Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0389(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0171/2013

Texte depuse :

A7-0171/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/04/2014 - 7.8

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0284

Texte adoptate
PDF 277kWORD 104k
Joi, 3 aprilie 2014 - Bruxelles Ediţie definitivă
Auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate ***I
P7_TA(2014)0284A7-0171/2013
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate (COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0778),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 50 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0461/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 26 aprilie 2012(1) ,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 decembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7–0171/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 191, 29.6.2012, p. 61.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 3 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate
P7_TC1-COD(2011)0389
(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/56/UE.)

Ultima actualizare: 10 octombrie 2017Notă juridică