Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/0024(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0140/2014

Predložena besedila :

A7-0140/2014

Razprave :

PV 11/03/2014 - 6
CRE 11/03/2014 - 6

Glasovanja :

PV 11/03/2014 - 9.11

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0190

Sprejeta besedila
PDF 526kWORD 228k
Torek, 11. marec 2014 - Strasbourg Končna izdaja
Podatki, ki spremljajo prenose sredstev ***I
P7_TA(2014)0190A7-0140/2014
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev (COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2013)0044),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7‑0034/2013),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 17. maja 2013(1) ,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. novembra 2013(2) ,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju skupne razprave Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v skladu s členom 51 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenj Odbora za razvoj in Odbora za pravne zadeve (A7-0140/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 166, 12.6.2013, str. 2.
(2) UL C 271, 19.9.2013, str. 31.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev
(Besedilo velja za EGP)
P7_TC1-COD(2013)0024

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke(1) ,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(2) ,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(3) ,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Tokovi umazanega nezakonitega denarja prek prenosov sredstev lahko škodijo strukturi, stabilnosti in ugledu finančnega sektorja ter ogrozijo , kot tudi notranjemu trgu in mednarodnemu razvoju ter neposredno ali posredno spodkopavajo zaupanje državljanov v pravno državo . Financiranje terorizma in organiziranega kriminala je še vedno velika težava, ki bi jo bilo treba obravnavati na ravni Unije. Terorizem načenja in organizirani kriminal škodujeta demokratičnim institucijam in načenjata same temelje naše družbe. Pretok nezakonitega denarja najbolj omogočajo tajne podjetniške strukture, ki delujejo znotraj in prek držav z bančno tajnostjo, pogosto imenovanih tudi davčne oaze. Prizadevanja storilcev kaznivih dejanj in njihovih pomočnikov, da bi prikrili izvor nezakonitih prihodkov iz kaznivih dejanj ali prenesli denarna sredstva za kazniva dejanja ali teroristične namene, lahko resno ogrozijo ogrožajo trdnost, integriteto in stabilnost sistema prenosov sredstev in zaupanje v finančni sistem kot celoto. [Sprememba 1]

(2)  Brez sprejetja nekaterih usklajevalnih ukrepov na ravni Unije bi in na mednarodni ravni tisti, ki perejo denar, in tisti, ki financirajo terorizem, lahko izkoristili izkoriščajo prost pretok kapitala, ki ga ponuja enotno finančno območje, zato da si olajšajo izvedbo kaznivih dejanj. Cilj mednarodnega sodelovanja v okviru projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) in globalnega izvajanja njenih priporočil je preprečiti regulativno arbitražo in izkrivljanje konkurence. Z obsegom ukrepanja Unije bi bilo treba zagotoviti, da se priporočilo 16 projektne skupine za finančno ukrepanje ( FATF) o elektronskih prenosih, sprejeto februarja 2012, prenese enotno po vsej Uniji, in zlasti, da se prepreči diskriminacija ali neskladnost med nacionalnimi plačili znotraj držav članic in čezmejnimi plačili med državami članicami. Neusklajeno ukrepanje posameznih držav članic na področju čezmejnih prenosov sredstev bi lahko močno okrnilo nemoteno delovanje plačilnih sistemov na ravni Unije in s tem škodovalo notranjemu trgu na področju finančnih storitev. [Sprememba 2]

(2a)  Izvajanje in izvrševanje te uredbe, vključno s priporočilom 16 FATF, ne bi smelo privesti do neupravičenih ali nesorazmernih stroškov za izvajalce plačilnih storitev in državljane, ki koristijo njihove storitve, hkrati pa bi bilo treba po vsej Uniji v celoti zagotoviti prost pretok zakonitega kapitala. [Sprememba 3]

(3)  V revidirani strategiji Unije za boj proti financiranju terorizma z dne 17. julija2008 je bilo poudarjeno, da je treba nadaljevati s prizadevanji za preprečevanje financiranja terorizma in osumljenim terorizma preprečiti uporabo lastnih sredstev. Priznava se, da FATF neprestano išče načine za izboljšanje svojih priporočil in si prizadeva za skupno razumevanje, kako bi bilo treba ta priporočila izvesti. V revidirani strategiji Unije je navedeno, da se izvajanje teh priporočil s strani vseh članov FATF in vseh članov regionalnih organov, ki imajo podobne naloge kot FATF, redno ocenjuje ter da je s tega vidika pomembno, da imajo države članice skupen pristop k izvajanju.

(4)  Za preprečevanje financiranja terorizma so bili sprejeti ukrepi za zamrznitev sredstev in finančnih virov nekaterih oseb, skupin in subjektov, vključno z Uredbo (ES) št. 2580/2001(4) in Uredbo Sveta (ES) št. 881/2002(5) . Z enakim namenom so bili sprejeti tudi ukrepi, usmerjeni v zaščito finančnega sistema pred odvajanjem sredstev in finančnih virov v teroristične namene. Direktiva .../.../EU Evropskega parlamenta in Sveta(6) (7) vsebuje številne tovrstne ukrepe. Vendar ti ukrepi teroristom in drugim storilcem kaznivih dejanj ne preprečujejo v celoti dostopa do plačilnih sistemov za namene prenašanja njihovih sredstev.

(5)  Za spodbujanje usklajenega pristopa v mednarodnem okviru na področju ter izboljšanje učinkovitost boja proti pranju denarja in financiranju terorizma bi morali pri nadaljnjih ukrepih Unije upoštevati razvoj na tej ravni, in sicer mednarodne standarde za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma ter širjenju, ki jih je leta 2012 sprejel FATF, ter zlasti priporočilo 16 in popravljene pojasnjevalne opombe za njegovo izvajanje. [Sprememba 4]

(5a)  Posebno pozornost bi bilo treba nameniti obveznostim Unije iz člena 208 PDEU, da bi se zajezil vse pogostejši trend selitve dejavnosti pranja denarja iz razvitih držav s strogimi pravili glede pranja denarja v države v razvoju, kjer so pravila morda manj stroga. [Sprememba 5]

(6)  Polna sledljivost prenosov sredstev je lahko še posebej pomembno in koristno orodje pri preprečevanju, preiskovanju in odkrivanju pranja denarja ali financiranja terorizma. Za zagotovitev prenosa podatkov po vsej plačilni verigi je zato ustrezno določiti sistem, ki bo izvajalcem plačilnih storitev nalagal obveznost, da prenosu sredstev priložijo natančne in posodobljene podatke o plačniku in prejemniku plačila. Zato je bistvenega pomena, da finančne institucije v zvezi s prenosi sredstev, ki jih izvedejo za svoje stranke, sporočajo ustrezne, točne in posodobljene podatke, da bodo pristojni organi lahko bolj učinkovito ukrepali proti pranju denarja in financiranju terorizma. [Sprememba 6]

(7)  Določbe te uredbe se uporabljajo brez poseganja v nacionalno zakonodajo za prenos Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (8) . Na primer, osebni podatki, zbrani zaradi skladnosti s to uredbo, se ne bi smeli nadalje obdelovati na način, ki bi bil v nasprotju z Direktivo 95/46/ES. Zlasti bi morala biti strogo prepovedana nadaljnja obdelava za komercialne namene. Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma vse države članice priznavajo kot pomemben javni interes. Zato bi moral biti v okviru izvajanja te uredbe prenos osebnih podatkov v tretjo državo, ki ne zagotavlja ustrezne ravni varstva v smislu člena 25 Direktive 95/46/ES, dovoljen v skladu s členom 26(d) navedene direktive. Pomembno je, da se izvajalcem plačilnih storitev, ki delujejo v več jurisdikcijah in imajo podružnice ali hčerinske družbe zunaj Unije, ne preprečuje neutemeljeno izmenjave podatkov o sumljivih transakcijah znotraj iste organizacije. To ne posega v mednarodne sporazume med Unijo in tretjimi državami za boj proti pranju denarja, vključno z ustreznimi zaščitnimi ukrepi za državljane, ki zagotavljajo enakovredno ali ustrezno raven zaščite. [Sprememba 7]

(8)  Ta uredba ne velja za osebe, ki zgolj spreminjajo dokumente v papirni obliki v elektronske podatke in imajo z izvajalcem plačilnih storitev v ta namen sklenjeno pogodbo; isto velja za katero koli fizično ali pravno osebo, ki izvajalcem plačilnih storitev zgolj zagotavlja sisteme sporočil ali druge sisteme podpore za prenos sredstev ali klirinške sisteme in poravnalne sisteme.

