Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0024(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0140/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0140/2014

Keskustelut :

PV 11/03/2014 - 6
CRE 11/03/2014 - 6

Äänestykset :

PV 11/03/2014 - 9.11

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0190

Hyväksytyt tekstit
PDF 546kWORD 156k
Tiistai 11. maaliskuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Tietojen toimittaminen varainsiirtojen mukana ***I
P7_TA(2014)0190A7-0140/2014
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. maaliskuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0044),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0034/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 17. toukokuuta 2013 antaman lausunnon(1) ,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. marraskuuta 2013 antaman lausunnon(2) ,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan työjärjestyksen 51 artiklan mukaisen yhteisen käsittelyn,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0140/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 166, 12.6.2013, s. 2.
(2)EUVL C 271, 19.9.2013, s. 31.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
P7_TC1-COD(2013)0024

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(1) ,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2) ,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3) ,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Varainsiirtojen avulla toteutettavat likaisen laittoman rahan liikkeet voivat vahingoittaa finanssialan vakautta ja mainetta sekä uhata sisämarkkinoita ja kansainvälistä kehitystä ja heikentää suoraan tai välillisesti kansalaisten luottamusta oikeusvaltioperiaatteeseen . Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoitus on edelleen huomattava ongelma, johon olisi puututtava unionin tasolla . Terrorismi ravistelee ja järjestäytynyt rikollisuus voivat vahingoittaa demokraattisia instituutioita ja ravistella koko yhteiskuntamme perustaa. Laittoman rahan virtojen keskeisiä välittäjiä ovat yritysrakenteet, jotka pyritään pitämään salassa ja jotka toimivat usein myös veroparatiiseiksi kutsutuilla salassapitovelvollisuutta noudattavilla oikeudenkäyttöalueilla ja niiden kautta. Varainsiirtojärjestelmän moitteettomuus, eheys ja vakaus sekä luottamus koko rahoitusjärjestelmään voivat vaarantuvat vakavasti vaarantua , kun rikolliset ja heidän kumppaninsa pyrkivät joko salaamaan rikollisten tuottojen alkuperän tai siirtämään varoja rikolliseen toimintaan tai terrorismitarkoituksiin. [tark. 1]

(2)  Rikollisen toimintansa mahdollistamiseksi rahanpesijät ja terroristien rahoittajat voisivat pyrkiä pyrkivät hyödyntämään yhtenäisen rahoitusalueen suomaa pääomien vapaata liikkuvuutta, ellei unionin ja kansainvälisellä tasolla toteuteta tiettyjä koordinoivia toimenpiteitä. Rahanpesunvastaisen toimintaryhmän, jäljempänä ’FATF’, yhteydessä tehtävällä kansainvälisellä yhteistyöllä sekä FATF:n suositusten maailmanlaajuisella täytäntöönpanolla pyritään estämään sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö ja kilpailun vääristyminen. Unionin laajuisella toiminnalla olisi varmistettava, että sähköisistä rahalähetyksistä helmikuussa 2012 annettu rahanpesunvastaisen toimintaryhmän, jäljempänä ’ FATF’, :n suositus 16 pannaan täytäntöön yhtenäisellä tavalla koko unionin alueella, ja erityisesti, että jäsenvaltiossa suoritettavien kansallisten maksujen ja jäsenvaltioiden välisten rajatylittävien maksujen välillä ei esiinny syrjintää eikä epäjohdonmukaisuuksia . Jäsenvaltioiden koordinoimaton toiminta rajatylittävien varainsiirtojen alalla voisi vaikuttaa merkittävästi maksujärjestelmien sujuvaan toimintaan unionin tasolla ja vahingoittaa siten finanssipalvelujen sisämarkkinoita. [tark. 2]

(2 a) Tämän asetuksen, mukaan luettuna FATF:n suosituksen 16, soveltaminen ja täytäntöönpano eivät saisi aiheuttaa tarpeettomia tai kohtuuttomia kustannuksia maksupalveluntarjoajille ja niiden palveluja käyttäville kansalaisille. Laillisten pääomaliikkeiden vapaus on lisäksi taattava koko unionissa. [tark. 3]

(3)  Heinäkuun 17 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevassa tarkistetussa strategiassa todetaan, että ponnisteluja on jatkettava edelleen terrorismin rahoituksen estämiseksi ja epäiltyjen terroristien omien rahavarojen käytön rajoittamiseksi. Strategiassa tuodaan esiin, että FATF pyrkii jatkuvasti parantamaan suosituksiaan ja saavuttamaan yhteisymmärryksen siitä, miten ne olisi pantava täytäntöön. Tarkistetussa unionin strategiassa todetaan, että kaikkien FATF:n jäsenten sekä FATF:n kaltaisten alueellisten elinten jäsenten toteuttamaa kyseisten suositusten täytäntöönpanoa arvioidaan säännöllisesti ja että tässä suhteessa on tärkeää, että jäsenvaltiot noudattavat täytäntöönpanossa yhteistä lähestymistapaa.

(4)  Terrorismin rahoituksen estämiseksi on toteutettu toimenpiteitä, jotka koskevat tiettyjen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä, kuten asetus (EY) N:o 2580/2001(4) ja neuvoston asetus (EY) N:o 881/2002(5) . Samassa tarkoituksessa on toteutettu toimenpiteitä, joilla pyritään suojelemaan rahoitusjärjestelmää varojen ja taloudellisten resurssien suuntaamiselta terrorismitarkoituksiin. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi …/…/EU(6) (7) sisältää useita tällaisia toimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä ei kuitenkaan estetä täysin terroristeja ja muita rikollisia siirtämästä varoja maksujärjestelmien välityksellä.

(5)  Jotta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta olisi kansainvälisellä tasolla johdonmukaista ja tehokkaampaa , unionin tulevissa toimissa olisi otettava huomioon viimeaikainen kehitys tällä alalla, nimittäin FATF:n vuonna 2012 hyväksymät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ja leviämisen torjuntaa koskevat kansainväliset normit ja erityisesti suositus 16 ja sen täytäntöönpanoa koskeva tarkistettu tulkintahuomautus. [tark. 4]

(5 a) Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklan mukaan unionille kuuluviin velvoitteisiin, jotta estetään rahanpesutoiminnan siirtyminen yhä laajemmin tiukkaa rahanpesulainsäädäntöä noudattavista kehittyneistä maista kehitysmaihin, joissa säännöt eivät ole yhtä tiukat. [tark. 5]

(6)  Varainsiirtojen täydellinen jäljitettävyys voi olla erityisen tärkeä keino rahanpesun tai terrorismin rahoituksen ehkäisemisessä, tutkimisessa ja havaitsemisessa. Sen vuoksi on tietojen siirtämiseksi läpi koko maksuketjun asianmukaista ottaa käyttöön järjestelmä, jossa maksupalveluntarjoajat velvoitetaan toimittamaan varainsiirtojen mukana tarkat ja olennaiset ajantasaiset tiedot maksajasta ja maksunsaajasta. Tässä yhteydessä on olennaisen tärkeää, että rahoituslaitokset ilmoittavat riittävät, tarkat ja ajantasaiset tiedot asiakkaidensa puolesta suoritetuista varainsiirroista, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tehokkaammin torjua rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. [tark. 6]

(7)  Tämän asetuksen säännökset eivät rajoita sellaisen kansallisen lainsäädännön soveltamista, jolla ksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY(8) saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Esimerkiksi tämän asetuksen noudattamiseksi kerättäviä tietoja ei saisi käsitellä myöhemmin direktiivin 95/46/EY vastaisella tavalla. Erityisesti olisi kiellettävä tiukasti tietojen myöhempi käsittely kaupallisiin tarkoituksiin. Kaikki jäsenvaltiot tunnustavat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan olevan tärkeää yleisen edun kannalta. Näin ollen tätä asetusta sovellettaessa olisi sallittava direktiivin 95/46/EY 26 artiklan d alakohdan mukaisesti henkilötietojen siirto kolmanteen maahan, joka ei tarjoa mainitun direktiivin 25 artiklassa tarkoitettua riittävän tasoista suojaa. On tärkeää, että monilla lainkäyttöalueilla toimivia maksupalveluntarjoajia, joilla on sivuliikkeitä ja tytäryhtiöitä unionin ulkopuolella, ei kohtuuttomasti estetä jakamasta tietoa epäilyttävistä varainsiirroista saman organisaation sisällä. Tämä ei kuitenkaan saisi vaikuttaa unionin ja kolmansien maiden välillä tehtyihin rahanpesun torjuntaa koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, mukaan luettuina asianmukaiset kansalaisten suojelua koskevat toimet, joilla varmistetaan vastaava tai riittävän tasoinen suoja. [tark. 7]

(8)  Henkilöt, jotka vain muuntavat paperimuodossa olevia asiakirjoja sähköiseen muotoon ja jotka toimivat sopimussuhteessa maksupalveluntarjoajaan, eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, eivät myöskään luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka antavat maksupalveluntarjoajien käyttöön ainoastaan viestipalveluja tai muita tukipalveluja varojen siirtämistä varten tai selvitys- ja toimitusjärjestelmiä.

