Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0255(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0141/2014

Ingivna texter :

A7-0141/2014

Debatter :

PV 11/03/2014 - 15
CRE 11/03/2014 - 15

Omröstningar :

PV 12/03/2014 - 8.27
CRE 12/03/2014 - 8.27

Antagna texter :

P7_TA(2014)0234

Antagna texter
PDF 355kWORD 108k
Onsdagen den 12 mars 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Europeiska åklagarmyndigheten
P7_TA(2014)0234A7-0141/2014
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets förordning (COM(2013)0534),

–  med beaktande av förslaget till förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2013)0535),

–  med beaktande av förslaget till direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (COM(2012)0363),

–  med beaktande av rådets resolution av den 30 november 2009 om en färdplan för att stärka misstänkta eller åtalade personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden,

–  med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt: rekommendationer med avseende på de åtgärder och initiativ som ska vidtas(1) ,

–  med beaktande av andra instrument på det straffrättsliga området som har antagits av Europaparlamentet och rådet genom medbeslutandeförfarandet, såsom direktiv 2013/48/EU om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande, direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området osv.,

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av artiklarna 2, 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 86, 218, 263, 265, 267, 268 och 340,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 december 2013,

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 30 januari 2014,

–  med beaktande av artikel 81.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av interimsbetänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från budgetkontrollutskottet, budgetutskottet och utskottet för rättsliga frågor (A7-0141/2014), och av följande skäl:

A.  De huvudsakliga målen med inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten är att bidra till att stärka skyddet av unionens ekonomiska intressen, öka EU-företagens och EU-medborgarnas förtroende för unionens institutioner och säkerställa effektivare och ändamålsenligare utredning och lagföring av brott som skadar EU:s ekonomiska intressen, samtidigt som de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga för de grundläggande rättigheterna respekteras fullt ut.

B.  EU har åtagit sig att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, och ska i enlighet med artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen respektera unionen mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Brottsligheten verkar i allt högre grad över nationsgränserna, och i fall av brott mot unionens ekonomiska intressen – vilka åsamkar unionen allvarlig ekonomisk skada varje år – måste EU reagera på ett effektivt sätt som ger mervärde åt samtliga medlemsstaters samlade insatser, eftersom EU:s budget kan skyddas mot bedrägerier på ett bättre sätt på EU-nivå.

C.  Principen om nolltolerans när det gäller EU:s budget bör tillämpas för att bekämpa bedrägerier riktade mot EU:s ekonomiska intressen på ett samordnat och effektivt sätt.

D.  Medlemsstaterna har det primära ansvaret för genomförandet av ungefär 80 procent av unionens budget och för uppbörden av egna medel, enligt vad som fastställs i rådets beslut 2007/436/EG, Euratom(2) , vilket inom kort kommer att ersättas av rådets beslut om kommissionens ändrade förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (COM(2011)0739).

E.  Det är likaså viktigt att se till att unionens ekonomiska intressen skyddas både vid uppbörden av EU:s medel och i samband med utgifter.

F.  Av de utredningar som genomförs av Olaf gäller 10 procent fall av gränsöverskridande organiserad brottslighet, men dessa motsvarar hela 40 procent av den sammanlagda ekonomiska inverkan på EU:s ekonomiska intressen.

G.  Rättsakten om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten är den enda på det straffrättsliga området för vilken det ordinarie lagstiftningsförfarandet inte tillämpas.

H.  Förslaget till förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten är i allt väsentligt kopplat till förslaget till direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen och förslaget till förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), för vilka det ordinarie lagstiftningsförfarandet tillämpas.

I.  Respekten för rättsstaten måste vara en vägledande princip för all unionslagstiftning, särskilt i frågor som rör rättvisa och skydd av grundläggande mänskliga rättigheter.

J.  Fjorton kammare från elva medlemsstaters nationella parlament har använt sig av mekanismen för utfärdande av gult kort i samband med kommissionens förslag, och kommissionen beslutade den 27 november 2013 att bibehålla förslaget, samtidigt som den uppgav att den ämnar ta vederbörlig hänsyn till de motiverade yttrandena från de nationella parlamentens kammare under lagstiftningsförfarandet.

K.  Enligt artikel 86.1 i EUF-fördraget krävs enhällighet i rådet om inrättande av en europeisk åklagarmyndighet, och det förefaller högst otroligt att enhällighet kommer att uppnås. Därför är det troligare att vissa medlemsstater kommer att inrätta en europeisk åklagarmyndighet genom ett fördjupat samarbete, vilket skulle tvinga kommissionen att lägga fram ett nytt förslag.

1.  Europaparlamentet anser att syftet med kommissionens förslag utgör ytterligare ett steg mot att inrätta ett europeiskt straffrättsligt område och stärka verktygen för att bekämpa bedrägerier riktade mot unionens ekonomiska intressen samt därigenom öka skattebetalarnas förtroende för EU.

2.  Europaparlamentet anser att inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet skulle kunna ge särskilt mervärde åt området med frihet, säkerhet och rättvisa, förutsatt att alla medlemsstater deltar, eftersom unionens ekonomiska intressen och därmed de europeiska skattebetalarnas intressen måste skyddas i samtliga medlemsstater.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet att i hög grad involvera parlamentet i sitt lagstiftningsarbete genom ett konstant informationsflöde och löpande samråd med parlamentet, så att det blir möjligt att nå ett resultat som är förenligt med ändringarna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt efter Lissabonprocessen och som båda parter kan vara huvudsakligen nöjda med.

