Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0024(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0140/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0140/2014

Rasprave :

PV 11/03/2014 - 6
CRE 11/03/2014 - 6

Glasovanja :

PV 11/03/2014 - 9.11

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0190

Usvojeni tekstovi
PDF 628kWORD 230k
utorak, 11. ožujka 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Podaci koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava ***I
P7_TA(2014)0190A7-0140/2014
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o podacima koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava (COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0044),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0034/2013),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 17. svibnja 2013.(1) ,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. studenog 2013.(2) ,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u skladu s člankom 51. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za razvoj i Odbora za pravna pitanja (A7-0140/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 166, 12.6.2013., str. 2.
(2) SL C 271, 19.9.2013., str. 31.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o podacima koji se prilažu prilikom prijenosa financijskih sredstava
(Tekst značajan za EGP)
P7_TC1-COD(2013)0024

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(1) ,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(2) ,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3) ,

budući da:

(1)  Tokovi prljavog nezakonitog novca putem prijenosa financijskih sredstava mogu naštetiti strukturi, stabilnosti i ugledu financijskog sektora te ugroziti unutarnje tržište kao i međunarodni razvoj te izravno ili neizravno narušiti povjerenje građana u vladavinu prava . Financiranje terorizma i organiziranog kriminala i dalje je velik problem koji bi se trebao rješavati na razini Unije. Terorizam i organizirani kriminal nanose štetu demokratskim institucijama i udaraju u temelje našeg društva. Najvažniji čimbenici koji pogoduju tokovima nezakonitog novca tajne su korporativne strukture koje djeluju unutar ili preko područja sa strogom bankarskom tajnom koja se područja često nazivaju poreznim oazama. Sigurnost, integritet i stabilnost sustava prijenosa financijskih sredstava i povjerenje u financijski sustav u cjelini ozbiljno su ugroženi nastojanjima kriminalaca i njihovih suradnika da prikriju podrijetlo koristi od kriminalnih radnji ili da obave prijenos financijskih sredstava za kriminalne radnje ili terorističke svrhe. [Am. 1]

(2)  Osobe koje se bave pranjem novca i financiranjem terorizma koriste se slobodom mogle bi pokušati iskoristiti slobodu kretanja kapitala koju omogućuje integrirano financijsko područje kako bi olakšale svoje kriminalne aktivnosti, osim ako se na razini Unije i međunarodnoj razini ne donesu određene mjere za koordinaciju. Cilj međunarodne suradnje u okviru Radne skupine za financijske djelatnosti (FATF) i globalne provedbe njezinih preporuka je prevencija regulatorne arbitraže i narušavanja tržišnog natjecanja. Aktivnosti Unije moraju svojim obujmom osigurati da se preporuka FATF-a (Radne skupine za financijske mjere) br. 16 16. o elektroničkim prijenosima FATF-a koja je usvojena u veljači 2012. na jedinstven način prenese u cijeloj Europskoj uniji, a posebno da se spriječi diskriminacija ili neusklađenost između nacionalnih plaćanja unutar države članice i prekograničnih plaćanja između država članica. Nekoordinirano djelovanje samih država članica na području prekograničnog prijenosa financijskih sredstava može znatno utjecati na neometano funkcioniranje sustava platnog prometa na razini EU-a te stoga nanijeti štetu unutarnjem tržištu na području financijskih usluga. [Am. 2]

(2a)  Provedba i primjena ove Uredbe kao i preporuke FATF-a br. 16 ne bi trebala dovesti do neopravdanih i nerazmjernih troškova za pružatelje usluga platnog prometa ili građana koji koriste njihove usluge, a sloboda kretanja zakonitog kapitala mora biti u potpunosti zajamčena u cijeloj Uniji. [Am. 3]

(3)  U izmijenjenoj strategiji Unije o financiranju terorizma od 17. srpnja 2008. istaknuto je da se moraju održati napori za sprečavanje financiranja terorizma i uporabe vlastitih financijskih izvora osumnjičenih terorista. Utvrđeno je da FATF stalno pokušava poboljšati svoje preporuke te da radi na zajedničkom razumijevanju načina na koji bi se one trebale provesti. U izmijenjenoj strategiji Unije navedeno je da se provedba tih preporuka od strane svih članova FATF-a i članova regionalnih tijela sličnih FATF-u redovito ocijenjuje temelju te da je iz ove perspektive važan zajednički pristup država članica provedbi.

(4)  Kako bi se spriječilo financiranje terorizma, poduzete su mjere usmjerene na zamrzavanje sredstava i gospodarskih izvora određenih osoba, skupina i subjekata, uključujući Uredbu (EZ) br. 2580/2001 od 27. prosinca 2001. o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma(4) te Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. koja uvodi određene posebne mjere ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al-Qaida(5) . S tim su ciljem poduzete mjere za zaštitu financijskog sustava od usmjeravanja sredstava i gospodarskih izvora u terorističke svrhe. Direktiva .../.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma(6) (7) sadrži brojne takve mjere. Međutim, te mjere ne sprečavaju u cijelosti teroriste i druge zločince da imaju pristup platnim sustavima za premještanje svojih financijskih sredstava.

(5)  S ciljem poticanja sveobuhvatnog pristupa u međunarodnom kontekstu na polju i povećanja učinkovitosti borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma, daljnje bi djelovanje Unije trebalo uzeti u obzir nove okolnosti na toj razini, odnosno međunarodne standarde o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma te širenja koje je 2012. donio FATF, a posebno preporuku 16. i izmijenjeno tumačenje za njezinu primjenu. [Am. 4]

(5a)  Potrebno je obratiti posebnu pozornost na obveze Unije iz članka 208. Ugovora iz Lisabona o dosljednosti razvojne politike kako bi se zaustavilo sve učestalije premještanje radnji pranja novca iz razvijenih država sa strogim pravilima protiv pranja novca u zemlje u razvoju gdje ona mogu biti blaža. [Am. 5]

(6)  Potpuna sljedivost prijenosa financijskih sredstava može biti posebno važno i vrijedno sredstvo prilikom sprečavanja, istraživanja i otkrivanja pranja novca ili financiranja terorizma. Stoga je prikladno, s ciljem osiguravanja prenošenja informacija kroz cijeli platežni lanac, osigurati sustav kojim se nameće obveza pružateljima usluga platnog prometa da prijenos financijskih sredstava prate informacije o uplatitelju i primatelju, koje bi trebale biti točne i ažurirane . U tom smislu, od ključne je važnosti da financijske institucije dostave odgovarajuće, točne i ažurirane informacije u vezi s prijenosima financijskih sredstava koje vrše za svoje klijente kako bi se omogućilo da nadležna tijela djelotvornije sprečavaju pranje novca i financiranje terorizma. [Am. 6]

(7)  Odredbe ove Uredbe primjenjuju se ne dovodeći u pitanje nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (8) . Primjerice, osobne podatke prikupljene za potrebe pridržavanja ove Uredbe ne bi trebalo dodatno obrađivati na način koji nije u skladu s Direktivom 95/46/EZ. Posebice bi daljnja obrada za komercijalne svrhe trebala biti strogo zabranjena. Sve države članice prepoznale su borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma kao važan temelj javnog interesa. Stoga bi pri primjeni ove Uredbe prijenos osobnih podataka trećoj zemlji koja ne jamči odgovarajuću razinu zaštite u smislu članka 25. Direktive 95/46/EZ trebao biti dopušten u skladu s člankom 26. točkom (d) te Direktive. Važno je da pružatelji usluga plaćanja koji posluju u više nadležnosti s podružnicama ili društvima kćerima lociranima izvan Unije nisu neopravdano spriječeni da razmijene informacije o sumnjivim transakcijama u istoj organizaciji. Ovime se ne dovode u pitanje međunarodni sporazumi između Unije i trećih zemalja o borbi protiv pranja novca, uključujući odgovarajuće zaštitne mjere za građane kojima se jamči jednaka ili primjerena razina zaštite. [Am. 7]

(8)  Osobe koje samo pretvaraju papirnate dokumente u elektroničke podatke te djeluju pod ugovorom s pružateljem platnih usluga nisu obuhvaćene ovom Uredbom; isto se odnosi na sve fizičke i pravne osobe koje pružateljima platnih usluga pružaju sustave prenošenja poruka ili druge sustave za potporu za prijenos financijskih sredstava ili klirinške sustave i sustave namire.

