐

Pri poskytovaní poradenstva sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa pred dohodnutím investičného produktu založeného na poistení so zákazníkom poskytne zákazníkovi vyhlásenie o vhodnosti na trvalom nosiči s uvedením vydaného odporúčania a s informáciou, ako toto odporúčanie spĺňa preferencie, ciele a iné charakteristiky zákazníka.

V prípade, že sa dohoda uzatvára s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, čo bráni poskytnúť vyhlásenie o vhodnosti vopred, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa môže poskytnúť písomné vyhlásenie o vhodnosti na trvalom nosiči bezprostredne po tom, ako je klient viazaný akoukoľvek dohodou.

5.  Komisii je splnomocnená v súlade s článkom 33 prijímať delegované akty týkajúce sa určenia zásad, ktoré musia sprostredkovatelia poistenia a poisťovne dodržiavať ▌pri poskytovaní činností sprostredkovania poistenia svojim zákazníkom. Tieto delegované akty zohľadnia :

a)  povaha služieb ponúkaných alebo poskytovaných zákazníkovi alebo potenciálnemu zákazníkovi pri zohľadnení druhu, predmetu, veľkosti a frekvencie transakcií;

b)  povahu produktov, ktoré sa ponúkajú alebo posudzujú, vrátane rôznych druhov finančných nástrojov a bankových vkladov uvedených v článku 1 ods. 2 smernice 2014/.../EÚ [MiFID];

ba)  retailový alebo profesionálny charakter zákazníka alebo potenciálneho zákazníka.

5a.  EIOPA do ... [18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] vypracuje a pravidelne aktualizuje usmernenia na hodnotenie investičných produktov založených na poistení, ktoré obsahujú štruktúru, na základe ktorej sú súvisiace riziká pre zákazníka ťažko zrozumiteľné v súlade s odsekom 3 písm. a).

KAPITOLA VIII

POSTIHY A INÉ OPATRENIA

Článok 26

Administratívne postihy a iné opatrenia

1.  Členské štáty zabezpečujú, aby ich administratívne postihy a iné opatrenia boli účinné, primerané a odradzujúce.

2.  Členské štáty zabezpečujú, že keď sa povinnosti vzťahujú na poisťovne alebo zaisťovne alebo sprostredkovateľov poistenia alebo zaistenia, možno v prípade porušenia uplatniť administratívne postihy a iné opatrenia na členov ich riadiaceho orgánu a akékoľvek iné fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za porušenie.

3.  Príslušné orgány musia mať všetky vyšetrovacie právomoci, ktoré sú potrebné na vykonávanie ich funkcií. Pri výkone svojich [...]právomocí ukladať postihy príslušné orgány úzko spolupracujú, aby sa zabezpečilo, že postihy alebo iné opatrenia prinesú želané výsledky, a koordinujú svoje kroky pri riešení cezhraničných prípadov so zreteľom na požiadavku správneho spracovania údajov v súlade so smernicou 95/46/ES a nariadením (ES) č. 45/2001 . Príslušné orgány môžu požadovať dokumenty alebo iné informácie na základe formálneho rozhodnutia, v ktorom bude uvedený právny základ žiadosti o informácie, termín na splnenie a právo adresáta na súdne preskúmanie rozhodnutia.

Článok 27

Zverejnenie postihov

Členské štáty zabezpečujú, aby príslušný orgán ▌uverejnil každý postih alebo iné opatrenie, ktoré boli uložené za porušenie ustanovení vnútroštátnych ustanovení prijatých pri vykonávaní tejto smernice vrátane informácií o druhu a povahe porušenia a totožnosti osôb zodpovedných za toto porušenie až potom, ako je postih alebo iné opatrenie konečné a nemožno sa voči nemu odvolať alebo požiadať o jeho súdne preskúmanie . V prípade, že by uverejnenie spôsobilo neprimeranú ujmu dotknutým stranám, príslušné orgány uverejnia postihy anonymne.

