Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2131(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0137/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0137/2014

Συζήτηση :

PV 10/03/2014 - 11
CRE 10/03/2014 - 11

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2014 - 9.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0201

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 496kWORD 147k
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ετήσια έκθεση 2012 για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
P7_TA(2014)0201A7-0137/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2012 (2013/2131(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2012 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 και 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρωτόκολλο (αριθ. 5) περί του καταστατικού της ΕΤΕπ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα εντός του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου(1) ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με τα μέσα επιμερισμό του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα, την θέση που έλαβε επ' αυτού στις 19 Απριλίου 2012(2) και ειδικότερα την γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το από 7ης Φεβρουαρίου 2013 ψήφισμά του σχετικά με την ετήσια έκθεση 2011 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(3) ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Προς μια γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012, στα οποία προβλέπεται ειδικότερα αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕπ κατά 10 δισ. EUR,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης και 28ης Ιουνίου 2013, στα οποία ζητείται η κατάρτιση ενός νέου επενδυτικού σχεδίου για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση της οικονομίας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013, στα οποία ορίζεται ο στόχος της κινητοποίησης όλων των πολιτικών της ΕΕ υπέρ της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα: «Ένα πλαίσιο για τη νέα γενιά καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων» (COM(2011)0662) και «Πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"» (COM(2011)0660),

–  έχοντας υπόψη την αύξηση κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), ιδιαίτερα σε συνάρτηση με το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση σχετικά με την επέκταση της εμβέλειας της ΕΤΑΑ στην περιοχή της Μεσογείου,

–  έχοντας υπόψη το νέο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ που υπεγράφη στις 29 Νοεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1080/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) σχετικά με την εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ για την περίοδο 2007-2013,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 119 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0137/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ ιδρύθηκε μέσω της Συνθήκης της Ρώμης και ότι έχει ως αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 309 της ΣΛΕΕ, προσφεύγοντας στην κεφαλαιαγορά και στους ιδίους της πόρους, να συμβάλλει στην ισόρροπη και απρόσκοπτη ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς με στόχο να συνδράμει στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ένωσης, επιλέγοντας βιώσιμα από οικονομική άποψη έργα στα οποία πρόκειται να επενδύσει η ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο των σημερινών, ιδιαίτερα δυσχερών, κοινωνικών και οικονομικών περιστάσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από δημοσιονομικές περικοπές, πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι πόροι και οι πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της ΕΤΕπ, στο πλαίσιο προσπαθειών διατήρησης της οικονομικής ανάκαμψης και εντοπισμού νέων πηγών ανάπτυξης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ λειτουργεί επίσης ως σκέλος χρηματοδότησης άλλων πηγών επενδύσεων, αλλά και συμπληρωματικά προς αυτές, αντικαθιστώντας ή διορθώνοντας ανεπάρκειες της αγοράς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ βοηθά την ΕΕ να διατηρήσει και να ενισχύσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε παγκόσμια κλίμακα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ θα συνεχίσει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των πολιτικών της ΕΕ και να έχει καταλυτική σημασία για την ανάπτυξή τους, προβλέποντας την συνεχή παρουσία του δημόσιου τομέα, παρέχοντας επενδυτικές δυνατότητες και παράλληλα διασφαλίζοντας τη βέλτιστη δυνατή ενσωμάτωση και υλοποίηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής «ΕΕ 2020»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ, ως βασικό μέσο σταθερότητας, θα επικεντρωθεί στην εκτέλεση αντικυκλικής λειτουργίας, ενεργώντας ως αξιόπιστος εταίρος για βιώσιμα έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και εκτός αυτής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ στηρίζει τους βασικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης και απασχόλησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως οι δομές για την προώθηση της ανάπτυξης, η καινοτομία αιχμής και η ανταγωνιστικότητα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη να ληφθεί μέριμνα για τη διατήρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης ΑΑΑ της ΕΤΕπ, ούτως ώστε να διαφυλαχθεί η πρόσβασή της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές υπό τους βέλτιστους όρους χρηματοδότησης, με επακόλουθο θετικό αντίκτυπο στη διάρκεια ζωής του έργου και στα ενδιαφερόμενα μέρη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δρομολόγησε το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, το οποίο συνίσταται σε ευρύ φάσμα πολιτικών με στόχο την ενίσχυση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, η οποία θα βασίζεται σε αποτελεσματική χρήση των πόρων και θα αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων συγκαταλέγεται στους τρόπους διεύρυνσης του πεδίου δράσης των υφιστάμενων εργαλείων, όπως οι επιχορηγήσεις, και βελτίωσης της συνολικής αποτελεσματικότητας του προϋπολογισμού της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία να αποκατασταθεί ο δανεισμός στο πλαίσιο της οικονομίας και να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επενδύσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεθνή χρηματοδοτικά μέσα προσφέρουν ένα νέο πεδίο δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ όλων των θεσμικών παραγόντων και παρέχουν πραγματικές οικονομίες κλίμακας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες της ΕΤΕπ εκτός της ΕΕ πραγματοποιούνται με σκοπό την υποστήριξη των πολιτικών εξωτερικής δράσης της Ένωσης και πρέπει να συμμορφώνονται με τους στόχους της ΕΕ και να τους προωθούν σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 της ΣΛΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ συμπληρώνονται από ειδικά μέσα που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), τα οποία επικεντρώνονται τόσο στη χρηματοδότηση κινδύνου, προς όφελος των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, όσο και στη μικροχρηματοδότηση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση κεφαλαίου έχει ενισχύσει τον ισολογισμό της ΕΤΕπ, επιτρέποντας τον καθορισμό φιλόδοξων στόχων επιχειρησιακής δανειοδότησης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί ειδικές προσπάθειες για την πραγματοποίηση περισσότερων κοινών παρεμβάσεων (που συνδυάζουν εγγυήσεις του ΕΤΕ με δάνεια της ΕΤΕπ για ΜΜΕ)·

Πλαίσιο πολιτικής και κατευθυντήριες αρχές για παρέμβαση από την ΕΤΕπ

1.  χαιρετίζει την ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ για το 2012 και την επίτευξη του συμφωνηθέντος επιχειρησιακού σχεδίου για τη χρηματοδότηση περίπου 400 έργων σε περισσότερες από 60 χώρες, με χορηγήσεις ύψους 52 δισ. EUR·

2.  χαιρετίζει την έγκριση, εκ μέρους του Συμβουλίου των Διοικητών της ΕΤΕπ, αύξησης κεφαλαίου κατά 10 δισ. EUR, η οποία θα επιτρέψει τη χορήγηση πρόσθετων δανείων ύψους 60 δισ. EUR (που συνιστούν επέκταση των στόχων δανεισμού σε ποσοστό 49 %) για μακροπρόθεσμο δανεισμό έργων στην ΕΕ κατά την περίοδο 2013-2015·

3.  ζητεί από την ΕΤΕπ να διατηρήσει τους προβλεπόμενους στόχους σε σχέση με την πρόσθετη δραστηριότητά της και να αποδεσμεύσει 180 δισ. EUR σε επιπλέον επενδύσεις ανά την ΕΕ για την προαναφερθείσα περίοδο·

4.  υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά έργα στην ΕΕ, υπάρχουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προοπτικές για ορισμένους θεματικούς άξονες προτεραιότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: «δέσμες» σχετικά με την καινοτομία και τις δεξιότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις υποδομές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τις επενδύσεις σε ΜΜΕ, τη συνοχή και την αποτελεσματική χρήση πόρων και ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα)· σημειώνει ότι οι εν λόγω τομείς εστίασης του ενδιαφέροντος έχουν αναγνωριστεί δεόντως στο επιχειρησιακό σχέδιο του Ομίλου ΕΤΕπ για την περίοδο 2013-2015, και χαιρετίζει την εκχώρηση επιπλέον ποσού 60 δισ. EUR για την ενίσχυση της δανειοδοτικής ικανότητας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η υλοποίησή τους·

5.  πιστεύει, ωστόσο, ακράδαντα ότι, στο πλαίσιο αυτών των προτεραιοτήτων ευρέος φάσματος, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις για τη μακροπρόθεσμη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για τη δημιουργία βιώσιμου και ορατού αντίκτυπου στην πραγματική οικονομία και, κατά συνέπεια, ζητεί εν προκειμένω διεξοδική αξιολόγηση, στο πλαίσιο της οποίας θα παρασχεθούν βιώσιμα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη μακροπρόθεσμη απασχόληση που προέκυψε μέσω δανειοδότησης της ΕΤΕπ, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπο της δανειοδότησης αυτής στην οικονομία, σε όλους τους τομείς, μετά το πέρας της οικονομικής κρίσης·

6.  επικροτεί τη δρομολόγηση της Διευκόλυνσης για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΔΑΑ), η οποία θα δώσει στην ΕΤΕπ τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε μεγαλύτερο βάθος τον αντίκτυπο στον τομέα της απασχόλησης και της ανάπτυξης των έργων που χρηματοδοτεί·

7.  ζητεί από την ΕΤΕπ να συνεχίσει να στηρίζει τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της ΕΕ για οικονομική και κοινωνική συνοχή, ανάπτυξη και απασχόληση, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, δράση για το κλίμα και αποδοτική χρήση των πόρων μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης νέων χρηματοδοτικών και μη μέσων που θα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες ανεπάρκειες της αγοράς όσο και τις περισσότερο μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας της ΕΕ·

8.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να διαπραγματευτεί και να συνάψει μνημόνια συνεννόησης με περιφερειακές τράπεζες ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες όπου δραστηριοποιείται και η ίδια, με σκοπό την προώθηση συνεργειών, τον επιμερισμό των κινδύνων και του κόστους και τη διασφάλιση επαρκούς δανειοδότησης προς την πραγματική οικονομία·

9.  θεωρεί ότι το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση συνιστά σημαντική αλλά όχι αποτελεσματική απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, σημειώνοντας ότι η αύξηση κεφαλαίου της ΕΤΕπ και η διευρυμένη προσφυγή στα κοινά μέσα επιμερισμού του κινδύνου Επιτροπής-ΕΤΕπ, σε συνδυασμό με τις συνέργειες μεταξύ των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ, είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχία του Συμφώνου·

10.  ζητεί από την ΕΤΕπ να εστιάσει κατά προτεραιότητα τη χρηματοδότησή της σε μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική μεγέθυνση·

11.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει, από κοινού με την ΕΤΕπ, έκθεση σχετικά με τις δυνατότητες και τις στοχοθετημένες προτεραιότητες που πρέπει να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική χρήση των πόρων, την ψηφιακή οικονομία, την έρευνα και την καινοτομία, και τις ΜΜΕ· βάσει της ως άνω έκθεσης, ζητεί να διεξαχθεί πολιτικός διάλογος στο Κοινοβούλιο με την συμμετοχή των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·

12.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση χωρών υπαγόμενων σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος) παρέμεινε χαμηλή κατά τη διάρκεια του 2012, καθώς αντιπροσώπευε μόλις το +/- 5% των συνολικών επενδύσεων της ΕΤΕπ· σημειώνει ότι οι επενδυτικοί στόχοι της ΕΤΕπ σε χώρες υπαγόμενες σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, για το 2013, αντιστοιχούν σε 5 δισ. EUR από τον συνολικό στόχο της ΕΕ που ανέρχεται σε ύψος 62 δισ. EUR·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ τηρεί μια πολιτική αποφυγής, κατά κάποιον τρόπο, των κινδύνων κατά τη δανειοδότησή της, περιορίζοντας κατά συνέπεια το εύρος των πιθανών δανειστών που πληρούν τις προϋποθέσεις δανεισμού της ΕΤΕπ και θέτοντας έτσι εμπόδια στην προστιθέμενη αξία των δανείων·

14.  απαιτεί να αυξήσει η ΕΤΕπ την εσωτερική της ικανότητα ανάληψης κινδύνου, διασφαλίζοντας ότι τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου που διαθέτει προσαρμόζονται στο ισχύον περιβάλλον·

15.  αναγνωρίζει ότι είναι θεμελιώδους σημασίας για την ΕΤΕπ να διατηρήσει την πιστοληπτική της αξιολόγηση ΑΑΑ, ούτως ώστε να διαφυλαχθεί η οικονομική της ευρωστία και ικανότητα διοχέτευσης χρημάτων στην πραγματική οικονομία· παροτρύνει ωστόσο την ΕΤΕπ να εξετάσει, από κοινού με το ΕΤΕ, τη δέσμευσή της για περισσότερες δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους, προκειμένου να εγγυηθεί μια εύλογη προοπτική κόστους-ωφέλειας·

16.  διαπιστώνει την αύξηση των στόχων εξειδικευμένης δραστηριότητας υψηλότερου κινδύνου της ΕΤΕπ σε 6 δισ. EUR το 2013, την αύξηση της χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες επιμερισμού του κινδύνου και πιστωτικής ενίσχυσης σε 2,3 δισ. EUR, καθώς και την πρόσφατη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (GFI), η οποία διευκολύνει την πρόσβαση καινοτόμων εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης στη χρηματοδότηση·

17.  ζητεί από την ΕΤΕπ να αυξήσει τη δραστηριότητά της στο πλαίσιο της εντολής χορήγησης κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (RCM) και της εντολής του ενδιάμεσου μηχανισμού για την ανάπτυξη (MFG) που παρέχεται από την ΕΤΕπ στο ΕΤΕ·

18.  επικροτεί την αύξηση εκ μέρους του ΕΤΕ της χρηματοδοτούμενης από την ΕΤΕπ εντολής χορήγησης κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου κατά 1 δισ. EUR, το οποίο επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε ενδιάμεση χρηματοδότηση υψηλότερου κινδύνου στο πλαίσιο των κοινών ενεργειών ΕΤΕπ-ΕΤΕ για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν τα νέα σχέδια καινοτομίας και ανάπτυξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους·

19.  ζητεί από την ΕΤΕπ να επιδεικνύει περισσότερο προορατική συμπεριφορά κατά την παροχή της τεχνικής της εμπειρογνωμοσύνης σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης σε όλα τα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι η παροχή συμβουλών τεχνικoύ και οικονομικoύ περιεχομένου συνιστά αποτελεσματικό μέσο συνδρομής στην υλοποίηση των έργων και επίσπευσης των εκταμιεύσεων και των πραγματικών επενδύσεων· πιστεύει, κατά συνέπεια, ότι η εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ πρέπει να αυξηθεί και να καταστεί διαθέσιμη στα αρχικά στάδια έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και την ΕΤΕπ και σε εκ των προτέρων εκτιμήσεις έργων μεγάλης κλίμακας, μεταξύ άλλων και με χρήση του μέσου JASPERS (Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη των έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες)·

20.  παροτρύνει την ΕΤΕπ όπως, στο ισχύον πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από υπερβολικά χαμηλά ποσοστά απορρόφησης σε πολλά κράτη μέλη, ενισχύσει τις προσπάθειες για την υποστήριξη της ικανότητας απορρόφησης των πόρων της ΕΕ από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, με την περαιτέρω ανάπτυξη πρόσθετων κοινών μέσων επιμερισμού του κινδύνου και με την προσαρμογή των υφιστάμενων μέσων που χρηματοδοτούνται ήδη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

21.  ζητεί από τα κράτη μέλη, όπου ενδείκνυται, να συνεργαστούν με την Επιτροπή ως προς τη χρήση μέρους των χορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων, ώστε να επιμεριστεί ο πιστωτικός κίνδυνος για την ΕΤΕπ και να παρασχεθούν δανειακές εγγυήσεις για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, αποδοτική χρήση των πόρων και ενεργειακή απόδοση, στρατηγικές υποδομές και πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ·

22.  εκτιμά το γεγονός ότι αχρησιμοποίητοι διαρθρωτικοί πόροι μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν ως ειδικό εγγυητικό κεφάλαιο για δανειοδότηση εκ μέρους της ΕΤΕπ, ιδιαίτερα στην Ελλάδα·

23.  σημειώνει ότι το 2012 η Τράπεζα ενέκρινε δάνεια για διαρθρωτικά προγράμματα (ΔΔΠ) αξίας 2,2 δισ. EUR, παρέχοντας στήριξη σε πολυάριθμα μικρά και μεσαία έργα σύμφωνα με τις προτεραιότητες της πολιτικής για τη συνοχή σε διάφορους τομείς·

24.  ζητεί από την ΕΤΕπ να αναπτύξει, υπό το πρίσμα των διαφορετικών οικονομικών και χρηματοδοτικών συνθηκών που επικρατούν εντός της ΕΕ, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, επενδυτικά σχέδια με γνώμονα τα αποτελέσματα, τα οποία θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα σε προτεραιότητες εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις οριζόντιες προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης που καταρτίζεται από την Επιτροπή και του ευρωπαϊκού εξαμήνου για την οικονομική διακυβέρνηση·

25.  ενθαρρύνει την Τράπεζα να διερευνήσει τις δυνατότητες επέκτασης της δραστηριοποίησής της μέσω προορατικής συμμετοχής σε συμφωνίες εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών·

26.  σημειώνει τη φθίνουσα τάση σε σχέση με τον αριθμό των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά το πέρας αυτής, και υπενθυμίζει, ταυτόχρονα, τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στις επενδύσεις, ιδίως στα δίκτυα μεταφορών και στην έρευνα και την καινοτομία· διαπιστώνει ότι, παρόλο που η αγορά ΣΔΙΤ της ΕΕ παρουσιάζει αυξημένη αξία, καταγράφει σημαντικά λιγότερες πράξεις·

27.  πιστεύει ότι οι κρατικές εγγυήσεις συνιστούν πολύτιμα μέσα για την αντιμετώπιση των ατελειών της αγοράς, οι οποίες ενδέχεται να προκαλούν καθυστέρηση στην υλοποίηση προγραμμάτων και έργων ΣΔΙΤ· με βάση την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ στον τομέα αυτόν, ζητεί την αύξηση της συμμετοχής της στις δανειακές εγγυήσεις που παρέχονται στις ΣΔΙΤ μέσω των κρατικών εγγυήσεων·

28.  πιστεύει, επιπλέον, ότι η συμβουλευτική ικανότητα της ΕΤΕπ, η οποία βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτηθεί στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Εμπειρογνωμοσύνης για τις ΣΔΙΤ (EPEC), θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παροχή στοχευμένης τεχνικής και εξειδικευμένης συνδρομής σε κυβερνητικό επίπεδο, και όπου χρειάζεται επίσης σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι κατάλληλες εκτιμήσεις σχετικά με τα οφέλη συμμετοχής μιας κρατικής εγγύησης σε ένα πρόγραμμα ΣΔΙΤ·

29.  υπενθυμίζει τη δρομολόγηση, το 2012, από την ΕΤΕπ και την Επιτροπή, και με την υποστήριξη των κρατών μελών, της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της χρηματοδότησης έργων βασικών υποδομών μέσω της προσέλκυσης θεσμικών επενδυτών·

30.  επικροτεί την πρώτη εξαμηνιαία έκθεση της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων, στην οποία γίνεται λόγος για την έγκριση εννέα έργων σε έξι χώρες· ζητεί να συνεχιστεί και να αυξηθεί η χρήση τέτοιων ομολόγων και να επανεξετάζεται τακτικά η αποτελεσματικότητά τους, έτσι ώστε να τονωθούν οι βιώσιμες επενδύσεις σε χρεωστικά μέσα που διοχετεύουν ιδιωτικά κεφάλαια στα αναγκαία έργα μεταφορών, ενέργειας και υποδομής ΤΠΕ, ιδίως σε όσα έχουν διασυνοριακή διάσταση· πιστεύει, ωστόσο, ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να αξιολογεί καλύτερα τα έργα στα οποία επιθυμεί να επενδύσει, αξιολογώντας επίσης τον βαθμό ασφαλείας και κινδύνου των έργων αυτών· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ προβλέπει την παροχή 230 εκατ. EUR προς υποστήριξη της δραστηριότητας πιστωτικής ενίσχυσης της ΕΤΕπ, για επενδύσεις σε υποδομές στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των επικοινωνιών·

31.  απαιτεί να ενημερωθεί για τα επιλεγμένα έργα με τον ενδεδειγμένο τρόπο και εν ευθέτω χρόνω·

32.  σημειώνει με ανησυχία ότι εξακολουθούν να υπάρχουν βασικές προκλήσεις (π.χ. συγκεκριμενοποίηση του ενδιαφέροντος σε δεσμεύσεις, περιορισμένη εμπειρία των αναθετουσών αρχών σε σχέση με τα ομόλογα, δισταγμός ως προς την ανάληψη δέσμευσης από θεσμικούς επενδυτές, ανησυχία των χορηγών σχετικά με το κόστος)· καλεί την Τράπεζα να αξιολογήσει κατάλληλα τη δυνατότητα κοινών επενδύσεων με την έγκαιρη σύναψη συμφωνιών για ομόλογα, προκειμένου να καθησυχαστούν οι επενδυτές και οι χορηγοί· ζητεί από την ΕΤΕπ να διασφαλίσει ότι η πρωτοβουλία για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων θα είναι συνεπής με τον μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για το κλίμα, δηλαδή την έμφαση σε υποδομές χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

33.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη χαμηλή απόδοση του έργου Castor· απαιτεί να παράσχει η Τράπεζα λεπτομερή στοιχεία ως προς την ορθότητα της δέουσας επιμέλειας που επέδειξε και να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το εάν στις γεωλογικές μελέτες που διεξήχθησαν αναφερόταν η πιθανότητα σεισμού, ποιο ήταν το σχετικό ποσοστό και πώς αντιμετωπίστηκε·

34.  αναμένει την τελική έκθεση αξιολόγησης όσον αφορά την πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων, η οποία προβλέπεται να υποβληθεί το 2015·

35.  χαιρετίζει τη νέα ενεργειακή πολιτική της ΕΤΕπ που εισάγει νέα κριτήρια για τον δανεισμό στον τομέα της ενέργειας, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και τις τρέχουσες επενδυτικές τάσεις· απαιτεί να δημοσιοποιούνται και να αναλύονται σε ετήσια βάση οι επενδύσεις της ΕΤΕπ στην ενέργεια, καταδεικνύοντας τις πηγές ενέργειας που υποστηρίζονται από την ΕΤΕπ· επιθυμεί, ωστόσο, να τονίσει ότι η πολιτική επενδύσεων της ΕΤΕπ θα πρέπει να εστιάζει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε βιώσιμα έργα· υπενθυμίζει, ωστόσο, την ανάγκη για παρουσίαση ενός συνολικού σχεδίου σταδιακής κατάργησης της δανειοδότησης για παραγωγή ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές·

36.  επικροτεί την καθιέρωση, εκ μέρους της ΕΤΕπ, ενός νέου προτύπου επιδόσεων εκπομπών, το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλα τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ορυκτών καυσίμων, ούτως ώστε να αποκλείονται επενδύσεις με προβλεπόμενες εκπομπές άνθρακα που θα υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο· ζητεί από το Συμβούλιο της ΕΤΕπ να θέσει το πρότυπο επιδόσεων εκπομπών υπό διαρκή αξιολόγηση και να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης περισσότερο περιοριστικών δεσμεύσεων στο μέλλον·

37.  καλεί επειγόντως την Τράπεζα όπως, έχοντας υπόψη την δέσμη μέτρων για το κλίμα στον ορίζοντα 2030, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων στον τομέα της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, εντείνει τις προσπάθειές της για επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα και εκπονήσει πολιτικές που να οδηγούν σε πιο φιλόδοξους στόχους για το κλίμα· ζητεί από την ΕΤΕπ να διενεργήσει κλιματολογική αξιολόγηση και επανεξέταση όλων των δραστηριοτήτων της εντός του 2014, με στόχο μια ανανεωμένη πολιτική προστασίας του κλίματος, π.χ. μέσα από αξιολόγηση των έργων καθώς και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ώστε να συνδυαστούν έξυπνα οι τομεακές πολιτικές για βασικούς τομείς· καλεί την ΕΤΕπ να επισυνάψει την εν λόγω αξιολόγηση στην επόμενη ετήσια έκθεσή της·

38.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση επενδύσεων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σε υποδομές ενέργειας και στη στήριξη έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη στόχων της κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ· υπενθυμίζει το ψήφισμα του 2007, με το οποίο το Κοινοβούλιο ζητά να δοθεί τέλος στη δημόσια χρηματοδότηση για έργα ορυκτών καυσίμων και να πραγματοποιηθεί μετάβαση στη ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Επιτροπή και σύμφωνα με τους ενωσιακούς και τους διεθνείς στόχους για την αλλαγή του κλίματος και σύμφωνα με τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα, θα πρέπει να επικαιροποιήσει τη στρατηγική της για την κλιματική αλλαγή όσον αφορά τις χρηματοδοτικές δραστηριότητές της, πριν από τα τέλη του 2015·

39.  καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη της όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

40.  απαιτεί να εφαρμόσει η ΕΤΕπ τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την υδροηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Φράγματα καθώς και το Πρωτόκολλο Αξιολόγησης της Βιωσιμότητας της Υδροηλεκτρικής Ενέργειας (HSAP), γεγονός που συνεπάγεται επενδύσεις μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες οι χώρες έχουν θέσει σε εφαρμογή νομικό πλαίσιο για τη θέσπιση μηχανισμών (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών «no go»), ότι θα πραγματοποιηθεί η δέουσα αξιολόγηση, πρόληψη, μετριασμός και παρακολούθηση των αρνητικών επιπτώσεων στα οικοσυστήματα και στις τοπικές κοινωνίες, καθώς και ότι τα έργα δεν θα πρέπει να διεξάγονται κοντά ή εντός προστατευόμενων περιοχών ή σε ποτάμια που βρίσκονται σε καλή οικολογική κατάσταση·

41.  καλεί την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει με προσοχή στα έργα της το όραμα και τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 «Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο»·

Ενίσχυση του εύρους στήριξης των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης

42.  υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θεωρούνται η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ και ο βασικός κινητήριος μοχλός της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και απασχόλησης, καθώς σε αυτές αντιστοιχεί ποσοστό άνω του 80% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα·

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίδεται (στο πλαίσιο της αύξησης της δανειοδοτικής δραστηριότητας στην ΕΕ) στην παροχή βοήθειας για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και, ως εκ τούτου, χαιρετίζει τον στόχο του Ομίλου ΕΤΕπ για το 2013 που αφορά την έγκριση δανείων ύψους άνω των 19 δισ. EUR προς ΜΜΕ στο εσωτερικό της ΕΕ·

44.  καλεί επίσης το Συμβούλιο όπως, στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήσει άμεσα για κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ και ενσωματώσει πόρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που προορίζονται για τις ΜΜΕ, λαμβάνοντας συγχρόνως αποφασιστικότερα μέτρα για την υλοποίηση της συνεργασίας με την ΕΚΤ, προκειμένου να μειωθούν οι δυσκολίες χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ· επισημαίνει ότι σε διάφορα κράτη μέλη το κύριο πρόβλημα συνίσταται στο γεγονός ότι ο κατακερματισμός των χρηματοπιστωτικών αγορών οδηγεί σε έλλειψη χρηματοδότησης και σε μεγαλύτερο χρηματοδοτικό κόστος, ιδίως για τις ΜΜΕ· ζητεί οι προσπάθειες τη ΕΤΕπ να στραφούν προς την ανασυγκρότηση των αγορών, έτσι ώστε να προαχθούν η χρηματοδότηση των ΜΜΕ, η επιχειρηματικότητα, οι εξαγωγές και η καινοτομία, τα οποία είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη·

45.  χαιρετίζει την ενίσχυση του τραπεζικού δανεισμού προς τις ΜΜΕ μέσω της αναζωογόνησης της αγοράς τιτλοποίησης δανείων για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας ABS του Ομίλου ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να προβεί σε ανάλυση της αγοράς με στόχο την καλύτερη προσαρμογή της εν λόγω πρωτοβουλίας στις ανάγκες των ενδιαφερομένων· χαιρετίζει την ενίσχυση της πιστωτικής ικανότητας του ΕΤΕ μέσα από την αύξηση του κεφαλαίου και την εντολή, και καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να οριστικοποιήσουν τη διαδικασία έως τις αρχές του επόμενου έτους·

46.  στηρίζει τις πρωτοβουλίες του Ομίλου ΕΤΕπ για καινοτόμες χρηματοδοτήσεις ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης μέσω της δημιουργίας χρηματοδοτικών μέσων για τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και COSME, μέσων επιμερισμού του κινδύνου (ΜΕΚ), προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι τράπεζες στο να παρέχουν χρηματοδοτικούς πόρους μέσω δανείων και εγγυήσεων και να διασφαλισθεί η παροχή μακροπρόθεσμων κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου·

47.  υποστηρίζει την κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής και της ΕΤΕπ για τις ΜΜΕ, στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, με χρήση των διαθέσιμων στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME και «Ορίζοντας 2020» πόρων της ΕΕ, καθώς και ενός οριακού ποσού 8,5 δισ. EUR για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) με σκοπό την εξασφάλιση πρόσθετου δανεισμού των ΜΜΕ·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των κοινών μέσων μέσω των κονδυλίων τους που προέρχονται από τα ΕΔΕΤ, προκειμένου να στηρίξουν την αύξηση της δανειοδότησης προς τις ΜΜΕ στην επικράτειά τους, ενισχύοντας έτσι τα συνολικά αποτελέσματα μόχλευσης·

49.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να επεκτείνει την πρωτοβουλία χρηματοδότησης του εμπορίου· θεωρεί ότι ο εν λόγω μηχανισμός εγγυήσεων για τις ΜΜΕ έχει καίρια σημασία και θα πρέπει να διευρυνθεί σε κλίμακα ΕΕ, όπου κρίνεται περισσότερο απαραίτητο· ζητεί από την ΕΤΕπ να αναπτύξει το δικό της πρόγραμμα διευκόλυνσης του εμπορίου· καλεί την ΕΤΕπ, ως πρώτο βήμα, να θεσπίσει μέτρα που θα εξασφαλίζουν την προσφορά των εγγυήσεων που χρειάζονται οι επιχειρήσεις ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως το εξαγωγικό δυναμικό τους·

50.  στηρίζει την εστίαση της ΕΤΕπ στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και ζητεί από τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τα κοινά μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για επιμερισμένη διαχείριση, όπως το πρόγραμμα JEREMIE, και τα περιφερειακά συστήματα ταμείων που παρέχουν χρηματοδοτήσεις συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο και αποπληρωμής χρέους σε τοπικές ΜΜΕ·

51.  χαιρετίζει την εκ των υστέρων αξιολόγηση του μεσοπρόθεσμου δανεισμού της ΕΤΕπ προς τις ΜΜΕ στην ΕΕ για την περίοδο 2005-2011· αναγνωρίζει ότι σε αυτόν τον τομέα, κατά την περίοδο 2005-2012, η ΕΤΕπ ενέκρινε τη χορήγηση δανείων ύψους 64 δισ. EUR προς περίπου 370 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός της ΕΕ των 27· επισημαίνει ότι μέχρι το τέλος του 2012, κονδύλι 53 δισ. EUR από τα προαναφερθέντα 64 δισ. EUR εκταμιεύτηκαν προς αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία, με τη σειρά τους, προέβησαν στη χορήγηση περίπου 48 δισ. EUR σε ΜΜΕ μέσω περίπου 300 000 υποδανείων·

52.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση, ο μεσοπρόθεσμος δανεισμός από την ΕΤΕπ προς τις ΜΜΕ (μέσω του προϊόντος L4SME) ήταν συνεπής με τους στόχους της ΕΕ· ζητεί, ωστόσο, καλύτερη αξιολόγηση της συμπληρωματικότητας του προϊόντος της ΕΤΕπ και των συνδυασμών διαφόρων πολιτικών σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η καταλληλότητα των δράσεων· ζητεί από την ΕΤΕπ να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την ενίσχυση των αποτελεσμάτων του L4SME ώστε να μπορέσει να κινητοποιηθεί για την κάλυψη συγκεκριμένων ελλείψεων, αντί να χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα ΜΜΕ, βελτιστοποιώντας έτσι τη συμβολή της ΕΤΕπ στην ανάπτυξη και την απασχόληση·

53.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι, κατά την υπό εξέταση περίοδο, τα δάνεια της ΕΤΕπ είχαν «σχετικό» αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση αλλά μεγάλες διακυμάνσεις ανά χώρα (μόλις το 1/3 των ΜΜΕ απέδωσε την αύξηση του κύκλου εργασιών του στη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ)· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα δάνεια της ΕΤΕπ συνέβαλαν στη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης· επισημαίνει ότι ο σχετικός αντίκτυπος στην ανάπτυξη και την απασχόληση βρέθηκε ότι ήταν μεγαλύτερος στα νέα κράτη μέλη· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η υπό εξέταση περίοδος περιελάμβανε τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, ενώ η σχετικά μέτριο επίπεδο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας επιτεύχθηκε παρά το πλαίσιο των μειούμενων επιπέδων απασχόλησης·

54.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για τη στήριξη των «πρωτοπόρων» ΜΜΕ και όχι για χρηματοδότηση με σκοπό την κάλυψη ανεπαρκειών· σημειώνει, ωστόσο, ότι ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% των ΜΜΕ που έλαβαν χρηματοδότηση ήταν εταιρείες με λιγότερους από 50 εργαζομένους, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ΕΤΕπ προσεγγίζει τις μικρότερες από τις ΜΜΕ·

55.  ζητεί από την ΕΤΕπ να εφαρμόσει στο έπακρο τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την αποτελεσματικότερη στόχευση των δικαιούχων χρηματοδότησης·

56.  καλεί την ΕΤΕπ να προσδιορίσει και να επιλέξει έργα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας και υψηλότερου κινδύνου, ιδίως από νεοσύστατες επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ομίλους επιχειρήσεων, ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που ασχολούνται με έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών προτεραιότητας·

57.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί το επίπεδο ενημέρωσης και κατανόησης των δυνητικών επενδυτών και των δικαιούχων ως προς την ύπαρξη καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων· ενθαρρύνει τη χάραξη επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της προβολής των διαφόρων δράσεων που αναλαμβάνει η ΕΕ, με χρήση αυτών των νέων χρηματοδοτικών μέσων, μέσω της ΕΤΕπ· τονίζει περαιτέρω ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ευρεία και συστηματική πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το έργο, καθώς και η μεγαλύτερη συμμετοχή των δικαιούχων του έργου και της τοπικής κοινωνίας των πολιτών, που θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ·

58.  καλεί την ΕΤΕπ να καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης για την απλούστευση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην πληροφόρηση και τη χρηματοδότηση, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γραφειοκρατικές διαδικασίες που συνδέονται με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση·

59.  υπενθυμίζει ότι ο μεσοπρόθεσμος δανεισμός αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 20% του συνολικού ετήσιου δανεισμού της ΕΤΕπ·

60.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο τομέα υπάρχει σημαντικός αριθμός εκκρεμών ζητημάτων που παραμένουν άλυτα, όπως η έλλειψη διαφάνειας (ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους), η δυσκολία αξιολόγησης του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των δανείων (με αποτέλεσμα την εσφαλμένη στόχευση) και η εξάρτηση - μέσω της εξωτερικής ανάθεσης αρμοδιοτήτων - από ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς φορείς για τον έλεγχο της δέουσας επιμέλειας· καλεί επειγόντως την Τράπεζα να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με την προσέγγιση που επέλεξε για την επίλυση των προβλημάτων αυτών και ζητεί να καταρτιστεί από την ΕΤΕπ, από κοινού με την Επιτροπή, αυστηρός κατάλογος κριτηρίων επιλογής των εν λόγω ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών φορέων, διαθέσιμος στο κοινό·

61.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να προβεί σε επικαιροποιημένη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση του πώς επηρέασε η χρηματοπιστωτική κρίση τους τελικούς αποδέκτες των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ και σε ενδελεχή εκτίμηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην τρέχουσα κατάσταση των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που χρησιμοποιεί η ΕΤΕπ τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ·

62.  ζητεί από την ΕΤΕπ να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου της που περιλαμβάνει εντός του 2013 τη δημιουργία περίπου 500 χιλιάδων θέσεων απασχόλησης μέσω της δανειοδότησης υποδομών, την εξασφάλιση αποδοτικής χρήσης των πόρων και την εκτέλεση έργων στον τομέα της οικονομίας της γνώσης·

63.  διαπιστώνει ότι, λόγω του δύσκολου οικονομικού κλίματος και των αυστηρότερων συνθηκών που επικρατούν στις πιστωτικές αγορές, οι χρηματοδοτικοί περιορισμοί που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την απασχόληση των νέων και να περιορίζουν τις δυνατότητες βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης·

64.  θεωρεί ότι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την απασχόληση των νέων (με όγκο δανειοδοτήσεων 6 δισ. EUR), το οποίο περιλαμβάνει τα υποπρογράμματα «Θέσεις εργασίας για τη νεολαία» και «Επένδυση στις δεξιότητες» είναι υψίστης σημασίας για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων· χαιρετίζει την ενδιάμεση έκθεση για την εκτέλεση του προγράμματος που παρουσιάζει τα σημαντικά επιτεύγματα σε αυτόν τον τομέα, όπως τα 4,9 δισ. EUR που δόθηκαν υπό μορφή δανείων μέσω του υποπρογράμματος «Επένδυση στις δεξιότητες» και τα 2,7 δισ. EUR που δόθηκαν στο πλαίσιο του πυλώνα «Θέσεις εργασίας για τη νεολαία»· αναγνωρίζει την έγκαιρη επίτευξη των στόχων της·

65.  υποστηρίζει τον στόχο της Τράπεζας για περαιτέρω μεγιστοποίηση των στοχευμένων δανειοδοτήσεων σε ΜΜΕ προκειμένου να εδραιωθεί σαφής σύνδεση μεταξύ του δανεισμού της ΕΤΕπ και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης για τους νέους·

66.  καλεί την Τράπεζα να διευρύνει το πεδίο δράσης της και να χρησιμοποιήσει πρόσθετα μέσα προκειμένου να παράσχει εφαρμόσιμα κίνητρα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους νέους, ιδίως σε κράτη μέλη με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων·

Συμβολή της ΕΤΕπ στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ

67.  ζητεί από την ΕΤΕπ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εντολή της ΕΤΕπ για δράσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποστηρίξει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σχεδιάζεται από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης·

68.  χαιρετίζει την εγγύηση της ΕΕ για εξωτερικό δανεισμό που παρέχεται στην ΕΤΕπ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίου μεγέθους με την σημερινή, η οποία καθορίζεται στο ανώτατο ποσό των 30 δισ. EUR (διαιρεμένη σε μια γενική εντολή ύψους 27 δισ. EUR και σε μια προαιρετική της τάξης των 3 δισ. EUR, η οποία υπόκειται σε ενδιάμεση αξιολόγηση) για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο, μέσω επανεισροών από μη χρησιμοποιηθείσες ενέργειες του FEMIP (Ευρωμεσογειακός φορέας επενδύσεων και εταιρικής σχέσης) που χρονολογούνται πριν από το 2007·

69.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) να καταρτίσει ειδική έκθεση σχετικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ και την ευθυγράμμισή τους με τις πολιτικές της ΕΕ πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ, καθώς επίσης να συγκρίνει την προστιθέμενη αξία όσον αφορά τους ίδιους πόρους που χρησιμοποιεί η ΕΤΕπ· ζητεί επιπλέον από το Ελεγκτικό Συνέδριο να διαφοροποιήσει την ανάλυσή του ως προς τις εγγυήσεις που παρέχει ο προϋπολογισμός της ΕΕ, την επενδυτική διευκόλυνση που διασφαλίζει το ΕΤΑ, τις διάφορες μορφές συνδυασμού που χρησιμοποιούνται στο Καταπιστευματικό Ταμείο Υποδομών ΕΕ-Αφρικής, το ταμείο επενδύσεων της Καραϊβικής και την επενδυτική διευκόλυνση για τον Ειρηνικό και τη χρήση επανεισροών για τις εν λόγω επενδύσεις·

70.  χαιρετίζει τις διατάξεις περί αυξημένης ευελιξίας που προβλέπονται στο πλαίσιο της νέας εντολής εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να μεγιστοποιήσει την υποστήριξή της για τις πολιτικές και τους στόχους της ΕΕ·

71.  ζητεί από την ΕΤΕπ να προβεί σε περισσότερο ευέλικτη χρήση του Ταμείου Εγγυήσεων και να επικεντρωθεί περαιτέρω σε δανεισμό ιδίου κινδύνου, επεκτείνοντας το πεδίο των δραστηριοτήτων της όσον αφορά τα έργα που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από τράπεζες· επιμένει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προβολής στους τελικούς δικαιούχους των έργων της, τα οποία λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη·

72.  επισημαίνει ότι οι χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο και η ανατολική και νότια γειτονία αποτελούν τις κατεξοχήν περιοχές προτεραιότητας της ΕΤΕπ· τονίζει, ιδιαίτερα, την ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη των διαδικασιών δημοκρατικής και οικονομικής μετάβασης που ακολούθησαν την Αραβική Άνοιξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την οικονομική ανάκαμψη των χωρών του Νότου και των χωρών εταίρων της Ανατολικής Ευρώπης· διαπιστώνει με ικανοποίηση την εστίαση στις ΜΜΕ και στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση·

73.  υποστηρίζει, στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, τη σταδιακή ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων από κοινού με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όπως προϊόντα που αποτελούν συνδυασμό επιχορηγήσεων της ΕΕ, δανείων και μέσων επιμερισμού του κινδύνου, με σκοπό την προσέγγιση νέων κατηγοριών επιχειρήσεων· ζητεί να οριστούν βέλτιστες πρακτικές και σαφώς καθορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χρήση των εν λόγω μέσων που θα συνοδεύονται από σαφείς όρους υποβολής εκθέσεων, παρακολούθησης και ελέγχου· ζητεί την οριστικοποίηση της πολιτικής των χορηγήσεων·

74.  ως εκ τούτου, αναμένει ότι η έκθεση διακυβέρνησης σχετικά με την εφαρμογή της πλατφόρμας συνεργασίας με διεθνή χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό τον συνδυασμό των μέσων θα περιλαμβάνει λεπτομερείς και συνεπείς πληροφορίες εν προκειμένω και θα διασφαλίζει έναν ικανοποιητικό ρόλο για την ΕΤΕπ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των χρηματοδοτικών διευκολύνσεων στο πλαίσιο της πλατφόρμας συνεργασίας για τον συνδυασμό των μέσων·

75.  χαιρετίζει τη στήριξη της ΕΤΕπ προς έργα σε διάφορους τομείς της ενέργειας που στοχεύουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί συνοχή με τις νέες εξελίξεις στις πολιτικές της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο της ανανεωμένης ενεργειακής πολιτικής της, να συνεχίσει την στήριξη, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, έργων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τις βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προετοιμάζοντας με αυτόν τον τρόπο το έδαφος για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

Συνεργασία της ΕΤΕπ με άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς

76.  υπενθυμίζει ότι η διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ (Επιτροπή και ΕΤΕπ) και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη των δραστηριοτήτων·

77.  χαιρετίζει το επικαιροποιημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ που υποδεικνύει την πρόθεση της ΕΕ για ενίσχυση του επιπέδου συντονισμού και συνεργασίας αυτών των δύο μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να διαπραγματευτεί και να συνάψει μνημόνια συνεννόησης με περιφερειακές τράπεζες ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες όπου δραστηριοποιείται και η ίδια, με σκοπό την προώθηση συνεργειών, τον επιμερισμό των κινδύνων και του κόστους και τη διασφάλιση επαρκούς δανειοδότησης προς την πραγματική οικονομία·

78.  καλεί αμφότερους τους οργανισμούς να προβούν στον καλύτερο δυνατό επιχειρησιακό συντονισμό, από άποψη συμπληρωματικότητας και καταμερισμού των καθηκόντων, προκειμένου να αναζητούνται συστηματικά οι καλύτερες ευκαιρίες και συνέργειες και να εντοπίζεται η βέλτιστη μόχλευση για την υποστήριξη και υλοποίηση των στόχων της πολιτικής της ΕΕ, με παράλληλη τήρηση των αντίστοιχων συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ιδιαιτεροτήτων·

79.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ και την ΕΤΑΑ να ενισχύσουν, σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο (εκ των προτέρων αξιολόγηση ή στάδιο προσδιορισμού των δράσεων), την εμπειρογνωμοσύνη, τις στρατηγικές και προγραμματικές προσεγγίσεις τους στους διάφορους τομείς παρέμβασης και, ιδίως, τη συνεργασία τους σε σχέση με τα μέσα διαχείρισης κινδύνων (οικονομικών, λειτουργικών κινδύνων ή κινδύνων ανά χώρα) με σκοπό την αύξηση της εποπτείας των κινδύνων·

80.  χαιρετίζει το νέο κοινό σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2012 μεταξύ της ΕΤΕπ, της ΕΤΑΑ και του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας με στόχο τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης και της ανάπτυξης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο δράσης προβλέπει κοινή ανάληψη δεσμεύσεων ύψους άνω των 30 δισ. EUR για την περίοδο 2013-2014· καλεί την ΕΤΕπ να αναλάβει δέσμευση για τουλάχιστον 20 δισ. EUR, κατά τα συμφωνηθέντα·

81.  επαναλαμβάνει την πρότασή του να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέλος της ΕΤΕπ·

Πλαίσιο διακυβέρνησης, συμμόρφωσης και ελέγχου της ΕΤΕπ

82.  ζητεί από την ΕΤΕπ και άλλους συνδεδεμένους εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς να βελτιώσουν περαιτέρω τους μηχανισμούς διακυβέρνησής τους, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης συστημάτων διεξοδικής και ορθής παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και ελέγχου·

83.  χαιρετίζει την εκ νέου δέσμευση της ΕΤΕπ για διαφάνεια μέσω της συμμετοχής της στην πρωτοβουλία για τη διαφάνεια της διεθνούς βοήθειας (ΠΔΔΒ)·

84.  ζητεί από την Τράπεζα να διασφαλίσει την πλήρη ανεξαρτησία και τη βιώσιμη λειτουργία του μηχανισμού υποβολής καταγγελιών της·

85.  ζητεί από την ΕΤΕπ να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της σύμβασης του Aarhus και να δημιουργήσει ένα δημόσιο μητρώο εγγράφων, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες της ΕΕ· ζητεί από την Τράπεζα να τηρήσει τη δέσμευσή της και να δημοσιοποιεί το μητρώο, αρχής γενομένης από το 2014·

86.  ζητεί η επόμενη ετήσια έκθεση να συνοδεύεται από ένα σύνολο εγκάρσιων δεικτών επιδόσεων σχετικά με τον αντίκτυπο των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων στους κύριους τομείς παρεμβάσεων της ΕΤΕπ, το αναμενόμενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, κατά περίπτωση, και τη μεταφορά των οικονομικών πλεονεκτημάτων στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα·

87.  επαναλαμβάνει και τονίζει την ευθύνη της Τράπεζας για την ενίσχυση του επιπέδου διαφάνειας κατά την επιλογή των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εταίρων για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και όσον αφορά τους τελικούς δικαιούχους·

88.  τονίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να μειώσει τη γραφειοκρατία, ώστε η διάθεση των χρηματοδοτικών πόρων να πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα και με γοργότερους ρυθμούς·

89.  καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια στο πλαίσιο της χορήγησης χρηματοδοτήσεων μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, υποβάλλοντας έκθεση σε ετήσια βάση σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις προς ΜΜΕ, παρέχοντας συγκεντρωτικά στοιχεία για το ύψος των εκταμιεύσεων προς ΜΜΕ, τον αριθμό των ΜΜΕ που έλαβαν χρηματοδοτήσεις, το μέσο ύψος των δανείων και τους υποστηριζόμενους τομείς, καθώς και αξιολόγηση της προσβασιμότητας των δανείων από τις ΜΜΕ και της αποτελεσματικότητάς τους·

90.  ζητεί από την ΕΤΕπ να μη συνεργάζεται με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με αρνητικό ιστορικό από άποψη διαφάνειας, απάτης, διαφθοράς και περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να δημιουργήσει εταιρικές σχέσεις με διαφανείς και αξιόπιστους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι έχουν καθιερωμένους δεσμούς με την τοπική οικονομία σε κάθε χώρα δραστηριοποίησης· καλεί την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο αυτό, να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια, ιδίως στις δραστηριότητες μεσολαβούμενων δανειοδοτήσεων, καθώς και να ασκεί ενισχυμένο έλεγχο δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη της χρήσης φορολογικών παραδείσων, μεταβιβαστικής τιμολόγησης, φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής και επιθετικής φοροαποφυγής ή επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού· ζητεί να καταρτιστεί κατάλογος αυστηρών κριτηρίων, διαθέσιμος στο κοινό, για την επιλογή των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών· ζητεί από την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη συνεργασία της με τα εθνικά δημόσια πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να μεγιστοποιήσει τον θετικό αντίκτυπο που έχουν τα χρηματοδοτικά προγράμματά της στις ΜΜΕ·

91.  ζητεί από την ΕΤΕπ να συμμετάσχει άμεσα σε μια χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία αναθεώρησης της πολιτικής της για τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο· καλεί συνεπώς, την ΕΤΕπ να διασφαλίσει ότι όλες οι εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στα έργα της δημοσιοποιούν τους πραγματικούς δικαιούχους κάθε νομικής δομής που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την εταιρεία, όπως εταιρείες καταπιστευματικής διαχείρισης, ιδρύματα και τραπεζικοί λογαριασμοί·

92.  ζητεί επίσης την κατάρτιση, από κοινού με την Επιτροπή, ενός δημόσιου καταλόγου αποκλεισμού για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με βάση το ιστορικό τους από άποψη διαφάνειας, απάτης, σχέσεων με υπεράκτιες δικαιοδοσίες και περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων·

93.  θεωρεί θεμελιώδους σημασίας να διατηρηθεί η πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ της ΕΤΕπ, η οποία της επέτρεψε να δανειστεί 71 δισ. EUR με χαμηλά επιτόκια από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, το 2012· ενθαρρύνει ωστόσο την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη δυνατότητά της να δίνει προτεραιότητα σε έργα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας και υψηλότερου κινδύνου·

94.  υπενθυμίζει και τονίζει, όπως και τα προηγούμενα έτη, την ανάγκη για προληπτική τραπεζική εποπτεία της ΕΤΕπ και ζητεί την εκπόνηση νομικής μελέτης που θα καταστήσει δυνατή την εξεύρεση πιθανής λύσης·

95.  προτείνει τη διενέργεια του εν λόγω ρυθμιστικού ελέγχου:

   i) από την ΕΚΤ βάσει του άρθρου 127, παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, ή
   ii) στο πλαίσιο της μελλοντικής τραπεζικής ένωσης, η οποία προβλέπεται από την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2012, ή
   iii) σε διαφορετική περίπτωση, και βάσει εκουσίου διαβήματος της ΕΤΕπ, από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, με ή χωρίς τη συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων εθνικών εποπτικών αρχών, ή από ανεξάρτητο ελεγκτή·

εκφράζει την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει καμία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τα σχετικά αιτήματα του Κοινοβουλίου, το πρώτο εκ των οποίων διατυπώθηκε το 2007·

96.  χαιρετίζει τις νέες εξελίξεις στο εσωτερικό της ΕΤΕπ, οι οποίες αφορούν τη γενικότερη συμμόρφωση με τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές· ζητεί από τους εταίρους της ΕΤΕπ να συμμορφώνονται με τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές οι οποίες είναι συμβατές με την ενωσιακή νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εντός και εκτός της ΕΕ· ζητεί από την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της τον έλεγχο ενός τομέα δραστηριότητας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές αποτελούν τμήμα των εσωτερικών έγγραφων διαδικασιών της·

97.  καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει περαιτέρω τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα των δραστηριοτήτων, αξιολογήσεων και αποτελεσμάτων της, μέσω ευχερέστερης πρόσβασης σε πληροφορίες, τόσο εσωτερικά για το προσωπικό της ΕΤΕπ με καθιέρωση της συμμετοχής σε σχετικές εσωτερικές συνεδριάσεις της ΕΤΕπ, όσο και εξωτερικά, π.χ. στον ιστότοπό της·

98.  επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΤΕπ έχει λάβει μέτρα στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και έχει ενισχύσει τη λειτουργία συμμόρφωσής της με τον διορισμό νέου υπευθύνου κανονιστικής συμμόρφωσης· ζητεί την τακτική ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τα πορίσματα της έκθεσης του υπευθύνου κανονιστικής συμμόρφωσης της ΕΤΕπ·

99.  ζητεί από την ΕΤΕπ να ακολουθήσει την αρχή της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα προκειμένου να καταπολεμήσει τη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων· κρίνει ότι, προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, όλοι οι δικαιούχοι, είτε πρόκειται για εταιρείες είτε για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, που υπάγονται σε διάφορες δικαιοδοσίες, πρέπει να γνωστοποιούν στις ελεγμένες ετήσιες εκθέσεις τους πληροφορίες σε επίπεδο χώρας σχετικά με τις πωλήσεις τους, τα περιουσιακά στοιχεία τους, τους εργαζομένους, τα κέρδη και τις πληρωμές φόρων σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται· κρίνει επίσης ότι οι δικαιούχοι πρέπει να δημοσιοποιούν τις συμβάσεις που συνάπτουν με τις κυβερνήσεις της χώρας υποδοχής και συγκεκριμένα να γνωστοποιούν το φορολογικό καθεστώς σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται·

100.  ζητεί να προσαρμοστεί το περιβάλλον ελέγχου ώστε να καλύπτει τη μελλοντική αύξηση του όγκου των αιτήσεων χρηματοδότησης που θα επέλθει λόγω της αύξησης του κεφαλαίου της ΕΤΕπ, καθώς και στο πλαίσιο άλλων χρηματοοικονομικών εταιρικών σχέσεων, ιδίως όσον αφορά τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων·

Συνέχεια που δίνεται από την ΕΤΕπ σε ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

101.  ζητεί από την ΕΤΕπ όπως, σε κάθε ετήσια έκθεση, ενημερώνει σχετικά με την ισχύουσα κατάσταση και την κατάσταση όσον αφορά την υλοποίηση των προηγούμενων συστάσεων του Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχουν οι δανειοδοτήσεις που πραγματοποιεί, στις διάφορες περιφέρειες δραστηριότητάς της, στη μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ και στις περιφέρειες αυτές, καθώς και για την οικονομική ολοκλήρωση ανάμεσα στην ΕΕ και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες και τις γειτονικές της ΕΕ χώρες.

o
o   o

102.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0404.
(2) EE C 258 E της 7.9.2013, σ. 131.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0057.
(4) ΕΕ L 280 της 27.10.2011, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Σεπτεμβρίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου