Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2188(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0139/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0139/2014

Συζήτηση :

PV 11/03/2014 - 14
CRE 11/03/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0230

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 691kWORD 372k
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Πρόγραμμα παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, οργανισμοί παρακολούθησης διάφορων κρατών μελών και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ
P7_TA(2014)0230A7-0139/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (2013/2188(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 και 21,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 15, 16 και 218 και τον τίτλο V,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, το άρθρο 10 του εν λόγω πρωτοκόλλου και τη δήλωση 50 σχετικά με αυτό το πρωτόκολλο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 και 52,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ιδίως τα άρθρα 6, 8, 9, 10 και 13, και τα πρωτόκολλα αυτής,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και ιδίως τα άρθρα 7, 8, 10,11,12 και 14(1) ,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για τα Ατομικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη, και ιδίως τα άρθρα 14, 17, 18 και 19,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δεδομένων (ETS αριθ. 108) και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της 8ης Νοεμβρίου 2001 της Σύμβασης για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την αυτόματη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έναντι των εποπτικών αρχών και των διασυνοριακών ροών προσωπικών δεδομένων (ETS αριθ. 181),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Βιέννης περί των διπλωματικών σχέσεων, και ιδίως τα άρθρα 24, 27 και 40,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (ETS αριθ. 185),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, που υπέβαλε στις 17 Μαΐου 2010(2) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Πολιτική και διακυβέρνηση του διαδικτύου - Ο ρόλος της Ευρώπης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διακυβέρνησης του διαδικτύου» (COM(2014)0072)

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία γνώμης και έκφρασης, που υπέβαλε στις 17 Απριλίου 2013(3) ,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης την 11η Ιουλίου 2002,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των Βρυξελλών της 1ης Οκτωβρίου 2010 που εγκρίθηκε στην 6η διάσκεψη των κοινοβουλευτικών επιτροπών για την εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1954 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (2013) για την εθνική ασφάλεια και την πρόσβαση σε πληροφορίες,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τη δημοκρατική εποπτεία των υπηρεσιών ασφαλείας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Βενετίας την 11η Ιουνίου 2007(4) , και αναμένοντας με μεγάλο ενδιαφέρον την επικαιροποίησή της, η οποία προβλέπεται την άνοιξη του 2014,

–  έχοντας υπόψη τις μαρτυρίες των εκπροσώπων των επιτροπών εποπτείας των υπηρεσιών πληροφοριών του Βελγίου, των Κάτω Χωρών, της Δανίας και της Νορβηγίας,

–  έχοντας υπόψη τις προσφυγές ενώπιον των γαλλικών(5) , πολωνικών και βρετανικών(6) δικαστηρίων, καθώς και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(7) , σχετικά με τα συστήματα μαζικής παρακολούθησης,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση, η οποία καταρτίστηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 34 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωση(8) , και ιδίως τον τίτλο III,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2000/520/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2000, σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από τις αρχές ασφαλούς λιμένα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις συναφείς συχνές ερωτήσεις (FAQ) που εκδίδονται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ασφαλούς λιμένα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής της 13ης Φεβρουαρίου 2002 (SEC(2002)0196) και της 20ης Οκτωβρίου 2004 (SEC(2004)1323),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τη λειτουργία του ασφαλούς λιμένα από την προοπτική των πολιτών της ΕΕ και των εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ (COM(2013)0847) και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη ροή δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (COM(2013)0846),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2000 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από τις αρχές ασφαλούς λιμένα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις συναφείς συχνές ερωτήσεις (FAQ) που εκδίδονται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ(9) , στο οποίο διατυπώνεται ότι η επάρκεια του συστήματος δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, και τις γνωμοδοτήσεις της ομάδας εργασίας του άρθρου 29, και ιδίως τη γνωμοδότηση 4/2000 της 16ης Μαΐου 2000(10) ,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη χρήση και διαβίβαση των καταστάσεων με τα ονόματα επιβατών (συμφωνία PNR) του 2004, 2007(11) και 2012(12) ,

–  έχοντας υπόψη την από κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ(13) , που συνοδεύει την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την από κοινού επανεξέταση (COM(2013)0844),

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Cruz Villalón που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η οδηγία 2006/24/EΚ για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών είναι, στο σύνολό της, ασυμβίβαστη με το άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας είναι ασυμβίβαστο με τα άρθρα 7 και 52 παράγραφος 1 του Χάρτη(14) ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/412/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2010, για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP)(15) και τις συνοδευτικές δηλώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής(16) ,

–  έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διαβίβαση και επεξεργασία τους με σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση, τον εντοπισμό ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις («σφαιρική συμφωνία»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα, και των μέτρων που βασίζονται σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς(17) ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας κατά την έναρξη της 68ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την 24η Σεπτεμβρίου 2013 και το έργο που διενεργείται από την κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή για την κατασκοπεία η οποία συστάθηκε από την Ομοσπονδιακή Γερουσία της Βραζιλίας,

–  έχοντας υπόψη τον αμερικανικό νόμο «PATRIOT Act» που υπέγραψε ο Πρόεδρος George W. Bush την 26η Οκτωβρίου 2001,

–  έχοντας υπόψη τον αμερικανικό νόμο του 1978 περί παρακολούθησης των επικοινωνιών των αλλοδαπών υπηρεσιών πληροφοριών (FISA) και το νόμο του 2008 περί τροποποίησης του νόμου FISA,

–  έχοντας υπόψη το εκτελεστικό διάταγμα 12333, που εξέδωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ το 1981 και τροποποιήθηκε το 2008,

–  έχοντας υπόψη την προεδρική οδηγία πολιτικής (PPD-28)σχετικά με τις δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών σημάτων, η οποία εκδόθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2014 από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Barack Obama,

–  έχοντας υπόψη τις νομοθετικές προτάσεις που βρίσκονται επί του παρόντος υπό εξέταση από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου «US Freedom Act» και το σχέδιο νόμου «Intelligence Oversight and Surveillance Reform», και άλλα,

–  έχοντας υπόψη τις επανεξετάσεις που διενεργούνται από την Επιτροπή Εποπτείας της Ιδιωτικής Ζωής και Ατομικών Ελευθεριών, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ και την ομάδα επανεξέτασης του Προέδρου για την τεχνολογία συλλογής πληροφοριών και επικοινωνιών, και ιδίως την έκθεση της τελευταίας, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, με τίτλο «Ελευθερία και ασφάλεια σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια της Κολούμπια (United States District Court for the District of Columbia) στην υπόθεση Klayman κ.ά.. κατά Obama κ.ά., αστική αγωγή 13-0851 της 16ης Δεκεμβρίου 2013 και την απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης στην υπόθεση ACLU κ.ά. κατά James R. Clapper κ.ά., αστική αγωγή αριθ. 13-3994 της 11ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τα ευρήματα των συμπροέδρων της ad hoc ομάδας εργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων της 27ης Νοεμβρίου 2013(18) ,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2001(19) και της 7ης Νοεμβρίου 2002(20) σχετικά με την ύπαρξη ενός παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης ιδιωτικών και εμπορικών επικοινωνιών (σύστημα παρακολούθησης ECHELON),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με τον Χάρτη της ΕΕ: πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ(21) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης και τα όργανα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στους πολίτες της ΕΕ(22) , με το οποίο ανέθεσε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να διεξάγει ενδελεχή έρευνα επί του θέματος,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας αριθ. 1 σχετικά με τα προγράμματα παρακολούθησης των ΗΠΑ και της ΕΕ και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας αριθ. 3 σχετικά με τη σχέση μεταξύ των πρακτικών παρακολούθησης στην ΕΕ και στις ΗΠΑ και των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας αριθ. 4 σχετικά με τις δραστηριότητες παρακολούθησης των ΗΠΑ όσον αφορά τα δεδομένα της ΕΕ και τις πιθανές νομικές επιπτώσεις τους στις διατλαντικές συμφωνίες και τη διατλαντική συνεργασία,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας αριθ. 5 σχετικά με τη δημοκρατική εποπτεία των υπηρεσιών και των οργανισμών πληροφοριών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της επιτροπής AFET για τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της έρευνας για τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση των πολιτών της ΕΕ·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν(23) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την αναστολή της συμφωνίας TFTP ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης εκ μέρους της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ(24) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την αξιοποίηση του δυναμικού του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη(25) ,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας(26) ,

–  έχοντας υπόψη το παράρτημα VIII του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0139/2014),

Αντίκτυπος της μαζικής παρακολούθησης

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής είναι θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων αντιτρομοκρατικών μέτρων, πρέπει να είναι σύμφωνα με το κράτος δικαίου και πρέπει να υπόκεινται στις υποχρεώσεις για σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ροές και τα δεδομένα πληροφοριών που σήμερα κυριαρχούν στην καθημερινή ζωή και αποτελούν μέρος της ακεραιότητας ενός προσώπου, πρέπει να διασφαλιστούν από την παρείσφρηση όπως προστατεύεται η ιδιωτική εστία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμοί μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής βασίζονται στο πνεύμα και τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας παραμένει ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και την προστασία αμφότερων των εταίρων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση είναι βασικοί παράγοντες για τον διατλαντικό διάλογο και τη διατλαντική εταιρική σχέση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τα συμβάντα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας κατέστη μία από τις βασικές προτεραιότητες των περισσότερων κυβερνήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλύψεις με βάση τα έγγραφα που διέρρευσαν από τον πληροφοριοδότη Edward Snowden, πρώην υπάλληλο της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, επιβάλλουν στους δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες την υποχρέωση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποπτείας και του ελέγχου των υπηρεσιών πληροφοριών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, οι οποίες δραστηριοποιούνται πέραν του κράτους δικαίου σε μια δημοκρατική κοινωνία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλύψεις από τον Ιούνιο του 2013 προκάλεσαν πολυάριθμες ανησυχίες εντός της ΕΕ σχετικά με:

   την έκταση των συστημάτων παρακολούθησης που αποκαλύφθηκαν τόσο στις ΗΠΑ όσο και στα κράτη μέλη της ΕΕ·
   την παραβίαση των νομικών προτύπων της ΕΕ, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των προτύπων προστασίας δεδομένων·
   τον βαθμό εμπιστοσύνης μεταξύ των διατλαντικών εταίρων της ΕΕ και των ΗΠΑ·
   τον βαθμό συνεργασίας και συμμετοχής ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ σε προγράμματα παρακολούθησης των ΗΠΑ ή ισοδύναμα προγράμματα σε εθνικό επίπεδο, όπως αποκαλύπτουν τα μέσα ενημέρωσης·
   την έλλειψη ελέγχου και αποτελεσματικής εποπτείας από τις πολιτικές αρχές των ΗΠΑ και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ επί των οικείων υπηρεσιών πληροφοριών·
   τη δυνατότητα χρήσης αυτών των επιχειρήσεων μαζικής παρακολούθησης για λόγους άλλους από την εθνική ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας υπό την αυστηρή έννοια του όρου, για παράδειγμα για την οικονομική και βιομηχανική κατασκοπεία ή για την κατάρτιση προφίλ για πολιτικούς λόγους·
   την υπονόμευση της ελευθερίας του Τύπου και του απόρρητου των επαγγελματικών επικοινωνιών με προνόμιο εμπιστευτικότητας, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων και ιατρών·
   τους αντίστοιχους ρόλους και τον βαθμό συμμετοχής των υπηρεσιών πληροφοριών και των ιδιωτικών εταιρειών ΤΠ και τηλεπικοινωνιών·
   τα ολοένα πιο ασαφή όρια μεταξύ των δραστηριοτήτων επιβολής του νόμου και των δραστηριοτήτων συλλογής πληροφοριών, με αποτέλεσμα κάθε πολίτης να αντιμετωπίζεται ως ύποπτος και να παρακολουθείται·
   τις απειλές για την ιδιωτική ζωή σε μια ψηφιακή εποχή και την επίδραση της μαζικής παρακολούθησης των πολιτών και των κοινωνιών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνευ προηγουμένου κατασκοπεία που αποκαλύφθηκε απαιτεί πλήρη έρευνα από τις αρχές των ΗΠΑ, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις, τα εθνικά κοινοβούλια και τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές των ΗΠΑ διέψευσαν κάποιες από τις πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν αλλά δεν αμφισβήτησαν τη συντριπτική τους πλειοψηφία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια συζήτηση αναπτύχθηκε σε μεγάλη κλίμακα στις ΗΠΑ και σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της ΕΕ πολύ συχνά παραμένουν σιωπηλές και δεν διεξάγουν δέουσες έρευνες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος Obama ανακοίνωσε πρόσφατα τη μεταρρύθμιση της NSA και των προγραμμάτων παρακολούθησης αυτής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύγκριση με δράσεις που έχουν αναληφθεί τόσο από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα την υποχρέωσή του να ρίξει φως στις αποκαλύψεις σχετικά με τις αδιάκριτες πρακτικές μαζικής παρακολούθησης των πολιτών της ΕΕ και, με το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης και τα όργανα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στους πολίτες της ΕΕ, ανέθεσε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να διεξαγάγει ενδελεχή έρευνα επί του θέματος·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί καθήκον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να διασφαλίζουν ότι το δίκαιο της ΕΕ εφαρμόζεται πλήρως προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών και ότι η νομική ισχύς των συνθηκών της ΕΕ δεν υπονομεύεται από την αδιάφορη αποδοχή των εξωεδαφικών επιπτώσεων που έχουν τα πρότυπα ή οι δράσεις τρίτων χωρών·

Εξελίξεις στις ΗΠΑ σχετικά με τη μεταρρύθμιση στον τομέα της συλλογής πληροφοριών ασφαλείας

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Περιφερειακό Δικαστήριο της Περιφέρειας της Κολούμπια (District Court for the District of Columbia), στην απόφασή του της 16ης Δεκεμβρίου 2013, έκρινε ότι η μαζική συλλογή μεταδεδομένων από την NSA παραβιάζει την 4η Τροπολογία του συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών(27) · λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι το Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στην απόφασή του της 27ης Δεκεμβρίου 2013, έκρινε ότι η εν λόγω συλλογή ήταν νόμιμη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ανατολικής Περιφέρειας του Μίσιγκαν (District Court for the Eastern District of Michigan) έκρινε ότι η 4η Τροπολογία απαιτεί να επικρατεί η λογική σε κάθε έρευνα, εκ των προτέρων ένταλμα για οποιαδήποτε αιτιολογημένη έρευνα, ένταλμα που βασίζεται σε προϋπάρχουσα σοβαρή αιτία, καθώς και ιδιαίτερες συνθήκες όσον αφορά πρόσωπα, τόπους και αντικείμενα και την παρεμβολή ενός ουδέτερου δικαστή μεταξύ των αρμοδίων εφαρμογής της εκτελεστικής εξουσίας και των πολιτών(28) ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή της, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, η ομάδα επανεξέτασης του Προέδρου για την τεχνολογία συλλογής πληροφοριών και επικοινωνιών προτείνει 46 συστάσεις στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις τονίζουν ταυτόχρονα την ανάγκη προστασίας της εθνικής ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και των πολιτικών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν προκειμένω, καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ: να τερματίσει, το συντομότερο δυνατόν, τη μαζική συλλογή αρχείων τηλεφωνικών κλήσεων υπηκόων των ΗΠΑ δυνάμει του άρθρου 215 του αμερικανικού νόμου «PATRIOT Act»· να προβεί σε διεξοδική επανεξέταση του νομικού πλαισίου της NSA και των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή· να τερματίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει προκειμένου να υπονομεύσει ή να καταστήσει ευάλωτο το εμπορικό λογισμικό (ιοί κερκόπορτας και κακόβουλο λογισμικό)· να αυξήσει τη χρήση της κρυπτογράφησης, ιδίως στην περίπτωση δεδομένων υπό μετάδοση, και να μην υπονομεύει τις προσπάθειες για τη δημιουργία προτύπων κρυπτογράφησης· να δημιουργήσει τη θέση ενός εισαγγελέα δημοσίου συμφέροντος για την εκπροσώπηση υποθέσεων που άπτονται της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών ελευθεριών ενώπιον του Foreign Intelligence Surveillance Court· να αναθέσει στην Επιτροπή Εποπτείας της Ιδιωτικής Ζωής και Ατομικών Ελευθεριών την αρμοδιότητα να επιβλέπει τις δραστηριότητες της Κοινότητας Πληροφοριών για σκοπούς συλλογής αλλοδαπών πληροφοριών, και όχι μόνο για σκοπούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας· και να παραλαμβάνει τις καταγγελίες των πληροφοριοδοτών, να χρησιμοποιεί τις συνθήκες αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής για να αποκτά περιεχόμενο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και να μην χρησιμοποιεί την παρακολούθηση για να κλέβει βιομηχανικά ή εμπορικά απόρρητα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ένα ανοικτό υπόμνημα που υπέβαλαν στον πρόεδρο Obama πρώην ανώτερα στελέχη της NSA/βετεράνοι επαγγελματίες υπηρεσιών πληροφοριών υπέρ της σύνεσης (Veteran Intelligence Professionals for Sanity -VIPS) στις 7 Ιανουαρίου 2014(29) , η μαζική συλλογή δεδομένων δεν ενισχύει την ικανότητά της για πρόληψη μελλοντικών τρομοκρατικών επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υπόμνημά τους οι υποβάλλοντες τονίζουν ότι η μαζική παρακολούθηση που διενεργεί η NSA δεν έχει οδηγήσει στην αποτροπή καμίας επίθεσης και ότι έχουν δαπανηθεί δισεκατομμύρια δολάρια σε προγράμματα που είναι λιγότερο αποτελεσματικά και εξαιρετικά πιο παρεμβατικά στην ιδιωτική ζωή των πολιτών από ό,τι μια ενδοεπιχειρησιακή τεχνολογία που ονομάζεται THINTHREAD, η οποία δημιουργήθηκε το 2001·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά τις δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών για πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι των ΗΠΑ σύμφωνα με το κεφάλαιο 702 του αμερικανικού νόμου περί παρακολούθησης των επικοινωνιών των αλλοδαπών υπηρεσιών πληροφοριών (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA), οι συστάσεις προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ αναγνωρίζουν το θεμελιώδες ζήτημα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που προβλέπεται στο άρθρο 12 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 17 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις δεν συνιστούν την παροχή των ίδιων δικαιωμάτων και της ίδιας προστασίας σε άτομα που δεν είναι υπήκοοι των ΗΠΑ με αυτά που παρέχονται σε άτομα που είναι υπήκοοι των ΗΠΑ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην προεδρική οδηγία πολιτικής για τις δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών σημάτων της 17ης Ιανουαρίου 2014 και στη σχετική ομιλία του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Barack Obama, επέμεινε ότι η μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, των πολιτών της και των πολιτών των συμμάχων και εταίρων των ΗΠΑ, καθώς και για την προώθηση των συμφερόντων της εξωτερικής πολιτικής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω οδηγία πολιτικής περιλαμβάνει ορισμένες αρχές όσον αφορά τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση απορρήτων σημάτων και επεκτείνει ορισμένες ασφαλιστικές δικλίδες και σε μη αμερικανούς πολίτες, εξασφαλίζοντας εν μέρει ισοδύναμη μεταχείριση με αυτήν που επιφυλάσσεται για τους αμερικανούς πολίτες, όπου περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές δικλίδες όσον αφορά την μις προσωπικές πληροφορίες για όλα τα άτομα ανεξαρτήτως της υπηκοότητας ή του τόπου κατοικίας τους· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι ο Πρόεδρος Obama δεν ανακοίνωσε καμία συγκεκριμένη πρόταση, ιδίως όσον αφορά την απαγόρευση των δραστηριοτήτων μαζικής παρακολούθησης και τη θέσπιση της δυνατότητας διοικητικής και δικαστικής προσφυγής για μη υπηκόους των ΗΠΑ·

