Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0389(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0171/2013

Teksty złożone :

A7-0171/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/04/2014 - 7.8

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0284

Teksty przyjęte
PDF 283kWORD 101k
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Ustawowe badania rocznych sprawozdań finansowych i konsolidowanych sprawozdań finansowych ***I
P7_TA(2014)0284A7-0171/2013
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0778),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 50 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0461/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Szwecji, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 kwietnia 2012 r.(1) ,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 18 grudnia 2013 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej i Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0171/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 191 z 29.6.2012, s. 61.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
P7_TC1-COD(2011)0389
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2014/56/UE.)

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2017Informacja prawna