Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2058(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0161/2014

Pateikti tekstai :

A7-0161/2014

Debatai :

PV 13/03/2014 - 12
CRE 13/03/2014 - 12

Balsavimas :

PV 13/03/2014 - 14.15
CRE 13/03/2014 - 14.15

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0251

Priimti tekstai
PDF 281kWORD 58k
Ketvirtadienis, 2014 m. kovo 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Politikos suderinamumas vystymosi labui
P7_TA(2014)0251A7-0161/2014

2014 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2013 m. ES ataskaitos apie politikos suderinamumą vystymosi labui (2013/2058(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendro pareiškimo dėl Europos Sąjungos vystymosi politikos „Europos konsensusas“(1) 9 ir 35 dalis,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnį, kuriame nustatyta, kad „Sąjunga atsižvelgia į bendradarbiavimo vystymosi labui tikslus savo įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims“,

–  atsižvelgdamas į vienas po kito ėjusių Tarybos posėdžių išvadas, kas dveji metai teikiamas Komisijos ataskaitas, Europos Parlamento rezoliucijas dėl politikos suderinamumo vystymosi labui (PSVL), ypač į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 2011 m. ES ataskaitos dėl politikos nuoseklumo vystymosi labui(2) ,

–  atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl ES veiksmų plano dėl lyčių lygybės ir galių moterims suteikimo vystomojo bendradarbiavimo srityje (2010–2015 m.) (SEC(2010)0265) ir 2010 m. birželio 14 d. Tarybos išvadas dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų, kuriose patvirtintas atitinkamas ES veiksmų planas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl politikos suderinamumo vystymosi labui (SWD(2013)0456),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A7-0161/2014),

A.  kadangi 2012 m. priimtoje ES strateginėje programoje ir veiksmų plane žmogaus teisių ir demokratijos srityje patvirtinama, kad ES žmogaus teises skatins visose be išimties išorės veiksmų srityse;

B.  kadangi Europos vizija, grįsta solidarumu, kuriam svarbu ir vidinis, ir už ES ribų esantis skurdas, yra vienintelė, galinti įveikti įvairių sričių Sąjungos politikos interesų konfliktus ir suderinti tų sričių politiką su vystymosi uždaviniais;

C.  kadangi PSVL nuo šiol pripažįstamas kaip įsipareigojimas ir laikomas globalios politikos priemone, ir yra procesas, kurio tikslas – įtraukti įvairius vystymosi aspektus į visus politikos kūrimo etapus;

D.  kadangi Sąjungos politika visuomet daro išorinę įtaką ir turi būti kuriama taip, kad būtų patenkinti tvarūs besivystančių šalių poreikiai dėl kovos su skurdu, socialinės apsaugos ir pakankamų pajamų garantijų, pagarbos pagrindinėms žmogaus teisėms, ekonominėms teisėms ir teisėms į aplinkos apsaugą užtikrinimo;

E.  kadangi PSVL turi būti grindžiamas pripažinimu, kad šalis ar regionas turi teisę demokratiškai formuoti savo politiką, prioritetus ir strategijas taip, kad jų gyventojams būtų užtikrintas pragyvenimo šaltinis;

F.  kadangi Sąjunga turi prisiimti lyderio vaidmenį skatindama PSVL;

G.  kadangi šiuo metu Europos sistemai vystymosi srityje trūksta veiksmingų priemonių, kurias taikant būtų užkirstas kelias dėl Sąjungos vykdomos politikos kylančiam nesuderinamumui arba jis būtų atitaisytas;

H.  kadangi Europos Parlamentas, nors ir padarė pažangą stebėdamas politikos sritis, turinčias didelę įtaką vystymuisi, dar turi nemažai nuveikti siekdamas tinkamiausiomis priemonėmis užtikrinti suderinamumą ir išvengti tam tikro nenuoseklumo, kad galėtų visapusiškai vykdyti jam priskirtą institucinį vaidmenį;

I.  kadangi, atsižvelgiant į vystymosi po 2015 m. tikslų programą, PSVL turi būti grindžiamas bendrais, bet diferencijuotais įsipareigojimais, skatinančiu įtraukų politinį dialogą;

J.  atsižvelgdamas į tai, ko pasimokyta iš EBPO šalių patirties ir ypač iš EBPO generalinio sekretoriato PSVL skyriaus atlikto darbo;

K.  kadangi ES valstybių narių vystymosi politikos ir pagalbos programų koordinavimas sudaro svarbią PSVL darbotvarkės dalį; kadangi yra įvertinta, kad sumažinus pervedimo išlaidas kasmet būtų galima sutaupyti beveik 800 mln. EUR, jei ES ir jos valstybės narės sutelktų savo teikiamą pagalbą mažesniam skaičiui šalių ir veiklos sričių;

L.  kadangi ES vystymosi politikai kenkia įvairių valstybių narių politikos ir programų susiskaidymas ir dubliavimasis; kadangi taikant labiau koordinuotą visos ES požiūrį sumažėtų administravimo našta ir susijusios išlaidos;

M.  kadangi 2014 m. vasario 12 d. paskelbtas Jungtinių Tautų gyventojų fondo (angl. United Nations Population Fund , UNFPA) pranešime „Visuotinė ataskaita dėl tarptautinė konferencija gyventojų ir vystymosi klausimais po 2014 m.“ (angl. ICPD Beyond 2014 Global Report ) pabrėžiama, kad nuo smurto nukentėjusių moterų ir paauglių turi būti tarptautinės vystymosi darbotvarkės prioritetas;

PSVL įgyvendinimas

1.  siūlo įdiegti PSVL užtikrinti skirtą arbitražo mechanizmą, kuris būtų patikėtas Europos Komisijos pirmininkui, kad esant skirtumų tarp įvairių sričių Sąjungos politikos Komisijos pirmininkas prisiimtų visapusišką politinę atsakomybę dėl bendrųjų krypčių nustatymo ir priimtų sprendimus, atsižvelgdamas į Sąjungos įsipareigojimus PSVL srityje; mano, kad, pasibaigus problemų nustatymo etapui, reikėtų apsvarstyti galimybę atlikti procedūrų, taikomų priimant sprendimus Komisijos tarnybose ir įvairioms tarnyboms bendradarbiaujant, reformą

2.  ragina Europos Sąjungą, valstybes nares ir bendradarbiaujančias institucijas siekti, kad į naująją vystymosi tikslų po 2015 m. programą būtų įtrauktas ir PSVL tikslas, kuris sudaro sąlygas sukurti patikimus rodiklius, skirtus įvertinti paramos teikėjų ir Pietų partnerių daromą pažangą bei įvairių sričių politikos įtaką vystymuisi, visų pirma PSVL principus taikant tokiems klausimams, kaip gyventojų skaičiaus didėjimas, pasaulinė maisto sauga, neteisėti pinigų srautai, migracija, klimatas ir ekologiškai tvarus augimas;

3.  pažymi svarbų Europos išorės veiksmų tarnybos vaidmenį įgyvendinant PSVL, ypač ES delegacijų vaidmenį stebint ir konsultacijas ir diskusijas su suinteresuotaisiais subjektais ir šalimis partnerėmis dėl ES politikos įtakos besivystančioms šalims ir sudarant joms palankesnes sąlygas; pažymi, kad reikalinga platesnė diskusija su visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, pvz., NVO ir pilietinės visuomenės organizacijomis;

4.  apgailestauja dėl Komisijos pateikto dokumento SWD(2013)0456 statuso – tai paprastas darbinis dokumentas (nors 2011 m. parengtas darbinis dokumentas turėjo virsti Komisijos komunikatu), kuriam nereikalingas Komisijos narių kolegijos pritarimas, o tai paradoksalu, nes tekstas susijęs su tokia politiškai svarbia sritimi, kaip PSVL;

5.  prašo Komisijos laikytis įsipareigojimų vystymosi ir žmogaus teisių srityse ir primena jų vaidmenį skatinant ir koordinuojant Sąjungos politiką įvairiose srityse; mano, kad Komisija turėtų aktyviai skatinti nuoseklią ir modernią žmonijos vystymosi idėją, kad būtų pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT) ir gerbiami įsipareigojimai;

6.  prašo Komisijos sudaryti sutartis dėl reguliarių nepriklausomų pagrindinės politikos įtakos vystymuisi ex-post vertinimų, kaip to prašo Taryba; pabrėžia, kad būtina tobulinti Komisijos poveikio vertinimo sistemą, aiškiai įtraukiant PSVL ir užtikrinant, kad vystymasis taptų ketvirtu pagrindiniu tiriamu elementu, šalia poveikio ekonomikai, socialinei sričiai ir aplinkai;

7.  pabrėžia būtinybę nustatyti reikiamą tvarką mokyti, kaip PSVL turėtų būti integruotas į įvairias politinės veiklos sritis, nes toks mokymas yra svarbiausias veiksnys siekiant padidinti ES piliečių sąmoningumą apie 2015 m. kaip Europos vystymosi metus; prašo Komisijos ir EIVT su vystymusi nesusijusiose tarnybose dirbantiems darbuotojams surengti specialius mokymus apie PSVL;

8.  patvirtina būtinybę paskirti nuolatinį pranešėją dėl vystymosi darbotvarkės laikotarpiu po 2015 m., kuris taip pat turėtų stebėti, ar tinkamai atsižvelgiama į PSVL;

9.  pabrėžia, kad Europos Parlamentas galėtų atlikti svarbų vaidmenį skatindamas PSVL, jei sudarant Parlamento darbotvarkę PSVL būtų teikiama pirmenybė, jei būtų rengiama daugiau komitetų ir parlamentų posėdžių, kuriuose būtų svarstomas PSVL, jei būtų skatinamas dialogas dėl PSVL su šalimis partnerėmis ir skatinama keistis nuomonėmis su pilietine visuomene; primena, kad struktūriniai metiniai valstybių narių nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento atstovų susitikimai yra svarbus būdas stiprinti PSVL ir koordinavimą;

10.  pabrėžia būtinybę Sąjungoje sukurti nepriklausomą instituciją, kuri formaliai rinktų ir nagrinėtų nuo įvairių sričių Sąjungos politikos nukentėjusių visuomenės ar bendruomenių narių skundus;

11.  pabrėžia būtinybę PSVL užtikrinti aktyvų pilietinės visuomenės, įskaitant moterų grupes, dalyvavimą, galių moterims suteikimą priimant sprendimus, taip pat visapusišką lyčių ekspertų dalyvavimą;

Prioritetinės veiklos sritys

12.  ragina suderinti migracijos srautų valdymą su ES ir šalių partnerių vystymosi politika; mano, kad tam reikalinga strategija, pagal kurią būtų atsižvelgiama į politines, socialines ir ekonomines bei kultūrines aplinkybes ir kuria būtų apskritai siekiama atgaivinti Sąjungos santykius su artimiausiais kaimynais; taip pat pabrėžia, kad svarbu, dirbant kartu su kilmės ir tranzito šalimis, spręsti problemas, susijusias su socialine ir profesine migrantų integracija ir su pilietybe;

13.  pabrėžia, kad prekyba ir vystymasis ne visuomet puikiai dera tarpusavyje; mano, kad besivystančios šalys turėtų pradėti selektyviai atverti savo rinkas; pabrėžia privačiojo sektoriaus socialinės atsakomybės ir atsakomybės už aplinką svarbą ir mano, kad liberalizuojant prekybą neturi būti pamirštamos socialinės ir aplinkos sąlygos, kaip antai TDO standartai; primena būtinybę įtraukti nuorodas į šiuos standartus į PPO sutartis, kad būtų išvengta socialinio ir aplinkosauginio dempingo;

14.  primena, kad šių standartų įtraukimo kaina žymiai mažesnė nei jų nesilaikymo padarinių kaina socialinės gerovės, žmonių sveikatos ir vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės srityse;

15.  palankiai vertina tai, kad ES pripažįsta mažų ūkių svarbą kovojant su badu ir prašo sistemingai vertinti ES žemės ūkio, prekybos ir energetikos politikos, įskaitant ES biokuro politiką, poveikį, kuris galima būti neigiamas besivystančioms šalims;

16.  pakartoja, kad daugiau dėmesio turi būti skiriama ES klimato kaitos politikos ir ES vystymosi tikslų sąveikos stiprinimui, ypač naudojamų įrankių ir priemonių, taip pat lygiagrečios vystymosi ir (arba) prisitaikymo prie klimato kaitos naudos požiūriu;

17.  mano, kad klimato kaitos problemos turi būti sprendžiamos įgyvendinant struktūrines reformas, ir prašo sistemingai vertinti riziką, susijusią su klimato kaita, visais politikos planavimo ir sprendimų priėmimo proceso aspektais, įskaitant prekybos, žemės ūkio ir maisto saugos sritis; prašo, kad šio vertinimo rezultatai būtų naudojami ir pagal 2014–2020 m. vystomojo bendradarbiavimo priemonę, kad būtų parengti aiškūs ir suderinti nacionaliniai ir regioniniai strategijų dokumentai;

18.  mano, kad pripažindama dėmesį, skiriamą keletui PSVL aspektų, ES turėtų imtis konkrečių priemonių, kad įveiktų mokesčių slėpimą ir mokesčių rojus; ragina Komisiją į savo metinę žaliavų iniciatyvos įgyvendinimo ataskaitą įtraukti ir informaciją apie naujų susitarimų, programų ir iniciatyvų poveikį daug išteklių turinčioms besivystančioms šalims;

19.  pripažįsta, kad ES tenka didelė atsakomybė užtikrinti, kad jos žuvininkystei būtų taikomi tie patys ekologinio ir socialinio tvarumo bei skaidrumo standartai Sąjungos vandenyse ir už jos teritorijos ribų; pažymi, jog šiam nuoseklumui užtikrinti reikia, kad Komisija koordinuotų savo pačios vidaus veiklą ir savo veiklą su atskirų valstybių narių vyriausybių veikla;

20.  visų pirma primena savo įsipareigojimą vengti skirti finansavimą energetikos didelio masto infrastruktūros objektams, turintiems neigiamą socialinį poveikį ir neigiamą poveikį aplinkai;

o
o   o

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 46, 2006 2 24, p. 1.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0399.

Atnaujinta: 2017 m. rugsėjo 5 d.Teisinis pranešimas