Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2078(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0051/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0051/2014

Συζήτηση :

PV 26/02/2014 - 16
CRE 26/02/2014 - 16

Ψηφοφορία :

PV 27/02/2014 - 10.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0173

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 535kWORD 295k
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Θεμελιώδη δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012)
P7_TA(2014)0173A7-0051/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ (2012) (2013/2078(ΙΝΙ))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «ΣΕΕ»), συγκεκριμένα τη δεύτερη περίπτωση και τις περιπτώσεις τέσσερα έως επτά,

–  έχοντας ιδίως υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και τα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα άρθρα της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ που συνδέονται με τον σεβασμό, την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000 (εφεξής «Χάρτης»), που θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 στο Στρασβούργο και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΑΔ), τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της Επιτροπής Υπουργών, του Ύπατου Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, όπως αναθεωρήθηκε το 1996, και τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, στην οποία η ΕΕ και σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για την έσχατη φτώχεια και τα δικαιώματα του ανθρώπου, που εγκρίθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 2012 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (A/HRC/21/39),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τον τίτλο "Σχετικά με το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Σεβασμός και προώθηση των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση» (COM(2003)0606), την ανακοίνωση της Επιτροπής με τον τίτλο "Στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2010)0573) και τις "επιχειρησιακές οδηγίες για τη συνεκτίμηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εκτίμηση του αντικτύπου των προτάσεων της Επιτροπής (SEC(2011)0567),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα σχετικά με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο στις 23 Μαΐου 2011, και τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου ως προς τα μεθοδολογικά βήματα που πρέπει να πραγματοποιούνται για τη διαπίστωση της συμβατότητας των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε επίπεδο προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου(1) ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για το 2013 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (COM(2013)0271) και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ με τίτλο "Πολίτες της ΕΕ: τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας" (COM(2013)0269),

–  έχοντας υπόψη το «Πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες»(2) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020 (COM(2011)0173) και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βήματα προόδου στην υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά» (COM(2013)0454) και την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη (COM(2013)0460),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, μέσω του ποινικού δικαίου(3) ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(4) , την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(5) και την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(6) ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(7) ,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη νομολογία των εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων, η οποία παραπέμπει μεταξύ άλλων στον Χάρτη για την ερμηνεία του εθνικού δικαίου,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 του κ. Μπαρόζο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση στην Ένωση και την ομιλία της 4ης Σεπτεμβρίου 2013 της κ. Ρέντινγκ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος δικαίου στο Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη την από 6ης Μαρτίου 2013 επιστολή που οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Δανίας, της Φινλανδίας και των Κάτω Χωρών έστειλαν στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Μπαρόζο, ζητώντας ένα μηχανισμό εποπτείας της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις θεμελιώδεις αξίες,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6ης και 7ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, καθώς και την έκθεση της Επιτροπής του 2012 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διάσκεψης με τίτλο «Μια Ευρώπη με ισότιμους πολίτες: ισότητα, θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου», που διοργανώθηκε από την ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου στις 9 και 10 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη το τέταρτο ετήσιο συμπόσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) της 7ης Ιουνίου 2013 με τίτλο «Προώθηση του κράτους δικαίου στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την αξιολόγηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες, τις ετήσιες εκθέσεις, τις μελέτες και τις γνωμοδοτήσεις του FRA, και ιδίως την ετήσια έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2012,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση του FRA, του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Επιτροπής με τίτλο «Η κατάσταση των Ρομά σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ - αποτελέσματα της έρευνας με μια ματιά», που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2013, με τίτλο "Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και ο αντίκτυπός της στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών",

–  έχοντας υπόψη εκθέσεις και μελέτες ΜΚΟ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις σχετικές εκθέσεις που ζήτησε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και ιδίως τη μελέτη με τίτλο "Η τριμερής σχέση μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους δικαίου στην ΕΕ - σύσταση μηχανισμού της Κοπεγχάγης για την ΕΕ",

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και κυρίως το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2009) – ουσιαστική εφαρμογή μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας(8) και το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010-2011)(9) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης, στην ΕΕ και ειδικότερα στην Ιταλία, της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης (άρθρο 11, παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)(10) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και τις πολιτικές κατά των διακρίσεων σε μια διευρυμένη Ευρώπη(11) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την απογραφή των Ρομά με βάση την εθνοτική καταγωγή στην Ιταλία(12) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τον λιθουανικό νόμο για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης(13) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση των Ρομά και την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση(14) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και τις διακρίσεις για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού στη Λιθουανία(15) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά(16) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το νόμο της Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης(17) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με τον Χάρτη της ΕΕ: πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ(18) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με την καταπολέμηση της ομοφοβίας στην Ευρώπη(19) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους(20) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς(21) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν (τελική έκθεση)(22) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα της 16ης Φεβρουαρίου 2012)(23) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA: συνέχεια της έκθεσης της προσωρινής επιτροπής TDIP του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(24) και σχετικό ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013(25) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση(26) ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 7ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(27) και της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την 57η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας με θέμα: Εξάλειψη και πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών(28) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαΐου 2012, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας(29) ,

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα εργασίας Ι και ΙΙ σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 (εισηγητής: Louis Michel),

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013 από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τίτλο «Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: πώς θα ενισχυθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην ΕΕ",

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0051/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση συνιστά ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο γεννήθηκε από τις στάχτες του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και από τις διώξεις και την καταστολή που υπέστησαν άνθρωποι από ολοκληρωτικά καθεστώτα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του ήταν η θεμελίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στα ευρωπαϊκά κράτη με στόχο τον σεβασμό και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ισότητας και της προστασίας των μειονοτήτων, με βάση την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR) και άλλες πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και η αποφυγή της επιστροφής σε οιοδήποτε είδος αυταρχικού καθεστώτος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα, πολίτες ή κάτοικοι, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα προστατεύουν κάθε άτομο από ενδεχόμενα παρεμβάσεων, κακομεταχείρισης ή πράξεων βίας από την πλευρά των αρχών –σε όλα τα επίπεδα– όσον αφορά την ιδιωτική τους ζωή και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους· και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, της δημοκρατίας και των αξιών και αρχών οι οποίες κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στα διεθνή μέσα που αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου (Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα, Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, κ.λπ.) πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει ένα βασικό κεκτημένο που αποβλέπει στη διασφάλιση του σεβασμού, της προστασίας και της προαγωγής των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως μέσω του ορισμού των «κριτηρίων της Κοπεγχάγης», της συμπερίληψης των άρθρων 2, 6 και 7 στη ΣΕΕ, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, της υποχρέωσης προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των αντίστοιχων διατάξεων στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Χάρτης μετέτρεψε τις αξίες και αρχές σε απτά και εφαρμοστέα δικαιώματα και ότι, έχοντας την ίδια αξία με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, έχει γίνει νομικώς δεσμευτικός για τα θεσμικά όργανα, τους φορείς και τους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και για τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναπτυχθεί, να προαχθεί και να ενισχυθεί μια πραγματική νοοτροπία σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, αλλά και εντός των κρατών μελών, ιδίως όταν τα τελευταία μεταφέρουν και εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, τόσο στο εσωτερικό τους όσο και στις σχέσεις τους με τις τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή αυτών των αξιών και αρχών πρέπει επίσης να υπόκειται σε αποτελεσματικό έλεγχο όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της κατάρτισης νομοθετικών προτάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει άλλοι παράγοντες να υπερισχύουν της τήρησης και κατοχύρωσης των θεμελιωδών αυτών δικαιωμάτων, διότι κάτι τέτοιο θα ενείχε τον κίνδυνο να απαξιώσει τον ρόλο και την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στις σχέσεις της με τρίτες χώρες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί βάσει της προϋπόθεσης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμορφώνονται με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται στην ΕΣΑΔ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης οδηγεί σε μια κατάσταση κατά την οποία οι άνθρωποι μπορούν να μεταφέρονται από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη, χωρίς προηγούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης των σχετικών αποφάσεων με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην απόφασή του στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-411/10 και C-493/10 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισε ότι επιβάλλεται μαχητό τεκμήριο σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι οι δικαστές πρέπει, κατά συνέπεια, να ελέγχουν κατά πόσο υφίσταται σοβαρός κίνδυνος συστημικών πλημμελειών στα δικαστικά συστήματα των υπόλοιπων κρατών μελών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους επαρκή στοιχεία ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το αν υπάρχουν συστημικές πλημμέλειες ή όχι στα δικαστικά συστήματα άλλων κρατών μελών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά προκαλεί κοινωνική ζημία και παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεδομένου ότι οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος την χρησιμοποιούν ως μέσο για τη διάπραξη άλλων σοβαρών εγκλημάτων, όπως η εμπορία ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη αποτελεσματικών, ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστικών συστημάτων έχει ουσιώδη σημασία για το κράτος δικαίου και για τη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών των πολιτών στην Ευρώπη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει περίοδο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά και δημοκρατικής και συνταγματικής κρίσης, όπως έχουν δείξει τα πρόσφατα γεγονότα σε ορισμένα κράτη μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εντάσεις έχουν καταστήσει προφανή την έλλειψη κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, καθώς και την έλλειψη πολιτικής βούλησης και τις δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες Συνθήκες μηχανισμών παρακολούθησης, αξιολόγησης και επιβολής κυρώσεων, και κυρίως των απαιτήσεων του άρθρου 2 και του άρθρου 7 της ΣΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ταχθεί επανειλημμένως υπέρ της ενίσχυσης των μηχανισμών για τη διασφάλιση του σεβασμού, της προστασίας και της προαγωγής των αξιών της Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, καθώς και για την αντιμετώπιση των καταστάσεων κρίσης εντός της Ένωσης και των κρατών μελών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ξεκινήσει διάλογος για τη δημιουργία ενός «νέου μηχανισμού», με τη συνεργασία της Επιτροπής, του Συμβουλίου και των κρατών μελών, αλλά και του Κοινοβουλίου και ΜΚΟ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FRA υπογράμμισε στην ενότητα Focus της ετήσιας έκθεσής του για το 2012 με τίτλο "Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κοινότητα αξιών: διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε καιρούς κρίσης, ότι η κοινή κατανόηση των αξιών του άρθρου 2 και των νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό αποτελεί στόχο για την επίτευξη του οποίου απαιτείται η εγκαθίδρυση τακτικού διαλόγου εντός της ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επισημάνει πως επιθυμεί να ενισχύσει το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θα μπορούσε να προτείνει τη χρήση προειδοποιητικών επιστολών στο πλαίσιο του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ισχύουσας ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επίσης μιλήσει για την ανάγκη τροποποίησης των Συνθηκών και έχει αναγγείλει ότι θα μπορούσε να προτείνει τροπολογίες πριν από το τέλος του 2013 ή στις αρχές του 2014, προκειμένου να ξεκινήσει μια συζήτηση ενόψει των εκλογών (μεταξύ άλλων σχετικά με το άρθρο 7) και να επιδιωχθεί η συναίνεση σχετικά με τις προτάσεις αυτές, στόχος των οποίων θα πρέπει να είναι να διασφαλιστεί ότι η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ βασίζεται σε σαφείς κανόνες και μηχανισμούς, αντικειμενικούς δείκτες, δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία και ότι είναι διαφανής, ισότιμη και προβλέψιμη και προστατεύει έντονα τα ατομικά δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε σχετική απόφαση θα πρέπει να εγγυάται, το συντομότερο δυνατόν, την ορθή εφαρμογή των άρθρων 2, 6 και 7 της ΣΕΕ και να διασφαλίζει ότι κάθε απόφαση που λαμβάνεται βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και αντικειμενική αξιολόγηση, έτσι ώστε να καταστούν άνευ αντικειμένου οι επικρίσεις για την έλλειψη δεικτών και κριτηρίων αξιολόγησης, την εφαρμογή διπλών μέτρων και σταθμών και τις πολιτικές προκαταλήψεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα πολλές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη, όπως αναφέρουν οι εκθέσεις (ετήσιες και ειδικές) της Επιτροπής, του FRA, του Συμβουλίου της Ευρώπης (ετήσιες εκθέσεις και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έγγραφα και εκθέσεις του Επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έγγραφα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης), τα έγγραφα του ΟΗΕ (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και εκθέσεων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, των Ειδικών Εισηγητών, κ.λπ.), τα έγγραφα των ΜΚΟ (όπως το Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Διεθνής Αμνηστία, το Ινστιτούτο Ανοικτής Κοινωνίας, το ευρωπαϊκό τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Λεσβιών και Ομοφυλοφίλων/ILGA, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων και Εξορίστων/ ECRE, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, το Ίδρυμα Ελευθερίας/Freedom House, το Παγκόσμιο Κίνημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/FIDH, κ.λπ.) κ.λπ.· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις αυτές απαιτούν τις κατάλληλες απαντήσεις από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, δεδομένης της σοβαρότητας και συχνότητάς τους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις αυτές έχουν εκφράσει και καταγράψει σε εκθέσεις τις ανησυχίες τους, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των Ρομά, των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων, των μειονοτήτων, των μελών των κοινοτήτων ΛΟΑΔ, των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, τις δράσεις των δυνάμεων ασφαλείας, της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών, τις έρευνες που απαιτούνται για να προσέλθουν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συμμετοχή κρατών σε πράξεις βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης σε τρίτες χώρες, τη χρήση αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται με τέτοιους τρόπους, τις συνθήκες κράτησης και την κακομεταχείριση κρατουμένων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άρθρα 8, 9, 10, 19 και 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ αναγνωρίζουν τη σημασία των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων μεταφράζοντάς τα σε οριζόντιες αρχές του κοινοτικού δικαίου, καθιστώντας σαφές, κατά τον τρόπο αυτό, ότι η ΕΕ πρέπει να κατοχυρώνει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπως τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, το δικαίωμα της απεργίας, τα δικαιώματα του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι, κ.λπ., όπως αυτά ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 151 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχει ρητή αναφορά στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 2 και 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναγνωρίζουν το δικαίωμα στη ζωή και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά και 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρίες, ιδίως δε τα παιδιά, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έλλειψη βοήθειας και στήριξης όσον αφορά την ένταξή τους στα σχολεία και βιώνουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε κτίρια ή υπηρεσίες και εμπόδια στη διατύπωση της άποψής τους και στη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, υποχρεούται να προωθεί, να προστατεύει και να σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση, να υιοθετήσει στρατηγική για την εφαρμογή της Σύμβασης και να διασφαλίζει ότι οι πολιτικές και το υφιστάμενο και το μελλοντικό πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Σύμβασης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι τα βασικά θύματα βίας λόγω φύλου, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις στην ΕΕ, το 20-25% των γυναικών έχουν υποστεί σωματική βία τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια της ζωής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες που ζουν στην Ευρώπη έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων και ότι χιλιάδες κορίτσια διατρέχουν τον εν λόγω κίνδυνο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στην ΕΕ αμείβονται κατά 16% λιγότερο την ώρα απ’ ό,τι οι άντρες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια, οι ανισότητες μεταξύ των φύλων και τα στερεότυπα που αφορούν τα φύλα αυξάνουν τον κίνδυνο βίας και άλλων μορφών εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων, της εμπορίας γυναικών και της πορνείας, και παρεμποδίζουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ίσες ευκαιρίες θα πρέπει να διασφαλίζονται σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η προστασία των εθνικών μειονοτήτων και των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών σε μια διευρυμένη ΕΕ αποτελεί μείζον ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί απλώς μέσω της καταπολέμησης της ξενοφοβίας και των διακρίσεων, αλλά μέσω της υιοθέτησης ειδικών νομικών, γλωσσικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων καθεστώτων και αντιμετωπίσεων·