(9)  Primjereno je iz područja primjene ove Uredbe izuzeti prijenose financijskih sredstava koji predstavljaju nizak rizik od pranja novca ili financiranja terorizma. Takva izuzeća trebala bi obuhvatiti kreditne ili debitne kartice, mobilne telefone ili druge digitalne ili informatičke (IT) uređaje, podizanja gotovine na bankomatima, plaćanja poreza, novčanih kazni ili drugih pristojbi, te prijenose financijskih sredstava kod kojih su i uplatitelj i primatelj pružatelji usluga platnog prometa koji postupaju u vlastito ime. Osim toga, kako bi se uzele u obzir posebne značajke nacionalnih sustava platnog prometa, države članice mogu izuzeti elektronička žiro-plaćanja pod uvjetom da je u svakom trenutku moguće pratiti prijenos financijskih sredstava unatrag do uplatitelja, kao i prijenose financijskih sredstava obavljene razmjenom elektroničkih čekova ili mjenicama . Međutim, ne smije biti nikakvih izuzeća ako se debitna ili kreditna kartica, mobilni telefon ili drugi unaprijed ili naknadno plaćeni digitalni ili informatički uređaj koristi za obavljanje prijenosa s osobe na osobu. Uzimajući u obzir tehnološki napredak koji se dinamično razvija, trebalo bi razmisliti o proširivanju područja primjene Uredbe kako bi se obuhvatio e-novac i druge nove metode plaćanja. [Am. 8]

(10)  Pružatelji usluga plaćanja trebali bi osigurati da informacije o uplatitelju i primatelju ne nedostaju, odnosno da nisu nepotpune. Kako se ne bi narušila učinkovitost platnih sustava, zahtjevi za provjeru prijenosa financijskih sredstava obavljenih s nekog računa trebali bi se odvojiti od zahtjeva za provjeru prijenosa financijskih sredstava koji se ne obavljaju s računa. Kako bi se odvagnuo rizik od navođenja na ilegalni prijenos financijskih sredstava zbog prestrogih zahtjeva za identifikaciju u odnosu na potencijalne terorističke prijetnje koju predstavljaju mali prijenosi financijskih sredstava, obveza provjeravanja istinitosti podataka o uplatitelju trebala bi se, u slučaju prijenosa financijskih sredstava koji se ne obavlja s računa, nametnuti ograničiti na ime uplatitelja u slučaju pojedinačnih prijenosa financijskih sredstava do iznosa u visini od 1 000 EUR. Za prijenose financijskih sredstava obavljene s računa od pružatelja usluga plaćanja ne bi trebalo zahtijevati provjeru informacija o uplatitelju uz svaki prijenos financijskih sredstava, ako su izvršene obveze sadržane u Direktivi …/…/EU(9) . [Am. 9]

(11)  U kontekstu zakonodavnih akata Unije o plaćanjima – Uredba (EZ) br. 924/2009 (10) , Uredba (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (11) i Direktiva 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(12) – dovoljno je osigurati pojednostavljene podatke o uplatitelju prilikom prijenosa financijskih sredstava unutar Unije.

(12)  Kako bi se nadležnim tijelima trećih zemalja koja su odgovorna za borbu protiv pranja novca ili financiranja terorizma omogućilo da uđu u trag podrijetlu sredstava korištenih u te svrhe, prijenosi financijskih sredstava iz Unije na područje izvan Unije trebaju sadržavati potpune podatke o uplatitelju i primatelju. Tim nadležnim tijelima treba biti omogućen pristup potpunim podacima o uplatitelju samo za potrebe sprječavanja, istraživanja i otkrivanja slučajeva pranja novca ili financiranja terorizma.

(12a)  Tijela nadležna za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma te mjerodavna pravosudna tijela i tijela kaznenog progona u državama članicama trebala bi pojačati međusobnu suradnju i suradnju s odgovarajućim nadležnim tijelima trećih zemalja, uključujući tijela u zemljama u razvoju, kako bi se dodatno potaknulo transparentnost te dijeljenje informacija i najboljih praksi. Unija bi trebala podržati programe izgradnje kapaciteta u zemljama u razvoju kako bi se potaknula takva suradnja. Potrebno je poboljšati sustave prikupljanja dokaza i stavljanja na raspolaganje podataka i informacija koji se odnose na istragu kaznenih djela, a da se ni na koji način ne povrijede načela supsidijarnosti i proporcionalnosti ili temeljna prava u Uniji. [Am. 10]

(12b)  Pružatelji usluga platnog prometa uplatitelja, primatelja i posrednih pružatelja usluga trebali bi imati uspostavljene tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. [Am. 11]

(13)  Za prijenose financijskih sredstava jednog uplatitelja većem broju primatelja koji se šalju na način koji nije skup u skupnim datotekama koje sadrže pojedinačne prijenose iz Unije u područje izvan Unije, trebale bi se donijeti odredbe za takve pojedinačne prijenose, prema kojima oni trebaju sadržavati samo broj računa uplatitelja ili jedinstveni identifikator transakcije uplatitelja pod uvjetom da skupna datoteka sadrži potpune podatke o uplatitelju i primatelju.

(14)  S ciljem provjeravanja prate li zahtijevane informacije o uplatitelju i primatelju prijenos financijskih sredstava te da bi se pomoglo identificirati sumnjive transakcije, pružatelj usluga platnog prometa primatelja i posredni pružatelj usluga platnog prometa trebali bi imati uvedene učinkovite postupke s ciljem otkrivanja nedostaju li informacije o uplatitelju i primatelju ili su pak nepotpune, posebno ako je riječ o velikom broju usluga platnog prometa, kako bi se povećala sljedivost prijenosa financijskih sredstava . Učinkovite provjere dostupnosti i potpunosti informacija, posebno kada je uključeno nekoliko pružatelja usluga plaćanja, mogu pomoći u tome da istražni postupci traju kraće i da su učinkovitiji, što, zauzvrat, povećava sljedivost prijenosa financijskih sredstava. Nadležna tijela u državama članicama stoga bi trebala osigurati da pružatelji usluga plaćanja prilažu zahtijevane informacije o transakciji uz elektronički prijenos ili poruku povezanu s njime u cijelom platnom lancu. [Am. 12]

(15)  Zbog potencijalne prijetnje od financiranja terorizma koju predstavljaju anonimni prijenosi financijskih sredstava, prikladno je da se od pružatelja usluga platnog prometa traži da zahtijevaju informacije o uplatitelju i primatelju. U skladu s pristupom koji se temelji na riziku koji je razvio FATF, prikladno je identificirati područja većeg i manjeg rizika s ciljem boljeg otkrivanja rizika od pranja novca i financiranja terorizma. U skladu s tim, primateljev pružatelj usluga plaćanja i posredni pružatelj usluga trebali bi donijeti učinkovite postupke na temelju rizika te ocijeniti i odmjeriti rizike tako da se sredstva mogu izričito usmjeriti na područja s velikim rizikom pranja novca. Takvi učinkoviti postupci temeljeni na riziku za slučajeve u kojima kod prijenosa financijskih sredstava nedostaju traženi podaci o uplatitelju i primatelju kako bi se odlučilo pomoći će pružateljima usluga plaćanja u učinkovitijem donošenju odluke o izvršavanju, odbijanju ili odgodi tog prijenosa i o poduzimanju odgovarajućih daljnjih mjera. U slučaju kada se uplatiteljev pružatelj usluga platnog prometa nalazi izvan područja Unije, trebalo bi provesti naprednu dubinsku analizu klijenta u skladu s Direktivom …/…/EU(13) , u vezi s prekograničnim korespondentnim bankovnim odnosima s tim pružateljem usluga platnog prometa. [Am. 13]

(16)  Primateljev pružatelj platnih usluga i posredni pružatelj platnih usluga trebali bi biti posebno oprezni, uz procjenu rizika, kada postane jasno da podaci o uplatitelju i primatelju nedostaju ili su nepotpuni te bi trebali prijaviti sumnjive transakcije nadležnim tijelima, u skladu s obvezama prijavljivanja iz Direktive …/…EU(14) i nacionalnim mjerama za prenošenje.