(9)  On asianmukaista jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle varainsiirrot, joissa rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riski on pieni. Tällaisten poikkeusten olisi koskettava luotto- tai maksukortteja, matkapuhelimia tai muita digitaalisia laitteita tai tietotekniikkalaitteita, käteisnostoja pankkiautomaateista, verojen, sakkojen tai muiden maksujen maksamisia ja varainsiirtoja, joissa sekä maksaja että maksunsaaja ovat itsenäisesti toimivia maksupalveluntarjoajia. Lisäksi jäsenvaltioiden pitäisi kansallisten maksujärjestelmien ominaispiirteiden huomioon ottamiseksi voida myöntää sähköisiä siirtoja sekä sähköiseen muotoon tallennettujen alkuperäisten paperisekkien tai vekselien avulla tehtyjä varainsiirtoja koskeva vapautus, jos nämä varainsiirrot voidaan aina jäljittää takaisin maksajaan. Vapautusta ei kuitenkaan saa myöntää, jos kahden henkilön väliseen varainsiirtoon käytetään luotto- tai maksukorttia, matkapuhelinta tai muuta digitaalista laitetta tai tietoteknistä laitetta, jonka käytöstä maksetaan etu- tai jälkikäteen. Jatkuvasti kehittyvän tekniikan valossa olisi harkittava asetuksen soveltamisalan ulottamista koskemaan sähköistä rahaa ja muita uusia maksutapoja. [tark. 8]

(10)  Maksupalveluntarjoajien olisi varmistettava, että maksunsaajaa koskevat tiedot eivät puutu eivätkä ole epätäydelliset. Jotta maksujärjestelmien tehokkuus ei kärsisi, olisi tilisiirtoja ja muita kuin tilisiirtoja koskevat tarkistusvaatimukset erotettava toisistaan. Jotta varainsiirrot eivät siirtyisi maan alle liian tiukkojen tiedonantovaatimusten takia ja toisaalta, jotta pieniin varainsiirtoihin liittyvä mahdollinen terrorismin uhka voitaisiin torjua, velvollisuutta velvollisuus tarkistaa maksajaa koskevien tietojen oikeellisuus olisi muiden kuin tilisiirtojen yhteydessä sovellettava rajattava ainoastaan yksittäisiin varainsiirtoihin maksajan nimeen sellaisten yksittäisten varainsiirtojen yhteydessä , joiden suuruus on yli enintään 1 000 euroa. Tilisiirtojen kohdalla maksupalveluntarjoajien ei tarvitsisi tarkistaa maksajan tietoja jokaisen varainsiirron osalta, jos direktiivin …/…/EU(9) mukaiset velvoitteet on täytetty. [tark. 9]

(11)  Ottaen huomioon unionin maksulainsäädäntö eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 924/2009(10) , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 260/2012(11) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY(12) on riittävää säätää maksajaa koskevien perustietojen toimittamisesta unionin sisällä tehtävien varainsiirtojen mukana.

(12)  Jotta rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavat viranomaiset kolmansissa maissa voisivat jäljittää rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen käytettävien varojen alkuperän, unionista sen ulkopuolelle tehtävien varainsiirtojen mukana olisi oltava täydelliset tiedot maksajasta ja maksunsaajasta. Kyseisillä viranomaisilla olisi oltava pääsy maksajaa koskeviin täydellisiin tietoihin ainoastaan rahanpesun tai terrorismin rahoituksen ehkäisemistä, tutkimista ja havaitsemista varten.

(12 a) Rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten sekä relevanttien oikeudellisten ja lainvalvonnasta vastaavien elinten olisi tehostettava keskinäistä yhteistyötään sekä yhteistyötä kolmansien maiden, myös kehitysmaiden, asianomaisten viranomaisten kanssa, jotta tehostetaan edelleen avoimuutta, tietojen jakamista ja parhaita käytäntöjä. Tällaisen yhteistyön mahdollistamiseksi unionin olisi tuettava kehitysmaiden valmiuksien rakentamisohjelmia. Todisteiden keräämiseen sekä tietojen ja informaation saataville asettamiseen käytettäviä järjestelmiä, jotka ovat rikkomusten tutkimisen kannalta merkittäviä, olisi parannettava toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita tai unionin perusoikeuksia millään tavalla loukkaamatta. [tark. 10]

(12 b) Maksajan ja maksunsaajan maksupalveluntarjoajilla ja välittäjinä toimivilla palveluntarjoajilla olisi oltava käytössään soveltuvat tekniset ja organisatoriset keinot, joilla ne voivat suojella henkilötietoja tahattomilta menetyksiltä, muutoksilta, luvattomalta luovutukselta tai pääsyltä tietoihin. [tark. 11]

(13)  Sellaisten varainsiirtojen osalta, jotka yksi maksaja suorittaa unionista useille maksunsaajille unionin ulkopuolelle edullisesti yksittäiset siirrot käsittävien eräajotiedostojen muodossa, olisi vaadittava sisällyttämään yksittäisiin siirtoihin vain maksajan tilinumero tai maksajan yksilöllinen tapahtumatunnus, jos eräajotiedosto sisältää täydelliset tiedot maksajasta ja maksunsaajasta.

(14)  Jotta maksunsaajan käyttämä maksupalveluntarjoaja ja välittäjänä toimivat maksupalveluntarjoaja voisivat tarkistaa, ovatko tarvittavat maksajaa ja maksunsaajaa koskevat tiedot varainsiirron mukana, sekä tunnistaa epäilyttävät varainsiirrot, niillä olisi oltava käytössään tehokkaat menettelyt, joiden avulla havaitaan maksajaa tai maksunsaajaa koskevien tietojen puuttuminen tai puutteellisuus, erityisesti jos tarkistamisessa on mukana monia eri maksupalveluja varojen jäljitettävyyden parantamiseksi . Tehokkaat tarkastukset, joissa varmistetaan, että tiedot ovat saatavilla ja ne ovat täydelliset erityisesti, jos mukana on useita maksupalveluntarjoajia, voivat auttaa tekemään tutkintamenetelmistä nopeampia ja tehokkaampia, mikä puolestaan parantaa varojen jäljitettävyyttä. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava, että maksupalveluntarjoajat sisällyttävät vaaditut varainsiirtoa koskevat tiedot sähköiseen rahalähetykseen tai muuhun viestiin koko maksuketjun läpi. [tark. 12]

(15)  Koska nimettömiä siirtoja voidaan käyttää terrorismin rahoitukseen, on asianmukaista edellyttää, että maksupalveluntarjoajat vaativat maksajaa ja maksunsaajaa koskevia tietoja. FATF:n kehittämän riskiperusteisen lähestymistavan mukaisesti olisi tunnistettava suuri- ja vähäriskiset alat, jotta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeihin voitaisiin puuttua kohdennetummin. Sen vuoksi maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan ja välittäjänä toimivan palveluntarjoajan olisi vahvistettava tehokkaat riskiperusteiset menettelyt ja arvioitava ja punnittava riskit niin, että resursseja voidaan nimenomaisesti ohjata suuren rahanpesuriskin aloihin. Kyseiset tehokkaat riskiperusteiset menettelyt sellaisia tapauksia varten, joissa varainsiirron mukana ei toimiteta vaadittuja maksajaa ja maksunsaajaa koskevia tietoja, jotta maksupalveluntarjoaja ja välittäjä voisivat päättää auttavat maksupalveluntarjoajia päättämään tehokkaammin siirron suorittamisesta, epäämisestä tai keskeyttämisestä ja asianmukaisista jatkotoimista. Jos maksajan käyttämä maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut unionin alueen ulkopuolelle, olisi sovellettava direktiivin …/…/EU(13) mukaista tehostettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta, kun on kyse rajatylittävistä kirjeenvaihtajapankkisuhteista kyseisen maksupalveluntarjoajan kanssa. [tark. 13]