Νομικό πλαίσιο

Θεμελιώδη δικαιώματα

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση για τα ευρήματα των συμπροέδρων της ad hoc ομάδας εργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων παρέχει μια γενική εικόνα της νομικής κατάστασης στις ΗΠΑ αλλά δεν έχει διαπιστώσει τα πραγματικά περιστατικά σχετικά με τα προγράμματα παρακολούθησης των ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διατίθενται πληροφορίες σχετικά με την επονομαζόμενη ομάδα εργασίας «δεύτερης τροχιάς», στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη συζητούν διμερώς με τις αρχές των ΗΠΑ για ζητήματα που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ιδίως η ελευθερία της έκφρασης, του τύπου, της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας και του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής, το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα αμερόληπτης δίκης και μη διακριτικής μεταχείρισης, όπως προβλέπονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική παρακολούθηση των ανθρώπων δεν συμβαδίζει με τους ακρογωνιαίους αυτούς λίθους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όλα τα κράτη μέλη, η νομοθεσία προστατεύει το απόρρητο των πληροφοριών που γνωστοποιούνται εμπιστευτικά μεταξύ δικηγόρου και πελάτη, μια αρχή η οποία έχει αναγνωριστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(30) ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού προγράμματος προστασίας των καταγγελτών, προκειμένου να προστατευτούν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και να εξεταστεί επιπλέον το κατά πόσον μια τέτοιου είδους μελλοντική νομοθεσία πρέπει επίσης να καλύπτει και άλλους τομείς της ενωσιακής αρμοδιότητας·

Αρμοδιότητες της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, η ΕΕ «καταβάλλει προσπάθεια για να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, το άρθρο 72 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 73 της ΣΛΕΕ) συνεπάγονται ότι η ΕΕ διαθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες για θέματα που συνδέονται με τη συλλογική ασφάλεια της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αρμοδιότητα για θέματα εσωτερικής ασφάλειας (άρθρο 4 στοιχείο ι) της ΣΛΕΕ) και έχει ασκήσει την αρμοδιότητα αυτή αποφασίζοντας για έναν αριθμό νομοθετικών πράξεων, συνάπτοντας διεθνείς συμβάσεις (PNR, TFTP) με στόχο την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας, χαράσσοντας μια πολιτική εσωτερικής ασφάλειας και συστήνοντας οργανισμούς που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν μεταξύ τους και υπ’ ευθύνη τους μορφές συνεργασίας και συντονισμού τις οποίες κρίνουν πρόσφορες μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των διοικήσεών τους που είναι επιφορτισμένες με τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας» (άρθρο 73 της ΣΛΕΕ)·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 276 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως προς τις διατάξεις των κεφαλαίων 4 και 5 τίτλος V, μέρος τρίτο, σχετικά με τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι αρμόδιο να ελέγχει το κύρος ή την αναλογικότητα επιχειρησιακών δράσεων της αστυνομίας ή άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόμου ενός κράτους μέλους, ούτε να αποφαίνεται για την άσκηση των ευθυνών που φέρουν τα κράτη μέλη για την τήρηση της δημόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας»·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έννοιες «εθνική ασφάλεια», «εσωτερική ασφάλεια», «εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ» και «διεθνής ασφάλεια» αλληλεπικαλύπτονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Βιέννης για το δίκαιο των Συνθηκών, η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και η αρχή της στενής ερμηνείας τυχόν παρεκκλίσεων από το δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποδηλώνουν μια περιοριστική ερμηνεία της έννοιας «εθνική ασφάλεια» και προϋποθέτουν ότι τα κράτη μέλη αποφεύγουν να θίγουν τις αρμοδιότητες της ΕΕ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες χρίζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «θεματοφύλακα των Συνθηκών» και, ως εκ τούτου, εναπόκειται στην Επιτροπή, δυνάμει της νομικής της αρμοδιότητας, να διερευνά τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΣΕΕ, το οποίο καλύπτει τα οριζόμενα στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και την ΕΣΑΔ, οι οργανισμοί και οι ιδιωτικοί φορείς των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εθνικής ασφάλειας πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα που προβλέπονται σε αυτό, είτε πρόκειται για δικαιώματα των δικών τους πολιτών είτε για δικαιώματα πολιτών άλλων κρατών·

Εξωεδαφικότητα

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωεδαφική εφαρμογή των νόμων, των κανονισμών και άλλων νομοθετικών ή εκτελεστικών πράξεων που θεσπίζονται από μια χώρα σε καταστάσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία της ΕΕ ή των κρατών μελών της ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην κατεστημένη έννομη τάξη και το κράτος δικαίου, ή ακόμη και να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο ή το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των φυσικών και νομικών προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό και τον δεδηλωμένη ή πραγματικό στόχο της εν λόγω εφαρμογής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων αυτών των εξαιρετικών περιστάσεων, είναι ανάγκη να αναληφθεί δράση σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αξίες της ΕΕ που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στην ΕΣΔΑ και στα συντάγματα των κρατών μελών, δηλαδή τα θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως κατοχυρώνονται στο παράγωγο δίκαιο που εφαρμόζει τις θεμελιώδεις αυτές αρχές, είναι σεβαστά εντός της ΕΕ, ιδίως με εξάλειψη, εξουδετέρωση, παρεμπόδιση ή άλλη αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της προκειμένης αλλοδαπής νομοθεσίας·

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από θεσμικά ή άλλα όργανα, ή οργανισμούς της ΕΕ ή από τα κράτη μέλη στις ΗΠΑ για σκοπούς επιβολής του νόμου ελλείψει επαρκών εγγυήσεων και προστασίας όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, και ιδίως των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα καθιστούσε τα εν λόγω θεσμικά ή άλλα όργανα, ή τους οργανισμούς της ΕΕ ή τα εν λόγω κράτη μέλη υπεύθυνα, δυνάμει του άρθρου 340 της ΣΛΕΕ ή της πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)(31) , για παραβίαση του δικαίου της ΕΕ – περιλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προβλέπονται στον Χάρτη της ΕΕ·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβίβαση δεδομένων δεν υπόκειται σε γεωγραφικούς περιορισμούς και ότι ιδίως λόγω της αύξησης της παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας επικοινωνίας ο νομοθέτης της ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των επικοινωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, είναι υψίστης σημασίας η προώθηση νομικών πλαισίων για κοινά πρότυπα·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα για προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών της ΕΕ·

Διαβιβάσεις στις ΗΠΑ με βάση τον ασφαλή λιμένα των ΗΠΑ

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό πλαίσιο των ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων δεν διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας για τους πολίτες της ΕΕ·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να μπορούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων της ΕΕ να διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε οντότητες στις ΗΠΑ, η Επιτροπή, στην απόφασή της 2000/520/ΕΚ, αναγνώρισε την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από τις αρχές ασφαλούς λιμένα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις συναφείς συχνές ερωτήσεις (FAQ) που εκδίδονται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την Ένωση σε οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στις ΗΠΑ και έχουν προσχωρήσει στον ασφαλή λιμένα·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2000, το Κοινοβούλιο εξέφρασε αμφιβολίες και ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια του ασφαλούς λιμένα και κάλεσε την Επιτροπή να αναθεωρήσει εγκαίρως την απόφαση υπό το φως της εμπειρίας και τυχόν νομοθετικών εξελίξεων·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο έγγραφο εργασίας του Κοινοβουλίου αριθ. 4 σχετικά με τις δραστηριότητες παρακολούθησης των ΗΠΑ όσον αφορά τα δεδομένα της ΕΕ και τις πιθανές νομικές επιπτώσεις τους στις διατλαντικές συμφωνίες και τη διατλαντική συνεργασία, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, οι εισηγητές εξέφρασαν αμφιβολίες και ανησυχίες ως προς την επάρκεια του ασφαλούς λιμένα και κάλεσαν την Επιτροπή να καταργήσει την απόφαση για τον επαρκή χαρακτήρα της προστασίας του ασφαλούς λιμένα και να βρει νέες νομικές λύσεις·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2000/520/ΕΚ της Επιτροπής ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να ασκούν τις υφιστάμενες εξουσίες τους για να αναστέλλουν τη ροή δεδομένων προς έναν οργανισμό που έχει δηλώσει την προσχώρησή του στις αρχές ασφαλούς λιμένα, προκειμένου να προστατεύονται τα φυσικά πρόσωπα έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε περιπτώσεις που υπάρχει σοβαρή πιθανότητα παραβίασης των αρχών ασφαλούς λιμένα ή η συνέχιση της διαβίβασής τους θα δημιουργούσε άμεσο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζημίας στα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα δεδομένα·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2000/520/ΕΚ της Επιτροπής αναφέρει επίσης ότι, όταν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία ότι οποιοσδήποτε φορέας που είναι αρμόδιος για τη συμμόρφωση με τις αρχές ασφαλούς λιμένα δεν εκπληρώνει ικανοποιητικά την αποστολή του, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλει μέτρα με σκοπό την ακύρωση ή την αναστολή της παρούσας απόφασης ή τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις δύο πρώτες εκθέσεις της σχετικά με την εφαρμογή του ασφαλούς λιμένα, που δημοσιεύτηκαν το 2002 και το 2004, η Επιτροπή διαπίστωσε αρκετές ελλείψεις όσον αφορά την ορθή εφαρμογή του ασφαλούς λιμένα και απηύθυνε αρκετές συστάσεις προς τις αρχές των ΗΠΑ με σκοπό την αποκατάστασή των αδυναμιών αυτών·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τρίτη έκθεση εφαρμογής της, της 27ης Νοεμβρίου 2013, εννέα χρόνια μετά τη δεύτερη έκθεση και χωρίς να έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν σε αυτήν, η Επιτροπή διαπίστωσε περαιτέρω ευρείας κλίμακας αδυναμίες και ελλείψεις στον ασφαλή λιμένα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τρέχουσα εφαρμογή δεν μπορεί να διατηρηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή τόνισε ότι η ευρείας κλίμακας πρόσβαση από υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ σε δεδομένα που διαβιβάζονται στις ΗΠΑ από οντότητες με πιστοποίηση ασφαλούς λιμένα εγείρει πρόσθετα σοβαρά ερωτήματα για τη συνέχεια της προστασίας των δεδομένων για πρόσωπα της ΕΕ στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή απηύθυνε 13 συστάσεις στις αρχές των ΗΠΑ και ανέλαβε να προσδιορίσει έως το καλοκαίρι του 2014, μαζί με τις αρχές των ΗΠΑ, ένδικα μέσα που πρέπει να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν, τα οποία υα αποτελέσουν τη βάση για πλήρη αναθεώρηση της λειτουργίας των αρχών του ασφαλούς λιμένα·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28-31 Οκτωβρίου 2013 η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Επιτροπή LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ουάσιγκτον D.C. συναντήθηκε με το Υπουργείο Εμπορίου και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Εμπορίου αναγνώρισε την ύπαρξη οργανισμών που έχουν δηλώσει την προσχώρησή τους στις αρχές ασφαλούς λιμένα αλλά η κατάστασή τους είναι σαφώς «μη τρέχουσα», πράγμα που σημαίνει ότι η εταιρεία δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφαλούς λιμένα παρόλο που συνεχίζει να λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου αναγνώρισε ότι ο ασφαλής λιμένας θα πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να βελτιωθεί, ιδίως όσον αφορά τις καταγγελίες και τα εναλλακτικά συστήματα επίλυσης διαφορών·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές ασφαλούς λιμένα δύνανται να περιοριστούν «στο μέτρο που είναι αναγκαίο για να πληρούνται απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας, δημόσιου συμφέροντος ή εφαρμογής του νόμου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον υφίσταται εξαίρεση από ένα θεμελιώδες δικαίωμα, η εν λόγω εξαίρεση πρέπει πάντα να ερμηνεύεται αυστηρά και να περιορίζεται σε ό,τι θεωρείται απαραίτητο και αναλογικό σε μια δημοκρατική κοινωνία, και ότι το δίκαιο πρέπει πάντα να καθορίζει σαφώς τις προϋποθέσεις και διασφαλίσεις για να καταστεί ο εν λόγω περιορισμός νόμιμος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής μιας τέτοιας εξαίρεσης θα έπρεπε να είχε αποσαφηνιστεί από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, ιδίως από την Επιτροπή, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ερμηνεία ή εφαρμογή που ακυρώνει επί της ουσίας το θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων, μεταξύ άλλων, λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, μια τέτοια εξαίρεση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τρόπο που υπονομεύει ή ακυρώνει την προστασία που παρέχεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ΕΣΔΑ, τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ και τις αρχές ασφαλούς λιμένα· επιμένει ότι, σε περίπτωση που γίνεται επίκληση της εξαίρεσης της εθνικής ασφάλειας, θα πρέπει να διευκρινίζεται το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρεία κλίμακας πρόσβαση από υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έχει διαβρώσει σοβαρά τη διατλαντική εμπιστοσύνη και έχει επηρεάσει αρνητικά την εμπιστοσύνη των οργανισμών των ΗΠΑ που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό επιδεινώνεται περισσότερο από την έλλειψη δικαστικής και διοικητικής προσφυγής στο δίκαιο των ΗΠΑ για τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως στις περιπτώσεις δραστηριοτήτων παρακολούθησης για σκοπούς συλλογής πληροφοριών·

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες με βάση την απόφαση περί επάρκειας

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν και τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας της Νέας Ζηλανδίας, του Καναδά και της Αυστραλίας συμμετείχαν ευρέως στη μαζική παρακολούθηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνεργάστηκαν ενεργά με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του επονομαζόμενου προγράμματος «Five eyes» και δύνανται να έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών της ΕΕ που διαβιβάστηκαν από την ΕΕ·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις 2013/65/ΕΕ(32) και 2002/2/ΕΚ(33) της Επιτροπής αναγνώρισαν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας που διασφαλίζει ο νόμος περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ηλεκτρονικών εγγράφων του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας αντιστοίχως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προαναφερθείσες αποκαλύψεις επηρεάζουν επίσης σημαντικά την εμπιστοσύνη στα νομικά συστήματα των εν λόγω χωρών όσον αφορά τη συνέχεια της προστασίας που παρέχεται στους πολίτες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει αυτήν την πτυχή·

Διαβιβάσεις με βάση συμβατικές ρήτρες και άλλα μέσα

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 95/46/EΚ προβλέπει ότι οι διεθνείς διαβιβάσεις προς μια τρίτη χώρα δύνανται να πραγματοποιηθούν και με ειδικά μέσα εφόσον ο υπεύθυνος της επεξεργασίας παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των προσώπων καθώς και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγγυήσεις αυτές μπορούν ιδίως να απορρέουν από κατάλληλες συμβατικές ρήτρες·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 95/46/EΚ εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αποφανθεί ότι ορισμένες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες παρέχουν τις επαρκείς εγγυήσεις που αναφέρονται στην οδηγία και ότι, σε αυτήν τη βάση, η Επιτροπή υιοθέτησε τρία πρότυπα τυποποιημένων συμβατικών ρητρών για διαβιβάσεις σε υπεύθυνους επεξεργασίας και εκτελούντες επεξεργασία (και υπεργολάβους επεξεργασίας) σε τρίτες χώρες·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής που θεσπίζουν τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ορίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να ασκούν τις υφιστάμενες εξουσίες τους για να αναστέλλουν τη ροή δεδομένων όταν τεκμηριώνεται ότι η νομοθεσία στην οποία υπόκειται ο εισαγωγέας δεδομένων ή ο υπεργολάβος επεξεργασίας τον υποχρεώνει να παρεκκλίνει από το εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων πέραν των αναγκαίων σε μια δημοκρατική κοινωνία ορίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, στην περίπτωση που η υποχρέωση αυτή ενδέχεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις εγγυήσεις που παρέχονται από το εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων και τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ή όταν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ότι οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες του παραρτήματος δεν τηρούνται ή δεν θα τηρηθούν και ότι η συνέχιση της διαβίβασης θα δημιουργήσει άμεσο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζημίας στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων ανέπτυξαν δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCRs) προκειμένου να διευκολυνθούν οι διεθνείς διαβιβάσεις εντός μιας πολυεθνικής εταιρείας με επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των προσώπων καθώς και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν χρησιμοποιηθούν, οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αφού οι τελευταίες αξιολογήσουν τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση της επιτροπής LIBE σχετικά με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων έχει απορριφθεί η ανάπτυξη δεσμευτικών εταιρικών κανόνων για τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον θα στερούσαν από τον υπεύθυνο ελέγχου των δεδομένων και το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα οποιονδήποτε έλεγχο επί της δικαιοδοσίας στην οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα τους·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένης της αρμοδιότητάς του, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 218 της ΣΛΕΕ, έχει την ευθύνη να παρακολουθεί συνεχώς την αξία των διεθνών συμφωνιών για τις οποίες έχει δώσει τη συγκατάθεσή του·

Διαβιβάσεις με βάση τις συμφωνίες TFTP και PNR

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 το Κοινοβούλιο εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τις αποκαλύψεις σχετικά με τις δραστηριότητες της NSA όσον αφορά την άμεση πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά μηνύματα πληρωμών και σχετικά δεδομένα, πράγμα που αποτελεί καταφανή παραβίαση της συμφωνίας TFTP, και ιδίως του άρθρου 1 αυτής·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος, που επιτρέπει σε όσους ερευνούν υποθέσεις τρομοκρατίας να ανακαλύψουν τους συνδέσμους μεταξύ των στόχων της έρευνας και άλλων πιθανών υπόπτων που συνδέονται με ευρύτερα τρομοκρατικά δίκτυα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αναστείλει τη συμφωνία και ζήτησε να διατεθούν αμέσως όλες οι σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα για τις διαβουλεύσεις του Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε καμία από τις δύο ενέργειες·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις καταγγελίες που δημοσιεύθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης, η Επιτροπή αποφάσισε να αρχίσει διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ δυνάμει του άρθρου 19 της συμφωνίας TFTP· λαμβάνοντας υπόψη ότι την 27η Νοεμβρίου 2013, η Επίτροπος Malmström ενημέρωσε την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ότι, μετά από συνάντηση με τις αρχές των ΗΠΑ και υπό το πρίσμα των απαντήσεων που δόθηκαν από τις αρχές των ΗΠΑ στις επιστολές τους και κατά τη διάρκεια των συναντήσεών τους, η Επιτροπή αποφάσισε να μην συνεχίσει τις διαβουλεύσεις για τον λόγο ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενήργησε κατά τρόπο που να μην συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της συμφωνίας, και ότι οι ΗΠΑ έχουν παράσχει έγγραφη διαβεβαίωση ότι καμία άμεση συλλογή δεδομένων δεν έχει λάβει χώρα κατά παράβαση των διατάξεων της συμφωνίας TFTP· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφές κατά πόσον οι αρχές των ΗΠΑ έχουν καταστρατηγήσει τη συμφωνία, αποκτώντας πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα με άλλα μέσα, όπως αναφέρεται στην επιστολή της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, από τις αρχές των ΗΠΑ(34) ·

ΝΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Ουάσιγκτον D.C. στις 28-31 Οκτωβρίου 2013 η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων συναντήθηκε με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας TFTP δεν είχε πρόσβαση σε δεδομένα SWIFT στην ΕΕ παρά μόνο στο πλαίσιο της TFTP· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει εάν έχει υπάρξει πρόσβαση σε δεδομένα SWIFT εκτός πλαισίου TFTP από οποιονδήποτε άλλο κρατικό φορέα ή υπουργείο των ΗΠΑ ή κατά πόσο η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε γνώση των δραστηριοτήτων μαζικής παρακολούθησης της NSA· λαμβάνοντας υπόψη ότι την 18η Δεκεμβρίου 2013 ο κ. Glenn Greenwald δήλωσε ενώπιον της έρευνας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ότι η NSA και η GCHQ στόχευαν τα δίκτυα SWIFT·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βελγικές και ολλανδικές αρχές προστασίας δεδομένων αποφάσισαν την 13η Νοεμβρίου 2013 να διεξάγουν από κοινού έρευνα για την ασφάλεια των δικτύων πληρωμών SWIFT προκειμένου να εξακριβώσουν εάν ήταν δυνατή η μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη πρόσβαση από τρίτους σε τραπεζικά δεδομένα των ευρωπαίων πολιτών(35) ·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την από κοινού επανεξέταση της συμφωνίας PNR μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας προέβη σε 23 γνωστοποιήσεις δεδομένων PNR προς την υπηρεσία εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, για κάθε περίπτωση χωριστά, με σκοπό την τεκμηρίωση υποθέσεων αντιτρομοκρατίας, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της συμφωνίας·

ΝΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η από κοινού επανεξέταση δεν αναφέρει το γεγονός ότι, στην περίπτωση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της συλλογής πληροφοριών, βάσει του δικαίου των ΗΠΑ, τα πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι των ΗΠΑ δεν έχουν το δικαίωμα να καταφύγουν σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική οδό για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους, και ότι συνταγματικά κατοχυρωμένα μέσα προστασίας παρέχονται μόνο σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι των ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη δικαιωμάτων δικαστικής ή διοικητικής προστασίας ακυρώνει τα μέσα προστασίας για τους πολίτες της ΕΕ που καθορίζονται στην υφιστάμενη συμφωνία PNR·

Διαβιβάσεις με βάση τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις

Ξ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις της 6ης Ιουνίου 2003(36) τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2010 και έχει ως στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ προκειμένου να καταπολεμηθεί το έγκλημα με πιο αποτελεσματικό τρόπο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα ατομικά δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

Συμφωνία-πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας («σφαιρική συμφωνία»)

ΞΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της παρούσας γενικής συμφωνίας είναι να θεσπιστεί το νομικό πλαίσιο για όλες τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ αποκλειστικά για σκοπούς πρόληψης, διερεύνησης, εντοπισμού ή δίωξης ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις εξουσιοδοτήθηκαν από το Συμβούλιο την 2α Δεκεμβρίου 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή είναι υψίστης σημασίας και θα λειτουργήσει ως βάση για να διευκολυνθεί η διαβίβαση δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και σε ποινικές υποθέσεις·

ΞΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα συμφωνία πρέπει να προβλέπει σαφείς, ακριβείς και νομικά δεσμευτικές αρχές περί επεξεργασίας δεδομένων και ιδίως να αναγνωρίζει το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στη διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους στις ΗΠΑ, καθώς και το δικαίωμα σε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό διοικητικής και δικαστικής προσφυγής για τους πολίτες της ΕΕ στις ΗΠΑ και την ανεξάρτητη εποπτεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων·

ΞΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωσή της, της 27ης Νοεμβρίου 2013, η Επιτροπή επεσήμανε ότι η «σφαιρική συμφωνία» πρέπει να παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας για τους πολίτες σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στις ανταλλαγές δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ, παρέχοντας μια βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας και εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας·

ΞΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία λόγω της επίμονης θέσης της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αρνείται την αναγνώριση πραγματικών δικαιωμάτων διοικητικής και δικαστικής προσφυγής στους πολίτες της ΕΕ και λόγω της πρόθεσης παροχής ευρέων παρεκκλίσεων από τις αρχές προστασίας δεδομένων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία, όπως ο περιορισμός του σκοπού, η διατήρηση δεδομένων ή οι περαιτέρω διαβιβάσεις είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό·

Μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων

ΞΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία δεδομένων βρίσκεται επί του παρόντος υπό επανεξέταση προκειμένου να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό, σύγχρονο και άρτιο σύστημα για όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2012 η Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη νομοθετικών προτάσεων: έναν γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων(37) , ο οποίος αντικαθιστά την οδηγία 95/46/EΚ και θεσπίζει μια ενιαία νομοθεσία σε ολόκληρη την ΕΕ, και μια οδηγία(38) η οποία καθορίζει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου για σκοπούς επιβολής του νόμου και μειώνει τις τρέχουσες αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών νόμων·

ΞΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 21η Οκτωβρίου 2013 η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε τις νομοθετικές της εκθέσεις σχετικά με τις δύο προτάσεις και μια απόφαση σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθούν οι νομικές πράξεις κατά τη διάρκεια της εν λόγω κοινοβουλευτικής περιόδου·

ΞΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης και 25ης Οκτωβρίου 2013 ζήτησε την έγκαιρη θέσπιση ενός ισχυρού γενικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία δεδομένων ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία, το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη μπορέσει, έπειτα από δύο χρόνια διαβουλεύσεων, να καταλήξει σε μια γενική προσέγγιση σχετικά με τον γενικό κανονισμό και την οδηγία για την προστασία δεδομένων(39) ·

Ασφάλεια ΤΠ και υπολογιστικό νέφος

ΞΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προαναφερθέν ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2013 υπογραμμίζει τις οικονομικές δυνατότητες του «υπολογιστικού νέφους» στον επιχειρηματικό τομέα για την ανάπτυξη και την απασχόληση· ότι στη συνολική αξία, από οικονομικής άποψης, του υπολογιστικού νέφους της ΕΕ με τις προβλέψεις ότι η αγορά υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους θα αντιπροσωπεύει ετησίως αξία 207 δισ. δολαρίων μέχρι το 2016 που είναι το διπλάσιο της αξίας του 2012·

ΞΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων σε ένα περιβάλλον υπολογιστικού νέφους δεν πρέπει να είναι κατώτερο από αυτό που απαιτείται σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, δεδομένου ότι είναι τεχνολογικά ουδέτερη, εφαρμόζεται ήδη πλήρως στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους που λειτουργούν στην ΕΕ·

Ο.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης παρέχουν στις υπηρεσίες πληροφοριών πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται ή υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία από φυσικά πρόσωπα της ΕΕ στο πλαίσιο συμφωνιών για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους με μεγάλους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους των ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές πληροφοριών των ΗΠΑ απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται ή υποβάλλονται κατ' άλλο τρόπο σε εξυπηρετητές που βρίσκονται σε έδαφος της ΕΕ υποκλέπτοντας τα εσωτερικά δίκτυα της Yahoo και της Google· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω δραστηριότητες συνιστούν παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων και των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωής, στο απόρρητο των επικοινωνιών, στο τεκμήριο της αθωότητας, στην ελευθερία της έκφρασης, στην ελευθερία της πληροφόρησης, στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και στην ελευθερία του επιχειρείν· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αποκλείεται να έχει υπάρξει πρόσβαση από αρχές πληροφοριών και σε πληροφορίες δημοσίων αρχών ή επιχειρήσεων και οργανισμών των κρατών μελών που είναι αποθηκευμένες σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους·

ΟΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ τηρούν μια πολιτική συστηματικής υπονόμευσης κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων και προϊόντων, προκειμένου να είναι σε θέση να υποκλέπτουν ακόμη και κρυπτογραφημένες επικοινωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ έχει συγκεντρώσει έναν τεράστιο αριθμό των λεγόμενων «zero-day exploits», ήτοι τρωτά σημεία ασφαλείας ΤΠ που δεν είναι ακόμα γνωστά στο κοινό ή στον πωλητή του προϊόντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες αυτές υπονομεύουν σε τεράστιο βαθμό τις παγκόσμιες προσπάθειες για βελτίωση της ασφάλειας ΤΠ·

ΟΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχει κλονίσει σημαντικά την εμπιστοσύνη των πολιτών στις υπηρεσίες αυτές και ως εκ τούτου έχει αρνητικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με τη χρήση «μεγάλων όγκων δεδομένων» και νέων εφαρμογών, όπως το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων»·

ΟΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πωλητές ΤΠ προσφέρουν συχνά προϊόντα που δεν έχουν υποβληθεί σε ορθούς ελέγχους όσον αφορά την ασφάλεια ΤΠ ή ότι μερικές φορές εμφυτεύουν σκόπιμα ακόμη και κερκόπορτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη κανόνων ευθύνης για τους πωλητές λογισμικού έχει οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση, την οποία εκμεταλλεύονται με τη σειρά τους οι υπηρεσίες πληροφοριών, η οποία όμως παράλληλα εγκυμονεί τον κίνδυνο επιθέσεων από άλλους φορείς·

ΟΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που παρέχουν τέτοιες νέες υπηρεσίες και εφαρμογές πρέπει απαραίτητα να σέβονται τους κανόνες προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των ατόμων των οποίων τα δεδομένα συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία και αναλύονται, προκειμένου να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών·

Δημοκρατική εποπτεία υπηρεσιών πληροφοριών

ΟΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών στις δημοκρατικές κοινωνίες έχουν ως αποστολή την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων των πολιτών και του κράτους από εσωτερικές και εξωτερικές σοβαρές απειλές, και υποκείμενες σε δημοκρατική λογοδοσία και δικαστική εποπτεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις υπηρεσίες πληροφοριών ανατίθενται, μόνο για αυτόν τον σκοπό, ειδικές εξουσίες και δυνατότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξουσίες αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός των νομικών ορίων που επιβάλλονται από τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και η εφαρμογή τους πρέπει να ελέγχεται αυστηρά γιατί, διαφορετικά, χάνουν τη νομιμότητά τους και ενέχουν κινδύνους υπονόμευσης της δημοκρατίας·

ΟΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι επιτρέπεται κάποιο επίπεδο μυστικότητας στις υπηρεσίες πληροφοριών, προκειμένου να μην διακυβευθούν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, να μην αποκαλυφθούν οι μέθοδοι λειτουργίας τους και να μην απειληθεί η ζωή των πρακτόρων, η μυστικότητα αυτή δεν μπορεί να παρακάμπτει κανόνες ή να αποκλείει την εφαρμογή κανόνων σχετικά με τον δημοκρατικό και δικαστικό έλεγχο και τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και σχετικά με τη διαφάνεια, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, που αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους μιας δημοκρατικής κοινωνίας·

ΟΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι υφιστάμενοι εθνικοί εποπτικοί μηχανισμοί και φορείς συστάθηκαν ή μετασχηματίστηκαν τη δεκαετία του 1990 και δεν έχουν απαραίτητα προσαρμοστεί στις ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις την τελευταία δεκαετία, ότι οδήγησαν στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των πληροφοριών, στην οποία περιλαμβάνεται και η μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα να συγχέονται συχνά τα όρια μεταξύ των δραστηριοτήτων συλλογής πληροφοριών και των δραστηριοτήτων επιβολής του νόμου·

ΟΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική εποπτεία των δραστηριοτήτων συλλογής πληροφοριών συνεχίζει να διενεργείται μόνο σε εθνικό επίπεδο, παρά την αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ, αφενός, του επιπέδου διεθνούς συνεργασίας και, αφετέρου, των ικανοτήτων εποπτείας που περιορίζονται σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που συνεπάγεται ανεπαρκή και αναποτελεσματικό δημοκρατικό έλεγχο·

ΟΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικοί εποπτικοί φορείς δεν έχουν συχνά πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που λαμβάνονται από αλλοδαπές υπηρεσίες πληροφοριών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία «γκρίζων ζωνών», εντός των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο χωρίς δέοντα έλεγχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα αυτό οξύνεται ακόμα περισσότερο από τον επονομαζόμενο «κανόνα της τρίτης υπηρεσίας» ή αρχή του «ελέγχου της πηγής προέλευσης» που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να επιτρέπει στην υπηρεσία προέλευσης των πληροφοριών να διατηρεί τον έλεγχο επί της περαιτέρω διάδοσης των πληροφοριών ευαίσθητου χαρακτήρα που έχει στη διάθεσή της, αλλά δυστυχώς ερμηνεύεται συχνά ως ισχύων και για την εποπτεία των υπηρεσιών που λαμβάνουν τις πληροφορίες·

Π.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιωτικές και δημόσιες πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης της διαφάνειας είναι σημαντικές για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης του κοινού στις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νομικά συστήματα δεν θα πρέπει να αποτρέπουν τις εταιρείες από το να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται όλα τα είδη των κυβερνητικών αιτημάτων και των δικαστικών αποφάσεων σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποκάλυψης συγκεντρωτικών πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των αιτημάτων και των αποφάσεων που έχουν εγκριθεί ή απορριφθεί·

Κύρια συμπεράσματα

1.  θεωρεί ότι οι πρόσφατες αποκαλύψεις στον τύπο από πληροφοριοδότες και δημοσιογράφους, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας, τις παραδοχές των αρχών και την ανεπαρκή απάντηση στις καταγγελίες αυτές, οδήγησαν σε αδιαμφισβήτητες αποδείξεις για την ύπαρξη εκτεταμένων, πολύπλοκων και ιδιαίτερα τεχνολογικά εξελιγμένων συστημάτων που έχουν σχεδιαστεί από υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και ορισμένων κρατών μελών για τη συλλογή, την αποθήκευση και την ανάλυση δεδομένων επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων περιεχομένου, θέσης και μεταδεδομένων όλων των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο σε άνευ προηγουμένου κλίμακα κατά τρόπο χωρίς διακρίσεις και μη βασιζόμενο σε υποψίες·

2.  επισημαίνει συγκεκριμένα προγράμματα συλλογής πληροφοριών της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ που επιτρέπουν τη μαζική παρακολούθηση των πολιτών της ΕΕ μέσω άμεσης πρόσβασης στους κεντρικούς εξυπηρετητές κορυφαίων εταιρειών διαδικτύου των ΗΠΑ (πρόγραμμα PRISM), την ανάλυση περιεχομένου και μεταδεδομένων (πρόγραμμα Xkeyscore), την παράκαμψη των μεθόδων διαδικτυακής κρυπτογράφησης (BULLRUN), την πρόσβαση σε υπολογιστές, τηλεφωνικά δίκτυα και δεδομένα θέσης, καθώς και την πρόσβαση σε συστήματα της υπηρεσίας πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου GCHQ, όπως η δραστηριότητα παρακολούθησης (πρόγραμμα Tempora) και το πρόγραμμα αποκρυπτογράφησης (Edgehill), οι στοχευμένες επιθέσεις «man-in-the-middle» κατά των συστημάτων πληροφοριών (προγράμματα Quantumtheory και Foxacid) και η συλλογή και διατήρηση 200 εκατομμυρίων γραπτών μηνυμάτων ανά ημέρα (πρόγραμμα Dishfire)·

3.  επισημαίνει τους ισχυρισμούς «υποκλοπής» ή παγίδευσης των συστημάτων της Belgacom από την υπηρεσία πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου GCHQ· λαμβάνει υπό σημείωση τις δηλώσεις της Belgacom ότι δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να αρνηθεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στοχοποιήθηκαν ή επλήγησαν, και ότι το κακόβουλο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν εξαιρετικά σύνθετο και η ανάπτυξη και χρήση του απαιτούσε εκτενείς χρηματοοικονομικούς πόρους και πόρους σε προσωπικό, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι σε ιδιωτικούς φορείς ή ηλεκτρονικούς πειρατές·

4.  τονίζει ότι η εμπιστοσύνη έχει κλονιστεί βαθιά: η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο διατλαντικών εταίρων, η εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών και των κυβερνήσεών τους, η εμπιστοσύνη στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού, η εμπιστοσύνη στον σεβασμό του κράτους δικαίου, και η εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των υπηρεσιών και επικοινωνίας ΤΠ· θεωρεί ότι προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη σε όλες αυτές τις διαστάσεις, απαιτείται επειγόντως ένα άμεσο και ολοκληρωμένο σχέδιο απόκρισης το οποίο θα περιέχει μια σειρά δράσεων οι οποίες υπόκεινται σε δημόσιο έλεγχο·

5.  επισημαίνει ότι αρκετές κυβερνήσεις ισχυρίζονται ότι τα εν λόγω προγράμματα μαζικής παρακολούθησης είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· αποδοκιμάζει έντονα την τρομοκρατία, αλλά πιστεύει ακράδαντα ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί δικαιολογία για προγράμματα μη στοχευμένης, μυστικής ή ακόμη και παράνομης μαζικής παρακολούθησης· υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους προγράμματα είναι μη συμβατά με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας σε μια δημοκρατική κοινωνία·

6.  διακηρύσσει εκ νέου την αταλάντευτη πεποίθησή της ΕΕ ότι είναι ανάγκη να εξευρεθεί η αρμόζουσα ισορροπία μεταξύ των μέτρων ασφαλείας και της προστασίας των πολιτικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίζεται ο απόλυτος σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων·

7.  θεωρεί ότι τέτοιας κλίμακας συλλογή δεδομένων αφήνει να πλανώνται σημαντικές αμφιβολίες εάν αυτές οι δράσεις καθοδηγούνται μόνο από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δεδομένου ότι συνεπάγεται τη συλλογή όλων των δυνατών δεδομένων κάθε πολίτη· αναφέρει, ως εκ τούτου, την πιθανή ύπαρξη άλλων σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής και οικονομικής κατασκοπείας, που πρέπει να διαλυθούν πλήρως·

8.  αμφισβητεί τη συμβατότητα των δραστηριοτήτων μαζικής οικονομικής κατασκοπείας ορισμένων κρατών μελών με τη νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς και ανταγωνισμού της ΕΕ όπως προβλέπεται στον τίτλο I και τον τίτλο VII της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επαναβεβαιώνει την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την αρχή ότι τα κράτη μέλη «απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης»·

9.  επισημαίνει ότι οι διεθνείς συνθήκες και η νομοθεσία της ΕΕ και των ΗΠΑ, καθώς και οι εθνικοί εποπτικοί μηχανισμοί, δεν έχουν κατορθώσει να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους ελέγχους και ισορροπίες και την απαραίτητη δημοκρατική λογοδοσία·

10.  καταδικάζει τη μεγάλη, συστημική και γενικευμένη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αθώων ανθρώπων, περιλαμβανομένων πολύ συχνά οικείων προσωπικών πληροφοριών· υπογραμμίζει ότι τα συστήματα μαζικής και χωρίς διακρίσεις παρακολούθησης από υπηρεσίες πληροφοριών συνιστούν σοβαρή παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών· υπογραμμίζει ότι η ιδιωτική ζωή δεν είναι δικαίωμα πολυτελείας, αλλά ο θεμέλιος λίθος μιας ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας· επισημαίνει, επιπλέον, ότι η μαζική παρακολούθηση έχει πιθανώς σοβαρές επιπτώσεις στην ελευθερία του τύπου, της σκέψης και του λόγου, και στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και σημαντικές δυνατότητες για αθέμιτη χρήση πληροφοριών που συλλέγονται εις βάρος πολιτικών αντιπάλων· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης περιλαμβάνουν και παράνομες δράσεις υπηρεσιών πληροφοριών και ότι εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την εξωεδαφική ισχύ των εθνικών νόμων·

11.  θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί το επαγγελματικό απόρρητο για τους δικηγόρους, τους δημοσιογράφους, τους γιατρούς και άλλα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα κατά των δραστηριοτήτων μαζικής παρακολούθησης· επισημαίνει ειδικότερα ότι οιαδήποτε αβεβαιότητα όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών μεταξύ δικηγόρων και των εντολέων τους θα μπορούσε να πλήξει σημαντικά το δικαίωμα της πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ στην παροχή νομικών συμβουλών και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, καθώς και το δικαίωμα για μια δίκαιη δίκη·

12.  θεωρεί τα προγράμματα παρακολούθησης ως ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία ενός πλήρως ολοκληρωμένου προληπτικού κράτους, την αλλαγή του καθιερωμένου μοντέλου του ποινικού δικαίου στις δημοκρατικές κοινωνίες μέσω της οποίας πρέπει να εξουσιοδοτείται οποιαδήποτε παρεμβολή στα θεμελιώδη δικαιώματα των υπόπτων από δικαστή ή εισαγγελέα βάσει εύλογης υποψίας και να ρυθμίζεται δια του νόμου, την προώθηση ενός μίγματος δραστηριοτήτων επιβολής του νόμου και συλλογής πληροφοριών με ασαφείς και αποδυναμωμένες νομικές διασφαλίσεις, που συχνά δεν ευθυγραμμίζονται με τους δημοκρατικούς ελέγχους, τις ισορροπίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ιδίως με το τεκμήριο της αθωότητας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την απόφαση του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου(40) σχετικά με την απαγόρευση χρήσης της προληπτικής αναζήτησης βάσει προφίλ («präventive Rasterfahndung») εκτός εάν υπάρχει απόδειξη συγκεκριμένου κινδύνου για άλλα υψηλής προτεραιότητας και νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, καθόσον μια κατάσταση γενικής απειλής ή διεθνείς εντάσεις δεν επαρκούν για την αιτιολόγηση τέτοιων μέτρων·

13.  πιστεύει ακράδαντα ότι οι μυστικοί νόμοι και τα μυστικά δικαστήρια παραβιάζουν το κράτος δικαίου· εμμένει στο γεγονός ότι οποιαδήποτε απόφαση δικαστηρίου και οποιαδήποτε απόφαση διοικητικής αρχής ενός κράτους μη μέλους της ΕΕ που εξουσιοδοτεί, άμεσα ή έμμεσα, τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν επιτρέπεται να αναγνωρίζεται ή να εκτελείται κατά οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη σύμβασης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής ή διεθνούς συμφωνίας σε ισχύ μεταξύ της αιτούμενης τρίτης χώρας και της Ένωσης ή του κράτους μέλους, καθώς και προηγούμενης έγκρισης από την αρμόδια εποπτική αρχή· επισημαίνει ότι οποιαδήποτε απόφαση μυστικού δικαστηρίου και οποιαδήποτε απόφαση διοικητικής αρχής ενός κράτους μη μέλους της ΕΕ που εξουσιοδοτεί μυστικά, άμεσα ή έμμεσα, δραστηριότητες παρακολούθησης δεν αναγνωρίζεται ή εκτελείται·

14.  επισημαίνει ότι οι προαναφερθείσες ανησυχίες οξύνονται εξαιτίας των ραγδαίων τεχνολογικών και κοινωνικών εξελίξεων, από τη στιγμή που το διαδίκτυο και οι κινητές συσκευές βρίσκονται παντού στη σύγχρονη καθημερινή ζωή («πανταχού παρούσα υπολογιστική τεχνολογία») και το επιχειρηματικό μοντέλο των περισσότερων εταιρειών διαδικτύου βασίζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· θεωρεί ότι η κλίμακα αυτού του προβλήματος είναι άνευ προηγουμένου· σημειώνει ότι αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου η υποδομή για την μαζική συλλογή και επεξεργασία δεδομένων θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο κατάχρησης σε περιπτώσεις μεταβολής του πολιτικού καθεστώτος ·

15.  επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση, είτε για τους δημόσιους οργανισμούς είτε για τους πολίτες της ΕΕ, ότι η ασφάλεια ΤΠ ή η ιδιωτική τους ζωή μπορεί να προστατευθεί από τη διείσδυση άρτια εξοπλισμένων υπηρεσιών πληροφοριών («καμία 100% ασφάλεια ΤΠ»)· σημειώνει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί μέγιστη ασφάλεια ΤΠ, οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι πρόθυμοι να διαθέσουν επαρκείς πόρους, τόσο ανθρώπινους όσο και χρηματοοικονομικούς, με σκοπό να διατηρηθεί η ανεξαρτησία και η αυτονομία της Ευρώπης στον τομέα ΤΠ·

16.  απορρίπτει κατηγορηματικά το σκεπτικό ότι όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τα προγράμματα μαζικής παρακολούθησης αποτελούν καθαρά θέμα εθνικής ασφάλειας και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών· καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται πλήρως το δίκαιο της ΕΕ και την ΕΣΔΑ κατά τις προσπάθειες διασφάλισης της εθνικής τους ασφάλειας· υπενθυμίζει μια πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία «παρόλο που απόκειται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν την εσωτερική και εξωτερική τους ασφάλεια, το γεγονός και μόνον ότι μια απόφαση αφορά την ασφάλεια του κράτους δεν μπορεί να συνεπάγεται ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανεφάρμοστο»(41) · υπενθυμίζει περαιτέρω ότι διακυβεύεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής όλων των πολιτών της ΕΕ, όπως και η ασφάλεια και η αξιοπιστία όλων των δικτύων επικοινωνιών της ΕΕ· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η συζήτηση και η δράση σε επίπεδο ΕΕ δεν είναι μόνο θεμιτές, αλλά και θέμα αυτονομίας της ΕΕ·

17.  επαινεί τους οργανισμούς και τους εμπειρογνώμονες που συνέβαλαν στην παρούσα έρευνα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αρχές αρκετών κρατών μελών αρνήθηκαν να συνεργαστούν στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ μέρους των πολιτών· επικροτεί το ανοικτό πνεύμα αρκετών μελών του Κογκρέσου και των εθνικών κοινοβουλίων·

18.  γνωρίζει ότι σε ένα τόσο περιορισμένο χρονικό πλαίσιο ήταν δυνατό να διενεργηθεί μόνο προκαταρκτική έρευνα για όλα τα θέματα που διακυβεύονται από τον Ιούλιο του 2013· αναγνωρίζει τόσο την κλίμακα των ενεχόμενων αποκαλύψεων όσο και τον διαρκή χαρακτήρα τους· εφαρμόζει, ως εκ τούτου, μια προσέγγιση μακροπρόθεσμου σχεδιασμού η οποία συνίσταται σε μια δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων και σε έναν μηχανισμό για ενέργειες παρακολούθησης κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ευρήματα παραμένουν προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ·

19.  προτίθεται να ζητήσει ισχυρές πολιτικές δεσμεύσεις από τη νέα Επιτροπή που θα διοριστεί μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές τον Μάιο του 2014 προκειμένου να εφαρμοστούν οι προτάσεις και οι συστάσεις της παρούσας έρευνας·

Συστάσεις

20.  καλεί τις αρχές των ΗΠΑ και τα κράτη μέλη, να απαγορεύσουν τις γενικευμένες δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης, όπου αυτό δεν συμβαίνει ακόμη·

21.  καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και ιδίως τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στα λεγόμενα προγράμματα «9-eyes» και «14-eyes»(42) , να αξιολογήσουν πλήρως και να επανεξετάσουν, όπου αυτό είναι απαραίτητο, την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές που διέπουν τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι υπόκεινται στον κοινοβουλευτικό και δικαστικό έλεγχο και τον δημόσιο έλεγχο, σέβονται πλήρως τις αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, της δέουσας διαδικασίας, της ενημέρωσης του χρήστη και της διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων και της αναφοράς ορθών πρακτικών των Ηνωμένων Εθνών και των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας, και ότι συνάδουν με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ότι συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα θεμελιώδη δικαιώματα όσον αφορά την προστασία δεδομένων, την ιδιωτική ζωή, και το τεκμήριο της αθωότητας·

22.  καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ιδίως, όσον αφορά το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 και τις εξεταστικές ακροάσεις, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία να διασφαλίσουν ότι στο υφιστάμενο και το μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο θα υπάρχουν μηχανισμοί εποπτείας που θα διέπουν τις δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών, που θα συνάδουν με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να αποσαφηνίσουν τις κατηγορίες σχετικά με μαζικές δραστηριότητες παρακολούθησης, όπου περιλαμβάνεται και η μαζική παρακολούθηση διασυνοριακών τηλεπικοινωνιών μη στοχοποιημένη παρακολούθηση των καλωδιακών επικοινωνιών, πιθανές συμφωνίες μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών και εταιρειών τηλεπικοινωνιών όσον αφορά την πρόσβαση σε και ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την πρόσβαση σε διατλαντικά καλώδια, το προσωπικό και τον εξοπλισμό των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών στην επικράτεια της ΕΕ, χωρίς δράσεις εποπτείας ή παρακολούθησης και τη συμβατότητά τους με τη νομοθεσία της ΕΕ· καλεί τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών αυτών να εντείνουν τη συνεργασία με τα όργανα εποπτείας των μυστικών υπηρεσιών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

23.  καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο, ιδίως, λόγω δεδομένων αναφορών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με παρακολουθήσεις εκ μέρους της μυστικής υπηρεσίας GCHQ, να επανεξετάσει το ισχύον νομικό πλαίσιο που αποτελείται από «σύνθετες αλληλεπιδράσεις» μεταξύ των τριών νομοθετικών πράξεων – τον νόμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 1998, τον νόμο για τις μυστικές υπηρεσίες του 1994 και τον κανονισμό του νόμου περί ανακριτικών εξουσιών του 2000·

24.  λαμβάνει υπό σημείωση την αναθεώρηση του νόμου περί πληροφοριών και ασφάλειας των Κάτω Χωρών του 2002 (έκθεση της «Επιτροπής Dessens» της 2ας Δεκεμβρίου 2013)· υποστηρίζει τις συστάσεις της επιτροπής αναθεώρησης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαφάνειας καθώς και του ελέγχου και της εποπτείας των ολλανδικών υπηρεσιών πληροφοριών· καλεί τις Κάτω Χώρες να μην διευρύνουν τις εξουσίες των υπηρεσιών πληροφοριών ώστε να είναι δυνατή η μη στοχευμένη και μεγάλης κλίμακας παρακολούθηση επικοινωνιών αθώων πολιτών μέσω καλωδίων, ιδίως δεδομένου ότι ένα από τα μεγαλύτερα σημεία ανταλλαγής δεδομένων στον κόσμο βρίσκεται στο Άμστερνταμ (AMS-IX)· ζητεί να δοθεί προσοχή στον προσδιορισμό της εντολής και των δυνατοτήτων της νέας Κοινής Μονάδας Κυβερνοχώρου Sigint, καθώς και όσον αφορά την παρουσία και δραστηριοποίηση προσωπικού πληροφοριών των ΗΠΑ στην ολλανδική επικράτεια·

25.  καλεί τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και όταν εκπροσωπούνται από τις υπηρεσίες πληροφοριών τους, να μην αποδέχονται δεδομένα από τρίτα κράτη που έχουν συλλεχθεί παράνομα και να μην επιτρέπουν δραστηριότητες παρακολούθησης στην επικράτειά τους από κυβερνήσεις ή υπηρεσίες τρίτων κρατών που κρίνονται παράνομες δυνάμει της εθνικής τους νομοθεσίας ή δεν πληρούν τις νομικές διασφαλίσεις που προβλέπονται σε διεθνείς πράξεις ή πράξεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τη ΣΕΕ, την ΕΣΔΑ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

26.  ζητεί τον τερματισμό της μαζικής υποκλοπής και επεξεργασίας εικόνων διαδικτυακών καμερών από κάθε μυστική υπηρεσία· καλεί τα κράτη μέλη να ερευνήσουν κατά πόσον, με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό, οι αντίστοιχες μυστικές υπηρεσίες τους έχουν εμπλακεί σε συλλογή και επεξεργασία εικόνων από διαδικτυακές κάμερες, και να εξαλείψουν όλες τις αποθηκευμένες εικόνες που έχουν συλλεγεί μέσω τέτοιου είδους προγραμμάτων μαζικής παρακολούθησης·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν αμέσως τη θετική υποχρέωση που υπέχουν βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να προστατεύουν τους πολίτες από παρακολούθηση που αντιβαίνει στις απαιτήσεις της Σύμβασης και διενεργείται από τρίτα κράτη ή από τις υπηρεσίες πληροφοριών αυτών, ακόμα και όταν ο σκοπός της παρακολούθησης είναι να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια, και να διασφαλίσουν ότι το κράτος δικαίου δεν αποδυναμώνεται λόγω της εξωεδαφικής εφαρμογής του δικαίου μιας τρίτης χώρας·

28.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 52 σύμφωνα με την οποία «μετά την παραλαβή του αιτήματος από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης οποιοδήποτε Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει αιτιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο το εσωτερικό του δίκαιο διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης»·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, συμπεριλαμβανόμενης και της άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, κατά της παραβίασης της κυριαρχίας τους, και συνεπώς της παραβίασης του γενικού και δημοσίου διεθνούς δικαίου, που διαπράττεται από προγράμματα μαζικής παρακολούθησης· καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα διεθνή μέτρα προκειμένου να προασπιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και ιδίως κινώντας τη διακρατική διαδικασία υποβολής καταγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 41 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη (ICCPR)·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο των οποίων, οι υπεύθυνοι για προγράμματα (μαζικής) παρακολούθησης που παραβιάζουν το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών θα καλούνται να λογοδοτήσουν για την εν λόγω κατάχρηση εξουσίας·

31.  καλεί τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν τη νομοθεσία τους χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με το διεθνές δίκαιο, να αναγνωρίσουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και άλλα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, να εξασφαλίσουν δικαστική προσφυγή για τους πολίτες της ΕΕ, να παραχωρήσουν στους πολίτες της ΕΕ ισοδύναμα δικαιώματα με τα δικαιώματα των αμερικανών πολιτών και να υπογράψουν το πρόσθετο πρωτόκολλο που επιτρέπει την υποβολή καταγγελιών εκ μέρους ατόμων σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη·

32.  χαιρετίζει εν προκειμένω τις παρατηρήσεις και την προεδρική οδηγία πολιτικής που εκδόθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Obama στις 17 Ιανουαρίου 2014, ως ένα περαιτέρω βήμα για τον περιορισμό της παροχής εγκρίσεων για τη διεξαγωγή παρακολούθησης και την επεξεργασία δεδομένων για λόγους εθνικής ασφάλειας και ως ένα περαιτέρω βήμα για την ίση μεταχείριση των προσωπικών πληροφοριών όλων των προσώπων, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή κατοικίας, από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ· αναμένει, ωστόσο, στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, περαιτέρω συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στις διατλαντικές μεταφορές δεδομένων και θα προβλέπουν δεσμευτικές εγγυήσεις για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ στην ιδιωτική ζωή, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην παρούσα έκθεση·

33.  τονίζει τις σοβαρές ανησυχίες του για το έργο της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 32 της Σύμβασης σχετικά με τον κυβερνοχώρο της 23ης Νοεμβρίου 2001 (Σύμβαση Βουδαπέστης) για τη διασυνοριακή πρόσβαση σε αποθηκευμένα υπολογιστικά δεδομένα, είτε με την παροχή πρόσβασης είτε σε περίπτωση που είναι δημοσιοποιημένα, και αντιτίθεται στη σύναψη πρόσθετου πρωτόκολλου ή κατευθυντήριας γραμμής με στόχο τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της διάταξης πέραν του ισχύοντος καθεστώτος που καθιερώνει η Σύμβαση, που αποτελεί ήδη σημαντική εξαίρεση στην αρχή της εδαφικότητας, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη πρόσβαση εξ αποστάσεως, εκ μέρους αρχών επιβολής του νόμου, σε διακομιστές και υπολογιστές που βρίσκονται σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας χωρίς την προσφυγή σε συμφωνίες αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και άλλα μέσα δικαστικής συνεργασίας που έχουν θεσπιστεί προκειμένου να διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων και της δέουσας διαδικασίας, ήτοι τη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης·

34.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει, πριν τον Ιούλιο του 2014, αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 σε περιπτώσεις σύγκρουσης νόμων για τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

35.  καλεί τον Οργανισμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να διενεργήσει ενδελεχή έρευνα σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της παρακολούθησης, και ιδιαίτερα στην υφιστάμενη νομική κατάσταση των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τις νομικές επανορθώσεις που είναι διαθέσιμες σε σχέση με τις πρακτικές αυτές·

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Νομικό πλαίσιο των ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων και ασφαλής λιμένας των ΗΠΑ

36.  επισημαίνει ότι οι εταιρείες που προσδιορίστηκαν στις αποκαλύψεις των μέσων ενημέρωσης ότι συμμετέχουν στη μεγάλης κλίμακας μαζική παρακολούθηση υποκειμένων δεδομένων της ΕΕ από την NSA των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εταιρείες που έχουν δηλώσει την προσχώρησή τους στις αρχές ασφαλούς λιμένα, και ότι ο ασφαλής λιμένας είναι το νομικό μέσο που χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ στις ΗΠΑ (Google, Microsoft, Yahoo!, Facebook, Apple, LinkedIn)· εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με το γεγονός ότι οι εν λόγω οργανισμοί παραδέχτηκαν ότι δεν κρυπτογραφούν τις πληροφορίες και επικοινωνίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των κέντρων δεδομένων τους, επιτρέποντας κατά τον τρόπο αυτόν στις υπηρεσίες πληροφοριών να υποκλέπτουν πληροφορίες· χαιρετίζει τις μεταγενέστερες δηλώσεις ορισμένων αμερικανικών εταιρειών ότι προτίθενται να επιταχύνουν τα σχέδια για την εφαρμογή κρυπτογράφησης των ροών δεδομένων μεταξύ των παγκόσμιων κέντρων δεδομένων τους·

37.  θεωρεί ότι η μεγάλης κλίμακας πρόσβαση από υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο του ασφαλούς λιμένα δεν πληροί τα κριτήρια για παρέκκλιση βάσει της «εθνικής ασφάλειας»·

38.  θεωρεί ότι εφόσον υπό τις παρούσες συνθήκες οι αρχές του ασφαλούς λιμένα δεν παρέχουν επαρκή προστασία για τους πολίτες της ΕΕ, οι διαβιβάσεις αυτές πρέπει να διενεργούνται δυνάμει άλλων μέσων, όπως βάσει συμβατικών ρητρών ή δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (BCRs) υπό τον όρο ότι αυτά καθορίζουν ειδικούς μηχανισμούς διασφάλισης και προστασίας·

39.  θεωρεί ότι η Επιτροπή δεν ανέλαβε δράση για την επανόρθωση των πασίγνωστων ανεπαρκειών όσον αφορά την τρέχουσα εφαρμογή του ασφαλούς λιμένα·

40.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μέτρα που προβλέπουν την άμεση αναστολή της απόφασης 2000/520/ΕΚ της Επιτροπής, η οποία αναγνωρίζει την επάρκεια προστασίας που παρέχεται από τις αρχές ασφαλούς λιμένα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις συναφείς συχνές ερωτήσεις (FAQ) που εκδίδονται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ· καλεί, ως εκ τούτου, τις αμερικανικές αρχές να υποβάλουν πρόταση για νέο πλαίσιο διαβίβασης προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ που να πληροί τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να προβλέπει το απαιτούμενο αναγκαίο επίπεδο προστασίας·

41.  καλεί τα τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, και ιδίως τις αρχές προστασίας δεδομένων, να χρησιμοποιήσουν τις υφιστάμενες εξουσίες τους και να αναστείλουν αμέσως τη ροή δεδομένων προς οποιονδήποτε οργανισμό που έχει δηλώσει την προσχώρησή του στις αμερικανικές βασικές αρχές περί ασφαλούς λιμένα και να ζητούν αυτές οι ροές δεδομένων να πραγματοποιούνται μόνο δυνάμει άλλων μέσων και υπό την προϋπόθεση ότι περιέχουν τους απαραίτητους μηχανισμούς διασφάλισης και προστασίας όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών·

42.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έως τον Ιούνιο του 2014 μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του νομικού πλαισίου των ΗΠΑ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής η οποία θα καλύπτει εμπορικές δραστηριότητες, δραστηριότητες επιβολής του νόμου και δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών, καθώς και συγκεκριμένες συστάσεις και επιπτώσεις βάσει της έλλειψης γενικής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων στις ΗΠΑ· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τη διοίκηση των ΗΠΑ για να δημιουργηθεί νομικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των ατόμων όσον αφορά την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη διαβίβασή τους στις ΗΠΑ και να εξασφαλιστεί η ισοδυναμία του ενωσιακού και του αμερικανικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής·

Διαβιβάσεις σε άλλες τρίτες χώρες με βάση την απόφαση περί επάρκειας

43.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία 95/46/EΚ ορίζει ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς μια τρίτη χώρα επιτρέπονται μόνον εάν, τηρουμένων των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, η εν λόγω τρίτη χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, και ότι ο σκοπός της εν λόγω διάταξης είναι να διασφαλιστεί η συνέχεια της προστασίας που παρέχεται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ, στις περιπτώσεις που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται εκτός της ΕΕ·

44.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία 95/46/ΕΚ προβλέπει επίσης ότι το ικανοποιητικό επίπεδο της προστασίας που παρέχεται από τρίτη χώρα πρέπει να κρίνεται λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που επηρεάζουν μια διαβίβαση ή κατηγορία διαβιβάσεων δεδομένων· υπενθυμίζει επίσης, ότι η εν λόγω οδηγία αναθέτει στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες προκειμένου να αποφαίνεται ότι μια τρίτη χώρα διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/EΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την οδηγία 95/46/ΕΚ η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να αποφαίνεται ότι μια τρίτη χώρα δεν διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας·

45.  υπενθυμίζει ότι στην τελευταία περίπτωση τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαβίβαση τέτοιου είδους δεδομένων προς την εν λόγω τρίτη χώρα, και ότι η Επιτροπή πρέπει να αρχίσει διαπραγματεύσεις ώστε να επανορθωθεί η κατάσταση·

46.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν, χωρίς καθυστέρηση, κατά πόσον το επαρκές επίπεδο προστασίας του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ηλεκτρονικών εγγράφων του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας, όπως ορίζεται στις αποφάσεις 2013/65/ΕΕ και 2002/2/ΕΚ της Επιτροπής, έχει επηρεαστεί από τη συμμετοχή των οικείων εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών στη μαζική παρακολούθηση των πολιτών της ΕΕ και, εφόσον απαιτείται, να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να αναστείλουν ή να ανακαλέσουν τις αποφάσεις περί επάρκειας· καλεί επίσης την Επιτροπή να αξιολογήσει την κατάσταση για τις υπόλοιπες χώρες που έχουν λάβει αξιολόγηση επάρκειας· αναμένει ότι η Επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα ευρήματά της για τις προαναφερθείσες χώρες το αργότερο έως τον Δεκέμβριο του 2014·

Διαβιβάσεις με βάση συμβατικές ρήτρες και άλλα μέσα

47.  υπενθυμίζει ότι οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων έχουν επισημάνει ότι οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες και οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες (BCRs) δεν συντάχθηκαν έχοντας υπόψη τις περιπτώσεις πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μαζικής παρακολούθησης, και ότι μια τέτοια πρόσβαση δεν ευθυγραμμίζεται με τις ρήτρες παρέκκλισης των συμβατικών ρητρών ή των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, οι οποίες αναφέρονται σε εξαιρετικές παρεκκλίσεις για ένα έννομο συμφέρον σε μια δημοκρατική κοινωνία, εφόσον είναι αναγκαίες και αναλογικές·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν ή να αναστείλουν τη ροή δεδομένων προς τρίτες χώρες βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, συμβατικών ρητρών ή δεσμευτικών εταιρικών κανόνων που εξουσιοδοτείται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, όταν είναι πιθανόν η νομοθεσία στην οποία υπόκειται ο εισαγωγέας δεδομένων να του επιβάλλει υποχρεώσεις πέραν των αναγκαίων σε μια δημοκρατική κοινωνία ορίων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις εγγυήσεις που παρέχονται από το εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων και τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, ή επειδή η συνέχιση της διαβίβασης θα δημιουργήσει άμεσο κίνδυνο πρόκλησης ζημίας στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα·

49.  καλεί την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για τους μηχανισμούς διασφάλισης και προστασίας που πρέπει να περιλαμβάνουν τα συμβατικά μέσα για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους νόμους των τρίτων χωρών σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών, την εθνική ασφάλεια και τη συμμετοχή των εταιρειών που λαμβάνουν τα δεδομένα σε μια τρίτη χώρα σε δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης, οι οποίες διενεργούνται από υπηρεσίες πληροφοριών τρίτης χώρας·

50.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αμελλητί τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει θεσπίσει προκειμένου να αξιολογήσει εάν παρέχουν την αναγκαία προστασία όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται δυνάμει των ρητρών για σκοπούς συλλογής πληροφοριών και, ενδεχομένως, να τις επανεξετάσει·

Διαβιβάσεις με βάση τη συμφωνία αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής

51.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει πριν το τέλος του 2014 εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της υφιστάμενης συμφωνίας αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, δυνάμει του άρθρου 17 αυτής, προκειμένου να ελέγξει την πρακτική της εφαρμογή και, ιδίως, κατά πόσον οι ΗΠΑ την έχουν αξιοποιήσει αποτελεσματικά για τη συλλογή πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων στην ΕΕ και κατά πόσον η συμφωνία έχει καταστρατηγηθεί για την άμεση απόκτηση των πληροφοριών στην ΕΕ, και να αξιολογήσει τον αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων· αυτή η αξιολόγηση δεν πρέπει μόνο να χρησιμοποιεί επίσημες δηλώσεις των ΗΠΑ ως επαρκή βάση για την ανάλυση αλλά πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις της ΕΕ· η εν λόγω ενδελεχής επανεξέταση πρέπει επίσης να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της εφαρμογής της συνταγματικής αρχιτεκτονικής της Ένωσης στην εν λόγω πράξη προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με το ενωσιακό δίκαιο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το πρωτόκολλο 36, το άρθρο 10 και τη δήλωση 50 σχετικά με αυτό το πρωτόκολλο· καλεί επίσης το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιολογήσουν τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και των ΗΠΑ ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι εν λόγω συμφωνίες συνάδουν με τις συμφωνίες που έχει συνάψει ή προτίθεται να συνάψει η ΕΕ με τις ΗΠΑ·

Αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις της ΕΕ

52.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο για την πραγματική χρήση από τα κράτη μέλη της σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών, και ιδίως του τίτλου III σχετικά με την παρακολούθηση των επικοινωνιών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση, σύμφωνα με τη δήλωση 50, σχετικά με το πρωτόκολλο 36, όπως ζητήθηκε, πριν από το τέλος του 2014 προκειμένου να προσαρμοστεί στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Διαβιβάσεις με βάση τις συμφωνίες TFTP και PNR

53.  θεωρεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν αποσαφηνίζουν κατά πόσον οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά μηνύματα SWIFT στην ΕΕ δια της παρακολούθησης των δικτύων SWIFT ή των λειτουργικών συστημάτων τραπεζών ή των δικτύων επικοινωνιών, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με τις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών της ΕΕ και χωρίς να παρίσταται ανάγκη προσφυγής σε υφιστάμενους διμερείς διαύλους αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και δικαστικής συνεργασίας·

54.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 και ζητεί από την Επιτροπή να αναστείλει τη συμφωνία TFTP·

55.  καλεί την Επιτροπή να αντιδράσει στις ανησυχίες ότι τρία από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων που χρησιμοποιούνται από αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως έχουν τη βάση τους στις ΗΠΑ και ότι τα δεδομένα PNR αποθηκεύονται σε συστήματα υπολογιστικού νέφους που λειτουργούν σε έδαφος των ΗΠΑ σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΠΑ, το οποίο δεν παρέχει επαρκή προστασία δεδομένων·

Συμφωνία πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας («σφαιρική συμφωνία»)

56.  εκτιμά ότι μια ικανοποιητική λύση στο πλαίσιο της «σφαιρικής συμφωνίας» είναι η προϋπόθεση για την πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των διατλαντικών εταίρων·

57.  ζητεί την άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ σχετικά με τη «σφαιρική συμφωνία» η οποία πρέπει να προβλέπει σαφή δικαιώματα για τους πολίτες της ΕΕ ισότιμα με αυτά αμερικανών πολιτών· τονίζει επιπλέον ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να προβλέπει αποτελεσματικά και εφικτά διοικητικά και ένδικα μέσα όλους τους πολίτες της ΕΕ στις ΗΠΑ, χωρίς διακρίσεις·

58.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μην προβούν σε νέες τομεακές συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου με τις ΗΠΑ μέχρι να τεθεί σε ισχύ η «σφαιρική συμφωνία»·

59.  προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή έκθεση σχετικά με διάφορα ζητήματα της διαπραγματευτικής εντολής και την τρέχουσα κατάσταση έως τον Απρίλιο 2014·

Μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων

60.  καλεί την Προεδρία του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις εργασίες τους όσον αφορά το σύνολο της δέσμης μέτρων για την προστασία των δεδομένων για να καταστεί εφικτή η έγκρισή της το 2014, ώστε οι πολίτες της ΕΕ να είναι σε θέση να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου προστασία δεδομένων στο εγγύς μέλλον· τονίζει ότι η ισχυρή δέσμευση και η πλήρης στήριξη εκ μέρους του Συμβουλίου συνιστούν αναγκαία προϋπόθεση για την επίδειξη αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας έναντι τρίτων χωρών·

61.  υπογραμμίζει ότι τόσο ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων όσο και η οδηγία για την προστασία των δεδομένων είναι απαραίτητα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων και ως εκ τούτου, αμφότερα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια δέσμη μέτρων που πρέπει να εγκριθεί ταυτόχρονα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στην ΕΕ παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλες τις περιστάσεις· υπογραμμίζει ότι θα εγκρίνει περαιτέρω μέτρα συνεργασίας για την επιβολή του νόμου μόλις το Συμβούλιο αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων·

62.  υπενθυμίζει ότι οι έννοιες «προστασία της ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής» και «εξ ορισμού προστασία της ιδιωτικής ζωής» ενισχύουν την προστασία των δεδομένων και θα πρέπει να αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές για όλα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα συστήματα που παρέχονται στο διαδίκτυο·

63.  θεωρεί τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και ασφάλειας για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίες απαραίτητα στοιχεία για ένα καλύτερο καθεστώς προστασίας των δεδομένων και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τυποποιημένους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τις επιγραμμικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και να αναθέσει σε μια εποπτική αρχή την παρακολούθηση της τήρησης των γενικών όρων και προϋποθέσεων·

Υπολογιστικό νέφος

64.  σημειώνει ότι η εμπιστοσύνη στο υπολογιστικό νέφος και σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους των ΗΠΑ έχει επηρεαστεί αρνητικά λόγω των προαναφερθεισών πρακτικών· κατά συνέπεια, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών υπολογιστικών νεφών και λύσεων ΤΠ ως βασικό στοιχείο ανάπτυξης και απασχόλησης και εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες και παρόχους υπολογιστικού νέφους, καθώς και για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

65.  καλεί όλους τους δημόσιους οργανισμούς της Ένωσης να μην χρησιμοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους σε περίπτωση που ενδέχεται να εφαρμόζεται νομοθεσία άλλη και όχι η νομοθεσία της Ένωσης·

66.  επαναλαμβάνει τις σοβαρές του ανησυχίες σχετικά με την υποχρεωτική άμεση κοινοποίηση δεδομένων και πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται από την ΕΕ και υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει συμφωνιών για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, σε αρχές τρίτων χωρών από παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους οι οποίοι υπόκεινται σε νομοθετικές διατάξεις τρίτων χωρών ή χρησιμοποιούν διακομιστές αποθήκευσης που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, καθώς και σχετικά με την άμεση πρόσβαση εξ αποστάσεως σε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που υφίστανται επεξεργασία από αρχές επιβολής του νόμου και υπηρεσίες πληροφοριών τρίτων χωρών·

67.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόσβαση αυτή πραγματοποιείται συνήθως μέσω της εφαρμογής ίδιων νομικών κανόνων απευθείας από αρχές τρίτων χωρών χωρίς να αξιοποιούνται διεθνή μέσα τα οποία έχουν καθιερωθεί για τη νομική συνεργασία, όπως η αμοιβαία δικαστική συνδρομή ή η δικαστική συνεργασία·

68.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις εργασίες για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής σύμπραξης για το υπολογιστικό νέφος, περιλαμβάνοντας πλήρως την κοινωνία των πολιτών και την τεχνολογική κοινότητα, όπως η Μονάδα Μελέτης του Internet (IETF), και ενσωματώνοντας τις πτυχές προστασίας των δεδομένων·

69.  καλεί την Επιτροπή, κατά τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τους κινδύνους και τις προκλήσεις που συνεπάγεται το υπολογιστικό νέφος για τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ιδίως – αλλά όχι αποκλειστικά – για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις εσωτερικές ρυθμίσεις του εταίρου στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την πρόσβαση αυτή μόνο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία μέσω υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, ιδίως απαιτώντας να μην επιτρέπεται η πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών παρά μόνο έπειτα από δέουσα νομική διαδικασία και αναμφίσημη νομική βάση, καθώς και με την απαίτηση να διευκρινίζονται οι ακριβείς όροι πρόσβασης, ο σκοπός της απόκτησης πρόσβασης, τα μέτρα ασφάλειας που ισχύουν κατά την παράδοση των δεδομένων, τα δικαιώματα των ατόμων, καθώς και οι κανόνες που αφορούν την εποπτεία και την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού προσφυγής·

70.  υπενθυμίζει ότι όλες οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ χωρίς εξαίρεση και ότι είναι υπεύθυνες για οποιεσδήποτε παραβιάσεις και υπογραμμίζει τη σημασία ύπαρξης αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών κυρώσεων που μπορούν να επιβάλλονται σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ·

71.  καλεί την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να αξιολογήσουν σε ποιον βαθμό οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων έχουν παραβιαστεί με τη συνεργασία νομικών προσώπων της ΕΕ με μυστικές υπηρεσίες ή με την αποδοχή δικαστικών ενταλμάτων από αρχές τρίτων χωρών που αιτούνταν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πολιτών της ΕΕ, κατά παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ·

72.  καλεί τις επιχειρήσεις παροχής νέων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν μαζικά δεδομένα και νέων εφαρμογών, όπως το «Διαδίκτυο των πραγμάτων», να ενσωματώσουν μέτρα για την προστασία των δεδομένων που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της ανάπτυξης προκειμένου να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο η εμπιστοσύνη των πολιτών·

Συμφωνία διατλαντικής εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης

73.  αναγνωρίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ επιδιώκουν διαπραγματεύσεις για μια διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση, η οποία είναι υψίστης στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης·

74.  τονίζει εντόνως ότι, δεδομένης της σημασίας της ψηφιακής οικονομίας για τη σχέση και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συναινέσει μόνο στην τελική συμφωνία διατλαντικής εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης υπό την προϋπόθεση ότι έως ότου διακοπούν πλήρως οι δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης και η μαζική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να εγκαταλειφθεί πλήρως η παρακολούθηση συνδιαλέξεων θεσμικών οργάνων και διπλωματικών αντιπροσωπειών της ΕΕ για να εξευρεθεί η δέουσα λύση για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, όπου περιλαμβάνεται και η δυνατότητα διοικητικής και δικαστικής προσφυγής· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συναινέσει στην τελική συμφωνία διατλαντικής εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία θα σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζονται στον Χάρτη της ΕΕ, και ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής ατόμων σε σχέση με την επεξεργασία και τη διάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συνεχίσει να διέπεται από το άρθρο XIV της GATS· υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί «αυθαίρετη ή αδικαιολόγητη διάκριση» όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου XIV της GATS·

Δημοκρατική εποπτεία υπηρεσιών πληροφοριών

75.  τονίζει ότι παρά το γεγονός ότι οι δραστηριότητες εποπτείας των υπηρεσιών πληροφοριών πρέπει να βασίζονται τόσο στη δημοκρατική νομιμότητα (ισχυρό νομικό πλαίσιο, εκ των προτέρων έγκριση και εκ των υστέρων επαλήθευση) όσο και στην επαρκή ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης, η πλειοψηφία των υφιστάμενων εποπτικών αρχών της ΕΕ και των ΗΠΑ πάσχουν από αισθητή έλλειψη και των δύο, ιδίως όσον αφορά τις τεχνικές ικανότητες·

76.  καλεί, όπως και στην περίπτωση του Echelon, όλα τα εθνικά κοινοβούλια τα οποία δεν έχουν προβεί ακόμα σε κάτι τέτοιο, να εγκαταστήσουν ουσιαστικούς μηχανισμούς εποπτείας των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με υπηρεσίες πληροφοριών από βουλευτές ή εξειδικευμένα όργανα με νομικές εξουσίες για τη διεξαγωγή έρευνας· καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω εποπτικές επιτροπές/αρχές θα διαθέτουν επαρκείς πόρους, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και νομικά μέσα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος διενέργειας επιτόπιων επισκέψεων, ώστε να είναι σε θέση να ελέγχουν τις υπηρεσίες πληροφοριών·

77.  ζητεί τη συγκρότηση μιας ομάδας Μελών και εμπειρογνωμόνων προκειμένου να προτείνει, με διαφανή τρόπο και σε συνεργασία με τα κοινοβούλια, συστάσεις για την ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας, όπου περιλαμβάνεται και η κοινοβουλευτική εποπτεία, των υπηρεσιών πληροφοριών και την αυξημένη και εποπτική συνεργασία στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή της διάσταση· πιστεύει ότι η ομάδα αυτή πρέπει να εξετάσει, ειδικότερα, τη δυνατότητα θέσπισης ελάχιστων ευρωπαϊκών προδιαγραφών ή κατευθυντήριων γραμμών (για εκ των προτέρων και εκ των υστέρων) εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών, με βάση τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και τις συστάσεις διεθνών οργάνων (ΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης), όπου περιλαμβάνεται και το ζήτημα των εποπτικών οργάνων που θα εξεταστούν ως τρίτο μέρος στο πλαίσιο του «κανόνα του τρίτου μέρους», ή της αρχής «της τρίτης υπηρεσίας» για την εποπτεία και τον δημοκρατικό έλεγχο των υπηρεσιών πληροφοριών από ξένες χώρες, κριτήρια για την ενισχυμένη διαφάνεια, με βάση την γενική αρχή της πρόσβασης στις πληροφορίες και τις αποκαλούμενες «αρχές Tshwane»(43) , καθώς και αρχές όσον αφορά τα όρια της διάρκειας και του πεδίου αναφοράς οιασδήποτε μορφής εποπτείας διασφαλίζει την αναλογικότητα και τον περιορισμένο χαρακτήρα τους·

78.  καλεί την Ομάδα αυτή να εκπονήσει έκθεση και να συμβάλει στην προετοιμασία διάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί από το Κοινοβούλιο σε συνεργασία με τα εθνικά εποπτικά όργανα, είτε κοινοβουλευτικά είτε ανεξάρτητα, μέχρι τις αρχές του 2015·

79.  καλεί τα κράτη μέλη να βασιστούν στις βέλτιστες πρακτικές ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των εποπτικών οργάνων τους σε πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφοριών (περιλαμβανομένων των εμπιστευτικών πληροφοριών και των πληροφοριών από άλλες υπηρεσίες) και να καθιερώσουν την εξουσία διενέργειας επιτόπιων επισκέψεων, μια ισχυρή σειρά ανακριτικών αρμοδιοτήτων, κατάλληλους πόρους και επαρκή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, αυστηρή ανεξαρτησία από τις οικείες κυβερνήσεις τους και μια υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στα αρμόδια κοινοβούλιά τους·

80.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών οργάνων, ιδίως εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Φορέων Ελέγχου των Υπηρεσιών Πληροφοριών (European Network of National Intelligence Reviewers - ENNIR)·

81.  προτρέπει την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να προβαίνει σε τακτικό απολογισμό για τις δραστηριότητες του Κέντρου Ανάλυσης Πληροφοριών της ΕΕ(IntCen), που αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, στα αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένης της πλήρους συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ περί προστασίας του απορρήτου των δεδομένων, παρέχοντας δυνατότητα βελτιωμένης εποπτείας εκ μέρους του Κοινοβουλίου της εξωτερικής διάστασης των πολιτικών της ΕΕ· προτρέπει την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να παρουσιάσουν μια πρόταση νομικής βάσης για τις δραστηριότητες του Κέντρου Ανάλυσης Πληροφοριών της ΕΕ (IntCen), σε περίπτωση που οι οιεσδήποτε δράσεις, οι μελλοντικές αρμοδιότητες στον τομέα των πληροφοριών ή την καθαυτή διευκόλυνση συλλογής πληροφοριών, ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας··

82.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έως το Δεκέμβριο 2014 μια πρόταση για μια διαδικασία ελέγχου ασφαλείας της ΕΕ για όλους τους αξιωματούχους της ΕΕ, δεδομένου ότι το τρέχον σύστημα, το οποίο βασίζεται στον έλεγχο ασφαλείας που αναλαμβάνει το κράτος μέλος ιθαγένειας, προβλέπει διαφορετικές απαιτήσεις και διάρκεια διαδικασιών εντός των εθνικών συστημάτων, οδηγώντας έτσι σε διαφορετική αντιμετώπιση Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπαλλήλων ανάλογα με την εθνικότητά τους·

83.  υπενθυμίζει τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση προς το Κοινοβούλιο και τον χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ·

Οργανισμοί της ΕΕ

84.  καλεί την Κοινή Εποπτική Αρχή της Europol να διενεργήσει, σε συνεργασία με εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων, κοινή επιθεώρηση πριν το τέλος του 2014 προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται με την Europol έχουν αποκτηθεί από τις εθνικές αρχές με σύννομες διαδικασίες, και ειδικότερα εάν οι πληροφορίες ή τα στοιχεία αποκτήθηκαν αρχικά από υπηρεσίες πληροφοριών στην ΕΕ ή σε τρίτες χώρες, και εάν εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της χρήσης και της περαιτέρω διάδοσης των εν λόγω πληροφοριών ή δεδομένων· θεωρεί ότι η Europol δεν θα πρέπει να επεξεργάζεται πληροφορίες ή δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

85.  καλεί τη Europol να αξιοποιήσει πλήρως την εντολή της και να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να κινήσουν ποινική διερεύνηση όσον αφορά τις σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις και τις παραβιάσεις των τομέα της ΤΠ που ενδεχομένως έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις· πιστεύει ότι η εντολή της Europol πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να δοθεί σε αυτήν η δυνατότητα να ξεκινάει δική της έρευνα εφόσον υπάρχουν υποψίες για κακόβουλη επίθεση σε δίκτυο πληροφοριακών συστημάτων δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών ή οργάνων της Ένωσης(44) · καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και να υποβάλει, εάν είναι απαραίτητο, πρόταση για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του·

Ελευθερία έκφρασης

86.  εκφράζει βαθειά ανησυχία σχετικά με τις απειλές που εμφανίζονται για την ελευθερία του Τύπου και το κλίμα φόβου μεταξύ των δημοσιογράφων από εκφοβιστικές τακτικές κρατικών αρχών, ιδίως όσον αφορά την προστασία της εμπιστευτικότητας δημοσιογραφικών πηγών· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις που απηύθυνε στο ψήφισμα της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με τον «Χάρτη της ΕΕ: πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ·

87.  λαμβάνει υπό σημείωση την κράτηση του κ. David Miranda και την κατάσχεση του υλικού που είχε στην κατοχή του από τα τις αρχές του ΗΒ, σύμφωνα με το παράρτημα 7 του αντιτρομοκρατικού νόμου 2000 (και επίσης το αίτημα στην εφημερίδα The Guardian να καταστρέψει ή να παραδώσει το υλικό) και εκφράζει την ανησυχία του ότι αυτό συνιστά μια πιθανή σοβαρή παρέμβαση στο δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR) και στο άρθρο 11 του Χάρτη της ΕΕ και ότι η νομοθεσία που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε τέτοιου είδους περιπτώσεις μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατάχρησης·

88.  εφιστά την προσοχή στη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει άλλοι πληροφοριοδότες και οι υποστηρικτές τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δημοσιογράφων μετά από αποκαλύψεις τους· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει κατά πόσο μια μελλοντική νομοθετική πρόταση που θα θεσπίζει ένα αποτελεσματικό και συνολικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας των πληροφοριοδοτών, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013, πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και άλλους τομείς της αρμοδιότητας της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολυπλοκότητα της παροχής πληροφοριών στον τομέα των μυστικών υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάσουν ενδελεχώς τη δυνατότητα να χορηγούν στους πληροφοριοδότες διεθνή προστασία έναντι δίωξης·

89.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία τους, ιδίως στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, παρέχει ασφαλή εναλλακτική λύση έναντι της αποσιώπησης, για τη δημοσιοποίηση ή την παροχή πληροφοριών σχετικά με αδικήματα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η διαφθορά, ποινικά αδικήματα, παραβιάσεις νομικής υποχρέωσης, δικαστική πλάνη και κατάχρηση εξουσίας, που επίσης ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις διαφόρων διεθνών μέσων (των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης) για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τις αρχές που θεσπίζονται στο ψήφισμα PACE 1729 (2010), και τις αρχές Tshwane κλπ.·

Ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων στην ΕΕ

90.  επισημαίνει ότι πρόσφατα περιστατικά καταδεικνύουν με σαφήνεια πόσο πολύ ευάλωτες είναι η ΕΕ, και ιδίως τα θεσμικά όργανά της, οι εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια, οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, οι ευρωπαϊκές υποδομές και τα δίκτυα πληροφοριακών συστημάτων, απέναντι σε σύνθετες επιθέσεις που χρησιμοποιούν περίπλοκο λογισμικό και κακόβουλο λογισμικό· σημειώνει ότι οι εν λόγω επιθέσεις απαιτούν οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους οι οποίοι είναι πιθανό να προέρχονται από κρατικούς φορείς που ενεργούν για λογαριασμό ξένων κυβερνήσεων· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι η υπόθεση των υποκλοπών ή παγίδευσης της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Belgacom συνιστά ένα ανησυχητικό παράδειγμα επίθεσης κατά των ικανοτήτων ΤΠ της ΕΕ· επισημαίνει ότι η ενίσχυση της ικανότητας και της ασφάλειας της ΕΕ στον τομέα της ΤΠ περιορίζει επίσης την τρωτότητα της ΕΕ σε σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις που προέρχονται από μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις ή τρομοκρατικές ομάδες·

91.  εκτιμά ότι οι αποκαλύψεις μαζικής παρακολούθησης που υπέδειξαν την εν λόγω κρίση μπορούν να αξιοποιηθούν ως ευκαιρία ώστε η Ευρώπη να αναλάβει πρωτοβουλία και να δημιουργήσει μια αυτόνομη επάρκεια βασικών πόρων ΤΠ ως στρατηγική προτεραιότητα το συντομότερο δυνατό· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να κερδηθεί η εμπιστοσύνη, η ευρωπαϊκή επάρκεια ΤΠ πρέπει να βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα και σε ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό και, αν είναι δυνατόν, υλισμικό καθιστώντας δυνατή την εξέταση ολόκληρης της αλυσίδας τροφοδοσίας, από το σχεδιασμό του επεξεργαστή έως το επίπεδο εφαρμογών, από κάθε ενδιαφερόμενο φορέα· επισημαίνει ότι, προκειμένου να επέλθει εκ νέου η ανταγωνιστικότητα στον στρατηγικό τομέα των υπηρεσιών ΤΠ, απαιτείται μια νέα ψηφιακή συμφωνία με από κοινού και μεγάλης κλίμακας προσπάθειες από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, τα ερευνητικά ιδρύματα, τη βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες συμβάσεις ως μοχλό για την υποστήριξη της εν λόγω επάρκειας πόρων στην ΕΕ καθιστώντας τα πρότυπα ασφάλειας και ιδιωτικής ζωής της ΕΕ βασική απαίτηση στις δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών ΤΠ· προτρέπει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις ισχύουσες πρακτικές σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προκειμένου να εξετάσει τον περιορισμό των διαδικασιών διαγωνισμών σε πιστοποιημένες εταιρείες, και ενδεχομένως εταιρείες της ΕΕ, εφόσον εμπλέκονται ζητήματα ασφάλειας ή αλλά ζωτικής σημασίας θέματα·

92.  καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι υπηρεσίες πληροφοριών επιδίωξαν να χαμηλώσουν τα πρότυπα ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων και να εγκαταστήσουν ιούς κερκόπορτας (backdoors) σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριακών συστημάτων· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο νόμου για την απαγόρευση της χρήσης ιών κερκόπορτας (backdoors) από τις αρχές επιβολής του νόμου· κατά συνέπεια, εισηγείται τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα σε όλα τα περιβάλλοντα στα οποία υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων·

93.  καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παράσχουν την πληρέστερη δυνατή στήριξή τους ακόμη και μέσω χρηματοδότησης στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, για την ανάπτυξη καινοτόμων και τεχνολογικών ικανοτήτων της ΕΕ στα εργαλεία, τις εταιρείες και τους παρόχους ΤΠ (υλισμικού, λογισμικού, υπηρεσιών και δικτύου) για τους σκοπούς, μεταξύ άλλων, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της κωδικοποίησης και των ικανοτήτων κρυπτογράφησης· καλεί όλα τα αρμόδια όργανα της ΕΕ και των κρατών μελών να επενδύσουν σε τοπικές και ανεξάρτητες τεχνολογίες της ΕΕ και να αναπτύξουν μαζικά αυξημένες ικανότητες ανίχνευσης·

94.  καλεί την Επιτροπή, φορείς τυποποίησης και τον ENISA να αναπτύξουν έως τον Σεπτέμβριο 2014, ελάχιστα πρότυπα για την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή και κατευθυντήριες γραμμές για πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους προκειμένου να προστατεύονται καλύτερα τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της ΕΕ και η ακεραιότητα όλων των πληροφοριακών συστημάτων· θεωρεί ότι τα εν λόγω πρότυπα θα μπορούσαν να αποτελέσουν ορόσημο για νέα παγκόσμια πρότυπα και πρέπει να καθοριστούν σε μια ανοικτή και δημοκρατική διαδικασία, αντί να κατευθύνεται από μία και μόνο χώρα, οντότητα ή πολυεθνική εταιρεία· εκτιμά ότι, ενώ η έννομη επιβολή του νόμου και οι προβληματισμοί για τις υπηρεσίες πληροφοριών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως βοήθημα στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, δεν πρέπει να καταλήγουν σε γενική υπονόμευση της αξιοπιστίας όλων των πληροφοριακών συστημάτων· εκφράζει τη στήριξή του στις πρόσφατες αποφάσεις της Μονάδας Μελέτης του Internet (IETF) να συμπεριλάβει κυβερνήσεις στο μοντέλο απειλών για την ασφάλεια στο διαδίκτυο·

95.  επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές και εθνικές κανονιστικές αρχές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, και σε ορισμένες περιπτώσεις και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, παραμέλησαν σαφώς την ασφάλεια των χρηστών και πελατών τους όσον αφορά τα πληροφοριακά συστήματα· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις υφιστάμενες εξουσίες στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της οδηγίας πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες ώστε να ενισχύσει την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών θεσπίζοντας μέτρα που διασφαλίζουν ότι ο τερματικός εξοπλισμός συμμορφώνεται με το δικαίωμα των χρηστών να ελέγχουν και να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα, και να διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των δικτύων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, απαιτώντας μεταξύ άλλων σύγχρονη και διατερματική κρυπτογράφηση των επικοινωνιών·

96.  υποστηρίζει την στρατηγική της ΕΕ για τον κυβερνοχώρο αλλά θεωρεί ότι δεν καλύπτει όλες τις πιθανές απειλές και πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύψει κακόβουλες κρατικές συμπεριφορές· υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια και ανθεκτικότητα των πληροφοριακών συστημάτων·

97.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, το αργότερο έως τον Ιανουάριο 2015, ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη μεγαλύτερης ανεξαρτησίας της ΕΕ στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων, περιλαμβανομένης μιας πιο συνεκτικής προσέγγισης για την ενίσχυση των τεχνολογικών ικανοτήτων της ΕΕ στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων (περιλαμβανομένων των πληροφοριακών συστημάτων, του εξοπλισμού, των υπηρεσιών, του υπολογιστικού νέφους, της κρυπτογράφησης και της ανωνυμοποίησης) και για την προστασία της κρίσιμης υποδομής πληροφοριακών συστημάτων (περιλαμβανομένων των όρων ιδιοκτησίας και ευπάθειας)·

98.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος εργασίας του προγράμματος Ορίζων 2020, να διοχετεύσει περισσότερους πόρους στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και κατάρτισης στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών, ιδίως των τεχνολογιών και υποδομών ενίσχυσης της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων, των λύσεων ασφαλείας ανοικτού κώδικα και της κοινωνίας των πληροφοριών, να προωθήσουν επίσης την εσωτερική αγορά στον τομέα του ευρωπαϊκού λογισμικού, υλισμικού, και των μέσων κρυπτογράφησης των επικοινωνιών και των επικοινωνιακών υποδομών, όπου περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη μιας συνολικής βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της βιομηχανίας ΤΠ· θεωρεί ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στον τομέα της έρευνας· επισημαίνει ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί ενωσιακή χρηματοδότηση σε έργα που ο αποκλειστικός σκοπός τους είναι η ανάπτυξη εργαλείων για την απόκτηση παράνομης πρόσβασης σε συστήματα ΤΠ·

99.  ζητεί από την Επιτροπή να καταγράψει σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις τρέχουσες αρμοδιότητες και να αναθεωρήσει, έως τον Ιούνιο 2014, την ανάγκη μιας διευρυμένης εντολής, καλύτερου συντονισμού ή/και πρόσθετων πόρων και τεχνικών ικανοτήτων για το Κέντρο Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Europol και άλλα κέντρα εμπειρογνωσίας στην Ένωση, τον ENISA, την ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική της ΕΕ (CERT-EU) και τον ΕΕΠΔ προκειμένου να τους παρέχεται η δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στη διερεύνηση σημαντικών παραβιάσεων πληροφοριακών συστημάτων στην ΕΕ και στην εκτέλεση (ή στην παροχή συνδρομής σε κράτη μέλη και όργανα της ΕΕ ώστε να εκτελούν) επιτόπιων τεχνικών ερευνών σε σχέση με σημαντικές παραβιάσεις πληροφοριακών συστημάτων· καλεί ιδίως την Επιτροπή να ενισχύσει το ρόλο του ENISA στην υπεράσπιση των εσωτερικών συστημάτων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να συστήσει στη δομή του ENISA μια ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT) για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

100.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη για μια ακαδημία πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕ η οποία να συγκεντρώνει τους καλύτερους ευρωπαίους εμπειρογνώμονες σε όλους τους οικείους τομείς, με καθήκον να παρέχουν σε όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα και φορείς της ΕΕ επιστημονικές συμβουλές σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφοριακών συστημάτων περιλαμβανομένων των στρατηγικών που σχετίζονται με την ασφάλεια·

101.  καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ευθύνη του Προέδρου του Κοινοβουλίου να πραγματοποιήσουν, το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2015, με ενδιάμεση έκθεση το αργότερο έως τον Δεκέμβριο 2014, έναν ενδελεχή έλεγχο και αξιολόγηση της αξιοπιστίας της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων του Κοινοβουλίου με έμφαση: στα δημοσιονομικά μέσα, στο προσωπικό, σε τεχνικές ικανότητες, στην εσωτερική οργάνωση και σε όλα τα σχετικά στοιχεία, προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΚ θεωρεί ότι μια τέτοια αξιολόγηση πρέπει να παρέχει τουλάχιστον ανάλυση πληροφοριών και συστάσεις σχετικά με:

   την ανάγκη τακτικών, αυστηρών, ανεξάρτητων ελέγχων ασφάλειας και δοκιμών διείσδυσης με την επιλογή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ασφάλειας διασφαλίζοντας διαφάνεια και εγγυήσεις των διαπιστευτηρίων τους έναντι τρίτων χωρών ή άλλων μορφών αναγνωρισμένων συμφερόντων·
   τη συμπερίληψη σε δημόσιους διαγωνισμούς για νέα πληροφοριακά συστήματα ειδικών απαιτήσεων πληροφοριακών συστημάτων για την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή, περιλαμβανομένης της πιθανότητας μιας απαίτησης για λογισμικό ανοικτού κώδικα ως όρου αγοράς ή της απαίτησης αξιόπιστων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό σε περίπτωση ευαίσθητων τομέων που συνδέονται με την ασφάλεια·
   τον κατάλογο εταιρειών των ΗΠΑ που εμπλέκονται σε συμβάσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και των τηλεπικοινωνιών (όπως οι αποκαλύψεις σχετικά με συμβάσεις της NSA με κάποια εταιρεία όπως η RSA, τα προϊόντα της οποίας χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο για να προστατεύει υποτίθεται την εξ αποστάσεως πρόσβαση ευρωβουλευτών και υπαλλήλων στα δεδομένα του), περιλαμβανομένης της δυνατότητας παροχής των ίδιων υπηρεσιών από άλλες, κατά προτίμηση, ευρωπαϊκές εταιρείες·
   την αξιοπιστία και την αντοχή του λογισμικού, και ιδίως τα προϊόντα εμπορίου λογισμικού, που χρησιμοποιούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στα πληροφοριακά τους συστήματα όσον αφορά τη διείσδυση και η παρείσφρηση από πλευράς υπηρεσιών επιβολής του νόμου και πληροφοριών της ΕΕ ή τρίτων χωρών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα σχετικά διεθνή πρότυπα, τις αρχές βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση κινδύνων ασφαλείας και την τήρηση των προτύπων ασφαλείας δικτύων και πληροφοριών της ΕΕ, περιλαμβανομένων των παραβιάσεων ασφαλείας·
   τη χρήση περισσότερων συστημάτων ελεύθερου και ανοικτού κώδικα·
   τα βήματα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξημένη χρήση εργαλείων κινητής τηλεφωνίας (smartphones, ταμπλέτες, επαγγελματικά ή προσωπικά) και οι συνέπειές της στην ασφάλεια ΤΠ του συστήματος·
   την ασφάλεια των επικοινωνιών μεταξύ διαφόρων χώρων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στο Κοινοβούλιο·
   τη χρήση και την τοποθεσία των διακομιστών και των κέντρων πληροφορικής για τα πληροφοριακά συστήματα του Κοινοβουλίου και τις επιπτώσεις για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των συστημάτων·
   την εφαρμογή στην πραγματικότητα των υφιστάμενων κανόνων σχετικά με τις παραβιάσεις ασφαλείας και την έγκαιρη ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών από τους παρόχους δημοσίων δικτύων τηλεπικοινωνιών·
   τη χρήση υπολογιστικού νέφους και υπηρεσιών αποθήκευσης από το Κοινοβούλιο, όπου περιλαμβάνεται και η φύση των αποθηκευμένων δεδομένων στο νέφος, ο τρόπος με τον οποίον προστατεύεται το περιεχόμενο και η πρόσβασή τους σε αυτό και τον τόπο στον οποίο βρίσκονται οι εξυπηρετητές του νέφους, αποσαφηνίζοντας το εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων και των πληροφοριών, καθώς και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων αποκλειστικής χρήσης των εξυπηρετητών νέφους που βρίσκονται εντός της επικράτειας της ΕΕ·
   ένα σχέδιο που θα προβλέπει τη χρήση πιο κρυπτογραφικών τεχνολογιών, ιδίως της διατερματικής πιστοποιημένης κρυπτογράφησης για όλες τις υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών όπως το υπολογιστικό νέφος, η ηλεκτρονική αλληλογραφία, η άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων και η τηλεφωνία·
   τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·
   ένα σχέδιο για τη χρήση του φρουρού απορρήτου όπως το GNU Privacy Guard ως εξ ορισμού προτύπου κρυπτογράφησης για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο ταυτόχρονα θα επιτρέπει τη χρήση ψηφιακών υπογραφών·
   την πιθανότητα δημιουργίας μιας ασφαλούς υπηρεσίας άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία, ενώ ο διακομιστής θα βλέπει μόνο κρυπτογραφημένο περιεχόμενο·

102.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες της ΕΕ, και ιδίως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (περιλαμβανομένων των αντιπροσωπειών της ΕΕ), την Επιτροπή, το Δικαστήριο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να πραγματοποιήσουν έναν παρόμοιο έλεγχο σε συνεργασία με τον ENISA, την Europol και τις ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT), το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2015, με ενδιάμεση έκθεση τον Δεκέμβριο 2014· καλεί τα κράτη μέλη να διενεργήσουν παρόμοιες αξιολογήσεις·

103.  τονίζει ότι όσον αφορά την εξωτερική δράση της ΕΕ, πρέπει να πραγματοποιηθούν αξιολογήσεις των σχετικών δημοσιονομικών αναγκών και να ληφθούν μέτρα χωρίς καθυστέρηση στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και ότι πρέπει να κατανεμηθούν κατάλληλα κονδύλια στο σχέδιο προϋπολογισμού 2015·

104.  φρονεί ότι τα πληροφοριακά συστήματα μεγάλης κλίμακας που χρησιμοποιούνται στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, όπως το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ, το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις, το Eurodac και πιθανά μελλοντικά συστήματα, πρέπει να αναπτυχθούν και να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν διακυβεύονται δεδομένα ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων αρχών τρίτων χωρών· καλεί τον οργανισμό eu-LISA να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την αξιοπιστία των συστημάτων που χρησιμοποιούνται έως το τέλος του 2014·

105.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να λάβουν μέτρα σε διεθνές επίπεδο, ιδίως με τα Ηνωμένα Έθνη, και σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους εταίρους να εφαρμόσουν μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημοκρατική διακυβέρνηση του διαδικτύου προκειμένου να αποτραπεί η αθέμιτη επιρροή στις δραστηριότητες του ICANN και της IANA από κάθε μεμονωμένη οντότητα, εταιρεία ή χώρα διασφαλίζοντας κατάλληλη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στα εν λόγω όργανα, αποφεύγοντας παράλληλα να διευκολύνουν τον κρατικό έλεγχο, τη λογοκρισία, τη «βαλκανιοποίηση» και τον κατακερματισμό του διαδικτύου·

106.  ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη αναδιαμόρφωση της αρχιτεκτονικής και διακυβέρνησης του διαδικτύου για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις εισροές και την αποθήκευση δεδομένων, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ελαχιστοποίηση των δεδομένων και διαφάνεια και λιγότερο κεντρική μαζική αποθήκευση μη επεξεργασμένων δεδομένων, καθώς και την αναδρομολόγηση της διαδικτυακής κυκλοφορίας ή την πλήρη διατερματική κρυπτογράφηση όλης της διαδικτυακής κίνησης ώστε η δρομολόγηση κυκλοφορίας από την επικράτεια χωρών οι οποίες δεν πληρούν βασικά πρότυπα θεμελιωδών δικαιωμάτων, προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, να μην ενέχει κινδύνους·

107.  ζητεί την προώθηση

   μηχανών αναζήτησης της ΕΕ και κοινωνικών δικτύων της ΕΕ ως πολύτιμο βήμα προς την κατεύθυνση της πληροφορικής ανεξαρτησίας της ΕΕ·
   ευρωπαίου παρόχου υπηρεσιών ΤΠ·
   κρυπτογράφησης των επικοινωνιών εν γένει, περιλαμβανομένων των επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραπτών μηνυμάτων·
   ευρωπαϊκών βασικών στοιχείων ΤΠ, π.χ. λύσεις για πελάτη-διακομιστή-λειτουργικό σύστημα, χρήση προτύπων ανοικτού κώδικα, ανάπτυξη ευρωπαϊκών στοιχείων για σύζευξη δικτύου, π.χ. δρομολογητής·

108.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομική πρόταση για ένα ενωσιακό σύστημα δρομολόγησης όπου θα περιλαμβάνεται και η επεξεργασία της καταγραφής λεπτομερειών κλήσης (CDR) σε επίπεδο ΕΕ και θα αποτελεί υποδομή του υφιστάμενου διαδικτύου και δεν θα επεκτείνεται πέραν των συνόρων της ΕΕ· σημειώνει ότι όλα τα δεδομένα δρομολόγησης και τα CDR πρέπει να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τα νομικά πλαίσια της ΕΕ·

109.  καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον ENISA, το Κέντρο Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Europol, τις ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική και τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων και μονάδες ηλεκτρονικού εγκλήματος, να αναπτύξουν κλίμα ασφάλειας και να εκκινήσουν μια εκστρατεία εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης προκειμένου να δώσουν την ευκαιρία στους πολίτες να προβαίνουν σε πιο ενημερωμένη επιλογή όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που θα διαθέσουν ηλεκτρονικά και τον τρόπο βέλτιστης προστασίας τους, περιλαμβανομένης της «ψηφιακής υγιεινής», της κρυπτογράφησης και των ασφαλών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, αξιοποιώντας πλήρως την πλατφόρμα πληροφοριών δημόσιου συμφέροντος που προβλέπεται στην οδηγία για την καθολική υπηρεσία·

110.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, έως τον Δεκέμβριο του 2014, νομοθετικές προτάσεις για την ενθάρρυνση των κατασκευαστών λογισμικού και υλισμικού να εισάγουν μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής και με προκαθορισμένα χαρακτηριστικά στα προϊόντα τους, θεσπίζοντας νομική ευθύνη εκ μέρους των κατασκευαστών για μη διορθωμένα γνωστά τρωτά σημεία, για ελαττωματικό ή επισφαλές λογισμικό ή για την εγκατάσταση μυστικών ιών κερκόπορτας, και αντικινήτρων για την περιττή και δυσανάλογη συλλογή μαζικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την πιθανότητα θέσπισης ενός συστήματος πιστοποίησης ή επικύρωσης υλισμικού ΤΠ, περιλαμβανομένων των διαδικασιών δοκιμών σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων·

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης

111.  εκτιμά ότι η έρευνα κατέδειξε, πέραν της ανάγκης για νομοθετικές αλλαγές, την ανάγκη των ΗΠΑ να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των ενωσιακών εταίρων τους προς αυτές, καθώς οι δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ είναι πρωτίστως εκείνες που καταγγέλλονται·

112.  επισημαίνει ότι η κρίση εμπιστοσύνης που προκλήθηκε επεκτείνεται:

   στο πνεύμα εμπιστοσύνης εντός της ΕΕ, καθώς ορισμένες εθνικές δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της Ένωσης·
   σε πολίτες, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι ενδέχεται να αποτελούν αντικείμενο κατασκοπίας όχι μόνον από τρίτες χώρες ή πολυεθνικές εταιρείες, αλλά επίσης από την ίδια την κυβέρνησή τους·
   στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και στην αξιοπιστία των δημοκρατικών, δικαστικών και κοινοβουλευτικών εγγυήσεων και εποπτείας σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή κοινωνία·

Μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

113.  υπενθυμίζει τη σημαντική ιστορική και στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των ΗΠΑ, βάσει μιας κοινής πίστης στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα·

114.  θεωρεί ότι η μαζική παρακολούθηση πολιτών και η κατασκοπία πολιτικών ηγετών από τις ΗΠΑ προκάλεσαν σοβαρή ζημιά στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ και επηρέασαν αρνητικά την εμπιστοσύνη σε οργανισμούς των ΗΠΑ που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ· αυτό επιδεινώνεται περαιτέρω από την έλλειψη δικαστικών και διοικητικών ένδικων μέσων προσφυγής στο δίκαιο των ΗΠΑ για τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως στις περιπτώσεις δραστηριοτήτων παρακολούθησης για σκοπούς συλλογής πληροφοριών·

115.  αναγνωρίζει, ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ ότι η διατλαντική εταιρική σχέση πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και ότι είναι ζωτικής σημασίας να συνεχιστεί η διατλαντική συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας σε νέα βάση εμπιστοσύνης που στηρίζεται στον πραγματικό κοινό σεβασμό του κράτους δικαίου και στην απόρριψη όλων των χωρίς διακρίσεις πρακτικών μαζικής παρακολούθησης· κατά συνέπεια, εμμένει στην άποψη ότι οι ΗΠΑ πρέπει να λάβουν σαφή μέτρα ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να εδραιωθούν εκ νέου οι κοινές βασικές αξίες στις οποίες βασίζεται η εταιρική σχέση·

116.  είναι πρόθυμο να συμμετέχει ενεργά σε διάλογο με τους Αμερικανούς εταίρους, στο πλαίσιο του συνεχούς αμερικάνικου δημόσιου διαλόγου και της συζήτησης στο Κογκρέσο σχετικά με τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών παρακολούθησης και την αναθεώρηση της εποπτείας των υπηρεσιών πληροφοριών, το δικαίωμα στο ιδιωτικό απόρρητο και άλλα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, κατοίκων ή άλλων προσώπων που προστατεύονται από το ενωσιακό δίκαιο και ισότιμα δικαιώματα ενημέρωσης και προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε δικαστήρια των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της έννομης προστασίας, προστατεύονται μέσω, επί παραδείγματι της αναθεώρησης του νόμου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του νόμου περί προστασίας των ιδιωτικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και με την κύρωση του πρώτου προαιρετικού πρωτοκόλλου και του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), ούτως ώστε να μην διατηρηθούν οι τρέχουσες διακρίσεις·

117.  εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να αναληφθούν απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να παραχωρηθούν στους ευρωπαίους πραγματικές εγγυήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι η χρήση της παρακολούθησης και της επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς ξένων υπηρεσιών πληροφοριών είναι αναλογική, περιορίζεται από σαφώς προσδιορισμένους όρους και σχετίζεται με την εύλογη υπόνοια ή τη βάσιμη υποψία τρομοκρατικής δραστηριότητας· επισημαίνει ότι ο εν λόγω σκοπός πρέπει να υπόκειται σε διαφανή δικαστική εποπτεία·

118.  θεωρεί ότι απαιτούνται σαφείς πολιτικές ενδείξεις από τους Αμερικάνους εταίρους μας που να αποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ διαχωρίζουν τους συμμάχους από τους αντιπάλους·

119.  καλεί επιτακτικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για μια σφαιρική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου, να λάβουν υπόψη τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών για ενημέρωση και δικαστικά μέσα, καθώς και να ολοκληρώσουν τις εν λόγω διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβαν στη διάσκεψη υπουργών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων ΕΕ και ΗΠΑ της 18ης Νοεμβρίου 2013, πριν το καλοκαίρι του 2014·

120.  προτρέπει τις ΗΠΑ να προσχωρήσουν στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Σύμβαση 108), όπως προσχώρησαν στη σύμβαση του 2001 για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, ενισχύοντας έτσι την κοινή νομική βάση μεταξύ των διατλαντικών εταίρων·

121.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διερευνήσουν τις δυνατότητες θέσπισης ενός κώδικα δεοντολογίας, από κοινού με τις ΗΠΑ, ο οποίος θα εγγυάται ότι δεν επιδιώκεται κατασκοπία των ΗΠΑ έναντι θεσμικών οργάνων και εγκαταστάσεων της ΕΕ·

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

122.  πιστεύει επίσης, ότι η συμμετοχή και οι δραστηριότητες κρατών μελών της ΕΕ έχουν οδηγήσει στην απώλεια της εμπιστοσύνης, περιλαμβανομένης της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των πολιτών και των εθνικών αρχών· πρεσβεύει την άποψη ότι η χαμένη εμπιστοσύνη θα μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τους σκοπούς και τα μέσα παρακολούθησης, με δημόσιο διάλογο και, τέλος, με την αναθεώρηση της νομοθεσίας, όπου περιλαμβάνεται και ο τερματισμός των δραστηριοτήτων μαζικής παρακολούθησης και την ενίσχυση του συστήματος δικαστικής και κοινοβουλευτικής εποπτείας· επισημαίνει τις δυσκολίες που ενέχει η ανάπτυξη μιας συνολικής πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ όταν βρίσκονται σε λειτουργία τέτοιου είδους δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης και επισημαίνει ότι η ενωσιακή αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη θα απέχουν από δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών στην επικράτεια άλλων κρατών μελών·

123.  γνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ επιδιώκουν τη διμερή επικοινωνία με τις αρχές των ΗΠΑ όσον αφορά ισχυρισμούς για κατασκοπία, και ότι ορισμένα εξ αυτών έχουν συνάψει (ΗΒ) ή σχεδιάζουν να συνάψουν (Γερμανία, Γαλλία) τις επονομαζόμενες συμφωνίες «αντικατασκοπίας»· επισημαίνει ότι τα εν λόγω κράτη μέλη πρέπει να σεβαστούν πλήρως τα συμφέροντα και το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ συνολικά· λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή προσέγγιση στο εν λόγω πρόβλημα, θεωρεί ότι τέτοιου είδους διμερείς ρυθμίσεις είναι αντιπαραγωγικές και άσχετες· καλεί το Συμβούλιο να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις που σημειώνονται στα κράτη μέλη για την επίτευξη αμοιβαίας συμφωνίας κατά της κατασκοπίας σε επίπεδο ΕΕ·

124.  θεωρεί ότι οι εν λόγω συμφωνίες δεν πρέπει να παραβιάζουν τις ενωσιακές Συνθήκες, και ιδίως την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας (σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ), ούτε να υπονομεύουν τις πολιτικές της ΕΕ γενικά, και ειδικότερα την εσωτερική αγορά, τον θεμιτό ανταγωνισμό και την οικονομική, βιομηχανική και κοινωνική ανάπτυξη· αποφασίζει να επανεξετάσει όλες τις συμφωνίες αυτές ως προς τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της Ένωσης και διατηρεί το δικαίωμά του να ενεργοποιήσει διαδικασίες που προβλέπονται στις Συνθήκες στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι εν λόγω συμφωνίες έρχονται σε αντίθεση με τη συνοχή της Ένωσης ή τις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται·

125.  καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν καλύτερη συνεργασία με σκοπό την παροχή εγγυήσεων κατά της κατασκοπείας, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα και τις υπηρεσίες της ΕΕ, για την προστασία των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των ευρωπαϊκών εταιρειών, των βιομηχανιών της ΕΕ και των πληροφοριακών υποδομών και δικτύων· θεωρεί ότι η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών της ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση για μια αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών· επισημαίνει ότι οι απειλές για την ασφάλεια έχουν καταστεί πιο διεθνείς, έιναι πιο διαδεδομένες και πιο πολύπλοκες και, συνεπώς, απαιτούν ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία· πιστεύει ότι η εξέλιξη αυτή πρέπει να αποτυπωθεί καλύτερα στις Συνθήκες και, ως εκ τούτου, ζητεί την αναθεώρηση των Συνθηκών προκειμένου να ενισχυθεί η έννοια της ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης όσον αφορά τον στόχο της επίτευξης χώρου ασφάλειας και την αποτροπή της αμοιβαίας κατασκοπείας μεταξύ κρατών μελών εντός της Ένωσης·

126.  θεωρεί απολύτως απαραίτητη την προστασία από παγίδευση των επικοινωνιακών δομών (ηλεκτρονική αλληλογραφία και τηλεπικοινωνίες, περιλαμβανομένων των σταθερών και κινητών τηλεφώνων) και των αιθουσών συσκέψεων σε όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ· κατά συνέπεια, ζητεί τη δημιουργία ενός κρυπτογραφημένου εσωτερικού συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ΕΕ·

127.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συναινέσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση για την πρόταση που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Μαΐου 2012 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κατάργηση της απόφασης 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 226 ΣΛΕΕ· ζητεί αναθεώρηση της Συνθήκης για τη διεύρυνση των εξουσιών ερευνών ούτως ώστε να καλύψει, χωρίς περιορισμούς ή εξαιρέσεις, όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων της Ένωσης και να συμπεριλάβει τη δυνατότητα να εξετάζει ενόρκως·

Σε διεθνές επίπεδο

128.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια στρατηγική της ΕΕ για τη δημοκρατική διακυβέρνηση του διαδικτύου, το αργότερο τον Ιανουάριο 2015·

129.  καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν την έκκληση που απευθύνθηκε στη 35η Διεθνή Διάσκεψη των Επιτρόπων για την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή «να συνηγορήσουν υπέρ της έγκρισης ενός συμπληρωματικού πρωτοκόλλου του άρθρου 17 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), το οποίο πρέπει να βασίζεται στα πρότυπα που αναπτύχθηκαν και εγκρίθηκαν από τη Διεθνή Διάσκεψη και στις διατάξεις του Γενικού Σχολίου αριθ. 16 του Συμφώνου της Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προκειμένου να δημιουργηθούν πρότυπα παγκόσμιας ισχύος για την προστασία των δεδομένων και την προάσπιση της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με το κράτος δικαίου»· καλεί τα κράτη μέλη να συνηγορήσουν υπέρ ενός διεθνούς οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που θα είναι επιφορτισμένος ιδίως με την παρακολούθηση και τη ρύθμιση των νέων εργαλείων παρακολούθησης και με τη διερεύνηση της χρήσης τους· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να υιοθετήσει μια προορατική θέση·

130.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια συνεκτική και ισχυρή στρατηγική εντός των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζοντας ιδίως το ψήφισμα με τίτλο «Το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής στην ψηφιακή εποχή» με πρωτοβουλία της Βραζιλίας και της Γερμανίας, όπως εγκρίθηκε από την Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) στις 27 Νοεμβρίου 2013, καθώς και την ανάληψη περαιτέρω δράσης για την προάσπιση του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων, σε διεθνές επίπεδο αποφεύγοντας παράλληλα κάθε διευκόλυνση του κρατικού ελέγχου, ή της λογοκρισίας, ή του κατακερματισμού του δικτύου, που περιλαμβάνεται και πρωτοβουλία για τη σύναψη διεθνούς συνθήκης που θα απαγορεύει τις δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης, καθώς και τη σύσταση υπηρεσίας για την εποπτεία της·

Σχέδιο προτεραιότητας: Ένα ευρωπαϊκό ψηφιακό habeas corpus - προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε μια ψηφιακή εποχή

131.  αποφασίζει να υποβάλει στους Ευρωπαίους πολίτες, τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη τις προαναφερθείσες συστάσεις ως σχέδιο προτεραιότητας για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο· καλεί την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, τα γραφεία και τις υπηρεσίες της ΕΕ που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα, σύμφωνα με το άρθρο 265 της ΣΛΕΕ, να ενεργήσουν με βάση τις συστάσεις και τις εκκλήσεις που διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα·

132.  αποφασίζει να θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό ψηφιακό habeas corpus προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε μια ψηφιακή εποχή με τις ακόλουθες 8 δράσεις, την εφαρμογή της οποίας θα εποπτεύει:

   Δράση 1: έγκριση της δέσμης μέτρων για την προστασία των δεδομένων το 2014·
   Δράση 2: σύναψη της σφαιρικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ διασφαλίζοντας το θεμελιώδες δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων των πολιτών και κατάλληλους μηχανισμούς έννομης προστασίας για πολίτες της ΕΕ, περιλαμβανομένης της περίπτωσης διαβίβασης δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ για σκοπούς επιβολής του νόμου·
   Δράση 3: αναστολή της συμφωνίας «ασφαλούς λιμένα» μέχρι να πραγματοποιηθεί πλήρης αναθεώρηση και να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά, διασφαλίζοντας ότι οι διαβιβάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς από την Ένωση στις ΗΠΑ μπορούν να πραγματοποιούνται μόνον σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα της ΕΕ·
   Δράση 4: Αναστολή της σύμβασης TFTP έως ότου: (i) ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τη σφαιρική συμφωνία· (ii) διενεργηθεί διεξοδική έρευνα βάσει ανάλυσης της ΕΕ και αντιμετωπιστούν δεόντως όλοι οι προβληματισμοί που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013·
   Δράση 5: αξιολόγηση κάθε συμφωνίας, μηχανισμού ή ανταλλαγής πληροφοριών με τρίτες χώρες που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν παραβιάζεται από τις δραστηριότητες παρακολούθησης, και ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών παρακολούθησης·
   Δράση 6: Προστασία του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, (συμπεριλαμβανομένων των απειλών κατά της ελευθερίας του Τύπου), το δικαίωμα του κοινού σε μια αντικειμενική πληροφόρηση και στο επαγγελματικό απόρρητο (περιλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ δικηγόρων και πελατών) καθώς και στην ενισχυμένη προστασία των εκ των έσω καταγγελλόντων·
   Δράση 7: ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανεξαρτησία των πληροφοριακών συστημάτων («νέα ψηφιακή συμφωνία», περιλαμβανομένης της διάθεσης επαρκών πόρων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) για να δοθεί ώθηση στον κλάδο ΤΠ και να δοθεί δυνατότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΕΕ στον τομέα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής·
   Δράση 8: ανάδειξη της ΕΕ σε παράγοντα αναφοράς για μια δημοκρατική και αμερόληπτη διακυβέρνηση του διαδικτύου·

133.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το ευρωπαϊκό ψηφιακό habeas corpus για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε μια ψηφιακή εποχή· αναλαμβάνει να λειτουργεί ως ελεγκτής των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση της εφαρμογής:

   Απρίλιος 2014 - Μάρτιος 2015 ομάδα παρακολούθησης βάσει της εξεταστικής ομάδας LIBE, αρμόδια για την παρακολούθηση κάθε νέας αποκάλυψης στα μέσα ενημέρωσης σε σχέση με την εντολή της έρευνας και για την εξέταση της εφαρμογής του παρόντος ψηφίσματος·
   Ιούλιος 2014 και εφεξής: ένας μόνιμος εποπτικός μηχανισμός για τις διαβιβάσεις δεδομένων και δικαστικά μέσα στο πλαίσιο της αρμόδιας επιτροπής·
   Άνοιξη του 2014: επίσημη έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συμπεριλάβει το "ευρωπαϊκό ψηφιακό habeas corpus - προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε μια ψηφιακή εποχή"- στις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 68 της ΣΛΕΕ·
   Φθινόπωρο 2014: δέσμευση ότι το "ευρωπαϊκό ψηφιακό habeas corpus - προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε μια ψηφιακή εποχή"- και οι σχετικές συστάσεις θα λειτουργούν ως βασικά κριτήρια για την έγκριση της επόμενης Επιτροπής·
   2014: διάσκεψη με τη συμμετοχή ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου στους διάφορους τομείς που συμβάλλουν στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων (περιλαμβανομένων των μαθηματικών, της κρυπτογραφίας και των τεχνολογιών προστασίας ιδιωτικού απορρήτου) ώστε να συνεισφέρουν στην ενίσχυση μιας στρατηγικής της ΕΕ για τα πληροφοριακά συστήματα κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο·
   2014-2015: ομάδα εμπιστοσύνης/δεδομένων/δικαιωμάτων των πολιτών που θα συγκαλείται τακτικά μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ, καθώς και με άλλα κοινοβούλια τρίτων χωρών που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις, περιλαμβανομένου και αυτού της Βραζιλίας·
   2014-2015: διάσκεψη με τους εποπτικούς φορείς συλλογής πληροφοριών των ευρωπαϊκών εθνικών κοινοβουλίων·

o
o   o

134.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στις εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων, στον ΕΕΠΔ, στον οργανισμό eu-LISA, στον ENISA, στην Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στην ομάδα εργασίας του άρθρου 29, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στη κυβέρνηση των ΗΠΑ, στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών·

135.  αναθέτει στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να παρουσιάσει ενώπιον της ολομέλειας του Κοινοβουλίου έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό, ένα χρόνο μετά την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος· θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο υιοθετήθηκαν οι συστάσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο και να αναλυθούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση που δεν υιοθετήθηκαν οι συστάσεις αυτές.

(1) http://www.un.org/en/documents/udhr/
(2) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/134/10/PDF/G1013410.pdf?OpenElement
(3) http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf
(4) http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2007)016.aspx
(5) Διεθνής Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Γαλλική Ένωση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη v. X· Πρωτοδικείο Παρισιού.
(6) Προσφυγές των Privacy International και Liberty στο Investigatory Powers Tribunal.
(7) Κοινή αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 34 των Big Brother Watch, Open Rights Group, English Pen Dr Constanze Kurz (αιτούντες) κατά του Ηνωμένου Βασιλείου (εναγόμενος).
(8) ΕΕ C 197 της 12.7.2000, σ. 1.
(9) ΕΕ C 121 της 24.4.2001, σ. 152.
(10) http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2000/wp32en.pdf
(11) ΕΕ L 204 της 4.8.2007, σ. 18.
(12) ΕΕ L 215 της 11.8.2012, σ. 5.
(13) SEC(2013)0630, 27.11.2013.
(14) Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Cruz Villalón, 12 Δεκεμβρίου 2013, Υπόθεση C-293/12.
(15) ΕΕ L 195 της 27.7.2010, σ. 3.
(16) ΕΕ L 181 της 19.7.2003, σ. 34.
(17) ΕΕ L 309 της 29.11.1996, σ. 1.
(18) Έγγραφο του Συμβουλίου 16987/2013.
(19) ΕΕ C 72 Ε της 21.3.2002, σ. 221.
(20) ΕΕ C 16 Ε της 22.1.2004, σ. 88.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0203.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0322.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0444.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0449.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0535.
(26) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 156.
(27) Klayman κ.ά. κατά Obama κ.ά., αστική αγωγή 13-0851, 16 Δεκεμβρίου 2013
(28) ACLU κατά NSA αριθ. 06-CV-10204, 17 Αυγούστου 2006.
(29) http://consortiumnews.com/2014/01/07/nsa-insiders-reveal-what-went-wrong.
(30) Απόφαση της 18ης Μαΐου 1982 στην υπόθεση C-155/79, AM & S Europe Limited κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(31) Βλ. ιδίως συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-6/90 και C-9/90, Francovich και άλλοι κατά Ιταλίας, απόφαση της 19ης Νοεμβρίου 1991.
(32) ΕΕ L 28 της 30.1.2013, σ. 12.
(33) ΕΕ L 2 της 4.1.2002, σ. 13.
(34) Η επιστολή αναφέρει ότι «η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναζητεί και αποκτά οικονομικές πληροφορίες [...] (οι οποίες) συλλέγονται μέσω της κανονιστικής οδού, της επιβολής του νόμου, της διπλωματικής οδού και της συλλογής πληροφοριών, καθώς και μέσω ανταλλαγών με ξένους εταίρους, η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποιεί την TFTP για την απόκτηση δεδομένων SWIFT που δεν λαμβάνουμε από άλλες πηγές»∙
(35) http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la
(36) ΕΕ L 181 της 19.7.2003, σ. 25.
(37) COM(2012)0011, 25.1.2012.
(38) COM(2012)0010, 25.1.2012.
(39) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/139197.pdf
(40) Αριθ. 1 BvR 518/02 της 4ης Απριλίου 2006.
(41) Απόφαση στην υπόθεση C-300/11, ZZ κατά Secretary of State for the Home Department της 4ης Ιουνίου 2013.
(42) Το Πρόγραμμα ‘9-eyes’ περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Νορβηγία και τις Κάτω Χώρες· το πρόγραμμα ‘14-eyes’ περιλαμβάνει τις χώρες αυτές καθώς επίσης και τη Γερμανία , το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Σουηδία.
(43) The Global Principles on National Security and the Right to Information (Παγκόσμιες αρχές σχετικά με την εθνική ασφάλεια και το δικαίωμα στην πληροφόρηση), Ιούνιος 2013.
(44) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) (P7_TA(2014)0121).

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου