Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0187(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0098/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0098/2014

Keskustelut :

PV 11/03/2014 - 17
CRE 11/03/2014 - 17

Äänestykset :

PV 12/03/2014 - 8.14

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0221

Hyväksytyt tekstit
PDF 453kWORD 151k
Keskiviikko 12. maaliskuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut ***I
P7_TA(2014)0221A7-0098/2014
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta (COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0409),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0169/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Maltan parlamentin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. joulukuuta 2013 antaman lausunnon(1) ,

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A7-0098/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 170, 5.6.2014, s. 116.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
P7_TC1-COD(2013)0187

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1) ,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2) ,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Jotta voidaan ottaa huomioon muutokset, jotka on tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1108/2009(3) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1070/2009(4) , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008(5) sisältö on yhdenmukaistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004(6) , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 550/2004(7) , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 551/2004(8) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/2004(9) kanssa.

(2)  Ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen edellyttää sääntelytoimenpiteitä, jotka koskevat hyvin monenlaisia ilmailunäkökohtia. Kun virasto tukee komissiota teknisten sääntöjen laadinnassa, sen olisi omaksuttava eturistiriitoja välttävä tasapainoinen lähestymistapa eri toimintojen sääntelyyn niiden erityispiirteiden, hyväksyttävien turvallisuustasojen, ilmastollisen ja ympäristöllisen kestävyyden ja käyttäjien määritellyn riskihierarkian perusteella, jotta voidaan varmistaa ilmailun kattava ja koordinoitu kehittäminen. [tark. 1]

(3)  Jotta voidaan ottaa huomioon tekniset, tieteelliset, toiminnalliset ja turvallisuuteen liittyvät tarpeet muuttamalla tai täydentämällä lentokelpoisuutta, ympäristönsuojelua, lentäjiä, lentotoimintaa, lentopaikkoja, ilmaliikenteen hallintaa ja lennonvarmistuspalveluja, lennonjohtajia, kolmansien maiden lentotoiminnan harjoittajia, valvontaa ja vaatimusten noudattamisen varmistamista, joustavuusjärjestelyjä, sakkoja ja uhkasakkoja sekä maksuja koskevia säännöksiä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(3 a)  Komission olisi ennen delegoidun säädöksen hyväksymistä kuultava virastoa ja hallintoneuvostossa edustettuina olevien äänioikeutettujen valtioiden asiantuntijoita. Sen olisi otettava huomioon näiden neuvoa-antavien elinten lausunto ja pidättäydyttävä hyväksymästä delegoitua säädöstä, jos asiantuntijoiden enemmistö ja virasto vastustavat. [tark. 2]

(3 b)  Jotta voidaan edelleen helpottaa riskeihin perustuvan, suhteellisen ja kestävän sääntelykehyksen luomista, komission olisi tehtävä uusi analyysi tarpeesta mukauttaa asetusta (EY) N:o 216/2008 uuteen kehitykseen. [tark. 3]

(3 c)  Viraston, joka on keskeinen osa unionin ilmailujärjestelmää, olisi oltava johtavassa asemassa myös unionin ulkoisessa ilmailustrategiassa. Saavuttaakseen erityisesti yhden asetuksen (EY) N:o 216/2008 2 artiklassa säädetyistä tavoitteista viraston olisi tiiviissä yhteistyössä komission kanssa edistettävä vahvasti unionin ilmailustandardien vientiä ja unionin ilmailualan tuotteiden, ammattilaisten ja palvelujen liikkuvuutta kaikkialla maailmassa, jotta niiden pääsy uusille kasvaville markkinoille helpottuu. [tark. 4]

(3 d)  Todistusten ja hyväksyntöjen myöntäminen sekä muut palvelut ovat keskeisiä viraston alalle tarjoamia palveluja, ja niiden olisi näin ollen edistettävä unionin ilmailualan kilpailukykyä. Viraston olisi voitava vastata markkinoiden kysyntään, joka saattaa vaihdella. Tästä johtuen maksuista saatavista tuloista rahoitettavan henkilöstön määrää olisi voitava mukauttaa eikä sitä pitäisi vahvistaa henkilöstötaulukossa. [tark. 5]

(3 e)  Tällä asetuksella pyritään täyttämään asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 a artiklassa säädetty vaatimus poistamalla päällekkäisyydet asetuksen (EY) N:o 549/2004 ja asetuksen (EY) N:o 216/2008 välillä, mukauttamaan edellinen jälkimmäiseen ja varmistamaan selkeä tehtävien jako komission, viraston ja Eurocontrolin välillä, niin että komissio keskittyy taloudelliseen ja tekniseen sääntelyyn, virasto toimii sen puolesta teknisen sääntelyn luonnosten laadinnassa ja valvonnassa ja Eurocontrol keskittyy operatiivisiin tehtäviin, etenkin niihin, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 550/2004 mukaiseen verkon hallinnoijan käsitteeseen; kyseisellä asetuksella perustettiin yhteinen lentoreittimaksujärjestelmä lennonvarmistuspalveluille, valvonta mukaan lukien, avoimuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi ilmatilan käyttäjien edun mukaisesti. Tässä yhteydessä ja ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen valvontatoimien kokonaiskustannusten vähentämiseksi on tarpeen myös tarkistaa nykyistä lentoreittimaksujärjestelmää, niin että se kattaa viraston ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen toimivallan valvontatehtävät riittävällä tavalla. Tällä tarkistuksella varmistetaan, että virastolla on tarvitsemansa resurssit hoitaa unionin lentoturvallisuuden järjestelmälähtöisessä kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa sille annettuja lentoturvallisuuden valvontatehtäviä, edistää lennonvarmistuspalvelujen avoimempaa, kustannustehokkaampaa ja toimivampaa tarjoamista ilmatilan käyttäjille, jotka rahoittavat järjestelmän, ja kannustaa yhdistettyjen palvelujen tarjoamiseen. [tark. 6]

(4)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(10) mukaisesti.

(5)  Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät lentoasemalle myönnettyihin poikkeuksiin ja päätöksiin olla sallimatta joustavuussäännösten soveltamista.

(5 a)  Varmistaakseen käytetyn teknologian yhteentoimivuuden kaikkialla maailmassa komission ja viraston olisi edistettävä kansainvälisesti koordinoitua lähestymistapaa toteutettaessa Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) standardoimistoimenpiteitä. [tark. 7]

(6)  Tapauskohtaisen analyysin pohjalta ja viraston ominaispiirteet huomioon ottaen tietyt viraston sen hallintoa ja toimintaa koskevat periaatteet olisi mukautettava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission heinäkuussa 2012 hyväksymään EU:n erillisvirastoja koskevaan yhteiseen lähestymistapaan. Erityisesti johtokunnan kokonpanossa olisi otettava huomioon ilmailun merkitys eri jäsenvaltioissa ja varmistettava riittävä tarvittavan asiantuntemuksen edustus. [tark. 8]

(7)  Asetus (EY) N:o 216/2008 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 216/2008 seuraavasti:

(1)  Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

(a)  muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  korvataan b alakohta seuraavasti:"

”b) 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut lentopaikat tai niiden osat sekä laitteet, henkilöstö ja organisaatiot, jos ne ovat puolustusvoimien valvonnassa ja käytössä, kun liikenne, jolle palveluja tarjotaan, on ensisijaisesti muuta kuin yleistä ilmaliikennettä;”

"

ii)  korvataan c alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:"

”c) 1 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettu ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut, mukaan luettuina järjestelmät ja rakenneosat sekä henkilöstö ja organisaatiot, jos niitä tarjoavat tai antavat käyttöön puolustusvoimat ensisijaisesti muuta ilma-alusten toimintaa kuin yleistä ilmaliikennettä varten.”;

"

(b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että yleiselle ilmaliikenteelle avointen puolustusvoimien laitosten ja puolustusvoimien henkilöstön yleiselle ilmaliikenteelle tarjoamien palvelujen, jotka eivät kuulu 1 kohdan soveltamisalaan, turvallisuustaso vastaa vähintään liitteissä V a ja V b määriteltyjen keskeisten vaatimusten mukaista tasoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.”

"

(2)  Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

(a)  lisätään 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

”g) tukea ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman kehittämistä ja toteuttamista;

   h) säännellä siviili-ilmailua siten, että edistetään parhaalla mahdollisella tavalla sen turvallisuutta, kestävää kehitystä, suorituskykyä, yhteentoimivuutta, ilmastonsuojelua, ympäristöystävällisyyttä ja energian säästämistä turvallisuutta keinoin, jotka ovat oikeassa suhteessa kunkin toiminnon luonteeseen.” [tark. 9]

"

(b)  korvataan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:"

”c) riippumattoman Euroopan unionin ilmailuviraston, jäljempänä ’virasto’, perustaminen;”.