(16)  Maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan ja välittäjänä toimivan maksupalveluntarjoajan olisi noudatettava riskienarvioinnin pohjalta erityistä varovaisuutta huomatessaan, että varainsiirron mukana ei ole maksajaa ja maksunsaajaa koskevia tietoja tai kyseiset tiedot ovat puutteelliset, ja niiden olisi ilmoitettava epäilyttävistä siirroista toimivaltaisille viranomaisille direktiivissä …/…/EU(14) säädettyjen ilmoitusvelvollisuuksien ja niiden kansallisten toimenpiteiden mukaisesti, joilla direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(17)  Säännöksiä varainsiirroista, joiden mukana ei ole maksajaa tai maksunsaajaa koskevia tietoja tai joissa maksajaa tai maksunsaajaa koskevat tiedot ovat epätäydelliset, sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan maksupalveluntarjoajien ja välittäjinä toimivien maksupalveluntarjoajien velvollisuuksia keskeyttää ja/tai evätä varainsiirrot, jotka rikkovat siviili-, hallinto- tai rikosoikeudellisia säännöksiä. Tarve ilmoittaa maksajan ja maksunsaajan henkilöllisyys, kun kyseessä ovat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, rahastot, säätiöt, keskinäiset yhtiöt, holdingyhtiöt tai vastaavat olemassa olevat tai tulevat oikeudelliset muodot, on keskeinen tekijä sellaisten rikollisten jäljittämiseksi, jotka voisivat muutoin piilottaa henkilöllisyytensä yritysrakenteiden taakse. [tark. 14]

(18)  Kunnes tekniset rajoitteet, jotka saattavat estää välittäjinä toimivia maksupalveluntarjoajia täyttämästä velvollisuutta toimittaa varainsiirron mukana kaikki niiden saamat tiedot maksajasta, poistetaan, kyseisten välittäjinä toimivien maksupalveluntarjoajien olisi säilytettävä nämä tiedot. Tällaiset tekniset rajoitteet olisi poistettava maksujärjestelmiä kehitettäessä. Teknisten rajoitteiden poistamiseksi voitaisiin kannustaa käyttämään SEPA-tilisiirtoja jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden pankkien välisissä tilisiirroissa. [tark. 15]

(19)  Koska rikostutkinnassa ei aina ole mahdollista tunnistaa tarvittavia tietoja tai rikokseen osallistuneita henkilöitä kuin vasta useita kuukausia tai jopa vuosia alkuperäisen varainsiirron jälkeen, on asianmukaista vaatia maksupalveluntarjoajia säilyttämään maksajaa ja maksunsaajaa koskevat tiedot rahanpesun tai terrorismin rahoituksen ehkäisemistä, tutkimista ja havaitsemista varten, jotta keskeiset todisteet olisivat tutkinnan yhteydessä saatavilla. Säilyttämisajan Säilyttämisaika olisi oltava rajallinen rajoitettava viiteen vuoteen, minkä jälkeen kaikki henkilötiedot olisi poistettava, jollei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä . Säilyttämisen jatkaminen olisi sallittava ainoastaan, jos rahanpesun tai terrorismin rahoituksen ehkäiseminen, havaitseminen tai tutkiminen sitä edellyttää, ja säilytysaika saisi olla enintään kymmenen vuotta. Maksupalveluntarjoajien olisi varmistettava, että tämän asetuksen mukaisesti säilytettäviä tietoja käytetään ainoastaan tässä kuvattuihin tarkoituksiin . [tark. 16]

(20)  Jotta terrorismin torjunnan yhteydessä voitaisiin toimia nopeasti, maksupalveluntarjoajien olisi vastattava ripeästi maksajaa koskeviin tietopyyntöihin, joita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavat viranomaiset esittävät siinä jäsenvaltiossa, johon maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut.

(21)  Työpäivien lukumäärä siinä jäsenvaltiossa, johon maksajan käyttämä maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut, ratkaisee, miten monen päivän kuluessa maksajaa koskevaan tietopyyntöön on vastattava.

(22)  Jotta voidaan tehostaa tämän asetuksen vaatimusten noudattamista ja ottaa huomioon komission 9 päivänä joulukuuta 2010 antama tiedonanto ”Seuraamusjärjestelmien lujittaminen finanssipalvelujen alalla”, olisi lujitettava toimivaltaisille viranomaisille annettuja valvontatoimenpiteiden toteuttamisvaltuuksia ja seuraamusvaltuuksia. Olisi säädettävä hallinnollisista seuraamuksista, ja jäsenvaltioiden olisi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen toiminnan suuren merkityksen vuoksi vahvistettava seuraamukset, jotka ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava näistä komissiolle sekä Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’EPV’), joka perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010(15) ; Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, jäljempänä ’EVLEV’), joka perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/2010(16) , ja Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’EAMV’), joka perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010(17) .

(23)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen XXX artiklan V luvun yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(18) mukaisesti. [tark. 17]

(24)  Useat maat ja alueet, jotka eivät kuulu unionin alueeseen, muodostavat rahaliiton jonkin jäsenvaltion kanssa, ovat osa jonkin jäsenvaltion valuutta-aluetta tai ovat tehneet sopimuksen valuuttasuhteista jonkin jäsenvaltion edustaman unionin kanssa, ja niissä toimivilla maksupalveluntarjoajilla on suoraan tai välillisesti pääsy kyseisen jäsenvaltion maksu- ja selvitysjärjestelmiin. Jotta vältetään tämän asetuksen soveltaminen kyseisten jäsenvaltioiden sekä näiden maiden tai alueiden välisiin varainsiirtoihin, mistä kyseisten maiden tai alueiden taloudet kärsisivät huomattavasti, on asianmukaista sallia mahdollisuus kohdella tällaisia varainsiirtoja asianomaisen jäsenvaltion sisäisinä siirtoina.

(25)  Ottaen huomioon muutokset, jotka olisi tehtävä maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana 15 päivänä marraskuuta 2006 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1781/2006(19) , kyseinen asetus olisi kumottava selkeyden vuoksi.

(26)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(27)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen (7 artikla), oikeutta henkilötietojen suojaan (8 artikla) ja oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen (47 artikla) sekä ne bis in idem -periaatetta.

(28)  Jotta voidaan varmistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen uuden torjuntakehyksen sujuva käyttöönotto, tämän asetuksen soveltaminen olisi aloitettava samana päivänä, jona määräaika direktiivin …/../EU(20) saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä päättyy.

(28 a) Euroopan tietosuojavaltuutettu on antanut lausunnon 4 päivänä heinäkuuta 2013(21) ,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

KOHDE, MÄÄRITELMÄT JA SOVELTAMISALA

1 artikla

Aihe

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt maksajaa ja maksunsaajaa koskevista tiedoista, jotka on toimitettava varainsiirtojen mukana rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemistä, havaitsemista ja tutkimista varten.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

(1)  ’terrorismin rahoituksella’ direktiivin …/…/EU* 1 artiklan 4 kohdassa määriteltyä terrorismin rahoitusta;

(2)  ’rahanpesulla’ direktiivin …/…/EU(22) 1 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitettua rahanpesutoimintaa;

(3)  ’maksajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka suorittaa varainsiirron omalta tililtään tai antaa varainsiirtoa koskevan toimeksiannon maksajaa sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2007/64/EY 4 artiklan 7 kohdassa ; [tark. 18]

(4)  ’maksunsaajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka on tarkoitus ottaa varainsiirto vastaan direktiivin 2007/64/EY 4 artiklan 8 kohdassa määriteltyä maksunsaajaa ; [tark. 19]

(5)  ’maksupalveluntarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa varainsiirtopalvelua ammatillisena toimintanaan direktiivin 2007/64/EY 4 artiklan 9 kohdassa määriteltyä maksupalveluntarjoajaa ; [tark. 20]

(6)  ’välittäjänä toimivalla maksupalveluntarjoajalla’ maksupalveluntarjoajaa, joka ei ole maksajan eikä maksunsaajan käyttämä maksupalveluntarjoaja ja joka vastaanottaa ja siirtää varainsiirron maksajan tai maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan tai toisen välittäjänä toimivan maksupalveluntarjoajan puolesta;

(7)  ’varainsiirrolla’ mitä tahansa liiketoimea, jonka maksupalveluntarjoaja suorittaa maksajan puolesta sähköisesti antaakseen varat maksunsaajan käyttöön maksupalveluntarjoajan kautta sekä erityisesti direktiivissä 2007/64/EY tarkoitettua rahainsiirtoa ja suoraveloitusta riippumatta siitä, ovatko maksaja ja maksunsaaja yksi ja sama henkilö; [tark. 21]

(8)  ’eräsiirrolla’ useita yksittäisiä varainsiirtoja, jotka yhdistetään siirtoa varten;

(9)  ’yksilöllisellä tapahtumatunnuksella’ maksupalveluntarjoajan varainsiirtoon käytettyjen maksu- ja selvitysjärjestelmien tai viestijärjestelmien sääntöjen mukaisesti määrittelemää kirjain- tai merkkiyhdistelmää, joka mahdollistaa liiketoimen jäljittämisen maksajaan tai maksunsaajaan;

(10)  ’kahden henkilön välisellä’ varainsiirrolla kahden sellaisen luonnollisen henkilön välistä liiketoimea, jotka kuluttajina toimivat muussa kuin kauppa-, liiketoimi- tai ammattitarkoituksessa . [tark. 22]

3 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan missä tahansa valuutassa tehtäviin varainsiirtoihin, jotka unioniin sijoittautunut maksupalveluntarjoaja lähettää tai vastaanottaa.

