Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2010(ACI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0258/2014

Esitatud tekstid :

A7-0258/2014

Arutelud :

PV 14/04/2014 - 20
CRE 14/04/2014 - 20

Hääletused :

PV 15/04/2014 - 8.36
CRE 15/04/2014 - 8.36

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0376

Vastuvõetud tekstid
PDF 324kWORD 152k
Teisipäev, 15. aprill 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Läbipaistvusregistrit käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe
P7_TA(2014)0376A7-0258/2014
Otsus
 Lisa
 Lisa
 Lisa
 Lisa
 Lisa

Euroopa Parlamendi 15. aprilli 2014. aasta otsus läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmise kohta (2014/2010(ACI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma juhatuse 13. jaanuari 2014. aasta koosolekut, kus juhatus kiitis heaks kõrgetasemelise institutsioonidevahelise töörühma poolt 12. detsembril 2013 vastu võetud soovitused läbipaistvusregistri läbivaatamiseks,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu läbipaistvusregistri kohta organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega (edaspidi „muudetud kokkulepe”),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping”) artikli 11 lõikeid 1 ja 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping”) artiklit 295,

–  võttes arvesse oma 11. mai 2011. aasta otsust institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel ühise läbipaistvusregistri kohta(1) ,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 23. juuni 2011. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet läbipaistvusregistri loomise kohta organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega (edaspidi „23. juuni 2011. aasta kokkulepe”)(2) ,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 127 lõiget 1,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0258/2014),

A.  arvestades, et ELi lepingu artikli 11 lõikes 2 on sätestatud: „Institutsioonid peavad esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi.”;

B.  arvestades, et sellise dialoogi läbipaistvuse tagamiseks on vaja hästitoimivat ühist registrit organisatsioonidele ja isikutele, kes püüavad mõjutada ELi poliitika kujundamis- ja rakendamisprotsesse;

C.  arvestades, et Euroopa Parlamendi 8. mai 2008. aasta resolutsioonis huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamise kohta(3) on kehtestatud põhimõtted, mille alusel Euroopa Parlament alustas komisjoniga läbirääkimisi ühise läbipaistvusregistri üle;

D.  arvestades, et eespool nimetatud 11. mai 2011. aasta otsusega kinnitati ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega tegelevatele organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele mõeldud läbipaistvusregistri eeskirjad ja raamistik;

E.  arvestades, et reguleerimata ja läbipaistmatu lobitöö kujutab endast märkimisväärset ohtu poliitikakujundamisele ja avalikule huvile;

1.  peab kahetsusväärseks, et 23. juuni 2011. aasta kokkuleppe muutmise ettepaneku tulemusena ei looda kohustuslikku läbipaistvusregistrit; kordab seepärast oma nõudmist kehtestada kohustuslik register seoses ELi institutsioonides tehtava lobitööga, nagu on juba märgitud Euroopa Parlamendi eelnimetatud 8. mai 2008. aasta resolutsioonis ja eespool nimetatud 11. mai 2011. aasta otsuses;

2.  on seisukohal, et 23. juuni 2011. aasta kokkuleppe muutmise ettepanek on vaid osaline samm praeguses etapis;

3.  kutsub komisjoni üles esitama 2016. aasta lõpuks ELi toimimise lepingu artikli 352 alusel seadusandliku ettepaneku kohustusliku registri loomise kohta;

4.  palub komisjonil lisada mistahes edasiste ettepanekute korral, mis esitatakse aluslepingute ulatusliku reformi läbiviimiseks, ettepanek kas ELi toimimise lepingu artikli 298 muutmiseks või sellise asjakohase õigusliku aluse kehtestamiseks, mis lubaks luua kohustusliku registri seadusandliku tavamenetluse kohaselt;

5.  on seisukohal, et läbipaistvusregistri edasised läbivaatamised peaksid olema võimalikult läbipaistvad ja kaasavad ning neisse tuleks täielikult kaasata pädev parlamendikomisjon ning võimaldada kodanikuühiskonnal aktiivselt osaleda;

6.  nõuab, et läbipaistvusregistri järgmise läbivaatamisega kaasneks avalik konsultatsioon;

7.  on seisukohal, et läbipaistvusregistri täiendav hindamine tuleks igal juhul lõpule viia enne 2017. aasta lõppu;

8.  tunnustab nõukogu rolli selles läbipaistvusregistri loomisest saadik, ning peab tervitatavaks asjaolu, et nõukogu on vaatlejana kaasatud 23. juuni 2011. aasta kokkuleppe läbivaatamise protsessi; kutsub nõukogu siiski taas üles läbipaistvusregistriga võimalikult kiiresti ühinema, et tagada läbipaistvus liidu õigusloomeprotsessi kõikides etappides;

9.  väljendab heameelt asjaolu üle, et muudetud kokkuleppe kohaselt esitatavat teavet on täpsustatud ning kokkuleppe rakendamisel nõutakse kõikide selliste klientide andmete avaldamist, keda esindavad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega tegelevad organisatsioonid ja füüsilisest isikust ettevõtjad, ning kõik registri kohaldamisalasse kuuluvad tegevused seotakse selgelt asjaomaste klientidega;

10.  on seisukohal, et kui tõlgendatakse mõistet „sobimatu käitumine” muudetud kokkuleppele lisatud käitumisjuhendi punkti b tähenduses, hõlmab see mõiste lisaks juhendis, eriti selle punktides c, f ja g, esitatud üldiselt heakskiidetud põhimõtetele, ka järgmist:

11.  leiab, et 23. juuni 2011. aasta kokkuleppe juurde lisatud käitumisjuhendit ja Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitlevat käitumisjuhendit tuleks muuta, tagamaks, et parlamendiliikmed ei sõlmiks mingisuguseid kokkuleppeid ega astuks lepingulistesse suhetesse parlamendivälise organiga Parlamendiliikme personali hulka kuuluvate isikute rahastamiseks või otseselt töölevõtmiseks;

12.  tunneb heameelt selgemate määratluste üle, millega piiritletakse erandeid õigusbüroode tegevusvaldkonnas;

13.  loodab, et selgemad määratlused aitavad suurendada registreerimiste arvu ja annavad parema arusaamise sellest, mida tähendab õigusbüroode tegevuste kuulumine registri kohaldamisalasse, et nad saaksid kasu läbipaistvusregistri pakutavatest stiimulitest ja osaleksid läbipaistval moel otsustusprotsessis;

14.  nõuab, et registreeritud õigusbürood deklareeriksid läbipaistvusregistris kõik oma kliendid, kelle nimel nad tegelevad registri kohaldamisalasse kuuluva tegevusega;

15.  ergutab komisjoni olema sama aktiivne registreerijate jaoks stimuleerivate meetmete kasutuselevõtmisel et suurendada osalemist läbipaistvusregistris; arvab, et kõnealused stiimulid võiksid olla järgmised:

16.  peab tervitatavaks Brüsseli ja Pariisi advokatuuri hiljutisi otsuseid, millega tehakse vahet advokaatide kohtuga seotud tegevuse ja muu tegevuse vahel, mis kuulub läbipaistvusregistri kohaldamisalasse; peale selle kutsub Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu üles julgustama oma liikmeid sarnaseid meetmeid võtma;