"

(3)  Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan a alakohta seuraavasti:"

’a) jatkuvalla valvonnalla’ tehtäviä, joiden avulla todetaan, että tietyn todistuksen myöntämisperusteet tai tietyn vakuutuksen kattamat ehdot täyttyvät todistuksen tai vakuutuksen koko voimassaolon ajan, sekä mahdollisten varmistustoimien toteuttamista;”

"

(b)  korvataan d a alakohta seuraavasti:"

”d a) ’ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen rakenneosilla’ yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta annetun asetuksen (EU) N:o …(11) 2 artiklan 18 alakohdassa määriteltyjä rakenneosia;”

"

(c)  lisätään alakohta seuraavasti:"

”e a) ’vakuutuksella’ ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen yhteydessä kirjallista ilmoitusta, joka koskee

   järjestelmien ja rakenneosien vaatimustenmukaisuutta tai käyttöönsoveltuvuutta ja jonka on antanut ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen järjestelmien ja rakenneosien suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon osallistuva organisaatio;
   käyttöön otettavan palvelun tai järjestelmän sovellettavien vaatimusten mukaisuutta ja jonka on antanut palveluntarjoaja;
   valmiuksia ja keinoja täyttää tiettyihin lentotiedotuspalveluihin liittyvät velvoitteet;”

"

(d)  korvataan f alakohta seuraavasti:"

”f) ’pätevällä yksiköllä’ elintä, jolle virasto tai kansallinen ilmailuviranomainen voivat antaa erityisiä sertifiointi- tai valvontatehtäviä, joita sen on hoidettava viraston tai kansallisen ilmailuviranomaisen valvonnassa ja vastuulla;”

"

(e)  korvataan q ja r alakohta seuraavasti:"

”q) ’ilmaliikenteen hallinnalla ja lennonvarmistuspalveluilla’ asetuksen (EU) N:o …(12) 2 artiklan 10 alakohdassa määriteltyjä ilmaliikenteen hallintapalveluja, saman asetuksen 2 artiklan 4 alakohdassa määriteltyjä lennonvarmistuspalveluja, mukaan lukien saman asetuksen 17 artiklassa tarkoitetut verkonhallintapalvelut, sekä palveluja, jotka koostuvat tiedon tuottamisesta ja käsittelystä sekä formatoinnista ja toimittamisesta yleiselle ilmaliikenteelle turvallisuuden kannalta kriittisiin lennonvarmistustarkoituksiin;

   r) ’ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalveluiden järjestelmällä’ asetuksen (EU) N:o …+ numero] 2 artiklan 33 alakohdassa määriteltyjen laitteiden ja järjestelmien yhdistelmää;”

"

(f)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

”t) ’yleisellä ilmaliikenteellä’ siviili-ilma-alusten ja valtion ilma-alusten (kuten sotilas-, tulli- ja poliisikäytössä olevien ilma-alusten) toimintaa, kun kyseinen toiminta toteutetaan ICAOn menettelyjen mukaisesti;

   u) ’ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelmalla’ suunnitelmaa, joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2009/320/EY* neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007** 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

__________

* Neuvoston päätös 2009/320/EY, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2009, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishankkeeseen (SESAR-hanke) liittyvän ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman (ATM-yleissuunnitelma) vahvistamisesta (EUVL L 95, 9.4.2009, s. 41).

** Neuvoston asetus (EY) N:o 219/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi (EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1).”

"

(f a)  Lisätään u a alakohta seuraavasti: "

”u a) ’valtuuttamisella’ prosessia, jossa kansallinen ilmailuviranomainen tai pätevä yksikkö hyväksytään hoitamaan tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o … (13) mukaisia tehtäviä.” [tark. 30 ja 32]

"

(4)  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 3 b kohta seuraavasti:"

”3 b. Poiketen siitä, mitä 3 a kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää myöntää oikeuden poiketa tämän asetuksen säännöksistä sellaiselle lentopaikalle,

   jolla on enintään 10 000 matkustajaa vuodessa, ja
   jolla tapahtuu enintään 850 rahdin kuljetukseen liittyvää lento-operaatiota vuodessa,

sillä edellytyksellä, että poikkeus on tämän asetuksen tai jonkin unionin oikeuden muun säännön yleisten turvallisuustavoitteiden mukainen.

Komissio arvioi, onko ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua ehtoa noudatettu, ja jos se katsoo, ettei näin ole tapahtunut, hyväksyy tätä koskevan päätöksen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 65 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä turvallisuuteen liittyvissä tapauksissa.

Asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava myöntämänsä poikkeus, kun toisessa alakohdassa tarkoitettu päätös on annettu sille tiedoksi.”

"

(b)  korvataan 3 c kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:"

”3 c. Ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen, joita tarjotaan alueella, johon perustamissopimusta sovelletaan, sekä missä tahansa muussa ilmatilassa, johon jäsenvaltiot soveltavat asetusta (EU) N:o …(14) mainitun asetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti, on oltava tämän asetuksen mukaisia.”

"

(5)  Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 2 kohdan d alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:"

”d) Tuotteiden, osien ja laitteiden huollosta ja lentokelpoisuuden ylläpitämisestä vastaavien organisaatioiden on osoitettava valmiutensa ja keinonsa täyttää oikeuksiinsa liittyvät velvoitteet.”

"

(b)  korvataan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Edellä 4 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten lentokelpoisuuden osalta siirretään komissiolle valta antaa 65 b artiklan nojalla delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavia näkökohtia koskevat yksityiskohtaiset säännöt:

   a) edellytykset, jotka koskevat tuotteeseen sovellettavien tyyppihyväksynnän perusteiden vahvistamista ja niistä hakijalle ilmoittamista;
   b) edellytykset, jotka koskevat osiin ja laitteisiin sovellettavien yksityiskohtaisten lentokelpoisuusspesifikaatioiden perusteiden vahvistamista ja niistä hakijalle ilmoittamista;
   c) edellytykset, jotka koskevat sellaisiin ilma-aluksiin, joille voidaan antaa rajoitettu lentokelpoisuustodistus, sovellettavien yksityiskohtaisten lentokelpoisuusspesifikaatioiden perusteiden vahvistamista ja niistä hakijalle ilmoittamista;
   d) edellytykset, jotka koskevat pakollisten tietojen antamista ja jakelua tuotteiden jatkuvan lentokelpoisuuden varmistamiseksi, ja edellytyksen, joiden mukaisesti hyväksytään vaihtoehtoiset tavat noudattaa tätä pakollisia tietoja koskevaa vaatimusta;
   e) edellytykset, jotka koskevat tyyppihyväksyntätodistusten, rajoitettujen tyyppihyväksyntätodistusten, tyyppihyväksyntätodistusten muutosten hyväksyntöjen, lisätyyppihyväksyntätodistusten, korjaussuunnitelmien hyväksyntöjen, yksittäisten lentokelpoisuustodistusten, rajoitettujen lentokelpoisuustodistusten, ilmailulupien sekä tuotteita, osia tai laitteita koskevien todistusten antamista, voimassa pitämistä, muuttamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista, mukaan lukien:
   i) edellytykset, jotka koskevat näiden todistusten voimassaoloaikaa ja todistusten uusimista, jos on vahvistettu rajallinen voimassaoloaika;
   ii) ilmailulupien myöntämiseen sovellettavat rajoitukset. Näiden rajoitusten olisi erityisesti koskettava seuraavia seikkoja:
   lennon tarkoitus,
   lennolla käytettävä ilmatila,
   ohjaamomiehistön pätevyys,
   muiden henkilöiden kuin ohjaamomiehistön kuljettaminen;
   iii) ilma-alukset, joille voidaan myöntää rajoitettu lentokelpoisuustodistus sekä siihen liittyvät rajoitukset;
   iv) käyttöönsoveltuvuustiedot, mukaan lukien:
   huoltotodisteiden antajien tyyppikelpuutuskoulutuksen vähimmäisvaatimukset, jotka ovat tarpeen 2 kohdan f alakohdan noudattamisen varmistamiseksi;
   lentäjien tyyppikoulutuksen vähimmäisvaatimukset ja siinä käytettävien simulaattorien viitetiedot 7 artiklan noudattamisen varmistamiseksi;
   tarvittaessa perusminimivarusteluettelo;
   matkustamomiehistön kannalta merkitykselliset ilma-aluksen tyyppitiedot;
   tietynlaista toimintaa koskevat täydentävät yksityiskohtaiset lentokelpoisuusvaatimukset ilma-alusten lentokelpoisuuden ylläpidon ja turvallisuusparannusten tukemiseksi;
   f) edellytykset, jotka koskevat 2 kohdan d, e ja g alakohdan mukaisesti vaadittavien organisaatiolle annettavien hyväksyntöjen antamista, voimassa pitämistä, muuttamista, niiden voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista ja edellytykset, joiden vallitessa tällaisia todistuksia ei tarvitse vaatia;
   g) edellytykset, jotka koskevat 2 kohdan f alakohdan mukaisten henkilöstötodistusten antamista, voimassa pitämistä, muuttamista, niiden voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista;
   h) todistusten haltijoiden velvollisuudet;
   i) miten 1 kohdassa tarkoitetut mutta 2 ja 4 kohdan soveltamisalaan kuulumattomat ilma-alukset sekä 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut ilma-alukset täyttävät keskeiset vaatimukset;
   j) tuotteiden, osien ja laitteiden huoltoa ja lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat edellytykset.