Článok 28

Porušenia

1.  Tento článok sa vzťahuje na:

a)  sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia, ktorý nie je zapísaný v členskom štáte a nepatrí do rozsahu pôsobnosti článku 1 ods. 2 alebo článku 4;

b)  osobu poskytujúcu činnosti poistenia ako vedľajšiu činnosť bez predloženia vyhlásenia v zmysle článku 4 alebo osobu, ktorá predložila toto vyhlásenie, ale v súvislosti s ktorou nie sú splnené požiadavky stanovené v článku 4;

c)  poisťovňu alebo zaisťovňu alebo sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia využívajúceho služby sprostredkovania poistenia alebo zaistenia poskytované osobami, ktoré nie sú zapísané v členskom štáte, ani sa neuvádzajú v článku 1 ods. 2 a ktoré nepredložili vyhlásenie podľa článku 4;

d)  sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia, ktorý bol zapísaný do registra pomocou nepravdivých vyhlásení alebo akýchkoľvek iných nezákonných prostriedkov v rozpore s článkom 3;

e)  sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia alebo poisťovňu, ktorá nesplnila ustanovenia článku 8;

f)  poisťovňu alebo sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia, ktorí nedodržiavajú požiadavky na výkon obchodnej činnosti v súlade s kapitolou VI a VII.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch uvedených v odseku 1 administratívne postihy a iné opatrenia, ktoré sa môžu uplatniť, zahŕňali aspoň:

a)  verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza fyzická alebo právnická osoba a povaha porušenia;

b)  príkaz, aby fyzická alebo právnická osoba upustila od konania a zdržala sa opakovania tohto konania;

c)  v prípade sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia zrušenie zápisu v súlade s článkom 3;

d)  dočasný zákaz pre akéhokoľvek člena riadiaceho orgánu sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia alebo poisťovne alebo zaisťovne ▌, ktorý nesie zodpovednosť, vykonávať funkcie u sprostredkovateľov poistenia alebo sprostredkovateľov zaistenia alebo v poisťovniach alebo zaisťovniach;

e)  v prípade právnickej osoby administratívne peňažné postihy do výšky 10 % celkového ročného obratu právnickej osoby v predchádzajúcom hospodárskom roku; v prípade, že je právnická osoba dcérskou spoločnosťou materského podniku, relevantným celkovým ročným obratom je celkový ročný obrat vyplývajúci z konsolidovanej účtovnej závierky konečného materského podniku za predchádzajúci hospodársky rok;

f)  v prípade fyzickej osoby administratívne peňažné postihy do výšky 5 000 000 EUR alebo v členských štátoch, v ktorých euro nie je oficiálnou menou, zodpovedajúca hodnota v národnej mene k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice; ako aj

V prípade, že je možné určiť výhody z porušenia, členské štáty zabezpečujú, aby maximálna úroveň nebola nižšia ako dvojnásobok týchto výhod.

Článok 29

Efektívne uplatňovanie postihov

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pri určovaní druhu administratívnych postihov alebo iných opatrení a výšky administratívnych peňažných postihov vzali do úvahy všetky relevantné okolnosti a v prípade potreby aj:

a)  závažnosti a trvania porušenia;

b)  miery zodpovednosti zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby;

c)  finančnej sily zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby podľa celkového obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby;

d)  významu ziskov, ktoré nadobudla zodpovedná fyzická alebo právnická osoba, alebo strát, ktorým predišla, pokiaľ ich možno stanoviť;

e)  strát tretích strán spôsobených porušením, pokiaľ ich možno stanoviť;

f)  úrovne spolupráce zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby s príslušným orgánom; ako aj

g)  predchádzajúcich porušení zo strany zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby.

3.  Touto smernicou nie je dotknutá právomoc hostiteľských členských štátov prijať primerané opatrenia na prevenciu alebo sankcionovanie priestupkov spáchaných na ich územiach, ktoré sú v rozpore s právnymi alebo administratívnymi predpismi prijatými v záujme všeobecného prospechu. To musí zahŕňať možnosť zabrániť sprostredkovateľom poistenia alebo zaistenia, ktorí priestupok spáchali, vykonávať akékoľvek ďalšie činnosti na území hostiteľských členských štátov. ▌

Článok 30

Ohlasovanie porušení

1.  Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné orgány zaviedli účinné mechanizmy na podporu oznamovania porušení vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonáva táto smernica, príslušným orgánom.

2.  Tieto opatrenia obsahujú aspoň:

a)  osobitné postupy prijímania správ a následné opatrenia;

b)  primeranú ochranu vrátane prípadnej anonymity pre tých, ktorí oznámia porušenia, ku ktorým došlo v rámci ich subjektu, a

c)  ochranu osobných údajov týkajúcich sa osoby, ktorá oznámi porušenie, a fyzickej osoby, ktorá je údajne zodpovedná za porušenie, v súlade so zásadami stanovenými v smernici 95/46/ES.

Totožnosť ohlasujúcich osôb a osôb údajne zodpovedných za porušenie je utajovaná vo všetkých fázach postupu s výnimkou prípadu, ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch vyžaduje zverejnenie v súvislosti s ďalším vyšetrovaním alebo následným súdnym procesom.