4.  För att insatserna ska vara effektiva måste det råda konsekvens mellan Europeiska unionens samtliga åtgärder på området för rättsliga frågor, och Europaparlamentet uppmanar EU-lagstiftaren att vid behandlingen av detta förslag även beakta andra närliggande förslag, såsom förslaget till direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, förslaget till förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och andra relevanta straffrättsliga instrument och instrument på det processrättsliga området, för att man ska kunna garantera att förslaget är fullt kompatibelt med ovannämnda och att genomförandet blir konsekvent.

5.  Europaparlamentet betonar att Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter och verksamhet måste respektera de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och de konstitutionella traditionerna i medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar därför rådet att ta vederbörlig hänsyn till följande rekommendationer:

   i) I Europeiska åklagarmyndighetens arbete bör man strikt respektera rätten till en rättvis rättegång och därmed agera i överensstämmelse med principen om att få sitt fall avgjort i behörig domstol, vilket innebär att det på förhand klart och tydligt ska fastställas vilka kriterier som gäller för besluten om vilken domstol som ska vara behörig. Eftersom den nuvarande lydelsen i artikel 27.4 ger Europeiska åklagarmyndigheten alltför stort handlingsutrymme när det gäller att tillämpa de olika behörighetskriterierna, bör dessa kriterier göras bindande och rangordnas för att säkerställa förutsebarhet. I detta avseende bör de misstänktas rättigheter beaktas. Vidare bör fastställandet av behörighet i enlighet med dessa kriterier kunna bli föremål för rättslig omprövning.
   ii) Europeiska åklagarmyndigheten bör vara fullständigt oberoende från både nationella regeringar och EU:s institutioner samt skyddas från alla politiska påtryckningar.
  iii) Europeiska åklagarmyndighetens behörighetsområde bör fastställas exakt, så att man på förhand vet vilka slags brott det ska omfatta. Parlamentet efterlyser en noggrann översyn av definitionerna i artikel 13 i kommissionens förslag om underordnade befogenheter, eftersom de i sin nuvarande form överträder begränsningarna i artikel 86.1–86.3 i EUF-fördraget. Detta bör göras på ett sådant sätt att det säkerställs att Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter omfattar andra brott än dem som skadar unionens ekonomiska intressen endast då samtliga nedanstående villkor uppfylls samtidigt:
   a) Handlingen i fråga utgör samtidigt ett brott som skadar unionens ekonomiska intressen och andra brott.
   b) De brott som skadar unionens ekonomiska intressen är av överordnad betydelse och övriga brott är bara av underordnad betydelse.
   c) De övriga brotten skulle inte kunna bli föremål för ytterligare prövning och bestraffning om de inte lagfördes och behandlades i domstol tillsammans med de brott som skadar unionens ekonomiska intressen.
   Vidare bör fastställandet av behörighet i enlighet med dessa kriterier kunna bli föremål för rättslig omprövning.
   iv) Med tanke på att man ännu inte antagit det direktiv som avses i artikel 12 i förslaget och som anger de brott för vilka Europeiska åklagarmyndigheten kommer att ha behörighet, bör det i texten i förslaget anges att Europeiska åklagarmyndigheten inte kan lagföra brott som ännu inte anges i de relevanta medlemsstaternas lagstiftning vid tidpunkten för brottet. Vidare bör Europeiska åklagarmyndigheten inte utöva sin behörighet för brott som begåtts innan den inlett sin verksamhet till fullo. I detta avseende bör artikel 71 i förslaget ändras på motsvarande sätt.
   v) Europeiska åklagarmyndighetens utredningsinstrument och utredningsåtgärder bör vara homogena, exakt utformade och kompatibla med rättssystemen i de medlemsstater där de genomförs. Vidare bör kriterierna för användning av utredningsåtgärder anges närmare så att man ser till att s.k. forum shopping kan uteslutas.
   vi) Tillåtlighet och bedömning av bevismaterial i enlighet med artikel 30 är nyckelfaktorer i brottsutredningar. Bestämmelserna för detta måste vara tydliga och enhetliga inom hela det område som Europeiska åklagarmyndigheten omfattar, och de bör vara utformade så att de helt uppfyller rättssäkerhetsgarantierna. För att detta uppfyllande ska säkerställas bör reglerna för tillåtlighet av bevismaterial vara sådana att de respekterar alla rättigheter som garanteras genom Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och Europadomstolens rättspraxis.
   vii) Rätten till effektivt överklagande bör alltid värnas under Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet i hela unionen. Europeiska åklagarmyndighetens samtliga beslut bör därför kunna bli föremål för rättslig omprövning vid den behöriga domstolen. I detta avseende bör beslut som fattas av Europeiska åklagarmyndigheten före eller oberoende av rättegången, såsom de som beskrivs i artiklarna 27, 28 och 29 om behörig domstol, avskrivande av ärenden eller förlikning, kunna överklagas vid unionens domstolar.

Därför bör artikel 36 i förslaget omarbetas för att undvika ett kringgående av fördragsbestämmelserna om unionsdomstolarnas verksamhetsområde och oproportionerlig inskränkning av rätten till ett effektivt rättsmedel i enlighet med artikel 47.1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

   viii) Artikel 28 i förslaget bör klart och tydligt ange att de nationella åklagarmyndigheterna, efter Europeiska åklagarmyndighetens avskrivning av ett ärende gällande ringa förseelser, inte ska förhindras att vidare utreda och väcka åtal i ärendet om de skulle få göra det enligt sina nationella lagar, och att en avskrivning är obligatorisk i de fall där en brist på relevanta bevis inte kan förutses bli avhjälpt genom vidare proportionerliga utredningsåtgärder. Dessutom bör förekomsten av obligatoriska skäl för avskrivning kontrolleras så snart som möjligt under utredningens gång, och avskrivningen bör följa utan dröjsmål när man konstaterar att något av de obligatoriska skälen är tillämpligt.
   ix) En godtycklig rättskipning måste undvikas under alla omständigheter. Därför bör villkoret om ”lämplig rättskipning” som grund för förlikning enligt artikel 29.1 i förslaget ersättas av mer specifika kriterier. Förlikning bör särskilt uteslutas vid tiden för åtalet, och i alla händelser i ärenden som kan avskrivas enligt artikel 28 i förslaget liksom i allvarliga ärenden.
   x) Eftersom Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter inte bara kräver domstolskontroll av EU-domstolen utan också tillsyn av Europaparlamentet och nationella parlament måste relevanta bestämmelser inkluderas särskilt för att säkerställa en effektiv och sammanhängande praxis i medlemsstaterna och förenligheten med rättsstatsprincipen.

6.  Europaparlamentet betonar behovet av största möjliga respekt för grundläggande principer, såsom en rättvis rättegång och garantier för försvarets rättigheter i brottmål, och uppmanar därför rådet att ta hänsyn till följande rekommendationer och agera i enlighet med dem:

   i) Europeiska åklagarmyndighetens åtgärder bör säkra ett gott skydd av rätten till försvar, särskilt med tanke på att unionen skulle kunna bli ett område där Europeiska åklagarmyndigheten skulle kunna agera inom ramen för sin normala verksamhet utan att behöva instrument för ömsesidig rättslig hjälp. För att Europeiska åklagarmyndigheten ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt är det av avgörande betydelse att EU:s miniminormer på området för enskilda personers rättigheter i straffrättsliga förfaranden respekteras i samtliga medlemsstater.

Det bör noteras att den färdplan för att stärka misstänkta eller åtalade personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden som rådet antog den 30 november 2009 ännu inte är helt färdigställd, och att förslaget nöjer sig med att återhänvisa många frågor till den nationella lagstiftningen, såsom rätten att tiga, oskuldspresumtionen, rätten till rättshjälp och till försvarsutredningar. Därför, i enlighet med principen om jämlikhet i medel, bör den lag som är tillämplig för misstänkta eller anklagade personer som deltar i Europeiska åklagarmyndighetens förfaranden också gälla för rättssäkerhetsgarantierna mot den senares utrednings- eller lagföringsåtgärder, utan att detta påverkar några ytterligare eller högre krav på de rättssäkerhetsgarantier som unionslagstiftningen ger.

   ii) Efter utgången av den aktuella införlivandeperioden bör ett icke-införlivande eller felaktigt införlivande med nationell lag av en av akterna om processuella rättigheter i unionslagstiftningen aldrig tolkas till nackdel för en enskild person som är föremål för utredning eller åtal och de ska alltid tillämpas enligt rättspraxis i EU-domstolen och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.
   iii) Man måste se till att ne bis in idem-principen efterlevs, dvs. principen om att en person inte ska dömas mer än en gång för ett och samma brott.
   iv) I det straffrättsliga förfarandet ska man följa artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktion, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt tillämplig unionslagstiftning om skyddet av personuppgifter. I synnerhet bör man uppmärksamma den registrerades rättigheter i de fall där personliga uppgifter överförs till tredjeländer eller internationella organisationer.

7.  Europaparlamentet betonar att man måste se till att Europeiska åklagarmyndigheten har en smidig, flexibel och effektiv struktur och kan uppnå de allra bästa resultaten, och uppmanar därför rådet att ta hänsyn till följande rekommendationer:

   i) För att säkra framgångsrika, rättvisa och samordnade utredningar måste man se till att de som ska leda dem har djupa kunskaper om rättssystemen i berörda länder. I detta syfte bör man genom organisationsmodellen för Europeiska åklagarmyndigheten säkerställa att det på central nivå finns lämpliga färdigheter, erfarenheter och kunskaper om rättssystemen i medlemsstaterna.
   ii) För att besluten ska kunna fattas snabbt och effektivt bör man se till att Europeiska åklagarmyndigheten kan hantera beslutsprocessen med hjälp av delegerade nationella åklagare som har ansvar för specifika ärenden.
   iii) För att Europeiska åklagarmyndigheten ska kunna garantera en hög standard vad gäller oberoende, effektivitet, erfarenhet och yrkeskunnande, måste dess personal vara så kvalificerad som möjligt och kunna garantera att målen som ställs upp i denna text kan uppfyllas. I synnerhet kan berörd personal komma från domarkåren, från advokatkåren eller från andra sektorer där de har skaffat sig tidigare nämnda erfarenhet och yrkeskunnande samt lämpliga kunskaper om medlemsstaternas rättsliga system. I detta hänseende bör kommissionens uppgifter i punkt 4 i motiveringen till förslaget avseende budgetkostnader kopplas till de verkliga kraven vad gäller Europeiska åklagarmyndighetens effektivitet och funktionalitet.
   iv) En kontrollmekanism bör införas och bör årligen avlägga rapporter om Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet.

8.  Europaparlamentet noterar idén om att upprätta Europeiska åklagarmyndigheten utifrån befintliga strukturer, en lösning som enligt kommissionen inte förväntas innebära några väsentliga nya kostnader för unionen eller dess medlemsstater, i och med att myndighetens administrativa tjänster ska skötas av Eurojust och dess personalresurser kommer att tas från existerande enheter, såsom Olaf.

9.  Europaparlamentet ställer sig tveksamt till det argument om kostnadseffektivitet som förs fram i förslaget, eftersom Europeiska åklagarmyndigheten måste inrätta specialiserade avdelningar, en för varje medlemsstat, vilka kommer att behöva ha gedigna kunskaper om det nationella regelverket för att kunna göra utredningar och väcka åtal. Parlamentet efterlyser en analys för att uppskatta de kostnader som inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten kommer att innebära för EU:s budget och för de nationella budgetarna. En sådan analys bör även omfatta en utvärdering av fördelarna.

10.  Europaparlamentet är oroat över att förslaget bygger på antagandet att de administrativa tjänster som Eurojust tillhandahåller inte kommer att få några finansiella eller personalmässiga konsekvenser för denna decentraliserade byrå. Parlamentet anser därför att finansieringsöversikten är vilseledande. Parlamentet uppmärksammar i detta sammanhang sin begäran att kommissionen ska lägga fram en uppdaterad finansieringsöversikt i vilken hänsyn tas till eventuella ändringar som görs av lagstiftaren innan lagstiftningsprocessen slutförs.

11.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen i enlighet med artikel 86.1 i EUF-fördraget, enligt vilken rådet kan inrätta en europeisk åklagarmyndighet ”som baseras på Eurojust”, endast gör en överföring av ekonomiska resurser från Olaf till Europeiska åklagarmyndigheten, och att Europeiska åklagarmyndigheten drar nytta av den expertis och det mervärde som finns hos Eurojusts anställda.

12.  Europaparlamentet betonar att det inte har lämnats något tydligt besked huruvida Europeiska åklagarmyndigheten, i egenskap av ett nyinrättat organ, omfattas av de personalminskningar som planerats för alla unionens institutioner och organ. Parlamentet påpekar att det inte skulle stödja ett sådant tillvägagångssätt.

13.  Europaparlamentet uppmanar rådet att klargöra behörigheten för samtliga befintliga organ som ansvarar för att skydda unionens ekonomiska intressen. Parlamentet påpekar att det är av yttersta vikt att förhållandet mellan Europeiska åklagarmyndigheten och övriga redan befintliga organ, såsom Eurojust och Olaf, fastställs och avgränsas i högre grad. Parlamentet betonar att Europeiska åklagarmyndigheten bör utnyttja Olafs mångåriga erfarenhet och expertis när det gäller att genomföra utredningar, på både nationell nivå och EU-nivå, inom områden som är kopplade till skyddet av unionens ekonomiska intressen, inbegripet korruption. Parlamentet vill särskilt understryka att rådet bör klargöra på vilket sätt Olafs och Europeiska åklagarmyndighetens åtgärder kommer att komplettera varandra när det gäller interna och externa utredningar. Parlamentet betonar vidare att kommissionens nuvarande förslag varken klargör dess förhållande till Europeiska åklagarmyndigheten eller hur interna utredningar inom EU:s institutioner ska utföras.

14.  Europaparlamentet anser att ytterligare analyser av samverkan mellan Olaf, Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten bör genomföras, i syfte att begränsa risken för konflikter mellan deras behörigheter. Parlamentet uppmanar rådet att redogöra för vilka respektive behörigheter dessa organ har, att identifiera eventuella delade behörigheter och ineffektiva förfaranden samt att föreslå lösningar på eventuella problem.

15.  Med tanke på att flera medlemsstater kan förväntas välja att inte delta i inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet, kräver Europaparlamentet en analys för att klargöra vilka avdelningar inom Olaf och vilken personal som kommer att övergå till Europeiska åklagarmyndigheten och vilka som ska stanna hos Olaf. Parlamentet kräver också att Olaf får tillräckliga resurser för att genomföra alla de åtgärder för bedrägeribekämpning som inte tillhör Europeiska åklagarmyndighetens verksamhetsområde.

16.  Europaparlamentet påpekar att Olaf kommer att förbli behörigt för de medlemsstater som inte deltar i Europeiska åklagarmyndigheten, och dessa bör kunna åtnjuta en likvärdig nivå av rättssäkerhetsgarantier.

17.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att bland de ändringar av Olaf-förordningen som blir följden av inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten ta med tillräckliga rättssäkerhetsgarantier, inbegripet möjligheten till rättslig prövning av utredningsåtgärder som vidtas av Olaf.

18.  Europaparlamentet anser att kraven på nationella myndigheter att underrätta Europeiska åklagarmyndigheten om beteenden som kan utgöra brott inom dess behörighetsområde bör anpassas till, och inte överskrida, de krav som redan finns på medlemsstatsnivå och respektera dessa myndigheters oberoende.

19.  En särskild uppsättning regler bör tas fram på unionsnivå i syfte att säkra ett harmoniserat skydd för personer som slår larm om missförhållanden.

20.  Europaparlamentet uppmanar rådet att verka för ännu effektivare domstolar i medlemsstaterna, vilket är ett villkor för att projektet med en europeisk åklagarmyndighet ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt.

21.  Europaparlamentet välkomnar idén att integrera Europeiska åklagarmyndigheten i befintliga decentraliserade strukturer, genom att nationella delegerade åklagare medverkar som särskilda rådgivare. Parlamentet är medvetet om att det krävs ett förtydligande av de delegerade åklagarnas oberoende i förhållande till de nationella rättsväsendena och de insynsvänliga förfarandena för utnämning av dessa, för att undvika allt som skulle kunna antyda en favorisering från Europeiska åklagarmyndighetens sida.

22.  Europaparlamentet anser att man på ett enhetligt och effektivt sätt bör ge de delegerade nationella åklagarna och deras personal utbildning i EU:s straffrättsliga lagstiftning.

23.  Rådet och kommissionen påminns om att det är mycket viktigt att Europaparlamentet, som är medlagstiftare i straffrättsliga ärenden såväl avseende materialrätt som processrätt, får medverka fullt ut i processen med att inrätta Europeiska åklagarmyndigheten, och att parlamentets synpunkter tas tillvara ordentligt i alla faser av förfarandet. Europaparlamentet önskar därför upprätthålla täta kontakter med kommissionen och rådet, för att få till stånd ett framgångsrikt samarbete. Parlamentet är fullt medvetet om att det är en svår uppgift och att det behövs rimlig tid för att genomföra den, och lovar att framföra sina åsikter, eventuellt i ytterligare interimsbetänkanden, om Europeiska åklagarmyndighetens framtida utveckling.

24.  Europaparlamentet uppmanar rådet att ta sig den tid som krävs för en grundlig utvärdering av kommissionens förslag och att inte ha för bråttom att slutföra förhandlingarna. Parlamentet betonar att en förhastad övergång till ett fördjupat samarbete måste undvikas.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att begära att parlamentet ska få fortsätta att delta i behandlingen av förslaget tillsammans med rådet.

26.  Europaparlamentet påpekar för rådet att de politiska riktlinjerna ovan kompletteras av den tekniska bilagan till denna resolution.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0444.
(2) EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.


BILAGA TILL RESOLUTIONEN

Skäl 22

Modifiering1

Förslag till förordning

Ändring

(22)  Brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen har ofta nära kopplingar till andra brott. För att förfarandena ska vara effektiva och för att undvika eventuella överträdelser av principen ne bis idem, bör Europeiska åklagarmyndighetens behörighet även omfatta brott som i nationell lag inte är tekniskt definierade som brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen om de sakuppgifter som ligger till grund för brottet är identiska och oupplösligt sammankopplade med brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. I sådana blandade ärenden, där det brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen utgör huvuddelen av ärendet, bör Europeiska åklagarmyndigheten utöva sin behörighet efter samråd med den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter. Detta bör fastställas på grundval av kriterier som brottets ekonomiska inverkan på unionen och de nationella budgetarna, antalet offer eller andra omständigheter kring brottets allvarlighetsgrad eller tillämpliga påföljder.

(22)  Brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen har ofta nära kopplingar till andra brott. För att undvika eventuella överträdelser av principen ne bis idem, bör Europeiska åklagarmyndighetens behörighet även omfatta brott som i nationell lag inte är tekniskt definierade som brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen om de sakuppgifter som ligger till grund för brottet är identiska och sammankopplade med brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. I sådana blandade ärenden, där det brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen utgör huvuddelen av ärendet, bör Europeiska åklagarmyndigheten utöva sin behörighet efter samråd med den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter. Detta bör fastställas på grundval av kriterier som brottets ekonomiska inverkan på unionen och de nationella budgetarna, antalet offer eller andra omständigheter kring brottets allvarlighetsgrad eller tillämpliga påföljder.

Skäl 46

Modifiering3

Förslag till förordning

Ändring

(46)  De allmänna insynsbestämmelser som gäller för unionsorgan bör även vara tillämpliga på Europeiska åklagarmyndigheten, men endast för myndighetens administrativa uppgifter så att tystnadsplikten för myndighetens operativa arbete inte riskeras på något sätt. På samma sätt bör administrativa undersökningar som genomförs av Europeiska ombudsmannen också respektera den tystnadsplikt som gäller för Europeiska åklagarmyndigheten.

(46)  De allmänna insynsbestämmelser som gäller för unionsorgan bör även vara tillämpliga på Europeiska åklagarmyndigheten, och administrativa undersökningar som genomförs av Europeiska ombudsmannen bör respektera den tystnadsplikt som gäller för Europeiska åklagarmyndigheten.

Artikel 13

Modifiering2

Förslag till förordning

Ändring

1.  När de brott som avses i artikel 12 är oupplösligt kopplade till brott utöver de som avses i artikel 12 och när deras gemensamma utredning och lagföring gynnar en god rättskipning ska Europeiska åklagarmyndigheten även ha behörighet för dessa andra brott, under förutsättning att de brott som avses i artikel 12 är övervägande och att de andra brotten grundar sig på samma omständigheter .

1.  När de brott som avses i artikel 12 är kopplade till brott utöver de som avses i artikel 12 ska Europeiska åklagarmyndigheten även ha behörighet för dessa andra brott, förutsatt att alla följande villkor är uppfyllda:

–  Att en viss uppsättning fakta samtidigt utgör såväl brott som påverkar EU:s ekonomiska intressen som andra brott, och

–  att det eller de brott som skadar unionens ekonomiska intressen är av överordnad betydelse och att övriga brott endast är av underordnad betydelse, och

–  att vidare lagföring och straff när det gäller de övriga brotten inte längre skulle vara möjlig om de inte lagfördes och behandlades i domstol tillsammans med det/de brott som skadar unionens ekonomiska intressen .

Om dessa villkor inte uppfylls ska den medlemsstat som har behörighet för de andra brotten även vara behörig för de brott som anges i artikel 12.

Om dessa villkor inte uppfylls ska den medlemsstat som har behörighet för de andra brotten även vara behörig för de brott som anges i artikel 12.

2.  Europeiska åklagarmyndigheten och de nationella åklagarmyndigheterna ska rådgöra med varandra i syfte att fastställa vilken myndighet som är behörig i enlighet med punkt 1. I enlighet med artikel 57 kan Eurojust i tillämpliga fall knytas till arbetet för att göra det lättare att fastställa behörigheten.

2.  Europeiska åklagarmyndigheten och de nationella åklagarmyndigheterna ska rådgöra med varandra i syfte att fastställa vilken myndighet som är behörig i enlighet med punkt 1. I enlighet med artikel 57 kan Eurojust i tillämpliga fall knytas till arbetet för att göra det lättare att fastställa behörigheten.

3.  Om meningsskiljaktighet uppstår mellan Europeiska åklagarmyndigheten och den nationella åklagarmyndigheten beträffande den behörighet som avses i punkt 1 ska den nationella rättsliga myndighet som är behörig att besluta om behörighetsfördelning avseende lagföring på nationell nivå besluta om kompletterande behörighet.

3.  Om meningsskiljaktighet uppstår mellan Europeiska åklagarmyndigheten och den nationella åklagarmyndigheten beträffande den behörighet som avses i punkt 1 ska den nationella rättsliga myndighet som är behörig att besluta om behörighetsfördelning avseende lagföring på nationell nivå besluta om kompletterande behörighet.

4.  Fastställandet av behörighet i enlighet med denna artikel ska inte kunna omprövas.

4.  Fastställandet av behörighet i enlighet med denna artikel kan av egen kraft omprövas av den domstol där förhandlingarna förs efter beslut i enlighet med artikel 27.4 i förslaget .

Artikel 27

Modifiering4

Förslag till förordning

Ändring

1.  Den europeiska åklagaren och de delegerade nationella åklagarna ska ha samma befogenheter som nationella allmänna åklagare när det gäller att lagföra och väcka talan i ärenden, i synnerhet befogenheten att presentera svaromål, delta vid bevisupptagning samt användning av tillgängliga rättsmedel.

1.  Den europeiska åklagaren och de delegerade nationella åklagarna ska ha samma befogenheter som nationella allmänna åklagare när det gäller att lagföra och väcka talan i ärenden, i synnerhet befogenheten att presentera svaromål, delta vid bevisupptagning samt användning av tillgängliga rättsmedel.

2.  När en behörig delegerad nationell åklagare anser att utredningen är avslutad ska han eller hon lämna in en redogörelse för ärendet med ett förslag till lagföringsbeslut tillsammans med bevisförteckningen till Europeiska åklagarmyndigheten för granskning. När den delegerade åklagaren inte begär att ärendet ska läggas ned i enlighet med artikel 28 ska den europeiska åklagaren instruera den delegerade nationella åklagaren att väcka åtal vid behörig nationell domstol med ett lagföringsbeslut eller återförvisa ärendet för vidare utredning. Den europeiska åklagaren kan även på egen hand väcka talan vid behörig nationell domstol.

2.  När en behörig delegerad nationell åklagare anser att utredningen är avslutad ska han eller hon lämna in en redogörelse för ärendet med ett förslag till lagföringsbeslut tillsammans med bevisförteckningen till Europeiska åklagarmyndigheten för granskning. När den delegerade åklagaren inte begär att ärendet ska läggas ned i enlighet med artikel 28, eller om åklagarens begäran om att erbjuda en förlikning i enlighet med artikel  29 inte godkänns, ska den europeiska åklagaren instruera den delegerade nationella åklagaren att väcka åtal vid behörig nationell domstol med ett lagföringsbeslut eller återförvisa ärendet för vidare utredning. Den europeiska åklagaren kan även på egen hand väcka talan vid behörig nationell domstol.

3.  Det bevismaterial som kommer att anföras under rättegången ska anges i det lagföringsbeslut som lämnas in till den behöriga nationella domstolen.

3.  Det bevismaterial som kommer att anföras under rättegången ska anges i det lagföringsbeslut som lämnas in till den behöriga nationella domstolen.

4.  Europeiska åklagaren ska i nära samråd med den delegerade nationella åklagare som lämnar in ärendet och med beaktande av god rättskipning, välja behörighetsområde och fastställa behörig nationell domstol med beaktande av följande kriterier:

4.  Den behöriga nationella domstolen ska fastställas utifrån följande kriterier och följande prioritetsordning :

a)  Platsen där brottet eller, i händelse av flera brott, majoriteten av brotten begicks.

a)  Platsen där brottet eller, i händelse av flera brott, majoriteten av brotten begicks.

b)  Platsen där den anklagade personen har sin stadigvarande vistelseort.

b)  Platsen där den anklagade personen har sin stadigvarande vistelseort.

c)  Platsen där bevismaterialet finns.

c)  Platsen där bevismaterialet finns.

d)  Platsen där de direkta offren har sin stadigvarande vistelseort.

d)  Platsen där de direkta offren har sin stadigvarande vistelseort.

5.  Om så är nödvändigt för uppbörd, administrativ uppföljning eller övervakning ska den europeiska åklagaren meddela behöriga nationella myndigheter, berörda parter och unionens relevanta institutioner, organ och byråer om lagföringsbeslutet.

5.  Om så är nödvändigt för uppbörd, administrativ uppföljning eller övervakning ska den europeiska åklagaren meddela behöriga nationella myndigheter, berörda parter och unionens relevanta institutioner, organ och byråer om lagföringsbeslutet.

Artikel 28

Modifiering5

Förslag till förordning

Ändring

1.  Europeiska åklagaren ska avskriva ett ärende när det har blivit omöjligt att lagföra av något av följande skäl:

1.  Europeiska åklagaren ska avskriva ett ärende när det har blivit omöjligt att lagföra av något av följande skäl:

a)  Om den misstänkta personen avlider.

a)  Om den misstänkta personen avlider.

b)  Om det beteende som är föremål för utredning inte är ett brott.

b)  Om det beteende som är föremål för utredning inte är ett brott.

c)  Om den misstänkta personen beviljas amnesti eller immunitet.

c)  Om den misstänkta personen beviljas amnesti eller immunitet.

d)  Om den nationella preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut.

d)  Om den nationella preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut.

e)  Om den misstänkta personen redan har blivit slutligt frikänd eller dömd utifrån samma omständigheter inom unionen eller om målet har hanterats i enlighet med artikel 29.

e)  Om den misstänkta personen redan har blivit slutligt frikänd eller dömd utifrån samma omständigheter inom unionen eller om målet har hanterats i enlighet med artikel 29.

f)  Om det efter en fullständig, heltäckande och proportionell utredning gjord av Europeiska åklagarmyndigheten saknas relevant bevisning.

2.  Europeiska åklagaren kan också avskriva ärenden av något av följande skäl:

2.  Europeiska åklagaren kan också avskriva ärenden om brottet är ett ringa brott i enlighet med den nationella lagstiftning som införlivar direktiv 2013/XX/EU om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.

a)   Brottet är ett ringa brott i enlighet med den nationella lagstiftning som införlivar direktiv 2013/XX/EU om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.

b)  Brist på relevant bevismaterial.

3.  Europeiska åklagarmyndigheten kan vidarebefordra avskrivna ärenden till Olaf, till behörig nationell myndighet eller till rättsliga myndigheter för uppbörd, annan administrativ uppföljning eller övervakning.

3.  Europeiska åklagarmyndigheten kan vidarebefordra avskrivna ärenden till Olaf, till behörig nationell myndighet eller till rättsliga myndigheter för uppbörd, annan administrativ uppföljning eller övervakning.

4.  Om utredningen har inletts på grundval av information som har tillhandahållits av den drabbade parten ska Europeiska åklagarmyndigheten informera parten om detta.

4.  Om utredningen har inletts på grundval av information som har tillhandahållits av den drabbade parten ska Europeiska åklagarmyndigheten informera parten om detta.

Artikel 29

Modifiering6

Förslag till förordning

Ändring

1.  När ett ärende inte avskrivs och kan gynna god rättskipning kan Europeiska åklagarmyndigheten, efter det att skadan har kompenserats, föreslå att den misstänkta personen betalar de schablonmässigt fastställda böter som när de har blivit betalda utgör den slutliga upplösningen av målet (förlikning). Om den misstänkta personen godkänner detta ska denne betala de schablonmässigt fastställda böterna till unionen.

1.  När ett ärende inte kan avskrivas i enlighet med artikel 28 och om ett fängelsestraff skulle vara oproportionerligt även om beteendet bevisats fullt ut vid förhandlingarna kan Europeiska åklagarmyndigheten, efter det att skadan har kompenserats, föreslå att den misstänkta personen betalar de schablonmässigt fastställda böter som när de har blivit betalda utgör den slutliga upplösningen av målet (förlikning). Om den misstänkta personen godkänner detta ska denne betala de schablonmässigt fastställda böterna till unionen.

2.  Europeiska åklagarmyndigheten ska övervaka indrivandet av det belopp som inbegrips i förlikningen.

2.  Europeiska åklagarmyndigheten ska övervaka indrivandet av det belopp som inbegrips i förlikningen.

3.  När förlikningen har godkänts och förlikningsbeloppet har betalats av den misstänkta personen ska den europeiska åklagaren slutgiltigt avskriva ärendet och officiellt meddela behöriga nationella brottsbekämpande myndigheter och rättsliga myndigheter samt informera unionens relevanta institutioner, organ och byråer om detta.

3.  När förlikningen har godkänts och förlikningsbeloppet har betalats av den misstänkta personen ska den europeiska åklagaren slutgiltigt avskriva ärendet och officiellt meddela behöriga nationella brottsbekämpande myndigheter och rättsliga myndigheter samt informera unionens relevanta institutioner, organ och byråer om detta.

4.  Avskrivandet av ärenden i enlighet med punkt 3 ska inte vara föremål för rättslig omprövning.

Artikel 30

Modifiering7

Förslag till förordning

Ändring

1.  Bevisning som läggs fram av Europeiska åklagarmyndigheten till domstolen och där domstolen inte anser att dess användning skulle kunna påverka förfarandets opartiskhet eller rätten till försvar på ett negativt sätt i enlighet med artiklarna 47 och 48 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska tillåtas under rättegången utan godkännande eller liknande rättslig process även om den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där domstolen finns har andra regler om insamling eller framläggning av sådant bevismaterial .

1.  Bevisning som läggs fram av Europeiska åklagarmyndigheten till domstolen ska tillåtas i de fall där domstolen inte anser att dess användning skulle kunna påverka förfarandets opartiskhet eller rätten till försvar på ett negativt sätt i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och medlemsstaternas skyldigheter enligt artikel 6 i EU-fördraget .

2.  När bevismaterialet väl har tillåtits ska den nationella domstolens befogenhet att fritt bedöma de bevis som läggs fram av Europeiska åklagarmyndigheten under rättegången inte påverkas.

2.  När bevismaterialet väl har tillåtits ska den nationella domstolens befogenhet att fritt bedöma de bevis som läggs fram av Europeiska åklagarmyndigheten under rättegången inte påverkas.

Artikel 33

Modifiering8

Förslag till förordning

Ändring

1.  Misstänkta och tilltalade som deltar i Europeiska åklagarmyndighetens ärenden ska i enlighet med nationell lagstiftning ha rätt att tiga vid förhör med avseende på de brott som de misstänkts ha begått, och ska upplysas om att de inte är skyldiga att misstänkliggöra sig själv .

1.  Misstänkta och tilltalade som deltar i Europeiska åklagarmyndighetens ärenden ska ha rätt att tiga vid förhör med avseende på de brott som de misstänkts ha begått, och ska upplysas om att de inte är skyldiga att misstänkliggöra sig själva .

2.  Misstänkta och tilltalade ska betraktas som oskyldiga tills de har funnits skyldiga enligt nationell lagstiftning .

2.  Misstänkta och tilltalade ska betraktas som oskyldiga tills de har funnits skyldiga.

Artikel 34

Modifiering9

Förslag till förordning

Ändring

Den som misstänks eller tilltalas för ett brott som faller inom Europeiska åklagarmyndighetens behörighetsområde ska, enligt nationell lagstiftning, ha rätt till rättshjälp helt eller delvis utan kostnad från nationella myndigheter om han eller hon inte har tillräckliga tillgångar för att själv betala för rättshjälp.

Den som misstänks eller tilltalas för ett brott som faller inom Europeiska åklagarmyndighetens behörighetsområde ska ha rätt till rättshjälp helt eller delvis utan kostnad från nationella myndigheter om han eller hon inte har tillräckliga tillgångar för att själv betala för rättshjälp.

Artikel 36

Modifiering10

Förslag till förordning

Ändring

1.  Europeiska åklagarmyndigheten ska betraktas som en nationell myndighet vad gäller domstolskontroll när myndigheten vidtar processuella åtgärder inom ramen för sin verksamhet .

I samband med juridisk granskning ska Europeiska åklagarmyndigheten betraktas som en nationell myndighet vad gäller de processuella åtgärder som den vidtar under utövandet av sin åklagarbefogenhet inför behörig förhandlingsdomstol . Europeiska åklagarmyndigheten ska i förbindelse med övriga handlingar och försummelser betraktas som ett av unionens organ.

2.  När bestämmelser i nationell lagstiftning blir tillämpliga genom denna förordning ska dessa inte betraktas som bestämmelser i unionens lagstiftning vid tillämpningen av artikel 267 i fördraget.

Artikel 68

Modifiering11

Förslag till förordning

Ändring

Europeiska åklagarmyndighetens administrativa verksamheter ska vara föremål för förfrågningar från Europeiska ombudsmannen enligt artikel 228 i fördraget.

Europeiska åklagarmyndighetens administrativa verksamheter ska i samband med fall av administrativa missförhållanden vara föremål för förfrågningar från Europeiska ombudsmannen enligt artikel 228 i fördraget.

Senaste uppdatering: 21 november 2017Rättsligt meddelande