Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2017(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0250/2014

Předložené texty :

A7-0250/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/04/2014 - 18.4

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0259

Přijaté texty
PDF 417kWORD 94k
Středa 2. dubna 2014 - Brusel Konečné znění
69.zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
P7_TA(2014)0259A7-0250/2014

Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 2. dubna 2014 týkající se 69. zasedání Valného shromáždění OSN (2014/2017(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na články 21 a 34 této smlouvy,

–  s ohledem na návrh doporučení Radě týkajícího se 69. zasedání Valného shromáždění OSN předložený Alexanderem Lambsdorffem za skupinu ALDE (B7–0014/2014),

–  s ohledem na 68. zasedání Valného shromáždění OSN,

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 11. června 2013 týkající se 68. zasedání Valného shromáždění OSN(1) ,

–  s ohledem na priority EU na 68. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů, jak je schválila Rada dne 24. června 2013(2) ,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 3. května 2011 o účasti Evropské unie na činnosti Organizace spojených národů(3) a na rezoluci Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o EU jako globálním hráči: její úloha v mnohostranných organizacích(4) ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o 10. výročí rezoluce Rady bezpečnosti 1325 (2000) o ženách, míru a bezpečnosti(5) ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2011 o vnější politice EU na podporu demokracie(6) ,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2106 ze dne 24. června 2013 o zvýšení úsilí proti beztrestnosti pachatelů sexuálního násilí a na předchozí rezoluce na toto téma(7) ,

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 18. dubna 2013 k zásadě OSN spočívající v „odpovědnosti za ochranu“(8) ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. října 2013 o korupci ve veřejném a soukromém sektoru: dopad na lidská práva ve třetích zemích(9) ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. února 2013 o 22. zasedání Rady OSN pro lidská práva(10) ,

–  s ohledem na čl. 121 odst. 3 a článek 97 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro rozvoj (A7–0250/2014),

A.  vzhledem k tomu, že závazek k účinnému multilateralismu, jehož jádrem bude OSN, je nedílnou součástí vnější politiky EU, která vychází z přesvědčení, že k dosažení společných cílů a řešení celosvětových krizí, problémů a hrozeb je zapotřebí účinný mnohostranný systém;

B.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy jsou největším finančním přispěvatelem do systému OSN (pravidelný rozpočet, programy a fondy OSN a rozpočet na udržování míru);

C.  vzhledem k tomu, že pro činnost OSN v rámci všech tří pilířů, tj. míru a bezpečnosti, lidských práv a rozvoje, je pevné a stabilní partnerství EU-OSN nepostradatelné a toto partnerství má také rozhodující význam pro postavení EU jako globálního aktéra;

D.  vzhledem k tomu, že lidská práva a demokracie představují základní hodnoty EU a zásady a cíle evropské vnější činnosti; vzhledem k tomu, že úcta k lidským právům jako univerzálně platným a nedělitelným právům, jejich podpora a ochrana jsou základem evropské jednoty a integrity;

E.  vzhledem k tomu, že stávající trend ve vývoji emisí pravděpodobně povede podle zprávy Světové banky nazvané „Snižte teplotu“ k oteplení o 2°C do 20 až 30 let a o 4°C do roku 2100; vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN Pan Ki-mun vyzval hlavy států, aby na klimatický summit v září 2014 přijely s cílem přijmout jasné závazky k dalším opatřením v oblasti změny klimatu;

F.  vzhledem k tomu, že EU coby přední světový poskytovatel pomoci podporuje jednak intenzivní snahu dodržet lhůtu pro splnění rozvojových cílů tisíciletí, kterou je rok 2015, a jednak společný přístup zaměřený na vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj;

G.  vzhledem k tomu, že prioritním tématem 58. schůze Komise pro postavení žen budou výzvy a úspěchy při uplatňování rozvojových cílů tisíciletí týkajících se žen a dívek;

H.  vzhledem k tomu, že korupce ve veřejném a soukromém sektoru vytváří a zhoršuje nerovnost a diskriminaci, pokud jde o rovné využívání občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv, a že je prokázáno, že akty korupce a porušování lidských práv vedou ke zneužívání pravomocí, nedostatečné odpovědnosti a různým formám diskriminace;

I.  vzhledem k tomu, že rozvoj zásady odpovědnosti za ochranu je důležitým krokem směrem k předvídání a předcházení genocidy, válečných zločinů, etnických čistek a zločinů proti lidskosti a reakci na ně; vzhledem k tomu, že tuto zásadu je třeba uplatňovat co nejsoudržnějším a nejjednotnějším způsobem;

J.  vzhledem k tomu, že ratifikace obou změn z Kampaly členskými státy a získání příslušnosti Mezinárodního trestního soudu pro případy trestného činu agrese dále přispěje k ukončení beztrestnosti pachatelů tohoto trestného činu;

K.  vzhledem k tomu, že v situacích, v nichž se uplatňuje odpovědnost za ochranu, je nanejvýš důležité zachovat rozdíl mezi mandátem vojenských a humanitárních subjektů, aby se zaručilo vnímání neutrality a nestrannosti všech humanitárních subjektů a zabránilo se tomu, že dojde k ohrožení účinných dodávek pomoci;

1.  dává Radě tato doporučení:

Lidská práva, demokracie a právní stát

a)  aktivně podporovat na vnitrostátních úrovních i na úrovni mezinárodní konkrétní návazná opatření a provádění prohlášení ze zasedání na vysoké úrovni týkající se právního státu ze dne 24. září 2012 a prozkoumat, do jaké míry je možné spojovat právní stát s probíhajícími úvahami o rozvojových cílech tisíciletí po roce 2015;

   b) posílit mezinárodní úsilí o zajištění toho, aby byla všechna lidská práva podle úmluv OSN chápána jako univerzální, nedělitelná a vzájemně závislá a propojená a aby bylo vymáháno jejich dodržování; podporovat začleňování lidských práv a základních svobod do všech aspektů činnosti OSN;
   c) snažit se posílit proces všeobecného pravidelného přezkumu, a to tak, že jeho doporučení učiní součástí dvoustranných a vícestranných dialogů s členy OSN, především dialogů o lidských právech; podpořit prostředí, v němž se nevládní organizace budou moci zapojit do různých fází procesu všeobecného pravidelného přezkumu;
   d) podporovat bohatý přínos občanské společnosti k různým mechanismům OSN v oblasti lidských práv, včetně přínosu k jednotlivým fázím procesu všeobecného pravidelného přezkumu; poskytovat podporu budování kapacit pro instituce na ochranu lidských práv s cílem čelit tlaku či dokonce represím a současně bedlivě sledovat tyto eventuální případy týkající se nevládních organizací nebo občanské společnosti;
   e) zdůraznit svou plnou podporu Mezinárodnímu trestnímu soudu a zachovat ostražitost ohledně jakýchkoli snah o narušení legitimity, univerzality a integrity systému Římského statutu; aktivně zapojit do tohoto systému státy, které zatím nejsou signatáři, a usilovat tak o rychlý podpis a ratifikaci; vést kampaně za ratifikaci změn přijatých v Kampale v roce 2010 a týkajících se trestného činu agrese, včetně kampaní za ratifikaci všemi členskými státy;
   f) vést aktivně kampaň za ratifikaci Úmluvy OSN proti korupci a Úmluvy OSN o nadnárodním organizovaném zločinu ze strany všech členů OSN; vystupňovat úsilí uzavřít jednání o komplexní úmluvě o mezinárodním terorismu; podporovat ustanovení zvláštního zpravodaje OSN pro finanční trestnou činnost, korupci a lidská práva;
   g) požadovat, aby členové Valného shromáždění OSN zajistili, aby se plná transparentnost podávání zpráv ze strany podniků a boj proti korupci, praní špinavých peněz, daňovým rájům, nezákonným finančním tokům a škodlivým daňovým systémům staly prvořadou prioritou programů mezinárodních finančních a rozvojových institucí;
   h) zdůraznit, že úspěchy v oblasti rozvoje nebudou bez řádné správy, odpovědných a demokratických orgánů a institucí a právního státu udržitelné; zajistit, aby nový rámec obsahoval jasný závazek týkající se demokratické správy;
   i) podporovat prevenci krutostí a jiných závažných protiprávních aktů přeměnou Rady OSN pro lidská práva z čistě zpětně působícího orgánu na mechanismus včasného varování a prevence s cílem zabránit dalšímu stupňování porušování lidských práv;
   j) zavést specifické, tematicky zaměřené iniciativy na podporu odpovědnosti za porušování lidských práv a přijetí relevantních opatření zaměřených na klíčové lidskoprávní otázky, včetně úsilí zaměřeného na zrušení trestu smrti a ochranu práv osob nacházejících se v obtížné situaci, jako jsou děti, ženy, LGBTI lidé či domorodé obyvatelstvo;
   k) odsoudit systematické zneužívání lidských práv v Íránské islámské republice;

Mučení

l)  připomínat význam boje proti mučení a jiným formám špatného zacházení a prioritní důraz EU na tuto otázku, zejména pokud jde o děti; obnovit mandát zvláštního zpravodaje na další tři roky a zajistit účinné provedení minulých rezolucí o mučení; demonstrovat společné odhodlání k vymýcení mučení a k podpoře obětí, zejména pokračováním, nebo případně zahájením příspěvků do Dobrovolného fondu OSN pro oběti mučení a do zvláštního fondu vytvořeného Opčním protokolem k Úmluvě proti mučení;

Trest smrti

m)  pokračovat v boji proti uplatňování trestu smrti a výrazně podporovat moratorium na něj jakožto krok směrem k jeho zrušení; pokračovat v tlaku na jeho zrušení na celém světě; důrazně naléhat na země, které dosud pokračují ve vykonávání trestu smrti, aby zveřejnily jasné a přesné údaje o počtu odsouzení a poprav;

Práva LGBTI lidí

n)  vyjádřit znepokojení z nedávného nárůstu diskriminačních právních předpisů a postupů a aktů násilí proti jednotlivcům na základě jejich sexuální orientace a genderové identity; podpořit důkladné sledování situace v Nigérii a Ugandě, kde nové zákony vážně ohrožují svobodu sexuálních menšin; znovu potvrdit svou podporu pokračující činnosti Vysokého komisaře OSN pro lidská práva v boji proti těmto diskriminačním zákonům a praxi a obecně podporu práci OSN v této oblasti; doporučit aktivní zapojení do boje proti těmto pokusům o podkopání těchto práv;

Ozbrojené bezpilotní letouny

o)  podporovat mezinárodní úsilí o prosazení větší transparentnosti a odpovědnosti při využívání ozbrojených bezpilotních letounů v souladu se zavedeným mezinárodním právním rámcem a pokračovat v podpoře vyšetření případů cíleného zabíjení; i nadále napomáhat při prošetření cíleného zabíjení a opatření v návaznosti na doporučení zvláštního zpravodaje OSN v záležitosti poprav bez řádného soudu a hromadných či svévolných poprav a boje proti terorismu;

Mír a bezpečnost

p)  podporovat prosazování míru a mírotvorné mise případně prostřednictvím intenzivnější podpory ze strany EU (technické a finanční podpory, podpory formou vybavení či jednotek EU) s cílem vybavit OSN účinnějšími nástroji pro zmírňování napětí;

   q) zajistit, aby mandáty mírotvorných misí odrážely dlouhodobé potřeby v oblasti budování státu a institucí a podpory demokracie, a aby se tudíž zaměřily na komplexní přístup v zájmu řešení příčin konfliktu a zranitelnosti státu;
   r) spolupracovat při posilování úlohy a kapacity regionálních organizací spočívající v provádění mírových operací, předcházení konfliktům, občanském a vojenském řízení krizí a řešení konfliktů;
   s) požadovat po všech stranách ozbrojeného konfliktu, aby plně respektovaly své povinnosti vyplývající z mezinárodního práva, včetně nebránění v přístupu k humanitární pomoci;
   t) zajistit, aby rozvojový rámec na období po roce 2015 podporoval udržitelný mír prostřednictvím řešení hlavních příčin konfliktu s cílem vytvořit podmínky potřebné k rozvoji a respektování práv;
   u) zaměřit se na ukončení terorismu, ať už financovaného státem či jinak;
   v) zajistit, aby se v roce 2014 uskutečnila konference OSN o vytvoření blízkovýchodní zóny beze zbraní hromadného ničení, která se na základě rozhodnutí konference o přezkumu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní z roku 2010 v roce 2012 nekonala;
   w) podporovat rezoluce Valného shromáždění OSN o zbraních s ochuzeným uranem a vypracovat společných postoj EU, který bude lépe odrážet opakované výzvy Parlamentu k předběžnému celosvětovému moratoriu a k práci na celosvětovém konsensu o potenciálních rizicích pro zdraví civilistů, komplexní zátěži řízení po ukončení konfliktu a finančních nákladech spojených s jejich používáním;
   x) zajistit, aby postup přezkumu mírotvorné struktury OSN, který bude proveden v roce 2015, podporoval zásadu odpovědnosti za ochranu a úlohu žen při budování míru;

Odpovědnost za ochranu

y)  usilovat o to, aby odpovědnost za ochranu byla ustavena jako mezinárodní standard a současně byla zachována křehká rovnováha mezi úlohou dotčených států a mezinárodního společenství, přičemž základní zásadou odpovědnosti za ochranu by mělo být předcházení konfliktům a použití ozbrojené síly až nejzazším řešením;

   z) zajistit v tomto ohledu, aby odpovědnost za předcházení genocidě a masovým zvěrstvům a za jejich zastavení spočívala v první řadě na dotčeném státě, ale aby mezinárodní společenství rovněž zastávalo pozici, která bude nadřazena tomu, odvolávají-li se státy v této věci na svrchovanost;
   aa) podporovat hlavní koncepci, podle níž prevence vyžaduje rozdělení odpovědnosti mezi dotčené státy a mezinárodní společenství a podporu jejich spolupráce;
   ab) zajistit ve spolupráci se všemi mezinárodními partnery, aby možný budoucí vývoj koncepce odpovědnosti za ochranu byl plně v souladu a soudržnosti s mezinárodním humanitárním právem;
   ac) usilovat o začlenění ochrany civilistů do mandátů mírotvorných misí vedených pod záštitou OSN;

Ženy a děti

ad)  opětovně potvrdit svůj závazek k provedení rezolucí Rady bezpečnosti OSN o ženách, míru a bezpečnosti(11) , které uznávají nepřiměřený dopad válek na ženy, ale také jejich zásadní úlohu při řešení konfliktů a pro udržitelný mír;

   ae) důrazně podporovat a prosazovat plné provedení rezoluce OSN č. 2106 o boji proti beztrestnosti sexuálního násilí souvisejícího s konflikty a zajistit upevnění větší odpovědnosti a preventivních opatření, dále zajistit preventivní opatření související se sexuálními trestnými činy a zneužíváním a podporu jejich obětí;
   af) stanovit zákaz sňatků dětí jako prioritu;
   ag) zajistit zastoupení žen ve všech fázích mírových procesů a jejich zapojení do preventivní diplomacie, včasného varování a monitorování bezpečnosti a do vyšetřovacích výborů v situacích po skončení konfliktu;
   ah) zajistit zaměření na vzdělávání dívek;
   ai) aktivně se zúčastnit 58. schůze Komise pro postavení žen s cílem neohrozit „acquis“ pekingské platformy OSN pro opatření, jako je např. přístup ke vzdělání a zdravotní péči jakožto základní lidské právo; rozhodně odsoudit sexuálně motivované násilí na ženách, které je používáno jako válečná taktika a zahrnuje takové zločiny, jako je masové znásilňování, sexuální otroctví, nucená prostituce, pronásledování na základě příslušnosti k pohlaví, včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů, obchod s lidmi, předčasné a nucené sňatky, vraždy ze cti a všechny ostatní obdobně závažné formy sexuálního násilí; podepsat a ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu;
   aj) vyzvat členské státy k ratifikaci třetího opčního protokolu k Úmluvě OSN o právech dítěte, který umožní dětem obracet se se stížnostmi na Výbor;

Rozvojový program po roce 2015

ak)  uznat, že bylo dosaženo výrazného a podstatného pokroku v oblasti rozvojových cílů tisíciletí; co nejlépe využít přípravnou fázi před summitem o programu po roce 2015, který se bude konat v září 2015, a zajistit soudržnost a koordinaci mezi členskými státy EU, pokud jde o oblasti zájmu a cíle, jež chce EU prosazovat, s cílem zabránit nesouladu a nejasnosti vyplývajícím z příliš širokého seznamu cílů; zdůraznit, že je třeba věnovat zvláštní pozornost potřebám nejméně rozvinutých zemí a zemí, v nichž probíhá nebo nedávno skončil konflikt; zajistit, aby tyto rozvojové země přijaly odpovědnost za plnění těchto cílů;

   al) zdůraznit skutečnost, že v době, která zbývá do roku 2015, který byl stanoven jako termín pro splnění rozvojových cílů tisíciletí, je třeba posílit globální úsilí k jejich splnění a zaměřit se na oblasti, v nichž je pokrok nejmenší;
   am) zajistit, aby odstranění chudoby bylo i nadále prioritou nového jediného a integrovaného rámce spolu s bojem proti nerovnostem i podporou udržitelného rozvoje, potravinovou bezpečností a rovností žen a mužů;
   an) usilovat o přijetí jednotného, komplexního a integrovaného rámce pro rozvojové cíle tisíciletí pro období po roce 2015 s jasnými referenčními hodnotami zahrnujícími hlavní otázky rozvoje a udržitelnosti; zajistit, aby tento rámec měl univerzální a globální povahu a podporoval prosperitu, lidská práva a dobré životní podmínky pro všechny;
   ao) uplatňovat přístup založený na lidských právech a zajistit, aby byla všeobecnost lidských práv ústředním bodem rámce pro období po roce 2015;
   ap) vyzvat k soudržnému a komplexnímu mezinárodnímu přístupu k financování po roce 2015, v jehož rámci budou předvídatelným způsobem řešeny všechny rozměry udržitelného rozvoje, a v souladu se závěry Rady z prosince 2013 a dále v rámci systému OSN prosazovat úvahy o alternativních zdrojích financování a o dalších způsobech uskutečnění pomoci, zejména o soukromých investicích a nefinančních prostředcích;
   aq) zajistit, aby pro nové ambiciózní cíle bylo zajištěno stejně ambiciózní a inovativní financování v oblasti rozvoje;
   ar) vzhledem k tendenci řešit na celosvětové úrovni otázky týkající se životního prostředí a rozvoje samostatně, hledat nové způsoby, jak toto rozštěpení překonat a vytvořit mezi těmito úzce provázanými oblastmi styčné body, a to i z institucionálního hlediska;
   as) připomenout, že v roce 2010 se rozvinuté země na konferenci COP16 v Cancúnu zavázaly, že do roku 2020 poskytnou dalších 100 miliard USD „nových a dodatečných“ finančních prostředků na řešení problému změny klimatu v rozvojových zemích; zdůraznit, že by tyto finanční prostředky měly být rovnoměrně rozděleny na přizpůsobování se změně klimatu a na její zmírňování;

Ostatní

Soukromí v digitálním věku

at)  přijmout veškerá nezbytná legislativní a správní opatření k plnému provedení doporučení obsažených v rezoluci Valného shromáždění OSN(12) s cílem zaručit, aby občané měli stejná práva na internetu i mimo něj, a především k přezkumu postupů, praktik a právních předpisů a k ustavení nezávislých a účinných mechanismů dohledu, přičemž je třeba klást důraz na ochranu údajů;

   au) aktivně podporovat konkrétní návazná opatření k rezoluci a to, aby je prováděli všichni členové OSN, a to s cílem opětovně potvrdit závazek EU v této otázce v celosvětovém měřítku;

Smlouva o obchodu se zbraněmi

av)  aktivně podporovat okamžité podepsání a ratifikaci Smlouvy o obchodu se zbraněmi všemi členy OSN, včetně všech členských států EU, s cílem umožnit mezinárodnímu společenství účinně řešit negativní dopady nedostatečné transparentnosti a špatné regulace obchodu s konvenčními zbraněmi a střelivem a nebezpečnými technologiemi, které podněcují světové ozbrojené konflikty a používají se k porušování lidských práv; zapojit další příslušné státy, regionální a mezinárodní organizace a občanskou společnost s cílem aktivně v tomto ohledu propagovat další rozšíření oblasti působnosti Smlouvy o obchodu se zbraněmi;

EU v OSN

aw)  aktivně podporovat komplexní reformu systému OSN, zejména Rady bezpečnosti OSN, s cílem posílit legitimitu, regionální zastoupení, odpovědnost a účinnost této organizace; usilovat o splnění dlouhodobého cíle EU mít místo v rozšířené Radě bezpečnosti OSN;

   ax) zajistit soudržnost a účinnost EU jako globálního aktéra s cílem jednat rychle a komplexně a vystupovat jednomyslně, a sice zlepšováním koordinace postojů členských států a spolupráce mezi ESVČ a členskými státy; v tomto ohledu vyzvat ESVČ, zejména prostřednictvím delegací EU v New Yorku a Ženevě, aby posílila jednotnost EU;
   ay) podporovat úlohu parlamentů a regionálních shromáždění v systému OSN a globální parlamentarismus;
   az) pokračovat v plodné spolupráci v oblasti podpory mnohostrannosti a globální správy a zdůraznit význam strategického partnerství mezi EU a Rozvojovým programem OSN, který oslavil v únoru 2014 deset let existence;
   ba) zvýšit povědomí o skutečnosti, že rok 2015 bude vyhlášen Evropským rokem rozvoje, což bude bezprecedentní příležitost ke zvyšování informovanosti veřejnosti v Evropě o globálních výzvách a o tom, jak je důležité dohodnout se na nových rozvojových cílech;

Změna klimatu

bb)  zdůraznit, že globální výzvy přetrvávají a očekává se jejich nárůst a že v důsledku změny klimatu a zhoršování stavu životního prostředí hrozí, že bude zmařen pokrok, jehož bylo dosaženo při plnění rozvojových cílů tisíciletí; posílit proto opatření v oblasti změny klimatu na summitu OSN o klimatu v roce 2014 s cílem vybudovat pevný základ pro úspěšná jednání a soustavný pokrok při snižování emisí a posilování strategií k přizpůsobení se změně klimatu podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) v roce 2015; jít příkladem a přijmout ambiciózní závazný rámec pro politiku v oblasti klimatu se stanovenými cíli, a to včas před konáním summitu, aby bylo dosaženo pozitivního vlivu na jednání;

   bc) aktivně se podílet na diskusi o pojmu „klimatický uprchlík“, a to včetně možného právního vymezení tohoto pojmu v mezinárodním právu či v jakékoli právně závazné mezinárodní dohodě;
   bd) u příležitosti třetí mezinárodní konference konané v září 2014 opětovně vyjádřit podporu EU vůči malým ostrovním rozvíjejícím se státům;

Sýrie

be)  usilovat o dosažení udržitelného politického řešení pro Sýrii, jež by zastavilo násilí a podpořilo přechod k demokracii, který by naplnil legitimní očekávání syrského lidu; podporovat plné provedení závěrů konference Ženeva I a udržet proces Ženeva II v chodu, a to s ohledem na význam této konference coby jedinečného fóra, které umožňuje přímé jednání týkající se míru a přechodu k demokracii mezi stranami konfliktu;

   bf) usilovat o účast všech relevantních světových a regionálních aktérů na konferenci Ženeva II s vědomím toho, že rozhodující úlohu v syrské krizi hraje řada různých subjektů;
   bg) svolat mezinárodní konferenci o krizi syrských uprchlíků, která se zaměří na humanitární snahy, přičemž prioritou bude podpora hostitelských zemí v tomto regionu a posílení zapojení EU do diplomatických snah o ukončení konfliktu;
   bh) pracovat na urychleném uplatnění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2139 o humanitární situaci v Sýrii, aby se konečně umožnil bezpečný, neomezený a okamžitý přístup k humanitární pomoci pro všechny osoby, které ji potřebují, a to i napříč konfliktními zónami a hranicemi; zajistit, aby bylo odstranění, převod či zničení chemických zbraní nalezených v Sýrii provedeno naprosto transparentním způsobem;
   bi) posílit mezinárodní spolupráci, pokud jde o ničení syrských chemických zbraní, a vyzvat k plnému provádění rozhodnutí výkonné rady Organizace pro zákaz chemických zbraní ze dne 27. září 2013;
   bj) podporovat veškeré úsilí o zajištění odpovědnosti za porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Sýrii a aktivně podporovat, aby Rada bezpečnosti postoupila situaci v Sýrii Mezinárodnímu trestnímu soudu;

Jižní Súdán

bk)  vybídnout všechny strany, aby respektovaly dohodu o přerušení bojů (o příměří) podepsanou dne 23. ledna 2014, včetně ustanovení požadujících, aby se aktéři konfliktu zdrželi útoků proti civilistům a zajistili bezpečný přístup humanitárních pracovníků do oblastí Jižního Súdánu, které byly postiženy konfliktem; zdůraznit, že tato dohoda je pouze prvním krokem směrem k dosažení míru a usmíření, a zároveň vzít v úvahu situaci v Jižním Súdánu, včetně politického boje o vedení země, který vyvolal stupňující se etnické střety a vedl k vysídlení více než 650 000 osob;

   bl) podporovat program budování státu v Jižním Súdánu a proces skutečného usmíření a inkluzivního mírového procesu s cílem zajistit trvalou stabilitu; nabídnout pomoc při řešení problému korupce, který ohrožuje perspektivu vytvoření svobodné a spravedlivé demokracie, stability, udržitelného rozvoje a hospodářského růstu;
   bm) odsoudit rozšířené porušování lidských práv a zneužívání; uvítat a podporovat snahy zvláštního zástupce EU pro oblast Afrického rohu Alexandera Rondose, zvláštní zástupkyně OSN Hilde Johnsonové a Africké unie a posílit vyšetřovací kapacity mise OSN v Jihosúdánské republice v oblasti lidských práv;
   bn) odsoudit útoky na osoby poskytující pomoc a na majetek určený pro poskytnutí pomoci, zásahy do poskytování pomoci a rozsáhlé plenění dodávek, k nimž dochází v Jižním Súdánu, což vážně narušuje úsilí o to, aby se pomoc dostala k civilnímu obyvatelstvu v tísni;
   bo) požadovat, aby nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise prošetřila všechny údajné případy porušování mezinárodně chráněných lidských práv a humanitárního práva od vypuknutí konfliktu; trvat na tom, aby příslušné osoby nesly odpovědnost;

Středoafrická republika

bp)  zajistit dobrou spolupráci a doplňkovost mezinárodního úsilí, které je potřebné pro stabilizaci Středoafrické republiky, a usilovat o přijetí komplexního přístupu k této složité krizi; podporovat proces politické přeměny a přispět ke zřízení fungujících demokratických institucí, které budou schopny potírat porušování lidských práv, chránit občany, vymýtit násilí a uklidnit napětí mezi různými náboženskými skupinami v zemi; přispět k zajištění nezbytné finanční podpory pro dosažení životaschopného hospodářského rozvoje; postavit se do čela úsilí o vyřešení bezprecedentní humanitární krize poskytnutím odpovídající finanční pomoci;

   bq) podporovat úsilí mezinárodního společenství, zejména Africké unie, OSN a Francie, a středoafrických orgánů o stabilizaci země; urychleně provést rozhodnutí EU ze dne 20. ledna 2014 o vytvoření mise EUFOR CAR a zrychlit postupy nasazení sil na místě;

Izraelsko-palestinský konflikt

br)  podporovat probíhající jednání a současné snahy o nalezení řešení konfliktů a současně usilovat o palestinské smíření za účelem sjednocení Palestinců žijících na Západním břehu, ve východním Jeruzalémě a v pásmu Gazy;

   bs) zajistit, aby Valné shromáždění OSN ve spolupráci s EU a USA poskytlo všechny nástroje nezbytné k dosažení udržitelného a efektivního řešení ve formě dvou států, jejichž hranice budou odpovídat hranicím z roku 1967, s hlavním městem obou států Jeruzalémem, tj. státu Izrael s bezpečnými a uznávanými hranicemi a s ním sousedícího nezávislého, demokratického a životaschopného státu Palestina, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení místopředsedkyni a vysoké představitelce, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, Radě a pro informaci Komisi.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2013)0234.
(2) Rada Evropské unie, 11521/13.
(3) Rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/65/276.
(4) Úř. věst. C 377 E, 7.12.2012, s. 66.
(5) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 56.
(6) Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 165.
(7) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN S/RES/2106(2013).
(8) Přijaté texty, P7_TA(2013)0180.
(9) Přijaté texty, P7_TA(2013)0394.
(10) Přijaté texty, P7_TA(2013)0055.
(11) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN S/RES/1325(2000), S/RES/1820(2008), S/RES/1888(2009), S/RES/1889 (2009), S/RES/1960(2010), S/RES/2106(2013) a S/RES/2122(2013).
(12) Rezoluce Valného shromáždění A/C.3/68/L.45/Rev.1.

Poslední aktualizace: 18. července 2018Právní upozornění