Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0359(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0177/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0177/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.7

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0283

Pieņemtie teksti
PDF 272kWORD 61k
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīļa - Brisele Galīgā redakcija
Obligātas revīzijas sabiedriskas nozīmes struktūrās ***I
P7_TA(2014)0283A7-0177/2013
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās (COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0779),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0470/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumus, kurus saskaņā ar Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Slovākijas parlaments un Zviedrijas Riksdāgs un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 26. aprīļa atzinumu(1) ,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 18. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumus (A7–0177/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 191, 29.6.2012., 61. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 3. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2005/909/EK
P7_TC1-COD(2011)0359
(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 537/2014.)

Pēdējā atjaunošana - 2017. gada 10. oktobraJuridisks paziņojums