Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2632(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0240/2014

Ingivna texter :

B7-0240/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2014 - 8.10

Antagna texter :

P7_TA(2014)0217

Antagna texter
PDF 120kWORD 39k
Onsdagen den 12 mars 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Antalet interparlamentariska delegationer samt delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och de multilaterala parlamentarikerförsamlingarna
P7_TA(2014)0217B7-0240/2014

Europaparlamentets beslut av den 12 mars 2014 om antalet interparlamentariska delegationer, delegationer till gemensamma parlamentarikerkommittéer, delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer och till multilaterala parlamentariska församlingar (2014/2632(RSO))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens förslag,

–  med beaktande av associerings- och samarbetsavtalen och andra avtal som EU ingått med tredjeländer,

–  med beaktande av artiklarna 198 och 200 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det är angeläget att den parlamentariska demokratin stärks genom en kontinuerlig interparlamentarisk dialog.

1.  Europaparlamentet beslutar att antalet delegationer och deras regionala fördelning ska vara följande:

   a) Europa, Västra Balkan och Turkiet
   Delegationerna till
   den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
   den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Turkiet
   Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
   Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien
   Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien
   Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro
   Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo
   b) Ryssland och stater i det östliga partnerskapet
   Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ryssland
   Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina
   Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien
   Delegationen för förbindelserna med Vitryssland
   Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Armenien, EU–Azerbajdzjan och EU–Georgien
   c) Maghrebländerna, Mashriqländerna, Israel och Palestina
   Delegationerna för förbindelserna med
   Israel
   det palestinska lagstiftande rådet
   Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
   Mashriqländerna
   d) Arabiska halvön, Irak och Iran
   Delegationerna för förbindelserna med
   Arabiska halvön
   Irak
   Iran
   e) Nord- och Sydamerika
   Delegationerna för förbindelserna med
   Förenta staterna
   Kanada
   Förbundsrepubliken Brasilien
   länderna i Centralamerika
   länderna i Andinska gemenskapen
   Mercosur
   Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Mexiko
   Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Chile
   Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU
   f) Asien/Stillahavsområdet
   Delegationerna för förbindelserna med
   Japan
   Folkrepubliken Kina
   Indien
   Afghanistan
   länderna i Sydasien
   länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
   Koreahalvön
   Australien och Nya Zeeland
   Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet
   g) Afrika
   Delegationerna för förbindelserna med
   Sydafrika
   Panafrikanska parlamentet
   h) Multilaterala församlingar
   Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen
   Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
   Delegationen till den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika
   Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
   Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling.

2.  Europaparlamentet beslutar att ledamöterna i parlamentarikerkommittéer som inrättas på grundval av det ekonomiska partnerskapsavtalet uteslutande ska utses bland ledamöterna i utskottet för internationell handel och utskottet för utveckling – för att säkerställa den ledande roll som utskottet för internationell handels har som ansvarigt utskott – och att de aktivt bör samordna sitt arbete med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.

3.  Europaparlamentet beslutar att ledamöterna i den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och den parlamentariska församlingen Euronest uteslutande ska utses bland ledamöterna i de bilaterala eller subregionala delegationerna för varje församling.

4.  Europaparlamentet beslutar att ledamöterna i delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling uteslutande ska utses bland ledamöterna i underutskottet för säkerhet och försvar.

5.  Europaparlamentet beslutar att delegationsordförandekonferensen bör utarbeta ett förslag till halvårsplan som ska godkännas av talmanskonferensen efter samråd med utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och utskottet för internationell handel, men att talmanskonferensen ändå kan ändra planen med anledning av politiska händelser.

6.  Europaparlamentet beslutar att de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna i samtliga typer av delegationer ska utse ett antal ständiga suppleanter som inte får överskrida det antal ordinarie ledamöter som företräder grupperna eller de grupplösa ledamöterna.

7.  Europaparlamentet beslutar att utöka samarbetet och samrådet med de utskott som berörs av delegationernas arbete genom att anordna gemensamma sammanträden mellan dessa organ på parlamentets ordinarie arbetsorter.

8.  Europaparlamentet kommer att sträva efter att säkerställa att en eller flera föredragande/ordförande från utskotten även i praktiken får delta i delegationernas, de gemensamma parlamentarikerkommittéernas, de parlamentariska samarbetskommittéernas och de multilaterala parlamentariska församlingarnas arbete, och beslutar att talmannen på gemensam begäran av ordförandena i den berörda delegationen och det berörda utskottet ska godkänna sådana uppdrag.

9.  Europaparlamentet fastställer att detta beslut ska träda i kraft vid den första sammanträdesperioden i parlamentets åttonde valperiod.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

Senaste uppdatering: 21 november 2017Rättsligt meddelande