(17)  Odredbe o prijenosima financijskih sredstava kod kojih nedostaju informacije o uplatitelju ili primatelju ili su ti podaci nepotpuni primjenjuju se ne dovodeći u pitanje obveze pružatelja usluga platnog prometa ili posrednih pružatelja usluga platnog prometa da odgode i/ili odbiju prijenose financijskih sredstava kojima se krše odredbe građanskog, upravnog ili kaznenog prava. Potreba za informacijama o identitetu uplatitelja ili primatelja fizičkih ili pravnih osoba, zaklada, fondacija, uzajamnih društava, holding društava ili sličnih postojećih ili budućih pravnih dogovora odlučujući je faktor za ulaženje u trag počiniteljima kaznenih djela koji bi inače mogli prikriti svoj identitet iza korporativne strukture. [Am. 14]

(18)  Dok se ne uklone tehnička ograničenja koja pružatelje posredničkih platnih usluga mogu spriječiti u ispunjavanju obveze prijenosa svih informacija koje dobiju o uplatitelju, ti bi pružatelji posredničkih platnih usluga trebali voditi evidenciju o tim informacijama. Takva tehnička ograničenja trebalo bi ukloniti čim se ažuriraju platni sustavi. Kako bi se prevladala tehnička ograničenja, u međubankovnim transferima između država članica i trećih zemalja moglo bi se potaknuti korištenje sustava kreditnih transfera u okviru SEPA-e. [Am. 15]

(19)  S obzirom na to da u kriminalističkim istragama možda nije moguće utvrditi zahtijevane informacije ili osobe koje su umiješane, i to nekoliko mjeseci ili čak godina nakon prvotnog prijenosa novčanih sredstava, i kako bi se omogućio pristup ključnim dokazima u okviru istrage, prikladno je zahtijevati od pružatelja usluga platnog prometa da vodi evidenciju o informacijama o uplatitelju i primatelju u svrhu sprečavanja, istraživanja i otkrivanja slučajeva pranja novca i financiranja terorizma. To bi razdoblje trebalo biti ograničeno na pet godina, nakon čega bi trebalo izbrisati sve osobne podatke, osima ako nije drugačije predviđeno nacionalnim zakonodavstvom . Daljnje zadržavanje podataka trebalo bi se dozvoliti samo ako je nužno za sprečavanje, otkrivanje ili istraživanje pranja novca i financiranja terorizma i ne bi trebalo biti dulje od deset godina. Pružatelji usluga plaćanja trebali bi osigurati da se podaci zadržani u skladu s ovom Uredbom rabe samo za potrebe opisane u njoj. [Am. 16]

(20)  Kako bi omogućili brzo djelovanje u borbi protiv terorizma, pružatelji platnih usluga trebali bi brzo odgovoriti na zahtjeve za podatke o uplatitelju tijela nadležnih za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma u državi članici u kojoj imaju poslovni nastan.

(21)  Broj radnih dana u državi članici uplatiteljeva pružatelja platnih usluga određuje broj dana za odgovor na zahtjeve za podatke o uplatitelju.

(22)  Kako bi se poboljšala usklađenost sa zahtjevima ove Uredbe te u skladu s komunikacijom Komisije od 9. prosinca 2010. pod nazivom „Jačanje sustava kazni u sektoru financijskih usluga”, ovlast za donošenje nadzornih mjera i ovlasti sankcioniranja nadležnih tijela trebale bi biti pojačane. Trebale bi se propisati administrativne sankcije i, s obzirom na važnost borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma, države članice trebale bi utvrditi sankcije koje su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice o tome bi trebale obavijestiti komisiju te Europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) ( „EBA”), osnovano Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(15) ; Europsko nadzorno tijelo (Europsko tijelo za nadzor osiguranja i mirovinskog sustava) (dalje u tekstu „EIOPA”), utemeljeno Uredbom (EZ-a) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(16) ; i Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (u nastavku „ESMA”), osnovanog Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(17) .

(23)  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu poglavlja V . članaka XXX ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (18) . [Am. 17]

(24)  Broj zemalja i područja koji nisu dio područja Unije dijele monetarnu uniju s državom članicom, formiraju dio valutnog područja države članice ili su potpisali monetarnu konvenciju s Unijom koju predstavlja država članica te imaju pružatelje platnih usluga koji izravno ili neizravno sudjeluju u platnom sustavu i sustavu namire te države članice. Kako bi se izbjegla primjena ove Uredbe kod prijenosa financijskih sredstava između dotičnih država članica i onih zemalja i područja koji imaju izrazito negativan učinak na gospodarstva tih zemalja ili područja, primjereno je omogućiti da se te prijenose financijskih sredstava smatra prijenosima financijskih sredstava unutar dotičnih država članica.

(25)  U pogledu izmjena koje bi trebale biti napravljene u Uredbi (EZ) br. 1781/2006 od 15. studenog 2006. o podacima o uplatitelju koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava(19) , tu Uredbu trebalo bi ukinuti zbog jasnoće.

(26)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe ne mogu dostatno istvariti države članice, nego se zbog opsega ili učinaka djelovanja oni mogu na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(27)  Ova Uredba poštuje temeljna prava i promatra načela koja priznaje Povelja Europske unije o temeljnim pravima, posebno pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života (članak 7.), pravo na zaštitu osobnih podataka (članak 8.) i pravo na učinkovit pravni lijek i pravično suđenje (članak 47.) te načelo ne bis in idem .

(28)  Kako bi se osiguralo nesmetano uvođenje novog okvira za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, primjereno je da se datum primjene ove Uredbe podudara sa završetkom roka za prenošenje Direktive …/…/EU(20) ,

(28a)  Europski nadzornik za zaštitu podataka dao je mišljenje 4. srpnja 2013.(21) ,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET, DEFINICIJE I PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se pravila o podacima o uplatitelju i primatelju koji se prilažu prilikom prijenosa financijskih sredstava za potrebe sprečavanja, otkrivanja i istrage slučajeva pranja novca i financiranja terorizma prilikom prijenosa financijskih sredstava.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)  „financiranje terorizma” znači financiranje terorizma u smislu članka 1. stavka 4. Direktive …/…/EU(22)

(2)  „pranje novca” znači aktivnosti pranja novca u smislu članka 1. stavka 2. ili 3. Direktive …/…/EU(23) ;

(3)  „uplatitelj” znači fizička ili pravna osoba koja vrši prijenos financijskih sredstava sa svojeg računa ili koja daje nalog za prijenos financijskih sredstava uplatitelj kako je definirano u članku 4. stavku 7. Direktive 2007/64/EZ ; [Am. 18]

(4)  „primatelj” znači fizička ili pravna osoba kojoj je namijenjeno da bude krajnji primatelj prenesenih financijskih sredstava; primatelj kako je definirano u članku 4. stavku 8. Direktive 2007/64/EZ ; [Am. 19]

(5)  „pružatelj platnih usluga” znači fizička ili pravna osoba čija je službena djelatnost pružanje usluga prijenosa financijskih sredstava; pružatelj usluga plaćanja kako je definirano u članku 4. stavku 9. Direktive 2007/64/EZ ; [Am. 20]

(6)  „posredni pružatelj platnih usluga” znači pružatelj platnih usluga koji nije ni uplatiteljev ni primateljev pružatelj platnih usluga i koji prima i vrši prijenos financijskih sredstava u ime uplatiteljeva ili primateljeva pružatelja platnih usluga ili drugog posrednog pružatelja platnih usluga;

(7)  „prijenos financijskih sredstava” znači svaka transakcija koju elektroničkim putem u ime uplatitelja provede pružatelj usluga platnog prometa kako bi se sredstva, preko pružatelja usluga platnog prometa, stavila na raspolaganje primatelju, a posebno „usluge novčanih doznaka” i „izravnog terećenja” u smislu Direktive 2007/64/EZ, bez obzira na to jesu li uplatitelj i primatelj ista osoba; [Am. 21]

(8)  „prijenos putem skupne datoteke” znači više pojedinačnih prijenosa financijskih sredstava spojenih za prijenos;

(9)  „jedinstveni identifikator transakcije” znači kombinacija slova ili simbola koje odredi pružatelj platnih usluga, u skladu s protokolima platnih sustava i sustava namire ili sustava prenošenja poruka koji se upotrebljavaju za prijenos financijskih sredstava, što omogućuje praćenje transakcije do uplatitelja ili primatelja;

(10)  prijenos financijskih sredstava „s osobe na osobu” znači transakcija između dvije fizičke osobe koje kao potrošači djeluju u svrhe koje nisu dio njihovih trgovinskih, poslovnih ili stručnih djelatnosti . [Am. 22]

Članak 3.