2.  Tätä asetusta ei sovelleta varainsiirtoihin, jotka tehdään luotto- tai maksukortin luottokortin , maksukortin tai ennakkomaksukortin tai arvosetelin , matkapuhelimen, sähköisen rahan tai muun direktiivissä 2014/…/EU (maksupalveludirektiivi) tarkoitetun digitaalisen laitteen tai tietotekniikkalaitteen avulla, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: [tark. 23]

(a)  korttia tai laitetta käytetään tavaroiden ja palvelujen maksamiseen yritykselle, joka harjoittaa ammattimaista kaupankäyntiä tai liiketoimintaa ; [tark. 24]

(b)  kortin tai laitteen numero toimitetaan kaikkien kyseisestä liiketoimesta johtuvien varainsiirtojen mukana.

Tätä asetusta sovelletaan kuitenkin silloin, kun luotto- tai luottokorttia, maksukorttia, ennakkomaksukorttia tai arvoseteliä, matkapuhelinta, sähköistä rahaa tai muuta digitaalista laitetta tai tietotekniikkalaitetta käytetään kahden henkilön väliseen varainsiirtoon. [tark. 25]

3.  Asetusta ei sovelleta luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, joiden ainoa tehtävä on muuntaa paperimuodossa olevia asiakirjoja sähköiseen muotoon ja jotka toimivat sopimussuhteessa maksupalveluntarjoajaan, eikä henkilöihin, joiden ainoa tehtävä on antaa maksupalveluntarjoajien käyttöön viestipalveluja tai muita tukipalveluja varojen siirtämistä varten tai selvitys- ja toimitusjärjestelmiä. [tark. 26]

Tätä asetusta ei sovelleta varainsiirtoihin, joissa

(a)  maksaja ottaa käteistä omalta tililtään;

(b)  viranomaisille siirretään varoja, joilla maksetaan veroja, sakkoja tai muita maksuja jäsenvaltiossa;

(c)  sekä maksaja että maksunsaaja ovat omaan lukuunsa toimivia maksupalveluntarjoajia.

II LUKU

MAKSUPALVELUNTARJOAJIEN VELVOLLISUUDET

1 jakso

Maksajan käyttämän maksupalveluntarjoajan velvollisuudet

4 artikla

Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot

1.  Maksajan käyttämän maksupalveluntarjoajan on varmistettava, että varainsiirron mukana toimitetaan seuraavat maksajaa koskevat tiedot:

(a)  maksajan nimi;

(b)  maksajan tilinumero, jos tiliä käytetään varainsiirron käsittelyyn, tai yksilöllinen tapahtumatunnus, jos tiliä ei käytetä tähän tarkoitukseen;

(c)  maksajan osoite, kansallinen henkilötunnus, asiakasnumero tai syntymäaika ja ‑paikka. [tark. 27]

2.  Maksajan käyttämän maksupalveluntarjoajan on varmistettava, että varainsiirtojen mukana toimitetaan seuraavat maksunsaajaa koskevat tiedot:

(a)  maksunsaajan nimi; ja

(b)  maksunsaajan tilinumero, jos tiliä käytetään liiketoimen käsittelyyn, tai yksilöllinen tapahtumatunnus, jos tiliä ei käytetä tähän tarkoitukseen.

3.  Maksajan käyttämän maksupalveluntarjoajan on ennen varojen siirtämistä sovellettava direktiivin …/…/EU (23) mukaista asiakkaan tuntemisvelvollisuutta ja tarkistettava 1  kohdassa tarkoitettujen tietojen oikeellisuus ja täydellisyys asiakirjoista tai luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä saatujen tietojen perusteella. [tark. 28]

4.  Jos varat siirretään maksajan tililtä, 3 kohdassa tarkoitetun tarkistamisen katsotaan tulleen suoritetuksi seuraavissa tapauksissa:

(a)  maksajan henkilöllisyys on tarkistettu direktiivin …/…/EU(24) 11 artiklan mukaisesti tilin avaamisen yhteydessä ja tällä tarkistamisella saadut tiedot on tallennettu kyseisen direktiivin 39 artiklan mukaisesti;

tai

(b)  maksajaan sovelletaan direktiivin …/…/EU* 12 artiklan 5 kohtaa.

5.  Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, maksajan käyttämän maksupalveluntarjoajan ei kuitenkaan tarkista on tarkistettava ainakin maksajan nimi enintään 1 000 euron varainsiirroissa, ja 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja tarkoitetut täydelliset tiedot maksajasta ja maksunsaajasta , jos on kyse varainsiirroista, joita ei tehdä tililtä ja joissa rahamäärä on enintään 1 000 euroa ja joissa siirto ei näytä maksu suoritetaan useina suorituksina, jotka vaikuttavat olevan yhteydessä muihin varainsiirtoihin, joissa rahamäärä yhdessä kyseisen siirron kanssa toisiinsa tai jos niiden arvo on yli 1 000 euroa. [tark. 29]

5 artikla

Varainsiirrot unionin sisällä

1.  Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, tapauksissa, joissa sekä maksajan käyttämä että maksunsaajan käyttämä maksupalveluntarjoaja tai -tarjoajat ovat sijoittautuneet unioniin, varainsiirtoa tehtäessä on toimitettava ainoastaan maksajan ja maksunsaajan etu- ja sukunimi ja tilinumero tai yksilöllinen tapahtumatunnus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 260/2012 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdan b alakohdassa säädettyjä tietovaatimuksia . [tark. 30]

2.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, maksupalveluntarjoajan tai maksajan on direktiivin …/…/EU (25) 16 artiklan 2 tai 3 kohdassa tai liitteessä III yksilöityjen suurempien riskien tapauksessa vaadittava täydelliset tiedot maksajasta ja maksunsaajasta tai maksajan käyttämän maksupalveluntarjoajan on maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan tai välittäjänä toimivan maksupalveluntarjoajan pyynnöstä annettava maksajaa tai maksunsaajaa koskevat tiedot 4 artiklan mukaisesti saataville kolmen työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. [tark. 31]

6 artikla

Varainsiirrot unionin ulkopuolelle

1.  Kun on kyse yhden maksajan suorittamista eräsiirroista, joissa maksunsaajien käyttämät maksupalveluntarjoajat ovat sijoittautuneet unionin ulkopuolelle, 4 artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta yhdessä erässä toimitettaviin yksittäisiin siirtoihin, jos eräajotiedosto sisältää kyseisessä artiklassa tarkoitetut tiedot ja yksittäisten siirtojen mukana on maksajan tilinumero tai yksilöllinen tapahtumatunnus.

2.  Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, tapauksissa, joissa maksunsaajan käyttämä maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut unioni ulkopuolelle, on sellaisten varainsiirtojen mukana, joiden suuruus on enintään 1 000 euroa, toimitettava ainoastaan [tark. 32]

(a)  maksajan nimi;

(b)  maksunsaajan nimi;

(c)  sekä maksajan että maksunsaajan tilinumero tai yksilöllinen tapahtumatunnus.

Näiden tietojen oikeellisuutta ei tarvitse tarkistaa, jollei epäillä rahanpesua tai terrorismin rahoitusta.