(9)  Ustrezno je izvzeti iz področja uporabe te uredbe prenose sredstev, ki predstavljajo nizko tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma. Taka izvzetja bi morala veljati za kreditne ali debetne kartice, mobilne telefone ali druge naprave digitalne ali računalniške naprave, dvige gotovine na bankomatih, plačila davkov, kazni ali drugih dajatev ter prenose sredstev, pri katerih sta tako plačnik kot prejemnik plačila izvajalca plačilnih storitev, ki delujeta v svojem imenu. Da bi se upoštevale posebne značilnosti nacionalnih plačilnih sistemov, bi moralo biti državam članicam omogočeno tudi, da predvidijo izjeme za elektronska žiro plačila, če je mogoče kadar koli izslediti potek prenosa sredstev nazaj do plačnika, in za prenos sredstev prek čekov v elektronski obliki ali menic . Vendar ne sme veljati nobena izjema, če se debetna ali kreditna kartica, mobilni telefon ali druge digitalne naprave ali predplačniške ali naročniške naprave uporabljajo za izvrševanje prenosov z osebe na osebo. Zaradi dinamičnega razvoja tehnološkega napredka bi bilo treba preučiti možnost razširitve področja uporabe uredbe na elektronski denar in druge nove načine plačevanja. [Sprememba 8]

(10)  Izvajalci plačilnih storitev bi morali zagotoviti, da podatki o plačniku in prejemniku plačila ne manjkajo ali niso nepopolni. Da ne bi zavirali učinkovitosti plačilnih sistemov, bi bilo treba razlikovati med zahtevami za preverjanje podatkov pri prenosih sredstev z računa in prenosih sredstev, ki se ne opravijo z računa. Za vzpostavitev ravnovesja med tveganjem, da se zaradi uporabe prestrogih zahtev po identifikaciji transakcije umaknejo v podzemlje, in potencialno teroristično grožnjo, ki izhaja iz majhnih prenosov sredstev, bi bilo treba obveznost preverjanja, ali so podatki o plačniku točni, v primeru prenosov, ki se ne opravijo z računa, uveljaviti omejiti le na ime plačnika za posamezne prenose, ki presegajo do 1 000 EUR. Za prenose sredstev z računa se od izvajalcev plačilnih storitev ne bi smelo zahtevati preverjanje podatkov o plačniku za vsak prenos sredstev, če so bile izpolnjene obveznosti iz Direktive .../.../EU(9) . [Sprememba 9]

(11)  Na podlagi zakonodaje Unije o plačilih – Uredbe (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(10) , Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(11) in Direktive 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta(12) – zadostuje, da se zagotovijo poenostavljeni podatki o plačniku, ki se priložijo pri prenosu sredstev znotraj Unije.

(12)  Da bi organom, pristojnim za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma v tretjih državah, omogočili izsleditev vira sredstev, uporabljenih za pranje denarja ali financiranje terorizma, bi morali prenose sredstev iz Unije v države zunaj Unije spremljati popolni podatki o plačniku in prejemniku plačila. Tem organom bi moral biti dostop do popolnih podatkov o plačniku odobren samo za namene preprečevanja, preiskovanja in odkrivanja pranja denarja ali financiranja terorizma.

(12a)  Organi, pristojni za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, ter ustrezni pravosodni organi in organi pregona držav članic bi morali okrepiti medsebojno sodelovanje in sodelovanje z ustreznimi organi tretjih držav, tudi držav v razvoju, da bi dodatno povečali preglednost ter okrepili izmenjavo podatkov in najboljših praks. Unija bi morala podpirati programe krepitve zmogljivosti v državah v razvoju in tako olajšati to sodelovanje. Sisteme za zbiranje dokazov in omogočanje dostopa do podatkov in informacij, ki so pomembni za preiskovanje kaznivih dejanj, bi bilo treba izboljšati tako, da to v nobenem primeru ne bi bilo v nasprotju z načelom subsidiarnosti ali sorazmernosti ali temeljnimi pravicami v Uniji. [Sprememba 10]

(12b)  Izvajalci plačilnih storitev plačnika, prejemnika plačila in izvajalcev posredniških storitev bi morali imeti na voljo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključno izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom. [Sprememba 11]

(13)  Za prenose sredstev od enega samega plačnika na več prejemnikov plačil, ki se pošljejo po ugodni ceni v okviru paketnih datotek, ki vsebujejo posamezne prenose iz Unije v države zunaj Unije, bi bilo treba poskrbeti, da se pri takih posameznih prenosih navede le številka računa plačnika ali njegov posebni identifikator transakcije, če so popolni podatki o plačniku in prejemniku plačila v paketni datoteki.

(14)  Za preverjanje, ali zahtevani podatki o plačniku in prejemniku plačila spremljajo prenose sredstev, in za pomoč pri prepoznavanju sumljivih transakcij bi morala imeti izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila in izvajalec posredniških plačilnih storitev vzpostavljene učinkovite postopke za ugotavljanje manjkajočih ali nepopolnih podatkov o plačniku in prejemniku plačila, zlasti če gre za več plačilnih storitev, da se tako izboljša sledljivost prenosov sredstev . Učinkovito preverjanje obstoja in popolnosti podatkov, zlasti kadar gre za več izvajalcev plačilnih storitev, lahko prispeva k skrajšanju postopkov preiskav in povečanju njihove učinkovitosti, kar bi posledično izboljšalo sledljivost prenosov sredstev. Pristojni organi v državah članicah bi zato morali zagotoviti, da izvajalci plačilnih storitev zahtevane podatke o transakciji vključijo v elektronski prenos ali sporočilo v zvezi s tem po vsej plačilni verigi . [Sprememba 12]

(15)  Zaradi potencialne grožnje financiranja terorizma, ki jo predstavljajo anonimni prenosi sredstev, je od izvajalcev plačilnih storitev primerno zahtevati, da zahtevajo podatke o plačniku in prejemniku plačila. V skladu s pristopom na podlagi tveganja, ki ga je razvil FATF, je primerno opredeliti področja višjega in nižjega tveganja za bolj ciljno usmerjeno obravnavo tveganj pranja denarja in financiranja terorizma. V skladu s tem bi morala izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila in izvajalec posredniških storitev vzpostaviti učinkovite postopke na podlagi tveganja ter oceniti in pretehtati tveganja, da se viri lahko ciljno usmerijo na področja, za katera obstaja visoko tveganje pranja denarja. S takimi učinkovitimi postopki na podlagi tveganja za primere, v katerih se prenosu sredstev ne priložijo potrebni podatki o plačniku in prejemniku plačila, na podlagi katerih bi se bodo izvajalci plačilnih storitev lahko odločila učinkoviteje odločili , ali naj izvršita, zavrneta ali ustavita izvršijo, zavrnejo ali ustavijo ta prenos, ter kakšni so ustrezni nadaljnji ukrepi. V primeru, da ima plačnikov izvajalec plačilnih storitev sedež izven ozemlja Unije, bi bilo treba v zvezi s čezmejnimi korespondenčnimi bančnimi odnosi s tem izvajalcem plačilnih storitev uporabiti načelo poglobljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke v skladu z Direktivo .../.../EU(13) . [Sprememba 13]

(16)  Izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila in izvajalec posredniških plačilnih storitev bi morala biti pri oceni tveganj posebej pozorna, če ugotovita, da podatki o plačniku in prejemniku plačila manjkajo ali so nepopolni, ter bi morala pristojnim organom poročati o sumljivih transakcijah v skladu z obveznostmi poročanja iz Direktive .../.../EU(14) in nacionalnimi ukrepi za prenos.

(17)  Določbe o prenosih sredstev, pri katerih podatki o plačniku ali prejemniku plačila manjkajo ali so nepopolni, se uporabljajo brez poseganja v kakršne koli obveznosti izvajalcev plačilnih storitev in izvajalcev posredniških plačilnih storitev za ustavitev in/ali zavrnitev prenosa sredstev, ki krši določbe civilnega, upravnega ali kazenskega prava. Podatki o identiteti plačnika ali prejemnika plačila, če gre za fizične osebe, pravne osebe, sklade, fundacije, vzajemne družbe, holdinge in podobne obstoječe ali prihodnje pravne ureditve, so ključni dejavnik pri sledenju storilcem kaznivih dejanj, ki bi sicer lahko svojo identiteto skrili s pomočjo podjetniških struktur. [Sprememba 14]

(18)  Do odprave tehničnih omejitev, ki bi lahko izvajalcem posredniških plačilnih storitev preprečile izpolnjevanje obveznosti posredovanja vseh prejetih podatkov o plačniku, bi morali ti izvajalci posredniških plačilnih storitev voditi evidence navedenih podatkov. Take tehnične omejitve bi bilo treba odpraviti takoj, ko se posodobijo plačilni sistemi. Za premostitev tehničnih preprek bi lahko za medbančne prenose med državami članicami in tretjimi državami spodbujali uporabo sheme SEPA za kreditna plačila. [Sprememba 15]

(19)  Ker v kazenskih preiskavah morda ni mogoče ugotoviti zahtevanih podatkov ali vpletenih posameznikov več mesecev ali celo let po prvotnem prenosu sredstev ter da bi lahko imeli dostop do osnovnih dokazov v okviru preiskav, je primerno od izvajalcev plačilnih storitev zahtevati, da vodijo evidence podatkov o plačniku in prejemniku plačila za namene preprečevanja, preiskovanja in odkrivanja pranja denarja ali financiranja terorizma. To obdobje bi moralo biti omejeno na pet let, po tem pa bi se morali izbrisati vsi osebni podatki, razen če nacionalno pravo določa drugače . Nadaljnje zadrževanje bi moralo biti dovoljeno le, če je to potrebno za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje pranja denarja in financiranja terorizma in ne bi smelo presegati desetih let. Izvajalci plačilnih storitev bi morali zagotoviti, da se podatki, ki se hranijo na podlagi te uredbe, uporabljajo le za namene, opisane v tej uredbi . [Sprememba 16]

(20)  Za omogočanje hitrega ukrepanja v boju proti terorizmu bi se morali izvajalci plačilnih storitev hitro odzvati na zahteve po podatkih o plačniku, ki jih podajo organi, pristojni za boj proti pranju denarja ali financiranju terorizma v državi članici, v kateri imajo sedež.

(21)  Število dni, ki jih ima izvajalec plačilnih storitev na voljo za odgovor na zahtevo po podatkih o plačniku, se določi na podlagi števila delovnih dni v državi članici izvajalca plačilnih storitev plačnika.

(22)  Za zagotovitev večje skladnosti z zahtevami iz te uredbe in v skladu s sporočilom Komisije z dne 9. decembra 2010 z naslovom Krepitev sistemov sankcij v sektorju finančnih storitev bi bilo treba pristojnim organom zagotoviti večja pooblastila za sprejemanje nadzornih ukrepov in izrekanje sankcij. Predvideti bi bilo treba upravne sankcije, glede na pomembnost boja proti pranju denarja in financiranju terorizma pa bi morale države članice sprejeti sankcije, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice bi morale o tem obvestiti Komisijo in Evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ) (v nadaljnjem besedilu: EBA), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta(15) ; Evropski nadzorni organ (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) (v nadaljnjem besedilu: EIOPA), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta(16) ; in Evropski nadzorni organ (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (v nadaljnjem besedilu: ESMA), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta(17) .

(23)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje členov XXX Poglavja V te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (18) . [Sprememba 17]

(24)  Več držav in ozemelj, ki niso sestavni del ozemlja Unije, je v monetarni uniji z določeno državo članico ali je sestavni del valutnega območja države članice ali pa so podpisali monetarni sporazum z Unijo, ki jo zastopa ena od držav članic, in imajo izvajalce plačilnih storitev, ki neposredno ali posredno sodelujejo v plačilnih in poravnalnih sistemih te države članice. Da bi se izognili uporabi te uredbe za prenose sredstev med zadevnimi državami članicami in temi državami ali ozemlji, ki bi občutno negativno vplivala na gospodarstva navedenih držav ali ozemelj, je ustrezno določiti možnost, da se taki prenosi sredstev obravnavajo kot prenosi sredstev znotraj zadevnih držav članic.

(25)  Glede na potrebne spremembe Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev(19) , bi bilo treba navedeno uredbo razveljaviti zaradi jasnosti.

(26)  Ker ciljev te uredbe države članice ne morejo zadovoljivo doseči in se lahko zaradi obsega ali učinkov ukrepa bolje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(27)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (člen 7), pravico do varstva osebnih podatkov (člen 8) ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča (člen 47) ter načelo ne bis in idem.

(28)  Da bi se zagotovila nemotena uvedba novega okvira za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, je primerno, da datum začetka veljavnosti te uredbe sovpada z iztekom roka za prenos Direktive.../.../EU(20) .

(28a)  Evropski nadzornik za varstvo podatkov je podal mnenje dne 4. julija 2013(21)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Poglavje I

Predmet, opredelitev pojmov in področje uporabe

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila glede podatkov o plačniku in prejemniku plačila, ki spremljajo prenose sredstev, za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja pranja denarja in financiranja terorizma pri prenosu sredstev.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)  „financiranje terorizma“ pomeni financiranje terorizma, kot je opredeljeno v členu 1(4) Direktive .../.../EU(22) ;

(2)  „pranje denarja“ pomeni dejavnosti pranja denarja iz člena 1(2) ali (3) Direktive .../.../EU* ;

(3)  „plačnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki opravlja prenos sredstev s svojega računa ali ki izda nalog za prenos sredstev plačnika, kot je opredeljen v členu 4(7) Direktive 2007/64/ES ; [Sprememba 18]

(4)  „prejemnik plačila“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki je predvideni prejemnik prenesenih sredstev prejemnika plačila, kot je opredeljen v členu 4(8) Direktive 2007/64/ES ; [Sprememba 19]

(5)  „izvajalec plačilnih storitev“ pomeni fizično ali pravno osebo, katere poklicna dejavnost je izvajanje storitev prenosa sredstev ponudnika plačilnih storitev, kot je opredeljen v členu 4(9) Direktive 2007/64/ES ; [Sprememba 20]

(6)  „izvajalec posredniških plačilnih storitev“ pomeni izvajalca plačilnih storitev, ki ni niti izvajalec plačilnih storitev plačnika niti izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila, ki prejme in posreduje sredstva v imenu izvajalca plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila ali drugega izvajalca posredniških plačilnih storitev;

(7)  „prenos sredstev“ pomeni katero koli transakcijo, izvedeno z elektronskimi sredstvi v imenu plačnika prek izvajalca plačilnih storitev, z namenom dati sredstva na voljo prejemniku plačila prek izvajalca plačilnih sredstev, zlasti storitve denarnih nakazil in direktne bremenitve v smislu Direktive 2007/64/ES , ne glede na to, ali sta plačnik in prejemnik plačila ista oseba; [Sprememba 21]

(8)  „paketni prenos sredstev“ pomeni sveženj več posameznih prenosov finančnih sredstev, ki se združijo za namene pošiljanja;

(9)  „posebni identifikator transakcije“ pomeni kombinacijo črk ali simbolov, ki jih določi izvajalec plačilnih storitev v skladu s protokoli plačilnih in poravnalnih sistemov ali sistema sporočanja, ki se uporabljajo za prenos sredstev, ki omogoča sledljivost transakcije nazaj do plačnika ali prejemnika plačila;

(10)  prenos finančnih sredstev „z osebe na osebo“ pomeni transakcijo med dvema fizičnima osebama, ki kot potrošnika delujeta zunaj področja svoje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti ; [Sprememba 22]

Člen 3

Področje uporabe

1.  Ta uredba se uporablja za prenose sredstev v kateri koli valuti, ki jih pošlje ali prejme izvajalec plačilnih storitev s sedežem v Uniji.

2.  Ta uredba se ne uporablja za prenose sredstev, ki se izvedejo z uporabo kreditne, debetne ali debetne predplačniške kartice ali prek mobilnega telefona, elektronskega denarja ali kakršne koli druge digitalne ali računalniške naprave, opredeljene v Direktivi 2014/.../EU [direktivi o plačilnih storitvah], kadar so izpolnjeni naslednji pogoji: [Sprememba 23]

(a)  kartica ali naprava se uporablja za plačilo blaga in storitev podjetju v okviru trgovske ali poslovne dejavnosti ; [Sprememba 24]

(b)  številka zgoraj navedene kartice ali naprave se navede pri vseh prenosih, ki izhajajo iz transakcije.

Vendar se ta uredba uporablja, kadar se uporablja kreditna, ali debetna ali predplačniška kartica ali vavčer ali mobilni telefon, elektronski denar ali druga digitalna ali računalniška naprava za izvršitev prenosa finančnih sredstev z osebe na osebo. [Sprememba 25]

3.  Ta uredba se ne uporablja za fizične ali pravne osebe, ki zgolj spreminjajo dokumente v papirni obliki v elektronske podatke in imajo v ta namen sklenjeno pogodbo, ali za tiste, ki izvajalcem plačilnih storitev zgolj zagotavljajo sisteme sporočil ali druge sisteme podpore za prenos sredstev ali klirinške in poravnalne sisteme. [Sprememba 26]

Ta uredba se ne uporablja za prenose sredstev:

(a)  kadar prenos sredstev vključuje dvig gotovine s strani plačnika z njegovega računa;

(b)  kadar se sredstva prenesejo javnim organom kot plačilo za poravnavo davkov, kazni ali drugih dajatev v državi članici;

(c)  kadar sta tako plačnik kot prejemnik plačila hkrati tudi izvajalca plačilnih storitev in delujeta v svojem imenu.

Poglavje II

Obveznosti izvajalcev plačilnih storitev

Oddelek 1

Obveznosti izvajalca plačilnih storitev plačnika

Člen 4

Podatki, ki spremljajo prenose sredstev

1.  Izvajalec plačilnih storitev plačnika zagotovi, da se prenosu sredstev priložijo naslednji podatki o plačniku:

(a)  ime plačnika;

(b)  številka računa plačnika, kadar se tak račun uporablja za prenos finančnih sredstev, ali posebni identifikator transakcije, kadar se v ta namen tak račun ne uporablja;

(c)  naslov plačnika, ali nacionalna identifikacijska številka ali identifikacijska številka stranke ali datum in kraj rojstva. [Sprememba 27]

2.  Izvajalec plačilnih storitev plačnika zagotovi, da se prenosom sredstev priložijo naslednji podatki o plačniku:

(a)  ime prejemnika plačila; ter

(b)  številka računa prejemnika plačila, kadar se takšen račun uporablja za obdelavo transakcije, ali posebni identifikator transakcije, kadar se račun v ta namen ne uporablja.

3.  Pred prenosom sredstev izvajalec plačilnih storitev plačnika v skladu z Direktivo .../.../EU (23) uporabi ukrepe glede skrbnega preverjanja strank in preveri točnost in popolnost podatkov iz odstavka 1 na podlagi dokumentov, podatkov ali informacij, pridobljenih od zanesljivega in neodvisnega vira. [Sprememba 28]

4.  Če se sredstva prenesejo s plačnikovega računa, se šteje, da se je preverjanje iz odstavka 3 izvedlo v naslednjih primerih:

(a)  kadar se identiteta plačnika preverja v povezavi z odpiranjem računa v skladu s členom 11 Direktive .../.../EU(24) in so se podatki, pridobljeni s tem preverjanjem, shranili v skladu s členom 39 te direktive;

ali

(b)  kadar se za plačnika uporablja člen 12(5) Direktive .../.../EU* .

5.  Vendar izvajalec plačilnih storitev plačnika z odstopanjem od odstavka 3 v primeru prenosa sredstev, ki se ne opravi z računa, izvajalec plačilnih storitev preveri vsaj ime plačnika ne preveri podatkov iz odstavka 1 , če znesek ne presega gre za prenose sredstev do 1 000 EUR in se ne zdi, da bi bil povezan z drugimi prenosi sredstev , kadar gre za več transakcij, ki skupaj z zadevnim prenosom se zdijo povezane in presegajo 1 000 EUR, pa preveri popolne podatke, ki se nanašajo na plačnika in prejemnika plačila iz odstavka 1 . [Sprememba 29]

Člen 5

Prenosi sredstev znotraj Unije

1.  Z odstopanjem od člena 4(1) in (2) se, kadar imata izvajalca plačilnih storitev plačnika in prejemnika plačila sedež v Uniji, v času prenosa sredstev navede le polno ime in številka računa plačnika in prejemnika plačila ali njegov posebni identifikator transakcije brez poseganja v zahteve po obveščanju iz člena 5(2)(b) in (3)(b) Uredbe (EU) št. 260/2012. [Sprememba 30]

2.  Ne glede na odstavek 1 izvajalec plačilnih storitev plačnika v primeru opredeljenega višjega tveganja iz člena 16(2) ali (3) ali Priloge III k Direktivi .../.../EU (25) zahteva popolne podatke, ki se nanašajo na plačnika in prejemnika plačila, ali na zahtevo izvajalca plačilnih storitev prejemnika plačila ali izvajalca posredniških plačilnih storitev da na voljo podatke o plačniku ali prejemniku plačila v skladu s členom 4, in sicer v treh delovnih dneh po prejemu takega zahtevka. [Sprememba 31]

Člen 6

Prenosi sredstev zunaj Unije

1.  V primeru paketnih prenosov enega samega plačnika, kadar imajo izvajalci plačilnih storitev prejemnikov plačil sedež zunaj Unije, se člen 4(1) in (2) ne uporablja za posamezne prenose, združene v paketno datoteko, če paketna datoteka vsebuje podatke iz tega člena ter so posamezni prenosi označeni s številko računa plačnika ali njegovo posebno identifikacijsko oznako.

2.  Z odstopanjem od člena 4(1) in (2), kadar ima izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila sedež izven Unije, se pri prenosih sredstev v višini 1 000 EUR ali manj navedejo le : [Sprememba 32]

(a)  ime plačnika;

(b)  ime prejemnika plačila;

(c)  številka računa plačnika in prejemnika plačila ali posebni identifikator transakcije.

Točnosti teh podatkov ni treba preveriti, razen če obstaja sum pranja denarja ali financiranja terorizma.

Oddelek 2

Obveznosti izvajalca plačilnih storitev prejemnika plačila

Člen 7

Odkrivanje manjkajočih podatkov o plačniku in prejemniku plačila

1.  Izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila odkrije, ali so bila polja v zvezi s podatki, ki se nanašajo na plačnika in prejemnika plačila, v sistemu sporočil ali v plačilnem in poravnalnem sistemu, ki se uporablja za izvršitev prenosa sredstev, izpolnjena z znaki ali vnosi, ki jih dopuščajo pravila notranji postopki, ki temeljijo na tveganju, namenjeni preprečevanju zlorab v okviru pravil tega sistema sporočanja ali plačilnega in poravnalnega sistema . [Sprememba 33]

2.  Izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila ima vzpostavljene učinkovite postopke za odkrivanje, ali manjkajo naslednji podatki o plačniku in prejemniku plačila:

(a)  za prenose sredstev, kadar ima izvajalec plačilnih storitev plačnika sedež v Uniji, podatke, zahtevane v skladu s členom 5;

(b)  za prenose sredstev, kadar ima izvajalec plačilnih storitev plačnika sedež zunaj Unije, podatke o plačniku in prejemniku plačila iz člena 4(1) in (2) ter, kadar je ustrezno, podatke, zahtevane v skladu s členom 14;

ter

(c)  za paketne prenose sredstev, kadar ima izvajalec plačilnih storitev plačnika sedež zunaj Unije, podatke iz člena 4(1) in (2) v zvezi s paketnim prenosom sredstev.

3.  Za prenose sredstev v višini več kot 1 000 EUR, kadar ima izvajalec plačilnih storitev plačnika sedež zunaj Unije, izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila preveri identiteto prejemnika plačila, če njegova identiteta še ni bila potrjena.

4.  Za prenose v višini 1 000 EUR ali manj, kadar ima izvajalec plačilnih storitev plačnika sedež zunaj Unije, izvajalcu plačilnih storitev prejemnika plačila ni treba preverjati podatkov, ki se nanašajo na prejemnika plačila, razen če obstaja sum pranja denarja ali financiranja terorizma.

Države članice lahko znižajo ali ukinejo prag, kadar se v nacionalni oceni tveganja svetuje okrepitev nadzora nad prenosi sredstev, ki se ne opravijo z računa. Države članice, ki uporabijo to odstopanje, o tem obvestijo Komisijo. [Sprememba 34]

4a.  Kadar ima izvajalec plačilnih storitev plačnika sedež v tretji državi, ki predstavlja višjo raven tveganja, se za čezmejne korespondenčne bančne odnose s tem izvajalcem plačilnih storitev v skladu z Direktivo .../.../EU (26) uporablja poglobljena skrbnost preverjanja strank. [Sprememba 35]

Člen 8

Prenosi sredstev z manjkajočimi ali nepopolnimi podatki o plačniku ali prejemniku plačila

1.  Izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila vzpostavi učinkovite postopke na podlagi tveganja, ki temeljijo na opredeljenih tveganjih iz člena 16(2) in Priloge III k Direktivi .../.../EU (27) , za določanje, kdaj izvršiti, zavrniti ali ustaviti prenos sredstev, za katerega ni popolnih potrebnih podatkov o plačniku in prejemniku plačila, ter določanje ustreznih nadaljnjih ukrepov. [Sprememba 36]

V vsakem primeru izvajalec plačilnih storitev plačnika in izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila ravnata v skladu z veljavno zakonodajo ali upravnimi določbami, ki se nanašajo na pranje denarja in financiranje terorizma, zlasti z Uredbo (ES) št. 2580/2001, Uredbo (ES) št. 881/2002 in Direktivo .../.../EU * . [Sprememba 37]

Če izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila, ko prejme prenesena sredstva, ob prejemu prenesenih sredstev ugotovi, da podatki o plačniku in prejemniku plačila, zahtevani v členu 4(1) in (2), členu 5(1) in členu 6, manjkajo ali so nepopolni ali pa niso bili vpisani z znaki ali vnosi , ki jih dopuščajo pravila iz sistema sporočanja ali plačilnega in poravnalnega sistema , prenos zavrne ali pa ga ustavi ter pred izvršitvijo plačilne transakcije zahteva popolne podatke o plačniku in prejemniku plačila. [Sprememba 38]

2.  Če izvajalec plačilnih storitev redno ne zagotavlja zahtevanih popolnih podatkov o plačniku, izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila sprejme ukrepe, ki v začetni fazi lahko vključujejo izdajo opozoril in določitev skrajnih rokov, kasneje pa zavrnitev vseh bodočih prenosov sredstev tega izvajalca plačilnih storitev ali sprejetje odločitve o omejitvi ali prekinitvi poslovnega odnosa s takšnim izvajalcem plačilnih storitev. [Sprememba 39]

Izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila sporoči to dejstvo organom, pristojnim za boj proti pranju denarja ali financiranju terorizma.

Člen 9

Ocena in poročanje

Izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila v skladu s postopki izvajalcev plačilnih storitev, ki temeljijo na tveganju, upošteva manjkajoče ali nepopolne podatke o plačniku in prejemniku plačila kot dejavnik enega od dejavnikov pri oceni, ali je prenos sredstev ali katera koli druga povezana transakcija sumljiva ter ali mora o tem poročati enoti za finančni nadzor. Izvajalec plačilnih storitev se v okviru svojih učinkovitih postopkov na podlagi tveganja med drugim osredotoči na druge dejavnike tveganja, opredeljene v členu 16(3) in Prilogi III k Direktivi .../.../EU (28) , in v zvezi s tem sprejme ustrezne ukrepe. [Sprememba 40]

Oddelek 3

Obveznosti izvajalcev posredniških plačilnih storitev

Člen 10

Hranjenje podatkov o plačniku in prejemniku plačila skupaj s prenosom

Izvajalci posredniških plačilnih storitev zagotovijo, da se vsi prejeti podatki o plačniku in prejemniku plačila, ki spremljajo prenos sredstev, hranijo skupaj s prenosom.

Člen 11

Odkrivanje manjkajočih podatkov o plačniku in prejemniku plačila

1.  Izvajalec posredniških plačilnih storitev odkrije, ali so bila polja v zvezi s podatki, ki se nanašajo na plačnika in prejemnika plačila, v sistemu sporočil ali v plačilnem in poravnalnem sistemu, ki se uporablja za izvršitev prenosa sredstev, izpolnjena z znaki ali vnosi, ki jih dopuščajo pravila tega sistema.

2.  Izvajalec posredniških plačilnih storitev ima vzpostavljene učinkovite postopke za odkrivanje, ali manjkajo oziroma so nepopolni naslednji podatki o plačniku in prejemniku plačila: [Sprememba 41]

(a)  za prenose sredstev, kadar ima izvajalec plačilnih storitev plačnika sedež v Uniji, podatke, zahtevane v skladu s členom 5;

(b)  za prenose sredstev, kadar ima izvajalec plačilnih storitev plačnika sedež zunaj Unije, podatke o plačniku in prejemniku plačila iz člena 4(1) in (2) ali, kadar je ustrezno, podatke, zahtevane v skladu s členom 14;

ter

(c)  za paketne prenose sredstev, kadar ima izvajalec plačilnih storitev plačnika sedež zunaj Unije, podatke iz člena 4(1) in (2) v zvezi s paketnim prenosom sredstev.

Člen 12

Prenosi sredstev z manjkajočimi ali nepopolnimi podatki o plačniku ali prejemniku plačila

1.  Izvajalec posredniških plačilnih storitev vzpostavi učinkovite postopke na podlagi tveganja za določanje, kdaj izvršiti, zavrniti ali ustaviti prenos sredstev, za katerega ni potrebnih podatkov ugotavljanje, ali prejeti podatki o plačniku in prejemniku plačila, ter določanje ustreznih nadaljnjih ukrepov manjkajo oziroma ali so nepopolni , in sprejme ustrezne nadaljnje ukrepe . [Sprememba 42]

Če izvajalec posredniških plačilnih storitev ob prejemu prenesenih sredstev ugotovi, da podatki o plačniku in prejemnika prejemniku plačila, zahtevani v členu 4(1) in (2), členu 5(1) in členu 6, manjkajo ali so nepopolni ali pa niso bili vpisani z znaki ali vnosi , ki so dopustni v skladu s pravili iz sistema sporočanja ali plačilnega in poravnalnega sistema , prenos zavrne ali pa ga ustavi ter pred izvršitvijo plačilne transakcije zahteva popolne podatke o plačniku in prejemniku plačila. [Sprememba 43]

2.  Če izvajalec plačilnih storitev redno ne zagotavlja zahtevanih podatkov o plačniku, izvajalec posredniških plačilnih storitev sprejme ukrepe, ki lahko v začetni fazi vključujejo izdajo opozoril in določitev skrajnih rokov, kasneje pa zavrnitev vseh bodočih prenosov sredstev tega izvajalca plačilnih storitev ali sprejetje odločitve o omejitvi ali prekinitvi poslovnega odnosa s takšnim izvajalcem plačilnih storitev.

Izvajalec posredniških plačilnih storitev sporoči to dejstvo organom, pristojnim za boj proti pranju denarja ali financiranju terorizma.

Člen 13

Ocena in poročanje

Izvajalec posredniških plačilnih storitev upošteva manjkajoče ali nepopolne podatke o plačniku in prejemniku plačila kot dejavnik pri oceni, ali je prenos sredstev ali katera koli druga povezana transakcija sumljiva ter ali mora o tem poročati enoti za finančni nadzor.

Člen 14

Tehnične omejitve

1.  Ta člen se uporabi v primeru, kadar ima izvajalec plačilnih storitev plačnika sedež zunaj Unije, izvajalec posredniških plačilnih storitev pa ima sedež v Uniji.

2.  Razen če izvajalec posredniških plačilnih storitev ob prejemu prenosov sredstev ne ugotovi manjkajočih ali nepopolnih podatkov o plačniku, ki so zahtevani v okviru te uredbe, lahko za prenos sredstev izvajalcu plačilnih storitev prejemnika plačila uporabi plačilni sistem s tehničnimi omejitvami, ki preprečuje pošiljanje podatkov o plačniku skupaj s prenosom sredstev.

3.  Če izvajalec posredniških plačilnih storitev ob prejemu sredstev ugotovi, da podatki o plačniku, zahtevani v okviru te uredbe, manjkajo ali so nepopolni, uporabi plačilni sistem s tehničnimi omejitvami le, če lahko o ugotovljenih dejstvih obvesti izvajalca plačilnih storitev prejemnika plačila, in sicer z uporabo sistema za sporočila ali plačila, ki omogoča tovrstno komunikacijo, ali s kakšnim drugim postopkom pod pogojem, da je takšen način komunikacije sprejemljiv za oba oz. dogovorjen med obema izvajalcema plačilnih storitev.

4.  Če izvajalec posredniških plačilnih storitev uporablja plačilni sistem s tehničnimi omejitvami, izvajalec posredniških plačilnih storitev na zahtevo izvajalca plačilnih storitev prejemnika plačila da slednjemu na voljo vse prejete podatke o plačniku, ne glede na to, ali so ti popolni ali ne, v treh delovnih dneh od prejema zahtevka.

POGLAVJE III

SODELOVANJE IN VODENJE EVIDENC

Člen 15

Obveznosti sodelovanja in enakovrednost [Sprememba 44]

1.   Izvajalci plačilnih storitev in izvajalci posredniških plačilnih storitev v skladu s postopkovnimi zahtevami, določenimi v nacionalni zakonodaji države članice, v kateri imajo sedež, v celoti in brez odlašanja odgovorijo izključno na vprašanja organov, pristojnih za boj proti pranju denarja ali financiranju terorizma te države članice v zvezi s podatki, ki se zahtevajo v skladu s to uredbo. S posebnimi zaščitnimi ukrepi se zagotovi, da so tovrstne izmenjave podatkov v skladu z zahtevami o varstvu podatkov. Nobeni drugi zunanji organi ali stranke nimajo dostopa do podatkov, ki jih hranijo izvajalci plačilnih storitev . [Sprememba 45]

1a.  Ker velik delež nezakonitih finančnih tokov konča v davčnih oazah, bi morala Unija povečati pritisk na te države, da bi sodelovale pri boju proti tem nezakonitim finančnim tokovom in izboljšale preglednost. [Sprememba 46]

1b.  Izvajalci plačilnih storitev s sedežem v Uniji to uredbo uporabljajo za svoje hčerinske družbe in podružnice, ki delujejo v tretjih državah in ne veljajo za enakovredne.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 22a v zvezi s priznavanjem zakonskega in nadzornega okvira sodne pristojnosti zunaj Unije kot enakovrednega zahtevam te uredbe. [Sprememba 47]

Člen 15a

Varstvo podatkov

1 Pri obdelavi osebnih podatkov v okviru te uredbe izvajalci plačilnih storitev opravljajo svoje naloge za namene te uredbe v skladu z nacionalnim pravom za prenos Direktive 95/46/ES.

2.  Izvajalci plačilnih storitev zagotovijo, da se podatki, ki se hranijo na podlagi te uredbe, uporabljajo le za namene, opisane v tej uredbi, in da se v nobenem primeru ne uporabljajo za komercialne namene.

3.  Organi za varstvo podatkov imajo pooblastila, vključno s pooblastili za posredni dostop, da po uradni dolžnosti ali na podlagi pritožbe raziščejo vse trditve v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. To bi moralo vključevati zlasti dostop do zbirke podatkov pri izvajalcu plačilnih storitev in pristojnih nacionalnih organih. [Sprememba 48]

Člen 15b

Posredovanje osebnih podatkov tretjim državam ali mednarodnim organizacijam

Posredovanje osebnih podatkov tretji državi ali mednarodni organizaciji, ki ne zagotavlja ustrezne stopnje varstva v smislu člena 25 Direktive 95/46/ES, se lahko izvede le, če:

(a)  so vzpostavljeni ustrezni ukrepi in zaščitni ukrepi za varstvo podatkov ter

(b)  nadzorni organ po oceni teh ukrepov in zaščitnih ukrepov vnaprej odobri ta prenos. [Sprememba 49]

Člen 16

Vodenje evidenc

Podatki o plačniku in prejemniku plačila se ne hranijo dlje, kot je nujno potrebno. Izvajalec plačilnih storitev plačnika in izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila za največ pet let vodita evidence podatkov iz členov 4, 5, 6 in 7. V primerih, ki so navedeni v členu 14(2) in (3), izvajalec posredniških plačilnih storitev pet let hrani evidence vseh prejetih podatkov. Po preteku tega roka je treba osebne podatke izbrisati, razen če ni drugače določeno z nacionalno zakonodajo, ki določa okoliščine, v katerih izvajalci plačilnih storitev lahko hranijo oziroma morajo hraniti podatke . Države članice lahko dovolijo ali zahtevajo nadaljnje zadržanje le v izrednih razmerah , ki so ustrezno obrazložene z navedbo razlogov, in le , če je to potrebno za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje pranja denarja in financiranja terorizma. Najdaljše obdobje hrambe po opravljenem prenosu sredstev ne sme presegati desetih let, shranjevanje osebnih podatkov pa je skladno z nacionalnim pravom za prenos Direktive 95/46/ES . [Sprememba 50]

Izvajalci plačilnih storitev plačnika, prejemnika plačila in izvajalci posredniških storitev imajo vzpostavljene ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali naključno izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom. [Sprememba 51]

Podatki o plačniku ali prejemniku plačila, ki jih zberejo izvajalci plačilnih storitev plačnika, prejemnika plačila in izvajalci posredniških storitev, se izbrišejo po poteku obdobja hrambe. [Sprememba 52]

Člen 16a

Dostop do podatkov in zaupnost

1.  Izvajalci plačilnih storitev zagotovijo, da so podatki, zbrani za namene te uredbe, dostopni le določenim osebam ali omejeni na tiste osebe, ki so nujno potrebne za končanje sprejetega tveganja.

2.  Izvajalci plačilnih storitev zagotovijo, da se upošteva zaupnost obdelanih podatkov.

3.  Posamezniki, ki imajo dostop do osebnih podatkov plačnika ali prejemnika plačila in te podatke obdelujejo, upoštevajo zaupnost postopkov obdelave podatkov in zahteve v zvezi z varstvom podatkov.

4.  Pristojni organi posameznikom, ki redno zbirajo ali obdelujejo osebne podatke, zagotovijo posebno usposabljanje v zvezi z varstvom podatkov. [Sprememba 53]

POGLAVJE IV

SANKCIJE IN SPREMLJANJE

Člen 17

Sankcije

1.  Države članice določijo pravila o upravnih ukrepih in sankcijah, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Sankcije, ki se določijo, morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.  Države članice zagotovijo, da se lahko, kadar obveznosti veljajo za izvajalce plačilnih storitev, v primeru kršitev sankcije naložijo članom uprave in vsem drugim posameznikom, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo odgovorni za kršitev.

3.  V...(29) države članice sporočijo Komisiji in skupnemu odboru EBA, EIOPA in ESMA pravila iz odstavka 1. Vse poznejše spremembe teh pravil nemudoma sporočijo Komisiji in Skupnemu odboru EBA, EIOPA in ESMA.

4.  Pristojni organi imajo vsa preiskovalna pooblastila, ki so potrebna za opravljanje njihovih funkcij. Pristojni organi pri izvajanju pooblastil za sankcioniranje tesno sodelujejo, da bi zagotovili, da se s sankcijami ali ukrepi dosežejo želeni rezultati, in da bi uskladili svoje delovanje v primeru čezmejnih zadev.

Člen 18

Posebne določbe

1.  Ta člen se uporablja za naslednje kršitve:

(a)  ponavljajoče se nevključevanje zahtevanih podatkov o plačniku in prejemniku plačila, kar je izvajalec plačilnih storitev v nasprotju s členi 4, 5 in 6 večkrat ne vključi zahtevanih podatkov o plačniku in prejemniku plačila ; [Sprememba 54]

(b)  izvajalci plačilnih storitev ne zagotavljajo vodenja evidenc v skladu s členom 16;

(c)  izvajalec plačilnih storitev ne vzpostavi učinkovitih politik in postopkov na podlagi tveganja, kot določata člena 8 in 12;

(ca)  izvajalci posredniških plačilnih storitev ne izpolnjujejo obveznosti iz členov 11 in 12 . [Sprememba 55]

2.  V primerih iz odstavka 1 upravni ukrepi in sankcije, ki se lahko uporabijo, vključujejo vsaj:

(a)  javno izjavo, v kateri sta navedeni fizična ali pravna oseba in vrsta kršitve;

(b)  odredbo, ki od fizične ali pravne osebe zahteva, da preneha z določenim ravnanjem in da tega ravnanja več ne ponovi;

(c)  v primeru izvajalca plačilnih storitev odvzem dovoljenja za opravljanje dela izvajalca;

(d)  začasna prepoved za katerega koli člana uprave izvajalca plačilnih storitev ali katero koli fizično osebo, ki je odgovoren oziroma odgovorna za opravljanje nalog z izvajalcem plačilnih storitev;

(e)  v primeru pravne osebe upravne denarne sankcije v višini do 10 % skupnega letnega prometa v predhodnem poslovnem letu; če je pravna oseba podružnica nadrejene družbe, se upošteva celotni letni promet, ki je razviden iz konsolidiranega računovodskega izkaza končne nadrejene družbe v predhodnem poslovnem letu;

(f)  v primeru fizične osebe upravne denarne sankcije v višini do 5 000 000 EUR ali ustrezne vrednosti v nacionalni valuti države članice, v kateri euro ni uradna valuta, na dan ...(30) ;

(g)  upravne denarne sankcije v višini do dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene zaradi kršitve, kadar jih je mogoče določiti.

Člen 19

Objava sankcij

Pristojni organi – če je to potrebno in sorazmerno na podlagi ocene posameznega primera – nemudoma objavijo upravne sankcije in ukrepi, naloženi ukrepe, naložene v primerih iz člena 17 in člena 18(1), se nemudoma objavijo skupaj s podatki o vrsti in naravi kršitve in identiteti oseb, ki so odgovorne za kršitev, razen če ne bi takšna objava resno ogrozila stabilnosti finančnih trgov . [Sprememba 56]

Kadar bi objava vpletenim stranem povzročila nesorazmerno škodo, pristojni organi sankcije objavijo anonimno.

Kadar pristojni organ države članice v skladu s členoma 17 in 18 naloži ali uporabi upravno kazen ali drug ukrep, o tem ter o okoliščinah naložitve ali uporabe obvesti organ EBA. EBA ta obvestila vključi v centralno bazo podatkov upravnih kazni v skladu s členom 69 Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (31) in pri tem uporablja enake postopke, ki veljajo za vse druge objavljene kazni. [Sprememba 57]

Člen 20

Izvajanje sankcij s strani pristojnih organov

Pri določanju vrste upravnih sankcij ali ukrepov in višine upravnih denarnih sankcij morajo pristojni organi upoštevati vse ustrezne okoliščine, vključno z/s:

(a)  resnostjo in trajanjem kršitve;

(b)  stopnjo odgovornosti odgovorne fizične ali pravne osebe;

(c)  finančno trdnostjo odgovorne fizične ali pravne osebe, kot je prikazana s celotnim prometom odgovorne pravne osebe ali letnim prihodkom odgovorne fizične osebe;

(d)  pomembnostjo pridobljenih dobičkov ali preprečenih izgub s strani odgovorne fizične ali pravne osebe, če jih je mogoče določiti;

(e)  izgubami, ki so jih zaradi kršitve imele tretje strani, če jih je mogoče določiti;

(f)  ravnjo sodelovanja odgovorne fizične ali pravne osebe s pristojnim organom;

(g)  prejšnjimi kršitvami odgovorne fizične ali pravne osebe.

Člen 21

Poročanje o kršitvah

1.  Države članice vzpostavijo učinkovite mehanizme za spodbujanje poročanja o kršitvah določb te uredbe pristojnim organom. Za zaščito podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo, spreminjanjem ali nezakonitim razkritjem se izvajajo ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi. [Sprememba 58]

2.  Mehanizmi iz odstavka 1 vključujejo vsaj:

(a)  posebne postopke za prejem poročil o kršitvah in njihovo nadaljnje spremljanje;

(b)  ustrezno zaščito za prijavitelje in osebe, ki poročajo o morebitnih ali dejanskih kršitvah; [Sprememba 59]

(c)  varstvo osebnih podatkov osebe, ki prijavi kršitve, in fizične osebe, ki je domnevno odgovorna za kršitev, v skladu z načeli iz Direktive 95/46/ES.

3.  Izvajalci plačilnih storitev v sodelovanju s pristojnimi organi določijo ustrezne notranje postopke za svoje zaposlene, ki naj bi jih ti uporabljali za notranje poročanje o kršitvah prek posebnih varnih, neodvisnih in anonimnih poti. [Sprememba 60]

Člen 22

Spremljanje

1.  Države članice zahtevajo učinkovit nadzor in ustrezno ukrepanje pristojnih organov, da se zagotovi skladnost z zahtevami te uredbe. EBA lahko ob upoštevanju najboljših praks držav članic v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010 izda smernice o postopkih izvajanja te uredbe. [Sprememba 61]

1a.  Komisija usklajuje in pozorno spremlja izvajanje te uredbe v zvezi z izvajalci plačilnih storitev zunaj Unije in po potrebi krepi sodelovanje z organi tretje države, pristojnimi za preiskovanje in kaznovanje kršitev v skladu s členom 18. [Sprememba 62]

1b.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu do 1. januarja 2017 predloži poročilo o uporabi Poglavja IV, s posebnim poudarkom na čezmejnih zadevah, izvajalcih plačilnih storitev iz tretjih držav ter na izvajanju preiskovalnih pristojnosti in pristojnosti kazenskega pregona njihovih nacionalnih pristojnih organov. Če obstaja tveganje kršitve v zvezi s shranjevanjem podatkov, Komisija sprejme ustrezne in učinkovite ukrepe, vključno z vložitvijo predloga za spremembo te uredbe. [Sprememba 63]

Člen 22a

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15(1a) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od ... (32) .

3.  Pooblastilo iz člena 15(1a) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 15(1a), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca. [Sprememba 64]

POGLAVJE V

IZVEDBENA POOBLASTILA

Člen 23

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljnjem besedilu: Odbor). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011, pod pogojem, da izvedbene določbe, sprejete s postopkom, ki je tam opredeljen, ne spreminjajo temeljnih določb te uredbe . [Sprememba 65]

POGLAVJE VI

ODSTOPANJA

Člen 24

Sporazumi z ozemlji ali državami iz člena , ki niso navedeni v členu 355 Pogodbe [Sprememba 66]

1.  Brez poseganja v člen 15(1a) lahko Komisija lahko , če je bila potrjena enakovrednost, pooblasti katero koli državo članico, da sklene sporazum z državo ali ozemljem, ki ni sestavni del ozemlja Unije iz člena 355 Pogodbe, ki vsebuje odstopanja od te uredbe, da omogoči, da se prenosi sredstev med to državo ali ozemljem in zadevno državo članico obravnavajo kot prenosi sredstev v tej državi članici. [Sprememba 67]

Taki sporazumi se lahko odobrijo samo, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)  zadevna država ali ozemlje je v monetarni uniji skupaj z zadevno državo članico ali je sestavni del valutnega območja te države članice ali je podpisala monetarni sporazum z Unijo, ki jo zastopa ena od držav članic;

(b)  izvajalci plačilnih storitev v zadevni državi ali na zadevnem ozemlju posredno ali neposredno sodelujejo v plačilnih in poravnalnih sistemih te države članice;

ter

(c)  zadevna država ali ozemlje od izvajalcev plačilnih storitev pod njeno pristojnostjo zahteva, da uporabljajo ista pravila, kakor so določena v tej uredbi.

2.  Država članica, ki želi skleniti sporazum iz odstavka 1, pošlje prošnjo Komisiji in ji predloži vse potrebne podatke.

Ko Komisija prejme prošnjo države članice, se prenosi sredstev med to državo članico in zadevno državo ali ozemljem začasno obravnavajo kot prenosi sredstev znotraj te države članice, dokler se ne sprejme odločitev v skladu s postopkom iz tega člena.

Če Komisija meni, da nima vseh potrebnih podatkov, v roku dveh mesecev od dne prejema prošnje stopi v stik z zadevno državo članico in ji sporoči, katere dodatne podatke potrebuje.

Ko Komisija dobi vse podatke, ki jih potrebuje za presojo prošnje, v roku enega meseca to sporoči državi članici, ki je vložila prošnjo, in posreduje prošnjo ostalim državam članicam.

3.  V treh mesecih od obvestila iz četrtega pododstavka odstavka 2 se Komisija v skladu s postopkom iz člena 23(2) odloči, ali bo zadevni državi članici dovolila, da sklene sporazum, določen v odstavku 1 tega člena.

V vsakem primeru se odločitev iz prvega pododstavka sprejme v 18 mesecih od dne, ko Komisija prejme prošnjo.

3a.  Za že odobrene odločitve v zvezi z odvisnimi ali pridruženimi ozemlji se zagotovi njihova neprekinjena nadaljnja veljavnost, in sicer za Izvedbeni sklep Komisije 2012/43/EU (33) , Sklep Komisije 2010/259/EU (34) in Odločbo Komisije 2008/982/ES (35) . [Sprememba 68]

POGLAVJE VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 25

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1781/2006 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi.

Člen 26

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Uporablja se od ...(36) .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA

Korelacijska tabela iz člena 25.

Uredbo (ES) št. 1781/2006

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4(1)

Člen 5

Člen 4

Člen 6

Člen 5

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Člen 7

Člen 9

Člen 8

Člen 10

Člen 9

Člen 11

Člen 16

Člen 12

Člen 10

Člen 11

Člen 12

Člen 13

Člen 13

Člen 14

Člen 14

Člen 15

Člen 15

Členi 17 do 22

Člen 16

Člen 23

Člen 17

Člen 24

Člen 18

Člen 19

Člen 25

Člen 20

Člen 26

(1)OJ C 166, 12.6.2013, p. 2.
(2)UL C 271, 19.9.2013, str. 31.
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014.
(4)Uredba (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (UL L 344, 28.12.2001, str. 70).
(5)Uredba Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (UL L 139, 29.5.2002, str. 9).
(6)Direktiva .../.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L, …, str. .).
(7) Številka, datum in sklic na Uradni list, direktive sprejete na podlagi dokumenta COD 2013/0025.
(8)Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ( UL L 281, 23.11.1995, str. 31) .
(9) Številka direktive, sprejete na podlagi COD 2013/0025.
(10)Uredba (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001(UL L 266, 9.10.2009, str. 11).
(11)Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (UL L 94, 30.3.2012, str. 22).
(12)Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (UL L 319, 5.12.2007, str. 1).
(13) Številka direktive, sprejete na podlagi COD 2013/0025.
(14) Številka direktive, sprejete na podlagi COD 2013/0025.
(15) Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).
(16) Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).
(17) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).
(18)Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije ( UL L 55, 28.2.2011, str. 13) .
(19) UL L 345, 8.12.2006, str. 1.
(20) Številka direktive, sprejete na podlagi COD 2013/0025.
(21) UL C 32, 4.2.2014, str. 9.
(22) Številka direktive sprejete na podlagi dokumenta COD 2013/0025.
(23) Številka direktive, sprejete na podlagi COD 2013/0025.
(24) Številka direktive sprejete na podlagi dokumenta COD 2013/0025.
(25) Številka direktive, sprejete na podlagi COD 2013/0025.
(26) Številka direktive, sprejete na podlagi COD 2013/0025.
(27) Številka direktive sprejete na podlagi dokumenta COD 2013/0025.
(28) Številka direktive, sprejete na podlagi COD 2013/0025.
(29) Datum: dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.
(30) Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(31) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).
(32) Datum: dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.
(33) Izvedbeni sklep Komisije 2012/43/EU z dne 25. januarja 2012 o pooblastitvi Kraljevine Danske za sklenitev sporazumov z Grenlandijo in Ferskimi otoki, da se prenosi sredstev med Dansko in vsakim od teh ozemelj obravnavajo kot prenosi sredstev znotraj Danske, v skladu z Uredbo (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 24, 27.1.2012, str. 12).
(34) Sklep Komisije 2010/259/EU z dne 4. maja 2010 o odobritvi Francoski republiki, da sklene sporazum s Kneževino Monako, da se prenosi sredstev med Francosko republiko in Kneževino Monako obravnavajo kot prenosi sredstev znotraj Francoske republike v skladu z Uredbo (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 112, 5.5.2010, str. 23).
(35) Odločba Komisije 2008/982/ES z dne 8. decembra 2008 o odobritvi Združenemu kraljestvu, da sklene sporazum z Bailiffovim okrožjem Jersey, Bailiffovim okrožjem Guernsey in Otokom Man, da se prenosi sredstev med Združenim kraljestvom in vsakim od teh območij obravnavajo kot prenosi sredstev znotraj Združenega kraljestva v skladu z Uredbo (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 352, 31.12.2008, str. 34).
(36) Datum prenosa direktive, sprejete na podlagi COD 2013/0025.

Zadnja posodobitev: 5. september 2017Pravno obvestilo