Područje primjene

1.  Ova Uredba primjenjuje se na prijenose financijskih sredstava u bilo kojoj valuti koje šalje ili prima pružatelj platnih usluga s poslovnim nastanom u Uniji.

2.  Ova se Uredba ne primjenjuje na prijenose financijskih sredstava provedene korištenjem kreditne, debitne ili pretplaćene kartice ili vaučera , mobilnog telefona, e-novca ili nekog drugog digitalnog ili informatičkog (IT) uređaja definiranog u Direktivi 2014/.../EU [Direktiva o platnim uslugama] ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: [Am. 23]

(a)  kartica ili uređaj koristi se za plaćanje dobara ili usluga poduzeću u okviru trgovinske ili poslovne djelatnosti ; [Am. 24]

(b)  broj kartice ili uređaja prati sve prijenose koji nastaju kao posljedica transakcije.

Međutim, ova se Uredba primjenjuje ako se kreditna, debitna ili pretplaćena kartica , ili mobilni telefon, e-novac ili bilo koji drugi digitalni ili IT uređaj upotrebljava za prijenos financijskih sredstava s osobe na osobu. [Am. 25]

3.  Ova se Uredba ne primjenjuje na fizičke ili pravne osobe čija je jedina djelatnost konverzija papirnatih dokumenata u elektroničke podatke i koje djeluju na osnovi ugovora s pružateljem usluga plaćanja ili na osobe čija je jedina djelatnost pružateljima usluga plaćanja osigurati sustave prenošenja poruka ili druge sustave podrške za prijenos financijskih sredstava ili sustave kliringa i namire. [Am. 26]

Ova Uredba ne primjenjuje se na prijenose financijskih sredstava:

(a)  prilikom kojih uplatitelje podiže novac s vlastitog računa;

(b)  prilikom kojih se financijska sredstva prenose javnim tijelima kao uplate poreza, kazni ili drugih nameta unutar države članice;

(c)  prilikom kojih su uplatitelj i primatelj pružatelji platnih usluga koji postupaju u svoje ime.

POGLAVLJE II.

OBVEZE PRUŽATELJA PLATNIH USLUGA

Odjeljak 1.

Obveze uplatiteljeva pružatelja platnih usluga

Članak 4.

Podaci koji se prilažu prilikom prijenosa financijskih sredstava

1.  Uplatiteljev pružatelj platnih usluga vodi brigu o tome da se prilikom prijenosa financijskih sredstava prilože sljedeći podaci o uplatitelju:

(a)  ime uplatitelja

(b)  broj računa uplatitelja kada se taj račun upotrebljava za obradu prijenosa financijskih sredstava ili jedinstveni identifikator transakcije kada se takav račun ne upotrebljava u tu svrhu

(c)  adresa uplatitelja, nacionalni identifikacijski broj identifikacijski broj klijenta ili datum i mjesto rođenja. [Am. 27]

2.  Uplatiteljev pružatelj platnih usluga vodi brigu o tome da se prilikom prijenosa financijskih sredstava prilože sljedeći podaci o primatelju:

(a)  ime primatelja

(b)  broj računa primatelja, ako se taj račun upotrebljava za prijenos financijskih sredstava, ili jedinstveni identifikator transakcije, ako se takav račun ne upotrebljava u tu svrhu.

3.  Prije prijenosa financijskih sredstava, uplatiteljev pružatelj usluga platnog prometa provodi mjere dubinske analize potrošača u skladu s Direktivom …/…EU (24) i provjerava točnost i potpunost informacija iz stavka 1. na temelju dokumenata, podataka ili informacija pribavljenih iz pouzdanog i neovisnog izvora. [Am. 28]

4.  Ako se financijska sredstva prenose s računa uplatitelja, smatra se da je provjera iz stavka 3. izvršena u sljedećim slučajevima:

(a)  kada je identitet uplatitelja provjeren prilikom otvaranja računa u skladu s člankom 11. Direktive …/…/EU(25) , a podaci dobiveni tom provjerom pohranjeni u skladu s člankom 39. te Direktive

ili

(b)  kada se članak 12. stavak 5. Direktive …/…/EU(26) primjenjuje na uplatitelja.

5.  Međutim, odstupajući od stavka 3., u slučaju prijenosa financijskih sredstava koji se ne obavlja s računa, uplatiteljev pružatelj platnih usluga mora provjeriti barem ime uplatitelja prijenosa financijskih sredstava u visini do 1 000 EUR i ne potpune podatke o uplatitelju i primatelju iz stavka 1. u slučaju kada se prijenos obavlja u nekoliko odvojenih navrata koji se čine povezanima ili ako ukupan iznos ne premašuje 1 000 EUR i ako nije povezan s drugim prijenosima financijskih sredstava koji, zajedno s predmetnim prijenosom, premašuju 1 000 EUR. [Am. 29]

Članak 5.

Prijenosi financijskih sredstava unutar Unije

1.  Odstupajući od članka 4. stavaka 1. i 2., kada i uplatiteljev(i) i primateljev(i) pružatelj(i) platnih usluga imaju poslovni nastan u Uniji, prilikom prijenosa financijskih sredstava navedi se samo ime i prezime te broj računa uplatitelja i primatelja ili jedinstveni identifikator transakcije, ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz članka 5 . stavka 2. točke (b) i stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 260/2012. [Am. 30]

2.  Neovisno o stavku 1., uplatiteljev pružatelj usluga plaćanja u slučaju prepoznatog povećanog rizika iz članka 16. stavaka 2. ili 3., ili Priloga III. Direktivi […/…/EU (27) , zahtijeva potpune informacije o uplatitelju i primatelju ili na zahtjev primateljevog pružatelja usluga plaćanja ili pružatelja posredničkih usluga omogućuje pristup informacijama o uplatitelju i primatelju, u skladu s člankom 4., u roku od tri radna dana nakon primitka tog zahtjeva. [Am. 31]

Članak 6.

Prijenos financijskih sredstava na područje izvan Unije

1.  U slučaju prijenosa putem skupne datoteke pojedinačnog uplatitelja, kada primateljevi pružatelji platnih usluga imaju poslovni nastan izvan Unije, članak 4. stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na pojedinačne prijenose skupljene u datoteci, pod uvjetom da skupna datoteka sadrži podatke iz tog članka i da pojedinačni prijenosi sadrže broj računa uplatitelja ili njegov jedinstveni identifikator transakcije.

2.  Odstupajući od članka 4. stavaka 1. i 2., pri čemu primateljev pružatelj usluga platnog prometa ima poslovni nastan izvan Unije, uz prijenose financijskih sredstava u iznosu od 1 000 EUR ili manje navodi se samo : [Am. 32]

(a)  ime uplatitelja;

(b)  ime primatelja;

(c)  broj računa uplatitelja i primatelja ili jedinstveni identifikator transakcije.

Nije potrebno provjeravati točnost tih podataka ako ne postoji sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma.

Odjeljak 2.

Obveze primateljeva pružatelja platnih usluga

Članak 7.