2 jakso

Maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan velvollisuudet

7 artikla

Maksajaa ja maksunsaajaa koskevien tietojen puutteellisuuden havaitseminen

1.  Maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan on tarkistettava, että siirron toteuttamiseen käytetyn viestijärjestelmän tai maksu- ja selvitysjärjestelmän kentät, jotka sisältävät maksajaa ja maksunsaajaa koskevat tiedot, on täytetty kyseisen järjestelmän maksu- ja selvitysjärjestelmän tai viestijärjestelmän sisäisiä riskiperusteisia väärinkäytön torjuntaan liittyviä menettelyjä koskevien käytäntöjen mukaisilla merkinnöillä tai sisällöillä. [tark. 33]

2.  Maksunsaajan käyttämällä palveluntarjoajalla on oltava käytössään tehokkaat menettelyt, joiden avulla se havaitsee, puuttuvatko seuraavat maksajaa tai maksunsaajaa koskevat tiedot:

(a)  sellaisten varainsiirtojen osalta, joissa maksajan käyttämä maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut unioniin, 5 artiklassa vaaditut tiedot;

(b)  sellaisten varainsiirtojen osalta, joissa maksajan käyttämä maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut unionin ulkopuolelle, 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut maksajaa ja maksunsaajaa koskevat tiedot ja soveltuvissa tapauksissa 14 artiklassa vaaditut tiedot; ja

(c)  sellaisten eräsiirtojen osalta, joissa maksajan käyttämä maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut unionin ulkopuolelle, 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut eräsiirtoon liittyvät tiedot.

3.  Kun on kyse varainsiirroista, joiden suuruus on yli 1 000 euroa ja joissa maksajan käyttämä maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut unionin ulkopuolelle, maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan on tarkistettava maksunsaajan henkilöllisyys, jollei sitä ole jo tarkistettu.

4.  Kun on kyse varainsiirroista, joiden suuruus on enintään 1 000 euroa ja joissa maksajan käyttämä maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut unionin ulkopuolelle, maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan ei tarvitse tarkistaa maksunsaajaa koskevia tietoja, jollei epäillä rahanpesua tai terrorismin rahoitusta.

Jäsenvaltiot voivat alentaa kynnystä tai poistaa sen, jos kansallinen riskianalyysi ohjaa tiukentamaan sellaisia varainsiirtoja koskevaa valvontaa, joita ei suoriteta tililtä. Tätä poikkeusta soveltavien jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä komissiolle. [tark. 34]

4 a. Jos maksajan käyttämä maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut kolmanteen maahan, mikä merkitsee riskin lisääntymistä, on sovellettava direktiivin …/…/EU (26) mukaista tehostettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta, kun on kyse rajatylittävistä kirjeenvaihtajapankkisuhteista kyseisen maksupalveluntarjoajan kanssa. [tark. 35]

8 artikla

Varainsiirrot, joissa maksajaa ja maksunsaajaa koskevat tiedot puuttuvat tai ovat epätäydelliset

1.  Maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan on vahvistettava tehokkaat riskiperusteiset menettelyt, jotka perustuvat direktiivin …/…/EU (27) 16 artiklan 2 kohdassa ja liitteessä III yksilöityihin riskeihin ja joiden avulla päätetään siitä, milloin varainsiirto, jonka mukana ei toimiteta vaadittuja maksajaa ja maksunsaajaa koskevia täydellisiä tietoja, on toteutettava, evättävä tai keskeytettävä ja mitkä jatkotoimet ovat aiheellisia. [tark. 36]

1 a. Joka tapauksessa maksajan maksupalveluntarjoajan ja maksunsaajan maksupalveluntarjoajan on noudatettava rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevia lakeja ja hallinnollisia määräyksiä, erityisesti asetusta (EY) N:o 2580/2001, asetusta (EY) N:o 881/2002 ja direktiiviä …/…/EU * . [tark. 37]

Jos maksunsaajan käyttämä maksupalveluntarjoaja havaitsee varainsiirtoa vastaanottaessaan, että 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 5 artiklan1 kohdassa ja 6 artiklassa vaaditut maksajaa ja maksunsaajaa koskevat tiedot puuttuvat tai ovat epätäydelliset tai niitä ei ole täytetty kyseisen viestijärjestelmän tai maksu- ja selvitysjärjestelmän käytäntöjen mukaisilla merkinnöillä tai sisällöillä , sen on joko evättävä siirto tai keskeytettävä se ja pyydettävä täydelliset tiedot maksajasta ja maksunsaajasta ennen maksutapahtuman suorittamista . [tark. 38]

2.  Jos maksupalvelujen tarjoaja jättää säännöllisesti toimittamatta vaaditut maksajaa koskevat täydelliset tiedot, maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan on ryhdyttävä toimiin, joihin voivat alussa kuulua varoitusten antaminen ja määräaikojen asettaminen, ennen kuin se epää kyseisen maksupalveluntarjoajan myöhemmät varainsiirrot tai päättää, rajoittaako se liiketoimintasuhdetta kyseiseen maksupalveluntarjoajaan vai lopettaako se tämän liiketoimintasuhteen kokonaan. [tark. 39]

Maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan on ilmoitettava tästä rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaaville viranomaisille.

9 artikla

Arviointi ja ilmoittaminen

Maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan on otettava maksunpalveluntarjoajan riskiperusteisten menettelyjen mukaisesti huomioon maksajaa ja maksunsaajaa koskevien tietojen puuttuminen tai epätäydellisyys arvioidessaan, onko kyseinen varainsiirto tai siihen liittyvä liiketoimi epäilyttävä ja onko siitä ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle. Maksupalveluntarjoajan on tehokkaissa riskiperusteisissa menetelmissään keskityttävä myös direktiivin …/…/EU (28) 16 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä III yksilöityihin muihin riskitekijöihin ja toteutettava tarvittavat niihin liittyvät toimenpiteet. [tark. 40]

3 jakso

Välittäjinä toimivien maksupalveluntarjoajien velvollisuudet

10 artikla

Maksajaa ja maksunsaajaa koskevien tietojen säilyminen varainsiirron mukana

Välittäjinä toimivien maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että kaikki varainsiirron mukana saadut maksajaa ja maksunsaajaa koskevat tiedot säilyvät siirron mukana.

11 artikla

Maksajaa ja maksunsaajaa koskevien tietojen puutteellisuuden havaitseminen

1.  Välittäjänä toimivan maksupalveluntarjoajan on tarkistettava, että siirron toteuttamiseen käytetyn viestijärjestelmän tai maksu- ja selvitysjärjestelmän kentät, jotka sisältävät maksajaa ja maksunsaajaa koskevat tiedot, on täytetty kyseisen järjestelmän käytäntöjen mukaisilla merkinnöillä tai sisällöillä.

2.  Välittäjänä toimivalla maksupalveluntarjoajalla on oltava käytössään tehokkaat menettelyt, joiden avulla se havaitsee, puuttuvatko seuraavat maksajaa tai maksunsaajaa koskevat tiedot tai ovatko ne epätäydelliset : [tark. 41]

(a)  sellaisten varainsiirtojen osalta, joissa maksajan käyttämä maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut unioniin, 5 artiklassa vaaditut tiedot;

(b)  sellaisten varainsiirtojen osalta, joissa maksajan käyttämä maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut unionin ulkopuolelle, 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut maksajaa ja maksunsaajaa koskevat tiedot tai soveltuvissa tapauksissa 14 artiklassa vaaditut tiedot; ja

(c)  sellaisten eräsiirtojen osalta, joissa maksajan käyttämä maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut unionin ulkopuolelle, 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut eräsiirtoon liittyvät tiedot.

12 artikla

Varainsiirrot, joissa maksajaa ja maksunsaajaa koskevat tiedot puuttuvat tai ovat epätäydelliset

1.  Välittäjänä toimivan maksupalveluntarjoajan on vahvistettava tehokkaat riskiperusteiset menettelyt, joiden avulla päätetään siitä, milloin varainsiirto, jonka mukana ei toimiteta vaadittuja puuttuvatko maksajaa ja maksunsaajaa koskevia tietoja koskevat tiedot tai ovatko vastaanotetut tiedot epätäydelliset , ja se on toteutettava, evättävä tai keskeytettävä ja mitkä aiheelliset jatkotoimet ovat aiheellisia . [tark. 42]

Jos välittäjänä toimiva maksupalveluntarjoaja havaitsee varainsiirtoa vastaanottaessaan, että 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa vaaditut maksajaa ja maksunsaajaa koskevat tiedot puuttuvat tai ovat epätäydelliset tai niitä ei ole täytetty kyseisen viestijärjestelmän tai maksu- ja selvitysjärjestelmän käytäntöjen mukaisilla merkinnöillä tai sisällöillä , sen on joko evättävä siirto tai keskeytettävä se ja pyydettävä täydelliset tiedot maksajasta ja maksunsaajasta ennen maksutapahtuman suorittamista . [tark. 43]

2.  Jos maksupalveluntarjoaja jättää säännöllisesti toimittamatta vaaditut maksajaa koskevat tiedot, välittäjänä toimivan maksupalveluntarjoajan on ryhdyttävä toimiin, joihin voivat alussa kuulua varoitusten antaminen ja määräaikojen asettaminen, ennen kuin se epää kyseisen maksupalveluntarjoajan myöhemmät varainsiirrot tai päättää, rajoittaako se liiketoimintasuhdetta kyseiseen maksupalveluntarjoajaan vai lopettaako se tämän liiketoimintasuhteen kokonaan.