17.  võtab teadmiseks, et mõnes liikmesriigis kehtivad elukutseid reguleerivatele eeskirjadele õigusnormid, mis objektiivsetel põhjustel ei võimalda õigusbüroodel end läbipaistvusregistris registreerida lasta ja avaldada seejuures teavet oma klientide kohta, nagu register nõuab; näeb siiski ka märkimisväärset ohtu selles, et kõnealuseid õigusnorme võidakse kuritarvitada, et hoiduda avaldamast teavet, mida nõuetekohane registrisse kandmine eeldab; peab sellega seoses kiiduväärseks kutseorganisatsioonide valmidust teha koostööd tagamaks, et teabe avaldamisest hoidutakse oma kutsetegevuse huvides üksnes siis, kui seadused seda objektiivselt võimaldavad; kutsub komisjoni ja Euroopa Parlamendi presidenti üles tagama, et see valmisolek annaks ka praktilisi tulemusi, ning kinnitama neid tulemusi lepingu muutmisega niipea kui võimalik ;

18.  väljendab heameelt juhatuse kavatsuse üle lisada mitmesuguseid stimuleerivaid meetmeid, et suurendada läbipaistvusregistris osalemist;

19.  palub juhatusel nimetatud meetmete täieliku rakendamise eesmärgil kaaluda järgmiste konkreetsete ettepanekute lisamist asjaomastesse juhatuse otsustesse:

20.  nõuab, et juhatus töötaks välja standardvormi, et raportöörid saaksid soovi korral avaldada nn õigusloomelise jälje. Õigusloomeline jälg on parlamendiliikmete koostatud raportitele lisatud vorm, millel on üksikasjalikult kirjas kõik lobistid, kellega on konkreetse õigusakti eest vastutavad raportöörid raporti koostamisel kohtunud ning kellel on olnud märkimisväärne mõju raportile;

21.  palub Euroopa Parlamendi endistel liikmetel täita läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluva tegevuse korral asjakohaseid sätteid(4) ; arvab, et sellise tegevuse korral ei tohiks Euroopa Parlamendi endised liikmed kasutada Euroopa Parlamendi hoonetesse sisenemisel parlamendiliikme sissepääsuluba; palub, et juhatus esitaks esimeeste konverentsile ettepaneku asjakohaste meetmete kohta, millega hoida ära endistele parlamendiliikmetele antud privileegide kuritarvitamine;

22.  palub läbipaistvusregistri ühissekretariaadil esitada regulaarselt aruandeid stiimulite süsteemi toimimise kohta, et lõpuks oleks võimalik luua kohustuslik register;

23.  rõhutab, et registreerimata organisatsioonid ja üksikisikud, kes vastavad registreerimise nõuetele ja eeldatavalt registreeruvad, isegi kui nende registreerimata seisund on vaid ajutine, ei saa kasutada registreerimisega seotud uusi stiimuleid ja eeliseid;

24.  peab tervitatavaks ja toetab innukalt institutsioonideväliste järelevalvajate rolli ELi institutsioonide läbipaistvuse jälgimisel;

25.  on seisukohal, et läbipaistvusregistri ühissekretariaadi struktuuri tuleks tugevdada ja personali suurendada selleks, et rakendada muudetud kokkuleppe uusi sätteid, tegelda hoiatusteadete ning kaebuste uurimise ja käsitlemise menetlustega ning parandada registreerijate esitatud andmete usaldusväärsuse kontrollimise korda;

26.  eeldab, et läbipaistvusregistri tegevuse aastaaruanne sisaldab analüüsi, kuidas on edasiarenenud selle kohaldamisala ja paranenud selle sissekannete kvaliteet;

27.  julgustab komisjoni, kelle ülesandeks on läbipaistvusregistri koordineerimine, jälgima tähelepanelikult muudetud kokkuleppe nõuetekohast rakendamist;

28.  kiidab muudetud kokkuleppe allpool esitatud kujul heaks ja otsustab lisada selle oma kodukorrale;

29.  teeb oma presidendile ülesandeks kirjutada koos Euroopa Komisjoni presidendiga muudetud kokkuleppele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ;

30.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus koos selle lisaga nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 377 E, 7.12.2012, lk 176.
(2) ELT L 191, 22.7.2011, lk 29.
(3) ELT C 271 E, 12.11.2009, lk 48.
(4) Kehtestatud kvestorite 19. aprilli 2012. aasta korralisel koosolekul (PV QUAEST).


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA EUROOPA KOMISJONI KOKKULEPE LÄBIPAISTVUSREGISTRI KOHTA ORGANISATSIOONIDELE JA FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJATELE, KES TEGELEVAD ELi POLIITIKA KUJUNDAMISE JA RAKENDAMISEGA

Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon (edaspidi „leppeosalised”),

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 11 lõikeid 1 ja 2, Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 295, ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut (edaspidi koos „aluslepingud”),

arvestades, et Euroopa poliitika kujundajad ei tegutse kodanikuühiskonnast eraldi, vaid peavad esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi;

arvestades, et leppeosalised on vaadanud läbi läbipaistvusregistri (edaspidi „register”), mis loodi Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 23. juuni 2011. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega läbipaistvusregistri loomise kohta organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega(1) , vastavalt selle kokkuleppe punktile 30,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

I.  Registri põhimõtted

1.  Registri loomine ja pidamine ei mõjuta ega piira Euroopa Parlamendi eesmärke, mis on esitatud parlamendi 8. mai 2008. aasta resolutsioonis huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamise kohta(2) ja 11. mai 2011. aasta otsuses institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel ühise läbipaistvusregistri kohta(3) .

2.  Registri pidamisel järgitakse liidu õiguse üldisi põhimõtteid, sealhulgas proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtet.

3.  Registri pidamisel austatakse Euroopa Parlamendi liikmete õigust täita oma rahvaesindaja ülesandeid piiranguteta.

4.  Registri pidamisel ei sekkuta leppeosaliste pädevusse ega õigustesse ning ei mõjutata nende vastavaid korralduslikke volitusi.

5.  Leppeosalised püüavad kohelda kõiki sarnase tegevusega tegelejaid ühtmoodi ning luua ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega tegelevatele organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele registreerimiseks võrdsed võimalused.

II.  Registri ülesehitus

6.  Registri ülesehitus on järgmine:

a)  sätted registri kohaldamisala, registri kohaldamisalasse kuuluvate tegevuste, määratluste, stiimulite ja erandite kohta;

b)  registreerimiseks ette nähtud jaod (I lisa);

c)  registreerijatelt nõutav teave, sealhulgas finantsandmete avaldamise nõuded (II lisa);

d)  käitumisjuhend (III lisa);

e)  hoiatus- ja kaebuste mehhanismid ja käitumisjuhendi rikkumise korral kohaldatavad meetmed, sealhulgas hoiatusteadete menetlus ning kaebuste uurimise ja käsitlemise menetlus (IV lisa);

f)  registreerijate jaoks praktilist teavet sisaldavad rakendussuunised.

III.  Registri kohaldamisala

Registri kohaldamisalasse kuuluvad tegevused

7.  Registri kohaldamisalasse kuulub igasugune tegevus (millele ei ole viidatud punktides 10–12), mille eesmärgiks on otseselt või kaudselt mõjutada ELi institutsioonide poliitika kujundamist või rakendamist ja otsustamisprotsessi, olenemata tegevuse kohast ning kasutatavast suhtluskanalist või -vahendist, nagu näiteks allhanked, meedia, lepingud kutseliste vahendajatega, eksperdirühmad, platvormid, foorumid, kampaaniad ja rohujuuretasandi algatused.

Käesolevas kokkuleppes tähendab „otsene mõjutamine” mõjutamist ELi institutsioonidega vahetu kontakti või suhtluse teel või muud selliste tegevuste järel ette võetud toimingut, ning "kaudne mõjutamine” tähendab mõjutamist ELi institutsioonidele suunatud vahepealsete mõjutajate, nagu meedia, avaliku arvamuse, konverentside või seltskondlike ürituste kasutamise teel.

Nende tegevuste hulka kuuluvad eelkõige:

–  ühenduse võtmine institutsioonide liikmete ja nende assistentide, ametnike või muude töötajatega;

–  kirjade, infomaterjali või aruteludokumentide ja seisukohti selgitavate dokumentide koostamine, levitamine ja edastamine;

–  ürituste, kohtumiste, reklaamürituste, konverentside või seltskondlike ürituste korraldamine, kui kutsed on saadetud ELi institutsioonide liikmetele ja nende assistentidele, ametnikele või muudele töötajatele; ning

–  vabatahtlik panustamine ja osalemine ametlikes konsultatsioonides või kuulamistel, kus käsitletakse kavandatavaid ELi seadusandlikke või muid õigusakte ning muudel avalikel aruteludel.

8.  Registreerimist eeldatakse õiguslikust seisundist olenemata kõigilt organisatsioonidelt ja füüsilisest isikust ettevõtjatelt, kelle käimasolev või ettevalmistatav tegevus kuulub registri kohaldamisalasse.

Kõik tegevused, mis kuuluvad registri kohaldamisalasse ja mida viib lepingu alusel läbi õigus- ja ametialast nõu andev vahendaja, on nii vahendajal kui ka tema kliendil võimalik registreerida. Kõnealused vahendajad annavad teada kõikidest klientidest, kellega sellised lepingud on sõlmitud, ning esitavad II lisa punktis II.C.2.B sätestatud viisil esindustegevusest saadud tulu kliendi kohta. Nimetatud nõue ei vabasta klienti kohustusest registreerida ja lisada iseenda hinnanguliste kulude hulka vahendajalt tellitud tegevuste kulud.

Tegevused, mis ei kuulu registri kohaldamisalasse

9.  Organisatsioon kuulub registreerimisele üksnes juhul, kui ta viib läbi tegevusi, mis kuuluvad registri kohaldamisalasse ja mille tulemusena on toimunud otsene või kaudne suhtlemine ELi institutsioonidega. Organisatsioon, mis registreerimisele ei kuulu, võidakse registrist kustutada.

10.  Registri kohaldamisalasse ei kuulu tegevus, mis on seotud õigus- ja muu erialase nõustamisega, kuivõrd see tegevus hõlmab:

–  nõustamistegevust ja kontakte ametiasutustega eesmärgiga teavitada klienti paremini üldisest õiguslikust olukorrast või kliendi konkreetsest õiguslikust seisundist või nõustada klienti küsimuses, kas mõni konkreetne õiguslik või haldusmeede on kehtivas õigus- ja regulatiivraamistikus asjakohane või lubatud;

–  klientide nõustamist eesmärgiga aidata neil tagada, et nende tegevus vastaks kohaldatavale õigusele;

–  kliendi tarbeks tehtud analüüse ja uuringuid õiguslike või regulatiivsete muudatuste võimaliku mõju kohta kliendi õiguslikule olukorrale või tegevusalale;

–  kliendi esindamist lepitus- või vahendusmenetluses, mille eesmärk on vältida vaidluse jõudmist kohtusse või haldusorganile; või

–  kliendi poolt sellise põhiõiguse teostamist nagu õigus õiglasele kohtupidamisele, sealhulgas õigus kaitsele haldusmenetlustes, mille näiteks on advokaatide ja teiste seotud kutsealade esindajate tegevus.

Registri kohaldamisalasse ei kuulu mingisugune tegevus, mis on otseselt seotud äriühingu ja selle nõustajate olemisega osapooleks konkreetses kohtu- või haldusasjas või ‑menetluses kui selle tegevuse eesmärk ei ole kehtiva õigusliku raamistiku muutmine. See alapunkt kehtib kõigi Euroopa Liidu ettevõtlusvaldkondade suhtes.

Registri kohaldamisalasse kuuluvad siiski järgmised tegevused, mis on seotud õigus- ja muu erialase nõustamisega, kui nende eesmärk on mõjutada ELi institutsioone, nende liikmeid ja viimaste assistente või ELi institutsioonide ametnikke või muid töötajaid:

–  abi osutamine esindamise või vahendamise kaudu või toetusmaterjalide, sealhulgas argumentide ja sõnastuse pakkumine, ning

–  taktikaline või strateegiline nõustamine, sealhulgas selliste küsimuste tõstatamine, mille ulatus ja edastamise ajastus peaksid ELi institutsioone, nende liikmeid ja viimaste assistente või ELi institutsioonide ametnikke või muid töötajaid mõjutama.

11.  Registri kohaldamisalasse ei kuulu sotsiaalpartnerite tegevus sotsiaalse dialoogi raames (ametiühingud, tööandjate liidud jne), kui nad täidavad neile aluslepingutega antud rolli. See kehtib mutatis mutandis kõikide üksuste kohta, mis aluslepingute kohaselt on määratud täitma institutsionaalset rolli.

12.  Registri kohaldamisalasse ei kuulu tegevused, mis on vastuseks ELi institutsiooni või Euroopa Parlamendi liikme otsesele ja individuaalsele päringule, nagu ühekordsed või korrapärased päringud saamaks faktilist teavet, andmeid või ekspertarvamusi.

Erisätted

13.  Registri kohaldamisalasse ei kuulu kirikud ja usukogukonnad. Registreerimist eeldatakse siiski kirikute ja usukogukondade esindamiseks suhetes ELi institutsioonidega loodud esindustelt või juriidilistelt isikutelt, ametitelt ja võrgustikelt, samuti nende ühendustelt.

14.  Registri kohaldamisalasse ei kuulu erakonnad. Registreerimist eeldatakse siiski erakondade loodud või nende poolt toetatavatelt organisatsioonidelt, kelle tegevus kuulub registri kohaldamisalasse.

15.  Registri kohaldamisalasse ei kuulu liikmesriikide valitsusasutused, kolmandate riikide valitsused, rahvusvahelised valitsustevahelised organisatsioonid ja nende diplomaatilised esindused.

16.  Piirkondlikelt ametiasutustelt ja nende esindustelt registreerimist ei eeldata, kuid nende soovi korral on registreerimine võimalik. Registreerimist eeldatakse mis tahes ühenduselt või võrgustikult, mis on loodud eesmärgiga esindada piirkondi kollektiivselt.

17.  Registreerimist eeldatakse kõikidelt kohaliku tasandi ametiasutustelt (mida ei ole mainitud punktis 16), nagu kohalikud ja munitsipaalasutused või linnad, või nende esindused, liidud või võrgustikud.

18.  Registreerimist eeldatakse võrgustikelt, platvormidelt ja kollektiivse tegevuse muudelt vormidelt, millel ei ole õiguslikku seisundit või juriidilise isiku staatust, kuid mis de facto kujutavad endast organiseeritud mõjutamise allikat ja mille tegevus kuulub registri kohaldamisalasse. Selliste kollektiivse tegevuse vormide esindajad nimetavad esindaja, kes tegutseb nende kontaktisikuna ja vastutab läbipaistvusregistri ühissekretariaadiga suhtlemise eest.

19.  Registreerimise vajalikkuse hindamisel tuleb arvesse võtta tegevusi, mis on suunatud (otseselt või kaudselt) kõigile ELi institutsioonidele, ametitele ja organitele, nende liikmetele ja viimaste assistentidele, ametnikele ja muudele töötajatele. Selline tegevus ei hõlma tegevust, mis on suunatud liikmesriikidele ja eelkõige nende alalistele esindustele ELi juures.

20.  Euroopa võrgustikke, liite, ühendusi või platvorme kutsutakse üles koostama oma liikmetele ühised läbipaistvad suunised, kus määratakse kindlaks registriga hõlmatud tegevused. Need suunised tuleks avaldada.

IV.  Registreerijate suhtes kohaldatavad eeskirjad

p0000001.png

21.  Registreerimisel asjaomased organisatsioonid ja üksikisikud:

—  nõustuvad, et nende poolt registrisse kandmiseks antud teave avalikustatakse;

—  nõustuvad tegutsema kooskõlas III lisas toodud käitumisjuhendiga ja asjakohasel juhul esitama muu kutsealase käitumisjuhendi teksti, mis on neile siduv(4) ;

—  tagavad registrisse kandmiseks antud teabe õigsuse ning nõustuvad tegema koostööd täiendava teabe ja ajakohastamisega seotud haldustaotluste korral;

—  on päri sellega, et nendega seotud hoiatusi ja kaebusi menetletakse III lisas toodud käitumisjuhendi eeskirjade alusel;

—  nõustuvad sellega, et nende suhtes võetakse III lisas toodud käitumisjuhendi rikkumise korral ettenähtud meetmed, ning kinnitavad, et kui nad rikuvad käitumisjuhendit, võib nende suhtes kohaldada IV lisas sätestatud meetmeid;

—  võtavad teadmiseks, et leppeosalised võivad taotluse korral ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001(5) sätetele avaldada kirjavahetuse ja muud dokumendid, mis käsitlevad registreeritute tegevust.

V.  Rakendamine

22.  Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretärid vastutavad süsteemi ja selle toimimisega seotud põhiaspektide järelevalve eest ning võtavad ühisel kokkuleppel vajalikke meetmeid käesoleva lepingu rakendamiseks.

23.  Kuigi süsteemi juhitakse ühiselt, on mõlemal leppeosalisel õigus kasutada registrit sõltumatult enda kindlatel eesmärkidel.

24.  Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni teenistused hoiavad käigus süsteemi rakendamiseks ühise haldusstruktuuri nimetusega „läbipaistvusregistri ühissekretariaat”. See moodustatakse pädevate teenistuste vahel kokku lepitud korras Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni ametnikest. Läbipaistvusregistri ühissekretariaadi tegevust koordineerib Euroopa Komisjoni peasekretariaadi üksuse juhataja. Läbipaistvusregistri ühissekretariaadi ülesannete hulka kuulub käesoleva kokkuleppe piires rakendamissuuniste koostamine, et hõlbustada eeskirjade ühetaolist tõlgendamist registreerijate poolt ning registri sisu kvaliteedi jälgimine. Ühissekretariaat kasutab talle kättesaadavaid haldusvahendeid registri sisu kvaliteedikontrollide läbiviimiseks, aga lõplik vastutus esitatud teabe eest lasub registreeritud isikutel.

25.  Leppeosalised korraldavad vajalikke koolitusi ja sisemise teabevahetuse projekte, et teavitada oma liikmeid ja töötajaid registrist ning hoiatus- ja kaebemenetlustest.

26.  Leppeosalised võtavad asjakohaseid meetmeid, et anda väljapoole teavet registri kohta ja propageerida selle kasutust.

27.  Registri andmebaasist avaldatakse Europa veebisaidi läbipaistvusregistri veebilehel regulaarselt teatud hulk põhiandmeid, mis on kättesaadavad kasutajasõbraliku otsingumootori kaudu. Andmebaasi avalik infosisu on kättesaadav elektroonilisel masinloetaval kujul.

28.  Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretärid esitavad registri toimimise kohta aastaaruande vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vastavale asepresidendile. Aastaaruandes esitatakse faktilist teavet registri, selle sisu ja arengu kohta ning aruanne avaldatakse igal aastal eelneva kalendriaasta kohta.

VI.  Nõuetele vastavate registreerijate suhtes kohaldatavad meetmed

29.  Sissepääsulube Euroopa Parlamendi hoonetesse väljastatakse üksikisikutele, kes esindavad registri kohaldamisalasse kuuluvaid organisatsioone või töötavad nende organisatsioonide heaks, ainult tingimusel et need organisatsioonid või üksikisikud on registreeritud. Registreerimisega ei kaasne siiski automaatselt õigus sellist sissepääsuluba saada. Euroopa Parlamendi hoonetesse sisenemist võimaldavate pikaajaliste sissepääsulubade väljastamine ja kontroll toimub endiselt parlamendi sisemenetluse kohaselt institutsiooni enda vastutusel.

p0000002.png

30.  Leppeosalised pakuvad oma haldusorgani tasandil stiimuleid, et edendada registreerimist käesoleva kokkuleppe raames.

Euroopa Parlamendi poolt registreerijatele pakutavate stiimulite hulka võivad kuuluda:

—  veelgi lihtsam juurdepääs Euroopa Parlamendi hoonetele, parlamendiliikmetele ja nende assistentidele, selle ametnikele ja muudele töötajatele;

—  luba korraldada parlamendi hoonetes üritusi või olla nende kaasvõõrustaja;

—  teabe lihtsam edastamine, mis hõlmab ka konkreetseid meililiste;

—  osalemine sõnavõtjatena parlamendikomisjonide kuulamistel;

—  Euroopa Parlamendi tegutsemine patroonina.

Euroopa Komisjoni poolt registreerijatele pakutavate stiimulite hulka võivad kuuluda:

—  meetmed seoses registreeritutele teabe edastamisega avalike konsultatsioonide algatamisel;

—  eksperdirühmade ja muude nõuandvate organitega seotud meetmed;

—  konkreetsed meililistid;

—  Euroopa Komisjoni tegutsemine patroonina.

Leppeosalised annavad registreerijatele teada konkreetsetest registreerijatele pakutavatest stiimulitest.

VII.  Käitumisjuhendi rikkumise korral kohaldatavad meetmed

31.  Igaüks võib esitada hoiatusteateid ja kaebusi III lisas toodud käitumisjuhendi võimaliku rikkumise kohta, kasutades registri veebisaidil esitatud standardset kontaktvormi. Hoiatusteateid ja kaebusi käsitletakse IV lisas sätestatud menetluste kohaselt.

32.  Hoiatusmehhanism täiendab kvaliteedikontrolle, mida teeb läbipaistvusregistri ühissekretariaat vastavalt punktile 24. Igaüks võib anda hoiatusteate seoses faktiliste vigadega registreeritute esitatud andmetes. Hoiatusteate võib esitada ka selle kohta, kui registreeritud on organisatsioon või üksikisik, kes ei kuulu registreerimisele.

33.  Igaüks võib esitada ametliku kaebuse, kui on tekkinud kahtlus, et registreeritu on rikkunud käitumisjuhendit, välja arvatud faktilised vead. Kaebusi käitumisjuhendi väidetava rikkumise kohta põhjendatakse konkreetsete faktidega.

Läbipaistvusregistri ühissekretariaat uurib väidetavat rikkumist, järgides nõuetekohaselt proportsionaalsuse ja hea halduse põhimõtet. Kui registreeritud või nende esindajad rikuvad tahtlikult käitumisjuhendit, toob see kaasa IV lisas sätestatud meetmete kohaldamise.

34.  Kui läbipaistvusregistri ühissekretariaat on punktides 31–33 viidatud menetluste käigus täheldanud korduvat koostööst keeldumist, korduvat sobimatut käitumist või käitumisjuhendi tõsist rikkumist, kustutatakse asjaomase registreeritud isiku registrikanne kas üheks või kaheks aastaks ning sellise meetme kohta tehakse registrisse avalik märge, nagu on sätestatud IV lisas.

VIII.  Teiste institutsioonide ja organite kaasamine

35.  Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kutsutakse registriga ühinema. Teisi ELi institutsioone, organeid ja ameteid ergutatakse kasutama selle kokkuleppega loodud raamistikku võrdlusvahendina oma suhtluses organisatsioonide ja füüsilisest isikust ettevõtjatega, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega.

IX.  Lõppsätted

36.  Käesolev kokkulepe asendab Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 23. juuni 2011. aasta kokkuleppe, mille sätteid ei kohaldata enam alates käesoleva kokkuleppe kohaldamise alguskuupäevast.

37.  Register vaadatakse läbi 2017. aastal.

38.  Käesolev kokkulepe jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Kokkulepet kohaldatakse alates …(6) või 1. jaanuarist 2015, sõltuvalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

Käesoleva kokkuleppe kohaldamise alguskuupäeval juba registreeritud üksused muudavad oma registreeringut kokkuleppest tulenevate uute nõuete täitmiseks kolme kuu jooksul pärast nimetatud kuupäeva.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Euroopa Komisjoni nimel

president asepresident

(1) ELT L 191, 22.7.2011, lk 29.
(2) ELT C 271 E, 12.11.2009, lk 48.
(3) ELT C 377 E, 7.12.2012, lk 176.
(4) Kutsealase käitumisjuhendiga, mis on registreerijale siduv, võib kehtestada käitumisjuhendi III lisas toodud nõuetest rangemaid kohustusi.
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).
(6) Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 3 kuud pärast käesoleva kokkuleppe jõustumise kuupäeva.


I lisa

Läbipaistvusregister

Organisatsioonid ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega

Jaod

Kirjeldus/märkused

I.  Konsultatsioonifirmad/õigusbürood/füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Alajagu

Konsultatsioonifirmad

Ettevõtjad, kes tegutsevad klientide nimel sellistes valdkondades nagu õiguslik nõustamine ja esindamine, lobitöö, huvide esindamine, avalikud suhted ja suhted riigiasutustega.

Alajagu

Õigusbürood

Õigusbürood, mis tegutsevad klientide nimel sellistes valdkondades nagu õiguslik nõustamine ja esindamine, lobitöö, huvide esindamine, avalikud suhted ja suhted riigiasutustega.

Alajagu

Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid või juristid, kes tegutsevad klientide nimel sellistes valdkondades nagu õiguslik nõustamine ja esindamine, lobitöö, huvide esindamine, avalikud suhted ja suhted riigiasutustega. See alajagu on selliste üksuste registreerimiseks, kuhu kulub ainult üks isik.

II.  Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Alajagu

Äriühingud ja kontsernid

Äriühingud või kontsernid (juriidilise isiku staatusega või ilma) asutusesiseste üksustega, kes tegutsevad oma huvides sellistes valdkondades nagu õiguslik nõustamine ja esindamine, lobitöö, huvide esindamine, avalikud suhted ja suhted riigiasutustega.

Alajagu

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

Organisatsioonid (tulunduslikud või mittetulunduslikud), mis esindavad tulundusühinguid või segakontserne ja -platvorme.

Alajagu

Ametiühingud ja kutseliidud

Töötajate, tööandjate, ameti- või kutsealade huvirühmade esindajad

Alajagu

Muud organisatsioonid, sealhulgas

–  ürituste korraldamisega tegelevad (tulunduslikud või mittetulunduslikud) üksused;

–  huvidega seotud meedia või teadusuuringutest lähtuvad üksused, mis on seotud tulunduslike erahuvidega;

–  ad hoc kooslused ja ajutised struktuurid (kasumit taotleva liikmesusega).

III.  Valitsusvälised organisatsioonid

Alajagu

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid, võrgustikud, ad hoc kooslused, ajutised struktuurid ja muud sellised organisatsioonid.

Mittetulundusorganisatsioonid (juriidilise isiku staatusega või ilma), kes ei sõltu riigiasutustest või äriühingutest. Sealhulgas sihtasutused, heategevusorganisatsioonid jms.

Iga selline üksus, mis hõlmab tulunduslikke elemente, peab end registreerima II jaos.

IV.  Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused

Alajagu

Mõttekojad ja teadusasutused

Spetsialiseerunud mõttekojad ja teadusasutused, kes käsitlevad Euroopa Liidu tegevus- ja poliitikavaldkondi.

Alajagu

Akadeemilised asutused

Asutused, mille põhieesmärk on hariduse andmine, kuid mis käsitlevad Euroopa Liidu tegevus- ja poliitikavaldkondi.

V.  Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid

Alajagu

Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid

Juriidilised isikud, bürood, võrgustikud või ühendused, kelle ülesanne on oma liikmeid esindada.

VI.  Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Alajagu

Piirkondlikud struktuurid

Piirkondadelt endilt ja nende esindustelt registreerimist ei eeldata, kuid nende soovi korral on registreerimine võimalik. Registreerimist eeldatakse ühendustelt või võrgustikelt, mis on loodud eesmärgiga esindada piirkondi kollektiivselt.

Alajagu

Muud kohaliku tasandi ametiasutused

Registreerimist eeldatakse kõikidelt teistelt kohaliku tasandi ametiasutustelt, nagu linnad, kohalikud ja munitsipaalasutused või nende esindused, ning riigi tasandi ühendustelt või võrgustikelt.

Alajagu

Riikidevahelised piirkondlike või muude kohaliku tasandi ametiasutuste ühendused ja võrgustikud

Alajagu

Muud seaduse alusel loodud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused, mille eesmärk on tegutseda avalikes huvides.

Muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad organisatsioonid.


II lisa

Registreerijate esitatav teave

I.  ÜLD- JA PÕHITEAVE

a)  organisatsiooni nimi, peakorteri aadress ning olemasolu korral aadress Brüsselis, Luxembourgis või Strasbourgis, telefoninumber, e-posti aadress, veebisait;

b)  isiku nimi, kes seaduslikult vastutab organisatsiooni eest, ja organisatsiooni direktori või juhtiva osaniku nimi või asjakohasel juhul registri kohaldamisalasse kuuluva tegevusega seotud peamine kontaktpunkt (st ELi asjade juht); nende isikute nimed, kellel on Euroopa Parlamendi hoonetesse sissepääsuluba(1) ;

c)  registri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute (liikmed, töötajad jne) arv, ja Euroopa Parlamendi hoonetesse sissepääsuluba omavate isikute arv ning igal isikul sellisteks tegevusteks kuluv aeg protsentuaalselt täistööajast: 25%, 50%, 75% või 100 %;

d)  eesmärgid/valdkond – huvivaldkonnad – tegevused – riigid, kus tegutsetakse – osalus võrgustikes – registri kohaldamisalasse kuuluv üldteave;

e)  liikmesus ja vajaduse korral liikmete arv (üksikisikud ja organisatsioonid).

II.  ASJAOMANE TEAVE

A.  REGISTRI KOHALDAMISALASSE KUULUVAD TEGEVUSED

Peamiste seadusandlike ettepanekute või poliitikavaldkondade kohta, millele registreerija registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus on suunatud, esitatakse konkreetsed üksikasjad. Osutada võib ka muule konkreetsele tegevusele, näiteks üritustele või väljaannetele.

B.  SEOSED ELi INSTITUTSIOONIDEGA

a)  liikmesus kõrgetasemelistes töörühmades, nõuandekomiteedes, eksperdirühmades, muudes ELi toetatavates struktuurides ja platvormides jne;

b)  liikmesus või osalemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidevahelistes töörühmades või majandusfoorumites jne.

C.  REGISTRI KOHALDAMISALASSE KUULUVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD FINANTSTEAVE

1.  Kõik registreerijad esitavad:

a)  registriga hõlmatud tegevuste aastase kulu hinnangu. Finantsnäitajad hõlmavad kogu tegevusaastat, tuginedes viimasele lõpetatud finantsaastale alates registreerimise kuupäevast või registrikande üksikasjade iga-aastase ajakohastamise kuupäevast;

b)  nende rahaliste vahendite suuruse ja allika, mis on saadud ELi institutsioonidelt registreerimisele või registrikande üksikasjade iga-aastasele ajakohastamisele eelnenud eelarveaastal. See teave peab vastama Euroopa finantsläbipaistvuse süsteemis esitatud teabele(2) .

2.  Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid (I lisa I jagu) esitavad lisaks:

a)  andmed käibe kohta seoses registri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega järgmise tabeli alusel:

Esindustegevuse aastakäive eurodes

0 – 99 999

100 000– 499 999

500 000 – 1 000 000

> 1 000 000

b)  nimekirja kõigist klientidest, kelle nimel tegutsetakse registri kohaldamisalasse kuuluvates valdkondades. Esindustegevuse eest klientidelt saadud tulu esitatakse järgmise tabeli alusel:

Esindustegevuse suurusvahemik kliendi kohta aastas eurodes

0 – 9 999

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

c)  ka klientidelt eeldatakse registreerimist. Konsultatsioonifirmade / õigusbüroode / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultantide poolt finantsandmete esitamine oma klientide kohta (nimekiri ja tabel) ei vabasta neid kliente nende kohustusest lisada lepingulised tegevused oma deklaratsiooni, et vältida nende esitatud kulutuste alahindamist.

3.  Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud (I lisa II jagu) esitavad lisaks:

andmed käibe kohta seoses registri kohaldamisalasse kuuluvate tegevusega, sealhulgas summad, mis on väiksemad kui 10 000 eurot.

4.  Valitsusvälised organisatsioonid, mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused – kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid – kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne (I lisa III–VI jagu) esitavad lisaks:

a)  organisatsiooni kogueelarve;

b)  põhiliste rahaliste vahendite ja rahastamisallikate jaotuse.

(1) Registreerijad võivad registreerimismenetluse lõpus taotleda sissepääsuluba Euroopa Parlamendi hoonetesse. Nende üksikisikute nimed, kellele antakse sissepääsuload, kantakse registrisse. Registreerimisega ei kaasne automaatselt õigust sellist sissepääsuluba saada.
(2) http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm


III lisa

Käitumisjuhend

Leppeosalised on seisukohal, et kõik registreeritud või registreerimata huvigruppide esindajad, kes tegutsevad nendega koostoimes kas ühekordselt või sagedamini, peaksid käituma käesoleva käitumisjuhendi kohaselt.

Suhetes ELi institutsioonide ning parlamendiliikmete, ametnike ja muude töötajatega kohustuvad huvigruppide esindajad:

a)  teatama alati oma nime ja asjakohasel juhul registreerimisnumbri ning üksuse või üksused, kelle heaks nad töötavad või keda esindavad; teatama huvidest, eesmärkidest või edendatavatest eesmärkidest ja asjakohasel juhul esitama nende klientide või liikmete andmed, keda nad esindavad;

b)  mitte hankima ega üritada hankida teavet või otsuseid ebaausal teel või lubamatu surveavalduse või sobimatu käitumisega;

c)  mitte viitama kolmandate isikutega suheldes ametlikule suhtele Euroopa Liidu või selle institutsioonidega ega omistama oma registreerimisele vale tähendust eesmärgiga eksitada kolmandaid isikuid või Euroopa Liidu ametnikke või teisi töötajaid ega kasutama selgesõnalise loata ELi institutsioonide logosid;

d)  tagama, et teave, mida nad esitavad registreerimisel ja seejärel registriga hõlmatud tegevuste raames, on neile teadaolevalt täielik, ajakohastatud ja ei ole eksitav; nõustuma, et kogu esitatav teave vaadatakse läbi, ning soostuma tegema koostööd täiendava teabe ja ajakohastamisega seotud haldustaotluste korral;

e)  mitte müüma kolmandatele isikutele ELi institutsioonidelt saadud dokumentide koopiaid;

f)  üldiselt austama kõiki Euroopa institutsioonide kehtestatud eeskirju, juhendeid ja häid juhtimistavasid ning mitte takistama nende rakendamist ja kohaldamist;

g)  mitte õhutama Euroopa Liidu institutsioonide liikmeid, ametnikke või teisi töötajaid, või nende liikmete assistente või praktikante rikkuma nende suhtes kohaldatavaid käitumiseeskirju ja -norme;

h)  palgates endisi Euroopa Liidu ametnikke või teisi töötajaid või ELi institutsioonide liikmete assistente või praktikante, austama nende kohustust järgida nende suhtes kohaldatavaid eeskirju ja konfidentsiaalsusnõudeid;

i)  saama eelnevalt nõusoleku Euroopa Parlamendi liikmelt või liikmetelt, kui sõlmitakse lepinguline või töösuhe isikuga, kes kuulub parlamendiliikme abipersonali koosseisu;

j)  järgima kõiki reegleid, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni endiste liikmete õiguste ja kohustuste kohta;

k)  teavitama neid, keda nad esindavad, oma kohustustest ELi institutsioonide ees.

Üksikisikud, kes on Euroopa Parlamendi juures registreeritud eesmärgiga, et neile saaks väljastada Euroopa Parlamendi hoonetesse isikliku sissepääsuloa, mida ei saa edasi anda, on kohustatud:

l)  tagama, et nad kannavad Euroopa Parlamendi hoonetes sissepääsuluba kogu aeg nähtaval;

m)  täpselt järgima Euroopa Parlamendi kodukorra asjakohaseid artikleid;

n)  aktsepteerima, et mis tahes otsus Euroopa Parlamendi sissepääsuloa saamise taotluse kohta kuulub Euroopa Parlamendi ainupädevusse ning et registreerimisega ei kaasne automaatselt õigust sellist sissepääsuluba saada.


IV lisa

Hoiatusteadete menetlus ning kaebuste uurimise ja käsitlemise menetlus

I.  HOIATUSTEATED

Igaüks võib esitada läbipaistvusregistri ühissekretariaadile hoiatusteate registris sisalduva teabe kohta ja selle kohta, et registreeritud on üksikisik või organisatsioon, mis ei kuulu registreerimisele, täites registri veebisaidil esitatud standardse kontaktvormi.

Registris sisalduva teabe kohta hoiatusteadete esitamise korral käsitatakse neid väidetena käitumisjuhendi III lisa punkti d(1) rikkumise kohta. Asjaomasel registreeritul palutakse teavet ajakohastada või selgitada läbipaistvusregistri ühissekretariaadile, miks teave ei vaja ajakohastamist. Kui asjaomane registreeritu ei tee koostööd, võib kohaldada allpool toodud meetmete tabelis kirjeldatud meetmeid (read 2–4).

II.  KAEBUSED

1. etapp: kaebuse esitamine

1.  Igaüks võib esitada kaebuse läbipaistvusregistri ühissekretariaadile, täites registri veebisaidil esitatud standardvormi. Kõnealune vorm hõlmab järgmist teavet:

a)  registreeritu, kelle kohta kaebus esitatakse;

b)  kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed;

c)  käitumisjuhendi väidetava rikkumise üksikasjad, sealhulgas võimalikud dokumendid või muud materjalid, mis põhjendavad kaebust, teave selle kohta, kas kaebuse esitajale on tekitatud kahju ning kas on alust kahtlustada käitumisjuhendi tahtlikku rikkumist.

Anonüümseid kaebusi ei vaadata läbi.

2.  Kaebuses tuuakse ära käitumisjuhendi sätted, mida kaebuse esitaja väitel on rikutud. Kui läbipaistvusregistri ühissekretariaat on kohe alguses teinud kindlaks, et kaebuse aluseks olev rikkumine ei olnud tahtlik, võib ühissekretariaat liigitada kaebuse ümber „hoiatusteateks”.

3.  Käitumisjuhendit kohaldatakse eranditult huvirühmade esindajate ja ELi institutsioonide vahelistele suhetele ning seda ei tohi kasutada kolmandate isikute või registreeritute vaheliste suhete reguleerimiseks.

2. etapp: vastuvõetavus

4.  Kaebuse saamise korral teeb läbipaistvusregistri ühissekretariaat järgmist:

a)  esitab viie tööpäeva jooksul kaebuse esitajale kinnituse kaebuse kättesaamise kohta;

b)  kontrollib, kas kaebus kuulub registri kohaldamisalasse, nagu on kirjeldatud III lisas kehtestatud käitumisjuhendis ja eespool esitatud 1. etapis;

c)  kontrollib kaebuse põhjendamiseks esitatud tõendeid, olgu need dokumentide, muude materjalide või isiklike avalduste kujul; põhimõtteliselt peab mis tahes tõendusmaterjal olema saadud asjaomaselt registreeritult, kolmanda isiku poolt väljastatud dokumendist või avalikult kättesaadavatest allikatest. Üksnes kaebuse esitaja poolseid väärtushinnanguid tõendiks ei peeta;

d)  otsustab punktides b ja c nimetatud analüüside alusel kaebuse vastuvõetavuse üle.

5.  Kui kaebust ei peeta vastuvõetavaks, teavitab läbipaistvusregistri ühissekretariaat sellest kaebuse esitajat kirjalikult, tuues ära otsuse põhjendused.

6.   Kui kaebust peetakse vastuvõetavaks, teavitab läbipaistvusregistri ühissekretariaat otsusest ja allpool kirjeldatud järgitavast menetlusest nii kaebuse esitajat kui ka asjaomast registreeritut.

3. etapp: vastuvõetava kaebuse menetlemine – kontrollimine ja esialgsed meetmed

7.  Läbipaistvusregistri ühissekretariaat teavitab asjaomast registreeritut kaebuse sisust ja reegli(te)st, mida on väidetavalt rikutud, ning samal ajal palutakse tal esitada 20 tööpäeva jooksul oma seisukoht vastuseks kaebusele. Seisukoha toetuseks võib registreeritu esitada samaks tähtajaks ka kutseala esindusorganisatsiooni memorandumi, eelkõige reguleeritud kutsealade või organisatsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse kutsealast käitumisjuhendit.

8.  Kui punktis 7 osutatud tähtajast kinni ei peeta, kaasneb asjaomase registreeritu registris oleku ajutine peatamine kuni koostöö taastamiseni.

9.  Läbipaistvusregistri ühissekretariaat kontrollib kogu teavet, mida uurimismenetluse käigus kogutakse, ning võib otsustada kuulata ära asjaomase registreeritu või kaebuse esitaja või mõlemad.

10.  Kui esitatud materjali kontrollimine näitab, et kaebus ei ole põhjendatud, teavitab läbipaistvusregistri ühissekretariaat sellest otsusest nii asjaomast registreeritut kui kaebuse esitajat ja esitab otsuse põhjused.

11.  Kui kaebus on põhjendatud, peatatakse ajutiselt registreeritu registris olek, kuni probleemiga tegeletakse ja meetmeid võetakse (vt allpool esitatud 4. etappi) ning tema suhtes võib kohaldada täiendavaid meetmeid, sealhulgas registrist kustutamine ja vajaduse korral Euroopa Parlamendi sissepääsuloa äravõtmine vastavalt selle institutsiooni sisekorrale (vt allpool esitatud 5. etappi ja meetmete tabeli ridu 2–4), eelkõige koostööst keeldumise korral.

4. etapp: vastuvõetava kaebuse menetlemine – lahendus

12.  Kui kaebus on põhjendatud ja probleemsed küsimused tuvastatud, võtab läbipaistvusregistri ühissekretariaat koostöös asjaomase registreerituga kõik vajalikud meetmed probleemiga tegelemiseks ja selle lahendamiseks.

13.  Kui asjaomane registreeritu teeb koostööd, nähakse üksikjuhtumi põhiselt probleemi lahendamiseks ette mõistlik aeg.

14.  Kui on tuvastatud probleemi võimalik lahendus ja asjaomane registreeritu teeb koostööd niisuguse lahenduse elluviimiseks, aktiveeritakse registreeritu registrikanne taas ja kaebus suletakse. Läbipaistvusregistri ühissekretariaat teavitab sellest otsusest nii asjaomast registreeritut kui ka kaebuse esitajat ja esitab otsuse põhjused.

15.  Kui on tuvastatud probleemi võimalik lahendus ja asjaomane registreeritu ei tee koostööd niisuguse lahenduse elluviimiseks, registreeritu registrikanne kustutatakse (vt allpool esitatud meetmete tabeli ridu 2 ja 3). Läbipaistvusregistri ühissekretariaat teavitab sellest otsusest nii asjaomast registreeritut kui ka kaebuse esitajat ja esitab otsuse põhjused.

16.  Kui probleemi võimalikuks lahenduseks on vajalik kolmanda isiku, sealhulgas liikmesriigi ametiasutuse otsus, lükatakse läbipaistvusregistri ühissekretariaadi lõpliku otsuse vastuvõtmine edasi, kuni kolmanda isiku otsus on vastu võetud.

17.  Kui registreeritu ei tee koostööd 40 tööpäeva jooksul pärast vastavalt punktile 7 kaebusest teavitamist, kohaldatakse rikkumismeetmeid (vt allpool esitatud 5. etapi punkte 19–22 ja meetmete tabeli ridu 2–4).

5. etapp: vastuvõetava kaebuse menetlemine – käitumisjuhendi rikkumise korral kohaldatavad meetmed

18.  Kui asjaomase registreeritu teeb parandused koheselt, esitab läbipaistvusregistri ühissekretariaat nii kaebuse esitajatele kui ka asjaomasele registreeritule kirjaliku asjaolude ja nende paranduste kinnituse (vt allpool esitatud meetmete tabeli rida 1).

19.  Kui asjaomane registreeritu ei ole võtnud meetmeid punktis 17 kehtestatud 40-päevase tähtaja jooksul, kaasneb sellega registrikande kustutamine (vt allpool esitatud meetmete tabeli rida 2) ja registreeringuga seotud kõikide stiimulite tühistamine.

20.  Sobimatu käitumise tuvastamise korral kustutakse registreeritu registrikanne (vt allpool esitatud meetmete tabeli rida 3) ja ta kaotab registreeringuga seotud mis tahes stiimulid.

21.  Punktides 19 ja 20 kirjeldatud juhtudel võib asjaomane registreeritu end uuesti registreerida, kui registrikande kustutamise põhjuseks olnud asjaolud on kõrvaldatud.

22.  Kui koostöö tegemisest keeldumist või sobimatut käitumist peetakse korduvaks ja tahtlikuks või kui on tuvastatud tõsine rikkumine (vt allpool esitatud meetmete tabeli rida 4), võtab läbipaistvusregistri ühissekretariaat vastu otsuse keelata uuesti registreerimine üheks või kaheks aastaks (sõltuvalt juhtumi tõsidusest).

23.  Läbipaistvusregistri ühissekretariaat teavitab asjaomast registreeritut ja kaebuse esitajat mis tahes punktide 18–22 või allpool esitatud meetmete tabeli ridade 1–4 alusel vastuvõetud meetmetest.

24.  Kui läbipaistvusregistri ühissekretariaadi vastuvõetud meetmega kaasneb registrikande pikaajaline kustutamine (vt allpool esitatud meetmete tabeli rida 4), võib asjaomane registreeritu 20 tööpäeva jooksul pärast meetmest teavitamist esitada Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretäridele põhjendatud taotluse niisuguse meetme uuesti läbivaatamiseks.

25.  20-päevase tähtaja möödudes või pärast seda, kui peasekretärid on võtnud vastu lõpliku otsuse, teavitatakse sellest Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vastavaid asepresidente ning meetme kohta tehakse registris avalik märge.

26.  Kui teatava tähtajaga kehtestatud uuesti registreerimise keeld hõlmab huvirühma esindajana Euroopa Parlamendi hoonetesse sissepääsuloa taotlemise võimaluse äravõtmist, esitab Euroopa Parlamendi peasekretär ettepaneku kvestorite kogule, kellel palutakse anda luba võtta nimetatud tähtajaks ära asjaomase isiku või asjaomaste isikute vastav sissepääsuluba või -load.

27.  Läbipaistvusregistri ühissekretariaat järgib oma käesoleva lisa alusel kohaldatavaid meetmeid käsitlevates otsustes nõuetekohaselt proportsionaalsuse ja hea halduse põhimõtteid. Läbipaistvusregistri ühissekretariaadi tegevust koordineerib Euroopa Komisjoni peasekretariaadi üksuse juhataja ning see allub Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretäridele, keda hoitakse asjadega nõuetekohaselt kursis.

Käitumisjuhendi rikkumise korral kohaldatavate meetmete tabel

Rikkumise liik (numbrid osutavad eespool mainitud punktidele)

Meede

Meetme avaldamine registris

Ametlik otsus võtta ära sissepääsuluba Euroopa Parlamendi hoonetesse

1

Rikkumine, kohe parandatud (18)

Kirjalik teade, milles kinnitatakse asjaolusid ja nende parandamist.

Ei

Ei

2

Läbipaistvusregistri ühissekretariaadiga koostöö tegemisest keeldumine (19 ja 21)

Registrikande kustutamine, Euroopa Parlamendi hoonetesse sissepääsuloa tühistamine ja muude stiimulite kaotus.

Ei

Ei

3

Sobimatu käitumine (20 ja 21)

Registrikande kustutamine, Euroopa Parlamendi hoonetesse sissepääsuloa tühistamine ja muude stiimulite kaotus.

Ei

Ei

4

Korduv ja tahtlik koostöö tegemisest keeldumine või korduv sobimatu käitumine (22) ja/või tõsine rikkumine

a)  registrikande kustutamine üheks aastaks ja Euroopa Parlamendi sissepääsuloa ametlik äravõtmine (akrediteeritud huvirühma esindajana);

b)  registrikande kustutamine kaheks aastaks ja Euroopa Parlamendi sissepääsuloa ametlik äravõtmine (akrediteeritud huvirühma esindajana).

Jah, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretäride otsuse alusel

Jah, kvestorite kogu otsuse alusel

(1) Punktis d nõutakse huvigruppide esindajatelt, et nad suhetes ELi institutsioonide ning nende liikmete, ametnike ja teiste töötajatega tagaksid, et teave, mida nad esitavad registreerimisel ja seejärel registri kohaldamisalasse kuuluvate tegevuste raames, on neile teadaolevalt täielik, ajakohastatud ja ei ole eksitav ning aktsepteeriksid, et kogu esitatav teave vaadatakse läbi, ning nõustuksid tegema koostööd täiendava teabe ja ajakohastamisega seotud haldustaotluste korral.

Viimane päevakajastamine: 5. september 2018Õigusalane teave