Utvrđivanje podataka o uplatitelju ili primatelju koji nedostaju

1.  Primateljev pružatelj platnih usluga otkriva jesu li, u sustavu prenošenja poruka ili u sustavu plaćanja i namire koji se koristi za provođenje prenošenja novčanih sredstava, polja koja se odnose na informacije o uplatitelju i primatelju popunjena slovima ili znakovima dopuštenima u skladu s postojećim internim postupcima za sprečavanje zlouporaba koji se temelje na procjeni rizika u okviru konvencija tog sustava poruka ili platnih sustava i sustava namire . [Am. 33]

2.  Primateljev pružatelj platnih usluga ima uvedene učinkovite postupke uz pomoć kojih se može utvrditi nedostaju li sljedeći podaci o uplatitelju i primatelju:

(a)  u slučaju prijenosa financijskih sredstava, ako uplatiteljev pružatelj platnih usluga ima poslovni nastan u Uniji, podaci propisani člankom 5.;

(b)  u slučaju prijenosa financijskih sredstava, ako uplatiteljev pružatelj platnih usluga ima poslovni nastan izvan Unije, podaci iz članka 4. stavaka 1. i 2. te, prema potrebi, podaci propisani člankom 14.;

i

(c)  u slučaju prijenosa putem skupne datoteke, ako uplatiteljev pružatelj platnih usluga ima poslovni nastan izvan Unije, podaci iz članka 4. stavaka 1. i 2. u pogledu prijenosa putem skupne datoteke.

3.  U slučaju prijenosa financijskih sredstava u iznosu većem od 1 000 EUR, ako uplatiteljev pružatelj platnih usluga ima poslovni nastan izvan Unije, primateljev pružatelj platnih usluga provjerava identitet primatelja ako njegov identitet nije već provjeren.

4.  U slučaju prijenosa financijskih sredstava u iznosu od 1 000 EUR ili manje, ako uplatiteljev pružatelj platnih usluga ima poslovni nastan izvan Unije, primateljev pružatelj platnih usluga ne mora provjeravati podatke o primatelju ako ne postoji sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma.

Države članice mogu smanjiti ili ukinuti donju granicu u slučaju da se s obzirom na nacionalnu procjenu rizika savjetuje pojačanje nadzora nad prijenosima financijskih sredstava koji se ne obavljaju s računa. Države članice koje koriste ovo odstupanje o tome obavještavaju Komisiju. [Am. 34]

4a.  U slučaju kada uplatiteljev pružatelj usluga plaćanja ima poslovni nastan u trećoj zemlji, što predstavlja povećanu razinu rizika, provodi se napredno dubinsko vrednovanje klijenta u skladu s Direktivom …/…/EU (28) , u vezi s prekograničnim vezama korespondentnih banaka s tim pružateljem usluga plaćanja. [Am. 35]

Članak 8.

Prijenosi financijskih sredstava pri kojima nedostaju podaci o uplatitelju i primatelju ili su ti podaci nepotpuni

1.  Primateljev pružatelj usluga plaćanja ustanovljuje postupak na temelju rizika, u skladu s prepoznatim rizicima iz članka 16. stavka 2. i Priloga III. Direktivi …/…/EU (29) , za odlučivanje o izvršenju, odbijanju ili odgodi prijenosa financijskih sredstava koji ne sadrži potpune zahtjevane informacije o uplatitelju i primatelju, kao i za odlučivanje o daljnjim mjerama. [Am. 36]

U svakom slučaju, uplatiteljev pružatelj usluga platnog prometa i primateljev pružatelj usluga platnog prometa pridržavaju se mjerodavnog prava ili upravnih odredbi koje se odnose na pranje novca i financiranje terorizma, a posebno Uredbe (EZ) br. 2580/2001, Uredbe (EZ) br. 881/2002 i Direktive …/…/EU (30) . [Am. 37]

Ako primateljev pružatelj platnih usluga plaćanja otkrije, prilikom zaprimanja prijenosa financijskih sredstava, da informacije o uplatitelju i primatelju zahtijevane prema članku 4. stavcima 1. i 2., članku 5. stavku 1. i članku 6. nedostaju ili su nepotpune ili da nisu popunjene slovima ili znakovima dopuštenima konvencijama sustava prenošenja poruka ili sustava plaćanja i namire , odbija prijenos ili ga odgađa i traži potpune informacije o uplatitelju i primatelju prije izvršenja transakcije plaćanja . [Am. 38]

2.  Ako pružatelj usluga platnog prometa redovito propušta dostaviti potpune tražene podatke o uplatitelju, primateljev pružatelj usluga platnog prometa poduzima mjere koje na početku mogu uključivati davanje upozorenja i postavljanje rokova prije nego što odbije sve buduće prijenose financijskih sredstava tog pružatelja usluga platnog prometa ili odluči ograničiti ili prekinuti svoj poslovni odnos s tim pružateljem usluga platnog prometa. [Am. 39]

Primateljev pružatelj platnih usluga prijavljuje tu činjenicu tijelima nadležnima za borbu protiv pranja novca ili financiranja terorizma.

Članak 9.

Procjena i obveza prijavljivanja

U skladu sa svojim postupcima temeljenim na procjeni rizika, primateljev pružatelj platnih usluga podatke o uplatitelju i primatelju koji nedostaju ili su nepotpuni smatra čimbenikom jednim od čimbenika u prosuđivanju je li prijenos financijskih sredstava ili bilo koji prijenos povezan s njim sumnjiv i mora li se prijaviti Financijskoj obavještajnoj jedinici. Pružatelj usluga plaćanja u svojim učinkovitim postupcima na temelju rizika također se usredotočuje na druge čimbenike rizika kako je navedeno u članku 16. stavku 3. i Prilogu III. Direktivi …/…/EU (31) te poduzima odgovarajuće mjere. [Am. 40]

Odjeljak 3.

Obveze posrednih pružatelja platnih usluga

Članak 10.

Čuvanje podataka o uplatitelju i primatelju uz prijenos

Posredni pružatelji platnih usluga vode brigu o tome da se svi pribavljeni podaci o uplatitelju i primatelju koji se prilažu prilikom prijenosa financijskih sredstava čuvaju uz prijenos.

Članak 11.

Utvrđivanje podataka o uplatitelju ili primatelju koji nedostaju

1.  Posredni pružatelj platnih usluga utvrđuje jesu li polja koja se odnose na podatke o uplatitelju i primatelju u sustavu prenošenja poruka ili u platnom sustavu i sustavu namire koji se upotrebljava za prijenos financijskih sredstava popunjena slovima ili znakovima dopuštenima konvencijama tog sustava.

2.  Posredni pružatelj usluga plaćanja ima uvedene učinkovite postupke za otkrivanje nedostaju li ili su nepotpune sljedeće informacije o uplatitelju i primatelju: [Am. 41]

(a)  u slučaju prijenosa financijskih sredstava, ako uplatiteljev pružatelj platnih usluga ima poslovni nastan u Uniji, podaci propisani člankom 5.;

(b)  u slučaju prijenosa financijskih sredstava, ako uplatiteljev pružatelj platnih usluga ima poslovni nastan izvan Unije, podaci iz članka 4. stavaka 1. i 2. ili, prema potrebi, podaci propisani člankom 14.;

i

(c)  u slučaju prijenosa putem skupne datoteke, ako uplatiteljev pružatelj platnih usluga ima poslovni nastan izvan Unije, podaci iz članka 4. stavaka 1. i 2. u pogledu prijenosa putem skupne datoteke.

Članak 12.

Prijenosi financijskih sredstava pri kojima nedostaju podaci o uplatitelju i primatelju ili su ti podaci nepotpuni

1.  Posredni pružatelj usluga plaćanja ustanovljuje učinkovite postupke na temelju rizika za odlučivanje o tome nedostaju li primljene vremena izvršenja, odbijanja ili odgode prijenosa financijskih sredstava koji ne sadrži tražene informacije o uplatitelju i primatelju, ili su nepotpune te poduzima odgovarajuće daljnje mjere . kao i za odlučivanje o daljnjim mjerama. [Am. 42]

Ako posredni pružatelj usluga plaćanja otkrije, prilikom zaprimanja prijenosa financijskih sredstava, da informacije o uplatitelju i primatelju zahtijevane prema članku 4. stavcima 1. i 2., članku 5. stavku 1. i članku 6. nedostaju ili su nepotpune ili da nisu popunjene slovima ili znakovima dopuštenima u skladu s konvencijama sustava prenošenja poruka ili sustava plaćanja i namire , odbija ili suspendira prijenos i traži potpune informacije o platitelju i primatelju prije izvršenja transakcije plaćanja . [Am. 43]

2.  Ako pružatelj platnih usluga redovito propušta dostaviti potrebne podatke o uplatitelju, posredni pružatelj platnih usluga poduzima mjere koje na početku mogu uključivati davanje upozorenja i postavljanje rokova prije nego što odbije sve buduće prijenose financijskih sredstava tog pružatelja platnih usluga ili odluči ograničiti ili prekinuti svoj poslovni odnos s tim pružateljem platnih usluga.

Posredni pružatelj platnih usluga prijavljuje tu činjenicu tijelima nadležnima za borbu protiv pranja novca ili financiranja terorizma.

Članak 13.

Procjena i prijava

Posredni pružatelj platnih usluga podatke o primatelju i uplatitelju koji nedostaju ili su nepotpuni smatra čimbenikom u prosuđivanju je li prijenos financijskih sredstava ili bilo koja transakcija povezana s njim sumnjiva i mora li se prijaviti Financijskoj obavještajnoj jedinici.

Članak 14.

Tehnička ograničenja

1.  Ovaj članak primjenjuje se kada uplatiteljev pružatelj platnih usluga ima poslovni nastan izvan Unije, a posredni pružatelj platnih usluga je smješten u Uniji.

2.  Osim ako posredni pružatelj platnih usluga prilikom zaprimanja prijenosa financijskih sredstava ne otkrije da podaci o uplatitelju propisani ovom Uredbom nedostaju ili su nepotpuni, može se koristiti platnim sustavom s tehničkim ograničenjima koji sprečava da se podaci o uplatitelju prilože prilikom prijenosa financijskih sredstava za slanje prijenosa financijskih sredstava primateljevu pružatelju platnih usluga.

3.  Kada posredni pružatelj platnih usluga prilikom zaprimanja prijenosa financijskih sredstava otkrije da podaci o uplatitelju propisani ovom Uredbom nedostaju ili su nepotpuni, koristi se platnim sustavom s tehničkim ograničenjima samo ako o tome može obavijestiti primateljeva pružatelja platnih usluga, sustavom prenošenja poruka ili platnim sustavom koji omogućuje priopćavanje te činjenice ili drugim postupkom, pod uvjetom da način priopćavanja prihvaćaju, ili su se o njemu međusobno dogovorila, oba pružatelja platnih usluga.

4.  Kada se posredni pružatelj platnih usluga koristi platnim sustavom s tehničkim ograničenjima, posredni pružatelj platnih usluga, na zahtjev primateljeva pružatelja platnih usluga, tom pružatelju platnih usluga stavlja na raspolaganje sve podatke o uplatitelju koje je zaprimio, neovisno o tome jesu li potpuni ili ne, u roku od tri radna dana od zaprimanja tog zahtjeva.

POGLAVLJE III.

SURADNJA I VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 15.

Obveze suradnje i istovrijednost [Am. 44]

1.   Pružatelji usluga platnog prometa i posredni pružatelji usluga platnog prometa odgovaraju u cijelosti i bez odgode, u skladu s postupovnim zahtjevima utvrđenim u nacionalnom pravu države članice u kojoj imaju poslovni nastan, isključivo na upite tijela nadležnih za borbu protiv pranja novca ili financiranja terorizma te države članice u vezi s informacijama zahtijevanim na temelju ove Uredbe. Uspostavljaju se posebne zaštitne mjere kako bi se zajamčilo da se u okviru te razmjene informacija poštuju zahtjevi o zaštiti podataka. Ni jedno strano nadležno tijelo ili strana ne bi trebali imati pristup podacima koje pohranjuju pružatelji usluga platnog prometa. [Am. 45]

1.a  Budući da velik dio nezakonitih tokova novca završi u poreznim oazama, Unija treba povećati pritisak na te zemlje kako bi sudjelovale u borbi protiv nezakonitih tokova novca i unaprijedile transparentnost. [Am. 46]

1.b  Pružatelji usluga platnog prometa koji imaju poslovni nastan u Uniji primjenjuju ovu Uredbu na svoja društva-kćeri i podružnice koje posluju u trećim zemljama koje se ne smatraju istovrijednima.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22.a kojima se pravnim i nadzornim okvirima zemalja izvan Unije priznaje istovrijednost sa zahtjevima ove Uredbe. [Am. 47]

Članak 15.a

Zaštita podataka

1.  U vezi s obradom osobnih podataka u okviru ove Uredbe, pružatelji usluge plaćanja obavljaju svoje dužnosti za potrebe ove Uredbe u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za prijenos Direktive 95/46/EZ.

2.  Pružatelji usluga platnog prometa osiguravaju da se podaci zadržani u skladu s ovom Uredbom upotrebljavaju samo za potrebe opisane u njoj te ni u kojem slučaju u komercijalne svrhe.

3.  Tijela za zaštitu podataka imaju ovlasti, uključujući ovlast neizravnog pristupa, istraživati, bilo po službenoj dužnosti ili na temelju pritužbe, bilo koje zahtjeve u vezi s problemima obrade osobnih podataka. Te ovlasti trebale bi posebno uključivati pristup datotekama pružatelja usluga platnog prometa i nadležnih nacionalnih tijela. [Am. 48]

Članak 15.b

Prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama

Prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji koja ne osigurava primjerenu razinu zaštite u smislu članka 25. Direktive 95/46/EZ može se odviti samo ako:

(a)  su uspostavljene odgovarajuće mjere za zaštitu podataka i zaštitni mehanizmi; i.

(b)  nadzorno je tijelo, nakon procjene tih mjera i zaštitnih mehanizama, dalo prethodno odobrenje za prijenos. [Am. 49]

Članak 16.

Vođenje evidencije

Informacije o uplatitelju i/ili primatelju ne čuvaju se dulje negoli je nužno potrebno. Uplatiteljev pružatelj platnih usluga i primateljev pružatelj platnih usluga vode evidenciju o podacima iz članaka 4., 5., 6. i 7. tijekom razdoblja od najviše pet godina. U slučajevima iz članka 14. stavaka 2. i 3. posredni pružatelj platnih usluga mora čuvati evidenciju o svim primljenim podacima tijekom razdoblja od pet godina. Nakon isteka tog razdoblja osobni podaci moraju se izbrisati, osim ako nije drugačije predviđeno u nacionalnom zakonodavstvu koje utvrđuje okolnosti u kojima pružatelji platnih usluga mogu ili moraju dulje zadržati podatke . Države članice mogu dopustiti ili zahtijevati daljnje čuvanje samo u iznimnim okolnostima koje su uredno opravdane i valjano utemeljene te samo ako je ono potrebno za sprječavanje, otkrivanje ili istragu o pranju novca ili financiranju terorizma. Najdulje trajanje razdoblja zadržavanja nakon obavljanja prijenosa financijskih sredstava ne smije biti dulje od deset godina, a pohranjivanje osobnih podataka u skladu je s odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi Direktiva 95/46/EZ . [Am. 50]

Pružatelji usluga platnog prometa uplatitelja, primatelja i posrednih pružatelja usluga imaju uspostavljene odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. [Am. 51]

Informacije o uplatitelju i/ili primatelju koje su prikupili pružatelji usluga platnog prometa uplatitelja, primatelja i posrednih pružatelja usluga platnog prometa brišu se nakon isteka trajanja razdoblja zadržavanja. [Am. 52]

Članak 16.a

Pristup informacijama i povjerljivost

1.  Pružatelji usluga plaćanja jamče da je pristup informacijama prikupljenima za potrebe ove Uredbe omogućen samo određenim osobama ili ograničen na osobe koje su prijeko potrebne za izvršenje preuzetog rizika.

2.  Pružatelji usluga plaćanja jamče da se poštuje povjerljivost obrađenih podataka.

3.  Pojedinci koji imaju pristup i posluju s osobnim podacima uplatitelja ili primatelja poštuju tajnost postupka obrade podataka, kao i zahtjeve za zaštitu podataka.

4.  Države članice osiguravaju pružanje posebnog osposobljavanja u vezi sa zaštitom podataka osobama koje redovito prikupljaju ili obrađuju osobne podatke. [Am. 53]

POGLAVLJE IV.

KAZNE I PRAĆENJE

Članak 17.

Kazne

1.  Države članice utvrđuju pravila o upravnim mjerama i kaznama koje se primjenjuju na kršenje odredbi ove Uredbe te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se one i provedu. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

2.  Ako se obveze primjenjuju na pružatelje platnih usluga, države članice osiguravaju da se, u slučaju njihova kršenja, kazne mogu primijeniti na članove upravljačkog tijela i sve druge pojedince koji su prema nacionalnom pravu odgovorni za kršenje.

3.  Države članice obavješćuju Komisiju i Zajednički odbor EBA-e, EIOPA-e i ESMA-e o pravilima iz stavka 1. do (32) . Komisiju i Zajednički odbor EBA-e, EIOPA-e i ESMA-e bez odgode moraju obavijestiti o daljnjim izmjenama tih pravila.

4.  Nadležnim tijelima daju se sve istražne ovlasti potrebne za obavljanje njihovih poslova. Pri izvršavanju svojih ovlasti sankcioniranja nadležna tijela blisko surađuju kako bi osigurala da kazne ili mjere daju željene rezultate i usklađuju svoje djelovanje kada je riječ o prekograničnim slučajevima.

Članak 18.

Posebne odredbe

1.  Ovaj se članak primjenjuje na sljedeća kršenja:

(a)  opetovano neuključivanje traženih informacija o uplatitelju i primatelju od strane pružatelja usluga plaćanja, koje je u suprotnosti s člancima 4., 5. i 6. [Am. 54]

(b)  ozbiljno nepoštovanje obveze vođenja evidencije od strane pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 16.;

(c)  propust pružatelja platnih usluga da uspostavi učinkovite politike i postupke temeljene na riziku i propisane člancima 8. i 12.

(ca)  ozbiljno nepoštovanje članaka 11. i 12. posrednih pružatelja usluga platnog prometa. [Am. 55]

2.  U slučajevima iz stavka 1., upravne mjere i sankcije koje se mogu primijeniti uključuju obvezno sljedeće:

(a)  javnu izjavu kojom se upućuje na fizičku ili pravnu osobu i narav kršenja;

(b)  naredbu kojom se fizičkoj ili pravnoj osobi nalaže prestanak takvog postupanja i odustajanje od ponavljanja takvog postupanja;

(c)  u slučaju pružatelja platnih usluga, oduzimanje odobrenja za pružanje platnih usluga;

(d)  privremenu zabranu članu upravljačkog tijela pružatelja platnih usluga ili bilo kojoj drugoj fizičkoj osobi koju se smatra odgovornom za obnašanje funkcije kod pružatelja platnih usluga;

(e)  u slučaju pravne osobe, novčane upravne kazne u iznosu do 10 % ukupnog godišnjeg prometa te pravne osobe u prethodnoj poslovnoj godini; kada je pravna osoba društvo kći matičnog društva, relevantni ukupni godišnji promet jest ukupni godišnji promet koji rezultira iz konsolidiranog računa krajnjeg matičnog društva za prethodnu poslovnu godinu;

(f)  u slučaju fizičke osobe, novčane upravne kazne do 5 000 000 EUR ili, u državama članicama čija službena valuta nije euro, odgovarajuću vrijednost u nacionalnoj valuti ....(33) ;

(g)  novčane upravne kazne do dva puta veće od iznosa ostvarenoga profita ili gubitaka izbjegnutih zbog prekršaja gdje oni mogu biti utvrđeni.

Članak 19.

Objavljivanje sankcija

Upravne Nadležna tijela objavljuju administrativne sankcije i mjere nametnute u slučajevima iz članka 17. i članka 18. stavka 1. objavljuju se bez neopravdanog odgađanja, uključujući informacije o vrsti i naravi kršenja te identitetu osoba odgovornih za njega, osim ako bi takvo objavljivanje ozbiljno ugrozilo stabilnost financijskih tržišta. ako je to potrebno i razmjerno nakon pojedinačnog vrednovanja . [Am. 56]

Ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu uključenim stranama, nadležna tijela anonimno objavljuju sankcije.

Ako nadležno tijelo države članice nametne ili primijeni administrativnu kaznu ili mjeru u skladu s člancima 17. i 18., ono obavještava EBA-u o toj kazni ili mjeri kao i o okolnostima pod kojima je ona nametnuta ili primijenjena. EBA uključuje tu obavijest u središnju bazu podataka o administrativnim kaznama uspostavljenu u skladu s člankom 69. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeć a (34) i na nju primjenjuje iste postupke kao i na sve ostale objavljene kazne. [Am. 57]

Članak 20.

Primjena kazni nadležnih tijela

Pri utvrđivanju vrste administrativnih sankcija ili mjera i razine novčanih administrativnih kazni, nadležna tijela uzimaju u obzir sve relevantne okolnosti, uključujući:

(a)  ozbiljnost i trajanje kršenja;

(b)  stupanj odgovornosti odgovorne fizičke ili pravne osobe;

(c)  financijsku snagu odgovorne fizičke ili pravne osobe, kao što upućuje ukupni promet odgovorne pravne osobe ili godišnji prihod odgovorne fizičke osobe;

(d)  važnost ostvarenih profita ili izbjegnutih gubitaka odgovorne fizičke ili pravne osobe, ako mogu biti utvrđeni;

(e)  gubitke za treće strane prouzročene kršenjem, ako mogu biti utvrđeni;

(f)  razinu suradnje odgovorne fizičke ili pravne osobe s nadležnim tijelom;

(g)  prethodna kršenja odgovorne fizičke ili pravne osobe.

Članak 21.

Prijavljivanje kršenja

1.  Države članice osnivaju učinkovite mehanizme za poticanje prijavljivanja kršenja odredbi ove Uredbe nadležnim tijelima. Provode se primjerene tehničke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, izmjene ili nezakonitog otkrivanja. [Am. 58]

2.  Mehanizmi iz stavka 1. uključuju obvezno:

(a)  posebne postupke za primanje prijava o kršenju te daljnje aktivnosti u vezi s tim prijavama

(b)  odgovarajuću zaštitu zviždača i osoba koje prijave potencijalna ili stvarna kršenja; [Am. 59]

(c)  zaštitu osobnih podataka i za prijavitelja kršenja i za fizičku osoba za koju se navodi da je odgovorna za kršenje, u skladu s načelima utvrđenima Direktivom 95/46/EZ.

3.  Pružatelji usluga platnog prometa u suradnji s nadležnim tijelima utvrđuju odgovarajuće interne postupke za svoje zaposlenike u vezi s unutarnjim prijavljivanjem kršenja kroz siguran, neovisan i anoniman kanal. [Am. 60]

Članak 22.

Praćenje

1.  Države članice zahtijevaju od nadležnih tijela da provode učinkovit nadzor i poduzimaju potrebne mjere kako bi se osiguralo poštovanje zahtjeva iz ove Uredbe. EBA može u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 izdati smjernice o postupcima provedbe ove Uredbe, uzimajući u obzir najbolje primjere iz prakse država članica. [Am. 61]

1a.  Komisija koordinira i pozorno prati primjenu ove Uredbe u odnosu na pružatelje usluga plaćanja izvan Unije i po potrebi jača suradnju s tijelima trećih zemalja odgovornim za istraživanje i kažnjavanje kršenja prema članku 18. [Am. 62]

1b.  Komisija do 1. siječnja 2017. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni poglavlja IV., posebno u odnosu na prekogranične slučajeve, pružatelje usluga plaćanja u trećim zemljama i izvršavanje ovlasti istrage i kažnjavanja njihovih odgovarajućih nacionalnih nadležnih tijela. U slučaju rizika od kršenja koje se odnosi na čuvanje podataka, Komisija poduzima odgovarajuće učinkovite mjere, uključujući podnošenje prijedloga o izmjeni ove Uredbe. [Am. 63]

Članak 22.a

Delegiranje ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dana je Komisiji pod uvjetima koji su utvrđeni ovim člankom.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. točke (1a) dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od.... (35) .

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 15. točke (1a). Odlukom o opozivu povlače se dodijeljene ovlasti navedene u toj odluci. Odluka stupa na snagu dan nakon objavljivanja u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u toj Odluci. Odluka ne utječe na pravovaljanost delegiranih akata koji su već stupili na snagu.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 15. točke (1a) stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca nakon obavješćivanja na njega ne iznesu prigovor ili ako su prije isteka tog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće iznositi prigovore. To se razdoblje produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 64]

POGLAVLJE V.

PROVEDBENE OVLASTI

Članak 23.

Odborski postupak

1.  Komisiji u radu pomaže Odbor za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, ( „Odbor”). Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011, pod uvjetom da provedbene odredbe usvojene u skladu s postupkom koji je u njemu naveden ne mijenjaju temeljne odredbe ove Uredbe . [Am. 65]

POGLAVLJE VI.

ODSTUPANJA

Članak 24.

Ugovori s područjima ili zemljama koji nisu navedeni u članku 355. Ugovora. [Am. 66]

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 15. točku 1.a, Komisija može, pod uvjetom da se potkrijepi jednakovrijednost, svakoj državi članici dopustiti da sa zemljom ili područjem koji nisu dio teritorijalnog područja Unijeiz članka 355. Ugovora , sklopi sporazum koji odstupa od ove Uredbe, a koji omogućuje da se prijenosi financijskih sredstava između te zemlje ili područja i predmetne države članice smatraju prijenosima financijskih sredstava unutar te države članice. [Am. 67]

Ti sporazumi mogu biti odobreni samo ako se ispune svi sljedeći uvjeti:

(a)  predmetna zemlja ili područje u zajedničkoj je monetarnoj uniji s predmetnom državom članicom, dio je valutnog područja te države članice ili je potpisala monetarnu konvenciju s Unijom koju predstavlja država članica;

(b)  pružatelji platnih usluga u predmetnoj zemlji ili području izravno ili neizravno sudjeluju u platnim sustavima i sustavima namire u toj državi članici;

i

(c)  predmetna zemlja ili područje zahtijevaju od pružatelja platnih usluga u svojoj nadležnosti da primijene ista pravila kao u ovoj Uredbi.

2.  Svaka država članica koja želi sklopiti sporazum kako je navedeno u stavku 1. šalje zahtjev Komisiji i pruža joj sve potrebne informacije.

Nakon što Komisija zaprimi zahtjev države članice, prijenosi financijskih sredstava između te države članice i predmetne zemlje ili područja privremeno se smatraju prijenosima financijskih sredstava unutar te države članice dok se ne donese odluka u skladu s postupkom iz ovog članka.

Ako Komisija smatra da ne raspolaže svim potrebnim informacijama, stupa u kontakt s predmetnom državom članicom u roku od dva mjeseca od primitka zahtjeva te navodi koje su joj dodatne informacije potrebne.

Kada Komisija zaprimi sve informacije koje smatra potrebnima za procjenu zahtjeva, na odgovarajući način obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev u roku od mjesec dana i prenosi zahtjev drugim državama članicama.

3.  U roku od tri mjeseca od obavijesti iz četvrtog podstavka stavka 2. Komisija odlučuje, u skladu s postupkom iz članka 23. stavka 2., hoće li predmetnu državu članicu ovlastiti za sklapanje sporazuma iz stavka 1. ovog članka.

U svakom slučaju, odluka iz prvog podstavka donosi se u roku od 18 mjeseci od Komisijina primitka zahtjeva.

3a.  Za odobrene odluke o ovisnim ili pridruženim teritorijima koje se već primjenjuju osigurava se neometani nastavak, odnosno za Provedbenu odluku Komisije 2012/43/EU (36) , Odluku Komisije 2010/259/EU (37) i Odluku Komisije 2008/982/EZ (38) . [Am. 68]

POGLAVLJE VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 1781/2006 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i glase u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu.

Članak 26.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije .

Primjenjuje se od....(39)

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski Parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG

Korelacijska tablica iz članka 25.

Uredba (EZ) br. 1781/2006

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4. stavak 1.

Članak 5.

Članak 4.

Članak 6.

Članak 5.

Članak 7.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 7.

Članak 9.

Članak 8.

Članak 10.

Članak 9.

Članak 11.

Članak 16.

Članak 12.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 14.

Članak 15.

Članak 15.

Članci 17. do 22.

Članak 16.

Članak 23.

Članak 17.

Članak 24.

Članak 18.

Članak 19.

Članak 25.

Članak 20.

Članak 26.

(1) SL C, 166, 12.6.2013., str. 2.
(2) SL C, 271, 19.9.2013., str. 31.
(3) Stajalište Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014.
(4) Uredba Vijeća (EZ) br. 2580/2001 od 27. prosinca 2001. o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma (SL L 344, 28.12.2001., str. 70.).
(5) Uredba Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s Osamom bin Ladenom, mrežom Al-Qaidom i talibanima te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 467/2001 o zabrani izvoza određene robe i usluga u Afganistan, pooštravanju zabrane leta i proširivanju zamrzavanja financijskih sredstava i ostalih financijskih izvora u odnosu na afganistanske talibane, (SL L 139, 29.5.2002., str. 9.).
(6) Direktiva …/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma SL L ..., str. ...
(7) Broj, datum i uputu na objavu u SL-u direktive usvojene na temelju COD 2013/0025.
(8) Direktiva 95/46/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka ( SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).
(9) Broj direktive usvojene na temelju
(10) Uredba (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima u Zajednici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2560/2001 (SL L 266, 9.10.2009., str. 11.).
(11) Uredba (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 (SL L 94, 30.3.2012., str. 22.).
(12) Direktiva 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenog 2007 o platnim uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 319, 5.12.2007., str. 1.).
(13) Broj direktive donesene na temelju COD 2013/0025.
(14) Broj direktive donesene na temelju COD 2013/0025.
(15) Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. kojom se osniva Europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage OdlukaKomisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).
(16) Uredba (EZ-a) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća 24. studenog 2010. koja utemeljuje Europsko nadzorno tijelo (Europsko tijelo za nadzor osiguranja i mirovinskog sustava), izmjenjuje Odluku br. 716/2009/EZ te stavlja izvan snage Odluku Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).
(17) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).
(18)Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije ( SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(19) SL L 345, 8.12.2006., str. 1.
(20) Broj direktive donesene na temelju COD 2013/0025.
(21) SL C 32, 4.2.2014., str. 9.
(22) Broj direktive donesene na temelju COD 2013/0025
(23)
(24) Broj direktive donesene na temelju COD 2013/0025
(25) Broj direktive donesene na temelju COD 2013/0025
(26)
(27) Broj direktive donesene na temelju COD 2013/0025
(28) Broj direktive donesene na temelju COD 2013/0025
(29) Broj direktive donesene na temelju COD 2013/0025
(30)
(31) Broj direktive donesene na temelju COD 2013/0025
(32) Dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
(33) Datum stupanja na snagu ove Uredbe.
(34) Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljaju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.)
(35) Dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
(36) Provedbena odluka Komisije 2012/43/EU od 25. siječnja 2012. kojom je odobreno da Kraljevina Danska sklapa sporazume s Grenlandom i Farskim otocima prema kojima se prijenosi financijskih sredstava između Danske i svakog od ovih teritorija smatraju prijenosima financijskih sredstava u Danskoj, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1781/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 24, 27.1.2012., str. 12.).
(37) Odluka Komisije 2010/259/EU od 4. svibnja 2010. kojom je odobreno da Francuska Republika sklopi sporazum s Kneževinom Monako prema kojemu se prijenosi financijskih sredstava između Francuske Republike i Kneževine Monako smatraju prijenosima financijskih sredstava u Francuskoj Republici, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1781/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 112, 5.5.2010., str. 23.).
(38) Odluka Komisije 2008/982/EZ od 8. prosinca 2008. kojom se odobrava da Ujedinjena Kraljevina sklopi sporazum s otocima Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey i Otokom Man za prijenose financijskih sredstava u Ujedinjenoj Kraljevini, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1781/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 352, 31.12.2008., str. 34.).
(39) Datum prijenosa direktive donesene na temelju COD 2013/0025

Posljednje ažuriranje: 5. rujna 2017.Pravna napomena