Välittäjänä toimivan maksupalveluntarjoajan on ilmoitettava tästä rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaaville viranomaisille.

13 artikla

Arviointi ja ilmoittaminen

Välittäjänä toimivan maksupalveluntarjoajan on otettava huomioon maksajaa ja maksunsaajaa koskevien tietojen puuttuminen tai epätäydellisyys arvioidessaan, onko kyseinen varainsiirto tai siihen liittyvä liiketoimi epäilyttävä ja onko siitä ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle.

14 artikla

Tekniset rajoitteet

1.  Tätä artiklaa sovelletaan, kun maksajan käyttämä maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut unionin ulkopuolelle ja välittäjänä toimiva maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut unioniin.

2.  Jollei välittäjänä toimiva maksupalveluntarjoaja varainsiirron saadessaan totea, että tässä asetuksessa vaaditut maksajaa koskevat tiedot puuttuvat tai ovat epätäydelliset, se voi käyttää varainsiirron lähettämiseksi maksunsaajan käyttämälle maksupalveluntarjoajalle maksujärjestelmää, johon liittyy teknisiä rajoitteita, mikä estää maksajaa koskevien tietojen välittymisen varainsiirron mukana.

3.  Jos välittäjänä toimiva maksupalveluntarjoaja varainsiirron saadessaan toteaa, että tässä asetuksessa vaaditut maksajaa koskevat tiedot puuttuvat tai ovat epätäydelliset, se saa käyttää maksujärjestelmää, johon liittyy teknisiä rajoitteita, ainoastaan, jos se pystyy ilmoittamaan tästä maksunsaajan käyttämälle maksupalveluntarjoajalle joko viesti- tai maksujärjestelmällä, joka mahdollistaa tämän tiedon välittämisen, tai muulla menettelyllä, jonka molemmat maksupalveluntarjoajat ovat hyväksyneet tai josta ne ovat sopineet.

4.  Jos välittäjänä toimiva maksupalveluntarjoaja käyttää maksujärjestelmää, johon liittyy teknisiä rajoitteita, sen on toimitettava maksunsaajan käyttämälle maksupalveluntarjoajalle tämän pyynnöstä kaikki saamansa maksajaa koskevat tiedot, riippumatta siitä, ovatko ne täydelliset, kolmen työpäivän kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta.

III LUKU

YHTEISTYÖ JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

15 artikla

Yhteistyövelvollisuudet ja vastaavuus [tark. 44]

1.  Maksupalveluntarjoajien ja välittäjinä toimivien maksupalveluntarjoajien on sijoittautumisjäsenvaltionsa lainsäädännössä asetettujen menettelyvaatimusten mukaisesti vastattava täydellisesti ja välittömästi ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa rahanpesusta ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavien viranomaisten pyyntöihin, jotka koskevat tässä asetuksessa vaadittuja tietoja. On luotava erityiset suojatoimet, jotta varmistetaan, että tällaisessa tiedonvaihdossa noudatetaan tietosuojavaatimuksia. Millään muilla ulkopuolisilla viranomaisilla tai tahoilla ei saa olla pääsyä maksupalveluntarjoajien tallentamiin tietoihin. [tark. 45]

1 a. Koska merkittävä osa laittomista rahoitusvirroista päätyy veroparatiiseihin, unionin olisi lisättävä painostustaan näitä maita kohtaan, jotta ne tekevät yhteistyötä tällaisten laittomien rahoitusvirtojen torjumiseksi ja avoimuuden parantamiseksi. [tark. 46]

1 b. Unionin alueelle sijoittautuneiden maksupalveluntarjoajien on sovellettava tätä asetusta tytäryhtiöihinsä ja sivuliikkeisiinsä, jotka toimivat kolmansissa maissa, joita ei ole todettu vastaaviksi.

Komissiolla on valta antaa 22 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla unionin ulkopuolisten lainkäyttöalueiden oikeudellinen ja valvontaan liittyvä kehys tunnustetaan vastaavaksi tämän asetuksen vaatimuksia varten. [tark. 47]

15 a artikla

Tietosuoja

1.  Tämän asetuksen puitteissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn osalta maksupalveluntarjoajien on suoritettava tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä noudattaen kansallista lainsäädäntöä, jolla direktiivi 95/46/EY on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

2.  Maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että tämän asetuksen mukaisesti säilytettäviä tietoja käytetään ainoastaan tässä kuvattuihin tarkoituksiin eikä missään tapauksessa kaupallisiin tarkoituksiin.

3.  Tietosuojaviranomaisilla on oltava valtuudet, mukaan lukien epäsuorat valtuudet tutkia joko viran puolesta tai kanteen perusteella kaikkia väitteitä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyssä ilmenneitä ongelmia. Tähän on kuuluttava erityisesti pääsy maksupalveluntarjoajan ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tiedostoihin. [tark. 48]

15 b artikla

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, joka ei takaa direktiivin 95/46/EY 2 artiklassa säädettyä riittävää tietosuojan tasoa, voidaan toteuttaa vain, jos:

(a)  asianmukaiset tietosuojatoimet ja turvatoimet on otettu käyttöön, ja

(b)  valvontaviranomainen on näiden toimien ja turvatoimien arvioinnin jälkeen myöntänyt ennakkoluvan siirtoon. [tark. 49]

16 artikla

Tietojen säilyttäminen

Maksajaa ja maksunsaajaa koskevia tietoja ei saa säilyttää pidempään kuin on välttämätöntä. Maksajan käyttämän maksupalveluntarjoajan ja maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan on säilytettävä 4, 5, 6 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot enintään viiden vuoden ajan. Välittäjänä toimivan maksupalveluntarjoajan on 14 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa säilytettävä kaikki vastaanottamansa tiedot viiden vuoden ajan. Tämän ajanjakson päätyttyä henkilötiedot on poistettava, jollei toisin säädetä kansallisessa lainsäädännössä, jossa on vahvistettava, missä olosuhteissa maksupalveluntarjoajat voivat jatkaa tai ovat velvollisia jatkamaan tietojen säilyttämistä. Jäsenvaltiot voivat sallia säilyttämisen jatkamisen tai vaatia sitä vain perustelluissa poikkeustapauksissa ja vain , jos rahanpesun tai terrorismin rahoituksen ehkäiseminen, havaitseminen tai tutkiminen sitä edellyttää. Tietoja saa säilyttää enintään kymmenen vuoden ajan varainsiirron suorittamisesta, ja henkilötietojen säilyttämisessä on noudatettava kansallista lainsäädäntöä, jolla direktiivi 95/46/EY on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä . [tark. 50]

Maksajan ja maksunsaajan maksupalveluntarjoajilla ja välittäjinä toimivilla palveluntarjoajilla on oltava käytössään soveltuvat tekniset ja organisatoriset keinot, joilla ne voivat suojella henkilötietoja tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, tahattomilta menetyksiltä, muutoksilta sekä luvattomalta luovutukselta tai pääsyltä tietoihin. [tark. 51]

Maksajan ja maksunsaajan maksupalveluntarjoajan sekä välittäjänä toimivien maksupalveluntarjoajien maksajasta ja/tai maksunsaajasta keräämät tiedot on hävitettävä säilyttämisajan umpeuduttua. [tark. 52]

16 a artikla

Tietojen saanti ja salassapito

1.  Maksupalveluntarjoajan on varmistettava, että tämän asetuksen nojalla kerättyihin tietoihin pääsevät ainoastaan nimetyt henkilöt tai niiden saanti on rajoitettu henkilöihin, joiden on ehdottomasti saatava tiedot suoritettavan tehtävän saattamiseksi päätökseen.

2.  Maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että käsiteltyjen tietojen luottamuksellisuutta noudatetaan.

3.  Henkilöiden, joilla on oikeus tutustua maksajan ja maksunsaajan henkilökohtaisiin tietoihin ja jotka käsittelevät niitä, on noudatettava tietojenkäsittelyn luottamuksellisuutta sekä tietosuojavaatimuksia.

4.  Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että henkilötietoja säännöllisesti keräävät ja käsittelevät henkilöt saavat erityisen tietosuojakoulutuksen. [tark. 53]

IV LUKU

SEURAAMUKSET JA VALVONTA

17 artikla

Seuraamukset

1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt tämän asetuksen rikkomisesta määrättävistä hallinnollisista toimenpiteistä ja seuraamuksista ja ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun velvollisuudet koskevat maksupalveluntarjoajia, on niitä rikottaessa mahdollista soveltaa seuraamuksia ylimmän hallintoelimen jäseniin ja kaikkiin muihin henkilöihin, jotka ovat kansallisen lainsäädännön mukaan vastuussa rikkomisesta.

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt viimeistään … päivänä ...kuuta ...(29) komissiolle sekä EPV:n, EVLEV:n ja EAMV:n yhteiskomitealle. Niiden on viipymättä ilmoitettava komissiolle sekä EPV:n, EVLEV:n ja EAMV:n yhteiskomitealle näiden sääntöjen myöhemmistä muutoksista.

4.  Toimivaltaisille viranomaisille on annettava kaikki tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi. Käyttäessään seuraamusvaltuuksiaan toimivaltaisten viranomaisten on oltava tiiviissä yhteistyössä keskenään sen varmistamiseksi, että seuraamuksilla tai toimenpiteillä saavutetaan halutut vaikutukset, ja niiden on koordinoitava toimintansa käsitellessään rajatylittäviä tapauksia.

18 artikla

Erityssäännökset

1.  Tätä artiklaa sovelletaan seuraaviin rikkomisiin:

(a)  maksupalveluntarjoaja jättää maksajaa ja maksunsaajaa koskevat vaadittavat tiedot jätetään toistuvasti pois 4, 5 ja 6 artiklan vastaisesti; [tark. 54]

(b)  maksupalveluntarjoajat laiminlyövät vakavasti velvollisuutensa varmistaa 16 artiklan mukainen tietojen säilyttäminen;

(c)  maksupalveluntarjoaja ei ota käyttöön 8 ja 12 artiklassa edellytettyjä tehokkaita riskiperusteisia toimintaperiaatteita ja menettelyjä;

(c a) välittäjinä toimivien maksupalveluntarjoajien vakava 11 ja 12 artiklan noudattamatta jättäminen. [tark. 55]

2.  Hallinnollisiin toimenpiteisiin ja seuraamuksiin, joita voidaan soveltaa 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, on kuuluttava ainakin seuraavat:

(a)  julkinen lausuma, jossa ilmoitetaan kyseinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ja rikkomisen luonne;

(b)  määräys, jossa kyseistä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä vaaditaan lopettamaan rikkominen ja olemaan toistamatta sitä;

(c)  kun on kyse maksupalveluntarjoajasta, palveluntarjoajan toimiluvan peruuttaminen;

(d)  väliaikainen kielto, jolla kielletään ketä tahansa maksupalveluntarjoajan ylimmän hallintoelimen jäsentä tai muuta luonnollista henkilöä, jota pidetään vastuussa olevana, hoitamasta tehtäviään maksupalveluntarjoajassa;

(e)  kun on kyse oikeushenkilöstä, hallinnolliset taloudelliset seuraamukset, jotka ovat enintään 10 prosenttia kyseisen oikeushenkilön vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta edellisenä tilikautena; jos kyseinen oikeushenkilö on emoyrityksen tytäryritys, vuotuisena kokonaisliikevaihtona on perimmäisen emoyrityksen konsolidoidun tilinpäätöksen mukainen vuotuinen kokonaisliikevaihto edellisenä tilikautena;

(f)  kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, enintään 5 000 000 euron suuruiset hallinnolliset taloudelliset seuraamukset tai niissä jäsenvaltioissa, joiden valuutta ei ole euro, vastaava arvo kansallisena valuuttana …päivänä ...kuuta ...(30) ;

(g)  hallinnolliset taloudelliset seuraamukset, jotka ovat enintään kaksi kertaa suuremmat kuin rikkomisella saadut voitot tai vältetyt tappiot, jos ne voidaan määrittää.

19 artikla

Seuraamusten julkistaminen

Asiasta vastaavat viranomaiset julkistavat, mikäli se on tapauskohtaisen harkinnan perusteella tarpeellista ja oikeasuhteista, kaikki 17 artiklassa ja 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa määrättävät hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet on julkistettava ilman aiheetonta viivytystä, mukaan luettuina tiedot rikkomisen tyypistä ja luonteesta sekä rikkomisesta vastuussa olevien henkilöiden nimet, jollei julkistaminen vakavasti vaaranna finanssimarkkinoiden vakautta . [tark. 56]

Jos julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta vahinkoa osapuolille, toimivaltaisten viranomaisten on julkistettava seuraamukset ilman nimiä.

Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen määrää hallinnollisen seuraamuksen tai muun toimenpiteen tai soveltaa niitä 17 ja 18 artiklan mukaisesti, sen on ilmoitettava EPV:lle kyseisestä seuraamuksesta tai kyseisestä toimenpiteestä sekä niiden määräämisen tai soveltamisen syistä. EPV sisällyttää kyseisen ilmoituksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (31) 69 artiklan mukaisesti perustettuun hallinnollisten seuraamusten tietokantaan ja soveltaa ilmoitukseen samoja menettelyjä kuin kaikkiin muihin julkaistuihin seuraamuksiin. [tark. 57]

20 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten soveltamat seuraamukset

Päättäessään hallinnollisten seuraamusten tai toimenpiteiden tyypistä ja hallinnollisten taloudellisten seuraamusten suuruudesta toimivaltaiset viranomaiset ottavat huomioon kaikki merkitykselliset olosuhteet, mukaan luettuina seuraavat:

(a)  rikkomisen vakavuus ja kesto;

(b)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön vastuun aste;

(c)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellinen varallisuus, jota osoittavat vastuussa olevan oikeushenkilön kokonaisliikevaihto tai vastuussa olevan luonnollisen henkilön vuosiansiot;

(d)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön saamien voittojen tai välttämien tappioiden suuruus, jos ne ovat määritettävissä;

(e)  rikkomisen kolmansille osapuolille aiheuttamat tappiot, jos ne ovat määritettävissä;

(f)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön halukkuus tehdä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa;

(g)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön suorittamat aiemmat rikkomiset.

21 artikla

Rikkomisista ilmoittaminen

1.  Jäsenvaltioiden on luotava tehokkaat mekanismit, joilla kannustetaan ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille tämän asetuksen rikkomisista. Niiden on otettava käyttöön soveltuvat tekniset ja organisatoriset keinot, joilla ne voivat suojella henkilötietoja tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, tahattomilta menetyksiltä, muutoksilta sekä luvattomalta luovutukselta. [tark. 58]

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin mekanismeihin on sisällyttävä ainakin seuraavat:

(a)  erityismenettelyt rikkomisia koskevien ilmoitusten vastaanottamista ja niihin liittyviä jatkotoimia varten;

(b)  ilmiantajien ja mahdollisista tai todellisista rikkomisista ilmoittavien henkilöiden asianmukainen suojelu; [tark. 59]

(c)  säännösten rikkomisesta ilmoittavan henkilön henkilötietojen suojaaminen ja sen luonnollisen henkilön henkilötietojen suojaaminen, jonka väitetään olevan vastuussa rikkomisesta, direktiivissä 95/46/EY vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

3.  Maksupalveluntarjoajien on luotava yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa asianmukaiset sisäiset menettelyt työntekijöitään varten, jotta nämä voivat ilmoittaa rikkomisista sisäisesti erityisen ja nimettömästi turvatun ja riippumattoman kanavan kautta. [tark. 60]

22 artikla

Seuranta

1.  Jäsenvaltioiden on vaadittava, että toimivaltaiset viranomaiset seuraavat tehokkaasti tämän asetuksen vaatimusten noudattamista ja toteuttavat aiheellisia toimenpiteitä, joilla tämä varmistetaan. EPV voi antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 mukaisia suuntaviivoja tämän asetuksen täytäntöönpanoprosesseista jäsenvaltioiden parhaat käytännöt huomioon ottaen. [tark. 61]

1 a. Komissio koordinoi ja valvoo huolellisesti tämän asetuksen täytäntöönpanoa unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden maksupalveluntarjoajien osalta ja tiivistää tarvittaessa yhteistyötä niiden kolmansien maiden viranomaisten kanssa, jotka vastaavat 18 artiklassa säädettyjen rikkomisten tutkinnasta ja seuraamusten määräämisestä. [tark. 62]

1 b. Komissio esittää 1 päivään tammikuuta 2017 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen IV luvun soveltamisesta ja kiinnittää kertomuksessa erityistä huomiota rajatylittäviin tapauksiin, kolmansien maiden maksupalveluntarjoajiin ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tutkintaa ja seuraamusten määräämistä koskevan toimivallan käyttöön. Jos tietojen säilyttäminen saattaa vaarantua, komissio ryhtyy asianmukaisiin ja tehokkaisiin toimiin, joihin voi kuulua ehdotus tämän asetuksen tarkistamiseksi. [tark. 63]

22 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … (32) määräämättömäksi ajaksi 15 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 15 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevan 15 artiklan 1a kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. [tark. 64]

V LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA

23 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen komitea, jäljempänä ’komitea’. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Jos Kun viitataan tähän kohtaan viitataan , sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa, edellyttäen että siinä vahvistetut täytäntöönpanosäännökset eivät vaikuta tämän asetuksen perussäännöksiin . [tark. 65]

VI LUKU

POIKKEUKSET

24 artikla

Sopimukset perussopimuksen 355 artiklassa mainittujen sellaisten alueiden tai maiden kanssa, joita ei tarkoiteta perussopimuksen 355 artiklassa [tark. 66]

1.  Sanotun vaikuttamatta 15 artiklan 1 a kohtaan, komissio voi antaa todistetun vastaavuuden tapauksissa jäsenvaltiolle luvan tehdä perussopimuksen 355  artiklassa tarkoitetun, unionin alueen ulkopuolella olevan maan tai alueen kanssa sopimuksia, joissa myönnetään poikkeuksia tämän asetuksen soveltamisesta, jotta kyseisen maan tai alueen ja jäsenvaltion välisiä varainsiirtoja voidaan käsitellä samalla tavalla kuin kyseisen jäsenvaltion sisäisiä siirtoja. [tark. 67]

Tällaiset sopimukset voidaan hyväksyä vain, jos

(a)  kyseinen maa tai alue on muodostanut rahaliiton kyseisen jäsenvaltion kanssa, se on osa tämän jäsenvaltion valuutta-aluetta tai se on tehnyt sopimuksen valuuttasuhteista jonkin jäsenvaltion edustaman unionin kanssa;

(b)  kyseisen maan tai alueen maksupalveluntarjoajat osallistuvat suoraan tai välillisesti kyseisen jäsenvaltion maksu- ja selvitysjärjestelmiin;

ja

(c)  kyseinen maa tai alue edellyttää lainkäyttöalueellaan toimivien maksupalveluntarjoajien noudattavan samoja sääntöjä kuin tässä asetuksessa säädetään.

2.  Jäsenvaltion, joka haluaa tehdä 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen, on toimitettava komissiolle asiaa koskeva pyyntö ja kaikki tarvittavat tiedot.

Kun komissio on saanut jäsenvaltion pyynnön, kyseisen jäsenvaltion ja asianomaisen maan tai alueen välisiä varainsiirtoja kohdellaan väliaikaisesti samalla tavalla kuin jäsenvaltion sisäisiä varainsiirtoja, kunnes asiasta tehdään tämän artiklan mukaisessa menettelyssä päätös.

Jos komissio katsoo, ettei sillä ole kaikkia tarvittavia tietoja, se ottaa yhteyttä kyseiseen jäsenvaltioon kahden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja täsmentää, millaisia lisätietoja se tarvitsee.

Kun komissio on saanut kaikki pyynnön arvioimiseen tarvitsemansa tiedot, se ilmoittaa asiasta pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle kuukauden kuluessa ja välittää pyynnön muille jäsenvaltioille.

3.  Kolmen kuukauden kuluessa 2 kohdan neljännessä alakohdassa mainitusta ilmoituksesta komissio päättää 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, saako kyseinen jäsenvaltio tehdä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen.

Joka tapauksessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu päätös on tehtävä kahdeksantoista kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on vastaanottanut jäsenvaltion pyynnön.

3 a. Varmistetaan riippuvaisia tai assosioituneita alueita koskevien jo tehtyjen päätösten eli komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/43/EU (33) , komission päätöksen 2010/259/EU (34) ja komission päätöksen 2008/982/EY (35) , voimassaolon keskeytymätön jatkuminen. [tark. 68]

VII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

25 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1781/2006.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

26 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä .

Sitä sovelletaan … päivästä ...kuuta ...(36) .

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE

Direktiivin 25 artiklassa tarkoitettu vastaavuustaulukko.

Asetus (EY) N:o 1781/2006

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artiklan 1 kohta

5 artikla

4 artikla

6 artikla

5 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

7 artikla

9 artikla

8 artikla

10 artikla

9 artikla

11 artikla

16 artikla

12 artikla

10 artikla

11 artikla

12 artikla

13 artikla

13 artikla

14 artikla

14 artikla

15 artikla

15 artikla

17–22 artikla

16 artikla

23 artikla

17 artikla

24 artikla

18 artikla

-

19 artikla

-

25 artikla

20 artikla

26 artikla

(1)EUVL C 166, 12.6.2013, s. 2.
(2)EUVL C 271, 19.9.2013, s. 31.
(3)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. maaliskuuta 2014.
(4)Neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70).
(5)Neuvoston asetus (EY) N:o 881/2002, annettu 27 päivänä toukokuuta 2002, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta (EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi …/…/EU, annettu …, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen (EUVL L …).
(7)Asiakirjan COD 2013/0025 perusteella hyväksytyn direktiivin numero, päivämäärä ja virallisen lehden viite.
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ( EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31) .
(9)Asiakirjan COD 2013/0025 perusteella hyväksytyn direktiivin numero.
(10)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 924/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, rajatylittävistä maksuista yhteisössä ja asetuksen (EY) N:o 2560/2001 kumoamisesta (EUVL L 266, 9.10.2009, s. 11).
(11)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 260/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta (EUVL L 94, 30.3.2012, s. 22).
(12)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta (EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1).
(13)Asiakirjan COD 2013/0025 perusteella hyväksytyn direktiivin numero.
(14)Asiakirjan COD 2013/0025 perusteella hyväksytyn direktiivin numero.
(15)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).
(16)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.
(17)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
(18)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä ( EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13) .
(19)EUVL L 345, 8.12.2006, s. 1.
(20)Asiakirjan COD 2013/0025 perusteella hyväksytyn direktiivin numero.
(21)EUVL C 32, 4.2.2014, s. 9.
(22)Asiakirjan COD 2013/0025 perusteella hyväksytyn direktiivin numero.
(23)Asiakirjan COD 2013/0025 perusteella hyväksytyn direktiivin numero.
(24)Asiakirjan COD 2013/0025 perusteella hyväksytyn direktiivin numero.
(25)Asiakirjan COD 2013/0025 perusteella hyväksytyn direktiivin numero.
(26)Asiakirjan COD 2013/0025 perusteella hyväksytyn direktiivin numero.
(27)Asiakirjan COD 2013/0025 perusteella hyväksytyn direktiivin numero.
(28)Asiakirjan COD 2013/0025 perusteella hyväksytyn direktiivin numero.
(29)Kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.
(30)Tämän asetuksen voimaantulopäivä.
(31)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).
(32)Päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.
(33)Komission täytäntöönpanopäätös 2012/43/EU, annettu 25 päivänä tammikuuta 2012, luvan antamisesta Tanskan kuningaskunnalle tehdä sopimuksia Grönlannin ja Färsaarten kanssa Tanskan ja kummankin näistä alueista välillä tehtävien varainsiirtojen pitämisestä Tanskan sisällä tapahtuvina varainsiirtoina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/2006 nojalla (EUVL L 24, 27.1.2012, s. 12).
(34)Komission päätös 2010/259/EU, annettu 4 päivänä toukokuuta 2010, luvan antamisesta Ranskan tasavallalle tehdä sopimus Monacon ruhtinaskunnan kanssa Ranskan tasavallan ja Monacon ruhtinaskunnan välillä tehtävien varainsiirtojen pitämisestä Ranskan tasavallan sisällä tapahtuvina varainsiirtoina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/2006 nojalla (EUVL L 112, 5.5.2010, s. 23).
(35)Komission päätös 2008/982/EY, tehty 8 päivänä joulukuuta 2008, Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuttamiseksi tekemään sopimuksen Jerseyn hallintoalueen, Guernseyn hallintoalueen ja Mansaaren kanssa siitä, että varainsiirtoja Yhdistyneen kuningaskunnan ja kunkin näistä alueista välillä pidetään Yhdistyneen kuningaskunnan sisäisinä varainsiirtoina, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/2006 nojalla (EUVL L 352, 31.12.2008, s. 34).
(36)Päivämäärä, johon mennessä asiakirjan COD 2013/0025 perusteella hyväksytty direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Päivitetty viimeksi: 5. syyskuuta 2017Oikeudellinen huomautus