Článok 31

Predkladanie informácií týkajúcich sa postihov EIOPA

1.  Členské štáty poskytujú EIOPA každý rok súhrnné informácie týkajúce sa všetkých administratívnych opatrení alebo administratívnych postihov uložených v súlade s článkom 26.

Príslušné orgány poskytujú orgánu EIOPA každý rok súhrnné informácie týkajúce sa všetkých administratívnych opatrení alebo administratívnych postihov uložených v súlade s článkom 26.

2.  Ak príslušný orgán zverejní administratívne opatrenie alebo administratívny postih, podá o tejto skutočnosti zároveň správu EIOPA.

3.  EIOPA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem týkajúcich sa postupov a formulárov na predkladanie informácií podľa tohto článku.

EIOPA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do ... [Šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

KAPITOLA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Ochrana údajov

1.  Členské štáty uplatňujú smernicu 95/46/ES, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch podľa tejto smernice.

2.  Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, ktoré vykonáva EIOPA podľa tejto smernice, uplatňuje sa nariadenie (ES) č. 45/2001.

Článok 33

Delegované akty

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 34 prijímať delegované akty týkajúce sa článkov ▌23, 24 a 25.

Článok 34

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch ▌23, 24 a 25 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch ▌23, 24 a 25 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov ▌23, 24 a 25 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace .

Článok 34a

Ďalšie ustanovenia o návrhu regulačných technických noriem

1.  Bez ohľadu na akúkoľvek lehotu určenú na predloženie návrhu regulačných technických noriem Komisii, Komisia predloží svoje návrhy v intervaloch 12, 18 a 24 mesiacov.

2.  Komisia neprijme regulačné technické normy, ak je čas na kontrolu zo strany Európskeho parlamentu skrátený z dôvodu prázdnin na menej ako dva mesiace vrátane akéhokoľvek predĺženia.

3.  Európske orgány dohľadu môžu konzultovať s Európskym parlamentom počas etáp vypracúvania návrhov regulačných technických noriem, najmä ak existujú obavy v súvislosti s rozsahom pôsobnosti tejto smernice.

4.  Ak príslušný výbor Európskeho parlamentu zamietol regulačné technické normy a do najbližšej plenárnej schôdze ostáva menej než dva týždne, Európsky parlament môže predĺžiť svoj termín na kontrolu až do druhej najbližšej plenárnej schôdze.

5.  V prípade odmietnutia regulačných technických noriem a ak majú zistené problémy obmedzený rozsah, môže Komisia prijať urýchlený časový plán podávania revidovaných návrhov regulačných technických noriem.

6.  Komisia zabezpečí, aby všetky otázky Európskeho parlamentu vznesené formálne prostredníctvom predsedu príslušného výboru boli urýchlene zodpovedané pred prijatím návrhu regulačných technických noriem.

Článok 35

Preskúmanie a hodnotenie

1.  Do ... [Päť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia uskutoční preskúmanie ▌ o praktickom uplatňovaní pravidiel stanovených v tejto smernici s prihliadnutím na vývoj na trhoch s retailovými investičnými produktmi, ako aj na skúsenosti získané pri praktickom uplatňovaní tejto smernice a nariadenia .../.../EÚ [o dokumentoch s kľúčovými informáciami o investičných produktoch] a smernice .../.../EÚ [MIFID II]. ▌Toto preskúmanie zahŕňa aj osobitnú analýzu vplyvu článku 17 ods. 2 s prihliadnutím na stav hospodárskej súťaže na trhu so službami sprostredkovania v prípade zmlúv s výnimkou zmlúv uvedených v ktorejkoľvek z tried v zmysle prílohy I k smernici 2002/83/ES a vplyvu povinností uvedených v článku 17 ods. 2 na sprostredkovateľov poistenia, ktorí sú malými a strednými podnikmi.

2.  Po konzultácii so Spoločným výborom európskych orgánov dohľadu Komisia predloží svoje zistenia Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Komisia preskúma, či majú príslušné orgány uvedené v článku 10 ods. 1 dostatočné právomoci a či majú primerané zdroje na vykonávanie svojich úloh.

Článok 36

Transpozícia

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia do …[18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o znení týchto opatrení informujú Komisiu.

Ak dokumenty pripojené k oznámeniu o transpozičných opatreniach prijatých členskými štátmi nepostačujú na úplné posúdenie súladu týchto opatrení s určitými ustanoveniami tejto smernice, Komisia môže na žiadosť EIOPA a s cieľom vykonať úlohy podľa nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 alebo z vlastného podnetu požadovať od členských štátov, aby poskytli podrobnejšie informácie o transpozícii tejto smernice a vykonávaní uvedených opatrení.

1a.   Členské štáty uplatňujú opatrenia uvedené v odseku 1 od ... [18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú vyhlásenie, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Členské štáty určia, akým spôsobom sa tento odkaz urobí a ako sa sformuluje.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 37

Zrušenie

Smernica 2002/92/ES sa zrušuje s účinnosťou od ... [18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice]  bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov v súvislosti s lehotou na transpozíciu uvedenej smernice do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 38

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Článok 39

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

PRÍLOHA I

PROFESIONÁLNI ZÁKAZNÍCI

Profesionálny zákazník je zákazník, ktorý má skúsenosti, znalosti a odborné poznatky na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí a na náležité posudzovanie rizík, ktoré sú s tým spojené. Na účely tejto smernice by sa mali považovať za profesionálov v oblasti všetkých poisťovacích služieb a činností a poistných produktov všetky nasledujúce subjekty.

1.  poisťovne a zaisťovne;

1a.  sprostredkovatelia poistenia a zaistenia;

2.  Veľké podniky spĺňajúce dve z týchto požiadaviek týkajúcich sa veľkosti na základe spoločnosti:

–  súvaha spolu: 20.000.000 EUR

–  čistý obrat: 40 000 000 EUR

–  vlastné zdroje: 2 000 000 EUR.

3.  Národné vlády.

PRÍLOHA II

VYSVETĽUJÚCE DOKUMENTY

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie k vysvetľujúcim dokumentom z 28. septembra 2011 sa členské štáty v odôvodnených prípadoch zaviazali pripojiť k oznámeniu o svojich opatreniach na transpozíciu jeden alebo viacero dokumentov, v ktorých vysvetľujú vzťah medzi zložkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych nástrojov na transpozíciu.

Pokiaľ ide o túto smernicu, Komisia považuje postúpenie týchto dokumentov za opodstatnené z týchto dôvodov:

Zložitosť smernice a dotknutého odvetvia:

Oblasť poistenia a poisťovníctva a distribúcie poistných produktov je obzvlášť zložitá a môže byť veľmi technická z pohľadu profesionálov, ktorí sa na ňu nešpecializujú. V dôsledku absencie dobre štruktúrovaných vysvetľujúcich dokumentov by bola úloha vykonávania dohľadu nad transpozíciou neprimerane časovo náročná. Tento návrh predstavuje preskúmanie, v rámci ktorého sa prepracovalo znenie smerníc o sprostredkovaní poistenia (IMD). Hoci mnohé z ustanovení ostali nezmenené, pokiaľ ide o ich podstatu, bolo zavedených viacero nových ustanovení a mnohé z platných ustanovení prešli revíziou alebo boli vypustené. Štruktúra, forma a usporiadanie znenia sú úplne nové. Nová štruktúra bola potrebná na sprehľadnenie a logickejšie usporiadanie právnych ustanovení, ale jej výsledkom bude potreba štruktúrovaného prístupu počas vykonávania dohľadu nad transpozíciou.

Niektoré ustanovenia navrhovanej smernice môžu mať prípadný vplyv na niekoľko oblastí vnútroštátneho právneho poriadku, ako napríklad právo obchodných spoločností, obchodné či daňové právo alebo iné právne oblasti v členských štátoch. Takisto môže mať vplyv na sekundárne vnútroštátne predpisy vrátane aktov a všeobecných pravidiel výkonu obchodnej činnosti platných pre finančných sprostredkovateľov alebo sprostredkovateľov poistenia. Vzájomné prepojenie otázok so všetkými týmito súvisiacimi oblasťami môže v závislosti od systému v členských štátoch znamenať, že niektoré ustanovenia sa implementujú prostredníctvom nových alebo už existujúcich pravidiel z týchto oblastí, pričom by malo byť jasné, o ktoré pravidlá ide.

Súlad a prepojenie s ďalšími iniciatívami:

Súčasný návrh sa predkladá na prijatie ako súčasť „spotrebiteľského retailového balíka“ spolu s návrhom PRIP o poskytovaní informácií o produktoch (nariadenie o dokumentoch s kľúčovými informáciami o investičných produktoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2003/71/ES a smernica 2009/65/ES) a PKIPCP V. Cieľom iniciatívy PRIP je zaistiť súdržný horizontálny prístup k poskytovaniu informácií o produktoch, pokiaľ ide o investičné produkty a poistné produkty s investičnými prvkami (tzv. investičné poistenie), a ustanovenia o praktikách predaja budú zahrnuté do revízií IMD a MiFID (smernica o trhoch s finančnými nástrojmi). Návrh je okrem toho v súlade s ostatnými právnymi predpismi a politikami EÚ a dopĺňa ich, a to najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa, ochrany investora a prudenciálneho dohľadu, ako napríklad Solventnosť II (smernica 2009/138/ES), MiFID II (prepracované znenie MiFID) a už spomínaná iniciatíva PRIP.

Nová IMD by mala naďalej vlastnosti právneho nástroja „minimálnej harmonizácie“. To znamená, že členské štáty sa môžu rozhodnúť prekročiť tento minimálny rámec, ak je to potrebné na účely ochrany spotrebiteľa. Minimálne štandardy IMD sa však podstatne zvýšia. ▌V smernici sa navyše zvažuje doložka o revízii a aby Komisia mohla zhromaždiť všetky príslušné informácie o fungovaní týchto pravidiel, bude musieť byť schopná monitorovať ich implementáciu hneď od začiatku.

Kapitola o investičnom poistení: Znenie návrhu obsahuje kapitolu zavádzajúcu ďalšie požiadavky na ochranu zákazníkov vo vzťahu k produktom investičného poistenia.

Existuje silná politická vôľa zaviesť takéto ustanovenia, ale keďže zároveň ide o novú oblasť, existuje len veľmi málo skúseností. Preto je veľmi dôležité, aby Komisia mala k dispozícii dokumenty o transpozícii, v ktorých členské štáty uvedú, ako zaviedli takéto ustanovenia do praxe.

V usmerneniach úrovne 2 sa však musia zohľadňovať špecifiká neživotného poistenia. V súlade s analogickou zásadou v článku 3 smernice MiFID II by sa mal pri vykonávaní tejto smernice na vnútroštátnej úrovni a v usmerneniach spoločného výboru zvážiť analogický režim pre poistenia. Osoby uskutočňujúce sprostredkovanie poistenia vo vzťahu k produktom investičného poistenia by mali konať v súlade s normami plnenia platnými pre všetky poistné zmluvy, ako aj s posilnenými normami platnými pre produkty investičného poistenia. Ktokoľvek, kto sprostredkúva produkty investičného poistenia, musí byť zapísaný ako sprostredkovateľ poistenia.

Odhadovaná nízka dodatočná administratívna záťaž vyplývajúca z požiadavky, aby členské štáty vypracovali vysvetľujúce dokumenty : Ako už bolo uvedené, súčasné znenie platí od roku 2002 (keď bola prijatá pôvodná smernica). Pre členské štáty preto nebude záťažou oznámiť ich vykonávacie ustanovenia, keďže väčšinu z nich za normálnych okolností oznamujú už dlhší čas. Odhadovaná nízka dodatočná administratívna záťaž vyplývajúca z požiadavky, aby členské štáty vypracovali vysvetľujúce dokumenty k novým častiam smernice, je primeraná a potrebná na to, aby Komisia mohla vykonávať svoju úlohu dohľadu nad uplatňovaním práva Únie.

Na základe uvedených skutočností je Komisia presvedčená o tom, že požiadavka poskytnúť vysvetľujúce dokumenty v prípade navrhovanej smernice je primeraná a neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie cieľa efektívne vykonávať úlohu dohľadu nad správnou transpozíciou.

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia, (Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3).
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zrušuje smernica 2004/39/ES (Ú. v. ...).
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63).
(5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).
(6) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22).
(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).
(8)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä verejných nezávislých orgánov určených členskými štátmi (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).
(9)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi EÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
(10) Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s.14.
(11) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).
(12) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).
(13) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).
(14) Prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3).
(15) Smernica 2002/83/ES Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1).
(16) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, ako aj smernice 98/78/ES a 2002/83/ES (Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1).
(17) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).
(18) Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (Ú. v. EÚ C 111, 6.5.2008, s. 1).
(19) Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení) (Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1).
(20) Smernica Rady 92/96/EHS z 10. novembra 1992 o koordinácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na priame životné poistenie, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 79/267/EHS a 90/619/EHS (tretia smernica o životnom poistení) (Ú. v. ES L 360, 9.12.1992, p. 1).
(21) Smernica Európskeho parlamentu a Rady .../.../EÚ z ... o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ ...).
(22) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady .../.../EÚ z ... o riešení spotrebiteľských sporov on-line (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line) (Ú. v. EÚ ...).
(23) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady .../.../EÚ o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty (Ú. v. EÚ ...).

Posledná úprava: 11. júla 2017Právne oznámenie