Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0389(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0171/2013

Predkladané texty :

A7-0171/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/04/2014 - 7.8

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0284

Prijaté texty
PDF 281kWORD 107k
Štvrtok, 3. apríla 2014 - Brusel Finálna verzia
Štatutárny audit ročných účtovných závierok a konsolidované účtovné závierky ***I
P7_TA(2014)0284A7-0171/2013
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0778),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 50 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0461/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. apríla 2012(1) ,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. decembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a  energetiku a Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0171/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 61.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok
P7_TC1-COD(2011)0389
(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/56/EÚ.)

Posledná úprava: 10. októbra 2017Právne oznámenie