Edellä 4 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten lentokelpoisuuden osalta siirretään komissiolle valta muuttaa tai täydentää liitettä I 65 b artiklan nojalla hyväksyttävillä delegoiduilla säädöksillä, tarvittaessa tekniseen, toiminnalliseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai lentokelpoisuuden alalla saadun turvallisuusnäytön takia 2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.” [tark. 33]

"

(6)  Korvataan 6 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:"

”2. Siirretään komissiolle valta muuttaa 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia 65 b artiklan nojalla hyväksyttävillä delegoiduilla säädöksillä, jotta ne voidaan saattaa yhdenmukaisiksi sellaisten Chicagon yleissopimukseen ja sen liitteisiin tehtävien muutosten kanssa, jotka tulevat voimaan tämän asetuksen antamisen jälkeen ja jotka koskevat kaikkia jäsenvaltioita.

3.  Jos se on tarpeen ympäristönsuojelun yhtenäisen ja korkean tason varmistamiseksi, ja tarvittaessa 1 kohdassa tarkoitettujen liitteen 16 lisäysten sisällön pohjalta, komissio voi vahvistaa 65 b artiklan nojalla hyväksyttävillä delegoiduilla säädöksillä yksityiskohtaisia sääntöjä, joilla täydennetään 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.”

"

(7)  Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 2 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:"

”Sen estämättä, mitä kolmannessa alakohdassa säädetään, harrasteilmailun lupakirjojen osalta yleislääkäri, joka tuntee riittävän yksityiskohtaisesti luvan hakijan lääketieteellisen taustan, voi kansallisen lain salliessa toimia ilmailulääkärinä. Komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat yleislääkärin käyttöä ilmailulääkärin sijaan, ja varmistaa erityisesti, että turvallisuuden taso säilytetään. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 65 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

"

(b)  korvataan 2 kohdan kuudes alakohta seuraavasti:"

”Edellä olevan 4 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten toimintaan osallistuvien lentäjien osalta toisen ja kolmannen alakohdan vaatimus voidaan täyttää hyväksymällä kolmannen maan myöntämiä tai kolmannen maan puolesta myönnettyjä lupakirjoja ja lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia.” [tark. 41]

"

(c)  korvataan 6 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

”6. Edellä 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttöön osallistuvien lentäjien sekä näiden lentäjien koulutukseen, lentokokeisiin, tarkastuslentoihin ja lääketieteellisen kelpoisuuden arviointiin osallistuvien ja käytettävien lentoa simuloivien koulutuslaitteiden, henkilöiden ja organisaatioiden osalta siirretään komissiolle valta antaa 65 b artiklan nojalla delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavia näkökohtia koskevat yksityiskohtaiset säännöt:”

"

(d)  korvataan 6 kohdan d alakohta seuraavasti:"

”d) edellytykset, jotka koskevat voimassa olevien kansallisten lentolupakirjojen ja kansallisten lentomekaanikon lupakirjojen muuntamista lentolupakirjoiksi, sekä edellytykset, jotka koskevat kansallisten lääketieteellisten kelpoisuustodistusten muuntamista;”

"

(e)  korvataan 6 kohdan f alakohta seuraavasti:"

”f) miten liitteessä II olevassa a alakohdan ii alakohdassa, d alakohdassa ja h alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten lentäjät, kun aluksia käytetään kaupalliseen ilmakuljetukseen, täyttävät asiaankuuluvat liitteen III keskeiset vaatimukset.”

"

(f)  lisätään 6 kohdan loppuun uusi alakohta seuraavasti:"

”Edellä 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttöön osallistuvien lentäjien sekä näiden lentäjien koulutukseen, lentokokeisiin, tarkastuslentoihin ja lääketieteellisen kelpoisuuden arviointiin osallistuvien ja käytettävien lentoa simuloivien koulutuslaitteiden, henkilöiden ja organisaatioiden osalta siirretään komissiolle valta muuttaa tai täydentää liitettä III 65 b artiklan nojalla hyväksyttävillä delegoiduilla säädöksillä, tarvittaessa tekniseen, toiminnalliseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai lentolupakirjojen myöntämiseen liittyvän turvallisuusnäytön takia 2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.” [tark. 34]

"

(f a)  korvataan 7 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti: "

”7. Hyväksyessään 6 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet komissio huolehtii erityisesti siitä, että ne vastaavat lentäjien koulutuksen viimeisintä kehitystä, parhaat toimintatavat sekä tieteen ja tekniikan kehitys, turvallisuuskulttuuri ja uupumuksenhallintajärjestelmät mukaan lukien.” [tark. 42]

"

(8)  Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 5 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

”5. Edellä 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten toiminnan osalta siirretään komissiolle valta antaa 65 b artiklan nojalla delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavia näkökohtia koskevat yksityiskohtaiset säännöt:”

"

(b)  korvataan 5 kohdan g alakohta seuraavasti:"

”g) miten liitteessä II olevassa a alakohdan ii alakohdassa, d alakohdassa ja h alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten toiminta, kun niitä käytetään kaupalliseen ilmakuljetukseen, täyttää liitteessä IV ja soveltuvin osin liitteessä V b säädetyt asiaa koskevat keskeiset vaatimukset.”

"

(c)  lisätään 5 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

”h) edellytykset ja menettelyt, joiden mukaisesti erityiselle lentotoiminnalle on saatava lupa;

   i) edellytykset, joiden vallitessa toiminta on kiellettävä, sitä on rajoitettava tai sille on asetettava ehtoja turvallisuuden säilyttämiseksi 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti.”

"

(d)  lisätään 5 kohdan loppuun uusi alakohta seuraavasti:"

”Edellä 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten toiminnan osalta siirretään komissiolle valta muuttaa tai täydentää liitettä IV ja soveltuvin osin liitettä V b 65 b artiklan nojalla hyväksyttävillä delegoiduilla säädöksillä, tarvittaessa tekniseen, toiminnalliseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai lentotoimintaan liittyvän turvallisuusnäytön takia 2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.” [tark. 35]

"

(9)  Muutetaan 8 a artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 5 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

”5. Lentopaikkojen ja lentopaikkojen laitteiden sekä lentopaikkojen toiminnan osalta siirretään komissiolle valta antaa 65 b artiklan nojalla delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavia näkökohtia koskevat yksityiskohtaiset säännöt: ”

"

(b)  lisätään 5 kohdan j alakohdan jälkeen alakohdat seuraavasti:"

”k) edellytykset, jotka koskevat asematasovalvontapalvelujen tarjoajien todistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista;

   l) edellytykset, jotka koskevat pakollisten tietojen antamista ja jakelua lentopaikkojen toiminnan ja lentopaikkojen laitteiden turvallisuuden varmistamiseksi;
   m) edellä 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen palveluntarjoajien velvollisuudet;
   n) edellytykset, jotka koskevat turvallisuuden kannalta keskeisten lentoaseman laitteiden suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon osallistuville organisaatiolle annettavien hyväksyntöjen antamista, voimassa pitämistä, muuttamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista, ja edellytykset, jotka koskevat tällaisten organisaatioiden valvontaa;
   o) turvallisuuden kannalta keskeisten lentoaseman laitteiden suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon osallistuvien organisaatioiden velvollisuudet.”

"

(c)  lisätään 5 kohdan loppuun uusi alakohta seuraavasti:"

”Lentopaikkojen ja lentopaikkojen laitteiden sekä lentopaikkojen toiminnan osalta siirretään komissiolle valta muuttaa tai täydentää liitettä V a ja soveltuvin osin liitettä V b 65 b artiklan nojalla hyväksyttävillä delegoiduilla säädöksillä, tarvittaessa tekniseen, toiminnalliseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai lentopaikkoihin liittyvän turvallisuusnäytön takia 2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.” [tark. 36]

"

(10)  Muutetaan 8 b artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 4 ja 5 kohta seuraavasti:"

”4. Jäljempänä 6 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin voi sisältyä sellaisten ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen järjestelmien ja rakenneosien, joista turvallisuus tai yhteentoimivuus riippuu, suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon osallistuvien organisaatioiden sertifiointia tai vakuutusta koskeva vaatimus. Kyseisille organisaatioille myönnetään hyväksyntätodistus, jos ne ovat osoittaneet valmiutensa ja keinonsa täyttää oikeuksiinsa liittyvät velvoitteet. Myönnetyt oikeudet määritellään todistuksessa.

5.  Jäljempänä 6 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin voi sisältyä sellaisten ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen järjestelmien ja rakenneosien, joista turvallisuus tai yhteentoimivuus riippuu, sertifiointia tai vaihtoehtoisesti ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan tai ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen järjestelmien ja rakenneosien suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon osallistuvan organisaation antamaa validointia tai vakuutusta koskeva vaatimus. Kyseisille järjestelmille ja rakenneosille myönnetään hyväksyntätodistus tai vakuutus tai annetaan validointi, jos hakija on osoittanut järjestelmien ja rakenneosien olevan niiden yksityiskohtaisten teknisten vaatimusten mukaisia, jotka on vahvistettu 1 kohdassa tarkoitettujen keskeisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.”

"

(b)  muutetaan 6 kohta seuraavasti:

i)  korvataan johdantokappale seuraavasti:"

”6. Ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen osalta siirretään komissiolle valta antaa 65 b artiklan nojalla delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavia näkökohtia koskevat yksityiskohtaiset säännöt:”

"

ii)  korvataan e alakohta seuraavasti:"

”e) edellytykset ja menettelyt, jotka koskevat 3–5 kohdassa tarkoitettujen palveluntarjoajien ja ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen järjestelmien ja rakenneosien suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon osallistuvien organisaatioiden antamia vakuutuksia sekä niiden valvontaa;”

"

iii)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

”g) edellytykset, jotka koskevat pakollisten tietojen antamista ja jakelua ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen tarjonnan turvallisuuden varmistamiseksi;

   h) edellytykset, jotka koskevat 5 kohdassa tarkoitettua validointia tai vakuutusta ja näiden edellytysten noudattamisen valvontaa;
   i) toimintasäännöt ja ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen rakenneosat, joita ilmatilan käyttö edellyttää.”

"

iv)  lisätään kohdan loppuun uusi alakohta seuraavasti:"

”Ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen tarjonnan osalta siirretään komissiolle valta muuttaa tai täydentää liitettä V a 65 b artiklan nojalla hyväksyttävillä delegoiduilla säädöksillä, tarvittaessa tekniseen, toiminnalliseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai ilmaliikenteen hallintaan ja lennonvarmistuspalveluihin liittyvän turvallisuusnäytön takia 2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.” [tark. 37]

"

(c)  korvataan 7 kohdan a alakohta seuraavasti:"

”a) ne noudattavat ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen viimeisintä kehitystä ja parhaita toimintatapoja erityisesti ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman mukaisesti ja läheisessä yhteistyössä ICAOn kanssa;”

"

(11)  Muutetaan 8 c artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 10 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

”10. Lennonjohtajien sekä lennonjohtajien koulutukseen, kokeisiin, tarkastuksiin ja lääketieteellisen kelpoisuuden arviointiin osallistuvien henkilöiden ja organisaatioiden osalta siirretään komissiolle valta antaa 65 b artiklan nojalla delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavia näkökohtia koskevat yksityiskohtaiset säännöt: ”

"

(b)  lisätään 10 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

”e) edellytykset, jotka koskevat kolmansien maiden lupakirjojen hyväksymistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan mukaisesti tehtyjen kahdenvälisten sopimusten määräyksiä;

   f) edellytykset, joiden vallitessa työpaikkakoulutuksen antaminen on kiellettävä, sitä on rajoitettava tai sille on asetettava ehtoja turvallisuuden säilyttämiseksi;
   g) edellytykset, jotka koskevat pakollisten tietojen antamista ja jakelua työpaikkakoulutuksen antamisen turvallisuuden varmistamiseksi.”

"

(c)  lisätään 10 kohdan loppuun uusi alakohta seuraavasti:"

”Lennonjohtajien sekä lennonjohtajien koulutukseen, kokeisiin, tarkastuksiin ja lääketieteellisen kelpoisuuden arviointiin osallistuvien henkilöiden ja organisaatioiden osalta siirretään komissiolle valta muuttaa tai täydentää liitettä V b 65 b artiklan nojalla hyväksyttävillä delegoiduilla säädöksillä, tarvittaessa tekniseen, toiminnalliseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai koulutusorganisaatioihin ja lennonjohtajiin liittyvän turvallisuusnäytön takia 2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.” [tark. 38]

"

(12)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 4 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

”4. Edellä 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten ja niiden miehistön ja toiminnan osalta siirretään komissiolle valta antaa 65 b artiklan nojalla delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavia näkökohtia koskevat yksityiskohtaiset säännöt:”

"

(b)  korvataan 4 kohdan a alakohta seuraavasti:"

”a) edellytykset, joilla 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetulle ilma-alukselle tai miehistölle, jolla ei ole tavanmukaista ICAOn lentokelpoisuustodistusta tai lupakirjaa, annetaan lupa liikennöidä yhteisöön, yhteisössä tai yhteisöstä;”

"

(c)  korvataan 4 kohdan e alakohta seuraavasti:"

”e) edellytykset, jotka koskevat 3 kohdassa tarkoitettujen lentotoiminnan harjoittajien antamia vakuutuksia sekä niiden valvontaa;”

"

(d)  lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”g) vaihtoehtoiset edellytykset niitä tapauksia varten, joissa 1 kohdassa tarkoitettujen normien ja vaatimusten noudattaminen ei ole mahdollista tai vaatii kohtuutonta vaivaa, sen varmistamiseksi, että kyseisten normien ja vaatimusten tavoite saavutetaan.”

"

(e)  korvataan 5 kohdan e alakohdassa ilmaus ”turvallisuusnäkökohdat” ilmauksella ”näkökohdat”.

(13)  Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Jäsenvaltioiden on 1 kohdan täytäntöönpanoa varten ja myöntämiensä todistusten tai saamiensa vakuutusten valvonnan lisäksi suoritettava tutkintaa, myös asematasotarkastuksia, ja toteutettava toimenpiteitä, ilma-alusten lentokieltoon asettaminen mukaan luettuna, estääkseen sääntöjen rikkomisen jatkumisen.”

"

(b)  korvataan 5 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 65 b artiklan nojalla delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitetun yhteistyön edellytyksiä ja erityisesti seuraavia näkökohtia koskevat yksityiskohtaiset säännöt: ”

"

(c)  lisätään 5 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

”d) edellytykset, jotka koskevat asematasotarkastuksia suorittavien tarkastajien ja näiden tarkastajien koulutukseen osallistuvien organisaatioiden pätevyyttä;

   e) edellytykset, jotka koskevat valvonnan ja vaatimusten noudattamisen varmistamisen, mukaan lukien turvallisuuden hallintajärjestelmät, hallinnointia ja soveltamista.”

"

(14)  Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

”1. Jäsenvaltioiden on tunnustettava tämän asetuksen mukaisesti myönnetyt todistukset sekä sen nojalla hyväksytyt delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset ilman teknisiä lisävaatimuksia tai muuta arviointia. Jos alkuperäinen tunnustaminen on tehty tiettyä yhtä tai useampaa tarkoitusta varten, mahdollinen myöhempi tunnustaminen koskee ainoastaan näitä samoja tarkoituksia.

2.  Komissio voi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion tai viraston pyynnöstä päättää, onko 1 kohdassa tarkoitettu todistus tämän asetuksen ja sen nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 65 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä turvallisuuteen liittyvissä tapauksissa.”

"

(15)  korvataan 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan viimeinen alakohta seuraavasti:"

”komissio voi vaatia, että kyseinen jäsenvaltio muuttaa sopimusta, keskeyttää sen soveltamisen tai saattaa sen päättymään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 351 artiklan mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

"

(16)  Korvataan 13 artikla seuraavasti:"

”13 artikla

Pätevät yksiköt

Antaessaan erityistä sertifiointi- tai valvontatehtävää pätevälle yksikölle viraston tai asianomaisen kansallisen ilmailuviranomaisen on varmistettava, että kyseinen yksikkö on liitteessä V vahvistettujen vaatimusten mukainen.

Pätevät yksiköt eivät anna todistuksia tai lupia tai ota vastaan vakuutuksia.”

"

(17)  Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Tämän asetuksen ja sen nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten säännökset eivät estä jäsenvaltiota reagoimasta välittömästi tuotteeseen, järjestelmään, henkilöön tai organisaatioon liittyvään turvallisuusongelmaan sillä edellytyksellä, että välitön toiminta on välttämätöntä turvallisuuden varmistamiseksi eikä ongelmaan voida puuttua riittävällä tavalla tämän asetuksen ja sen nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten mukaisesti.”

"

(b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Komissio arvioi, onko ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja ehtoja noudatettu, ja jos se katsoo, ettei näin ole tapahtunut, hyväksyy tätä koskevan päätöksen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 65 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä turvallisuuteen liittyvissä tapauksissa.

Asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava 1 kohdan mukaisesti toteutettu toimenpide, kun tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu päätös on annettu sille tiedoksi.

Siirretään komissiolle valta antaa 65 c artiklan nojalla delegoituja säädöksiä tämän asetuksen muuttamiseksi tai täydentämiseksi havaittuihin turvallisuusongelmiin puuttumiseksi , jos se on välttämätöntä 1 kohdassa tarkoitetun välittömän turvallisuusongelman havaitsemisen johdosta.” [tark. 39]

"

(c)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Jäsenvaltio voi myöntää poikkeuksia tässä asetuksessa ja sen nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä määritellyistä aineellisista vaatimuksista yllättävissä ja kiireellisissä tilanteissa tai ajallisesti rajattujen toiminnallisten tarpeiden vuoksi, jos ne eivät heikennä turvallisuutta. Virastolle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille on ilmoitettava poikkeuksista heti, kun ne osoittautuvat toistuviksi tai jos ne myönnetään yli kahden kuukauden ajaksi.”

"

(d)  korvataan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

”Komissio arvioi, onko poikkeus 4 kohdassa vahvistettujen ehtojen mukainen, ja jos se katsoo, ettei näin ole, hyväksyy tätä koskevan päätöksen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 65 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä turvallisuuteen liittyvissä tapauksissa.

Asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava myöntämänsä poikkeus, kun toisessa alakohdassa tarkoitettu päätös on annettu sille tiedoksi.”

"

(e)  Korvataan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”6. Jos tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä soveltamalla saavutettavaa turvallisuustasoa vastaava taso voidaan saavuttaa muilla keinoin, jäsenvaltiot voivat myöntää näistä delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä poikkeuksen toisessa alakohdassa ja 7 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, mutta se ei saa johtaa hakijoiden syrjintään kansallisuuden perusteella.”

"

(f)  Lisätään korvataan 7 kohdan loppuun toinen alakohta seuraavasti: [tark. 10] "

”Jos komissio katsoo, ottaen huomioon ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu suositus, että 6 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttävät, se myöntää poikkeuksen viipymättä muuttamalla vastaavasti kyseessä olevia tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjä delegoituja säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksiä.”

"

(18)  Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

”2. Komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat sen omasta aloitteesta suoritettavaa tietojen levitystä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille asianomaisille osapuolille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisölle kuuluvaa oikeutta tutustua komission asiakirjoihin, mistä säädetään asetuksessa (EY) N:o 1049/2001. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 65 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Näissä toimenpiteissä on otettava huomioon tarve: "

"

(b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Kansallisten ilmailuviranomaisten on unionin lainsäädännön ja kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti toteutettava tarvittavat toimenpiteet 1 kohdan nojalla vastaanottamiensa tietojen asianmukaisen luottamuksellisuuden varmistamiseksi." [tark. 11]

"

(19)  Korvataan III luvun otsikko seuraavasti:"

”EUROOPAN UNIONIN ILMAILUVIRASTO”

"

(20)  Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten perustetaan Euroopan unionin ilmailuvirasto.”

"

(b)  korvataan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:"

”Siviili-ilmailun ja erityisesti turvallisuuden asianmukaisen toiminnan ja kehityksen varmistamiseksi virasto:” [tark. 12]

"

(c)  lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”f) tukee jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia niiden tehtävien suorittamisessa tarjoamalla foorumin tietojen ja asiantuntijoiden vaihdolle.”

"

(c a)  lisätään 2 kohtaan alakohdat seuraavasti: "

”g) edellä olevan 2 artiklan mukaisesti edistää unionin ilmailualan standardeja ja sääntöjä kansainvälisesti kehittämällä asianmukaista yhteistyötä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa ja samalla edistää unionin ilmailualan tuotteiden, ammattilaisten ja palvelujen liikkuvuutta, jotta niiden pääsy uusille kasvaville markkinoille kaikkialla maailmassa helpottuu;

   h) valtuuttaa kansalliset ilmailuviranomaiset. Siirretään komissiolle 65 b artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan tässä kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.” [tark. 13, 31 ja 40]

"

(21)  Korvataan 19 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

”Nämä asiakirjat noudattavat uusinta tekniikan tasoa sekä asiaan kuuluvilla aloilla sovellettavia parhaita toimintatapoja, ja niitä pidetään ajan tasalla ottamalla huomioon maailmanlaajuinen ilmailuun liittyvä kokemus sekä tieteen ja tekniikan kehitys sekä ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelma .” [tark. 14]

"

(22)  Korvataan 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta seuraavasti:"

”i) viraston sertifioimien koulutusorganisaatioiden käyttämät lentoa simuloivat koulutuslaitteet;”

"

(23)  Muutetaan 22 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 2 kohdan c alakohdassa ilmaus ”kuukauden” ilmauksella ”kolmen kuukauden”;

(b)  korvataan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:"

”e) jos jäsenvaltio ei yhdy viraston yksittäisestä järjestelmästä antamaan johtopäätökseen, se siirtää asian komission ratkaistavaksi. Komissio päättää, täyttääkö asianomainen järjestelmä tämän asetuksen turvallisuustavoitteet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen;”

"

(24)  Lisätään 22 a artiklaan alakohta seuraavasti:"

”c a) myönnettävä ja uusittava yleiseurooppalaisia palveluja tai järjestelmiä tarjoavien organisaatioiden hyväksyntätodistukset tai hyväksyttävä niiden vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltusvuusvakuutukset 8 b artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti ja jos asianomainen jäsenvaltio sitä pyytää; tämä koskee myös muita palveluntarjoajia ja ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen järjestelmien ja rakenneosien suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon osallistuvia organisaatioita;”

"

(25)  Korvataan 24 artiklan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat viraston työmenetelmiä 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi, ottaen huomioon 52 ja 53 artiklassa säädetyt periaatteet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

"

(26)  Muutetaan 25 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 3 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

”3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan perusteella komissio vahvistaa 65 b artiklan nojalla hyväksyttävillä delegoiduilla säädöksillä:”

"

(b)  korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:"

”b) yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat tutkintamenettelyjä, liitännäistoimia ja raportointia sekä päätöksentekoa, mukaan lukien puolustautumisoikeutta, tiedonsaantioikeutta, oikeusapua ja luottamuksellisuutta koskevat sekä ajalliset säännökset samoin kuin sakkojen ja uhkasakkojen määrän vahvistamista ja perimistä koskevat säännöt.”

"

(27)  Kumotaan 29 artiklan 2 kohta.

(28)  Korvataan 30 artikla seuraavasti:"

”30 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

Virastoon ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.”

"

(29)  Muutetaan 33 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:"

”a) nimittää 39 a ja 39 b artiklan mukaisesti pääjohtajan ja varapääjohtajat; ”

"

(b)  korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:"

”c) hyväksyy ennen kunkin vuoden marraskuun 30 päivää ja komission lausunnon saatuaan viraston seuraavan vuoden vuotuisen työohjelman ja tulevien vuosien monivuotisen työohjelman; työohjelmat hyväksytään rajoittamatta yhteisön unionin vuosittaista talousarviomenettelyä ja asianomaisia lentoturvallisuuden aloja koskevaa yhteisön unionin lainsäädäntöohjelmaa; komission lausunto liitetään työohjelmiin;” [tark. 15]

"

(c)  korvataan 2 kohdan h alakohta seuraavasti:"

”h) käyttää pääjohtajan sekä yhteisymmärryksessä pääjohtajan kanssa varapääjohtajien suhteen kurinpidollista toimivaltaa;”

"

(d)  lisätään 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

”n) käyttää 6 kohdan mukaisesti viraston henkilöstön suhteen henkilöstösäännöissä nimittävälle viranomaiselle ja muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa (neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68* ) työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle annettuja valtuuksia, jäljempänä nimittävän viranomaisen valtuudet;

   o) huolehtii siitä, että sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteihin ja arviointeihin perustuvien havaintojen ja suositusten sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;
   p) vahvistaa tarvittavat henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanoa koskevat säännökset henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti;
   q) hyväksyy jäsentensä ja valituslautakunnan jäsenten eturistiriitojen ehkäisemistä ja ratkaisemista koskevat säännöt.

__________

* Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten toimenpiteiden laatimisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).”

"

(e)  lisätään 6 kohta seuraavasti:"

”6. Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen toimivalta pääjohtajalle ja määritellään olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan keskeyttää. Pääjohtajalla on valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, hallintoneuvosto voi tekemällään jäsentensä ehdottoman enemmistön tekemällä päätöksellä tilapäisesti keskeyttää nimittävän viranomaisen toimivallan siirron pääjohtajalle ja hänen edelleen toteuttamansa nimittävän viranomaisen toimivallan siirron ja käyttää kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin jäsenistään tai jollekulle henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin pääjohtaja.” [tark. 16]

"

(30)  Muutetaan 34 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 1 kohdassa ilmaus ”yhdestä komission edustajasta” ilmauksella ”kahdella komission edustajalla, joilla kaikilla on äänioikeus”.

(b)  korvataan 1 kohdan toisessa alakohdassa ilmaus ”oman edustajansa ja tälle varajäsenen” ilmauksella ”omat edustajansa ja näille varajäsenet”.

(c)  korvataan 1 kohdan toisessa alakohdassa ilmaus ”viisi” ilmauksella ”neljä”.

(d)  lisätään 1 kohdan loppuun uusi alakohta seuraavasti:"

”Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän ilmailualaa koskevan tietämyksensä perusteella ottaen huomioon asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot. Kaikkien hallintoneuvostossa edustettujen osapuolten on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta, jotta voidaan varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus. Kaikkien osapuolten on pyrittävä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.”

"

(31)  Muutetaan 37 artiklan 1 kohta seuraavasti:

–  korvataan ilmaus ”kahden kolmasosan enemmistöllä” ilmauksella ”yksinkertaisella ehdottomalla enemmistöllä”, [tark. 17]

–  lisätään toinen virke seuraavasti:"

”Hallintoneuvoston jäsenten kahden kolmasosan enemmistö vaaditaan kuitenkin päätöksissä, jotka koskevat työohjelmien ja vuotuisen talousarvion hyväksymistä sekä pääjohtajan nimittämistä, toimikauden jatkamista tai virasta erottamista.”

"

(32)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”37 a artikla

Johtokunta

1.  Hallintoneuvostoa avustaa johtokunta.

2.  Johtokunta

   a) laatii päätökset hallintoneuvoston hyväksyttäviksi;
   b) huolehtii yhdessä hallintoneuvoston kanssa siitä, että sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteihin ja arviointeihin perustuvien havaintojen ja suositusten sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;
   c) avustaa ja neuvoo pääjohtajaa hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanossa hallinnon ja varainhoidon valvonnan lujittamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 38 artiklassa lueteltuja pääjohtajan velvollisuuksia.

3.  Kun on kyse kiireellisistä tilanteista, johtokunta voi tarvittaessa tehdä tiettyjä väliaikaisia päätöksiä hallintoneuvoston puolesta, erityisesti hallintoasioissa, mukaan lukien nimittävän viranomaisen valtuuksien siirron keskeyttäminen, keskeyttämisestä ja talousarvioon liittyvissä kysymyksissä liittyvistä kysymyksistä . Nämä päätökset voidaan tehdä enemmistöllä, joka muodostuu seitsenjäsenisen johtokunnan viidestä jäsenestä. Päätökset annetaan viipymättä hallintoneuvoston seuraavan kokouksen käsiteltäväksi. Hallintoneuvosto voi peruuttaa päätökset ehdottomalla äänten enemmistöllä .

4.  Johtokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja, yksi komission edustajista hallintoneuvostossa ja kolme viisi muuta hallintoneuvoston jäsentensä keskuudesta kahden vuoden toimikaudeksi nimittämää jäsentä, joilla on äänioikeus. Hallintoneuvoston nimittämien viiden jäsenen toimikausi voidaan uudistaa rajattoman monta kertaa . Hallintoneuvoston puheenjohtaja on myös johtokunnan puheenjohtaja. Pääjohtaja osallistuu johtokunnan kokouksiin, mutta hänellä ei ole äänioikeutta niissä.

5.  Johtokunnan jäsenten puheejohtajan toimikausi on sama kuin hänen toimikautensa hallintoneuvoston jäsenten puheenjohtajana . Johtokunnan puheenjohtajan toimikausi on sama kuin hänen toimikautensa hallintoneuvoston puheenjohtajana. Johtokunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun niiden jäsenyys hallintoneuvostossa päättyy.

6.  Johtokunta pitää vähintään yhden sääntömääräisen kokouksen joka kolmas kuukausi. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajansa aloitteesta tai jäsentensä tai pääjohtajan pyynnöstä.

7.  Hallintoneuvosto vahvistaa johtokunnan työjärjestyksen.” [tark. 18]

"

(33)  Muutetaan 38 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Virastoa johtaa sen pääjohtaja, joka hoitaa tehtäviään täysin riippumattomasti. Pääjohtaja ei saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta eikä miltään muulta elimeltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission, hallintoneuvoston ja johtokunnan toimivaltaa.”

"

(b)  kumotaan 3 kohdan g kohta.

(c)  korvataan 3 kohdan i alakohta seuraavasti:"

”i) hän voi siirtää toimivaltaansa muille viraston henkilöstön jäsenille. Komissio vahvistaa tällaista toimivallan siirtoa koskevat säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen;”

"

(d)  korvataan 3 kohdan k alakohta seuraavasti:"

”k) hän valmistelee vuosittaiset ja monivuotiset työohjelmat ja toimittaa ne hallintoneuvostolle komission kuulemisen jälkeen;”

"

(e)  lisätään 3 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

”m) hän panee täytäntöön vuotuiset ja monivuotiset työohjelmat ja raportoi tästä hallintoneuvostolle;

   n) hän laatii toimintasuunnitelman sisäisten tai ulkoisten tarkastuskertomusten ja arviointien sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten päätelmien seurantaa varten ja raportoi suunnitelman edistymisestä kahdesti vuodessa komissiolle ja säännöllisesti johtokunnalle ja hallintoneuvostolle;
   o) hän suojaa unionin taloudellisia etuja soveltamalla petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäiseviä toimenpiteitä, toteuttamalla tehokkaita tarkastuksia ja jos väärinkäytöksiä havaitaan, perimällä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja tarvittaessa määräämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia tai taloudellisia seuraamuksia;
   p) hän laatii viraston petostentorjuntastrategian ja esittää sen hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi.”

"

(34)  Kumotaan 39 artikla.

(35)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

”39 a artikla

Pääjohtajan nimittäminen

1.  Pääjohtaja otetaan palvelukseen viraston väliaikaisena toimihenkilönä muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti.

2.  Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan ansioiden ja todistuksin osoitetun pätevyyden sekä siviili-ilmailun kannalta merkityksellisen kokemuksen perusteella komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman ehdokasluettelon pohjalta.

Pääjohtajan työsopimusta tehtäessä virastoa edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Hallintoneuvoston valitsema ehdokas voidaan antaa ennen nimittämistä kutsua antamaan lausunto nimittämistään lausunnon Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaamaan vastaa sen jäsenten esittämiin kysymyksiin. [tark. 19]

3.  Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättyessä komissio laatii arvion toimikauden puolivälissä arviointikertomuksen , jossa tarkastellaan pääjohtajan suoriutumista tehtävistään sekä viraston tulevia tehtäviä ja haasteita. Komissio esittää tämän arviointikertomuksen Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle. [tark. 20]

4.  Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 3 kohdassa tarkoitettu arvio, jatkaa pääjohtajan toimikautta kerran enintään viideksi vuodeksi.

5.  Hallintoneuvoston on ilmoitettava Euroopan parlamentille aikomuksestaan jatkaa toimitusjohtajan toimikautta. Pääjohtaja voidaan kutsua antaa kuukautta ennen tällaisen määräajan pidentämistä antamaan lausunto lausunnon Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaamaan vastaa sen jäsenten esittämiin kysymyksiin. [tark. 21]

6.  Pääjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi osallistua jatketun toimikautensa lopussa toiseen kertaan saman toimen valintamenettelyyn.

7.  Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella.

8.  Hallintoneuvosto tekee päätökset pääjohtajan ja/tai varapääjohtajien nimittämisestä, toimikauden jatkamisesta ja virasta erottamisesta äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

39 b artikla

Varapääjohtajien nimittäminen

1.  Pääjohtajaa voi avustaa yksi tai useampi varapääjohtaja. [tark. 22]

2.  Varapääjohtaja- tai varapääjohtajat nimitetään, hänen/heidän toimikauttaan jatketaan tai hänet/heidät erotetaan virastaan 39 a artiklassa säädetyllä tavalla pääjohtajan ja tapauksen mukaan tulevan pääjohtajan kuulemisen jälkeen.”

"

(36)  Korvataan 40 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Valituslautakunta tai -lautakunnat kutsutaan koolle tarpeen mukaan. Komissio vahvistaa valituslautakuntien lukumäärän ja niiden tehtävien jaon. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

"

(37)  Korvataan 41 artiklan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Komissio päättää kunkin valituslautakunnan jäsenten kelpoisuusvaatimuksista, yksittäisten jäsenten toimivallasta päätösten valmisteluvaiheessa ja äänestystä koskevista määräyksistä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 65 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

"

(38)  Korvataan 52 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:"

”b) käytetään tarvittaessa asianomaisten osapuolten asiantuntijoita tai hyödynnetään asianomaisten eurooppalaisten standardointielinten, Eurocontrolin tai muiden erikoistuneiden elinten asiantuntemusta;”

"

(39)  Korvataan 56 artikla seuraavasti:"

”56 artikla

Vuotuiset ja monivuotiset työohjelmat

1.  Hallintoneuvosto hyväksyy ennen kunkin vuoden marraskuun 30 päivää 33 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti monivuotisen ja vuotuisen ohjelman sisältävän ohjelma-asiakirjan pääjohtajan laatiman luonnoksen perusteella ja ottaen huomioon komission lausunnon. Se toimittaa asiakirjan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Ohjelma-asiakirjasta tulee lopullinen, kun yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu, ja sitä on tarvittaessa mukautettava talousarviota vastaavasti.

Vuosittaisilla ja monivuotisilla työohjelmilla on pyrittävä Euroopan lentoturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen ja niiden on oltava tässä asetuksessa säädettyjen viraston tavoitteiden, toimeksiannon ja tehtävien mukaisia.

2.  Vuotuisessa työohjelmassa on esitettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotetut tulokset, suoritusindikaattorit mukaan lukien. Siinä on myös esitettävä kuvaus rahoitettavista toimista ja mainittava kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja henkilöstöresurssit toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 4 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä on selkeästi ilmoitettava, mitkä toiminnot on lisätty tai poistettu tai mitä toimia on muutettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna.

Siinä on esitettävä strategia suhteiden järjestämiseksi 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin sekä tähän strategiaan liittyvät toimet.

3.  Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos virastolle annetaan uusi tehtävä.

Vuotuiseen työohjelmaan tehtävät olennaiset muutokset on hyväksyttävä samaa menettelyä noudattaen kuin alkuperäinen vuotuinen työohjelma. Hallintoneuvosto voi siirtää pääjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

4.  Monivuotisessa työohjelmassa on esitettävä yleinen strateginen ohjelma, mukaan lukien tavoitteet, odotetut tulokset ja suoritusindikaattorit. Siinä on esitettävä myös resurssien ohjelmointi, mukaan lukien monivuotinen talousarvio ja henkilöstösuunnitelma.

Resurssien ohjelmointia on päivitettävä vuosittain. Strategista ohjelmaa on päivitettävä tarvittaessa, ja erityisesti 62 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulosten huomioon ottamiseksi.”

"

(40)  Korvataan 57 artiklan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”Vuosittaisessa yleiskertomuksessa selostetaan, miten virasto on toteuttanut vuotuisen työohjelmansa. Siinä on selkeästi mainittava, mitä viraston toimeksiantoja ja tehtäviä on lisätty, muutettu tai poistettu edellisvuoteen verrattuna.”

"

(41)  Lisätään 59 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

”f) komission täytäntöönpanoasetuksen (EY EU ) N:o [SES-asetuksen] 13 artiklan mukaisesti 391/2013 * mukaisista ilmaliikenteen hallintaan ja lennonvarmistuspalveluihin liittyvistä viranomaistehtävistä viraston valvontatehtävistä suoritetuista maksuista. [tark. 23]

   f a) avustuksista. [tark. 24]

__________

* Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 391/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä (EUVL L 128, 9.5.2013, s. 31).”

"

(41 a)  Lisätään artikla seuraavasti: "

"61 a artikla

Eturistiriidat

1.  Pääjohtajan ja niiden toimihenkilöiden, jotka on otettu palvelukseen jäsenvaltioiden ja komission väliaikaisesti lähettäminä virkamiehinä, on tehtävä sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan ilmoitus, jossa he ilmoittavat, ettei heidän riippumattomuuttaan mahdollisesti vaarantavia välittömiä tai välillisiä etunäkökohtia ole. Kyseinen ilmoitus on tehtävä kirjallisena palvelukseen ottamisen yhteydessä, ja se on uusittava henkilökohtaisen tilanteen muuttuessa. Hallintoneuvoston, johtokunnan ja valituslautakunnan jäsenten on myös tehtävä nämä ilmoitukset ja julkaistava ne ansioluettelonsa kanssa. Virasto julkaisee verkkosivustollaan luettelon 42 artiklassa tarkoitettujen elinten jäsenistä sekä ulkopuolisista ja omista asiantuntijoistaan.

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa ja panee täytäntöön toimintaperiaatteet eturistiriitojen välttämiseksi ja hallinnoimiseksi, ja näihin on sisällyttävä vähintään:

   a) etunäkökohtia koskevien ilmoitusten hallinnointia ja varmentamista koskevat periaatteet, mukaan luettuina niiden julkistamista koskevat säännöt ottaen huomioon asetuksen 77 artikla;
   b) viraston henkilöstöä ja kansallisia asiantuntijoita koskevat pakolliset koulutusvaatimukset eturistiriitatilanteita varten;
   c) lahjoituksia ja kutsuja koskevat säännöt;
   d) yksityiskohtaiset säännöt tehtävistä, joihin viraston henkilöstö ja jäsenet eivät saa ryhtyä sen jälkeen, kun heidän työsuhteensa virastossa päättyy;
   e) viraston päätösten avoimuutta koskevat säännöt, mukaan luettuina viraston hallintoelinten kokousten pöytäkirjat, jotka on julkistettava ottaen huomioon arkaluonteiset, luottamukselliset ja kaupalliset tiedot; sekä
   f) seuraamukset ja muut menettelyt, joilla turvataan viraston itsenäisyys ja riippumattomuus.

Virasto huolehtii siitä, että riskien ja hyötyjen suhde pysyy tasapainossa, etenkin kun on kyse pyrkimyksestä saada parasta teknistä neuvontaa ja asiantuntemusta ja hallinnoida eturistiriitoja. Pääjohtaja raportoi näiden toimenpiteiden toteutuksesta kertomuksessa, jonka hän toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen mukaisesti." [tark. 25]

"

(42)  Muutetaan 62 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 1 kohdassa ilmaus ”Hallintoneuvosto” ilmaisulla ”Komissio”.

(b)  lisätään 4 kohta seuraavasti:"

”4. Joka toisen arvioinnin yhteydessä arvioidaan myös viraston saavuttamat tulokset ottaen huomioon sen tavoitteet, valtuutus ja tehtävät. Jos komissio toteaa, että viraston toiminnan jatkaminen ei ole enää perusteltua ottaen huomioon sille asetetut tavoitteet, valtuutus ja tehtävät, se voi ehdottaa tämän asetuksen muuttamista tai kumoamista.”

"

(43)  Muutetaan 64 artikla seuraavasti:

(a)  [Ei koske suomenkielistä versiota. ]

(b)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 65 b artiklan nojalla delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 3, 4 ja 5 kohdan pohjalta maksuja koskevat yksityiskohtaiset säännöt.”

"

(c)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä vahvistetaan erityisesti se, mistä 59 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan mukaisia maksuja peritään, niiden suuruus ja suorittamistapa.”

"

(d)  korvataan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Maksujen suuruus vahvistetaan tasolle, jolla varmistetaan, että niistä saatavien tulojen määrällä voidaan periaatteessa täysin kattaa annetuista palveluista aiheutuneet kustannukset. Kaikki viraston henkilöstön 3 kohdassa tarkoitetuista toimista aiheutuvat menot, mukaan lukien työnantajan suhteelliset maksut eläkejärjestelmään, on erityisesti otettava huomioon näissä kustannuksissa. Maksut, vuonna 2007 kerätyt maksut mukaan luettuina, katsotaan viraston tuloiksi.”

"

d a)  lisätään kohta seuraavasti: "

"6. Maksuista saatavista tuloista rahoitettavan henkilöstön määrää on voitava mukauttaa todistusten, hyväksyntöjen ja muiden palvelujen kysyntään markkinoilla." [tark. 26]

"

(44)  Korvataan 65 artikla seuraavasti:"

”65 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011* tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

3.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

4.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 4 artiklan kanssa.

__________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”

"

(45)  Kumotaan 65 a artikla.

(46)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

”65 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle määräämättömäksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä viiden vuoden ajaksi valta antaa 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa, 7 artiklan 6 kohdassa, 8 artiklan 5 kohdassa, 8 a artiklan 5 kohdassa, 8 b artiklan 6 kohdassa, 8 c artiklan 10 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 14 artiklan 3 kohdassa, 14 artiklan 7 kohdassa, 25 artiklan 3 kohdassa ja 64 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. [tark. 27]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa, 7 artiklan 6 kohdassa, 8 artiklan 5 kohdassa, 8 a artiklan 5 kohdassa, 8 b artiklan 6 kohdassa, 8 c artiklan 10 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 14 artiklan 3 kohdassa, 14 artiklan 7 kohdassa, 25 artiklan 3 kohdassa ja 64 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä , tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevien 5 artiklan 5 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 7 artiklan 6 kohdan, 8 artiklan 5 kohdan, 8 a artiklan 5 kohdan, 8 b artiklan 6 kohdan, 8 c artiklan 10 kohdan, 9 artiklan 4 kohdan, 10 artiklan 5 kohdan, 14 artiklan 3 kohdan, 14 artiklan 7 kohdan, 25 artiklan 3 kohdan ja 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

65 c artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voi 65 b artiklan 5 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen viipymättä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.”

"

(46 a)  Lisätään artikla seuraavasti: "

"65 d artikla

Komission kertomus

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti komissio tarkastelee tämän asetuksen soveltamista ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31. joulukuuta 2015 kertomuksen pitäen silmällä jatkokehitystä riskeihin perustuvien, suhteellisten ja kestävien turvallisuuspuitteiden luomisessa." [tark. 28]

"

(47)  Lisätään 66 a artikla seuraavasti:"

”66 a artikla

Toimipaikkaa koskeva sopimus ja toimintaedellytykset

1.  Vastaanottavan jäsenvaltion virastolle tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat tarvittavat järjestelyt sekä pääjohtajaan, hallintoneuvoston jäseniin, viraston henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan viraston ja vastaanottavan jäsenvaltion välisessä toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, joka tehdään sen jälkeen kun hallintoneuvosto on sen hyväksynyt ja viimeistään 2 vuotta asetuksen (EY) N:o [ ] voimaantulon jälkeen.

2.  Vastaanottavan jäsenvaltion on varmistettava viraston moitteettomalle toiminnalle parhaat mahdolliset edellytykset, mukaan lukien monikieliset ja eurooppahenkiset koulunkäyntimahdollisuudet sekä asianmukaiset liikenneyhteydet.”

"

(48)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”66 b artikla

Turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevat turvallisuussäännökset

Virasto soveltaa turvallisuutta koskevia periaatteita, jotka sisältyvät Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskeviin komission turvallisuussäännöksiin, jotka vahvistetaan päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom liitteessä. Turvallisuutta koskevien periaatteiden soveltaminen kattaa muun muassa kyseisenkaltaisten tietojen vaihtamista, käsittelyä ja tallentamista koskevat säännökset.”

"

(49)  Korvataan liitteessä V olevat 2 ja 3 kohta seuraavasti:"

”2. Yksikön ja sertifiointi- ja valvontatehtävistä vastaavan henkilöstön on suoritettava tehtävänsä mahdollisimman suurta ammatillista luotettavuutta ja teknistä pätevyyttä osoittaen, ja heidän on oltava riippumattomia kaikenlaisesta, erityisesti taloudellisesta painostuksesta ja kannusteista, jotka saattaisivat vaikuttaa heidän arviointiinsa päätöksiinsä taikka työskentelynsä tuloksiin, erityisesti sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille tarkastuksen tuloksilla on merkitystä. [tark. 29]

3.  Yksiköllä on oltava riittävästi henkilökuntaa ja valmiuksia sertifiointi- ja valvontaprosessiin liittyvien teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittamiseen; sillä olisi myös oltava mahdollisuus saada käyttöönsä erityistarkastuksiin tarvittavat laitteet.”

"

(50)  Muutetaan liite V b seuraavasti:

(a)  korvataan 2 kohdan c alakohdan iv alakohta seuraavasti:"

”Lennonjohtopalveluilla ja niihin liittyvillä menettelyillä on varmistettava riittävä porrastus ilma-alusten välillä, ja lentopaikan liikennealueella, vältettävä ilma-alusten törmäykset esteisiin kyseisellä alueella, ja jos se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista, avustettava ilma-alusten suojaamisessa muilta ilmatilan vaaratekijöiltä ja varmistettava nopea ja oikea-aikainen koordinointi kaikkien ilmatilan käyttäjien ja vierekkäisten ilmatilan osien kanssa.”

"

(b)  lisätään 2 kohdan g alakohdan loppuun teksti seuraavasti:"

”Liikennevirtojen säätelyn tarkoituksena on optimoida käytettävissä oleva ilmatilakapasiteetti ja parantaa ilmaliikennevirtojen säätelymenettelyjä. Sen on perustuttava avoimuuteen ja tehokkuuteen ja sen avulla on varmistettava, että kapasiteettia tarjotaan joustavasti ja oikea-aikaisesti ICAOn alueellisen lennonvarmistussuunnitelman Euroopan aluetta koskevan asiakirjan suositusten mukaisesti.

Edellä 8 b artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen ilmaliikennevirtojen säätelyä koskevien toimenpiteiden on tuettava lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, lentoaseman pitäjien ja ilmatilan käyttäjien operatiivisia päätöksiä, ja niiden on koskettava seuraavia aloja:

   a) lennonsuunnittelu;
   b) käytettävissä olevan ilmatilakapasiteetin käyttö kaikissa lennon vaiheissa, mukaan luettuna lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen; ja
   c) reittien käyttö yleisessä ilmaliikenteessä, mukaan lukien
   reititystä ja liikenteenohjausta koskevan yhtenäisen julkaisun laatiminen,
   mahdolliset tavat johtaa yleinen ilmaliikenne pois ruuhkautuneilta alueilta, ja
   ilmatilan käytön etuoikeusjärjestys yleisen ilmaliikenteen osalta erityisesti ruuhka- ja kriisiaikoina,
   d) kun otetaan huomioon lentosuunnitelmien ja lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen keskinäinen yhdenmukaisuus sekä tarvittava koordinointi lähialueiden kesken.”

"

(c)  lisätään 2 kohdan h alakohdan loppuun teksti seuraavasti:"

”Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden vastuulle kuuluvien sotilaallisten näkökohtien järjestäminen, ilmatilan hallinnalla on tuettava myös ICAOn määrittelemän ja asetuksella (EY) N:o 551/2004 täytäntöönpannun ilmatilan joustavan käytön periaatteen yhdenmukaista soveltamista ilmatilan hallinnan ja ilmaliikennevirtojen säätelyn helpottamiseksi osana yhteistä liikennepolitiikkaa.

Jäsenvaltioiden on esitettävä virastolle vuosittain kertomus ilmatilan joustavan käytön periaatteen soveltamisesta osana yhteistä liikennepolitiikkaa niiden vastuulla olevan ilmatilan osalta.”

"

(d)  lisätään 3 kohdan a alakohdan loppuun teksti seuraavasti:"

”Järjestelmiin sisältyvät erityisesti seuraavat:

1.  Ilmatilan hallintajärjestelmät ja menetelmät

2.  Ilmaliikennevirtojen sääntelyjärjestelmät ja menetelmät

3.  Ilmaliikennepalvelujärjestelmät ja -menetelmät, erityisesti lentotietojen käsittelyjärjestelmät, valvontatietojen käsittelyjärjestelmät ja käyttöliittymäjärjestelmät

4.  Viestintäjärjestelmät ja -menetelmät erityisesti maasta maahan, ilmasta maahan ja ilmasta ilmaan tapahtuvaa viestintää varten

5.  Suunnistusjärjestelmät ja -menetelmät

6.  Valvontajärjestelmät ja -menetelmät

7.  Ilmailutiedotuspalvelujärjestelmät ja -menetelmät

8.  Säätietojen käytön järjestelmät ja menetelmät”

"

(e)  lisätään 3 kohdan b alakohdan loppuun teksti seuraavasti:"

”Ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen järjestelmät ja niiden rakenneosat on tarkoituksenmukaisia ja validoituja menettelyjä käyttäen suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten, että ne mahdollistavat eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon saumattoman toiminnan kaikkina aikoina ja kaikissa lennon vaiheissa. Saumaton toiminta käsittää erityisesti tietojen jakamisen, myös olennaisten toimintatilaa koskevien tietojen, tietojen yhtäläisen ymmärtämisen, käsittelyjärjestelmien vertailukelpoiset suorituskyvyt sekä näihin liittyvät menetelmät, jotka mahdollistavat yhteisen operatiivisen toiminnan, josta on sovittu koko eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon tai sen osien osalta.

Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon, sen järjestelmien ja niiden rakenneosien on tuettava yhteensovitetusti uusia sovittuja ja kelpuutettuja toimintaratkaisuja, jotka parantavat lennonvarmistuspalvelujen laatua, kestävyyttä ja tehokkuutta erityisesti turvallisuuden ja kapasiteetin kannalta.

Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon, sen järjestelmien ja niiden rakenneosien on tuettava siviili- ja sotilaskäytön välisen yhteensovittamisen asteittaista toteuttamista ilmatilan joustavan käytön käsitettä soveltamalla siinä määrin kuin on tarpeen tehokkaan ilmatilan hallinnan ja ilmaliikennevirtojen sääntelyn kannalta, ja jotta kaikki käyttäjät voivat käyttää ilmatilaa turvallisesti ja tehokkaasti.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon, sen järjestelmien ja niiden rakenneosien on tuettava lennon kaikissa vaiheissa siviili- ja sotilasosapuolten välistä virheettömän ja yhdenmukaisen tiedon oikea-aikaista jakamista.”

"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä .

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL C 170, 5.6.2014, s. 116.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 12. maaliskuuta 2014.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1108/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta sekä direktiivin 2006/23/EY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 51).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1070/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, asetusten (EY) N:o 549/2004, (EY) N:o 550/2004, (EY) N:o 551/2004 ja (EY) N:o 552/2004 muuttamisesta Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantamiseksi (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 34).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta (EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1).
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 550/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 10).
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 551/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä (ilmatila-asetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 20).
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 552/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 26).
(10)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11)Uudelleenlaaditun SES-asetuksen numero.
(12)Uudelleenlaaditun SES-asetuksen numero.
(13)Menettelyllä 2013/0186(COD) hyväksyttävän asetuksen numero.
(14) Uudelleenlaaditun SES-asetuksen numero.

Päivitetty viimeksi: 21. marraskuuta 2017Oikeudellinen huomautus