1.  υπογραμμίζει ότι το πολιτικό, ιστορικό και εθνικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η σύνδεση χωρών που από κοινού μοιράζονται και προωθούν κοινές ευρωπαϊκές αξίες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και στην ΕΣΑΔ, μεταξύ δε άλλων τον σεβασμό της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ισότητα, την ελευθερία, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προστασία των μειονοτήτων, που είναι στενά συνδεδεμένες και αποτελούν αμοιβαίες προϋποθέσεις, και εκτιμά, συνεπώς, ότι ένας θεμελιώδης πυλώνας της ευρωπαϊκής ταυτότητας είναι, και πρέπει να είναι, η εσωτερική και η εξωτερική προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των θεμελιωδών ελευθεριών και της δημοκρατίας, που αποτελούν ευρωπαϊκές αξίες·

2.  συνιστά όπως το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο αναγνωρίσουν την ύπαρξη θετικών υποχρεώσεων για την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών προϋποθέτει την ανάληψη δράσεων σε διάφορα επίπεδα· επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζουν στον εν λόγω τομέα οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών, και ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να βελτιώσουν τη συνεργασία τους με τους εν λόγω φορείς·

3.  υπενθυμίζει στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και στα κράτη μέλη την ανάγκη συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων· σημειώνει ότι η συμμετοχή στις διεθνείς συνθήκες για την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μόνο να συμβάλει μπορεί στην ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ·

4.  καταδικάζει τις ανησυχητικές τάσεις όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου, των διακρίσεων, και όσον αφορά τις διακρίσεις και τη μισαλλοδοξία, ιδίως σε βάρος ορισμένων πληθυσμιακών ομάδων (μειονότητες και μετανάστες), την ασφάλεια και την τρομοκρατία, την ελευθερία του Τύπου, την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης, και τα κοινωνικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα· παρατηρεί όλο και πιο συχνά το φαινόμενο, τα κράτη μέλη να υιοθετούν παρεμποδιστικές στάσεις σε ό,τι αφορά τον σεβασμό αυτών των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τους Ρομά, τις γυναίκες, τους ΛΟΑΔ, τους αιτούντες άσυλο, τους μετανάστες και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού·

Θεσμικά θέματα

5.  επισημαίνει ότι είναι θεμελιώδους σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά της όργανα και τα κράτη μέλη η διασφάλιση του σεβασμού των κοινών ευρωπαϊκών αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, ότι απαιτείται επειγόντως εφαρμογή και επιβολή όλων των σχετικών μέσων που προβλέπονται σήμερα από τις Συνθήκες, καθώς και ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στις Συνθήκες, όπου είναι απαραίτητο· τονίζει ότι η υποχρέωση πλήρωσης των κριτηρίων της Κοπεγχάγης δεν παύει να ισχύει μετά την προσχώρηση, αλλά ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να υπέχουν την εν λόγω υποχρέωση, ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα συνιστούν τμήμα του πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης και ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, από κάθε δικαστήριο ή αρχή, τόσο στην Ένωση όσο και σε εθνικό επίπεδο· στο πλαίσιο αυτό, αποδοκιμάζει ιδίως τη μεγάλη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προσχώρησης στην ΕΣΑΔ και το γεγονός ότι η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΑΔ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί·

6.  υπενθυμίζει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στα κράτη μέλη ότι όλες οι πολιτικές σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να αποτρέπουν πρωτίστως την εμφάνιση παραβιάσεων, ιδίως μέσω της πρόσβασης σε διαδικασίες πρόληψης και προσφυγής πριν από τη λήψη τυχόν απόφασης ή μέτρου, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξέταση και η κρίση ορισμένων υποθέσεων που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες σε σύντομο χρονικό διάστημα και κατά τρόπο αποτελεσματικό, δίκαιο, ισότιμο και αμερόληπτο·

7.  εκτιμά ότι το ευρύ κοινό ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για τον σεβασμό, την προστασία και την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως καταδεικνύεται από την κινητοποίηση και την αυξημένη προσοχή που δόθηκε σε περιπτώσεις παραβιάσεων, κακομεταχείρισης ή ανισοτήτων, τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και σε συμβολικές ή γνωστές υποθέσεις, γεγονός το οποίο οφείλεται εν μέρει στην καλύτερη κυκλοφορία των πληροφοριών χάρη στις νέες τεχνολογίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα ενημέρωσης· υπενθυμίζει ότι κάθε παραβίαση, κακομεταχείριση ή ανισότητα θίγει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου καθώς και την εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα και τους εκπροσώπους τους, ιδίως στους υπευθύνους λήψης των πολιτικών αποφάσεων· υπογραμμίζει ότι τα θεσμικά όργανα και οι υπεύθυνοι λήψης πολιτικών αποφάσεων πρέπει να κατανοήσουν και να στηρίξουν αυτή τη δημοκρατική τάση, καθιερώνοντας νέους μηχανισμούς διαλόγου με τους πολίτες και ενισχύοντας τον έλεγχο από τους πολίτες, τα κοινοβούλια, τις δικαστικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης επί των κρατικών αρχών, οι οποίες θα πρέπει να έχουν περισσότερο ανοικτό χαρακτήρα και να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη διαφάνεια, προκειμένου να εξυπηρετούν με καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πολιτών·

8.  εκτιμά ότι, για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των Συνθηκών, πρέπει:

   α) να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή τα απαραίτητα μέσα για την πλήρη τήρηση αυτής της υποχρέωσης που κατοχυρώνεται από τις Συνθήκες, καθώς θα αποτελέσει έναν πρόσθετο μηχανισμό για την επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών, μεταξύ άλλων προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή από τα κράτη μέλη των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ιδίως των «πιλοτικών αποφάσεων», να πραγματοποιηθεί η προσχώρηση, όπως έχει ζητήσει το Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Κοινωνικό Χάρτη, ο οποίος υπεγράφη στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 και αναθεωρήθηκε στο Στρασβούργο στις 3 Μαΐου 1996· τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν και να κυρώσουν τις σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, να εφαρμόσουν τα υφιστάμενα μέσα του κοινοτικού κεκτημένου, καθώς και να επανεξετάσουν τις ρήτρες εξαίρεσης, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τα δικαιώματα των πολιτών τους·
   β) να διασφαλιστεί ότι οι νομοθετικές προτάσεις και οι πολιτικές συμμορφώνονται προς τον Χάρτη και σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, μέσω της λήψης απτών μέτρων που να διασφαλίζουν ότι αυτές ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωσή τους προς τον Χάρτη σε όλες τις φάσεις διατύπωσης της νομοθεσίας και ότι ο αντίκτυπος της νομοθεσίας της ΕΕ στα θεμελιώδη δικαιώματα και η εφαρμογή της από τα κράτη μέλη εξετάζονται με συστηματικό τρόπο στις εκθέσεις αξιολόγησης για την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, καθώς και στην ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ·
   γ) να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή - και το Συμβούλιο, όταν αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία - αξιοποιούν, όταν χρειάζεται. τους εξωτερικούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του FRA·
   δ) να ενταθεί η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, ώστε να βελτιωθεί η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   ε) να διασφαλιστεί ότι η κατάρτιση και μεταφορά του δικαίου της ΕΕ που επηρεάζει και αναπτύσσει τα θεμελιώδη δικαιώματα ενισχύονται και πραγματοποιούνται κατά τον ορθό τρόπο, ακολουθώντας μια ισχυρή πολιτική αξιολόγησης και παρακολούθησης και προσφεύγοντας, σε περίπτωση παραβίασης, ενώπιον του Δικαστηρίου, ιδίως δε στους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ, όπως η καταπολέμηση των διακρίσεων, η ισότητα, το φύλο, οι αναπηρίες, η προστασία των δεδομένων, το άσυλο και η μετανάστευση·
   στ) να διασφαλιστεί η προώθηση μιας προσέγγισης για ένα ουσιαστικό κράτος δικαίου, η οποία θα λαμβάνει υπόψη πώς προστατεύονται στην πράξη τα θεμελιώδη δικαιώματα·
   ζ) να αναγνωριστεί ότι απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων, ιδίως σε καιρούς οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·
   η) να ενισχυθεί και να διασφαλιστεί η διαφάνεια στον διοργανικό διάλογο σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ή όταν διακυβεύονται τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών·
   θ) να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή αξιοποιεί πλήρως τους υφιστάμενους μηχανισμούς και ότι διεξάγει αντικειμενικές αξιολογήσεις και έρευνες και κινεί διαδικασίες επί παραβάσει εάν οι ισχυρισμοί της είναι επαρκώς τεκμηριωμένοι, αποφεύγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή διπλών μέτρων και σταθμών όταν ένα κράτος μέλος παραβιάζει τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ·
   ι) να σχεδιαστούν φιλόδοξες, αποτελεσματικές και μεγάλης εμβέλειας πολιτικές και προγράμματα δράσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, ιδίως με σκοπό τη διασφάλιση της προορατικής και συστηματικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προαγωγή της ισότητας, όπως αναφέρεται στα άρθρα 8 και 10 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 21 του Χάρτη·
   ια) να υπάρξει πιο συστηματική και συντονισμένη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, ιδίως με το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλα διεθνή θεσμικά όργανα, σύμφωνα με τις ειδικές τους ικανότητες, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις·
   ιβ) να υπάρξει εξορθολογισμός όσον αφορά την πληθώρα των μηχανισμών που διατίθενται ήδη για την πρόληψη παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, να αντιμετωπιστούν οι καταπατήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να αποφευχθεί η προσφυγή σε πιο ευνοϊκά φόρουμ, καθώς και να αναβαθμιστεί ο ρόλος τον οποίο μπορούν να διαδραματίσουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, από κοινού με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   ιγ) να καταρτιστούν συγκριτικοί και συνοπτικοί πίνακες ανά χώρα, βάσει των οποίων η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει ειδικές ανά χώρα συστάσεις σχετικά με την πολιτική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το πράττει για την οικονομική πολιτική της ΕΕ27· το Συμβούλιο θα μπορούσε να εγκρίνει ή να τροποποιήσει τις εν λόγω συστάσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με κατάφωρες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων έως την προσεχή σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·
   ιδ) να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αξιολόγησης από ομοτίμους, με τη συμμετοχή εθνικών φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρόμοιος με την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ: κάθε κράτος μέλος της ΕΕ θα αξιολογείται από ομοτίμους άπαξ ανά τρία ή τέσσερα έτη, με βασικό στόχο να βοηθηθεί η οικεία χώρα να κατανοήσει με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βελτιώσει τη στρατηγική και τις δομές της για τα θεμελιώδη δικαιώματα και να εντοπίσει και να ανταλλάξει χρηστές πρακτικές όσον αφορά την πολιτική και τη στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΕ·
   ιε) να θεσπιστεί ένας «νέος μηχανισμός της Κοπεγχάγης» που αποσκοπεί στη διασφάλιση του σεβασμού, της προστασίας και της προαγωγής των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αξιών της Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

9.  υπογραμμίζει ότι ο «νέος μηχανισμός της Κοπεγχάγης», ο οποίος έχει ως στόχο την παρακολούθηση της συμμόρφωσης κάθε κράτους μέλους με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης κατά τρόπο αποτελεσματικό και δεσμευτικό, θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή αμέσως, με βάση απόφαση της Επιτροπής και με την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, και ότι θα πρέπει:

   α) να ορίζει δείκτες - βάσει υφιστάμενων ή ήδη καταρτισμένων και αναγνωρισμένων προτύπων θεμελιωδών δικαιωμάτων - όπως αυτοί που έχουν καταρτιστεί σε επίπεδο ΟΗΕ ή Συμβουλίου της Ευρώπης, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών (FRA και Επιτροπή)·
   β) να βασίζεται σε αντικειμενικά και αξιόπιστα δεδομένα και πληροφορίες τα οποία θα είναι δομημένα γύρω από τους εν λόγω δείκτες, οι οποίοι θα αναπτυχθούν περαιτέρω μέσω μιας διαφανούς και αξιόπιστης διαδικασίας (FRA, Επιτροπή)·
   γ) να παρακολουθεί την κατάσταση στην ΕΕ και στα επιμέρους κράτη μέλη μέσω μιας τακτικής και αντικειμενικής διαδικασίας (FRA, Επιτροπή, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εθνικά κοινοβούλια)·
   δ) να προβαίνει σε αντικειμενικές, συγκριτικές και τακτικές αξιολογήσεις για κάθε θεμελιώδες δικαίωμα και/ή θεματικό τομέα και για κάθε θεσμικό όργανο και κράτος μέλος σε ατομικό επίπεδο, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συγκρισιμότητα, μεταξύ άλλων βάσει των πορισμάτων και των συστάσεων που έχουν εκδώσει υφιστάμενοι μηχανισμοί παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ, πέραν των πληροφοριών που παρέχουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (εκθέσεις του FRA, ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής, ετήσιες εκθέσεις του Κοινοβουλίου, ετήσιες εκθέσεις του Συμβουλίου) και, βάσει αυτών, να εκδίδει συστάσεις·
   ε) να καθορίζει έναν ευρωπαϊκό πολιτικό κύκλο σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 της ΣΕΕ (δημοκρατία, κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα, ισότητα) που να πλαισιώνει τα εν λόγω στάδια σε ετήσια και πολυετή βάση και ένα ανοικτό ετήσιο διοργανικό φόρουμ σχετικά με τις ευρωπαϊκές αυτές αξίες, και δη την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
   στ) να συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και τις αναλύσεις εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, με στόχο να διασφαλίσει ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες που είναι σχετικές με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και την ισότητα είναι περισσότερο προσβάσιμες και ορατές·
   ζ) να διασφαλίζει ότι η ΓΔ Δικαιοσύνης και η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτη και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (FREMP) συνεργάζονται με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου με στόχο την ανάπτυξη τακτικού, δομημένου διαλόγου μεταξύ των εν λόγω θεσμικών οργάνων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ·
   η) να αναπτύσσει και να αποφαίνεται επί ενός συνόλου συστάσεων, οι οποίες θα συνοδεύονται από αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά (π.χ. την προσωρινή αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων από το Ταμείο, την εφαρμογή ορισμένων πράξεων κ.λπ.) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις των άρθρων 2 και 7 της ΣΕΕ και να διασφαλιστεί ότι η επιτυχής τήρηση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στα άρθρα αυτά·
   θ) να περιλαμβάνει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, πολιτικό και τεχνικό διάλογο, προειδοποιητικές επιστολές και έναν «μηχανισμό παγώματος», όπως έχει ήδη ζητήσει το Κοινοβούλιο, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, θα αναστέλλουν την έγκριση νόμων που ενδέχεται να παραβλέπουν ή να παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα ή την έννομη τάξη της ΕΕ· η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιεί συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο με τις υπηρεσίες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους αλλά να μην περατώνει καμία διαπραγμάτευση σε τομείς πολιτικής πλην των σχετιζόμενων με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, μέχρις ότου διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση προς το άρθρο 2 της ΣΕΕ·

10.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει, σε συνεργασία με τον FRA, απόφαση για τη θέσπιση αυτού του «νέου μηχανισμού της Κοπεγχάγης», όπως το έπραξε ήδη για την παρακολούθηση της διαφθοράς στην ΕΕ και στα κράτη μέλη, και να αναθεωρήσει τον κανονισμό του FRA, προκειμένου να αποκτήσει αυξημένες εξουσίες και αρμοδιότητες·

11.  ζητεί τη σύσταση, κατά προτίμηση βάσει διοργανικής συμφωνίας, μιας «Επιτροπής της Κοπεγχάγης» απαρτιζόμενης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου για τα θεμελιώδη δικαιώματα, οι οποίοι θα διορίζονται μεταξύ άλλων από το ΕΚ, στόχος της οποίας θα είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών με τις κοινές αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και της συνεχούς τήρησης των «κριτηρίων της Κοπεγχάγης», και η παροχή γνωμοδοτήσεων και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, αναμένοντας την τροποποίηση του κανονισμού για τον FRA, ο οποίος θα επιτρέψει στον Οργανισμό να έχει ισχυρότερες εξουσίες και διευρυμένα καθήκοντα, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση μεμονωμένων κρατών μελών στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένως το Κοινοβούλιο·

12.  συνιστά την έναρξη διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και ενός κράτους μέλους σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος σοβαρής παραβίασης των αξιών της ΕΕ, καθώς και τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να απευθύνουν συστάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ· υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτό προειδοποιητικές επιστολές·

13.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συστήσουν, από κοινού με το Κοινοβούλιο, ομάδα επαφής η οποία θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των αξιών της Ένωσης και ιδίως για τη διενέργεια κοινών αξιολογήσεων της κατάστασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες έχει εκφράσει ανησυχία οποιοδήποτε από αυτά τα τρία θεσμικά όργανα της Ένωσης· καλεί επίσης τα εν λόγω θεσμικά όργανα να λάβουν υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ·

14.  επικροτεί τις δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου Reding οι οποίοι ανήγγειλαν την έκδοση ανακοίνωσης που θα περιγράφει πιθανές αλλαγές στις Συνθήκες, πέραν των επιλογών που είναι διαθέσιμες βάσει των ισχυουσών Συνθηκών, και καλεί τις αρμόδιες επιτροπές του να εξετάσουν λεπτομερώς τις κάτωθι προτάσεις, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις Συνθήκες της ΕΕ:

   αναθεώρηση του άρθρου 7 της ΣΕΕ, μέσω της προσθήκης μιας φάσης «εφαρμογής του άρθρου 2 της ΣΕΕ» και διαχωρίζοντας τη φάση του «κινδύνου» από τη φάση της «παραβίασης», με διαφορετικά κατώτατα όρια για τις προβλεπόμενες πλειοψηφίες, την ενίσχυση της τεχνικής και αντικειμενικής (και όχι μόνο πολιτικής) ανάλυσης, την εντατικοποίηση του διαλόγου με τα θεσμικά όργανα των κρατών μελών και μεγαλύτερο φάσμα λεπτομερών και προβλέψιμων κυρώσεων, που να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·
   χρήση του άρθρου 121 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρότερου και λεπτομερούς μηχανισμού συντονισμού και εποπτείας στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
   επέκταση του πεδίου των μέσων προσφυγής και των εξουσιών της Επιτροπής και του Δικαστηρίου·
   αναφορά στον FRA στο πλαίσιο των συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης νομικής βάσης που θα καθιστά δυνατή την τροποποίηση του κανονισμού ίδρυσης του Οργανισμού όχι με ομοφωνία, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·
   διαγραφή του άρθρου 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·
   παροχή στο Κοινοβούλιο της δυνατότητας να κινεί διαδικασίες για την παραβίαση του άρθρου 2 της ΣΕΕ επί ίσοις όροις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο και παροχή στον FRA της δυνατότητας να παρέχει την απαραίτητη ειδική υποστήριξη στο πλαίσιο της διαδικασίας·
   αναθεώρηση της απαίτησης για ομοφωνία σε τομείς που σχετίζονται με τον σεβασμό, την προστασία και την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η ισότητα και η εξάλειψη των διακρίσεων·

καλεί επίσης την αρμόδια επιτροπή του να διασαφηνίσει την εφαρμογή και την πιθανή αναθεώρηση της διαδικασίας με την οποία το Κοινοβούλιο μπορεί να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 της ΣΕΕ·

15.  καλεί τον FRA να δημιουργήσει δημόσιο ιστότοπο ο οποίος θα συλλέγει και θα συγκεντρώνει πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, που έχουν καταρτίσει ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΑΣΕ, MKO, o FRA, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δικαστήρια, επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων, διαμεσολαβητές κ.λπ.· θεωρεί ότι οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να είναι ανακτήσιμες βάσει ημερομηνίας, κράτους, συντάκτη και δικαιώματος, ώστε να παρέχονται πηγές και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της·

Ειδικά δικαιώματα βάσει του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Αξιοπρέπεια

16.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχείς περιπτώσεις παραβιάσεων της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην Ένωση και στα κράτη μέλη της, θύματα των οποίων είναι, μεταξύ άλλων, μειονότητες, ιδίως οι Ρομά, αιτούντες άσυλο, μετανάστες, άτομα που εικάζεται ότι έχουν δεσμούς με την τρομοκρατία και άτομα που στερούνται την ελευθερία τους, καθώς και ευάλωτες ομάδες και φτωχοί· τονίζει ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να τηρούν την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων και της βάναυσης, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, να διερευνούν σε βάθος και άμεσα, αποτελεσματικά και ανεξάρτητα κάθε παραβίαση και να ασκούν δίωξη στους υπευθύνους·

17.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πολυάριθμες περιπτώσεις κακομεταχείρισης από την αστυνομία και τις δυνάμεις του νόμου και της τάξης, κυρίως σχετικά με τη δυσανάλογη χρήση βίας κατά ειρηνικών συμμετεχόντων και δημοσιογράφων σε διαδηλώσεις, καθώς και την υπερβολική χρήση μη θανατηφόρων όπλων, όπως τα ρόπαλα-γκλομπ, σφαίρες από καουτσούκ και συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι στολές των δυνάμεων ασφαλείας φέρουν διακριτικά και να μην αφήνουν περιθώριο στην ατιμωρησία· ζητεί να τεθεί ένα τέρμα στους ελέγχους της αστυνομίας που βασίζονται σε χαρακτηρισμούς ατόμων βάσει εθνοτικής καταγωγής ή φυλετικών χαρακτηριστικών· εκφράζει την ανησυχία του για την επιβολή αυξανόμενου αριθμού περιορισμών στο δικαίωμα του συνέρχεσθαι και της ειρηνικής διαδήλωσης και επισημαίνει ότι τα δικαιώματα του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και της ελευθερίας της έκφρασης, συνιστούν τη βάση για το δικαίωμα διαδήλωσης· καλεί τα κράτη μέλη να μη θεσπίζουν μέτρα που υπονομεύουν ή ποινικοποιούν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων των πολιτών και τους ζητεί να λαμβάνουν μέτρα που να διασφαλίζουν ότι γίνεται χρήση βίας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται δεόντως λόγω πραγματικής και σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη, και υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός ρόλος των αστυνομικών δυνάμεων είναι να εγγυώνται την ασφάλεια και προστασία των ανθρώπων·

18.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που θα διασφαλίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων που στερούνται την ελευθερία τους γίνονται σεβαστά και ότι τα πρόσωπα που φυλακίζονται μπορούν να επανενταχθούν στην κοινωνία μετά την απόλυσή τους· εκφράζει την ανησυχία του για το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των φυλακών σε πολλά κράτη μέλη, καθώς και για τις κακές συνθήκες κράτησης και μεταχείρισης των κρατουμένων, και ζητεί να αναληφθεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της εφαρμογής των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων στα κρατητήρια της αστυνομίας, τα κέντρα κράτησης μεταναστών και τα ψυχιατρεία· συνιστά να ληφθούν μέτρα για τη μείωση του υπερπληθυσμού των φυλακών, όπως η αποφυγή της υπερβολικής χρήσης της πρακτικής της προληπτικής κράτησης, η πρόβλεψη εναλλακτικών ποινών αντί της φυλάκισης, η εξέταση του ενδεχόμενου αποποινικοποίησης ορισμένων πράξεων και/ή η μείωση των ανώτατων ορίων κράτησης χωρίς να έχει απαγγελθεί κατηγορία·

19.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να χυθεί άπλετο φως στη συνεργασία των ευρωπαϊκών κρατών στο πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και της CIA σχετικά με τις «κατ’ εξαίρεση παραδόσεις», τις πτήσεις και μυστικές φυλακίσεις στο έδαφος της Ένωσης, και τονίζει ότι πρέπει να διεξαχθούν εγκαίρως αποτελεσματικές, αμερόληπτες, εμπεριστατωμένες, ανεξάρτητες και διαφανείς έρευνες από τα κράτη μέλη και να μην υπάρχει κανένα περιθώριο ατιμωρησίας· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων είναι απόλυτη και ότι, επομένως, δεν είναι δυνατόν να γίνει επίκληση του κρατικού απορρήτου ώστε να περιοριστεί η υποχρέωση των κρατών να διερευνήσουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι, αν τα κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τις ανωτέρω επιταγές, θα διακυβευθεί η υπόληψή τους και η πίστη στη δέσμευσή τους να προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα·

20.  υπογραμμίζει ότι το κλίμα ατιμωρησίας όσον αφορά το πρόγραμμα της CIA κατέστησε δυνατή τη διάπραξη παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των πολιτικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ και στις ΗΠΑ, όπως αποκαλύφθηκε από τις δραστηριότητες μαζικής κατασκοπείας που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας των ΗΠΑ και από υπηρεσίες πληροφοριών σε διάφορα κράτη μέλη, και οι οποίες εξετάζονται επί του παρόντος από το Κοινοβούλιο· ζητεί την αναθεώρηση της νομοθεσίας που αφορά τις υπηρεσίες ασφάλειας και πληροφοριών της ΕΕ και των κρατών μελών, εστιάζοντας ιδίως στον εκ των προτέρων δικαστικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο και στο δικαίωμα της προσφυγής σε ένδικα μέσα και της διόρθωσης των δεδομένων που συλλέγονται, διατηρούνται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις εν λόγω υπηρεσίες·

21.  καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα να μεταφέρουν και εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της και να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν την παροχή επαρκούς βοήθειας και προστασίας στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, τη δίωξη των εμπόρων και την επιβολή σε αυτούς αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, καθώς και τη θέσπιση προληπτικών μέτρων·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας, υιοθετώντας κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της παροχής επαρκούς βοήθειας και προστασίας στα θύματα της εγκληματικότητας·

23.  ζητεί τον σεβασμό της αξιοπρέπειας στο τέλος της ζωής, διασφαλίζοντας ιδίως την αναγνώριση και τον σεβασμό των βουλήσεων που εκφράζονται στις διαθήκες·

24.  αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (SRHR) αποτελούν απαραίτητο στοιχείο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που πρέπει να αντιμετωπίζεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαρθρωτικών διακρίσεων και φυλετικών ανισοτήτων· καλεί τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα μέσω του FRA και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), μεταξύ άλλων με την παροχή προγραμμάτων και υπηρεσιών σχετικών με την αναπαραγωγική υγεία, συμπεριλαμβανομένων των ειδών περίθαλψης και των φαρμάκων που είναι αναγκαία για τον εθελοντικό οικογενειακό προγραμματισμό και την υγεία μητέρας και νεογνού, και συνεχίζοντας να επαγρυπνούν για τυχόν πολιτικές ή/και νομοθεσίες που ενδέχεται να επηρεάζουν δυσμενώς τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

Ελευθερίες

25.  υπογραμμίζει ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου βασίζονται στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και ότι κάθε δράση ή μέτρο κατά της τρομοκρατίας ή του οργανωμένου εγκλήματος και η διεθνής συνεργασία για τον σκοπό αυτόν δεν πρέπει να θίγουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και πρέπει να τα τηρούν αυστηρά, ιδίως σε ό,τι αφορά το τεκμήριο αθωότητας, τη δίκαιη δίκη, τα δικαιώματα υπεράσπισης, την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κ.λπ.· υπογραμμίζει την ανάγκη ισχυρότερου δημοκρατικού ελέγχου και προστασίας και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας στους τομείς αυτούς, ιδίως υπό το φως της ολοένα και μεγαλύτερης συλλογής και χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την πλευρά των αρχών· ζητεί, συνεπώς, τη θέσπιση μέτρων που θα διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον εν λόγω τομέα·

26.  επικρίνει το γεγονός ότι η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας εστιάζεται πλήρως στην ασφάλεια εις βάρος των πολιτικών ελευθεριών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της θέσπισης προληπτικών μέτρων· αποδοκιμάζει το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των διακηρυγμένων στόχων και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη οι πολιτικές· εκτιμά ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση και πλαισίωση των πολιτικών εσωτερικής ασφάλειας, καθώς οι εν λόγω πολιτικές έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ατόμων που διαμένουν στην Ένωση, ώστε να διασφαλιστεί η δημοκρατική παρακολούθηση και ο δημοκρατικός έλεγχος των πολιτικών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στον τομέα των πληροφοριών και, εάν απαιτηθεί, η αναθεώρησή τους προκειμένου να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα του ανθρώπου και οι θεμελιώδεις ελευθερίες·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για τις αποκαλύψεις σχετικά με την κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα μυστικά προγράμματα μαζικής επιτήρησης των ευρωπαίων πολιτών, χωρίς δικαστική εξουσιοδότηση κατά περίπτωση και χωρίς κατάλληλο κοινοβουλευτικό έλεγχο, τακτικές οι οποίες εφαρμόζονται από ευρωπαϊκά και μη κράτη· καταδικάζει τις πρακτικές αυτές και ζητεί από τα συγκεκριμένα κράτη να τερματίσουν χωρίς καθυστέρηση αυτές τις παραβιάσεις· ζητεί να αποκαλυφθεί λεπτομερέστατα το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών, καθώς και το ενδεχόμενο διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο αυτό, και τα προγράμματα να επανεξεταστούν άμεσα· τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν ισχυρές πρωτοβουλίες έναντι των κρατών αυτών που παραβιάζουν το θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτικότητα κατασκοπεύοντας την επικοινωνία των πολιτών, και των θεσμικών, πολιτικών και οικονομικών εκπροσώπων και φορέων της Ευρώπης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αποφύγει τον δημοκρατικό, κοινοβουλευτικό και δικαστικό έλεγχο, πραγματοποιώντας μυστικά προγράμματα και επιχειρήσεις χωρίς πολιτική έγκριση· ζητεί, κατά συνέπεια, την επείγουσα επανεξέταση των μηχανισμών δικαστικής και κοινοβουλευτικής εποπτείας των μυστικών υπηρεσιών με σκοπό τη σύνδεση των υπηρεσιών πληροφοριών με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· καταδικάζει τη μυστική συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων στη μαζική επιτήρηση· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αντιδράσει εντονότερα και να προωθήσει μέτρα σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων και να προωθηθούν οι τεχνολογίες που διασφαλίζουν το απόρρητο των επικοινωνιών στην Ευρώπη·

28.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συζητήσεις για την έγκριση σχεδίων κανονισμού και οδηγίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βρίσκονται έχουν διακοπεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει τη σθεναρή υποστήριξή του σε αυστηρότερους κανόνες· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2013 να ολοκληρωθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά μόλις το 2015, αναβάλλοντας έτσι την έγκριση της δέσμης μέτρων για την προστασία των δεδομένων, και καλεί το Συμβούλιο να σημειώσει πρόοδο κατά τις διαπραγματεύσεις για την οδηγία και τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων προκειμένου να εγκριθεί η δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων πριν από το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου·

29.  πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να εγκρίνουν ένα σύστημα προστασίας των καταγγελλόντων για τα πρόσωπα που αποκαλύπτουν σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων από μέρους μυστικών υπηρεσιών που διαφεύγουν κάθε δημοκρατικού, κοινοβουλευτικού και δικαστικού ελέγχου·

30.  υπογραμμίζει ότι η ταχεία εξέλιξη του ψηφιακού κόσμου (συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης του διαδικτύου, των εφαρμογών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) απαιτεί την αποτελεσματικότερη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται το απόρρητό τους·

31.  επιδοκιμάζει τον αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών που διασφαλίζουν τον σεβασμό του δικαιώματος δημιουργίας οικογένειας μέσω γάμου, σχέσης συμβίωσης ή καταχωρισμένης συμβίωσης και υιοθεσίας, χωρίς διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, και ζητεί από τα εναπομένοντα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο· επιδοκιμάζει την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Βαλλιανάτος και λοιποί κατά της Ελλάδος όπου επιβεβαιώθηκε ότι δεν μπορούν να εξαιρούνται τα ζευγάρια του ιδίου φύλου από τον νόμο περί καταχωρισμένης συμβίωσης· καλεί την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να προτείνουν και να εγκρίνουν νομοθετικές πράξεις και πολιτικές για την καταπολέμηση της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και των εγκλημάτων μίσους, και επιδοκιμάζει τη δημοσίευση της γνωμοδότησης 2/2013 του FRA σχετικά με την απόφαση-πλαίσιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία –δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των θυμάτων εγκλημάτων· καλεί την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν χωρίς διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού την οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να προτείνει έναν φιλόδοξο κανονισμό για την αμοιβαία αναγνώριση των νομικών συνεπειών των εγγράφων προσωπικής κατάστασης·

32.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον αριθμό των αυτοκτονιών μεταξύ των νέων που αποτελούν θύματα ομοφοβίας· υπενθυμίζει τα πορίσματα της έρευνας του FRA για τους ΛΟΑΔ της ΕΕ, σύμφωνα με τα οποία το 26% του συνόλου των ερωτηθέντων έχουν δεχτεί επίθεση ή απειλή με βία στην οικία τους ή σε άλλο μέρος, ποσοστό το οποίο ανέρχεται σε 35% για τα διεμφυλικά άτομα, ενώ το 19% των ερωτηθέντων θεώρησαν ότι αντιμετώπισαν μεροληπτική εις βάρος τους μεταχείριση στον εργασιακό χώρο ή κατά την αναζήτηση εργασίας, παρά τη νομική προστασία που παρέχεται βάσει του δικαίου της ΕΕ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω πορίσματα ως βάση για την εξεύρεση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής λύσης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΔ όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, υπό τη μορφή ενός οδικού χάρτη της ΕΕ για την ισότητα με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, όπως έχουν ζητήσει επανειλημμένως το Κοινοβούλιο και ΜΚΟ·

33.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διαδικασίες νομικής αναγνώρισης του φύλου για τα διεμφυλικά άτομα εξακολουθούν να περιλαμβάνουν την υποχρέωση στείρωσης σε 14 κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις εν λόγω διαδικασίες με στόχο τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος των διεμφυλικών ατόμων στην αξιοπρέπεια και στη σωματική ακεραιότητα· συγχαίρει την Επιτροπή για τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας με στόχο την απόσυρση των διαταραχών ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών και τη διασφάλιση μιας μη παθολογοποιητικής αναταξινόμησης στις διαπραγματεύσεις για την 11η έκδοση της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της ΠΟΥ (ICD-11)·

34.  αναγνωρίζει την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας, της πίστης και της μη πίστης, και την ελευθερία άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων της επιλογής του καθενός, καθώς και της αλλαγής θρησκείας· καταδικάζει κάθε μορφή διάκρισης ή μισαλλοδοξίας, και εκτιμά ότι ο λαϊκός χαρακτήρας του κράτους, ο οποίος ορίζεται ως ο αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ των πολιτικών και των θρησκευτικών αρχών, καθώς και η αμεροληψία του κράτους, συνιστούν το καλύτερο μέσο για την εξασφάλιση της μη εισαγωγής διακρίσεων και της ισότητας μεταξύ των θρησκειών, καθώς και μεταξύ των πιστών και εκείνων που δεν έχουν πίστη· καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν την ελευθερία του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας όσων δεν έχουν θρησκεία να μην υφίστανται διακρίσεις ως αποτέλεσμα υπέρμετρων εξαιρέσεων θρησκειών από τους νόμους που αφορούν την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων·

35.  υπενθυμίζει ότι οι εθνικοί νόμοι που καθιστούν ποινικά κολάσιμη τη βλασφημία περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης όσον αφορά τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, ότι συχνά χρησιμοποιούνται προκειμένου να δικαιολογηθούν διώξεις, κακομεταχείριση ή πράξεις εκφοβισμού θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων και μπορεί να έχουν σοβαρό ανασταλτικό αποτέλεσμα στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων· συνιστά στα κράτη μέλη να αποποινικοποιήσουν τα αδικήματα αυτού του είδους·

36.  εκφράζει τη λύπη του διότι σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να διώκονται και να καταδικάζονται νέοι σε φυλάκιση, διότι το δικαίωμα στην αντίρρηση στη στρατιωτική θητεία για λόγους συνείδησης εξακολουθεί να μην είναι επαρκώς αναγνωρισμένο, και καλεί τα κράτη μέλη να σταματήσουν τη δίωξη και τις διακρίσεις εις βάρος των αντιρρησιών συνείδησης·

37.  υπενθυμίζει ότι οι ελευθερίες της έκφρασης, της πληροφόρησης και των μέσων ενημέρωσης αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για τη διασφάλιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή για την αναθεώρηση και τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κοινοβουλίου στη σχετική του έκθεση· καταδικάζει σθεναρά τη βία, τις πιέσεις ή τις απειλές κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των πηγών τους και τις πληροφορίες σχετικά με την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων από τις κυβερνήσεις και κράτη· ζητεί από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη να σέβονται, να διασφαλίζουν, να προστατεύουν και να προωθούν το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και της ενημέρωσης και, κατά συνέπεια, να μην εφαρμόζουν ή να αναπτύσσουν μηχανισμούς με στόχο να εμποδίσουν την άσκηση των εν λόγω ελευθεριών·

38.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη στην ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και την προοπτική ιδιωτικοποίησης των δημόσιων μέσων ενημέρωσης σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και να τηρήσουν το θεσμικό τους καθήκον να διασφαλιστεί η πολυφωνία των μέσων και να παρέχεται υψηλής ποιότητας, διαφοροποιημένη, ακριβής και αξιόπιστη ενημέρωση· πιστεύει ότι η ιδιοκτησία και η διαχείριση των μέσων ενημέρωσης πρέπει να είναι πάντα διαφανής και να μην είναι συγκεντρωμένη· τονίζει ότι η διαφάνεια της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης έχει ζωτική σημασία για την παρακολούθηση των επενδύσεων στα μέσα ενημέρωσης στο εσωτερικό της ΕΕ και για την παρακολούθηση των μη ευρωπαίων επενδυτών που ασκούν ολοένα μεγαλύτερη επιρροή στην πληροφόρηση που παρέχεται στα κράτη μέλη·

39.  τονίζει τη σημασία του σεβασμού και της προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και στα παιδιά από οικογένειες μεταναστών· εκφράζει την ανησυχία του για τις πολυάριθμες περιπτώσεις παραβιάσεων του δικαιώματος ασύλου και της υποχρέωσης προστασίας σε περίπτωση μετατόπισης, απέλασης ή έκδοσης οιουδήποτε μετανάστη· υπογραμμίζει την υποχρέωση σεβασμού των διεθνών συμβάσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως της Σύμβασης του ΟΗΕ για το καθεστώς των προσφύγων, και της αρχής της μη επαναπροώθησης, της υποχρέωσης παροχής βοήθειας στους ανθρώπους στη θάλασσα που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να έλθουν στην ΕΕ και διασφάλισης προϋποθέσεων και διαδικασιών υποδοχής που σέβονται την αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν ή να επανεξετάσουν κάθε νομοθετική διάταξη που επιβάλλει κυρώσεις σε όσους παρέχουν βοήθεια στους μετανάστες στη θάλασσα· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία του Συμβουλίου 2002/90/EΚ, η οποία ορίζει τις κυρώσεις σε περίπτωση διευκόλυνσης παράνομης εισόδου, διαμετακόμισης και διαμονής, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μετανάστες στη θάλασσα που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίου κινδύνου θα πρέπει να επαινείται και όχι να επιφέρει την επιβολή οιασδήποτε κύρωσης·

40.  επικροτεί την ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) και ζητεί από τα κράτη μέλη να προβούν στις απαραίτητες νομοθετικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του, ώστε να εξασφαλίσουν ότι το ΚΕΣΑ εφαρμόζεται πλήρως όπως έχει σχεδιαστεί, παρέχει βελτιωμένη πρόσβαση στη διαδικασία χορήγησης ασύλου σε όσους επιζητούν προστασία, έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη δικαιότερων, ταχύτερων και καλύτερης ποιότητας αποφάσεων στον τομέα του ασύλου και παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες τόσο στους αιτούντες άσυλο όσο και στα άτομα στα οποία χορηγείται διεθνής προστασία εντός της ΕΕ· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να ισχύει η θέση υπό κράτηση παιδιών και ζητεί τον συστηματικό αποκλεισμό τους από τις ταχείες διαδικασίες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή για κατάρτιση στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών που θα βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές υπό τη μορφή ελάχιστων κοινών προτύπων για την υποδοχή και την προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι δικονομικές διασφαλίσεις πρέπει να είναι επαρκείς και κατάλληλες· ζητεί την εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του ΔΕΕ που ορίζει ότι οι ΛΟΑΔ που κάνουν αίτηση για άσυλο μπορούν να αποτελούν μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα που ενδέχεται να υποστεί διώξεις λόγω του σεξουαλικού της προσανατολισμού και ότι η ύπαρξη στερητικής της ελευθερίας ποινής στη χώρα καταγωγής που τιμωρεί τις πράξεις ομοφυλοφιλίας μπορεί να αποτελεί per se πράξη δίωξης·

41.  καταδικάζει το γεγονός ότι εξακολουθούν να σημειώνονται πολλά περιστατικά στα οποία μετανάστες, στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στην ΕΕ, βρίσκουν τον θάνατο στη θάλασσα παρά τα πολλά και ποικίλα τεχνικά μέσα που διαθέτουν τα κράτη μέλη και η ΕΕ για την επιτήρηση και τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ· απαιτεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 24 Απριλίου 2012 με τίτλο «Ζωές που χάθηκαν στη Μεσόγειο: ποιος ευθύνεται;)(30) · χαιρετίζει την απόφαση του Δικαστηρίου που ακύρωσε την απόφαση 2010/252/ΕΕ του Συμβουλίου·

42.  τονίζει την ευάλωτη κατάσταση των ατόμων που διασχίζουν τα νότια θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης, ζητεί μια βιώσιμη λύση για το ευρύτερο ζήτημα της μετανάστευσης στη Μεσόγειο που θα λαμβάνει πλήρως υπόψη την αρχή της μη επαναπροώθησης, και ζητεί από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν υπόψη, ως απολύτως ελάχιστη προϋπόθεση, τις πρόσφατες γνωμοδοτήσεις του FRA σχετικά με τους βέλτιστους τρόπους προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών στο πλαίσιο της θαλάσσιας επιτήρησης·

43.  επικροτεί το εγχειρίδιο για το ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το άσυλο, τα σύνορα και τη μετανάστευση που κατήρτισε ο FRA από κοινού με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως συγκεκριμένη συνδρομή προς τους νομικούς στην Ευρώπη όσον αφορά την τήρηση των θεμελιωδών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

44.  καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να επιταχύνουν τις εργασίες της ομάδας δράσης για τη Μεσόγειο, προκειμένου να διασφαλιστεί η σημαντική επέκταση της ικανότητας διάσωσης στη θάλασσα, και να δρομολογήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων, εστιάζοντας σε όλες τις συναφείς πτυχές, όπως η επανεξέταση των νομοθεσιών της ΕΕ και των κρατών μελών που επιτρέπουν την ποινική δίωξη της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα, η ανάπτυξη ασφαλών και νόμιμων οδών για την είσοδο των προσφύγων και των μεταναστών στην Ευρώπη, καθώς και η αναπτυξιακή συνεργασία με τρίτες χώρες με σκοπό την ενίσχυση της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι τραγωδίες όπως αυτές της Lampedusa δεν θα επαναληφθούν·

45.  καταδικάζει τις ολοένα συχνότερες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και ιδίως εκείνων που απελαύνονται σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρεται από τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών στην ειδική του έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 24 Απριλίου 2013(31) , καθώς και στην έκθεση του FRA(32) · υπογραμμίζει εν προκειμένω την ανάγκη να διεξαχθεί πραγματική αξιολόγηση της οδηγίας για την επιστροφή, των συμφωνιών επανεισδοχής, καθώς και της δράσης του FRONTEX όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια με συγκεκριμένες δράσεις στην επικριτική έκθεσή της σχετικά με τις συμφωνίες και τα μέτρα επανεισδοχής που έχει συμφωνήσει η ΕΕ με τρίτες χώρες, η οποία δημοσιεύτηκε το 2011· καταδικάζει τις περιοριστικές πολιτικές των κρατών μελών στον τομέα της χορήγησης θεωρήσεων στους υπηκόους κάποιων συγκεκριμένων τρίτων χωρών·

46.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές που ενθαρρύνουν τη νόμιμη μετανάστευση και να κυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα των εργαζόμενων μεταναστών και των μελών των οικογενειών τους·

Ισότητα

47.  υπογραμμίζει ότι οι αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας ενώπιον του νόμου και της απαγόρευσης των διακρίσεων για οποιονδήποτε λόγο αποτελούν θεμέλια της δημοκρατικής κοινωνίας· εκτιμά ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τα μέτρα τους για την προώθηση της ισότητας , την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προστασία της πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και τα μέτρα τους όσον αφορά την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα του παιδιού, τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ και τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση όλων των μορφών διακρίσεων και την εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής του υφισταμένου νομικού πλαισίου της ΕΕ, περιλαμβανομένης και της κίνησης διαδικασιών επί παραβάσει· εκφράζει τη λύπη του για το αδιέξοδο στο οποίο έχουν καταλήξει οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση οδηγίας του περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ασχέτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηριών, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού και επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση· επικροτεί τη θέση της λιθουανικής Προεδρίας του Συμβουλίου να στηρίξει την πρόταση, και καλεί τα άλλα κράτη μέλη να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα· επικροτεί, σε αυτό το πλαίσιο, τη γνωμοδότηση αριθ. 1/2013 του FRA σχετικά με την κατάσταση της ισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 10 έτη μετά την αρχική εφαρμογή των οδηγιών περί ισότητας· εκτιμά ότι πρέπει επίσης να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις λόγω γλώσσας·

49.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(33) , όπου ζητεί τον πλήρη σεβασμό του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

50.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις και αποκλεισμό, γεγονός που εμποδίζει την ικανότητά τους να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους επί ίσοις όροις με τους υπόλοιπους ανθρώπους· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD) στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τους· σημειώνει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του δικαίου και της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα απαγόρευσης των διακρίσεων θα μπορούσε να διαδραματίσει κάποιον ρόλο στη διαδικασία εναρμόνισης της νομοθεσίας με τη CRPD σε ολόκληρη την ΕΕ, για παράδειγμα στον τομέα της ισονομίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χαράξουν πολιτικές με επαρκή χρηματοδότηση για την καλύτερη ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες και για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη στέγαση, την εκπαίδευση, την αγορά εργασίας, τις δημόσιες μεταφορές και υποδομές, καθώς και για τη συμμετοχή τους στην πολιτική διαδικασία, ειδικότερα με την κατάργηση των νομικών και πρακτικών διακρίσεων και περιορισμών στο δικαίωμα τους του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα άτομα με αναπηρίες υποχρεούνται να διαβιούν σε ειδικά ιδρύματα λόγω της έλλειψης διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων, και καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για την προώθηση της μεγαλύτερης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε μια αυτόνομη ζωή·

51.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ολοκληρωμένη αναθεώρηση της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες· θεωρεί ότι οι νομοθετικές διαδικασίες και η χάραξη πολιτικών της ΕΕ θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να διασφαλίζουν τον σεβασμό και να προβλέπουν την εφαρμογή της CRPD· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση αντικτύπου, προς τον σκοπό αυτό, και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο το σχέδιο έκθεσης προόδου της ΕΕ για την εφαρμογή της CRPD στην ΕΕ· πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διεξάγει τακτικές συζητήσεις και να διατυπώνει συστάσεις μέσω ψηφίσματος σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά το κατά πόσον τα άτομα με αναπηρίες απολαύουν των δικαιωμάτων τους που κατοχυρώνονται στην CRPD, μεταξύ άλλων επί τη βάσει έκθεσης της Επιτροπής· στηρίζει τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες για τη σύσταση εντός του Κοινοβουλίου μιας ειδικής ομάδας μεταξύ επιτροπών για την εφαρμογή της CRPD, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση και τη στήριξη της εφαρμογής της Σύμβασης είναι ολοκληρωμένες και συνεπείς·

52.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προστατεύουν, να προωθούν και να επιβάλλουν τα δικαιώματα του παιδιού σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές δράσεις και πολιτικές που έχουν αντίκτυπο σε αυτό· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τα παιδιά που έρχονται αντιμέτωπα με τη βία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση και καλεί τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας· καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τον FRA να συνεχίσουν τις προσπάθειες αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα παιδιά στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών· θεωρεί ότι, σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου των γονέων, τα ύψιστα συμφέροντα των παιδιών πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη και ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν τακτικές και άμεσες επαφές και με τους δύο γονείς τους·

53.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των Ρομά στην ΕΕ και για τις πολυάριθμες περιπτώσεις διώξεων, βίας, στιγματισμού, διακρίσεων, εκδιώξεων, μετακινήσεων και παράνομων απελάσεων, παράνομης καταχώρισης και παράνομης διαμόρφωσης προφίλ με βάση τα εθνικά χαρακτηριστικά από την πλευρά των αρχών επιβολής του νόμου, πρακτικές που αντιβαίνουν στα θεμελιώδη δικαιώματα και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επαναλαμβάνει τη θέση που διατυπώνει στο ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί όσον αφορά την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά(34) και ζητεί για μία ακόμη φορά την αποτελεσματική εφαρμογή των στρατηγικών προώθησης της πραγματικής ενσωμάτωσης, καθώς και ενισχυμένη και κατάλληλη δράση για την προώθηση της ένταξης, ιδιαίτερα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της στέγασης και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και για την καταπολέμηση της βίας, της ρητορικής μίσους και των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά· ζητεί να τεθεί τέρμα στις παράνομες απελάσεις, στην αποξήλωση των οικισμών χωρίς την παροχή εναλλακτικής στέγης και στις διακρίσεις εις βάρος των παιδιών Ρομά στα σχολικά ιδρύματα, καθώς και στην παράνομη τοποθέτησή τους σε ειδικά σχολεία· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των κονδυλίων που τίθενται στη διάθεσή τους ώστε να εφαρμόσουν σχέδια ένταξης σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης των καθημερινών νέων αφίξεων στο έδαφός τους·

54.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν μια αποτελεσματική απάντηση στις απελάσεις των Ρομά μέσω ανάπτυξης ολοκληρωμένων πολιτικών και εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στις στρατηγικές που εστιάζουν σε μέτρα κατά των διακρίσεων και μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση της απασχολησιμότητάς τους και της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με εκπροσώπους του πληθυσμού των Ρομά, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη συμμετοχή τους στη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση έργων που επηρεάζουν τις κοινότητές τους, να διαθέσουν επαρκή κονδύλια του προϋπολογισμού για τον σκοπό αυτό και να διασφαλίσουν την αποδοτική δαπάνη τους· καλεί επίσης την Επιτροπή και τον FRA να παρουσιάσουν κοινούς, συγκρίσιμους και αξιόπιστους δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου στα κράτη μέλη·

55.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλαμβάνει σθεναρή δράση σε περιπτώσεις παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά στα κράτη μέλη, κινώντας ιδίως διαδικασίες επί παραβάσει όταν δεν τους επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να ασκούν τα οικονομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα, το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής, το δικαίωμα στην ισότητα και τη μη υπαγωγή σε διακρίσεις και το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει έναν μηχανισμό παρακολούθησης των εγκλημάτων μίσους κατά των Ρομά, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την έλλειψη μητρώων και πιστοποιητικών γεννήσεως για τους Ρομά που διαμένουν στην ΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια στοχευμένη προσέγγιση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών Ρομά με σκοπό την αποφυγή των πολλαπλών διακρίσεων· ζητεί την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου των Εθνικών Στρατηγικών Ένταξης των Ρομά σε μια πλήρη ευρωπαϊκή στρατηγική·

56.  τονίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές μειονότητες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στην καθημερινή ζωή, τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις μειονοτικές κοινότητες αντιμετωπίζουν εμπόδια στη δικαιοσύνη, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, και ότι αυτό υπονομεύει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους ως ανθρώπων και πολιτών της Ένωσης και οδηγεί σε καταστάσεις στις οποίες αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας από τις εθνικές αρχές των ίδιων των κρατών μελών τους· εκτιμά ότι οι μειονότητες αυτές έχουν ειδικές ανάγκες που διαφέρουν από εκείνες των άλλων μειονοτικών ομάδων, ότι οι δημόσιες πολιτικές θα πρέπει να είναι περισσότερο εστιασμένες και ότι η ίδια η Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες αυτές με καταλληλότερο τρόπο·

57.  θεωρεί ότι δεν υπάρχει ενιαία λύση για τη βελτίωση της κατάστασης των μειονοτήτων αυτών σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ορισμένοι κοινοί και ελάχιστοι στόχοι για τις δημόσιες αρχές στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα και τις υφιστάμενες καλές πρακτικές· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το νομικό σύστημά τους εγγυάται ότι δεν θα γίνονται διακρίσεις σε βάρος ατόμων που ανήκουν σε αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα, και να εγκρίνουν κατάλληλα μέτρα για την προώθηση ουσιαστικής ισότητας, με βάση τους σχετικούς διεθνείς κανόνες και τις ορθές πρακτικές, μεταξύ άλλων τη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πρότυπο πολιτικής για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων, των παραδοσιακών εθνοτικών κοινοτήτων και των μειονοτικών γλωσσικών κοινοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι περιλαμβάνουν πάνω από το 10% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή διπλών προτύπων που διαφοροποιούν μεταξύ υποψηφίων χωρών και κρατών μελών· τονίζει την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα της ΕΕ για την προστασία των παραδοσιακών εθνικών μειονοτήτων, των περιφερειακών γλωσσικών ομάδων και των συνταγματικών περιφερειών, συνοδευόμενο από έναν λειτουργικό μηχανισμό παρακολούθησης, κατά το παράδειγμα του Πλαισίου της ΕΕ για τις Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των Ρομά· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν συνολικά στοιχεία για τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ώστε να ο FRA και η ΕΕ να μπορούν να διασφαλίσουν τη συλλογή δεδομένων και τη σχετική ενημέρωση·

58.  επισημαίνει ότι τα θετικά μέτρα που εφαρμόζονται με σκοπό την προστασία προσώπων και ομάδων που ανήκουν σε μειονότητες, η προαγωγή της δέουσας ανάπτυξής τους και η διασφάλιση ότι τους αναγνωρίζονται ισότιμα δικαιώματα και υπόκεινται σε ισότιμη μεταχείριση σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό στο διοικητικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πεδίο αλλά και στους λοιπούς τομείς δεν θεωρούνται εισαγωγή διακρίσεων·

59.  καταδικάζει τα περιστατικά ρατσιστικής, αντισημιτικής, ομοφοβικής/τρανσφοβικής και ξενοφοβικής βίας καθώς και βίας κατά των μεταναστών, θρησκευτικών κοινοτήτων και εθνοτικών ομάδων, τα οποία έχουν φθάσει σε ανησυχητικά επίπεδα, ιδιαίτερα δε στο διαδίκτυο, λόγω της μη ανάληψης αποφασιστικής δράσης εκ μέρους των αρχών για την καταπολέμηση των εν λόγω μορφών βίας· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, για την αντιμετώπιση των διακρίσεων, να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή έρευνας σε περίπτωση ρητορικής μίσους και εγκλημάτων μίσους, να εγκρίνουν ποινική νομοθεσία που θα απαγορεύει την υποκίνηση σε μίσος για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου και του σεξουαλικού προσανατολισμού, και να διασφαλίσουν ότι υπάρχει αποτελεσματική προστασία από τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό, τον αντι-αθιγγανισμό, την ξενοφοβία και την ομοφοβία, και ότι τα θύματα θα τυγχάνουν της ενδεδειγμένης βοήθειας· καλεί την Επιτροπή να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν ορθά την απόφαση πλαίσιο από 1ης Δεκεμβρίου 2014· ζητεί την αναθεώρηση της απόφασης-πλαισίου ώστε να καλύπτει επίσης τη ρητορική μίσους και τις πράξεις αντισημιτισμού, ισλαμοφοβίας και θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, αντι-αθιγγανισμού, ομοφοβίας και τρανσφοβίας, καθώς και την ενίσχυση της εφαρμογής της· στηρίζει στο έπακρο την καινοτομία που δρομολογήθηκε από την ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου για την ενίσχυση της καταπολέμησης της μισαλλοδοξίας, και καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει αυτού του είδους το εποικοδομητικό έργο·

60.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη δράση για τη συστηματική καταπολέμηση και πρόληψη των εγκλημάτων μίσους στην ΕΕ και τη δημοσιοποίηση των εγκλημάτων μίσους μέσω δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα αυτά θα είναι συγκρίσιμα ώστε να επιτρέπουν μια επισκόπηση της κατάστασης από την ΕΕ, σε συνεργασία με τον FRA, για τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων για τα εγκλήματα μίσους και την εναρμόνιση αυτών· καταδικάζει τη ρητορική μίσους που στιγματίζει ομάδες ανθρώπων λόγω των κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών τους καταβολών ή της ξενικής τους καταγωγής, καθώς και την υποκίνηση σε φυλετικό μίσος, ιδίως όταν αυτό γίνεται από δημόσια πρόσωπα· παραπέμπει στη γνωμοδότηση αριθ. 2/2013 του FRA σχετικά με την απόφαση-πλαίσιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, και τονίζει την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκλημάτων, και ιδίως εγκλημάτων μίσους·

61.  καλεί τα κράτη μέλη, αναγνωρίζοντας ότι η εκπαίδευση έχει ζωτική σημασία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, να διασφαλίσουν ότι οι στρατηγικές ένταξής τους εστιάζουν στην αναμόρφωση των εθνικών σχολικών προγραμμάτων ώστε να περιλαμβάνουν την ξενοφοβία, τον ρατσισμό και τον αντι-αθιγγανισμό στη διδακτέα ύλη, και να ορίσουν τα εν λόγω φαινόμενα ως μορφή διακρίσεων στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου από νεαρή ηλικία·

62.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη:

   να διασφαλίσουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να αποτρέπουν, να καταπολεμούν και να διώκουν κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών ως παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη στήριξη και την προστασία των θυμάτων·
   να υπογράψουν και να κυρώσουν τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), και να θεσπίσουν ένα σύστημα συλλογής δεδομένων για την υποστήριξη των συμβαλλόμενων μερών στη σύμβαση παρέχοντας ακριβή και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την έκταση, τις μορφές και τις συνέπειες της βίας κατά των γυναικών·
   να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020) και να λάβουν επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση όλων των μορφών άμεσων και έμμεσων διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, ιδίως των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων, του διαχωρισμού της αγοράς εργασίας, των στερεοτύπων και όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, δεδομένου ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής, παρά την ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων·
   να προωθήσουν τη διαφώτιση όσον αφορά την ισότητα των φύλων, τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, καθώς και επαρκείς μηχανισμούς παρακολούθησης όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ στο ζήτημα του φύλου·
   να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση του εμπορίου ανθρώπων, για να εξαλείψουν τη σεξουαλική εκμετάλλευση, η οποία πλήττει κυρίως γυναίκες, και την καταναγκαστική εργασία·
   να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των υφιστάμενων οδηγιών περί ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων κινώντας διαδικασίες επί παραβάσει·
   να προτείνουν μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, η οποία να δίδει συνέχεια σε παλαιότερη δέσμευσή τους στον τομέα αυτόν και να ανταποκρίνεται στα πολυάριθμα αιτήματα του Κοινοβουλίου· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη "μηδενική ανοχή της βίας κατά των γυναικών" από την Επιτροπή· ζητεί, ωστόσο, την ανάληψη περαιτέρω δράσης, συμπεριλαμβανομένης μιας ενωσιακής στρατηγικής για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, όπως εξαγγέλθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαρτίου 2010, συμπεριλαμβανομένων νομικά δεσμευτικών μέσων και δράσεων ευαισθητοποίησης·
   να διατηρήσουν το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών - συμπεριλαμβανομένης της βίας στο πλαίσιο στενών συγγενικών σχέσεων, της σεξουαλικής βίας (βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης και παρενόχλησης), της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών όπως οι εξαναγκαστικοί γάμοι και τα "εγκλήματα τιμής" - υψηλά στην ημερήσια διάταξή τους, διότι η βία λόγω φύλου συνιστά τόσο αποτέλεσμα των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών όσο και εμπόδιο στην επίτευξη ισότητας και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να γίνεται ανεκτή·
   να εφαρμόσουν μια πολιτική μηδενικής ανοχής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·
   να λάβουν μέτρα και να δρομολογήσουν σχέδια για τον καλύτερο συνδυασμό μεταξύ οικογενειακής και εργασιακής ζωής για όλες τις γενιές γυναικών, χαιρετίζοντας την απόφαση να κηρυχθεί το 2014 Ευρωπαϊκό Έτος Ισορροπίας μεταξύ Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής·

63.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά την κατάρτιση της νομοθεσίας και την ανάλυση της κατάστασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις ανησυχίες των γυναικών, μέσω, μεταξύ άλλων, της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και τις γυναικείες ΜΚΟ· τονίζει τη σημασία της παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά την ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη·

64.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, να μειώσουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας για τις γυναίκες, να δώσουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να επωφεληθούν από δημόσιες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και να βελτιώσουν τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας·

65.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση των οικονομικών και κοινωνικών αιτίων που λειτουργούν ενισχυτικά στην εκδήλωση της βίας κατά των γυναικών, όπως είναι η ανεργία, οι χαμηλοί μισθοί και οι χαμηλές συντάξεις, η έλλειψη στέγης, η φτώχεια και οι ανύπαρκτες ή ακατάλληλες δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα οι δημόσιες υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ασφάλισης·

66.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων των νεαρών κοριτσιών, ειδικά της βιομηχανίας εκείνης, η οποία αντιλαμβάνεται τα νεαρά κορίτσια ως σεξουαλικά αντικείμενα και η οποία προκαλεί αύξηση της διακίνησης νεαρών κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς στο εσωτερικό της ΕΕ·

67.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για τον σεβασμό και τη διασφάλιση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων των γυναικών· τονίζει τον ρόλο της Ένωσης στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της προώθησης καλών πρακτικών σε αυτό το θέμα, δεδομένου ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που είναι απαραίτητο για την άσκηση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

68.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα νομικό πλαίσιο σχετικά με το θέμα των πολλαπλών και διατομεακών διακρίσεων·

69.  θεωρεί ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη πολιτικών και επιχειρηματικών αποφάσεων αποτελεί έλλειμμα· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα θετικής διάκρισης, όπως νομοθεσία για συστήματα ίσης εκπροσώπησης και ποσοστώσεις όσον αφορά τα δύο φύλα·

70.  τονίζει ότι η πρόοδος στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων είναι εξαιρετικά αργή· επισημαίνει ότι η εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία και για εργασία ίσης αξίας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων· ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει χωρίς καθυστέρηση την οδηγία 2006/54/ΕΚ και να προτείνει τροποποιήσεις σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας και βάσει του άρθρου 157 ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομερείς συστάσεις που διατυπώνονται στο παράρτημα του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2012·

71.  τονίζει ότι οι περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν παιδική μέριμνα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών· επισημαίνει ότι το 2010, το 28,3% της απουσίας επαγγελματικής δραστηριότητας και της μερικής απασχόλησης των γυναικών οφειλόταν στην έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας, έναντι 27,9% το 2009· επισημαίνει επίσης ότι το 2010 το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών με μικρά παιδιά στην ΕΕ ήταν κατά 12,7% χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό γυναικών χωρίς παιδιά, ήτοι σημειώθηκε αύξηση από το 2008 που το ποσοστό αυτό ήταν 11,5%·

72.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ τα θεμελιώδη δικαιώματα των ηλικιωμένων γυναικών πολύ συχνά παραβιάζονται, περιλαμβανομένου ενός μεγάλου αριθμού περιπτώσεων βίας, σωματικής και συναισθηματικής κακοποίησης και οικονομικής εκμετάλλευσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την προστασία των ηλικιωμένων γυναικών από κάθε μορφής κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της κακομεταχείρισης στα γηροκομεία·

73.  θεωρεί ότι οι γυναίκες με αναπηρία υφίστανται διπλή διάκριση λόγω του φύλου τους και της αναπηρίας τους· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη διασφάλιση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών με αναπηρία στην ΕΕ·

74.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερη δέσμευση ώστε να τεθεί ένα τέρμα στα σεξιστικά στερεότυπα που διαδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως μέσω των διαφημιστικών μηνυμάτων, δεδομένου του κρίσιμης σημασίας ρόλου που τα μέσα μπορούν να διαδραματίσουν για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο απεικονίζονται συνήθως ο ρόλος των ανδρών και αυτός των γυναικών·

75.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τις γνώσεις τους σχετικά με το σύνολο των δικαιωμάτων τους που περιέχονται στον Χάρτη και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχική δημοκρατία διατηρώντας συνεχή διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, τις συναφείς ΜΚΟ και οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών· καλεί, ειδικότερα, τις γυναικείες οργανώσεις να μοιραστούν την ανεκτίμητη εμπειρία τους όσον αφορά τα επίμονα στερεότυπα και τις διακρίσεις, καθώς οι γυναίκες αποτελούσαν πάντα τα πλέον ευάλωτα θύματα·

76.  ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και βελτιωμένο πλειονομερή διάλογο σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι σε σχέση με την πλήρη εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·

Αλληλεγγύη

77.  υπογραμμίζει ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της έπληξαν περισσότερο, και πολλές φορές εξαιρετικά σοβαρά, τα φτωχότερα και πλέον άπορα στρώματα του πληθυσμού, όπως αντικατοπτρίζεται στο έγγραφο που εξέδωσε στο θέμα αυτό ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τίτλο "Η διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καιρούς οικονομικής κρίσης", στο οποίο γίνεται αναφορά σε ομάδες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης, όπως οι μετανάστες, οι αιτούντες άσυλο, οι Ρομά, οι γυναίκες και τα παιδιά· επισημαίνει ότι το 2012 το ένα τέταρτο του πληθυσμού της ΕΕ των 28 αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να ληφθούν κατάλληλα, ισχυρότερα και πιο αποτελεσματικά μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης αυτής και για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και της φτώχειας· καταδικάζει τη ρητορική των πολιτικών που τείνουν να μετατρέπουν τις ομάδες αυτές σε αποδιοπομπαίους τράγους· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις θέτουν υπό ισχυρή πίεση τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αξίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο·

78.  υπογραμμίζει ότι τα κοινωνικά δικαιώματα είναι θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αναγνωρίζεται από διεθνείς συνθήκες, την ΕΣΑΔ, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη· επισημαίνει ότι αυτά τα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται τόσο νομικά όσο και στην πράξη, προκειμένου να διασφαλίζεται η κοινωνική δικαιοσύνη, ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης και μέτρων λιτότητας· υπογραμμίζει τη σημασία του δικαιώματος στην αξιοπρέπεια, της εργασιακής ελευθερίας και του δικαιώματος στην εργασία, του δικαιώματος στη μη διάκριση, μεταξύ άλλων για λόγους εθνικότητας, της προστασίας σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης, του δικαιώματος στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση και στην κοινωνική αρωγή, του δικαιώματος στην υγειονομική περίθαλψη, της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής, του δικαιώματος στην προστασία από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, μέσω της παροχής αποτελεσματικής πρόσβασης στην απασχόληση, της παροχής κατάλληλης στέγης, κατάρτισης, εκπαίδευσης, πολιτισμού και κοινωνικής και ιατρικής αρωγής, και σε σχέση με την αμοιβή και τα κοινωνικά επιδόματα, της διασφάλισης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και άλλων συνθηκών απασχόλησης και εργασιακών συνθηκών, της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, καθώς και της ελευθερίας ένταξης σε εθνικές και διεθνείς ενώσεις για την προστασία των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζομένων και της συλλογικής διαπραγμάτευσης·

79.  υπογραμμίζει ότι το να είναι κανείς άνεργος ή να ζει σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικής περιθωριοποίησης έχει σημαντικές έως και ολέθριες συνέπειες στην άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που κατοχυρώνονται με τον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που απειλούνται περισσότερο είναι, ιδίως: το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 1ο), η ελευθερία του επαγγέλματος και το δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 15ο), η απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο 21ο), η προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης (άρθρο 30ό), το δικαίωμα σε κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή (άρθρο 34ο), το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη (άρθρο 35ο), και η ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής (άρθρο 45)· επισημαίνει επιπλέον ότι η ανεργία και η διαβίωση σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικής περιθωριοποίησης έχουν επίσης επιπτώσεις στην πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες, κοινωνικές, οικονομικές, κ.λπ.·

80.  υπενθυμίζει ότι τα συστήματα που αναγνωρίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη ως σημαντική αρχή που εφαρμόζεται μέσω μιας ισχυρής νομοθεσίας συνιστούν την καλύτερη οχύρωση έναντι των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

81.  συνιστά όλα τα κράτη μέλη να άρουν το συντομότερο δυνατόν τις εναπομείνασες επιφυλάξεις τους όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει ώθηση σε έναν μόνιμο διάλογο για την πρόοδο που πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο θέμα· πιστεύει ότι η αναφορά στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που πραγματοποιείται στο άρθρο 151 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά, για παράδειγμα, μέσω της συμπερίληψης ενός ελέγχου για τα κοινωνικά δικαιώματα στις αξιολογήσεις αντικτύπου της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου·

82.  ζητεί την ανάληψη ισχυρότερης δράσης για την παροχή βοήθειας καθώς και καταλύματος και υποστήριξης σε αστέγους και καταδικάζει - ιδίως σε μια περίοδο που η εμμένουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση οδηγεί στον δρόμο όλο και περισσότερους ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση - τους νόμους και τις πολιτικές σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο που διώκουν ποινικά τα άτομα αυτά, τα οποία αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ανάγκες, καθώς αυτό ισοδυναμεί με κατάφωρη και απάνθρωπη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

83.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι συμβατά με τις αξίες και τους στόχους της Ένωσης, και ειδικότερα να διασφαλιστεί ο σεβασμός του κράτους δικαίου σε σχέση με τις ενέργειες της Ένωσης στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις συνέπειες της κρίσης στη ζώνη του ευρώ·

84.  επαναλαμβάνει επιμόνως την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να συμπεριλάβει το θέμα «Πρόσβαση των φτωχότερων ομάδων σε όλα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους» στους θεματικούς τομείς του προσεχούς πολυετούς πλαισίου του FRA·

85.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν μεταβατικοί κανόνες όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων· τονίζει ότι οι φόβοι για αρνητικές επιπτώσεις της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού δεν είναι βάσιμοι· σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις δείχνουν μια αύξηση σχεδόν κατά 1% σε μακροπρόθεσμη βάση του ΑΕΠ στα κράτη μέλη της ΕΕ των 15, ως αποτέλεσμα της κινητικότητας μετά τη διεύρυνση (2004-2009)(35) ·

86.  σημειώνει ότι η πρόσφατη πρακτική του να λογίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία ως μετανάστευση αντλώντας οφέλη από συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δεν βασίζεται σε γεγονότα(36) · υπογραμμίζει ότι οι διακρίσεις συνιστούν μείζον κώλυμα που εμποδίζει τους ευρωπαίους πολίτες να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους· τονίζει ότι οι πολίτες της Ένωσης που διαμένουν μόνιμα σε άλλο κράτος μέλος απολαμβάνουν το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 883/2004·

87.  τονίζει την ανάγκη για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την ανάπτυξη και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, ως ένα βήμα ζωτικής σημασίας προς την εξασφάλιση ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρέχεται εγγύηση για ίση μεταχείριση, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και βιώσιμους μισθούς·

88.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι το δικαίωμα των εργαζομένων σε ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να τους παρέχει τη δυνατότητα να διάγουν αξιοπρεπή ζωή και να εξασφαλίζουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά τους θα τυχαίνουν σεβασμού·

89.  τονίζει τη σημασία του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά τους νέους, τις γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία και άλλες μειονεκτούσες κοινωνικά ομάδες στην αγορά εργασίας·

Ιθαγένεια

90.  τονίζει ότι η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και οι αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών – όπως απέδειξαν η αποτυχία του ACTA και τα σκάνδαλα της παρακολούθησης – καθιστούν απαραίτητη την ενίσχυση και την αύξηση της δημοκρατικής και θεσμικής διαφάνειας και του ανοικτού πνεύματος στην ΕΕ, ιδίως στα θεσμικά και λοιπά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες και τα κράτη μέλη της· φρονεί ότι η διαφάνεια και το ανοιχτό πνεύμα αποτελούν βασικές αρχές που πρέπει να ενισχυθούν και να προωθηθούν περαιτέρω προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή διακυβέρνηση και η πλήρης συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων στην ΕΕ·

91.  εκφράζει τη λύπη του για τη διοργανική εμπλοκή όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και τις πληροφορίες· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επαναλάβουν τις εργασίες τους για την αναθεώρηση του κανονισμού αυτού, επί τη βάσει των προτάσεων του Κοινοβουλίου να κατοχυρωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και βελτιωμένη πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ στα έγγραφα· καλεί όλα τα θεσμικά και άλλα όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της ΕΕ να εφαρμόσουν πλήρως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συνθήκη της Λισαβόνας, και σημειώνει, βασιζόμενο στη νομολογία του ΔΕΕ και τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στον Διαμεσολαβητή, ότι δεν έχουν πράξει κάτι τέτοιο· καλεί τόσο το Συμβούλιο όσο και την Επιτροπή να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να υπάρχει διαφάνεια στην ενημέρωση των πολιτών για τον τρόπο χρησιμοποίησης της χρηματοδότησης που χορηγείται στα κράτη μέλη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

92.  υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στην ορθή διοίκηση συνεπάγεται το καθήκον των αρχών να παρέχουν πληροφόρηση στους πολίτες σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και να βοηθούν τους απόρους ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τα δικαιώματά τους και να τους συνδράμουν ώστε να διασφαλίσουν πως αυτά γίνονται σεβαστά·

93.  υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 21 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η ιθαγένεια συνεπάγεται το δικαίωμα κάθε ατόμου να συμμετέχει στα κοινά της χώρας διαμονής του· υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή ιθαγένεια δεν περιορίζεται στο δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δημοτικές και τις ευρωπαϊκές εκλογές ούτε στην άσκηση των δικαιωμάτων, όσο ουσιώδη και αν είναι αυτά, που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή· τονίζει, κατά συνέπεια, ότι η ευρωπαϊκή ιθαγένεια συνεπάγεται την ικανότητα κάθε ατόμου που διαμένει στην επικράτεια της Ένωσης να συμμετέχει ενεργά και χωρίς διάκριση οιουδήποτε είδους στη δημοκρατική, πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει και να ασκεί όλα τα θεμελιώδη πολιτικά, αστικά, οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίες που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

94.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη διοργάνωσης εκστρατειών συνειδητοποίησης και ενημέρωσης, με σκοπό την προώθηση των αξιών και των στόχων της Ένωσης στους πολίτες, και ζητεί ειδικότερα την ευρύτερη δυνατή διάδοση των κειμένων των σχετικών άρθρων της ΣΕΕ και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

95.  επικροτεί την απόφαση ανακήρυξης του 2013 σε Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να εξακολουθήσουν να ενημερώνουν τους πολίτες της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματά τους, ούτως ώστε οι τελευταίοι να είναι σε θέση να απολαμβάνουν στο έπακρο την ιθαγένεια της ΕΕ·

96.  καλεί τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν ενημερωτικές εκστρατείες για την πληροφόρηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι· ζητεί να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στις ευρωπαϊκές εκλογικές διαδικασίες σε όλα τα κράτη μέλη για την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ στα κοινά· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών μέσω πρωτοβουλιών των πολιτών και την άσκηση του δικαιώματος αναφοράς και του δικαιώματος υποβολής καταγγελιών στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

97.  υπενθυμίζει τη σημασία του έργου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για τα δικαιώματα των ατόμων· υπογραμμίζει ότι η ανεξαρτησία του Διαμεσολαβητή είναι ένα σημαντικό μέσο για να διασφαλιστεί ότι το έργο του χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία, και ζητεί, ως εκ τούτου, την τροποποίηση του καθεστώτος του ώστε να αποκλειστεί επισήμως η δυνατότητα να είναι πρώην ή εν ενεργεία μέλος του σώματος που τον εκλέγει·

98.  υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των ευρωπαίων πολιτών και των οικογενειών τους, καθώς και η ελευθερία επιλογής απασχόλησης και το δικαίωμα ανάληψης εργασίας, που περιλαμβάνεται στις Συνθήκες και διασφαλίζεται από την οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία, είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών και συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό όφελος για τις χώρες υποδοχής, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας και βοηθώντας στην αντιστάθμιση του δημογραφικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η οδηγία προβλέπει ήδη εξαιρέσεις και περιορισμούς στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας· καταδικάζει κάθε απόπειρα που αποσκοπεί στην αναθεώρηση αυτού του κεκτημένου, και ζητεί κάθε παραβίαση των κανόνων να παραπέμπεται στο Δικαστήριο·

Δικαιοσύνη

99.  υπογραμμίζει ότι η ανεξάρτητη, δίκαιη, αποτελεσματική, αμερόληπτη και σωστή απονομή δικαιοσύνης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, καθώς και για την αξιοπιστία τους· εκφράζει την ανησυχία του για τις πολυάριθμες περιπτώσεις παραβίασης στο εν λόγω πλαίσιο, όπως μαρτυρεί ο αριθμός καταδικαστικών αποφάσεων που εξεδόθησαν κατά κρατών από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως τις αποφάσεις του Δικαστηρίου· επισημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή στην ΕΕ η ατιμωρησία λόγω θέσης εξουσίας, διά της βίας ή λόγω άσκησης επιρροής σε πρόσωπα, δικαστικές ή πολιτικές αρχές·

100.  αναγνωρίζει τη σημασία –πέραν των δικαστηρίων– των εξωδικαστικών και των οιονεί δικαστικών οργάνων όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όπως των εθνικών φορέων για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των φορέων για την προώθηση της ισότητας, των διαμεσολαβητών και των αρχών προστασίας των δεδομένων, καθώς και άλλων παρόμοιων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι εθνικοί φορείς για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να διορίζονται ή να θεσπίζονται σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την πλήρη διαπίστευσή τους βάσει των επονομαζόμενων αρχών του Παρισιού (αρχές που αφορούν το καθεστώς και τη λειτουργία των εθνικών φορέων για την προάσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ψήφισμα 48/134 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Δεκεμβρίου 1993)· τονίζει ότι η απαίτηση για πλήρη ανεξαρτησία θα ωφελούσε και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

101.  ζητεί από τον FRA, σε συνεργασία με τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ στο συγκεκριμένο τομέα, να διενεργήσει μελέτη σχετικά με τους έκτακτους νόμους και διαδικασίες που θεσπίζονται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα· απορρίπτει κάθε έκτακτη διαδικασία η οποία διαταράσσει σαφώς την ισορροπία μεταξύ των θέσεων του κατηγόρου και της υπεράσπισης στη δικαστική διαδικασία, όπως οι μυστικές ακροάσεις ή οι μυστικές αποφάσεις, ή η οποία παρέχει στην κυβέρνηση ειδικές εξουσίες λογοκρισίας των μέσων ενημέρωσης ή επιτρέπει τη μυστική παρακολούθηση του πληθυσμού· σημειώνει και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πολιτικές για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας επεκτείνονται σταδιακά σε έναν αυξανόμενο αριθμό εγκλημάτων και αδικημάτων, γεγονός το οποίο έχει κυρίως ως αποτέλεσμα την αύξηση των συνοπτικών δικαστικών διαδικασιών, την επιβολή ανελαστικών ελάχιστων ποινών και την αύξηση του «φακελώματος» του πληθυσμού·

102.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της όσον αφορά την ποινική δικαιοσύνη και την εφαρμογή ενός χάρτη πορείας για τις διαδικαστικές εγγυήσεις, και καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μία περισσότερο φιλόδοξη στάση στον τομέα αυτόν·

103.  επικροτεί την έκθεση του FRA σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιπτώσεις διακρίσεων στην ΕΕ και τονίζει ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι συχνά περίπλοκη και επαχθής· θεωρεί ότι στις βελτιώσεις θα μπορούσε να περιλαμβάνεται η απλοποίηση των διαδικασιών και η ενίσχυση της στήριξης για όσους αποζητούν την απονομή δικαιοσύνης·

104.  σημειώνει τον πίνακα αποτελεσμάτων που εξέδωσε η Επιτροπή, ο οποίος καλύπτει δυστυχώς μόνο ζητήματα πολιτικής, εμπορικής και διοικητικής δικαιοσύνης, παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει να καλύπτει και την ποινική δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου· ζητεί, κατά συνέπεια, να διευρυνθεί ο πίνακας ώστε να καλύπτει και αυτούς τους τομείς· τονίζει ότι αυτός θα πρέπει να ενσωματωθεί στον νέο μηχανισμό της Κοπεγχάγης και στον ευρωπαϊκό πολιτικό κύκλο σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 της ΣΕΕ· τονίζει επίσης ότι η βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων της δικαιοσύνης δεν μπορεί να έχει ως μόνο στόχο το να καταστήσει μια χώρα ελκυστικότερη για επενδύσεις και επιχειρηματικότητα, αποβλέποντας πρωτίστως στην αποτελεσματικότητα των δικαστικών διαδικασιών, αλλά θα πρέπει επίσης να στοχεύει και στη διασφάλιση του δικαιώματος σε μια δίκαιη δίκη και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

105.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την αποτελεσματική εφαρμογή, στην ΕΕ, του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στο πλαίσιο του δικαιώματος κάθε προσώπου των σημερινών ή των μελλοντικών γενεών να ζει σε ένα περιβάλλον που είναι κατάλληλο για την υγεία και την ευημερία του·

106.  εκφράζει τους προβληματισμούς του σχετικά με την πολιτικοποίηση των συνταγματικών δικαστηρίων σε ορισμένα κράτη μέλη και υπενθυμίζει την τεράστια σημασία της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος·

o
o   o

107.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1) Έγγραφο του Συμβουλίου 10140/11 της 18ης Μαΐου 2011.
(2) ΕΕ C 115, 4.5.2010, σ. 1.
(3) ΕΕ L 328, 6.12.2008, σ. 55.
(4) ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.
(5) ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.
(6) ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
(7) ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43.
(8) ΕΕ C 169 E, 15.6.2012, σ. 49.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0500.
(10) ΕΕ C 104 Ε, 30.4.2004, σ. 1026.
(11) ΕΕ C 124 Ε, 25.5.2006, σ. 405.
(12) ΕΕ C 294 E, 3.12.2009, σ. 54.
(13) ΕΕ C 224 E, 19.8.2010, σ. 18.
(14) ΕΕ C 308 E, 20.10.2011, σ. 73.
(15) ΕΕ C 136 E, 11.5.2012, σ. 50.
(16) ΕΕ C 199 E, 7.7.2012, σ. 112.
(17) ΕΕ C 199 E, 7.7.2012, σ. 154.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0203.
(19) ΕΕ C 264 E, 13.9.2013, σ. 54.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0090.
(21) ΕΕ C 51 E, 22.2.2013, σ. 121.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0444.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0315.
(24) ΕΕ C 353 E, 3.12.2013, σ. 1.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0418.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0350.
(27) ΕΕ C 296 E, 2.10.2012, σ. 26.
(28) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0045.
(29) ΕΕ C 264 E, 13.9.2013, σ. 75.
(30) Ψήφισμα 1872(2012) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης που εγκρίθηκε στις 24 Απριλίου 2012.
(31) Regional study: management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau, 24 April 2013 (Περιφερειακή μελέτη: η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιπτώσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, Έκθεση του ειδικού εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, François Crépeau, 24 Απριλίου 2013), A/HRC/23/46.
(32) Έκθεση του FRA για τα θεμελιώδη δικαιώματα στα νότια θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης, Μάρτιος 2013.
(33) ΕΕ C 131 Ε, 8.5.2013, σ. 9.
(34) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0594.
(35) Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη 2011, κεφάλαιο 6: Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ και αντίκτυπος της διεύρυνσης, σ. 274.
(36)Βλ."A fact finding analysis on the impact on the Member States’ social security systems of the entitlements of non-active intra-EU migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence" (Διερευνητική ανάλυση για τις επιπτώσεις στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών των δικαιωμάτων των μη ενεργών ενδοκοινοτικών μεταναστών στις ειδικές μη ανταποδοτικές παροχές σε χρήμα και υγειονομική περίθαλψη που χορηγούνται βάσει της κατοικίας), ΓΔ Απασχόλησης, Τελική έκθεση που υπέβαλε η ICF GHK σε συνεργασία με την Milieu Ltd., 14 Οκτωβρίου 2013.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Μαΐου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου