Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0140(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0162/2014

Indgivne tekster :

A7-0162/2014

Forhandlinger :

PV 14/04/2014 - 19
CRE 14/04/2014 - 19

Afstemninger :

PV 15/04/2014 - 17.2
CRE 15/04/2014 - 17.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0380

Vedtagne tekster
PDF 1451kWORD 1092k
Tirsdag den 15. april 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Fødevare- og foderstoflovgivningen og regler for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler ***I
P7_TA(2014)0380A7-0162/2014
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler og om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, (EF) nr. 1/2005, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 834/2007, (EF) nr. 1099/2009, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012 og (EU) nr. […]/2013 samt direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF, 2008/120/EF og 2009/128/EF (forordningen om offentlig kontrol) (COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0265),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 43, stk. 2, artikel 114 og artikel 168, stk. 4, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0123/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det luxembourgske Deputeretkammer, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. oktober 2013(1) ,

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 29. november 2013(2) ,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0162/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 67 af 6.3.2014, s. 166.
(2) EUT C 114 af 15.4.2014, s. 96.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed , planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler og om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, (EF) nr. 1/2005, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 834/2007, (EF) nr. 1099/2009, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012 og (EU) nr. …./2013 (1) samt direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF, 2008/120/EF og 2009/128/EF (forordningen om offentlig kontrol) [Ændring 1]
(EØS-relevant tekst)
P7_TC1-COD(2013)0140

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, artikel 114 og artikel 168, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2) ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3) ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(4) , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Ifølge traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("traktaten") skal der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter. Virkeliggørelsen af dette mål bør bl.a. forfølges gennem foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet, der direkte har til formål at beskytte folkesundheden.

(2)  Ligeledes ifølge traktaten bidrager Unionen til at nå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved de foranstaltninger, som den vedtager som led i gennemførelsen af det indre marked.

(3)  EU-lovgivningen indeholder et sæt harmoniserede regler for at sikre, at fødevarer og foderstoffer er sikre og sunde, og at aktiviteter, der kan have indvirkning på sikkerheden i fødevarekæden eller på beskyttelsen af forbrugernes interesser i forbindelse med fødevarer og fødevareinformation, gennemføres i overensstemmelse med specifikke krav. EU-regler findes også for at sikre et højt niveau af sundhed for mennesker, og dyr og planter og af dyrevelfærd i hele fødevarekæden og på alle de aktivitetsområder, hvor et hovedmål er at bekæmpe en eventuel spredning af dyresygdomme, der i nogle tilfælde kan overføres til mennesker, eller af skadegørere på planter eller planteprodukter, og for at beskytte miljøet mod de risici, som kan opstå i forbindelse med genmodificerede organismer (GMO’er) og plantebeskyttelsesmidler. EU-regler garanterer også identiteten og kvaliteten af planteformeringsmateriale. En korrekt anvendelse af disse regler, i det følgende kollektivt benævnt "EU-lovgivning for fødevarekæden", bidrager til et velfungerende indre marked. [Ændring 2]

(4)  De grundlæggende EU-regler vedrørende fødevare- og foderstoflovgivning findes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002(5) . Ud over disse regler dækker mere specifik fødevare- og foderstoflovgivning forskellige områder som f.eks. foderstoffer, herunder foderlægemidler, fødevare- og foderhygiejne, zoonoser, animalske biprodukter, restkoncentrationer af veterinærlægemidler, forurenende stoffer, bekæmpelse og udryddelse af dyresygdomme med sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker, mærkning af fødevarer og foderstoffer, plantebeskyttelsesmidler, tilsætningsstoffer til fødevarer og foder, vitaminer, mineralsalte, sporstoffer og andre tilsætningsstoffer, materialer bestemt til at komme i berøring med fødevarer, krav til kvalitet og sammensætning, drikkevand, ionisering, nye fødevarer og GMO’er.

(5)  EU-lovgivningen for dyresundhed har til formål at sikre høje standarder for menneskers og dyrs sundhed i Unionen og en rationel udvikling af landbrugssektoren og akvakultursektoren samt at øge produktiviteten. Denne lovgivning er nødvendig for at bidrage til gennemførelsen af det indre marked for dyr og animalske produkter og for at undgå spredning af smitsomme sygdomme af betydning for Unionen. Den dækker områder som f.eks. handel inden for Unionen, indførsel til Unionen, sygdomsudryddelse, veterinærkontrol og anmeldelse af sygdomme og bidrager ligeledes til fødevare- og foderstofsikkerhed.

(6)  Traktatens artikel 13 anerkender, at dyr er følende væsener. EU-lovgivningen for dyrevelfærd stiller krav om, at dyreejere, personer, der holder dyr, og kompetente myndigheder overholder dyrevelfærdskravene, sikrer dem en human behandling og undgår, at de påføres unødig smerte og lidelse. Sådanne regler bygger på videnskabelig dokumentation og kan indirekte forbedre kvaliteten af og sikkerheden ved fødevarer og foder.

(7)  EU-lovgivningen for plantesundhed regulerer indslæbning, etablering og spredning af planteskadegørere, der ikke findes eller ikke er udbredt i Unionen. Målet med den er at beskytte EU-afgrøder og offentlige og private grønne områder og skove, samtidig med at Unionens biodiversitet og miljø sikres, og kvaliteten og sikkerheden af fødevarer og foder, der fremstilles af planter, garanteres.

(8)  EU-lovgivningen for planteformeringsmateriale regulerer produktionen med henblik på markedsføring og markedsføring af planteformeringsmateriale af landbrugsplantearter, grøntsagsarter, forstlige arter, frugt- og prydplantearter samt vinstokke. Målet med disse regler er at sikre identiteten, sundheden og kvaliteten af planteformeringsmateriale for brugerne og produktiviteten, diversiteten, sundheden og kvaliteten i fødevarekæden samt bidrage til beskyttelsen af biodiversiteten og miljøet. [Ændring 3]

(9)  EU-lovgivningen for økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter skaber grundlag for bæredygtig udvikling af økologisk produktion og tager sigte på at bidrage til beskyttelsen af naturressourcer, biodiversitet, dyrevelfærd og udvikling af landdistrikter.

(10)  EU-lovgivningen for landbrugskvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer identificerer produkter og fødevarer, som opdrættes og fremstilles efter præcise specifikationer, samtidig med at den fremmer diversitet i landbrugsproduktionen, beskytter produktnavne og orienterer forbrugerne om landbrugsprodukters og fødevarers særlige karakter.

(11)  EU-lovgivningen for fødevarekæden bygger på det princip, at operatører i de virksomheder, som er under deres ledelse, er ansvarlige for at sikre, at de krav, der er fastlagt i EU-lovgivningen for fødevarekæden, og som er relevante for deres aktiviteter, er opfyldt i alle produktions-, forarbejdning- og distributionsled.

(12)  Ansvaret for at håndhæve EU-lovgivningen for fødevarekæden ligger hos medlemsstaterne, hvis kompetente myndigheder gennem tilrettelæggelse af offentlig kontrol overvåger og verificerer, at relevante EU-krav reelt opfyldes og håndhæves.

(13)  I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004(6) er der fastlagt én lovramme for tilrettelæggelsen af offentlig kontrol. Denne lovramme har markant øget effektiviteten af den offentlige kontrol og håndhævelsen af EU-lovgivningen for fødevarekæden samt hævet niveauet af beskyttelse mod risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden i Unionen og niveauet af beskyttelse af miljøet mod de risici, der kan opstå i forbindelse med GMO’er og plantebeskyttelsesmidler. Den har også tilvejebragt en konsolideret lovramme til støtte for en integreret tilgang til gennemførelsen af offentlig kontrol i fødevarekæden.

(14)  Der findes en række bestemmelser i EU-lovgivningen for fødevarekæden, hvis håndhævelse ikke eller kun delvis er reguleret ved forordning (EF) nr. 882/2004. Navnlig blev særlige regler for offentlig kontrol bibeholdt i EU-lovgivningen for planteformeringsmateriale og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (7) . Plantesundhed falder også i vidt omfang uden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 882/2004, idet der er fastsat visse regler for offentlig kontrol i Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (8) . [Ændring 4]

(15)  Rådets direktiv 96/23/EF(9) indeholder også et meget detaljeret regelsæt, som bl.a. fastlægger mindstehyppigheden af offentlig kontrol og specifikke håndhævelsesforanstaltninger, der skal vedtages i tilfælde af manglende overholdelse.

(16)  For at rationalisere og forenkle den overordnede lovramme og samtidig forfølge målet om bedre regulering bør reglerne for offentlig kontrol på specifikke områder integreres i én enkelt lovramme for offentlig kontrol i højere grad samles, såfremt de forfølger samme mål med hensyn til kontrolaktiviteterne . Derfor bør forordning (EF) nr. 882/2004 og andre retsakter, som i øjeblikket regulerer offentlig kontrol på specifikke områder, ophæves og afløses af nærværende forordning. [Ændring 5]

(17)  Denne forordning bør søge at skabe en harmoniseret EU-ramme for tilrettelæggelsen af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter end offentlig kontrol i hele fødevarekæden og inddrage de regler for offentlig kontrol, som er fastsat i forordning (EF) nr. 882/2004 og i relevant sektorlovgivning, samt den erfaring, der er opnået ved at anvende dem.

(18)  Der findes allerede en veletableret og specifik kontrolordning med henblik på verifikation af overholdelsen af reglerne for de fælles markedsordninger for landbrugsprodukter, såsom markafgrøder, vin, olivenolie, frugt og grøntsager, humle, mælk og mejeriprodukter, oksekød og kalvekød, fårekød og gedekød samt honning. Denne forordning bør derfor ikke finde anvendelse på verifikationen af overholdelsen af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007(10) med undtagelse af del II, afsnit II, kapitel I, i den nævnte forordning . [Ændring 6]

(19)  Visse definitioner, der nu er fastlagt i forordning (EF) nr. 882/2004, bør tilpasses, så de tager højde for nærværende forordnings bredere anvendelsesområde, bringes på linje med dem, som er fastlagt i andre EU-retsakter, og præciserer eller, hvis det er relevant, erstatter terminologi med forskellige betydninger i forskellige sektorer.

(20)  I EU-lovgivningen for fødevarekæden tillægges de kompetente myndigheder i medlemsstaterne specifikke opgaver ikke mindst med henblik på beskyttelsen af dyresundheden og dyrevelfærden og beskyttelsen af miljøet i forbindelse med GMO'er og plantebeskyttelsesmidler samt for at sikre identiteten og en høj kvalitet af planteformeringsmateriale . Disse opgaver er almennyttige aktiviteter, som de kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal gennemføre med henblik på at fjerne, begrænse eller nedbringe risici, der måtte opstå for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller miljøet. Disse aktiviteter, der omfatter produktgodkendelse, undersøgelser og overvågning, herunder til epidemiologiske formål, samt udryddelse og inddæmning af sygdomme, samt andre sygdomsbekæmpelsesopgaver, reguleres af de samme sektorspecifikke regler, som håndhæves gennem offentlig kontrol. [Ændring 7]

(21)  Der bør udpeges kompetente myndigheder af medlemsstaterne på alle de områder, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde. Medlemsstaterne er bedst i stand til at afgøre, hvilken kompetent myndighed eller hvilke kompetente myndigheder der skal udpeges for hvert område og på hvilket administrativt plan, og de bør også pålægges at udpege én enkelt myndighed, som på hvert område sikrer en velkoordineret kommunikation med de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen.

(22)  Medlemsstaterne bør have mulighed for også at overdrage udpegede kompetente myndigheder ansvaret for offentlig kontrol i forbindelse med EU-regler, som ikke falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, herunder regler for ikke-hjemmehørende arter, der kan skade landbrugsproduktionen eller miljøet ved deres invasive karakter.

(23)  Til at gennemføre offentlig kontrol med henblik på at verificere, om EU-lovgivningen for fødevarekæden anvendes korrekt, og andre officielle aktiviteter, som EU-lovgivningen for fødevarekæden har overdraget til medlemsstaterne, bør medlemsstaterne udpege kompetente offentlige myndigheder, der handler til gavn for almenvellet, har tilstrækkelige ressourcer og udstyr og giver garantier for upartiskhed og professionalisme. De kompetente myndigheder bør sikre kvaliteten, sammenhængen og effektiviteten i den offentlige kontrol og sikre kvaliteten, sammenhængen og effektiviteten i den offentlige kontrol . De(n) udpegede kompetente myndighed(er) bør have tilstrækkelige ressourcer og udstyr, og medlemsstaterne bør være i stand til at garantere deres upartiskhed og professionalisme ved at sikre, at de er uafhængige af alle operatører i landbrugsfødevarekæden . [Ændring 8]

(24)  Korrekt anvendelse og håndhævelse af de regler, der falder ind under anvendelsesområdet for denne forordning, forudsætter fornødent kendskab både til sådanne regler og til reglerne i denne forordning. Det er derfor vigtigt, at det personale, der gennemfører offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, regelmæssigt uddannes i gældende lovgivning på deres kompetenceområde samt i de forpligtelser, der følger af denne forordning.

(24a)  Audit udført af eller efter anmodning fra de kompetente myndigheder til sikring af overholdelsen af denne forordning kan bygge på internationale standarder, såfremt kravene i disse standarder svarer til kravene i denne forordning. [Ændring 9]

(25)  Operatører bør have adgang til at klage over de afgørelser, der træffes af de kompetente myndigheder, og de bør oplyses . De kompetente myndigheder skal oplyse operatørerne om denne adgang. [Ændring 10]

(26)  De kompetente myndigheder bør sikre, at personale med ansvar for offentlig kontrol ikke videregiver oplysninger, det har fået kendskab til under gennemførelsen af en sådan kontrol, hvor oplysningerne er omfattet af tavshedspligt Medmindre væsentlige interesser taler for at give adgang til oplysningerne, bør tavshedspligten omfatte oplysninger, der ville underminere formålet med inspektioner, undersøgelser eller audit, beskyttelsen af kommercielle interesser og beskyttelsen af retssager og juridisk rådgivning. Tavshedspligten bør imidlertid ikke forhindre , bortset fra ved interne rapporteringspligter . Hvis der er mistanke om en risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller andre alvorlige overtrædelser af fødevarelovgivningen , bør de kompetente myndigheder i at videregive tage passende skridt til at informere offentligheden. I den forbindelse bør det sikres, at de trufne foranstaltninger står i et passende forhold til overtrædelsens omfang, især ved angivelse af produktnavne eller navne på de berørte virksomheder. Faktuelle oplysninger om resultaterne af en offentlig kontrol vedrørende individuelle operatører kan offentliggøres , når den berørte operatør har haft mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil forud for videregivelsen, og sådanne bemærkninger er blevet taget i betragtning eller og frigivet sammen med og samtidig med de oplysninger, som videregives af de kompetente myndigheder. Behovet for at overholde tavshedspligten berører heller ikke forpligtelsen til at informere offentligheden, hvis der er begrundet mistanke om, at en fødevare eller et foderstof udgør en risiko for sundheden i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 178/2002. De kompetente myndigheders forpligtelse til at holde offentligheden underrettet i tilfælde, hvor der er begrundet mistanke om, at en fødevare eller et foderstof kan udgøre en risiko for menneskers eller dyrs sundhed i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 178/2002, og fysiske personers ret til beskyttelse af deres personoplysninger, jf. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF(11) , berøres ikke af nærværende forordning. [Ændring 11]

(27)  De kompetente myndigheder bør gennemføre offentlig kontrol regelmæssigt i alle sektorer og i forbindelse med alle de operatører, aktiviteter, dyr og varer, som reguleres af EU-lovgivningen for fødevarekæden. Hyppigheden af den offentlige kontrol bør fastlægges af de kompetente myndigheder under hensyntagen til behovet for at tilpasse kontrolindsatsen til risikoen og det forventede overholdelsesniveau i de forskellige situationer. I nogle tilfælde kræver EU-lovgivningen for fødevarekæden imidlertid, at der gennemføres offentlig kontrol uanset risikoniveauet eller det forventede niveau for manglende overholdelse i forbindelse med en officiel certificering eller en officiel attestering, som er en forudsætning for markedsføring eller for flytning af dyr eller varer. I sådanne tilfælde bestemmes hyppigheden af den offentlige kontrol af certificerings- eller attesteringsbehovet.

(28)  For at sikre, at den offentlige kontrol er effektiv i forbindelse med verifikation af overholdelse, bør kontrollen gennemføres uden varsel, medmindre arten af de offentlige kontrolaktiviteter kræver noget andet, som det er tilfældet navnlig for auditaktiviteter.

(29)  Offentlig kontrol bør være grundig og effektiv og sikre, at EU-lovgivningen anvendes korrekt. Da offentlig kontrol kan være en byrde for operatører, bør de kompetente myndigheder tilrettelægge og gennemføre offentlige kontrolaktiviteter under hensyntagen til deres interesser og begrænse disse byrder til, hvad der er nødvendigt for gennemførelsen af effektiv offentlig kontrol.

(29a)  Offentlig kontrol bør gennemføres af personale, der ikke er berørt af nogen interessekonflikter, og navnlig af personale, som ikke, hverken direkte eller gennem ægtefæller, driver erhvervsvirksomhed, der er underlagt den omhandlede offentlige kontrol. [Ændring 12]

(30)  Offentlig kontrol bør gennemføres med samme omhu af medlemsstatens kompetente myndigheder, uafhængigt af om de regler, der håndhæves, finder anvendelse på aktiviteter, som kun er relevante på den pågældende medlemsstats område, eller på aktiviteter, der får indvirkning på overholdelsen af EU-lovgivningen for dyr og varer, som skal flyttes eller markedsføres i en anden medlemsstat eller eksporteres uden for Unionen. I sidstnævnte tilfælde kan kompetente myndigheder også pålægges i henhold til EU-lovgivningen at verificere, at dyr og varer opfylder de krav, som er fastlagt af bestemmelsestredjelandet for sådanne dyr eller varer.

(31)  For at sikre, at EU-reglerne for fødevarekæden håndhæves korrekt, bør de kompetente myndigheder have beføjelse til at gennemføre offentlig kontrol i alle led i produktion, forarbejdning og distribution af dyr og varer, der er omfattet af sådanne regler. For at sikre, at offentlig kontrol gennemføres omhyggeligt og effektivt, bør de kompetente myndigheder også have beføjelse til at gennemføre offentlig kontrol i alle led i produktion og distribution af varer, stoffer, materialer eller genstande, der ikke reguleres af regler for fødevarekæden (f.eks. af veterinærlægemidler), i det omfang det er nødvendigt for fuldt ud at undersøge mulige overtrædelser af disse regler og finde årsagen til en sådan overtrædelse.

(32)  De kompetente myndigheder handler i operatørernes og offentlighedens interesse og sikrer, at de høje standarder for beskyttelse, der er fastlagt i EU-lovgivningen for fødevarekæden, konsekvent opretholdes og beskyttes gennem passende håndhævelsesforanstaltninger, og at overholdelsen af sådanne regler sikres i hele fødevarekæden gennem offentlig kontrol. De kompetente myndigheder bør derfor stå til ansvar over for operatørerne og offentligheden for effektiviteten af den offentlige kontrol, de gennemfører. De bør give adgang til oplysninger om tilrettelæggelse og gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter og regelmæssigt offentliggøre oplysninger om offentlig kontrol og resultaterne heraf. De kompetente myndigheder bør også på visse betingelser have ret til at offentliggøre oplysninger om ratingen af individuelle operatører på grundlag af resultaterne af offentlig kontrol eller stille dem til rådighed.

(33)  Det er yderst vigtigt, at de kompetente myndigheder sikrer og verificerer effektiviteten og sammenhængen i den offentlige kontrol, de gennemfører. Til det formål bør de handle på grundlag af skriftlige, dokumenterede procedurer og bør give detaljerede oplysninger og instrukser til det personale, der gennemfører offentlig kontrol. De bør også indføre passende procedurer og mekanismer til løbende at verificere, at deres egen indsats er effektiv og konsekvent, og træffe korrigerende foranstaltninger, når der konstateres mangler.

(34)  For at fremme identifikation af manglende overholdelse og strømline de berørte operatørers korrigerende foranstaltninger bør resultaterne af offentlig kontrol, hvor der konstateres manglende overholdelse af bestemmelserne, registreres i en rapport, som der bør gives . Operatøren får også en kopi af til operatøren denne rapport . Hvis den offentlige kontrol kræver løbende eller regelmæssig tilstedeværelse af de kompetente myndigheders personale for at overvåge operatørens aktiviteter, ville en rapport om hver enkelt inspektion eller besøg hos operatøren være ude af proportion. I sådanne tilfælde bør der udarbejdes rapporter med en hyppighed, der giver de kompetente myndigheder og operatøren mulighed for at holde sig orienteret om overholdelsesniveauet og straks blive underrettet om konstaterede mangler. For at reducere de administrative byrder bør det endvidere være tilstrækkeligt at anføre resultaterne af offentlige kontroller på grænsekontrolsteder i det fælles sundhedsimportdokument. [Ændring 13]

(35)  Operatører bør samarbejde fuldt ud med kompetente myndigheder og organer med delegerede opgaver for at sikre en smidig gennemførelse af offentlig kontrol og sætte de kompetente myndigheder i stand til at gennemføre andre officielle aktiviteter.

(36)  Denne forordning fastsætter én enkelt lovramme for tilrettelæggelsen af offentlig kontrol for at verificere overholdelsen af reglerne for fødevarekæden på alle de områder, som sådanne regler dækker. På nogle af disse områder fastlægger EU-lovgivningen detaljerede krav, der skal opfyldes, og i forbindelse med hvilke der kræves særlige kvalifikationer og midler for at gennemføre offentlig kontrol. For at undgå uensartet håndhævelsespraksis, som kunne føre til uensartet beskyttelse af menneskers, dyrs og planters sundhed, dyrevelfærden og, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, af miljøet, forstyrre et velfungerende indre marked for dyr og varer, der er omfattet af denne forordning, og fordreje konkurrencen, bør Kommissionen kunne supplere reglerne i denne forordning gennem vedtagelse af specifikke regler for offentlig kontrol, som kan opfylde behovene for kontrol på de pågældende områder.

Sådanne regler bør navnlig fastlægge særlige krav til gennemførelsen af offentlig kontrol og mindstehyppighed af denne kontrol, særlige eller supplerende foranstaltninger ud over dem, der er fastlagt i denne forordning, som kompetente myndigheder bør træffe i forbindelse med manglende overholdelse, de kompetente myndigheders særlige ansvarsområder og opgaver ud over dem, der er fastlagt i denne forordning, og specifikke kriterier for udløsning af de administrative bistandsmekanismer i denne forordning. I andre tilfælde kan sådanne supplerende bestemmelser blive nødvendige for at skabe en mere detaljeret ramme for offentlig kontrol i forbindelse med fødevarer og foderstoffer, hvis der kommer nye oplysninger frem om risici for menneskers eller dyrs sundhed eller i forbindelse med GMO’er og plantebeskyttelsesmidler for miljøet, som viser, at uden fælles specifikationer for gennemførelsen af offentlig kontrol i medlemsstaterne, ville kontrollen ikke føre til det forventede niveau af beskyttelse mod disse risici, jf. EU-lovgivningen for fødevarekæden.

(37)  De kompetente myndigheder bør kunne delegere nogle af deres opgaver til andre organer. Der bør fastlægges passende betingelser for at garantere, at upartiskhed, kvalitet og sammenhæng i offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter sikres. Organet med delegerede opgaver bør navnlig være akkrediteret i henhold til ISO-standarden for gennemførelse af inspektioner.

(38)  For at sikre pålidelighed og sammenhæng i offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i hele Unionen bør de metoder, der anvendes til prøveudtagning og laboratorieanalyser, ‑undersøgelser og –diagnosticeringer, opfylde de nyeste videnskabelige standarder samt det berørte laboratoriums specifikke analyse-, undersøgelses- og diagnosticeringsbehov og tilbyde gode og pålidelige analyse-, undersøgelses- og diagnosticeringsresultater. Der bør opstilles klare regler for valget af, hvilken metode der skal anvendes, hvis der er mere end én til rådighed fra forskellige kilder, som f.eks. Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO), Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområderne (EPPO), den internationale plantebeskyttelseskonvention (IPPC), Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), EU-referencelaboratorier og nationale referencelaboratorier, eller nationale regler.

(39)  Operatører, hvis dyr eller varer er omfattet af prøveudtagning, analyse, undersøgelse og diagnosticering i forbindelse med offentlig kontrol, bør have ret til at anmode om en supplerende ekspertudtalelse, som bør indbefatte en ny prøveudtagning til modanalyse, modundersøgelse eller moddiagnosticering, medmindre en sådan anden prøveudtagning ikke er teknisk mulig eller irrelevant. Dette ville navnlig være tilfældet, hvis prævalensen af faren er særlig lav i dyret eller varen, eller distributionen heraf særlig lille eller uregelmæssig. IPPC forkaster af samme grund anvendelsen af kontraprøveudtagninger til at vurdere tilstedeværelsen af karantæneudløsende organismer på planter eller planteprodukter.

(40)  Med henblik på at gennemføre offentlig kontrol af handel, der foregår via internettet, eller andre former for fjernsalg, bør de kompetente myndigheder være i stand til at få tilsendt prøver gennem anonyme testindkøb, også kaldet mystery shopping, som derefter kan analyseres, undersøges eller benyttes til at verificere overholdelse. De kompetente myndigheder bør træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre operatørernes ret til en supplerende ekspertudtalelse.

(41)  Laboratorier, der er udpeget af de kompetente myndigheder til at foretage analyser, undersøgelser og diagnosticeringer i forbindelse med prøveudtagning som led i offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, bør have ekspertise, udstyr, infrastruktur og personale til at varetage disse opgaver efter de højeste standarder. For at sikre gode og pålidelige resultater bør disse laboratorier være akkrediteret med henblik på anvendelse af disse metoder i henhold til standard EN ISO/IEC 17025-standarden om "Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence". Akkrediteringen bør foretages af et nationalt akkrediteringsorgan i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008(12) .

(42)  Akkreditering er det bedste middel til at sikre, at officielle laboratorier leverer de mest avancerede resultateter, men det er også en kompleks og dyr proces, som ville pålægge laboratoriet en uforholdsmæssig stor byrde i tilfælde, hvor laboratorieanalyse‑, ‑undersøgelses‑ og –diagnosticeringsmetoden er meget enkel og ikke kræver særlige procedurer eller særligt udstyr, således som det er tilfældet ved påvisning af trikiner i forbindelse med inspektionen, i tilfælde, hvor analyserne og undersøgelserne kun vedrører kvalitative aspekter af planteformeringsmateriale, og på visse betingelser i tilfælde, hvor laboratoriet kun foretager analyser, undersøgelser og diagnosticeringer i forbindelse med andre officielle aktiviteter og ikke i forbindelse med offentlig kontrol.

(43)  For at sikre en tilgang baseret på fleksibilitet og proportionalitet, navnlig for laboratorier for dyre- og plantesundhed, bør der indføres bestemmelser for vedtagelse af undtagelser, der giver visse laboratorier mulighed for ikke at være akkrediteret til alle de metoder, de anvender. Det kan desuden forekomme, at akkreditering af et laboratorium til alle de metoder, det bør anvende som officielt laboratorium, ikke umiddelbart findes i visse tilfælde, hvor nye eller nyligt ændrede metoder bør anvendes, og i tilfælde af nye risici eller i krisesituationer. Officielle laboratorier bør derfor på visse betingelser få tilladelse til at foretage analyser, undersøgelser og diagnosticeringer for de kompetente myndigheder, før de opnår den relevante akkreditering.

(44)  Offentlig kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen fra tredjelande, er af afgørende betydning for at sikre, at de overholder gældende EU-lovgivning, navnlig de regler, der er fastsat for at beskytte menneskers, dyrs og planters sundhed, dyrevelfærden og, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, miljøet i hele Unionen . En sådan offentlig kontrol bør alt efter omstændighederne finde sted, før eller efter at dyrene eller varerne overgår til fri omsætning i Unionen. Hyppigheden af den offentlige kontrol bør afpasses efter de risici for sundheden, dyrevelfærden og miljøet, som dyr og varer, der indføres til Unionen, ville kunne udgøre, under hensyntagen til den hidtidige opfyldelse af de krav, der er fastlagt i EU-reglerne for fødevarekæden, den kontrol, som allerede er gennemført af disse dyr og varer i det berørte tredjelande, og de garantier, som det pågældende tredjeland har givet for, at dyr og varer, der eksporteres til Unionen, opfylder de krav, som er fastlagt i EU-lovgivningen.

(45)  I betragtning af de risici for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller miljøet, som visse dyr eller varer kan udgøre, bør disse dyr eller varer være omfattet af særlig offentlig kontrol ved deres indførsel til Unionen. De nuværende EU-regler kræver gennemførelse af offentlig kontrol ved Unionens grænser for at verificere, om de standarder for menneskers og dyrs sundhed og de dyrevelfærdsstandarder, som finder anvendelse på dyr, animalske produkter, reproduktionsmateriale og animalske biprodukter, er opfyldt, og om planter og planteprodukter opfylder plantesundhedskravene. Der gennemføres også hyppigere kontrol ved indførsel til Unionen af visse andre varer, hvis nye eller kendte risici gør det berettiget. De særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med en sådan kontrol, og som i øjeblikket reguleres af bestemmelserne i Rådets direktiv 97/78/EF(13) , Rådets direktiv 91/496/EØF(14) , Rådets direktiv 2000/29/EF(15) og Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009(16) , bør tilgodeses i denne forordning.

(46)  For at øge effektiviteten i Unionens officielle kontrolsystem, sikre en optimal tildeling af offentlige kontrolressourcer til grænsekontrol og lette håndhævelsen af EU-lovgivningen for fødevarekæden bør der indføres et fælles integreret system for offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, som afløser det nuværende usammenhængende regelsæt for kontrol, for at håndtere alle sendinger, som i betragtning af den risiko, de kan medføre, bør kontrolleres ved deres indførsel til Unionen.

(47)  Offentlig kontrol, der gennemføres på grænsekontrolsteder, bør omfatte dokumentkontrol og identitetskontrol af alle sendinger og fysisk kontrol med en hyppighed, der afhænger af den risiko, som hver enkelt sending af dyr eller varer udgør.

(48)  Hyppigheden af fysisk kontrol bør fastlægges og ændres ud fra risiciene for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet. Denne tilgang skulle give de kompetente myndigheder mulighed for at tildele kontrolressourcer, under hensyntagen til hvor risikoen er størst. Hyppigheden af identitetskontrollen bør også kunne mindskes eller begrænses til verifikation af en sendings officielle plombe, hvis dette berettiges af en begrænset risiko ved sendinger, der indføres til Unionen. Den risikobaserede tilgang til identitetskontrol og fysisk kontrol bør anvendes ved at gøre fuld brug af tilgængelige datasæt og oplysninger og af it-dataindsamling og ‑styringssystemer.

(49)  I visse tilfælde kunne offentlig kontrol, der normalt gennemføres af kompetente myndigheder på grænsekontrolsteder, gennemføres på andre kontrolsteder eller af andre myndigheder, så længe der sikres et højt niveau af sundhed for mennesker, dyr og planter, dyrevelfærd og miljøbeskyttelse i forbindelse med GMO’er og plantebeskyttelsesmidler.

(50)  Med henblik på at tilrettelægge et effektivt system for offentlig kontrol bør sendinger, der ankommer fra tredjelande, og som kræver kontrol ved deres indførsel til Unionen, ledsages af et fælles sundhedsimportdokument, der skal anvendes til at give forhåndsmeddelelse om sendingers ankomst til grænsekontrolstedet og registrere resultatet af den offentlige kontrol, som gennemføres, og af de afgørelser, som træffes af de kompetente myndigheder i forbindelse med de sendinger, som de ledsager. Samme dokument bør anvendes af operatøren til at opnå klarering fra toldmyndighederne, når al offentlig kontrol er gennemført.

(51)  Offentlig kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen fra tredjelande, bør gennemføres på grænsekontrolsteder, der er udpeget af medlemsstaterne i henhold til et sæt mindstekrav. Udpegelsen af sådanne enheder bør inddrages eller suspenderes, hvis de ikke længere opfylder disse krav, eller hvis deres aktiviteter kan udgøre en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller i tilfælde af GMO’er og plantebeskyttelsesmidler for miljøet.

(52)  For at sikre en ensartet anvendelse af reglerne for offentlig kontrol på sendinger, der ankommer fra tredjelande, bør der fastsættes fælles regler for, hvilke foranstaltninger de kompetente myndigheder og operatørerne bør træffe i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse, og i forbindelse med sendinger, som ikke overholder lovgivningen, samt sendinger, der kan udgøre en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet.

(53)  For at undgå manglende konsekvens og overlapning i forbindelse med den offentlige kontrolindsats, muliggøre rettidig identifikation af sendinger, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og garantere, at kontrollen gennemføres på en effektiv måde, bør samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem kompetente myndigheder, toldmyndigheder og andre relevante myndigheder, som håndterer sendinger, der ankommer fra tredjelande, sikres.

(54)  Det bør pålægges medlemsstaterne at sikre, at der altid er tilstrækkelige finansielle ressourcer til rådighed, så de kompetente myndigheder, der gennemfører offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, har tilstrækkeligt personale og udstyr. Det er primært operatørerne, der er ansvarlige for at sikre, at de overholder EU-reglerne for fødevarekæden, når de gennemfører deres aktiviteter, men det egenkontrolsystem, som de indfører til dette formål, skal suppleres med et dedikeret system af offentlig kontrol, der opretholdes af den enkelte medlemsstat for at sikre en effektiv markedsovervågning i fødevarekæden. Et sådant system er i sagens natur komplekst og ressourcekrævende og bør have en stabil tilførsel af ressourcer til offentlig kontrol på et niveau, der svarer til det til enhver tid gældende håndhævelsesbehov. For at mindske det offentlige kontrolsystems afhængighed af de offentlige finanser bør de kompetente myndigheder kunne opkræve gebyrer eller omkostningsbidrag for at dække deres omkostninger til offentlig kontrol af visse operatører og for visse aktiviteter, for hvilke EU-lovgivningen for fødevarekæden kræver registrering eller godkendelse i henhold til EU-reglerne for fødevare- og foderstofhygiejne eller reglerne for plantesundhed og planteformeringsmateriale . Der bør også opkræves gebyrer eller omkostningsbidrag af operatører for at kompensere for omkostningerne til offentlig kontrol med henblik på udstedelse af et officielt certifikat eller en officiel attestering og omkostninger til offentlig kontrol, som gennemføres af de kompetente myndigheder på grænsekontrolsteder. [Ændring 14]

(55)  Gebyrerne bør dække, men ikke overstige, de kompetente myndigheders omkostninger til offentlig kontrol. Sådanne omkostninger bør beregnes ud fra den enkelte offentlige kontrol eller ud fra den samlede offentlige kontrol i en given periode. Hvis gebyrer pålægges ud fra de faktiske omkostninger til den enkelte offentlige kontrol, bør operatører med gode resultater med hensyn til overholdelse betale lavere samlede afgifter end dem med dårlige resultater, da de bør være omfattet af mindre hyppig offentlig kontrol. For at fremme overholdelsen af EU-lovgivningen fra alle operatørers side, uanset hvilken metode, ud fra de faktiske omkostninger eller et fast beløb, den enkelte medlemsstat vælger til beregning af gebyrerne, bør disse gebyrer, hvis de beregnes ud fra de kompetente myndigheders samlede udgifter i en given periode og opkræves hos alle operatører, uanset om de er omfattet af offentlig kontrol i referenceperioden eller ej, beregnes således, at de belønner operatører med konsekvent gode resultater med hensyn til overholdelse af EU-lovgivningen for fødevarekæden.

(56)  Det bør ikke være tilladt direkte eller indirekte at refundere gebyrer, som medlemsstaterne opkræver, da det ville gå ud over operatører, som ikke fik gebyrer refunderet, og potentielt skabe konkurrenceforvridninger. Men for at yde støtte til mikrovirksomheder bør disse fritages for betaling af de gebyrer, som opkræves i henhold til denne forordning.

(57)  Finansiering af offentlig kontrol gennem gebyrer, der opkræves af operatører, bør ske i fuld åbenhed, således at borgere og virksomheder får mulighed for at forstå, hvilken metode og hvilke data der anvendes til at fastsætte gebyrer, og blive orienteret om, hvad gebyrindtægterne bruges til.

(58)  EU-reglerne for fødevarekæden fastsætter, i hvilke tilfælde markedsføring eller flytning af visse dyr eller varer bør ledsages af et officielt certifikat, som er underskrevet af den certifikatudstedende embedsmand. Det er hensigtsmæssigt at fastlægge et sæt fælles regler for de kompetente myndigheders og de certifikatudstedende embedsmænds forpligtelser i forbindelse med udstedelse af officielle certifikater og for, hvilke karakteristika de officielle certifikater bør have for at sikre deres pålidelighed.

(59)  I andre tilfælde fastsættes det i de regler, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, at markedsføring eller flytning af visse dyr eller varer bør ledsages af en officiel mærkeseddel, et officielt mærke eller en anden form for officiel attestering udstedt af operatørerne under officielt tilsyn fra de kompetente myndigheders side eller af de kompetente myndigheder selv. Det er hensigtsmæssigt at fastlægge et minimumsregelsæt, der sikrer, at også udstedelse af officielle attesteringer foregår i henhold til passende garantier for pålidelighed.

(60)  Offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter bør bygge på analyse-, undersøgelses-og diagnosticeringsmetoder, der opfylder de nyeste videnskabelige standarder og tilbyder gode, pålidelige og sammenlignelige resultater i hele Unionen. De metoder, der anvendes af officielle laboratorier, samt kvaliteten og ensartetheden af de analyse‑, undersøgelses‑ og diagnosticeringsdata, de leverer, bør derfor hele tiden forbedres. Med henblik herpå bør Kommissionen have mulighed for at udpege og trække på ekspertbistand fra EU-referencelaboratorierne på alle de områder i fødevarekæden, hvor der er behov for præcise og pålidelige analyse-, undersøgelses- og diagnosticeringsresultater. EU-referencelaboratorierne bør navnlig sikre, at nationale referencelaboratorier og officielle laboratorier er forsynet med ajourførte oplysninger om tilgængelige metoder, tilrettelægge eller deltage aktivt i sammenlignende undersøgelser laboratorier imellem og tilbyde kurser for nationale referencelaboratorier eller officielle laboratorier.

(60a)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (17) og (EF) nr. 1831/2003 (18) giver henholdsvis EU-referencelaboratoriet for genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer og EU-referencelaboratoriet for fodertilsætningsstoffer specifikke opgaver med hensyn til godkendelsesproceduren for genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer eller fodertilsætningsstoffer, navnlig hvad angår kontrol, evaluering og validering af den påvisnings- og analysemetode, som ansøgeren foreslår. Erfaringen viser, at viden og kompetence inden for kontrol, evaluering og validering af metoderne i forbindelse med godkendelsesprocedurerne er af afgørende betydning for at sikre et bidrag på højt niveau og af høj klasse, når det gælder den offentlige kontrols effektivitet. Laboratorier udpeget i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 og forordning (EF) nr. 1831/2003 bør således fungere som EU-referencelaboratorier ved anvendelsen af denne forordning. [Ændring 16]

(61)  De kompetente myndigheder bør i forbindelse med gennemførelsen af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, for så vidt angår produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale og på dyrevelfærdsområdet, have adgang til ajourførte, pålidelige og ensartede tekniske data, forskningsresultater, nye teknikker og ekspertise i fornødent omfang til at anvende EU-lovgivningen på disse områder korrekt. Med henblik herpå bør Kommissionen kunne udpege og trække på ekspertbistand fra EU-referencecentre for planteformeringsmateriale og for dyrevelfærd. [Ændring 17]

(62)  For at nå målene i denne forordning og bidrage til et velfungerende indre marked, der nyder forbrugernes tillid, bør manglende overholdelse af EU-lovgivningen for fødevarekæden, der kræver håndhævelsesforanstaltninger i mere end én medlemsstat, forfølges effektivt og konsekvent. Det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF), der blev indført ved forordning (EF) nr. 178/2002, gør det allerede muligt for de kompetente myndigheder hurtigt at udveksle og formidle oplysninger om alvorlige direkte eller indirekte risici for menneskers sundhed i forbindelse med fødevarer eller foder eller alvorlige risici for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet i forbindelse med foder eller i tilfælde af fødevaresvig med henblik på at gøre det muligt at træffe hurtige foranstaltninger til at imødegå disse risici. Dette instrument skaber mulighed for rettidige foranstaltninger i alle berørte medlemsstater for at imødegå visse alvorlige risici i fødevarekæden, men kan imidlertid ikke bruges til at iværksætte effektiv grænseoverskridende bistand og effektivt grænseoverskridende samarbejde mellem kompetente myndigheder for at sikre, at tilfælde af manglende overholdelse af EU-lovgivningen for fødevarekæden med en grænseoverskridende dimension forfølges effektivt, ikke kun i den medlemsstat, hvor den manglende overholdelse først påvises, men også i den medlemsstat, hvor den manglende overholdelse har sin oprindelse. Navnlig administrativ bistand og samarbejde bør give kompetente myndigheder mulighed for at udveksle oplysninger samt afsløre, efterforske og træffe effektive og forholdsmæssige foranstaltninger til at forfølge grænseoverskridende overtrædelser af reglerne for fødevarekæden. [Ændring 18]

(63)  Anmodninger om administrativ bistand og alle meddelelser bør følges op. For at fremme administrativ bistand og samarbejde bør medlemsstaterne pålægges at udpege et eller flere forbindelsesorganer til at lette og koordinere kommunikationen mellem kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater. For at strømline og forenkle samarbejdet mellem medlemsstaterne bør Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter om specifikationer for de tekniske værktøjer, der skal anvendes, procedurerne for kommunikationen mellem forbindelsesorganer og et standardformat for anmodninger om bistand, meddelelser og svar.

(64)  Den enkelte medlemsstat bør pålægges at udarbejde og regelmæssigt ajourføre en flerårig national kontrolplan, som dækker alle de områder, der reguleres af EU-lovgivningen for fødevarekæden, og indeholder oplysninger om strukturen i og tilrettelæggelsen af dens offentlige kontrolsystem. Sådanne flerårige nationale kontrolplaner er det instrument, hvormed den enkelte medlemsstat bør sikre, at offentlig kontrol gennemføres på en risikobaseret og effektiv måde på hele deres område og i hele fødevarekæden samt i henhold til denne forordning.

(65)  For at sikre sammenhæng og fuldstændighed i de flerårige nationale kontrolplaner bør medlemsstaterne udpege én myndighed, der har ansvaret for, at de udarbejdes og gennemføres på en koordineret måde. For at fremme en konsekvent, ensartet og integreret tilgang til offentlig kontrol bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage regler for flerårige nationale kontrolplaner, som bør indkredse prioriteter med hensyn til offentlig kontrol, effektive kontrolprocedurer, kriterier for risikoklassificering og resultatindikatorer for vurdering af flerårige nationale kontrolplaner.

(66)  Medlemsstaterne bør pålægges at indsende en årsrapport til Kommissionen med oplysninger om kontrolaktiviteter og gennemførelsen af de flerårige nationale kontrolplaner. For at fremme indsamling og indberetning af sammenlignelige data, efterfølgende indarbejdning af sådanne data i EU-dækkende statistikker og udarbejdelse af rapporter fra Kommissionens side om gennemførelsen af offentlig kontrol i hele Unionen bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge standardformularer for årsrapporter.

(67)  Kommissionens eksperter bør kunne gennemføre kontrol i medlemsstaterne for at verificere, hvordan EU-lovgivningen anvendes, og hvordan de nationale kontrolsystemer og kompetente myndigheder fungerer. Kommissionens kontrol bør også tjene til at undersøge og indsamle oplysninger om håndhævelsespraksis eller problemer, krisesituationer og nye udviklinger i medlemsstaterne.

(68)  Dyr og varer fra tredjelande bør opfylde de samme krav som dem, der gælder for Unionens dyr og varer, eller krav, der anerkendes som værende mindst ækvivalente hermed, for så vidt angår de mål, som forfølges af EU-reglerne for fødevarekæden. Dette princip er knæsat i forordning (EF) nr. 178/2002, hvori det fastsættes, at fødevarer og foder, som importeres til Unionen, skal overholde de relevante krav i Unionens fødevarelovgivning eller krav, der anerkendes som mindst ækvivalente hermed. Specifikke krav til anvendelsen af dette princip er fastlagt i EU-reglerne for beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere, som forbyder indførsel til Unionen af visse skadegørere, der ikke er til stede, eller kun i begrænset omfang i Unionen, i EU-reglerne for dyresundhedsmæssige krav, som sikrer, at der kun indføres dyr og visse animalske produkter til Unionen fra tredjelande, der er opført på en liste, som er opstillet til formålet, og i EU-reglerne for tilrettelæggelsen af offentlig kontrol af animalske produkter til konsum, som også indeholder bestemmelser om opstilling af en liste over tredjelande, fra hvilke disse produkter kan komme ind i Unionen. For så vidt angår planteformeringsmateriale, er der indført en ækvivalensordning, hvorved tredjelande, hvorfra planteformeringsmateriale kan importeres, er godkendt og opført på en liste.

(69)  For at sikre, at dyr og varer, der indføres til Unionen fra tredjelande, opfylder alle de krav, som er fastlagt i EU-lovgivningen for fødevarekæden, eller krav, der betragtes som ækvivalente, ud over de krav, som er fastlagt i EU-reglerne for beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere, EU-reglerne for dyresundhedsmæssige krav og EU-reglerne for særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, for at sikre, at de krav, der er fastlagt i EU-lovgivningen for fødevarer vedrørende plante- og dyresundhedsproblemer er opfyldt, bør Kommissionen have tilladelse til at fastlægge betingelser for indførsel af dyr og varer til Unionen i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at disse dyr og varer opfylder alle relevante krav i EU-lovgivningen for fødevarekæden eller ækvivalente krav. Sådanne betingelser bør anvendes på dyr eller varer eller kategorier af dyr eller varer fra alle tredjelande eller fra visse tredjelande eller regioner heri.

(70)  Hvis der i særlige tilfælde er dokumentation for, at visse dyr eller varer med oprindelse i et tredjeland, en gruppe af tredjelande eller regioner heri kan udgøre en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed eller, for så vidt angår GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet, eller hvis der er dokumentation for, at der kan forekomme omfattende alvorlig manglende overholdelse af EU-lovgivningen for fødevarekæden, bør Kommissionen kunne vedtage foranstaltninger for at begrænse en sådan risiko.

(71)  Gennemførelsen af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter på en effektiv måde og i sidste ende sikkerheden og sundheden for mennesker, dyr og planter og beskyttelsen af miljøet afhænger også af kontrolmyndighedernes adgang til veluddannet personale med et tilstrækkeligt kendskab til alle de forhold, der er relevante for en korrekt anvendelse af EU-lovgivningen. Kommissionen bør tilbyde relevant målrettet uddannelse for at fremme en ensartet tilgang til offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter fra de kompetente myndigheders side. For at øge kendskabet til EU-lovgivningen for fødevarekæden og EU-kravene i tredjelande bør denne uddannelse også tilbydes personalet hos de kompetente myndigheder i tredjelande.

(72)  For at fremme udveksling af erfaringer og bedste praksis kompetente myndigheder imellem bør Kommissionen også i samarbejde med medlemsstaterne kunne tilrettelægge programmer for udveksling af personale, som har til opgave at gennemføre offentlig kontrol eller andre officielle aktiviteter.

(73)  Det er vigtigt for en effektiv gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, Kommissionen og, hvis det er relevant, operatørerne hurtigt og effektivt kan udveksle data og oplysninger om offentlig kontrol og resultaterne heraf. Der er ved EU-lovgivning indført en række informationssystemer, som forvaltes af Kommissionen, således at sådanne data og oplysninger kan håndteres og forvaltes gennem EU-dækkende IT- og internetbaserede redskaber. Et system til registrering og sporing af officielle kontrolresultater er Tracessystemet (Trade Control and Expert System), der blev indført ved Kommissionens beslutning 2003/24/EF(19) . Dette system bør opgraderes og tilpasses , så det kan anvendes til alle varer, for hvilke EU-lovgivningen for fødevarekæden fastlægger specifikke krav eller bestemmelser for offentlig kontrol. Der findes også særlige IT-systemer for hurtig udveksling af oplysninger medlemsstaterne imellem og med Kommissionen om risici, der kunne opstå i fødevarekæden eller for dyre-og plantesundheden. Ved forordning (EF) nr. 178/2002 indføres RASFF, ved forordning (EU) nr. .../...(20) et system til anmeldelse af og rapportering om foranstaltninger, der træffes mod listeopførte sygdomme og fødevaresvig , og ved artikel 97 i forordning (EU) nr. .../...(21) + et system til anmeldelse af og rapportering om forekomst af skadegørere og til anmeldelse af manglende overholdelse. Alle sådanne systemer bør fungere på en harmonisk og konsekvent måde, der gør brug af synergier mellem de forskellige systemer, undgår overlapninger, forenkler deres drift og gør dem mere effektive. [Ændring 19]

(74)  Med henblik på en mere effektiv forvaltning af offentlig kontrol bør Kommissionen indføre et IT-informationssystem, der integrerer og, hvis det er relevant, opgraderer alle relevante eksisterende informationssystemer, og som skaber mulighed for anvendelse af avancerede kommunikations- og certificeringsværktøjer og for den mest effektive anvendelse af data og informationer i forbindelse med offentlig kontrol. For at undgå unødige overlapninger i forbindelse med oplysningskrav bør man ved udformningen af et sådant IT-system inddrage behovet for at sikre kompatibiliteten af et sådant IT-system med andre informationssystemer, som benyttes af offentlige myndigheder, og gennem hvilke relevante data udveksles eller gøres tilgængelige, hvis det er relevant. Desuden bør der skabes mulighed for at anvende elektroniske signaturer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF(22) , i overensstemmelse med den digitale dagsorden for Europa.

(74a)  For at minimere administrative byrder og kontrolomkostninger og for at gøre det muligt for Unionen og dets medlemsstater at opretholde en effektiv elektronisk kommunikation i handelsforbindelser med tredjelande er det nødvendigt, at Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder, når de udveksler elektroniske certifikater eller andre elektroniske data, anvender et internationalt standardiseret sprog, en meddelelsesstruktur og udvekslingsprotokoller baseret på vejledning om elektronisk certificering inden for standardiseret World Wide Web Consortium (WC3) Extensible Markup Language (XML-skemaer) og sikre udvekslingsmekanismer mellem de kompetente myndigheder som fastlagt af FN's center for lettelse af samhandel og e-handel (UN/CEFACT). [Ændring 20]

(75)  De kompetente myndigheder bør undersøge tilfælde, hvor der er mistanke om manglende overholdelse af EU-lovgivningen for fødevarer, og hvis der konstateres manglende overholdelse, fastslå dens oprindelse og omfang samt operatørernes ansvar. De bør også træffe passende foranstaltninger til at sikre, at de berørte operatører retter op på situationen, og til at forebygge yderligere manglende overholdelse.

(76)  Verifikation af overholdelsen af lovgivningen for fødevarekæden gennem offentlig kontrol er af afgørende betydning for at sikre, at målene med denne lovgivning faktisk nås i hele Unionen. Mangler i en medlemsstats kontrolsystemer kan i visse tilfælde i væsentlig grad hindre virkeliggørelsen af disse mål og føre til, at der opstår risici for menneskers, dyrs og planters sundhed, dyrevelfærden og, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet, uafhængigt af operatørers og andre aktørers inddragelse eller ansvar, eller føre til situationer med omfattende manglende overholdelse af reglerne for fødevarekæden. Kommissionen bør derfor være i stand til at reagere på alvorlige mangler i en medlemsstats kontrolsystem ved at vedtage foranstaltninger, der tager sigte på at begrænse eller fjerne disse risici fra fødevarekæden, indtil den berørte medlemsstat har truffet de nødvendige foranstaltninger for at rette op på manglen i kontrolsystemet.

(77)  Overtrædelser af reglerne bør være omfattet af sanktioner, der er effektive, har en afskrækkende virkning og står i et rimeligt forhold til overtrædelsen, på nationalt plan i hele Unionen. Hvis økonomiske sanktioner for forsætlige overtrædelser skal være tilstrækkeligt afskrækkende, bør de fastsættes på et niveau, der forventes at opveje er mindst det dobbelte af den økonomiske fordel, som den, der har begået overtrædelsen, har søgt at opnå ved overtrædelsen. Medlemsstaterne bør også pålægges at anvende passende strafferetlige eller administrative sanktioner eller begge dele i tilfælde, hvor operatører ikke samarbejder i forbindelse med en offentlig kontrol. [Ændring 21]

(77a)  Der bør tages højde for udviklingslandenes og navnlig de mindst udviklede landes særlige behov, og de bør støttes ved tilrettelæggelsen af det offentlige kontrolsystem, således at de kan opfylde betingelserne for import af dyr og varer til Unionen. [Ændring 22]

(78)  Denne forordning dækker områder, der allerede er dækket i visse i øjeblikket gældende retsakter. For at undgå overlapninger og etablere en sammenhængende lovramme bør følgende retsakter ophæves og afløses af reglerne i nærværende forordning: Rådets direktiv 89/608/EØF(23) , Rådets direktiv 89/662/EØF(24) , Rådets direktiv 90/425/EØF(25) , Rådets direktiv 91/496/EØF; Rådets beslutning 92/438/EØF(26) , Rådets direktiv 96/23/EF, Rådets direktiv 96/93/EF(27) , Rådets direktiv 97/78/EF og forordning (EF) nr. 882/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (28) . [Ændring 23]

(79)  For at sikre konsekvens bør der også foretages ændringer af følgende retsakter: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001(29) Rådets forordning (EF) nr. 1/2005(30) , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (31) , Rådets forordning (EF) nr. 834/2007(32) , forordning (EF) nr. 1069/2009, Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009(33) , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009(34) , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012(35) , Rådets direktiv 98/58/EF(36) , Rådets direktiv 1999/74/EF(37) , forordning (EF) nr. 1829/2003, forordning (EF) nr. 1831/2003, Rådets direktiv 2007/43/EF(38) , Rådets direktiv 2008/119/EF(39) , Rådets direktiv 2008/120/EF(40) , Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF(41) . [Ændring 24]

(80)  Forordning (EU) nr. .../...(42) udgør en ramme for Unionens finansiering af aktioner og foranstaltninger i hele fødevarekæden på disse områder under den flerårige finansielle ramme for 2014-2020. Nogle af disse retsakter og foranstaltninger har til formål at forbedre gennemførelsen af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i hele Unionen. Forordning (EU) nr. .../...(43) + bør ændres for at tage højde for de ændringer, der ved nærværende forordning indføres af forordning (EF) nr. 882/2004.

(81)  For at ændre henvisningerne til europæiske standarder og bilag II og III til nærværende forordning for at tage højde for den lovgivningsmæssige, tekniske og videnskabelige udvikling og for at supplere nærværende forordning med specifikke regler for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter på de områder, den dækker, herunder bl.a. regler for personalets kvalifikationer og uddannelse, de kompetente myndigheders yderligere ansvarsområder og opgaver, tilfælde, hvor akkreditering af laboratorier er ikke påkrævet, visse undtagelser fra offentlig kontrol ved grænserne, hvilke kriterier der skal anvendes til at fastlægge hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol, fastlæggelse af betingelser, der skal opfyldes af visse dyr eller varer, som indføres til Unionen fra tredjelande, supplerende krav og opgaver til EU-referencelaboratorier og –centre, supplerende krav til nationale referencelaboratorier, kriterier for risikoklassificering og resultatindikatorer for de flerårige nationale kontrolplaner og beredskabsplanerne for fødevarer og foder, jf. forordning (EF) nr. 178/2002, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(82)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning for så vidt angår udpegelsen af EU-referencelaboratorier og EU-referencecentre for planteformeringsmateriale og for dyrevelfærd, vedtagelsen af programmet for Kommissionens kontrol i medlemsstaterne og gennemførelsen af hyppigere offentlig kontrol i tilfælde af overtrædelser af reglerne for fødevarekæden, som kræver koordineret bistand og opfølgning fra Kommissionens side, bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser.

(83)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning, herunder bl.a. regler og nærmere bestemmelser for audit, certifikaters og andre dokumenters format, indførelse af it-informationsstyringssystemer, samarbejdet mellem operatører og kompetente myndigheder og mellem kompetente myndigheder, toldmyndigheder og andre myndigheder, prøveudtagnings-, og laboratorieanalyse-, ‑undersøgelses- og ‑diagnosticeringsmetoder samt validering og tolkning af dem, sporbarhed, opførelse af produkter eller varer, der er omfattet af kontrol, på en liste samt opførelse af lande eller regioner, som kan eksportere visse dyr og varer til Unionen, forhåndsmeddelelse om sendinger, udveksling af oplysningerer, grænsekontrolsteder, isolation og karantæne, godkendelse af kontrol forud for eksport foretaget af tredjelande, foranstaltninger med henblik på at begrænse en risiko eller bringe en omfattende alvorlig manglende overholdelse vedrørende visse dyr eller varer med oprindelse i et tredjeland eller en region heri til ophør, anerkendelse af tredjelande eller regioner, der tilbyder garantier, som er ækvivalente med dem, der anvendes i Unionen, og ophævelse heraf, uddannelsesaktiviteter for personalet og programmer for udveksling af personale medlemsstaterne imellem, bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(44) .

(84)  Målet for denne forordning, nemlig at sikre en harmoniseret tilgang til offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, der gennemføres med henblik på at sikre anvendelsen af EU-reglerne for fødevarekæden, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af sin virkning, kompleksitet, tværnationale og internationale karakter bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål ‑

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Afsnit I

Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Denne forordning fastsætter regler for:

a)  offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, som gennemføres af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne

b)  finansiering af offentlig kontrol

c)  administrativ bistand og samarbejde medlemsstaterne imellem med henblik på korrekt anvendelse af de regler, der er omhandlet i stk. 2

d)  Kommissionens kontrol i medlemsstaterne og i tredjelande

e)  vedtagelse af betingelser, som skal opfyldes af dyr og varer, der indføres til Unionen fra et tredjeland

f)  etablering af et IT-informationsstyringssystem til håndtering af oplysninger og data i forbindelse med offentlig kontrol.

2.  Denne forordning finder anvendelse på offentlig kontrol, der gennemføres for at verificere overholdelsen af følgende regler, uanset om de er fastsat på EU-plan eller af medlemsstaterne for at anvende EU-lovgivningen på disse områder:

a)  regler for fødevarer og , fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet og fødevaresundhed i alle led i produktion, forarbejdning og distribution af fødevarer, herunder regler, der har til formål at yde garanti for fair praksis i forbindelse med handel og beskytte forbrugerinteresser og -oplysning, og fremstilling og anvendelse af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer

b)  regler for udsætning i miljøet og indesluttet anvendelse af GMO’er

c)  regler for foder og fodersikkerhed i alle led i produktion, forarbejdning og distribution af foder og anvendelse af foder, herunder regler, der har til formål at yde garanti for fair praksis i forbindelse med handel og beskytte forbrugerinteresser forbrugersundhed, -interesser og -oplysning

d)  regler for dyresundhedskrav

e)  regler, der har til formål at forebygge og minimere risici for menneskers og dyrs sundhed ved animalske biprodukter og afledte produkter

ea)  regler, der har til formål at forebygge og minimere antimikrobiel resistens i dyr og mennesker samt i miljøet

f)  regler for dyrevelfærdskrav

g)  regler for beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere

h)  regler for produktion med henblik på markedsføring og markedsføring af planteformeringsmateriale

i)  regler for krav til markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og bæredygtig brug af pesticider

j)  regler for økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

k)  regler for anvendelse af og mærkning i forbindelse med beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter

ka)  regler for kontrol af visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf. [Ændring 25, 26 og 27]

3.  Denne forordning finder også anvendelse på offentlig kontrol, der gennemføres for at verificere opfyldelsen af de krav, som er fastlagt i de regler, der er omhandlet i stk. 2, i forbindelse med dyr og varer:

a)  som indføres til Unionen fra tredjelande

b)  som agtes eksporteret til tredjelande.

4.  Denne forordning finder ikke anvendelse på offentlig kontrol for at verificere overholdelsen af

a)  forordning (EF) nr. 1234/2007 på andre områder end dem, der er omhandlet i del II, afsnit II, kapitel I i nævnte forordning. Forordningen finder imidlertid anvendelse på offentlig kontrol af beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser for vin [Ændring 28]

b)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU(45)

ba)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF (46) . [Ændring 29]

5.  Artikel 3-4, 5, 7, 11, stk. 2 og 3, artikel 14, 30-33, 36-41, 76, afsnit III og IV og artikel 129 og 136 finder også anvendelse på andre officielle aktiviteter, som gennemføres af de kompetente myndigheder i henhold til denne forordning eller til de regler, der er omhandlet i stk. 2 i nærværende artikel.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)  "offentlig kontrol": alle former for kontrol, herunder kontrol af krav til dyr og varer fra tredjelande bestemt til eksport til tredjelande, som de kompetente myndigheder gennemfører for at verificere overholdelsen af: [Ændring 30]

a)  denne forordning

b)  de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, med undtagelse af litra g), for at sikre anvendelsen af disse regler [Ændring 31]

2)  "andre officielle aktiviteter": alle former for aktiviteter, bortset fra offentlig kontrol, som gennemføres af offentlige myndigheder i henhold til:

a)  denne forordning

b)  de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, med undtagelse af litra g), for at sikre anvendelsen af disse regler [Ændring 31]

3)  "fødevarelovgivning": fødevarelovgivning som defineret i artikel 3, nr. 1), i forordning (EF) nr. 178/2002

4)  "foderstoflovgivning": de love og administrative bestemmelser, som på EU-plan eller på nationalt plan regulerer foderstoffer generelt og foderstofsikkerhed i særdeleshed; den omfatter alle led i produktion, forarbejdning og distribution af foder og anvendelsen af foder

5)  "kompetente myndigheder":

a)  de centrale myndigheder i en medlemsstat, som er ansvarlige for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, jf. f.eks. udstedelse af certifikater eller attesteringer, udpegelse af laboratorier, informationsudveksling med henblik på samarbejde myndighederne imellem samt afgørelser om foranstaltninger med henblik på at afhjælpe overtrædelser af denne forordning og de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2 [Ændring 32]

b)  enhver anden myndighed, som har fået overdraget dette ansvar

c)  de tilsvarende myndigheder i et tredjeland, hvis det er relevant

6)  "dyr": dyr som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. .../...(47) , bortset fra selskabsdyr [Ændring 33]

7)  "vare": enhver vare, som er omfattet af en eller flere af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, bortset fra dyr

8)  "fødevarer": fødevarer som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 178/2002

9)  "foder" eller "foderstoffer": foder eller foderstoffer som defineret i artikel 3, nr. 4), i forordning (EF) nr. 178/2002

10)  "animalske biprodukter": animalske biprodukter som defineret i artikel 3, nr. 1), i forordning (EF) nr. 1069/2009

11)  "afledte produkter": afledte produkter som defineret i artikel 3, nr. 2), i forordning (EF) nr. 1069/2009

12)  "skadegørere": skadegørere som defineret i artikel 1, stk. 1, i forordning (EU) nr. .../...(48)

13)  "planter": planter som defineret i artikel 2, nr. 1), i forordning (EU) nr. .../... (49)

14)  "planteformeringsmateriale": planteformeringsmateriale som defineret i artikel 3, nr. 2), i forordning (EU) nr. XXX/XXXX [ Nummer, dato, titel i en fodnote, EUT-referencer på forordningen om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale ] [Ændring 34]

15)  "plantebeskyttelsesmidler": plantebeskyttelsesmidler som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009; i denne forordning forstås ved "plantebeskyttelsesmidler" også de aktive stoffer, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, og andre stoffer eller præparater, som er omhandlet i nævnte forordnings artikel 2, stk. 3 [Ændring 35]

16)  "ikke-hjemmehørende art": en art, underart eller lavere systematisk enhed, der introduceres fra sit naturlige tidligere eller nuværende spredningsområde, inkl. dele, kønsceller, frø, æg eller spredningslegemer af sådanne arter samt hybrider, sorter eller racer, der kan overleve og efterfølgende reproducere sig [Ændring 36]

17)  "animalske produkter": animalske produkter som defineret i punkt 8.1. i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004(50)

18)  "reproduktionsmateriale": reproduktionsmateriale som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 25), i forordning (EU) nr. .../...(51)

19)  "planteprodukter": planteprodukter som defineret i artikel 2, nr. 2), i forordning (EU) nr. .../...(52)

20)  "andre objekter": andre objekter som defineret i artikel 2, nr. 4), i forordning (EU) nr. .../... (53)

21)  "risikovurdering": risikovurdering som defineret i artikel 3, nr. 11), i forordning (EF) nr. 178/2002

22)  "certifikatudstedende embedsmand":

a)  enhver embedsmand hos de kompetente myndigheder, der af sådanne myndigheder er bemyndiget til at underskrive officielle certifikater

b)  hvis det er foreskrevet i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, enhver anden person, som er bemyndiget til at underskrive officielle certifikater af de kompetente myndigheder

23)  "officielt certifikat": ethvert dokument i papirudgave eller elektronisk form, der er underskrevet af den certifikatudstedende embedsmand, og som sikrer opfyldelsen af et eller flere krav i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

24)  "manglende overholdelse": manglende overholdelse af:

a)  denne forordning

b)  de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

25)  "officiel attestering": enhver mærkeseddel, ethvert mærke eller anden form for attestering, udstedt af operatørerne under tilsyn gennem dedikeret offentlig kontrol fra de kompetente myndigheders side eller af de kompetente myndigheder selv, og som sikrer opfyldelsen af et eller flere krav i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2 [Ændring 37]

26)  "operatør": enhver fysisk eller juridisk person, der er omfattet af en eller flere forpligtelser i de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, bortset fra de kompetente myndigheder og de andre organer, der er ansvarlige for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter

27)  "sending": et antal dyr eller en mængde varer af samme type, klasse eller betegnelse, der er omfattet af samme officielle certifikat, officielle attestering eller ethvert andet dokument, og som befordres med samme transportmiddel og har samme oprindelse; den kan bestå af et eller flere partier

28)  "inspektion": en form for offentlig kontrol, der omfatter undersøgelse af:

a)  dyr eller varer

b)  aktiviteter underlagt kontrol fra operatører, som falder ind under anvendelsesområdet for de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og udstyr, transportmidler, stoffer og , materialer, plantebeskyttelsesmidler og sikkerhedsforanstaltninger , som anvendes til at gennemføre disse aktiviteter [Ændring 38]

c)  steder, hvor operatører gennemfører deres aktiviteter

ca)  den dokumentation, der omhandles i litra a), b) og c) [Ændring 39]

29)  "grænsekontrolsted": et sted kontrolsted med tilhørende faciliteter udpeget af en medlemsstat med henblik på at gennemføre offentlig kontrol, jf. artikel 45, stk. 1 [Ændring 40]

30)  "audit": en systematisk og uafhængig undersøgelse for at fastslå, om aktiviteter og resultaterne af sådanne aktiviteter er i overensstemmelse med de planlagte foranstaltninger, og om disse foranstaltninger anvendes effektivt og er egnet til at nå målene

31)  "rating": en klassificering af operatører ud fra en vurdering af, hvorvidt de opfylder ratingkriterierne

32)  "embedsdyrlæge": en dyrlæge, der er udpeget af de kompetente myndigheder og kvalificeret til at gennemføre offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i henhold til:

a)  denne forordning

b)  de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

33)  "fare": enhver agens eller ethvert forhold med en potentielt skadelig virkning på menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller miljøet

34)  "specificeret risikomateriale": væv som defineret i artikel 3, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 999/2001

35)  "langvarig forsendelse": forsendelse som defineret i artikel 2, litra m), i forordning (EF) nr. 1/2005

36)  "udgangssted": et grænsekontrolsted eller ethvert andet sted udpeget af en medlemsstat, hvor dyr, som falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1/2005, forlader Unionens toldområde

37)  "pesticidudbringningsudstyr": ethvert apparat som defineret i artikel 3, nr. 4), i direktiv 2009/128/EF

38)  "organ med delegerede opgaver": en uafhængig tredjepart, til hvem de kompetente myndigheder har delegeret specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter [Ændring 43]

39)  "kontrolmyndighed for økologiske produkter økologisk produktion ": en offentlig administrativ organisation i en medlemsstat, som de kompetente myndigheder helt eller delvis har overdraget deres beføjelser hvad angår inspektion og certificering i sektoren for økologisk produktion i forbindelse med forordning (EF) nr. 834/2007, herunder, hvis det er relevant, den tilsvarende myndighed i et tredjeland eller den tilsvarende myndighed, som opererer i et tredjeland [Ændring 44]

40)  "kontrolverifikationsprocedurer": de foranstaltninger, der træffes, og tiltag, der iværksættes af de kompetente myndigheder med henblik på at sikre, at offentlig kontrol og andre officielle aktitiviteter er konsekvente og effektive

41)  "screening": en form for offentlig kontrol, der gennemføres ved at foretage en planlagt række af observationer eller målinger med henblik på at skabe et overblik over, i hvor høj grad denne forordning og de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, overholdes

42)  "målrettet screening": en form for offentlig kontrol, der indebærer observation af én eller flere operatører eller deres aktiviteter

43)  "kontrolsystem": et system, der omfatter de kompetente myndigheder og de ressourcer, strukturer, foranstaltninger og procedurer, som er indført i en medlemsstat for at sikre, at offentlig kontrol gennemføres i henhold til denne forordning og til reglerne i artikel 15-24

44)  "ækvivalens" eller "ækvivalent": systemer, der i store træk er identiske og opfylder samme mål [Ændring 45]

a)  forskellige systemers eller foranstaltningers evne til at nå samme mål [Ændring 46]

b)  forskellige systemer eller foranstaltninger, der er i stand til at nå samme mål [Ændring 47]

45)  "indførsel til Unionen": enhver handling, hvorved dyr og varer bringes til et af de områder, der er opført i bilag I

46)  "dokumentkontrol": undersøgelse af officielle certifikater, officielle attesteringer og anden form for dokument eller andre former for dokumenter, herunder handelsdokumenter, som forsendelsen skal ledsages af, jf. de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og artikel 54, stk. 1, eller gennemførelsesretsakter vedtaget i henhold til artikel 75, stk. 3, artikel 125, stk. 4, artikel 127, stk. 1, og artikel 128, stk. 1

47)  "identitetskontrol": en visuel inspektion for at verificere, at indholdet og mærkningen af en forsendelse, herunder mærkerne på dyr, plomber og transportmidler, svarer til oplysningerne i de officielle certifikater, officielle attesteringer og andre dokumenter, der ledsager den

48)  "fysisk kontrol": en kontrol af dyr eller varer og, hvis det er relevant, kontrol af emballering, transportmiddel, mærkning og temperatur, prøveudtagning med henblik på analyse, undersøgelse eller diagnosticering og enhver anden form for fornøden kontrol for at verificere overensstemmelsen med de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

49)  "omladning": flytning af varer eller dyr , der er omfattet af offentlig kontrol, jf. artikel 45, stk. 1, som ankommer ad søvejen eller ad luftvejen fra et tredjeland fra et skib eller et fly og transporteres under toldtilsyn til et andet skib eller fly i samme havn eller lufthavn med henblik på videre transport [Ændring 48]

50)  "transit": flytning fra ét tredjeland til et andet tredjeland under toldtilsyn gennem et af de områder, der er opført i bilag I, eller fra et af de områder, der er opført i bilag I, til et andet område, der er opført i bilag I, gennem et tredjelands område

51)  "toldmyndighedernes tilsyn": enhver handling som defineret i artikel 4, nr. 13), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92(54)

52)  "toldkontrol": toldkontrol som defineret i artikel 4, nr. 14, i forordning (EØF) nr. 2913/92

53)  "officiel tilbageholdelse": den procedure, hvorved de kompetente myndigheder sikrer, at dyr og varer, som er omfattet af offentlig kontrol, ikke flyttes eller er genstand for bearbejdning, før der er truffet afgørelse om, hvad de skal bruges til; dette omfatter opbevaring hos operatører under de kompetente myndigheders kontrol og efter deres anvisninger [Ændring 49]

54)  "supplerende offentlig kontrol": den form for kontrol, der ikke oprindeligt var planlagt, og som blev besluttet ud fra resultaterne af tidligere offentlig kontrol eller andre officielle aktiviteter

55)  "officiel certificering": den procedure, hvorved de kompetente myndigheder bekræfter, at et eller flere af de krav, der er fastlagt i de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, opfyldes

56)  "kontrolplan": en beskrivelse, der er udarbejdet af de kompetente myndigheder, og som indeholder oplysninger om det offentlige kontrolsystems struktur, tilrettelæggelse og funktion samt den detaljerede planlægning af den offentlige kontrol, der skal gennemføres på hvert af de områder, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i en periode

57)  "logbog": det dokument, der er omhandlet i punkt 1-5 i bilag II til forordning (EF) nr. 1/2005

57a)  "officiel medhjælper": en person, der i henhold til bilag IIIa til denne forordning er kvalificeret til at fungere som sådan, og som er udpeget af den ansvarlige myndighed og arbejder under embedsdyrlægens tilsyn og ansvar. [Ændring 50]

Afsnit II

Offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i medlemsstaterne

Kapitel I

Kompetente myndigheder

Artikel 3

Udpegelse af kompetente myndigheder

1.  For hvert af de områder, som reguleres af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, udpeger råder medlemsstaterne den kompetente myndighed over en eller de flere kompetente myndigheder, som de overdrager ansvaret er ansvarlige for at planlægge, tilrettelægge og, hvor det er relevant, gennemføre offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter . [Ændring 51]

2.  Hvis en medlemsstat for samme område overdrager ansvaret for at gennemføre offentlig kontrol eller andre officielle aktiviteter til råder over mere end en kompetent myndighed på nationalt, regionalt eller lokalt plan, eller hvis de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til stk. 1, ved udpegelsen får tilladelse til at overdrage særlige ansvarsområder i forbindelse med offentlig kontrol eller andre officielle aktiviteter til andre offentlige myndigheder, skal medlemsstaten er det vigtigt at : [Ændring 52]

a)  fastlægge procedurer for at sikre effektiv koordinering alle involverede myndigheder imellem og sammenhæng og effektivitet i offentlig kontrol eller andre officielle aktiviteter i hele sit medlemsstatens område [Ændring 53]

b)  udpege én enkelt myndighed, som er ansvarlig for at koordinere samarbejdet og kontakterne med Kommissionen og de øvrige medlemsstater i forbindelse med offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, der gennemføres på det område i hver af de sektorer, som fastlægges af medlemsstaten, således at alle områder omhandlet i artikel 1, stk . 2, er dækket. [Ændring 54]

3.  Kompetente myndigheder med ansvar for at verificere overholdelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j), kan overdrage specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol til en eller flere kontrolmyndigheder for økologiske produkter økologisk produktion . I sådanne tilfælde tildeler de hver af dem et kodenummer. [Ændring 55]

4.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater kontaktoplysninger, herunder ændringer i disse, på:

a)  de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til stk. 1

b)  de enkeltmyndigheder, der er udpeget i henhold til stk. 2, litra b)

c)  de kontrolmyndigheder for økologiske produkter, der er omhandlet i stk. 3

d)  de organer med delegerede opgaver, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1.

De oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, gøres ligeledes offentligt tilgængelige.

5.  Medlemsstater kan overdrage de kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, ansvaret for at gennemføre kontrol for at verificere overholdelsen eller anvendelsen af regler, som ikke er omhandlet i artikel 1, stk. 2, herunder regler, som regulerer specifikke risici, der kan opstå som følge af tilstedeværelse af ikke-hjemmehørende arter i Unionen . [Ændring 56]

6.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter fastlægge den måde, hvorpå de oplysninger, der er omhandlet i stk. 4, skal gøres offentligt tilgængelige. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2. Den måde, hvorpå de oplysninger, der er omhandlet i stk. 4, skal gøres offentligt tilgængelige, skal under alle omstændigheder omfatte offentliggørelse på internettet. [Ændring 57]

Artikel 4

De kompetente myndigheders generelle forpligtelser

1.  De kompetente myndigheder:

a)  sørger for, at der er fastlagt procedurer og ordninger, der skal sikre, at offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter er effektive og hensigtsmæssige

b)  sørger for, at der er fastlagt ordninger for at sikre upartiskhed, uafhængighed, kvalitet og , konsekvens og opfyldelse af fælles målsætninger i offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter på alle niveauer; de har på ingen måde tilknytning til eller er afhængige af de operatører, som de fører tilsyn med

c)  sørger for, at der er fastlagt ordninger for at sikre, at personale, som gennemfører offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, er upartiske og ikke har interessekonflikter eller nogen upassende forbindelser, som gør, at de har udsigt til økonomiske gevinster, eller som eventuelt kan bringe deres upartiskhed i fare

d)  råder over eller har adgang til passende laboratoriekapacitet til analyse, undersøgelse og diagnosticering

e)  råder over eller har adgang til et tilstrækkeligt stort uafhængigt personale med passende kvalifikationer og erfaringer (for så vidt angår kontrolkravene i medfør af artikel 1, stk. 1 og 2) , således at offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter kan gennemføres i fuldt omfang og effektivt

f)  har hensigtsmæssige og korrekt vedligeholdte faciliteter og udstyr, således at personalet kan gennemføre offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter effektivt

g)  har retlige beføjelser til at gennemføre offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter og til at træffe de foranstaltninger, som er omhandlet i nærværende forordning og i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

h)  sørger for, at der er fastlagt retlige procedurer, der skal sikre, at personalet har adgang til operatørernes lokaler og de dokumenter, som de opbevarer, så det kan udføre sine opgaver korrekt

i)  har beredskabsplaner og er klar til at anvende planerne i krisesituationer, hvis det er relevant, jf. reglerne i artikel 1, stk. 2.

2.  Personale, som gennemfører offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter:

-a)  består af embedsmænd ansat af de kompetente myndigheder eller af et uafhængigt offentligt organ, som af den kompetente myndighed har fået overdraget opgaven at udføre offentlig kontrol eller andre officielle aktiviteter

a)  modtager relevant uddannelse på sit kompetenceområde, der sætter det i stand til at varetage sine opgaver på en kompetent måde og til at gennemføre offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter på en konsekvent måde

b)  holder sig løbende orienteret på sit kompetenceområde og efteruddannes i fornødent omfang

c)  uddannes i de emner, der er opført i bilag II, kapitel I, og i, hvilke forpligtelser de kompetente myndigheder har i henhold til nærværende forordning.

De kompetente myndigheder udvikler og gennemfører uddannelsesprogrammer for at sikre, at personale, der gennemfører offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, modtager den uddannelse, som er omhandlet i første afsnit, litra a), b) og c).

3.  For at sikre, at personalet hos de kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, litra e), og i stk. 2, har kvalifikationer, færdigheder og viden i fornødent omfang, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende regler for specifikke kvalifikations- og uddannelseskrav til dette personale under hensyntagen til den videnskabelige og tekniske viden, som er nødvendig for at gennemføre offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter på hvert af de områder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

4.  Hvis mere end en enhed inden for en kompetent myndigheds tjenester aktiviteter har kompetence til at gennemføre offentlig kontrol eller andre officielle aktiviteter, sikres der en effektiv koordinering og et effektivt samarbejde mellem de forskellige enheder. [Ændring 58 + 341]

Artikel 5

Audit foretaget af de kompetente myndigheder

1.  De kompetente myndigheder foretager interne audit eller sørger for, at der gennemføres eksterne audit. De træffer passende foranstaltninger på baggrund af resultaterne heraf for at sikre, at de overholder denne forordning.

Disse audit:

a)  underkastes en uafhængig undersøgelse

b)  gennemføres på en gennemsigtig måde.

2.  De kompetente myndigheder stiller resultaterne af de audit, der er omhandlet i stk. 1, til rådighed for Kommissionen efter begrundet anmodning. [Ændring 59]

3.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter fastsætte regler for gennemførelsen af de audit, der er omhandlet i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 6

De kompetente myndigheders afgørelser vedrørende fysiske og juridiske personer

De afgørelser, der træffes af de kompetente myndigheder i henhold til artikel 53, artikel 64, stk. 3 og 5, artikel 65, artikel 134, stk. 2, og artikel 135, stk. 1 og 2, vedrørende fysiske eller juridiske personer, skal være omfattet af sådanne personers ret til at klage over disse afgørelser i henhold til national lovgivning.

Artikel 7

De kompetente myndigheders personales tavshedspligt

1.  De kompetente myndigheder kræver, at medlemmerne af deres personale ikke videregiver oplysninger, de får kendskab til under varetagelsen af deres forpligtelser i forbindelse med offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, der ifølge deres natur er omfattet af tavshedspligt, jf. dog stk. 2 ; dette gælder dog ikke videregivelse inden for den kompetente myndighed .

2.  Medmindre væsentlige samfundsinteresser taler for at give adgang til oplysningerne, eller videregivelse kræves i medfør af anden EU-lovgivning, indbefatter de oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, og som er omhandlet i stk. 1, oplysninger, hvis videregivelse ville være til skade for:

a)  formålet med inspektioner, undersøgelser og audit

b)  beskyttelsen af en fysisk eller juridisk persons kommercielle interesser

c)  beskyttelsen af verserende retssager og igangværende juridisk rådgivning

ca)  de kompetente myndigheders beslutningsproces .

2a.  Når de kompetente myndigheder træffer afgørelse om, hvorvidt væsentlige samfundsinteresser taler for at give adgang til oplysningerne, tager de bl.a. hensyn til følgende forhold:

a)  eventuelle risici for menneskers, dyrs eller planters sundhed eller for miljøet

b)  arten og omfanget af disse risici, så det sikres, at videregivelse er forholdsmæssig under de givne omstændigheder.

3.  Uanset stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder offentliggør offentliggør de kompetente myndigheder eller på anden måde stiller stiller på anden måde oplysninger til rådighed for offentligheden om resultaterne af offentlig kontrol vedrørende individuelle operatører, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)  den berørte operatør får mulighed for at fremsætte bemærkninger til de oplysninger, som den kompetente myndighed har til hensigt at offentliggøre eller på anden måde stille til rådighed for offentligheden, forud for offentliggørelsen eller frigivelsen

b)  de oplysninger, der offentliggøres eller på anden måde stilles til rådighed for offentligheden, inddrager de bemærkninger, som den berørte operatør har fremsat, eller offentliggøres eller frigives samtidig med og sammen med sådanne bemærkninger.

3a.  De kompetente myndigheder sikrer, at oplysninger, der offentliggøres eller stilles til rådighed for offentligheden i medfør af denne artikel, er nøjagtige, og at disse oplysninger berigtiges på passende vis, hvis de efterfølgende viser sig at være unøjagtige. [Ændring 60]

Kapitel II

Offentlig kontrol

Artikel 8

Almindelige regler for offentlig kontrol

1.  De kompetente myndigheder gennemfører offentlig kontrol af alle operatører virksomheder regelmæssigt ud fra en risikovurdering med passende hyppighed og tager højde for: [Ændring 61]

a)  identificerede risici i forbindelse med:

i)  dyr og varer

ii)  aktiviteter og sikkerhedsforanstaltninger under operatørers kontrol [Ændring 62]

iii)  beliggenheden af operatørers aktiviteter eller operationer

iv)  anvendelsen af produkter, processer, materialer, fodertilsætningsstoffer eller stoffer, der kan påvirke fødevare- og fødevaresikkerheden og -sundheden, fodersikkerheden, dyresundheden eller dyrevelfærden, plantesundheden eller planteformeringsmateriales identitet og kvalitet, eller i tilfælde af GMO'er og plantebeskyttelsesmidler kan have en negativ indvirkning på miljøet [Ændring 63]

iva)  muligheden for, at forbrugerne vildledes med hensyn til et produkts art, kvalitet eller beskaffenhed eller muligheden for, at forbrugerne lider økonomisk tab som følge af, at de har modtaget vildledende oplysninger fra operatøren [Ændring 64]

ivb)  proceskrav i henhold til artikel 1, stk.2, litra j) [Ændring 65]

b)  operatørers virksomheders tidligere resultater i forbindelse med offentlig kontrol og deres overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2 [Ændring 66]

c)  pålideligheden og resultaterne af egenkontrol, der er gennemført af operatørerne eller af en tredjepart på deres anmodning, med henblik på at sikre overholdelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2; formidling af oplysninger om denne egenkontrol skal anvendes i så vid udstrækning som muligt og på en måde, der minimerer byrden for operatørerne [Ændring 67]

ca)  forbrugerforventninger vedrørende fødevarers og andre varers art, kvalitet og sammensætning [Ændring 68]

d)  enhver oplysning, der kan tyde på manglende overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

da)  private kvalitetssikringsordninger, som operatørerne har indført, og som er certificeret og underkastet audit af uafhængige og anerkendte certificeringsorganer. [Ændring 69]

2.  De kompetente myndigheder gennemfører offentlig kontrol regelmæssigt og med passende hyppighed for at identificere forsætlige overtrædelser af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og for at verificere, at kravene og proceskriterierne i henhold til artikel 1, stk. 2, litra j), er opfyldt, under hensyntagen ikke blot til de kriterier, som er omhandlet i stk. 1, men også til oplysninger vedrørende sådanne mulige forsætlige overtrædelser, der udveksles gennem mekanismerne for administrativ bistand, jf. afsnit IV, og alle andre oplysninger, der peger i retning af muligheden for sådanne overtrædelser. [Ændring 70]

2a.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 med henblik på at fastlægge en ensartet mindstehyppighed for gennemførelsen af den kontrol, der er omhandlet i stk. 1 og 2. Om nødvendigt fastlægges denne risikobaserede mindstehyppighed på en differentieret måde for de enkelte produkter, processer eller aktiviteter, der er genstand for offentlig kontrol i henhold til denne forordning. [Ændring 71]

3.  Offentlig kontrol forud for markedsføring eller flytning af visse dyr og varer i forbindelse med udstedelse af de officielle certifikater eller officielle attesteringer, som kræves i henhold til de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, som en betingelse for markedsføring eller flytning af dyrene eller varerne gennemføres i overensstemmelse med:

a)  de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

b)  de delegerede retsakter, som Kommissionen vedtager i henhold til artikel 15-24.

4.  Offentlig kontrol gennemføres uden forudgående varsel, undtagen i tilfælde, hvor:

a)  forudgående underretning af operatøren er nødvendig [Ændring 72]

b)  operatøren har anmodet om en sådan offentlig kontrol; en sådan anmeldt kontrol kan ikke erstatte en standardkontrol uden forudgående varsel [Ændring 73]

ba)  der foretages audit til verifikation af opfyldelsen af krav i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, litra j. [Ændring 74]

5.  Offentlig kontrol gennemføres så vidt muligt på en måde, der minimerer reducerer operatørernes administrative byrde og generne for driften til et nødvendigt minimum, men uden at det har negative følger for kvaliteten af kontrollen ; hvis samme operatør er underlagt forskellige former for offentlig kontrol i samme periode, samler den kompetente myndighed denne kontrol . Såfremt operatørerne er underlagt forskellige officielle kontroller, sikrer medlemsstaterne en koordineret tilgang med det formål at kombinere de eksisterende kontrolforanstaltninger. [Ændring 75]

6.  De kompetente myndigheder gennemfører offentlig kontrol med samme omhu, uanset om de berørte dyr og varer:

a)  er tilgængelige på EU-markedet, uanset om de har oprindelse i den medlemsstat, hvor den offentlige kontrol gennemføres, eller i en anden medlemsstat

b)  agtes eksporteret fra Unionen

c)  indføres til Unionen fra tredjelande.

7.  Bestemmelsesmedlemsstaterne kan pålægger i det omfang, det er strengt nødvendigt for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol, pålægge operatører, som får leveret dyr eller varer fra en anden medlemsstat, at meddele sådanne dyrs eller varers ankomst. [Ændring 76]

Artikel 9

Personer, processer og, aktiviteter, metoder og teknikker , der er omfattet af offentlig kontrol [Ændring 77]

I det omfang, det er nødvendigt for at sikre overholdelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, gennemfører de kompetente myndigheder offentlig kontrol:

a)  af dyr og varer i alle produktions-, forarbejdnings-, afsætnings- og distributionsled [Ændring 78]

b)  af stoffer, materialer eller andre objekter, som kan påvirke dyrs og varers egenskaber eller sundhed i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled [Ændring 79]

c)  af operatører og aktiviteter og operationer under deres kontrol, af deres lokaler, nyttearealer, afgrøder og processer, af opbevaring, transport og anvendelse af varer og dyrehold [Ændring 80]

ca)  af al dokumentation, herunder dokumentation i elektronisk form, i tilknytning til den udøvede virksomhed eller aktiviteter, der omfatter transport. [Ændring 81]

Artikel 10

Offentlig kontrols gennemsigtighed

1.  De kompetente myndigheder gennemfører offentlig kontrol med en høj grad af gennemsigtighed og gør relevante oplysninger om tilrettelæggelse og gennemførelse af offentlig kontrol tilgængelige for offentligheden.

De sikrer også regelmæssig og rettidig offentliggørelse af oplysninger om følgende mindst en gang om året :

a)  art, antal og resultatet det endelige resultat af offentlig kontrol

b)  art og antal af tilfælde af konstateret manglende overholdelse

c)  art og antal af tilfælde, hvor de kompetente myndigheder traf foranstaltninger i henhold til artikel 135

d)  art og antal af tilfælde, hvor de sanktioner, der er omhandlet i artikel 136, blev pålagt. [Ændring 82]

2.  For at sikre en ensartet gennemførelse af de regler, der er fastsat i denne artikel, stk. 1, fastlægger forelægger Kommissionen og ajourfører efter behov ved gennemførelsesretsakter det format, hvori de oplysninger, som er omhandlet i stk. 1, offentliggøres. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2 medlemsstaterne fyldestgørende vejledningsdokumenter, herunder et forslag til en standardiseret indberetningsmodel, der under alle omstændigheder skal omfatte offentliggørelse af disse vejledningsdokumenter på internettet . [Ændring 83]

3.  De kompetente myndigheder har ret til at offentliggøre oplysninger om ratingen af individuelle operatører ud fra resultaterne af offentlig kontrol mindst fire offentlige kontroller eller på anden måde stille dem til rådighed for offentligheden, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)  ratingkriterierne er objektive, gennemsigtige og offentligt tilgængelige

b)  der er truffet relevante foranstaltninger til at sikre konsekvens og gennemsigtighed i ratingprocessen

ba)  i tilfælde af et negativt resultat gennemføres der straks efterfølgende inspektioner . [Ændring 84]

3a.  For at sikre, at ratingsystemer kan sammenlignes mellem medlemsstaterne, fastlægger Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter og efter høring af interessenterne retningslinjer med henblik på at opstille objektive kriterier, der gøres tilgængelige for medlemsstaterne, og som de kan anvende på frivilligt grundlag. [Ændring 85]

Article 11

Dokumenteret kontrol og kontrolverifikationsprocedurer

1.  De kompetente myndigheder gennemfører offentlig kontrol i henhold til dokumenterede procedurer.

Disse procedurer omfatter de emneområder i forbindelse med kontrolprocedurer, der er fastlagt i bilag II, kapitel II, og indeholder detaljerede instrukser til det personale, som gennemfører offentlig kontrol.

2.  De kompetente myndigheder sørger for, at der er fastlagt procedurer til at sikre konsekvens og effektivitet i den offentlige kontrol og de andre officielle aktiviteter, som de gennemfører.

3.  De kompetente myndigheder:

a)  træffer korrigerende foranstaltninger i alle de tilfælde, hvor de procedurer, der er fastlagt i stk. 2, identificerer manglende konsekvens og effektivitet i offentlige kontrol og andre officielle aktiviteter

b)  ajourfører de dokumenterede procedurer, der er fastlagt i stk. 1, hvis det er relevant.

Artikel 12

Rapporter Registrering af og rapporter om offentlig kontrol [Ændring 86]

1.  De kompetente myndigheder udarbejder rapporter om registrerer og dokumenterer hver enkelt offentlig kontrol, de gennemfører har gennemført . De udarbejder en rapport om de gennemførte kontroller, hvor der er fastslået en overtrædelse af denne forordning eller bestemmelserne omhandlet i artikel 1, stk. 2. [Ændring 87]

Disse rapporter skal indeholde:

a)  en beskrivelse af formålet med den offentlige kontrol

b)  de anvendte kontrolmetoder

c)  resultaterne af den offentlige kontrol

d)  foranstaltninger, som de kompetente myndigheder pålægger den berørte operatør at træffe som følge af deres offentlige kontrol, hvis det er relevant.

2.  De kompetente myndigheder forelægger den operatør, der er omfattet af en offentlig kontrol, en kopi af den rapport, der er omhandlet i stk. 1.

3.  Hvis offentlig kontrol forudsætter konstant eller regelmæssig tilstedeværelse af de kompetente myndigheders personale eller repræsentanter i operatørens lokaler, udarbejdes de rapporter, der er omhandlet i stk. 1, så hyppigt, at de kompetente myndigheder og operatøren får mulighed for:

a)  regelmæssigt at holde sig underrettet om niveauet af overholdelse

b)  straks at blive underrettet om enhver mangel eller manglende overholdelse, der er konstateret ved den offentlige kontrol.

3a.  Dokumentationen for resultaterne af de offentlige kontroller ved grænsekontrolsteder sker i henhold til artikel 54, stk. 2, litra b), i det fælles sundhedsimportdokument. [Ændring 88]

Artikel 13

Offentlig kontrol, metoder og teknikker

1.  De kompetente myndigheder gennemfører offentlig kontrol under anvendelse af kontrolmetoder og -teknikker, som omfatter screening, målrettet screening, verifikation, inspektioner, audit, prøveudtagning, analyse, diagnosticering og undersøgelser, hvis det er relevant.

2.  Offentlig kontrol omfatter følgende i det omfang, det er relevant : [Ændring 89]

a)  en undersøgelse af de kontrolsystemer, som operatører har indført, og af de opnåede resultater

b)  en inspektion af:

i)  primærproducentvirksomheder og andre virksomheder, herunder deres omgivelser, lokaler, kontorer, udstyr, installationer, maskiner, transport samt deres dyr og varer

ii)  råvarer, ingredienser, hjælpemidler til forarbejdning og andre produkter, der anvendes til tilberedning og produktion af varer eller til fodring eller behandling af dyr

iia)  materialer bestemt til at komme i kontakt med fødevarer [Ændring 90]

iii)  halvfabrikata

iv)  rengørings- og vedligeholdelsesprodukter og -processer samt plantebeskyttelsesmidler

v)  mærkning, præsentation og reklame

c)  kontrol af hygiejneforholdene i operatørernes lokaler

d)  en vurdering af procedurer for god fremstillingspraksis, god hygiejnepraksis, godt landmandskab og HACCP-procedurerne (hazard analysis critical control points - procedurerne for risikoanalyse af kritiske kontrolpunkter)

e)  en undersøgelse af dokumenter, registrerede oplysninger om sporbarhed og andre registrerede oplysninger, der kan være relevante for vurderingen af overensstemmelsen med de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2 [Ændring 91]

f)  interview med operatører og deres personale

g)  en aflæsning af de værdier, der er registreret af operatørers måleinstrumenter

h)  kontrol ved brug af de kompetente myndigheders egne instrumenter for at verificere målinger foretaget af operatører

i)  andre aktiviteter, der er nødvendige for at identificere manglende overholdelse.

2a.  Specifikke bestemmelser for gennemførelsen af offentlig kontrol skal altid tage højde ikke alene for potentielle sundhedsrisici, men også for forbrugernes forventninger med hensyn til fødevaresammensætningen og sandsynligheden for, at der forekommer svindel. [Ændring 326]

Artikel 14

Operatørers forpligtelser

1.  I det omfang, det er nødvendigt for gennemførelsen af offentlig kontrol eller andre officielle aktiviteter, skal operatørerne, hvis de kompetente myndigheder kræver det, give de kompetente myndigheders personale og personalet hos organerne med delegerede opgaver, såfremt specifikke opgaver vedrørende offentlig kontrol er uddelegeret i henhold til artikel 25, adgang til: [Ændring 92]

a)  deres lokaler

b)  deres it-informationsstyringssystemer

c)  deres dyr og varer

d)  deres relevante dokumenter og alle andre relevante oplysninger, herunder resultaterne af eventuelle egentest, der er relevante for gennemførelsen af disse kontroller eller aktiviteter og de kontrolforanstaltninger, der er anført i artikel 13, stk. 2. Den enkelte operatør skal være i stand til som minimum at angive hver operatør, han modtager forsyninger fra, og hver operatør, han leverer forsyninger til . [Ændring 93]

2.  I forbindelse med offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter skal operatørerne bistå de kompetente myndigheders personale og organerne med delegerede opgaver i henhold til artikel 25 i udførelsen af deres opgaver kontrolopgaver . Operatørerne stiller i nødvendigt omfang gratis prøver til rådighed for de kompetente myndigheder. [Ændring 94]

3.  Den operatør, der er ansvarlig for sendingen, skal:

a)  samarbejde fuldt ud med de kompetente myndigheder for at sikre en effektiv gennemførelse af offentlig kontrol eller andre officielle aktiviteter

b)  straks stille alle krævede oplysninger om sendingen til rådighed i papirform eller elektronisk. [Ændring 95]

4.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter fastsætte regler for:

a)  de nærmere bestemmelser for de kompetente myndigheders adgang til de it-informationsstyringssystemer, der er omhandlet i stk. 1, litra b), og adgangen hertil for organerne med delegerede opgaver, jf. artikel 25 [Ændring 96]

b)  samarbejdet mellem operatører og kompetente myndigheder, jf. stk. 3.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 15

Særlige regler for offentlig kontrol og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder i forbindelse med produktion af animalske produkter til konsum

-1.  Offentlig kontrol for at verificere overensstemmelsen med reglerne i artikel 1, stk. 2, vedrørende produkter af animalsk oprindelse bestemt til konsum omfatter altid kontrol af overholdelsen af forordning (EF) nr. 852/2004 (55) , (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 1069/2009, alt efter hvad der måtte være gældende, og som minimum følgende krav, hvor det er relevant:

a)  udformning og vedligeholdelse af lokaler og udstyr

b)  personlig hygiejne

c)  HACCP-procedurer

d)  egenkontrolprocedurer

e)  kontrol af personalets overholdelse af de gældende krav

f)  kontrol af operatørens registrerede oplysninger og af dokumenter, der ledsager fødevarer, foderstoffer og stoffer eller materialer, der tilføres eller forlader virksomheden

g)  hensyntagen til, om der er nogen beviselige tegn på svigagtig adfærd.

1.  Offentlig kontrol af kødproduktionen, jf. stk. 1, omfatter:

a)  verifikation foretaget af en embedsdyrlæge eller af en officiel medhjælper under en embedsdyrlæges dennes ansvar af dyrenes sundhed og velfærd før slagtning

b)  offentlig kontrol gennemført af en embedsdyrlæge eller en officiel medhjælper under dennes en embedsdyrlæges ansvar på slagterier, opskæringsvirksomheder opskærings- og forarbejdningsvirksomheder og vildthåndteringsvirksomheder for at verificere opfyldelsen af de krav, der stilles til:

i)  hygiejnen i kødproduktion

ii)  restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske produkter til konsum

iii)  håndtering og bortskaffelse af animalske biprodukter og specificeret risikomateriale

iv)  dyresundhed og -velfærd.

1a.  Når det gælder den offentlige kontrol, der er omhandlet i stk. 2:

a)  skal mindst en embedsdyrlæge være til stede under både inspektionen før slagtning og efter slagtning eller, når der er tale om vildthåndteringsvirksomheder, under inspektionen efter slagtning

b)  skal en embedsdyrlæge eller en officiel medhjælper være til stede i opskæringsvirksomheder, når kød forarbejdes, med en hyppighed, der sikrer, at denne forordnings mål nås.

1b.  På grundlag af den offentlige kontrol, der er omhandlet i stk. 2, træffer embedsdyrlægen foranstaltninger i henhold til artikel 135 vedrørende dyrene, deres velfærd og kødets anvendelse, eller dette sker under embedsdyrlægens ansvar.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende særlige regler for offentlig kontrol af animalske produkter til konsum og dyr bestemt til produktion af sådanne produkter for at verificere overensstemmelsen med de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), c), d) og e), og som finder anvendelse på de pågældende produkter og dyr, samt af foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder som følge af offentlig kontrol. Disse delegerede retsakter fastsætter regler for:

a)  de kompetente myndigheders særlige ansvarsområder og opgaver ud over dem, der er omhandlet i stk. 1 og i artikel 4, 8, 9, artikel 10, stk. 1, artikel 11-13, artikel 34, stk. 1 og 2, og artikel 36

b)  ensartede specifikke krav til offentlig kontrol og ensartet mindstehyppighed af en sådan offentlig kontrol under hensyntagen ikke blot til de kriterier, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også til de særlige farer og risici, som findes i forbindelse med det enkelte animalske produkt og de forskellige processer, det gennemgår

c)  i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser slagteripersonale med passende kvalifikationer og uddannelse og ansat under embedsdyrlægens kontrol i en enhed, der er adskilt fra og uafhængig af virksomhedens produktionsenheder, kan blive inddraget i offentlig kontrol bistå embedsdyrlægen ved udøvelsen af den offentlige kontrol omhandlet i stk. 2 vedrørende produktionen af kød af fjerkræ og haredyr , og udformning og anvendelse af undersøgelser til at vurdere resultaterne

d)  de omstændigheder, under hvilke de kompetente myndigheder i forbindelse med konkrete tilfælde af manglende overholdelse skal iværksætte en eller flere af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 135, stk. 2, eller supplerende foranstaltninger ud over dem, der er fastlagt i nævnte stykke

e)  kriterier for, hvornår under hvilke betingelser og med hvilken hyppighed embedsdyrlægen ud fra en risikoanalyse ikke behøver at være til stede på slagterier skal udføre de offentlige kontrolopgaver i lavkapacitetsslagterier og i vildthåndteringsvirksomheder under den offentlige kontrol, der er omhandlet i stk. 1 under overholdelse af minimumskravet i stk. 1a, litra a) .

Hvis det i tilfælde af risici, som ikke kan håndteres effektivt uden fælles specifikationer for den offentlige kontrol og for de foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder som følge af offentlig kontrol, på grund af sagens hastende karakter er bydende nødvendigt, anvendes proceduren i artikel 140 på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel.

3.  Kommissionen tager hensyn til følgende, når den vedtager delegerede retsakter, jf. stk. 2:

a)  de kompetente myndigheders og fødevarevirksomhedsledernes erfaringer med anvendelsen af de procedurer, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004

b)  den videnskabelige og teknologiske udvikling

c)  forbrugernes forventninger med hensyn til fødevaresammensætning og ændringer i fødevareforbrugsmønstre

d)  risici for menneskers og dyrs sundhed i forbindelse med kød og andre animalske produkter til konsum

(da)  hensyntagen til, om der er nogen beviselige tegn på svigagtig adfærd.

4.  For så vidt som dette ikke hindrer opfyldelsen af de mål for menneskers og dyrs sundhed, der forfølges i de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), c), d) og e), og som finder anvendelse på animalske produkter til konsum og dyr, der er bestemt til produktion af sådanne produkter, tager Kommissionen også hensyn til følgende elementer, når den vedtager delegerede retsakter, jf. stk. 2:

a)  behovet for lette anvendelsen af , at de delegerede retsakter i små virksomheder er afpasset efter små virksomheders art og størrelse for at sikre en effektiv anvendelse [Ændring 97]

b)  behovet for at muliggøre fortsat brug af traditionelle metoder i alle led i produktion, forarbejdning eller distribution af fødevarer

c)  behovene hos fødevarevirksomheder, der er beliggende i regioner med særlige geografiske begrænsninger.

Artikel 16

Særlige regler for offentlig kontrol og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder i forbindelse med restkoncentrationer af visse stoffer i fødevarer og foder

Kommissionen tillægges beføjelser beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 forslag til retsakter vedrørende regler for offentlig kontrol for at verificere overensstemmelsen med de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), og som finder anvendelse på visse stoffer, hvis anvendelse på afgrøder eller dyr eller til at producere eller forarbejde fødevarer eller foder kan føre til restkoncentrationer af disse stoffer i fødevarer eller foder, og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder som følge af offentlig kontrol. Sådanne delegerede retsakter forslag til retsakter skal tage hensyn til behovet for at sikre et minimumsniveau af offentlig kontrol for at forhindre anvendelsen af disse stoffer i strid med artikel 1, stk. 2, litra a), og fastsætte regler for: [Ændring 327]

a)  ensartede specifikke krav til offentlig kontrol og ensartet mindstehyppighed af en sådan offentlig kontrol under hensyntagen ikke blot til de kriterier, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også til særlige farer og risici i forbindelse med ikke godkendte stoffer og ikke godkendt anvendelse af godkendte stoffer

b)  specifikke supplerende kriterier og specifikt supplerende indhold i forhold til artikel 108 med henblik på udarbejdelsen af de relevante dele i den flerårige nationale kontrolplan, der er omhandlet i artikel 107, stk. 1

c)  i hvilke tilfælde de kompetente myndigheder i forbindelse med konkrete tilfælde af manglende overholdelse skal iværksætte en eller flere af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 135, stk. 2, eller supplerende foranstaltninger ud over dem, der er fastlagt i nævnte stykke.

Artikel 17

Særlige regler for offentlig kontrol og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder i forbindelse med dyr, animalske produkter, og reproduktionsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter [Ændring 98]

1.  Offentlig kontrol i forbindelse med dyr omfatter:

a)  kontrol af foranstaltningerne til beskyttelse mod biologiske og kemiske trusler mod menneskers og dyrs sundhed

b)  kontrol af foranstaltningerne til beskyttelse af dyrs velfærd, jf. dog artikel 18

c)  kontrol af foranstaltningerne til sygdomsbekæmpelse eller -udryddelse. [Ændring 99]

2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 lovgivningsforslag vedrørende regler for offentlig kontrol af dyr, animalske produkter, reproduktionsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter for at verificere overensstemmelsen med de EU-regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra d) og e), og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder som følge af offentlig kontrol. sådanne delegerede retsakter lovgivningsforslag skal tage hensyn til dyresundhedsrisici i forbindelse med dyr, animalske produkter og reproduktionsmateriale og til risici for menneskers og dyrs sundhed i forbindelse med animalske biprodukter og afledte produkter og fastsætte regler for: [Ændring 100]

a)  de kompetente myndigheders særlige ansvarsområder og opgaver ud over dem, der er fastlagt i artikel 4, 8, 9, artikel 10, stk. 1, artikel 11, og 12, 13, samt artikel 34, stk. 1 og 2, og artikel 36 [Ændring 101]

b)  ensartede specifikke krav til offentlig kontrol og ensartet mindstehyppighed af en sådan offentlig kontrol under hensyntagen ikke blot til de kriterier, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også til behovet for at håndtere særlige farer og risici for dyresundheden ved hjælp af offentlig kontrol for at verificere overensstemmelsen med de sygdomsforebyggelses- og kontrolforanstaltninger, der er fastlagt i henhold til de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra d)

c)  i hvilke tilfælde de kompetente myndigheder i forbindelse med konkrete tilfælde af manglende overholdelse skal iværksætte en eller flere af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 135, stk. 2, eller supplerende foranstaltninger ud over dem, der er fastlagt i nævnte stykke.

Artikel 18

Særlige regler for offentlig kontrol og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder i forbindelse med dyrevelfærdskrav

1.  Ud over de almindelige regler for offentlig kontrol, som er omhandlet i artikel 8, omfatter offentlig kontrol for at verificere overholdelsen af reglerne for dyrevelfærdskrav i tilfælde af transport omfatter : [Ændring 102]

a)  ved langvarige forsendelser mellem medlemsstater og til og fra tredjelande offentlig kontrol inden pålæsningen for at kontrollere dyrenes egnethed til transport

b)  ved langvarige forsendelser mellem medlemsstater og til og fra tredjelande af tamdyr af hestefamilien, bortset fra registrerede dyr af hestefamilien, og tamkvæg, -får, -geder og –svin, forud for transporten:

i)  offentlig kontrol af logbøger for at verificere, at logbogen er realistisk og viser, at forordning (EF) nr. 1/2005 er overholdt

ii)  offentlig kontrol for at verificere, at den i logbogen angivne transportør har en gyldig autorisation, godkendelsesattest til transportmidler til langvarige forsendelser og kompetencebeviser for førere og ledsagere

c)  på grænsekontrolsteder, jf. artikel 57, stk. 1, og på udgangssteder:

i)  offentlig kontrol af dyrenes egnethed til transport og af transportmidler for at verificere overholdelsen af kapitel II og, hvor dette er relevant, kapitel VI i bilag I i forordning (EF) nr. 1/2005 [Ændring 103]

ii)  offentlig kontrol for at verificere, at transportørerne overholder gældende internationale aftaler, herunder den europæiske konvention om beskyttelse af dyr under international transport, og har gyldige autorisationer og kompetencebeviser for førere og ledsagere [Ændring 104]

iii)  offentlig kontrol for at verificere, om tamdyr af hestefamilien og tamkvæg, ‑får, ‑geder eller ‑svin har undergået eller skal undergå en langvarig forsendelse

iiia)  hvis den kompetente myndighed efter en offentlig kontrol, jf. litra c), nr. i) i dette stykke, vurderer, at dyrene er uegnede til transport, skal disse aflæsses, vandes, fodres og have hvile, og der skal om nødvendigt skaffes dyrlægehjælp, indtil de er egnede til at fortsætte transporten. [Ændring 105]

ca)  ved langvarige forsendelser mellem medlemsstater og til og fra tredjelande offentlig kontrol gennemført stikprøvevis eller på målrettet vis på ethvert tidspunkt under den langvarige forsendelse for at verificere, at de angivne forsendelsestider er realistiske, og at forsendelsen er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1/2005, og navnlig at transporttider og hvileperioder har været i overensstemmelse med de grænser, der er fastlagt i kapitel V i bilag I i forordning (EF) nr. 1/2005. [Ændring 106]

2.  Hvis de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra f), kræver, at visse ikke målelige standarder for dyrevelfærd opfyldes, eller hvis disse regler kræver, at der vedtages visse praksisser, og at overholdelsen af dem ikke effektivt kan verificeres udelukkende ved anvendelse af de offentlige kontrolmetoder og ‑teknikker, der er omhandlet i artikel 13, kan offentlig kontrol for at verificere overholdelsen af disse regler omfatte anvendelsen af specifikke indikatorer for dyrevelfærd i de tilfælde og på de vilkår, der vedtages i henhold til stk. 3, litra f).

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 lovgivningsforslag vedrørende regler for offentlig kontrol for at verificere overholdelsen af de EU-regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra f). Disse delegerede retsakter lovgivningsforslag skal tage hensyn til dyrevelfærdsrisikoen i forbindelse med landbrugsaktiviteter og transport, slagtning og aflivning af dyr og fastsætte regler for: [Ændring 107]

a)  de kompetente myndigheders særlige ansvarsområder og opgaver ud over dem, der er omhandlet i stk. 1 og i artikel 4, 8, 9, artikel 10, stk. 1, artikel 11- 13, artikel 34, stk. 1 og 2, og artikel 36 [Ændring 108]

b)  ensartede specifikke krav til offentlig kontrol og ensartet mindstehyppighed af en sådan offentlig kontrol under hensyntagen ikke blot til de kriterier, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også til den risiko, som er forbundet med forskellige dyrearter og transportmidler, samt behovet for at hindre praksisser, der ikke overholder reglerne, og begrænse dyrs lidelser

c)  de tilfælde, hvor de kompetente myndigheder i forbindelse med konkrete tilfælde af manglende overholdelse skal iværksætte en eller flere af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 135, stk. 2, eller supplerende foranstaltninger ud over dem, der er fastlagt i nævnte stykke

d)  verifikation af dyrevelfærdskravene på grænsekontrolsteder og på udgangssteder og de mindstekrav, der finder anvendelse på sådanne udgangssteder

e)  særlige kriterier og betingelser for aktivering af de mekanismer for administrativ bistand, der er fastlagt i afsnit IV

f)  i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser offentlig kontrol for at verificere overholdelsen af dyrevelfærdskravene kan skal omfatte anvendelse af specifikke indikatorer for dyrevelfærd baseret på målelige resultatkriterier og udformning af sådanne indikatorer ud fra videnskabelig og teknisk dokumentation. [Ændring 109]

Artikel 19

Særlige regler for offentlig kontrol og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder i forbindelse med plantesundhed

Kommissionen tillægges beføjelser beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 forslag til retsakter vedrørende regler for offentlig kontrol af planter, planteprodukter og andre objekter for at verificere overholdelsen af de EU-regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra g), og som finder anvendelse på sådanne varer, og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder som følge af en sådan offentlig kontrol. Disse delegerede retsakter forslag til retsakter skal tage hensyn til de plantesundhedsrisici, der er forbundet med planter, planteprodukter og andre objekter i forbindelse med specifikke planteskadegørere eller operatører og fastsætte regler for: [Ændring 328]

a)  de kompetente myndigheders særlige ansvarsområder og opgaver ud over dem, der er fastlagt i artikel 4, 8, 9, artikel 10, stk. 1, artikel 11-13, artikel 34, stk. 1 og 2, og artikel 36

b)  ensartede specifikke krav til gennemførelsen af offentlig kontrol af indførsel til og flytning inden for Unionen af bestemte planter, planteprodukter og andre objekter, der er omfattet af de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra g), og ensartet mindstehyppighed af en sådan offentlig kontrol under hensyntagen ikke blot til de kriterier, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også til de særlige farer og risici for plantesundheden i forbindelse med bestemte planter, planteprodukter og andre objekter af særlig oprindelse eller proveniens

c)  ensartet hyppighed af de kompetente myndigheders offentlige kontrol af operatører, der er godkendt til at udstede plantepas i henhold til artikel 79, stk. 1, i forordning (EU) nr. .../...(56) , under hensyntagen ikke blot til de kriterier, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også til, hvorvidt disse operatører har gennemført en plantesundhedsmæssig risikostyringsplan, jf. artikel 86 i forordning (EF) nr. .../... (57) for de planter, planteprodukter og andre objekter, de fremstiller

d)  i hvilke tilfælde de kompetente myndigheder i forbindelse med konkrete tilfælde af manglende overholdelse skal iværksætte en eller flere af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 135, stk. 2, eller supplerende foranstaltninger ud over dem, der er fastlagt i nævnte stykke.

Artikel 20

Særlige regler for offentlig kontrol og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder i forbindelse med planteformeringsmateriale

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende regler for offentlig kontrol af planteformeringsmateriale for at verificere overholdelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra h), og som finder anvendelse på sådanne varer, og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder som følge af en sådan offentlig kontrol. Disse delegerede retsakter fastsætter regler for:

a)  de kompetente myndigheders særlige ansvarsområder og opgaver ud over dem, der er fastlagt i artikel 4, 8, 9, artikel 10, stk. 1, artikel 11, 12, 13, artikel 34, stk. 1 og 2, og artikel 36

b)  ensartede specifikke krav til gennemførelsen af offentlig kontrol under hensyntagen ikke blot til de kriterier, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også til risici for visse kategorier af planteformeringsmateriales eller specifikke slægters eller arters sundhed, identitet, kvalitet og sporbarhed

c)  særlige kriterier og betingelser for aktivering af de mekanismer for administrativ bistand, der er fastlagt i afsnit IV

d)  i hvilke tilfælde de kompetente myndigheder i forbindelse med konkrete tilfælde af manglende overholdelse skal iværksætte en eller flere af de foranstaltninger, som er omhandlet i artikel 135, stk. 2, eller supplerende foranstaltninger ud over dem, der er fastlagt i nævnte stykke. [Ændring 110]

Artikel 21

Særlige regler for offentlig kontrol og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder i forbindelse med GMO'er og genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 lovgivningsforslag vedrørende regler for offentlig kontrol af GMO'er og genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer for at verificere overholdelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), b) og c), og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder som følge af en sådan offentlig kontrol. Disse delegerede retsakter lovgivningsforslag skal tage hensyn til behovet for at sikre et minimumsniveau af offentlig kontrol for at forhindre praksisser, der er i strid med disse regler, og fastsætte regler for: [Ændring 111]

a)  de kompetente myndigheders særlige ansvarsområder og opgaver ud over dem, der er fastlagt i artikel 4, 8, 9, artikel 10, stk. 1, artikel 11-13, artikel 34, stk. 1 og 2, og artikel 36

b)  ensartede specifikke krav til gennemførelsen af offentlig kontrol og ensartet mindstehyppighed af en sådan offentlig kontrol af:

i)  tilstedeværelsen på markedet af GMO'er og genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, som ikke er godkendte i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF(58) eller forordning (EF) nr. 1829/2003

ii)  dyrkningen af GMO'er og den korrekte anvendelse af den overvågningsplan, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, litra e), i direktiv 2001/18/EF og i artikel 5, stk. 5, og artikel 17, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1829/2003, herunder minimumsforanstaltninger for overvågning og kontrol af potentielle indvirkninger på folkesundheden, dyresundheden og miljøet [Ændring 112]

iii)  den indesluttede anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer

iiia)  minimumsforanstaltninger vedrørende kontrol og indberetning, som har til formål at forhindre utilsigtet forekomst af GMO’er, i overensstemmelse med artikel 26a i direktiv 2001/18/EF [Ændring 113]

c)  i hvilke tilfælde de kompetente myndigheder i forbindelse med konkrete tilfælde af manglende overholdelse skal iværksætte en eller flere af de foranstaltninger, som er omhandlet i artikel 135, stk. 2, eller supplerende foranstaltninger ud over dem, der er fastlagt i nævnte stykke.

Artikel 22

Særlige regler for offentlig kontrol og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder i forbindelse med plantebeskyttelsesmidler

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 lovgivningsforslag vedrørende regler for offentlig kontrol for at verificere overholdelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra i). [Ændring 114]

Disse delegerede retsakter lovgivningsforslag skal tage hensyn til de risici, som plantebeskyttelsesmidler kan udgøre for menneskers og dyrs sundhed eller miljøet, og fastsætte regler for: [Ændring 115]

a)  de kompetente myndigheders særlige ansvarsområder og opgaver ud over dem, der er fastlagt i artikel 4, 8, 9, artikel 10, stk. 1, artikel 11-13, artikel 34, stk. 1 og 2, og artikel 36

b)  ensartede specifikke krav til gennemførelsen af offentlig kontrol og ensartet mindstehyppighed af en sådan offentlig kontrol vedrørende fremstilling, markedsføring, indførsel til Unionen, mærkning, emballering, transport, opbevaring, parallelhandel og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler under hensyntagen ikke blot til de kriterier, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også til behovet for at sikre en sikker og bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og for at bekæmpe ulovlig handel med sådanne produkter [Ændring 116]

c)  ensartede specifikke krav til inspektioner af pesticidudbringningsudstyr og ensartet mindstehyppighed af en sådan kontrol

ca)  ensartede specifikke krav til oprettelse af et register eller en database vedrørende produktion, emballering og oplagringsfaciliteter [Ændring 117]

d)  i hvilke tilfælde de kompetente myndigheder i forbindelse med konkrete tilfælde af manglende overholdelse skal iværksætte en eller flere af de foranstaltninger, som er omhandlet i artikel 135, stk. 2, eller supplerende foranstaltninger ud over dem, der er fastlagt i nævnte stykke

e)  udformningen af certificeringsordninger for at bistå de kompetente myndigheder i inspektionerne af pesticidudbringningsudstyr

f)  indsamling af oplysninger om samt overvågning og indberetning af tilfælde af mistanke om forgiftning forårsaget af plantebeskyttelsesmidler

g)  indsamling af oplysninger om samt overvågning og indberetning af forfalskede plantebeskyttelsesmidler og ulovlig handel med plantebeskyttelsesmidler.

Artikel 23

Særlige regler for offentlig kontrol og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder i forbindelse med økologiske produkter og beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende regler for offentlig kontrol for at verificere overensstemmelsen med de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j) og k), og for de foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder som følge af en sådan offentlig kontrol.

2.  I forbindelse med Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007 for at verificere overensstemmelsen med de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j), fastsætter de og vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder som følge af en sådan offentlig kontrol. Disse delegerede retsakter, som er omhandlet i stk. 1, fastsætter regler for: [Ændring 118]

a)  operatørernes, de kompetente myndigheders og de delegerede organers særlige ansvarsområder og opgaver med henblik på at sikre overholdelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 834/2007, ud over dem, der er fastlagt i artikel 4, 8, 9, artikel 10, stk. 1, artikel 11-13, artikel 34, stk. 1 og stk. 2, og artikel 36 samt i artikel 25, 29, 30 og 32 for så vidt angår godkendelse af og tilsyn med organer med delegerede opgaver [Ændring 119]

b)  supplerende krav i forhold til dem, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, for så vidt angår risikovurdering og fastsættelse af hyppigheden af offentlig kontrol og prøveudtagning, hvis det er relevant, under hensyntagen til risikoen for tilfælde af manglende overholdelse

c)  mindstehyppigheden af offentlig kontrol af operatører som defineret i artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 834/2007, samt i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser visse af sådanne operatører skal fritages for visse former for offentlig kontrol

d)  supplerende metoder og teknikker vedrørende offentlig kontrol i forhold til dem, der er omhandlet i artikel 13 og artikel 33, stk. 1-5, og specifikke krav til gennemførelsen af offentlig kontrol, der har til formål at sikre sporbarheden af økologiske produkter i alle produktions-, tilberednings- og distributionsled og give garantier med hensyn til overholdelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j)

e)  supplerende kriterier i forhold til dem, der er omhandlet i artikel 135, stk. 1, andet afsnit, og artikel 30, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår de foranstaltninger, som skal træffes i tilfælde af manglende overholdelse, og supplerende foranstaltninger i forhold til dem, der er fastlagt i artikel 135, stk. 2

f)  supplerende krav i forhold til dem, der er fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra f), for så vidt angår fornødne faciliteter og udstyr til gennemførelsen af offentlig kontrol, og supplerende betingelser og forpligtelser i forhold til dem, der er omhandlet i artikel 25-30 og artikel 32, for så vidt angår delegering af opgaver i forbindelse med offentlig kontrol

g)  supplerende rapporteringsforpligtelser i forhold til dem, der er omhandlet i artikel 12 og 31, for så vidt angår de kompetente myndigheder, kontrolmyndighederne for økologiske produkter og organerne med delegerede opgaver med ansvar for offentlig kontrol

h)  særlige kriterier og betingelser for aktivering af de mekanismer for administrativ bistand, der er fastlagt i afsnit IV.

3.  I forbindelse med de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra k), fastsætter de delegerede retsakter, som er omhandlet i stk. 1, regler for:

a)  supplerende krav, metoder og teknikker i forhold til dem, der er omhandlet i artikel 11 og 13, i forbindelse med offentlig kontrol for at verificere opfyldelsen af produktspecifikationer og mærkningskrav

b)  supplerende metoder og teknikker i forhold til dem, der er omhandlet i artikel 13, i forbindelse med offentlig kontrol, som har til formål at sikre sporbarhed af produkter, der er omfattet af de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra k), i alle produktions-, tilberednings- og distributionsled, og at give garantier, for så vidt angår overholdelsen af disse regler

c)  specifikke supplerende kriterier og specifikt supplerende indhold i forhold til det, der er fastlagt i artikel 108, med henblik på udarbejdelsen af de relevante dele i den flerårige nationale kontrolplan, som er omhandlet i artikel 107, stk. 1, og specifikt supplerende indhold i den rapport, der er omhandlet i artikel 112

d)  særlige kriterier og betingelser for aktivering af de mekanismer for administrativ bistand, der er fastlagt i afsnit IV

e)  særlige foranstaltninger, der skal træffes, ud over dem, som er omhandlet i artikel 135, stk. 2, i tilfælde af manglende overholdelse og alvorlig eller tilbagevendede manglende overholdelse.

4.  Hvis det er relevant, fraviger de delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 2 og 3, de bestemmelser i denne forordning, som er omhandlet i disse stykker. [Ændring 120]

Artikel 24

Særlige regler for offentlig kontrol og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder i tilfælde af nyligt identificerede risici i forbindelse med fødevarer og foder

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 lovgivningsforslag vedrørende særlige regler for offentlig kontrol af visse kategorier af fødevarer eller foder for at verificere overensstemmelsen med de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a)-e), og for foranstaltninger, som skal træffes af de kompetente myndigheder som følge af en sådan offentlig kontrol. Disse delegerede retsakter lovgivningsforslag skal imødegå nyligt identificerede risici, som kan opstå på grund af fødevarer eller foder, for menneskers eller dyrs sundhed eller i forbindelse med GMO'er og plantebeskyttelsesmidler for miljøet, eller sådanne risici, der hidrører fra nye produktions- eller forbrugsmønstre, for så vidt angår fødevarer eller foder, eller som ikke kan imødegås effektivt uden fælles specifikationer for offentlig kontrol og foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder som følge af en sådan offentlig kontrol, og fastsætte regler for: [Ændring 121]

a)  de kompetente myndigheders særlige ansvarsområder og opgaver ud over dem, der er fastlagt i artikel 4, 8, 9, artikel 10, stk. 1, artikel 11-13, artikel 34, stk. 1 og 2, og artikel 36

b)  ensartede specifikke krav til gennemførelsen af offentlig kontrol og ensartet mindstehyppighed af en sådan offentlig kontrol ikke blot under hensyntagen til de kriterier, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også til de særlige farer og risici, som findes i forbindelse med den enkelte kategori af fødevarer og foderstoffer og de forskellige processer, de gennemgår

c)  i hvilke tilfælde de kompetente myndigheder i forbindelse med konkrete tilfælde af manglende overholdelse skal iværksætte en eller flere af de foranstaltninger, som er omhandlet i artikel 135, stk. 2, eller supplerende foranstaltninger ud over dem, der er fastlagt i nævnte stykke.

2.  Hvis det i tilfælde af alvorlige risici for menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet på grund af sagens hastende karakter er bydende nødvendigt, anvendes proceduren i artikel 140 på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til stk. 1.

Artikel 24a

Særlige regler for offentlig kontrol og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder i forbindelse med materialer og genstande bestemt til at komme i kontakt med fødevarer.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende regler for anvendelse af offentlig kontrol og for foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder i forbindelse med materialer og genstande bestemt til at komme i kontakt med fødevarer. [Ændring 122]

Kapitel III

De kompetente myndigheders delegering af specifikke opgaver

Artikel 25

De kompetente myndigheders delegering af specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol

1.  De kompetente myndigheder kan delegere specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol til et eller flere organer med delegerede opgaver eller fysiske personer i henhold til betingelserne i henholdsvis artikel 26 og 27. De kompetente myndigheder delegerer ikke specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol til fysiske personer, når der er tale om offentlig kontrol, der har til formål at verificere overensstemmelsen med de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j). [Ændring 123]

2.  Kompetente myndigheder må ikke delegere afgørelsen vedrørende de foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 135, stk. 1, litra b), og artikel 135, stk. 2 og 3.

Første afsnit finder ikke anvendelse på de foranstaltninger, som skal træffes i henhold til artikel 135 eller til de regler, der er fastsat i artikel 23, stk. 2, litra e), som følge af offentlig kontrol for at verificere overholdelsen af de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j). [Ændring 124]

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol, som ikke må delegeres, for at bevare de kompetente myndigheders uafhængighed eller deres centrale funktioner.

4.  Hvis de kompetente myndigheder delegerer specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol til verifikation af overholdelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j), til et eller flere organer med delegerede opgaver, tildeler de hvert enkelt organ med delegerede opgaver et kodenummer og udpeger myndigheder med ansvar for godkendelse af og tilsyn med disse.

Artikel 26

Betingelser for delegering af specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol til organer med delegerede opgaver

Delegeringen af specifikke kontrolopgaver til et organ med delegerede opgaver, jf. artikel 25, stk. 1, skal være skriftlig og opfylde følgende betingelser:

a)  Delegeringen indeholder en præcis beskrivelse af:

i)  de specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol, som organet med delegerede opgaver kan varetage

ii)  på hvilke betingelser det må varetage disse opgaver.

b)  Organet med delegerede opgaver:

i)  har ekspertise, udstyr og infrastruktur i fornødent omfang til at kunne varetage de specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol, det har fået delegeret

ii)  har et tilstrækkeligt stort personale med passende kvalifikationer og erfaringer

iii)  er upartisk, uafhængigt, hverken direkte eller indirekte ansat af den operatør, hvis aktiviteter det har til opgave at kontrollere, og på anden måde uden interessekonflikter, for så vidt angår varetagelsen af de specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol, det har fået delegeret [Ændring 125]

iv)  arbejder og er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17020-standarden "Krav til forskellige typer inspektionsorganer", eller en anden standard, hvis denne er mere relevant for de pågældende delegerede opgaver

iva)  har tilstrækkelige beføjelser til at foretage den offentlige kontrol, som er blevet delegeret til det. [Ændring 126]

c)  Der er indført ordninger, der sikrer en effektiv koordinering mellem de delegerende kompetente myndigheder og organet med delegerede opgaver.

Artikel 27

Betingelser for delegering af specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol til fysiske personer

De kompetente myndigheder kan delegere specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol til en eller flere fysiske personer, hvis reglerne i artikel 15-24 tillader dette. En sådan delegering skal være skriftlig.

Artikel 26 finder anvendelse på delegeringen af specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol til fysiske personer, bortset fra litra b, nr. ii) og iv).

Artikel 28

Forpligtelser for organet med delegerede opgaver og den fysiske person, som får delegeret specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol

Organer med delegerede opgaver eller fysiske personer, der har fået delegeret specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol i henhold til artikel 25, stk. 1:

a)  informerer regelmæssigt, og når de kompetente myndigheder anmoder om det, de kompetente myndigheder, som har delegeret de specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol, om resultaterne af den offentlige kontrol, de gennemfører

b)  underretter omgående de kompetente myndigheder, som har delegeret specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol, hvis resultaterne af den offentlige kontrol viser eller giver anledning til at tro, at der forekommer manglende overholdelse.

Artikel 29

Forpligtelser for de kompetente myndigheder, som delegerer specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol

Kompetente myndigheder, der har delegeret specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol til organer med delegerede opgaver eller fysiske personer i henhold til artikel 25, stk. 1:

a)  foretager periodiske og uanmeldte audit eller inspektioner af sådanne organer eller personer efter behov [Ændring 127]

b)  trækker straks helt eller delvis delegeringen tilbage, hvis:

i)  der efter en audit eller en inspektion, jf. litra a), er dokumentation for, at sådanne organer med delegerede opgaver eller fysiske personer ikke varetager de delegerede opgaver i forbindelse med offentlig kontrol ordentligt

ii)  organet med delegerede opgaver eller den fysiske person ikke rettidigt træffer hensigtsmæssige foranstaltninger for at rette op på de mangler, der blev konstateret i forbindelse med audit og inspektioner, jf. litra a)

iia)  uafhængigheden eller upartiskheden af organet med delegerede opgaver eller den fysiske persons uafhængighed eller upartiskhed er blevet kompromitteret. [Ændring 128]

Artikel 30

Betingelser for delegering af specifikke opgaver i forbindelse med andre officielle aktiviteter

1.  De kompetente myndigheder kan delegere specifikke opgaver i forbindelse med andre officielle aktiviteter til et eller flere organer med delegerede opgaver, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)  de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, ikke forbyder en sådan delegering

b)  betingelserne i artikel 26 er opfyldt, bortset fra litra b), nr. iv).

2.  De kompetente myndigheder kan delegere specifikke opgaver i forbindelse med andre officielle aktiviteter til en eller flere fysiske personer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)  de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, tillader en sådan delegering

b)  betingelserne i artikel 26 er opfyldt, bortset fra litra b), nr. ii) og iv).

Artikel 31

Forpligtelser for organet med delegerede opgaver og den fysiske person, som får delegeret specifikke opgaver i forbindelse med andre officielle aktiviteter

Organet med delegerede opgaver eller den fysiske person, der har fået delegeret specifikke opgaver i forbindelse med andre officielle aktiviteter i henhold til artikel 30:

a)  informerer regelmæssigt, og når de kompetente myndigheder anmoder om det, de kompetente myndigheder, som har delegeret de specifikke opgaver i forbindelse med andre officielle aktiviteter, om resultaterne af de officielle aktiviteter, det/den gennemfører

b)  underretter omgående de kompetente myndigheder, som har delegeret specifikke opgaver i forbindelse med andre officielle aktiviter, hvis resultaterne af de andre officielle aktiviteter viser eller giver anledning til at tro, at der forekommer manglende overholdelse.

Artikel 32

Forpligtelser for de kompetente myndigheder, der delegerer specifikke opgaver i forbindelse med andre officielle aktiviteter

Kompetente myndigheder, der har delegeret specifikke opgaver i forbindelse med andre officielle aktiviteter til organer med delegerede opgaver eller fysiske personer, jf. artikel 30:

a)  foretager audit eller inspektioner af sådanne organer eller personer efter behov [Ændring 129]

b)  trækker straks helt eller delvis delegeringen tilbage, hvis:

i)  der efter en audit eller en inspektion, jf. litra a), er dokumentation for, at sådanne delegerede organer eller fysiske personer ikke varetager de delegerede opgaver i forbindelse med andre officielle aktiviteter ordentligt

ii)  organet med delegerede opgaver eller den fysiske person ikke rettidigt træffer hensigtsmæssige foranstaltninger for at rette op på de mangler, der blev konstateret i forbindelse med audit og inspektioner, jf. litra a).

Kapitel IV

Prøveudtagning, analyser, undersøgelser og diagnosticeringer

Artikel 33

Prøveudtagnings-, analyse-, undersøgelses- og diagnosticeringsmetoder

1.  De metoder, der anvendes i forbindelse med prøveudtagning og laboratorieanalyser, ‑undersøgelser og ‑diagnosticeringer i forbindelse med offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, skal overholde EU-reglerne for disse metoder eller ydeevnekriterierne for disse metoder.

2.  Hvis der ikke findes EU-regler, jf. stk. 1, skal officielle laboratorier i forbindelse med offentlig kontrol anvende de mest avancerede metoder til deres specifikke analyse-, undersøgelses- og diagnosticeringsbehov og i nedenstående rækkefølge inddrage: [Ændring 130]

a)  de nyeste tilgængelige metoder, der overholder relevante internationalt anerkendte regler eller protokoller, herunder sådanne, som Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) har godkendt

b)  hvis der ikke findes regler eller protokoller, jf. litra a), relevante metoder, som er udviklet eller anbefalet af EU-referencelaboratorierne og valideret i henhold til internationalt anerkendte videnskabelige protokoller

c)  hvis der ikke findes regler eller protokoller, jf. litra a), og metoder, jf. litra b), metoder, der overholder de relevante regler, som er fastsat på nationalt plan

d)  hvis der ikke findes regler eller protokoller, jf. litra a), metoder, jf. litra b), og nationale regler, jf. litra c), relevante metoder, som er udviklet eller anbefalet af nationale referencelaboratorier og valideret i henhold til internationalt anerkendte videnskabelige protokoller, eller

e)  hvis der ikke findes regler eller protokoller, jf. litra a), metoder, jf. litra b), nationale regler, jf. litra c), og metoder, jf. litra d), relevante metoder, som er valideret i henhold til internationalt anerkendte videnskabelige protokoller.

3.  Uanset stk. 2 kan enhver af de metoder, der er omhandlet i stk. 2, anvendes i forbindelse med screening, målrettet screening og andre officielle aktiviteter kan enhver af de metoder, der er omhandlet i stk. 2, anvendes , hvis de EU-regler, som er omhandlet i stk. 1, ikke findes. Samme bestemmelse gælder for de andre officielle aktiviteter. [Ændring 131]

4.  Hvis der i særlige tilfælde som følge af en krisesituation under udvikling er et presserende behov for laboratorieanalyser, undersøgelser eller diagnosticeringer, og ingen af de metoder, der er omhandlet i stk. 1 og 2, findes, kan det relevante nationale referencelaboratorium, eller, hvis et sådant nationalt referencelaboratorium ikke findes, ethvert andet laboratorium, der er udpeget i henhold til artikel 36, stk. 1, anvende andre metoder end dem, som er omhandlet i stk. 1 og 2, indtil der er foretaget en validering af en passende metode i henhold til internationalt anerkendte videnskabelige protokoller. [Ændring 132]

5.  De metoder, der anvendes til laboratorieanalyser, skal så vidt muligt bygge på de relevante kriterier i bilag III.

6.  Prøver udtages, håndteres og mærkes på en sådan måde, at deres juridiske, videnskabelige og tekniske gyldighed sikres. Den udtagne prøve skal have en sådan størrelse, at det i givet fald er muligt at indhente en supplerende ekspertudtalelse, såfremt operatøren anmoder herom i henhold til artikel 34. [Ændring 133]

6a.  Hvad angår animalske produkter, skal der udvikles metoder, som finder obligatorisk anvendelse, og som har til formål at identificere og spore avlsmateriale fra klonede dyre samt afkom af klonede dyre og produkter, som stammer herfra. [Ændring 134]

7.  Kommissionen kan, hvis det ikke i forvejen er reguleret på anden måde, ved gennemførelsesretsakter fastsætte regler for: [Ændring 135]

a)  hvilke metoder der skal anvendes til prøveudtagning og laboratorieanalyser, ‑undersøgelser og ‑diagnosticeringer

b)  ydeevnekriterier, analyse‑, undersøgelses‑ eller diagnosticeringsparametre, måleusikkerhed og procedurer for validering af disse metoder

c)  fortolkning af analyse‑, undersøgelses‑ og diagnosticeringsresultater.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 34

Supplerende ekspertudtalelse

1.  De kompetente myndigheder sikrer, at operatører, hvis dyr eller varer er omfattet af prøveudtagning, analyse, undersøgelse eller diagnosticering i forbindelse med offentlig kontrol, er berettiget til at anmode om en supplerende ekspertudtalelse, hvis dette er relevant og teknisk muligt . Operatøren afholder udgifterne til denne ekspertudtalelse. [Ændring 136]

En sådan ret:

a)  berettiger altid operatøren til at anmode en anden ekspert, der er udpeget af referencelaboratoriet, eller hvis dette ikke er muligt, af et andet, mindst tilsvarende officielt laboratorium, om at foretage en dokumentgennemgang af prøveudtagningen, analysen, undersøgelsen eller diagnosticeringen [Ændring 137]

b)  berettiger, hvis det er relevant og teknisk muligt, navnlig under hensyntagen til prævalensen og fordelingen af faren i dyr eller varer, prøvernes eller varernes letfordærvelighed og mængden af til rådighed stående substrat, operatøren til at anmode om, og forpligter de kompetente myndigheder til at sikre :: [Ændring 138]

i)  at der tages et tilstrækkeligt antal andre prøver til at få inddelt i tre til en indledende analyse og, hvis det er relevant, en supplerende ekspertudtalelse eller efter anmodning fra operatøren samt en afsluttende analyse, såfremt der er uoverensstemmelser mellem de to første [Ændring 139]

ii)  at prøven anvendes i forbindelse med en uafhængig anden analyse, undersøgelse eller diagnosticering, hvis det ikke er muligt at tage et tilstrækkeligt antal prøver, jf. nr. i).

1a.  Prøver håndteres og mærkes på en sådan måde, at deres juridiske og tekniske gyldighed sikres. [Ændring 140]

2.  Operatørens anmodning om en supplerende ekspertudtalelse i henhold til stk. 1 berører ikke de kompetente myndigheders forpligtelse til straks at gribe ind for at eliminere eller begrænse risiciene for menneskers, dyrs og planters sundhed, eller for dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet i henhold til de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og til nærværende forordning.

3.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter fastlægge procedurer for ensartet anvendelse af de regler, der er fastsat i stk. 1, og for indgivelse og behandling af anmodninger om en supplerende ekspertudtalelse. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 35

Prøveudtagning af dyr og varer, der udbydes til salg ved hjælp af fjernkommunikation

1.  I forbindelse med dyr og varer, der udbydes til salg ved hjælp af fjernkommunikation, kan prøver, der er bestilt hos operatører af de kompetente myndigheder, uden at de identificerer sig, anvendes i forbindelse med en offentlig kontrol.

2.  De kompetente myndigheder træffer, når de råder over prøverne, de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de operatører, hos hvem der bestilles prøver disse prøver bestilles i henhold til stk. 1: [Ændring 141]

a)  underrettes om, at sådanne prøver tages i forbindelse med en offentlig kontrol og, hvis det er relevant, analyseres eller undersøges i forbindelse med en sådan offentlig kontrol, og

b)  hvis de prøver, der er omhandlet i stk. 1, analyseres eller undersøges, er berettigede til at udøve retten til at anmode om en supplerende ekspertudtalelse, jf. artikel 34, stk. 1.

Artikel 36

Udpegelse af officielle laboratorier

1.  De kompetente myndigheder udpeger officielle laboratorier til at foretage laboratorieanalyser, ‑undersøgelser og ‑diagnosticeringer vedrørende prøver, der er udtaget i forbindelse med offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i den medlemsstat, på hvis område disse kompetente myndigheder opererer, eller i en anden medlemsstat.

2.  De kompetente myndigheder kan udpege et laboratorium i en anden medlemsstat som officielt laboratorium, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)  Der er truffet relevante foranstaltninger, ifølge hvilke de har mulighed for at foretage de audit og inspektioner, der er omhandlet i artikel 38, stk. 1, eller delegere gennemførelsen af sådanne audit og inspektioner til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor laboratoriet er beliggende.

b)  Det pågældende laboratorium er allerede udpeget som et officielt laboratorium af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, på hvis område det er beliggende.

3.  Udpegelsen skal være skriftlig og indeholde en detaljeret beskrivelse af:

a)  hvilke opgaver laboratoriet skal udføre som officielt laboratorium

b)  på hvilke betingelser det skal udføre disse opgaver

c)  hvilke ordninger der er nødvendige for at sikre en effektiv koordinering og et effektivt samarbejde mellem laboratoriet og de kompetente myndigheder.

4.  De kompetente myndigheder må som officielt laboratorium kun udpege et laboratorium, der:

a)  har ekspertise, udstyr og infrastruktur i fornødent omfang til at kunne foretage analyser, undersøgelser eller diagnosticeringer i forbindelse med prøver

b)  har et tilstrækkeligt stort personale med passende kvalifikationer og erfaringer

c)  er uafhængigt, upartisk og uden interessekonflikter, for så vidt angår varetagelsen af sine opgaver som officielt laboratorium [Ændring 142]

d)  rettidigt kan levere resultater af analysen, undersøgelsen eller diagnosticeringen i forbindelse med prøver som led i offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter

e)  fungerer i henhold til EN ISO/IEC 17025-standarden om "Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence" og er vurderet og akkrediteret i henhold til den pågældende standard af et nationalt akkrediteringsorgan, der fungerer i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008. [Ændring 143]

5.  Omfanget af den vurdering og akkreditering af et officielt laboratorium, der er omhandlet i stk. 4, litra e): [Ændring 144]

a)  skal omfatte alle de laboratorieanalyse‑, ‑undersøgelses‑ og ‑diagnosticeringsmetoder, som skal anvendes af laboratoriet til analyser, undersøgelser eller diagnosticeringer, når det fungerer som et officielt laboratorium

b)  kan omfatte en eller flere laboratorieanalyse‑, ‑undersøgelses‑ eller ‑diagnosticeringsmetoder eller en gruppe af metoder

c)  kan defineres på en fleksibel måde, så der skabes mulighed for, at akkrediteringsomfanget omfatter ændrede versioner af de metoder, det officielle laboratorium brugte, da akkrediteringen blev givet, eller nye metoder ud over disse metoder ud fra laboratoriets egne valideringer uden nogen særlig vurdering fra det nationale akkrediteringsorgans side forud for anvendelsen af disse ændrede eller nye metoder.

Hvis intet officielt laboratorium, der er udpeget i Unionen i henhold til stk. 1, har ekspertise, udstyr, infrastruktur og personale i fornødent omfang til at foretage laboratorieanalyser, ‑undersøgelser eller -diagnosticeringer, der er nye eller særligt usædvanlige, kan de kompetente myndigheder anmode et laboratorium eller diagnosticeringscenter, som ikke opfylder et eller flere af kravene i denne artikel, stk. 3 og 4, om at foretage disse analyser, undersøgelser eller diagnosticeringer.

Artikel 37

Officielle laboratoriers forpligtelser

1.  De officielle laboratorier underretter straks de kompetente myndigheder, hvis resultaterne af en analyse, undersøgelse eller diagnosticering i forbindelse med prøver viser eller giver anledning til at tro, at der forekommer manglende overholdelse fra en operatørs side.

2.  Efter anmodning fra EU-referencelaboratoriet eller det nationale referencelaboratorium skal de officielle laboratorier deltage i sammenlignende undersøgelser laboratorier imellem i forbindelse med de analyser, undersøgelser eller diagnosticeringer, de foretager som officielle laboratorier.

3.  De officielle laboratorier gør listen over metoder, der anvendes til de analyser, undersøgelser eller diagnosticeringer, som foretages, i forbindelse med offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, offentligt tilgængelig.

Artikel 38

Audit og inspektioner af officielle laboratorier

1.  De kompetente myndigheder gennemfører audit eller inspektioner af de officielle laboratorier, som de har udpeget i henhold til artikel 36, stk. 1:

a)  regelmæssigt

b)  når som helst de finder en audit eller en inspektion påkrævet.

2.  De kompetente myndigheder trækker straks udpegelsen af et officielt laboratorium tilbage, enten helt eller i forbindelse med visse opgaver, hvis det ikke rettidigt finder en hensigtsmæssig løsning, når resultaterne af en audit eller en inspektion, jf. stk. 1, afslører et af følgende forhold:

a)  Det opfylder ikke længere de betingelser, der er fastlagt i artikel 36, stk. 4 og 5.

b)  Det opfylder ikke de forpligtelser, der er fastlagt i artikel 37.

c)  Det underpræsterer i de sammenlignende undersøgelser laboratorier imellem, der er omhandlet i artikel 37, stk. 2.

Artikel 39

Undtagelser fra betingelsen om obligatorisk vurdering og akkreditering for visse officielle laboratorier [Ændring 145]

1.  Uanset artikel 36, stk. 4, litra e), kan de kompetente myndigheder udpege følgende som officielle laboratorier, uanset om de opfylder betingelsen i nævnte litra:

a)  laboratorier:

i)  hvis eneste aktivitet er påvisning af trikiner i kød

ii)  der til påvisning af trikiner udelukkende anvender de metoder, der er omhandlet i artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2075/2005(59)

iii)  der foretager påvisning af trikiner under tilsyn af de kompetente myndigheder eller af et officielt laboratorium, som er udpeget i henhold til artikel 36, stk. 1, og vurderet og akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17025-standarden om "Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence" med henblik på anvendelse af de metoder, der er omhandlet i litra a), nr. ii) [Ændring 146]

b)  laboratorier, der foretager analyser eller undersøgelser for at verificere overholdelsen af de regler for planteformeringsmateriale, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra h) [Ændring 147]

c)  laboratorier, som kun foretager analyser, undersøgelser og diagnosticeringer som led i andre officielle aktiviteter, forudsat at de:

i)  kun anvender de laboratorieanalyse‑, ‑undersøgelses‑ og ‑diagnosticeringsmetoder, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, og artikel 33, stk. 2, litra a), b) og c)

ii)  foretager analyser, undersøgelser og diagnosticeringer under tilsyn af de kompetente myndigheder eller af de nationale referencelaboratorier med henblik på de metoder, de anvender

iii)  deltager jævnligt i de sammenlignende undersøgelser laboratorier imellem, der arrangeres af de nationale referencelaboratorier, med henblik på de metoder, de anvender

iv)  har indført et kvalitetssikringssystem for at opnå gode og pålidelige resultater i forbindelse med de anvendte laboratorieanalyse‑, ‑undersøgelses‑ og ‑diagnosticeringsmetoder.

2.  Hvis de metoder, som anvendes af de laboratorier, der er omhandlet i stk. 1, litra c), kræver bekræftelse af resultatet af laboratorieanalysen, ‑undersøgelsen eller ‑diagnosticeringen, foretages verifikationslaboratorieanalysen, ‑undersøgelsen eller ‑diagnosticeringen af et officielt laboratorium, som opfylder kravene i artikel 36, stk. 4, litra e).

3.  De officielle laboratorier, der udpeges i henhold til stk. 1, litra a) og c), skal være beliggende i de medlemsstater, på hvis område de kompetente myndigheder, som har udpeget dem, er beliggende.

Artikel 40

Beføjelser til at vedtage undtagelser fra betingelsen om obligatorisk vurdering og akkreditering af alle de laboratorieanalyse‑, ‑undersøgelses‑ og ‑diagnosticeringsmetoder, som officielle laboratorier anvender [Ændring 148]

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser kompetente myndigheder kan udpege laboratorier som officielle laboratorier i henhold til artikel 36, stk. 1, der ikke opfylder de betingelser, som er omhandlet i artikel 36, stk. 4, litra e), i forbindelse med alle de metoder, de anvender, forudsat at sådanne laboratorier opfylder følgende betingelser:

a)  De fungerer, er vurderet og akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17025-standarden med henblik på anvendelsen af en eller flere metoder, der ligner og er repræsentative for de øvrige metoder, som de anvender.

b)  De gør regelmæssigt og i vidt omfang brug af de metoder, som de har opnået den akkreditering til, der er omhandlet i litra a).

Artikel 41

Midlertidige undtagelser fra betingelsen om obligatorisk vurdering og akkreditering af officielle laboratorier [Ændring 149]

1.  Uanset artikel 36, stk. 5, litra a), kan de kompetente myndigheder midlertidigt udpege et eksisterende officielt laboratorium som officielt laboratorium i henhold til artikel 36, stk. 1, med henblik på anvendelse af en laboratorieanalyse‑, ‑undersøgelses‑ eller ‑diagnosticeringsmetode, som det ikke har opnået den akkreditering til, der er omhandlet i artikel 36, stk. 4, litra e):

a)  når anvendelsen af denne metode for nyligt er blevet påkrævet i EU-reglerne

b)  når ændringer af en metode, der er i brug, kræver en ny akkreditering eller en udvidelse af anvendelsesområdet for den akkreditering, som det officielle laboratorium har opnået

c)  i tilfælde, hvor behovet for at anvende metoden opstår i forbindelse med en krisesituation eller en ny risiko for menneskers, dyrs og planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet, eller

ca)  i tilfælde, hvor vurderingen fra akkrediteringsorganet og beslutningen fra dette organ endnu ikke foreligger. [Ændring 150]

2.  Den midlertidige udpegelse, der er omhandlet i stk. 1, sker på følgende betingelser:

a)  Det officielle laboratorium er allerede akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17025-standarden til at anvende en metode, som ligner den, der ikke falder ind under anvendelsesområdet for dets akkreditering.

b)  Der er indført et kvalitetssikringssystem i det officielle laboratorium for at opnå gode og pålidelige resultater i forbindelse med anvendelsen af den metode, som ikke falder ind under anvendelsesområdet for den eksisterende akkreditering.

c)  Analyser, undersøgelser og diagnosticeringer foretages under tilsyn af de kompetente myndigheder eller det nationale referencelaboratorium i forbindelse med den pågældende metode.

3.  Den midlertidige udpegelse, jf. stk. 1, må ikke overstige en periode på et år og kan forlænges én gang med yderligere en periode på et år.

4.  De officielle laboratorier, der udpeges i henhold til stk. 1, skal være beliggende i de medlemsstater, på hvis område de kompetente myndigheder, som har udpeget dem, er beliggende.

Artikel 41a

Officielle kontroller af dyr og varer, der føres ind i Unionen, organiseres på baggrund af risici og kan finde sted ved grænsekontrolstederne i henhold til bestemmelserne i afdeling II i dette kapitel for at kontrollere, at særlige bestemmelser vedrørende specifikke dyr og varer overholdes, eller på et passende sted i henhold til afdeling I i dette kapitel. [Ændring 151]

Kapitel V

Offentlig kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen

Afdeling I

Dyr og varer, der ikke er omfattet af særlig offentlig kontrol ved grænserne

Artikel 42

Offentlig kontrol af dyr og varer, der ikke er omfattet af særlig offentlig kontrol ved grænserne

1.  De kompetente myndigheder gennemfører regelmæssigt offentlig kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen, for at sikre overholdelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

Denne offentlige kontrol af dyr og varer, på hvilke artikel 45 ikke finder anvendelse, gennemføres med passende hyppighed under hensyntagen til:

a)  risici for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet i forbindelse med forskellige typer dyr og varer

aa)  sandsynligheden for svigagtig adfærd, der måske kan være vildledende i forbindelse med forbrugerforventninger vedrørende fødevarers og andre varers art, kvalitet og sammensætning [Ændring 152]

b)  den hidtidige opfyldelse af de krav, som er fastlagt i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og som finder anvendelse på de pågældende dyr eller varer:

i)  i tredjelandet og oprindelsesvirksomheden

ii)  hos eksportøren

iii)  hos den operatør, som er ansvarlig for sendingen

c)  den kontrol, der allerede er gennemført, af de pågældende dyr og varer

d)  de garantier, som de kompetente myndigheder i oprindelsestredjelandet har givet, for så vidt angår dyrs og varers opfyldelse af de krav, der er fastlagt i de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, eller af krav, der er anerkendt som mindst ækvivalente hermed.

2.  Den offentlige kontrol, jf. stk. 1, gennemføres et hensigtsmæssigt sted inden for Unionens toldområde, herunder:

a)  på EU-indgangsstedet

b)  på et grænsekontrolsted

c)  på stedet for overgang til fri omsætning i Unionen

d)  på lagre og i lokaler hos den operatør, der er ansvarlig for sendingen.

3.  De kompetente myndigheder på grænsekontrolsteder og andre EU-indgangssteder gennemfører offentlig kontrol af følgende, når de har grund til at tro, at deres indførsel til Unionen kan udgøre en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet:

a)  transportmidler, herunder tomme

b)  emballage.

4.  De kompetente myndigheder kan også gennemføre offentlig kontrol af varer, der henhører under en af toldprocedurerne i artikel 4, nr. 16), litra a)-g), i forordning (EØF) nr. 2913/92.

Artikel 43

Typer af offentlig kontrol af dyr og varer, der ikke er omfattet af særlig offentlig kontrol ved grænserne

1.  Den offentlige kontrol, der er omhandlet i artikel 42, stk. 1, omfatter:

a)  altid dokumentkontrol

b)  identitetskontrol og fysisk kontrol afhængigt af risikoen for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet.

2.  De kompetente myndigheder gennemfører den fysiske kontrol, der er omhandlet i stk. 1, litra b), på de rette betingelser, som gør det muligt at foretage undersøgelserne korrekt.

3.  Hvis dokumentkontrollen, identitetskontrollen og den fysiske kontrol, jf. stk. 1, viser, at dyr og varer ikke overholder de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, finder artikel 64, stk. 1, 3, 4 og 5, artikel 65-67, artikel 69, stk. 1 og 2, og artikel 70, stk. 1 og 2, anvendelse.

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser kompetente myndigheder kan anmode operatører om at underrette om ankomsten af visse varer, der indføres til Unionen.

Artikel 44

Prøveudtagning af dyr og varer, der ikke er omfattet af særlig offentlig kontrol ved grænserne

1.  Hvis der foretages prøveudtagning af dyr og varer, skal de kompetente myndigheder:

a)  underrette toldmyndighederne og de berørte operatører

b)  afgøre, om dyrene eller varerne kan frigives, før resultaterne af analysen, undersøgelsen eller diagnosticeringen i forbindelse med prøverne er tilgængelige, forudsat at sporbarheden af dyr eller varer er sikret.

2.  Kommissionen fastlægger ved gennemførelsesretsakter:

a)  hvilke mekanismer der er nødvendige for at sikre sporbarheden af de dyr eller varer, som er omhandlet i stk. 1, litra b)

b)  hvilke dokumenter der skal ledsage de dyr eller varer, som er omhandlet i stk. 1, når de kompetente myndigheder har foretaget prøveudtagning.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Afdeling II

Offentlig kontrol på grænsekontrolsteder af dyr og varer

Artikel 45

Dyr og varer, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder

1.  For at sikre overholdelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, gennemfører de kompetente myndigheder offentlig kontrol på grænsekontrolstedet for første ankomst til Unionen af hver sending af følgende kategorier af dyr og varer, som indføres til Unionen fra tredjelande:

a)  dyr

b)  animalske produkter, fødevarer, der indeholder animalske produkter, reproduktionsmateriale og animalske biprodukter [Ændring 153]

c)  planter, planteprodukter og andre objekter og materialer, med hvilke der kan indslæbes eller spredes planteskadegørere, jf. de lister, der er opstillet i henhold til artikel 68, stk. 1, og artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. .../...(60)

d)  varer med oprindelse i visse tredjelande, for hvilke Kommissionen har besluttet ved gennemførelsesretsakter, jf. stk. 2, litra b), at der er behov for en foranstaltning til midlertidigt at øge den offentlige kontrol ved deres indførsel til Unionen som følge af en kendt eller ny risiko, eller fordi det er dokumenteret, at der forekommer omfattende alvorlig manglende overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

e)  dyr og varer, som er omfattet af en beredskabsforanstaltning, jf. retsakter vedtaget i henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 249 i forordning (EU) nr. .../...(61) eller artikel 27, stk. 1, artikel 29, stk. 1, artikel 40, stk. 2, artikel 41, stk. 2, artikel 47, stk. 1, artikel 49, stk. 2, og artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. .../...(62) + , der kræver, at sendinger af disse dyr eller varer, der er identificeret ved hjælp af deres koder i den kombinerede nomenklatur, skal være omfattet af offentlig kontrol ved deres indførsel til Unionen

f)  dyr og varer, i forbindelse med hvis indførsel til Unionen der er fastlagt betingelser eller foranstaltninger ved retsakter vedtaget i henhold til henholdsvis artikel 125 eller 127 eller til de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, der indebærer, at opfyldelsen af disse betingelser eller overholdelsen af disse foranstaltninger sikres ved indførslen af dyr eller varer til Unionen.

2.  Kommissionen opstiller ved gennemførelsesretsakter:

a)  lister over dyr og varer, som tilhører de kategorier, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b), med angivelse af deres koder i den kombinerede nomenklatur

b)  listen over varer, som tilhører den kategori, der er omhandlet i stk. 1, litra d), med angivelse af deres koder i den kombinerede nomenklatur og ajourfører den efter behov i forhold til de risici, der er omhandlet i den pågældende litra.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende ændringer af de kategorier af sendinger, der er omhandlet i stk 1, til også at omfatte andre produkter, som kan give anledning til risici for menneskers, dyrs eller planters sundhed eller, for så vidt angår GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet.

4.  Medmindre andet er fastsat i retsakter vedrørende de foranstaltninger eller betingelser, der er omhandlet i stk. 1, litra d), e) og f), finder nærværende artikel også anvendelse på sendinger af de kategorier af dyr og varer, som er omhandlet i stk. 1, litra a), b) og c), når de er af ikke kommerciel art.

Artikel 46

Dyr og varer, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser følgende kategorier af dyr og varer er undtaget fra bestemmelserne i artikel 45:

a)  varer, der sendes som vareprøver eller som udstillingsgenstande til udstillinger, og som ikke er bestemt til at blive markedsført [Ændring 154]

b)  dyr og varer bestemt til videnskabelige formål [Ændring 155]

c)  varer om bord på transportmidler i international fart, som ikke aflæsses og er bestemt til forplejning af besætning og passagerer

d)  varer, som indgår i passagerers personlige bagage og er bestemt til eget forbrug

e)  små sendinger af varer til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført

f)  selskabsdyr som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i forordning (EU) nr. XXX/XXXX [ Nummer på forordningen om dyresundhed ] [Ændring 156]

g)  varer, der har undergået varmebehandling og ikke overstiger mængder, som skal fastsættes i de delegerede retsakter

h)  enhver anden kategori af dyr eller varer, for hvilken kontrol på grænsekontrolsteder ikke er nødvendig på grund af de risici, den udgør.

Artikel 47

Offentlig kontrol på grænsekontrolsteder

1.  De kompetente myndigheder gennemfører offentlig kontrol af sendinger af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, ved sendingens ankomst til grænsekontrolstedet. Denne offentlige kontrol omfatter dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol.

2.  Alle sendinger af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, er omfattet af dokumentkontrol og identitetskontrol.

3.  Der gennemføres fysisk kontrol af sendinger af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, med en hyppighed, der afhænger af den risiko, som det enkelte dyr, den enkelte vare eller kategori af dyr eller varer udgør for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet.

4.  Fysisk kontrol for at verificere overholdelsen af de dyresundheds‑ og ‑velfærdskrav eller af de plantesundhedskrav, som er fastlagt i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, gennemføres af eller under tilsyn af personale med relevante kvalifikationer på henholdsvis det veterinære område eller plantesundhedsområdet, som er udpeget af de kompetente myndigheder til dette formål.

Hvis der gennemføres en sådan kontrol af dyr eller animalske produkter , foretages den af embedsdyrlægen eller under dennes tilsyn , som kan få bistand af hertil uddannet hjælpepersonale, men som under alle omstændigheder har ansvaret for den foretagne kontrol . [Ændring 157]

5.  De kompetente myndigheder på grænsekontrolsteder gennemfører systematisk offentlig kontrol af sendinger af dyr, der transporteres, og af transportmidler for at verificere overholdelsen af de dyrevelfærdskrav, som er fastlagt i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2. Kompetente myndigheder indfører ordninger med henblik på at prioritere offentlig kontrol af dyr, der transporteres, og på at mindske forsinkelser af en sådan kontrol.

6.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter fastsætte nærmere bestemmelser for frembydelse af sendinger af de kategorier af varer, som er omhandlet i artikel 45, stk. 1, de underenheder, der kan udgøre en enkelt sending, og det maksimale antal af sådanne underenheder i hver sending under hensyntagen til behovet for at sikre en hurtig og effektiv håndtering af sendingerne og den offentlige kontrol, som de kompetente myndigheder skal gennemføre.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 48

Certifikater og dokumenter, der ledsager sendinger og opdelte sendinger

1.  De originale officielle certifikater eller dokumenter eller elektroniske udgaver heraf, der ifølge de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, skal ledsage sendinger af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, skal forelægges de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet og opbevares af dem.

2.  De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet forsyner den operatør, der er ansvarlig for sendingen, med en bekræftet kopi i papirform eller elektronisk form af de officielle certifikater eller dokumenter, der er omhandlet i stk. 1, eller, hvis sendingen er opdelt, med individuelt bekræftede kopier i papirform eller elektronisk form af de pågældende certifikater eller dokumenter.

3.  Sendinger må ikke opdeles, før den offentlige kontrol er gennemført, og det fælles sundhedsimportdokument (Common Health Entry Document - CHED), der er omhandlet i artikel 54, er blevet udfærdiget, jf. artikel 54, stk. 4, og artikel 55, stk. 1.

Artikel 49

Særlige regler for offentlig kontrol på grænsekontrolsteder

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende regler for:

a)  i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser de kompetente myndigheder på et grænsekontrolsted kan give tilladelse til videre transport af sendinger af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, til det endelige bestemmelsessted, så længe resultaterne af den fysiske kontrol ikke foreligger, hvis en sådan kontrol er påkrævet

b)  tidsfrister og nærmere bestemmelser for at foretage dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol af omladede sendinger af de kategorier af varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1

c)  i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser der kan foretages identitetskontrol og fysisk kontrol af omladede sendinger og af dyr, der ankommer ad luft- eller søvejen og opholder sig i det samme transportmiddel med henblik på videre forsendelse, på et andet grænsekontrolsted end det for første ankomst til Unionen

d)  i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser transit af sendinger af de kategorier af dyr og varer, som er omhandlet i artikel 45, stk. 1, kan tillades, og hvilken særlig offentlig kontrol der skal gennemføres på grænsekontrolsteder af sådanne sendinger, herunder i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser oplagring af dem på et særligt godkendt frilager eller toldoplag kan forekomme.

Artikel 50

Nærmere bestemmelser for dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol

Med henblik på at sikre en ensartet gennemførelse af de regler, der er fastsat i artikel 47, 48 og 49, fastsætter Kommissionen ved gennemførelsesretsakter nærmere bestemmelser for, hvilke aktiviteter der skal gennemføres under og efter den dokumentkontrol, identitetskontrol og fysiske kontrol, som er omhandlet i de pågældende regler, for at sikre en effektiv gennemførelse af nævnte offentlige kontrol. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 51

Offentlig kontrol, der ikke gennemføres på grænsekontrolsteder for første ankomst

1.  De kompetente myndigheder kan foretage identitetskontrol og fysisk kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen fra tredjelande, som omhandlet i artikel 45, stk. 1, på andre kontrolsteder end grænsekontrolsteder, forudsat at disse kontrolsteder opfylder kravene i artikel 62, stk. 3, og i de gennemførelsesretsakter, der vedtages i henhold til artikel 62, stk. 4. [Ændring 158]

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser:

a)  identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, kan foretages af de kompetente myndigheder på andre kontrolsteder end grænsekontrolsteder, forudsat at disse kontrolsteder opfylder kravene i artikel 62, stk. 3, og i de gennemførelsesretsakter, der vedtages i henhold til artikel 62, stk. 4 [Ændring 159]

b)  fysisk kontrol af sendinger, af hvilke der er foretaget dokumentkontrol og identitetskontrol på et grænsekontrolsted for første ankomst, kan foretages på et andet grænsekontrolsted i en anden medlemsstat

c)  specifikke kontrolopgaver i forbindelse med følgende kan overdrages af kompetente myndigheder til toldmyndigheder eller andre offentlige myndigheder:

i)  de sendinger, der er omhandlet i artikel 63, stk. 2

ii)  passagerers personlige bagage

iii)  varer, der er bestilt små partier, der sendes til privatpersoner, eller som erhverves ved fjernsalg pr. telefon, pr. post eller via internettet . [Ændring 160]

iiia)  selskabsdyr, som opfylder betingelserne i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (63) . [Ændring 161]

2.  Artikel 54, stk. 2, litra b), artikel 55, stk. 2, litra a), artikel 57 og 58, artikel 60, artikel 61 og artikel 62, stk. 3 og 4, finder anvendelse på de kontrolsteder, der er omhandlet i stk. 1, litra a).

Artikel 52

Hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende regler, der fastsætter, for hvilke kategorier af dyr og varer og på hvilke betingelser identitetskontrol af sendinger af de dyr og varer, som er omhandlet i artikel 45, stk. 1, uanset artikel 47, stk. 2, og under hensyntagen til den nedsatte risiko:

a)  foretages mindre hyppigt

b)  er begrænset til verifikation af en sendings officielle plombe, hvor en sådan plombe findes.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende regler for:

a)  kriterier for og procedurer til fastsættelse og ændring af hyppigheden minimumshyppigheden af den fysiske kontrol, der skal foretages af sendinger af de kategorier af dyr og varer, som er omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra a), b) og c), og justering af den til det risikoniveau, som er forbundet med disse kategorier, under hensyntagen til: [Ændring 162]

i)  oplysninger indsamlet af Kommissionen i henhold til artikel 124, stk. 1,

ii)  resultatet af kontrol foretaget af Kommissionens eksperter i henhold til artikel 115, stk. 1

iii)  operatørers tidligere resultater i forbindelse med overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

iv)  data og oplysninger indsamlet via det informationsstyringssystem, der er omhandlet i artikel 130

v)  tilgængelige videnskabelige vurderinger og

vi)  andre oplysninger vedrørende den risiko, der er knyttet til de kategorier af dyr og varer

b)  på hvilke betingelser medlemsstaterne kan øge den hyppighed af fysisk kontrol, der er fastlagt i henhold til litra a), for at tage hensyn til lokale risikofaktorer

c)  procedurer til sikring af, at den hyppighed minimumshyppighed af fysisk kontrol, der er fastlagt i henhold til litra a), finder anvendelse på en rettidig og ensartet måde. [Ændring 163]

3.  Kommissionen fastlægger ved gennemførelsesretsakter regler for:

a)  hyppigheden minimumshyppigheden af fysisk kontrol for de kategorier af varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra d) [Ændring 164]

b)  hyppigheden minimumshyppigheden af fysisk kontrol for de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra e) og f), hvis dette ikke allerede er sket i de retsakter, som er omhandlet heri. [Ændring 165]

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 53

Afgørelser om sendinger

1.  De kompetente myndigheder træffer en afgørelse for hver sending af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, efter gennemførelsen af offentlig kontrol med angivelse af, om sendingen overholder de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og, hvis det er relevant, den relevante toldprocedure.

2.  Afgørelser efter en fysisk kontrol for at verificere overholdelsen af dyresundheds‑ og dyrevelfærds‑ eller plantesundhedskravene træffes af personale med relevante kvalifikationer på henholdsvis det veterinære område eller plantesundhedsområdet, som er udpeget af de kompetente myndigheder til dette formål.

Afgørelser vedrørende sendinger af dyr og animalske produkter træffes af en embedsdyrlæge eller under dennes tilsyn , som kan få bistand af hertil uddannet hjælpepersonale, men som under alle omstændigheder har ansvaret for den foretagne kontrol . [Ændring 166]

2a.  Disse afgørelser om sendinger af dyr og animalske produkter angives i det fælles sundhedsimportdokument. [Ændring 167]

Artikel 54

Operatørens og de kompetente myndigheders anvendelse af det fælles sundhedsimportdokument

1.  For hver sending af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, skal den operatør, som er ansvarlig for sendingen, udfylde et fælles sundhedsimportdokument med de oplysninger, der er nødvendige for umiddelbar og fuld identifikation af sendingen og dens bestemmelsessted.

2.  Det fælles sundhedsimportdokument anvendes:

a)  af de operatører, der er ansvarlige for sendinger af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, for at give forhåndsmeddelelse til de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet om de pågældende sendingers ankomst

b)  af de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet med henblik på at:

i)  registrere resultaterne af den offentlige kontrol, der er gennemført, og afgørelser, der er truffet på dette grundlag, herunder afgørelsen om at afvise en sending

ii)  meddele de oplysninger, der er omhandlet i nr. i), via eller i elektronisk udveksling med Tracessystemet.[Ændring 168]

2a.  Operatørerne og de kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 2, kan også benytte et nationalt informationssystem til at indføre data i Tracessystemet. [Ændring 169]

3.  Operatører giver forhåndsmeddelelse i henhold til stk. 2, litra a), ved at udfylde og indsende den relevante del af det fælles sundhedsimportdokument til Tracessystemet med henblik på fremsendelse til de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet forud for sendingens fysiske ankomst til Unionen.

4.  De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet færdiggør registrerer afgørelsen vedrørende sendingen i det fælles sundhedsimportdokument, så snart alle nødvendige offentlige kontroller i henhold til artikel 47, stk. 1, er blevet foretaget .

a)  hele den offentlige kontrol, jf. artikel 47, stk. 1, er blevet gennemført

b)  resultaterne af den fysiske kontrol, hvis denne kontrol er påkrævet, foreligger

c)  en afgørelse om sendingen er truffet i henhold til artikel 53 og registreret i det fælles sundhedsimportdokument. [Ændring 170]

Artikel 55

Toldmyndigheders anvendelse af det fælles sundhedsimportdokument

1.  Henførsel af sendinger af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, under toldmyndighedernes tilsyn eller kontrol, herunder indførsel eller henlæggelse i frizoner eller toldoplag, er betinget af, at operatøren forelægger toldmyndighederne det fælles sundhedsimportdokument eller en elektronisk udgave heraf, behørigt afsluttet i Tracessystemet af de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet.

2.  Toldmyndighederne:

a)  tillader ikke henførsel af sendingen under en anden toldprocedure end den, de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet anviser

b)  tillader kun overgang til fri omsætning af en sending ved forelæggelse af et behørigt afsluttet fælles sundhedsimportdokument, der bekræfter, at sendingen overholder de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

3.  Hvis der foretages en toldangivelse for en sending af de kategorier af dyr eller varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, og der ikke forelægges et fælles sundhedsimportdokument, tilbageholder toldmyndighederne forsendelsen og underretter straks de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet. De kompetente myndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger i henhold til artikel 64, stk. 5.

Artikel 56

Format, tidsfrister og særlige regler for anvendelselsen af det fælles sundhedsimportdokument

1.  Kommissionen fastsætter ved gennemførelsesretsakter regler for:

a)  det fælles sundhedsimportdokuments format og vejledning i dets forelæggelse og anvendelse

b)  minimumstidsfristen for operatørers forhåndsmeddelelse om sendinger, jf. artikel 54, stk. 2, litra a), med henblik på at gøre det muligt for de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet at gennemføre offentlig kontrol på en rettidig og effektiv måde.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages i henhold til undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser det fælles sundhedsimportdokument skal ledsage sendinger af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, til bestemmelsesstedet. En kopi af det fælles sundhedsimportdokument skal i alle tilfælde ledsage sendinger af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, til bestemmelsesstedet. [Ændring 171]

Artikel 57

Udpegelse af grænsekontrolsteder

1.  Medlemsstaterne udpeger grænsekontrolsteder med henblik på gennemførelse af offentlig kontrol af en eller flere af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1.

2.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen, senest tre måneder før de udpeger et grænsekontrolsted. Underretningen omfatter alle de oplysninger, der er nødvendige for, at Kommissionen kan verificere, om det foreslåede grænsekontrolsted opfylder minimumskravene i artikel 62.

3.  Senest tre måneder efter modtagelsen af underretningen, jf. stk. 2, meddeler Kommissionen medlemsstaten:

a)  om udpegelsen af det foreslåede grænsekontrolsted afhænger af et positivt resultat af en kontrol, der gennemføres af Kommissionens eksperter i henhold til artikel 115 med henblik på at verificere opfyldelsen af minimumskravene i artikel 62

b)  datoen for en sådan kontrol.

4.  Medlemsstaten udsætter udpegelsen af grænsekontrolstedet, indtil Kommissionen har meddelt den det positive resultat af kontrollen.

Artikel 58

Lister over grænsekontrolsteder

1.  Den enkelte medlemsstat gør ajourførte lister over grænsekontrolsteder på sit område tilgængelig på internettet med følgende oplysninger for det enkelte grænsekontrolsted:

a)  dets kontaktoplysninger og åbningstider

b)  dets nøjagtige beliggenhed, og om indgangsstedet ligger ved en havn, en lufthavn, en jernbane eller en vej

c)  hvilke kategorier af de dyr og varer, som er omhandlet i artikel 45, stk. 1, der er omfattet af anvendelsesområdet for dets udpegelse

d)  hvilket udstyr og hvilke lokaler der er til rådighed til at gennemføre offentlig kontrol af hver af de kategorier af dyr og varer, det er udpeget til

e)  mængden af dyr og varer, som håndteres pr. kalenderår for hver af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, og som det er udpeget til.

2.  Kommissionen fastlægger ved gennemførelsesretsakter, hvilket format, hvilke kategorier og hvilke forkortelser for udpegelserne samt hvilke andre oplysninger medlemsstaterne skal anvende på listerne over grænsekontrolsteder.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 59

Inddragelse af godkendelser og genudpegelse af eksisterende grænsekontrolenheder

1.  Godkendelsen af grænsekontrolsteder i henhold til artikel 6 i direktiv 97/78/EF og artikel 6 i direktiv 91/496/EØF og udpegelsen af indgangssteder i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 669/2009 og artikel 13c, stk. 4, i direktiv 2000/29/EF inddrages.

2.  Medlemsstater kan genudpege de grænsekontrolsteder, udpegede indgangssteder og indgangssteder, der er omhandlet i stk. 1, som grænsekontrolsteder i henhold til artikel 57, stk. 1, forudsat at de mindstekrav, der er omhandlet i artikel 62, er opfyldt.

3.  Artikel 57, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse på den genudpegelse, der er omhandlet i stk. 2.

Artikel 60

Inddragelse af udpegelsen af grænsekontrolsteder

1.  Hvis grænsekontrolsteder ophører med at opfylde de krav, der er omhandlet i artikel 62, skal medlemsstaterne:

a)  inddrage den udpegelse, der er omhandlet i artikel 57, stk. 1, for alle eller for visse af de kategorier af dyr og varer, for hvilke udpegelsen blev foretaget

b)  slette dem af de lister, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, for de kategorier af dyr og varer, for hvilke udpegelsen er inddraget.

2.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om inddragelsen af udpegelsen af et grænsekontrolsted, jf. stk. 1, og om årsagerne hertil.

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende, i hvilke tilfælde og ved hvilke procedurer grænsekontrolsteder, hvis udpegelse kun er blevet inddraget delvis i henhold til stk. 1, litra a), kan genudpeges, uanset artikel 57.

Artikel 61

Suspension af udpegelsen af grænsekontrolsteder

1.  En medlemsstat suspenderer straks udpegelsen af et grænsekontrolsted og beordrer dets aktiviteter indstillet for alle eller visse kategorier af dyr og varer, for hvilke udpegelsen blev foretaget, i tilfælde, hvor sådanne aktiviteter kan medføre en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, eller for miljøet. [Ændring 172]

2.  Medlemsstater underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om enhver suspension af udpegelsen af et grænsekontrolsted og om årsagerne til en sådan suspension.

3.  Medlemsstater oplyser om suspensionen af udpegelsen af et grænsekontrolsted på de lister, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1.

4.  Medlemsstater ophæver den suspension, der er omhandlet i stk. 1, så snart:

a)  de kompetente myndigheder har forvisset sig om, at risikoen, jf. stk. 1, ikke længere findes

b)  de har meddelt Kommissionen og de øvrige medlemsstater, ud fra hvilke oplysninger suspensionen bortfalder.

5.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter fastlægge procedurer for udveksling af de oplysninger og meddelelser, der er omhandlet i stk. 2 og stk. 4, litra b).

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 62

Mindstekrav til grænsekontrolsteder

1.  Grænsekontrolsteder skal være placeret i umiddelbar nærhed af indgangsstedet til Unionen og på et sted, der er således udstyret, at det kan udpeges af toldmyndighederne på passende måde i henhold til artikel 38, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2913/92. [Ændring 173]

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser et grænsekontrolsted kan være placeret i en vis afstand fra indgangsstedet til Unionen ud fra særlige geografiske begrænsninger.

3.  Grænsekontrolsteder skal have:

a)  et tilstrækkeligt stort personale med passende kvalifikationer

b)  lokaler, der er velegnede til at håndtere arten og omfanget af kategorier af dyr og varer

c)  udstyr og lokaler med henblik på gennemførelsen af offentlig kontrol for hver af de kategorier af dyr og varer, som grænsekontrolstedet er udpeget til

d)  indført ordninger for i givet fald at sikre adgang til andet udstyr, lokale og andre tjenester, der er nødvendige for at gennemføre de foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 63, 64 og 65, i tilfælde af mistanke, manglende overholdelse i forbindelse med sendinger eller sendinger, der frembyder en risiko

e)  beredskabsplaner for at sikre en velfungerende offentlig kontrol og en effektiv gennemførelse af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 63, 64 og 65, i tilfælde af uforudseelige og uventede forhold eller hændelser

f)  teknologi og udstyr i nødvendigt omfang til at sikre en effektiv drift af Tracessystemet og i givet fald andre IT-informationsstyringssystemer, der er nødvendige for at håndtere og udveksle data og oplysninger

g)  adgang til tjenester fra officielle laboratorier, der kan levere analyse‑, undersøgelses‑ og diagnosticeringsresultater inden for passende frister, og som er udstyret med de IT-værktøjer, der er nødvendige for at sikre indførelsen af resultaterne af de analyser, undersøgelser og diagnosticeringer, der er foretaget, i Tracessystemet, hvis det er relevant

h)  passende foranstaltninger til at sikre korrekt håndtering af forskellige kategorier af dyr og varer og forebygge risici, der kan opstå som følge af krydskontaminering

i)  foranstaltninger med henblik på overholdelse af relevante standarder for biosikkerhed for at forebygge spredning af sygdomme til Unionen.

4.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter præcisere de krav, der er fastlagt i stk. 3, for at tage hensyn til særlige forhold og logistiske behov i forbindelse med gennemførelsen af offentlig kontrol og foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 64, stk. 3 og 5, og artikel 65 i forbindelse med de forskellige kategorier af dyr og varer, som er omhandlet i artikel 45, stk. 1.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Afdeling III

Foranstaltninger i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse og manglende overholdelse i forbindelse med dyr og varer fra tredjelande

Artikel 63

Mistanke om manglende overholdelse og skærpet offentlig kontrol

1.  I tilfælde af mistanke om manglende overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forbindelse med sendinger af de kategorier af dyr og varer, som er omhandlet i artikel 45, stk. 1, gennemfører de kompetente myndigheder offentlig kontrol eller uddelegerer ansvaret til andre kompetente myndigheder for at be- eller afkræfte mistanken. [Ændring 174]

2.  Sendinger af dyr og varer, som operatører ikke har anmeldt som bestående af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, skal underkastes offentlig kontrol fra de kompetente myndigheders side, når der er grund til at tro, at sådanne kategorier af dyr eller varer findes i sendingen.

3.  De kompetente myndigheder foretager officiel tilbageholdelse af de sendinger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, indtil de modtager resultaterne af den offentlige kontrol, som er omhandlet i disse stykker.

Hvis det er relevant, isoleres de pågældende sendinger eller holdes i karantæne, og dyrene opstaldes, fodres, vandes og plejes, indtil resultaterne af den offentlige kontrol foreligger.

4.  Hvis de kompetente myndigheder har begrundet mistanke om svigagtig adfærd fra en operatørs side, eller offentlig kontrol giver grund til at tro, at de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, er blevet groft overtrådt eller overtrådt gentagne gange, skærper de som supplement til de foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 64, stk. 3, den offentlige kontrol af sendinger med samme oprindelse eller anvendelse, hvis og i det omfang det er relevant . [Ændring 175]

5.  De kompetente myndigheder underretter Kommissionen og medlemsstaterne via Tracessystemet om deres afgørelse om at gennemføre skærpet offentlig kontrol, jf. stk. 4, med angivelse af den påståede svigagtige adfærd eller grove eller gentagne overtrædelse.

6.  Kommissionen fastlægger ved gennemførelsesretsakter procedurer for den koordinerede gennemførelse fra kompetente myndigheders side af den skærpede offentlige kontrol, der er omhandlet i stk. 4 og 5.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 64

Foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af manglende overholdelse i forbindelse med sendinger, som indføres til Unionen fra tredjelande

1.  Hvis de kompetente myndigheder foretager officiel tilbageholdelse som følge af enhver sending af den offentlige kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45 fastslår, at sendinger af dyr eller og varer, der indføres til Unionen fra tredjelande, og som ikke overholder de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, udsender de en udtalelse eller afgørelse, hvoraf det fremgår, at sendingen ikke overholder lovgivningen, eller at der er tale om en negativ kontrol, hvilket angives i det fælles sundhedsimportdokument. De kompetente myndigheder foretager ligeledes officiel tilbageholdelse af den pågældende sending af dyr eller varer og nægter den indførsel til Unionen. [Ændring 176]

Hvis det er relevant, isoleres enhver sådan sending eller en del heraf eller holdes i karantæne, og dyrene i sendingen opstaldes og behandles på passende vis, indtil der foreligger yderligere afgørelse. Der tages ligeledes hensyn til de særlige behov i forbindelse med andre varer. [Ændring 177]

2.  Kommissionen fastsætter ved gennemførelsesretsakter de nærmere bestemmelser for isolation og karantæne, jf. stk. 1, andet afsnit.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

3.  Efter om muligt at have hørt De kompetente myndigheder hører den operatør, der er ansvarlig for sendingen. Den kompetente myndighed kan undlade dette, hvis der er behov for en omgående afgørelse på grund af overhængende fare, eller en sådan afgørelse er i offentlighedens interesse. Den pålægger de kompetente myndigheder derefter omgående operatøren: [Ændring 178]

a)  at destruere sendingen eller en del heraf, på en human måde i tilfælde af levende dyr, i givet fald under overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, eller [Ændring 179]

b)  at videresende sendingen eller en del heraf uden for Unionen, jf. artikel 70, stk. 1 og 2, eller [Ændring 180]

c)  at underkaste sendingen eller en del heraf særlig behandling, jf. artikel 69, stk. 1 og 2, eller iværksætte enhver anden foranstaltning, som er nødvendig for at sikre overholdelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og, hvis det er relevant, omdirigere sendingen mod andre formål end dem, som den oprindelig var beregnet til. [Ændring 181]

4.  De kompetente myndigheder meddeler straks enhver afgørelse om at nægte indførsel af en sending, jf. stk. 1, og ethvert påbud, der er meddelt i henhold til stk. 3 og 5 og artikel 65 til:

a)  Kommissionen

b)  de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater

c)  toldmyndighederne

d)  de kompetente myndigheder i oprindelsestredjelandet

e)  den operatør, der er ansvarlig for sendingen.

Meddelelsen sker via IT-informationsstyringssystemet, jf. artikel 130, stk. 1.

5.  Hvis en sending af de kategorier af dyr eller varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, ikke frembydes til offentlig kontrol, jf. samme artikel, eller ikke frembydes i henhold til de krav, der er fastlagt i artikel 48, stk. 1 og 3, og artikel 54, stk. 1, 2 og 3, eller til de regler, som vedtages i henhold til artikel 46, artikel 47, stk. 6, artikel 49, artikel 51, stk. 1, og artikel 56, pålægger de kompetente myndigheder, at den straks tilbageholdes eller trækkes tilbage og gøres til genstand for officiel tilbageholdelse.

Stk. 1, 3 og 4, finder anvendelse på sådanne sendinger.

Artikel 65

Foranstaltninger, der skal træffes vedrørende dyr og varer, som indføres til Unionen fra tredjelande , i tilfælde af forsøg på at indføre sendinger, der ikke opfylder lovgivningen og som udgør en risiko, til Unionen fra tredjelande [Ændring 182]

Hvis offentlig kontrol viser, at en sending af dyr eller varer udgør en risiko for menneskers, eller dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet, isoleres en sådan sending eller holdes i karantæne, og dyrene i sendingen opstaldes og behandles på passende vis, indtil der foreligger yderligere afgørelse. [Ændring 183]

De kompetente myndigheder foretager officiel tilbageholdelse af den pågældende sending og:

a)  påbyder straks, at operatøren destruerer sendingen, på en human måde i tilfælde af levende dyr, i givet fald i henhold til de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og træffer alle de fornødne foranstaltninger til at beskytte menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller miljøet, eller [Ændring 184]

b)  underkaster straks sendingen særlig behandling i henhold til artikel 69, stk. 1 og 2.

Artikel 66

Opfølgning af afgørelser truffet i forbindelse med sendinger, der indføres til Unionen fra tredjelande, og som ikke overholder lovgivningen

1.  De kompetente myndigheder:

a)  erklærer de officielle certifikater og andre dokumenter, der ledsager sendinger, som har været omfattet af foranstaltninger i henhold til artikel 64, stk. 3 og 5, og artikel 65, for ugyldige

b)  samarbejder i henhold til afsnit IV om at træffe yderligere nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det ikke er muligt at genindføre sendinger til Unionen, som er blevet nægtet indførsel i henhold til artikel 64, stk. 1.

2.  De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den offentlige kontrol blev gennemført, overvåger gennemførelsen af de foranstaltninger, der er pålagt i henhold til artikel 64, stk. 3 og 5, og artikel 65, for at sikre, at sendingen ikke giver anledning til skadelige virkninger for menneskers, eller dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller miljøet i forbindelse med eller inden gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger. [Ændring 185]

Hvis det er relevant, sker gennemførelsen under tilsyn af de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat.

Artikel 67

Operatørens manglende gennemførelse af de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder har påbudt

1.  Operatøren skal straks gennemføre alle de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder har påbudt i henhold til artikel 64, stk. 3 og 5, og artikel 65, og for så vidt angår varer senest 60 dage efter den dato, hvor de kompetente myndigheder meddelte operatøren deres afgørelse i henhold til artikel 64, stk. 4. [Ændring 186]

2.  Hvis operatøren ikke efter udløbet af fristen på 60 dage har truffet nogen foranstaltninger, påbyder de kompetente myndigheder:

a)  at sendingen destrueres eller omfattes af enhver anden passende foranstaltning

b)  i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 65, at sendingen destrueres i egnede faciliteter, der ligger så tæt som muligt på grænsekontrolstedet, idet der træffes alle de fornødne foranstaltninger til at beskytte menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller miljøet.

3.  De kompetente myndigheder kan forlænge den periode, der er omhandlet i denne artikel, stk. 1 og 2, så længe, det er nødvendigt for at få resultaterne af den supplerende ekspertudtalelse, som er omhandlet i artikel 34, forudsat at dette ikke har skadelige virkninger for menneskers, dyrs og planters sundhed, dyrevelfærden og, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet.

Artikel 68

Konsekvent anvendelse af artikel 64 og 65

Kommissionen fastsætter ved gennemførelsesretsakter regler for at sikre konsekvens alle de grænsekontrolsteder imellem, der er omhandlet i artikel 57, stk. 1, og kontrolsteder imellem, som er omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), for så vidt angår de afgørelser og foranstaltninger, de kompetente myndigheder har truffet, og de påbud, de har meddelt i henhold til artikel 64 og 65 i form af instrukser, der skal følges af de kompetente myndigheder, når de reagerer på almindelige eller tilbagevendende tilfælde af manglende overholdelse eller risiko.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 69

Særlig behandling af forsendelser

1.  Den særlige behandling af forsendelser, der er omhandlet i artikel 64, stk. 3, litra c), og artikel 65, litra b), kan, hvis det er relevant, omfatte:

a)  behandling eller forarbejdning, herunder evt. dekontaminering, men ikke fortynding, således at sendingen opfylder kravene i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, eller kravene i et tredjeland, som de videresendes til

b)  enhver anden form for behandling, således at sendingen bliver egnet til at anvende som sikkert foder eller sikre varer til konsum eller til andre formål.

2.  Den særlige behandling, jf. stk. 1, skal:

a)  gennemføres effektivt og sikre eliminering af risikoen for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet

b)  dokumenteres og gennemføres under de kompetente myndigheders kontrol

c)  opfylde kravene i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende de krav og betingelser, i henhold til hvilke den særlige behandling, jf. stk. 1, finder sted.

I mangel af regler vedtaget ved en delegeret retsakt finder en sådan særlig behandling sted i henhold til nationale regler.

Artikel 70

Videresendelse af sendinger

1.  De kompetente myndigheder tillader videresendelse af sendinger, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)  Bestemmelsesstedet er blevet aftalt med den operatør, der er ansvarlig for sendingen.

b)  Den operatør, der er ansvarlig for sendingen, har først underrettet de kompetente myndigheder i oprindelsestredjelandet eller bestemmelsestredjelandet, hvis det ikke er det samme, om, hvorfor og under hvilke omstændigheder indførsel til Unionen af sendingen af dyr eller varer er blevet afvist.

c)  De kompetente myndigheder i bestemmelsestredjelandet, hvis bestemmelsestredjelandet ikke er det samme som oprindelsestredjelandet, har meddelt de kompetente myndigheder i medlemsstaten, at de er rede til at acceptere sendingen.

d)  Hvis det drejer sig om sendinger af dyr, sker videresendelsen under opfyldelse af dyrevelfærdskravene.

2.  Betingelserne i stk. 1, litra b) og c), finder ikke anvendelse på sendinger af de kategorier af varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra c).

3.  Kommissionen præciserer ved gennemførelsesretsakter procedurerne for udveksling af de oplysninger og meddelelser, der er omhandlet i stk. 1.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

3a.  Medlemsstater, der modtager importerede sendinger, som er godkendt via kontroller forud for eksport, skal jævnligt kontrollere, om de importerede sendinger opfylder EU-kravene. [Ændring 187]

Artikel 71

Godkendelse af tredjelandes kontrol forud for eksport

1.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter godkende særlig kontrol forud for eksport, som et tredjeland foretager af sendinger af dyr og varer forud for eksport til Unionen med henblik på at verificere, om de eksporterede sendinger opfylder kravene i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2. Godkendelsen finder kun anvendelse på sendinger med oprindelse i det berørte tredjeland og kan meddeles for en eller flere kategorier af dyr eller varer.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

2.  I godkendelsen, jf. stk. 1, præciseres:

a)  maksimumshyppigheden af offentlig kontrol, der skal gennemføres af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne ved indførslen af sendingerne til Unionen, hvis der ikke er grund til mistanke om manglende overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, eller svigagtig adfærd

b)  hvilke officielle certifikater der skal ledsage sendinger, som indføres til Unionen

c)  en model for sådanne certifikater

d)  de kompetente myndigheder i det tredjeland, på hvis ansvar kontrollen forud for eksport foretages

e)  hvis det er relevant, ethvert organ med delegerede opgaver, som disse kompetente myndigheder kan delegere visse opgaver til. En sådan delegering kan kun godkendes, hvis den opfylder kriterierne i artikel 25-32 eller ækvivalente betingelser.

3.  Den godkendelse, der er omhandlet i stk. 1, kan kun meddeles et tredjeland, hvis den foreliggende dokumentation og, hvis det er relevant, en kontrol fra Kommissionens side, jf. artikel 119, viser, at det offentlige kontrolsystem i det pågældende tredjeland kan sikre, at:

a)  sendingerne af de dyr eller varer, der eksporteres til Unionen, opfylder kravene i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, eller ækvivalente krav

b)  den kontrol, der foretages i tredjelandet forud for afsendelsen til Unionen, er tilstrækkeligt effektiv til at erstatte eller nedbringe hyppigheden af den dokumentkontrol, identitetskontrol og fysiske kontrol, som er fastlagt i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

4.  De kompetente myndigheder eller et organ med delegerede opgaver, der præciseres i godkendelsen:

a)  har ansvaret for kontakterne til Unionen

b)  sikrer, at de officielle certifikater, der er omhandlet i stk. 2, litra b), ledsager hver sending, der er kontrolleret.

5.  Kommissionen fastsætter ved gennemførelsesretsakter nærmere regler og kriterier for godkendelse af kontrol forud for eksport foretaget af tredjelande i henhold til stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 72

Manglende overholdelse og inddragelse af godkendelsen af kontrol forud for eksport foretaget af tredjelande

1.  Når der i forbindelse med offentlig kontrol af sendinger af de kategorier af dyr og varer, for hvilke der er blevet godkendt særlig kontrol forud for eksport i henhold til artikel 71, stk. 1, konstateres alvorlig og tilbagevendede manglende overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, skal medlemsstaterne straks:

a)  underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater og berørte operatører via Tracessystemet og meddele dem, hvilke foranstaltninger der skal træffes, ud over at søge administrativ bistand i henhold til de procedurer, der er fastlagt i afsnit IV [Ændring 188]

b)  øge hyppigheden af offentlig kontrol af sendinger fra det pågældende tredjeland og om nødvendigt for at muliggøre en korrekt analysebaseret undersøgelse af situationen tilbageholde et passende antal prøver under hensigtsmæssige opbevaringsforhold.

2.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter inddrage godkendelsen, jf. artikel 71, stk. 1, hvis det som følge af den offentlige kontrol, der er omhandlet i stk. 1, viser sig, at de krav, som er fastlagt i artikel 71, stk. 3 og 4, ikke længere er opfyldt.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 73

Samarbejde mellem myndigheder i forbindelse med sendinger, der indføres til Unionen fra tredjelande

1.  De kompetente myndigheder, toldmyndighederne og andre myndigheder i medlemsstaterne arbejder nært sammen for at sikre, at den offentlige kontrol af sendinger af dyr og varer, der indføres til Unionen, gennemføres i henhold til kravene i denne forordning.

Til det formål sikrer de kompetente myndigheder, toldmyndighederne og andre myndigheder:

a)  gensidig adgang til oplysninger, som er relevante for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af deres respektive aktiviteter i forbindelse med dyr og varer, der indføres i Unionen

b)  rettidig udveksling af sådanne oplysninger, herunder ad elektronisk vej.

1a.  Toldmyndighederne frigiver kun sendinger af dyr eller varer, der er omhandlet i artikel 45, når den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet har foretaget offentlig kontrol i henhold til artikel 47 og har truffet en afgørelse, der registreres i det fælles sundhedsimportdokument. [Ændring 189]

2.  Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter ensartede regler for samarbejdsordninger, som de kompetente myndigheder, toldmyndighederne og andre myndigheder, jf. stk. 1, skal indføre for at sikre:

a)  de kompetente myndigheders adgang til de oplysninger, som er nødvendige for umiddelbar og fuldstændig identifikation af de sendinger af dyr og varer, der indføres til Unionen, og som er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolstedet i henhold til artikel 45, stk. 1

b)  gensidig ajourføring gennem udveksling af oplysninger eller synkronisering af relevante datasæt af oplysninger, der indsamles af de kompetente myndigheder, toldmyndighederne og andre myndigheder, om sendinger af dyr og varer, som indføres til Unionen

c)  hurtig kommunikation af de afgørelser, der træffes af sådanne myndigheder ud fra de oplysninger, som er omhandlet i litra a) og b).

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 74

Samarbejde mellem myndigheder i forbindelse med sendinger, der ikke er omfattet af særlig kontrol ved grænserne

1.  I tilfælde af andre sendinger af dyr og varer end dem, der er omfattet af kontrol ved indførsel til Unionen, jf. artikel 45, stk. 1, og for hvilke der er foretaget toldangivelse med henblik på overgang til fri omsætning i henhold til artikel 4, nr. 17), og artikel 59-83 i forordning (EF) nr. 2913/92, finder stk. 2, 3 og 4 anvendelse.

2.  Toldmyndighederne suspenderer overgangen til fri omsætning, når de har grund til at tro, at sendingen kan udgøre en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet, og underretter straks de kompetente myndigheder om en sådan suspension.

3.  En sending, hvis overgang til fri omsætning er blevet suspenderet i henhold til stk. 2, overgår til fri omsætning, hvis de kompetente myndigheder ikke senest tre arbejdsdage efter suspensionen af overgangen til fri omsætning har anmodet toldmyndighederne om at opretholde suspensionen eller har underrettet toldmyndighederne om, at der ikke er nogen risiko.

4.  Hvis de kompetente myndigheder finder, at der er en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet:

a)  pålægger de toldmyndighederne ikke at lade sendingen overgå til fri omsætning og at medtage følgende erklæring på den handelsfaktura, der ledsager sendingen, og på ethvert andet relevant ledsagedokument:"

"Produktet udgør en risiko — må ikke overgå til fri omsætning — Forordning (EU) nr. .../...(64) "

"

b)  tillades ingen anden toldprocedure uden samtykke fra de kompetente myndigheder

c)  finder artikel 64, stk. 1, 3, 4 og 5, artikel 65-67, artikel 69, stk. 1 og 2, og artikel 70, stk. 1 og 2, anvendelse.

5.  I tilfælde af andre sendinger af dyr og varer end dem, der er omfattet af kontrol ved indførsel til Unionen, jf. artikel 45, stk. 1, og for hvilke der ikke er foretaget toldangivelse med henblik på overgang til fri omsætning, fremsender toldmyndighederne, hvis de har grund til at tro, at sendingen kan udgøre en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet, alle relevante oplysninger til toldmyndighederne i de endelige bestemmelsesmedlemsstater.

Artikel 75

Regler for særlig offentlig kontrol og for foranstaltninger, der skal træffes som følge af gennemførelse af en sådan kontrol

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende regler for gennemførelse af særlig offentlig kontrol og for vedtagelse af foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse for at tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for følgende kategorier af dyr og varer eller deres transportformer og ‑midler:

a)  sendinger af ferske fiskevarer, der landes direkte i havne, som er udpeget af medlemsstaterne i henhold til artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008(65) , fra et fiskerfartøj, der fører et tredjelands flag

b)  sendinger af vildtlevende hårvildt med skind

c)  sendinger af de kategorier af varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra b), som leveres med eller uden opbevaring på et særligt godkendt frilager eller toldoplag til fartøjer, der forlader Unionen, og er bestemt til forsyning af skibe eller forplejning af besætning og passagerer

d)  træemballagemateriale [Ændring 190]

e)  foder og fødevarer, der ledsager dyr, og som er bestemt til fodring af de pågældende dyr

f)  dyr og varer, der er bestilt ved fjernsalg og leveret fra et tredjeland til en adresse i Unionen, og de meddelelseskrav, som er nødvendige med henblik på en korrekt gennemførelse af offentlig kontrol

g)  planteprodukter, der som følge af deres senere bestemmelsessted kan give anledning til risiko for spredning af infektiøse eller kontagiøse dyresygdomme

h)  sendinger af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra a), b) og c), med oprindelse i og hjemvendende til Unionen som følge af nægtet indførsel fra et tredjeland

i)  varer, der indføres til Unionen i løs vægt fra et tredjeland, uanset om de alle har oprindelse i det pågældende tredjeland

j)  sendinger af varer, jf. artikel 45, stk. 1, der stammer fra Kroatiens område, i transit gennem Bosnien-Hercegovinas område ved Neum ("Neumkorridoren") før deres genindførsel til Kroatiens område via indgangsstederne ved Klek eller Zaton Doli

k)  dyr og varer, der er undtaget fra bestemmelserne i artikel 45 i henhold til artikel 46.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende betingelserne for overvågning af transporten og ankomsten af sendinger af visse dyr og varer fra grænsekontrolstedet for ankomsten til virksomheden på bestemmelsesstedet i Unionen eller grænsekontroludgangsstedet.

3.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter fastsætte regler for:

a)  modeller til officielle certifikater og regler for udstedelsen af sådanne certifikater

b)  formatet af de dokumenter, der skal ledsage de kategorier af dyr eller varer, som er omhandlet i stk. 1.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Kapitel VI

Finansiering af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter

Artikel 76

Almindelige regler

1.  Medlemsstaterne sikrer, at der er tilstrækkelige finansielle ressourcer til at stille det fornødne personale og andre fornødne ressourcer til rådighed for de kompetente myndigheder, så de kan gennemføre offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter. Til dette formål opkræver de gebyrer eller omkostningsbidrag eller stiller midler fra en generel beskatning til rådighed .

2.  Ud over de gebyrer, der opkræves i henhold til artikel 77, kan medlemsstaterne opkræve gebyrer for at dække omkostninger i forbindelse med anden offentlig kontrol end den, som er omhandlet i artikel 77, stk. 1 og 2.

3.  Dette kapitel finder også anvendelse i tilfælde af delegering af specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol, jf. artikel 25.

4.  Medlemsstaterne hører de berørte operatører om de metoder, der benyttes til at beregne de gebyrer, som er omhandlet i artikel 77 gebyrerne eller omkostningsbidragene . [Ændring 191]

Artikel 77

Obligatoriske gebyrer eller omkostningsbidrag

1.  Med henblik på at sikre, at de kompetente myndigheder råder over passende ressourcer til gennemførelse af offentlig kontrol, opkræver kan de kompetente myndigheder opkræve gebyrer for at dække en del af eller alle deres omkostninger i forbindelse med:

a)  offentlig kontrol for at verificere, om følgende operatører overholder de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2:

i)  ledere af fødevarevirksomheder som defineret i artikel 3, nr. 3), i forordning (EF) nr. 178/2002, der enten er registreret eller autoriseret eller registreret og autoriseret, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 852/2004

ii)  ledere af foderstofvirksomheder som defineret i artikel 3, nr. 6), i forordning (EF) nr. 178/2002, der er registreret eller godkendt, jf. artikel 9 og 10 i forordning (EF) nr. 183/2005 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning(66)

iii)  professionelle operatører som defineret i artikel 2, nr. 7), i forordning (EU) .../...(67)

iv)  professionelle operatører som defineret i artikel 3, nr. 6), i forordning (EU) nr. XXX/XXXX [ Nummer på forordningen om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale ]

b)  offentlig kontrol med henblik på udstedelse af officielle certifikater eller for at føre tilsyn med udstedelse af officielle certifikater

c)  offentlig kontrol, der gennemføres for at verificere, om betingelserne er opfyldt:

i)  for at opnå og opretholde den godkendelse, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 852/2004 eller i artikel 9 og 10 i forordning (EF) nr. 183/2005

ii)  for at opnå og opretholde den godkendelse, der er omhandlet i artikel 84, 92 og 93 i forordning (EU) nr. .../... (68)

iii)  for at opnå og opretholde den godkendelse, der er omhandlet i artikel 25 i forordning (EU) nr. XXX/XXXX [ Nummer på forordningen om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale ]

d)  offentlig kontrol, der gennemføres af de kompetente myndigheder på de grænsekontrolsteder eller kontrolsteder, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a).

2.  Ved anvendelsen af stk. 1 omfatter den offentlige kontrol, der er omhandlet i det pågældende stykkes litra a), offentlig kontrol, som gennemføres for at verificere overholdelsen af de foranstaltninger, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 137 i nærværende forordning, artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 27, stk. 1, artikel 29, stk. 1, artikel 40, stk. 2, artikel 41, stk. 2, artikel 47, stk. 1, artikel 49, stk. 2, og artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. .../...(69) , artikel 41 og 144 i forordning (EU) nr. XXX/XXXX [ Nummer på forordningen om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale ] og del VI i forordning (EU) nr. .../...(70) + , medmindre afgørelsen om indførelse af foranstaltninger fastsætter andet.

3.  Ved anvendelsen af stk. 1:

a)  omfatter den offentlige kontrol, der er omhandlet i det pågældende stykkes litra a), ikke offentlig kontrol, som gennemføres for at verificere overholdelsen af midlertidige begrænsninger, krav eller andre sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er vedtaget af de kompetente myndigheder i henhold til artikel 55, stk. 1, artikel 56, artikel 61, artikel 62, artikel 64, artikel 65, artikel 68, stk. 1, og artikel 69, og regler, der er vedtaget i henhold til artikel 55, stk. 2, artikel 63, 67 og artikel 68, stk. 2, i forordning (EU) nr. .../...(71) og artikel 16 i forordning (EU) nr. .../...(72) +

aa)  den offentlige kontrol, der er omhandlet i det pågældende stykkes litra a), omfatter ikke kontrol, som gennemføres i primærproduktionsleddet som defineret i artikel 3, stk. 17, i forordning (EF) nr. 178/2002, herunder forarbejdning, som finder sted på gårdene. Dette omfatter kontrol for at sikre, at de lovgivningsbestemte forvaltningskrav vedrørende folke‑, dyre‑ og plantesundhed samt dyrevelfærd opfyldes i overensstemmelse med artikel 93 i forordning (EU) nr. 1306/2013. [Ændring 192 + 343 + 314 + 316]

b)  omfatter den offentlige kontrol, der er omhandlet i det pågældende stykke, litra a) og b), ikke offentlig kontrol, som gennemføres for at verificere overholdelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j) og k).

Artikel 78

Omkostninger

1.  De kompetente myndigheder opkræver kan anvende følgende kriterier ved beregningen af gebyrer eller omkostningsbidrag i henhold til artikel 77 for at dække følgende omkostninger :

a)  lønninger til personalet, herunder assisterende personale, der er inddraget i gennemførelsen af for så vidt de svarer til de faktiske omkostninger i forbindelse med offentlig kontrol, og jf. artikel 79, stk. 1, litra b), bortset fra omkostninger til dækning af social sikring, pension og forsikring

b)  omkostninger til faciliteter og udstyr, herunder omkostninger til vedligeholdelse og forsikring

c)  omkostninger til forbrugsvarer, tjenester og værktøj

d)  omkostninger til uddannelse af det personale, der er omhandlet i litra a), med undtagelse af den uddannelse, der skal til for at opnå de fornødne kvalifikationer til at blive ansat af de kompetente myndigheder

e)  rejseudgifter for personalet med henblik på gennemførelse af den offentlige kontrol , der er omhandlet i litra a), og de dermed forbundne opholdsudgifter beregnet i henhold til artikel 79, stk. 2

f)  omkostninger til prøveudtagning og laboratorieanalyse, ‑undersøgelse og ‑diagnosticering.

2.  Hvis de kompetente myndigheder, der opkræver obligatoriske gebyrer eller omkostningsbidrag i henhold til artikel 77, også gennemfører andre aktiviteter, er det kun den del af de omkostningselementer, som er omhandlet i nærværende artikel, stk. 1, der hidrører fra den offentlige kontrol, som er omhandlet i artikel 77, stk. 1, der indgår i beregningen af gebyrerne de obligatoriske gebyrer eller omkostningsbidragene . [Ændring 193]

Artikel 79

Beregning af obligatoriske gebyrer eller omkostningsbidrag

1.  Gebyrer eller omkostningsbidrag , der opkræves i henhold til artikel 77:

a)  fastsættes som en fast sats ud fra de samlede omkostninger til offentlig kontrol, der afholdes af de kompetente myndigheder over en given periode, og finder anvendelse på alle operatører, uanset om der gennemføres offentlig kontrol i den referenceperiode, for hvilken der opkræves gebyr hos den enkelte operatør; ved fastsættelsen af niveauet for de gebyrer, der skal opkræves for hver sektor, aktivitet og kategori af operatører, tager de kompetente myndigheder hensyn til den indvirkning, som den berørte aktivitets art og omfang og de relevante risikofaktorer har på fordelingen af de samlede omkostninger til denne offentlige kontrol, eller

b)  beregnes ud fra de faktiske omkostninger i forbindelse med hver enkelt offentlig kontrol og finder anvendelse på de operatører, der er omfattet af en sådan offentlig kontrol; et sådant gebyr må ikke overstige de faktiske omkostninger i forbindelse med offentlig kontrol og kan være helt eller delvist udtrykt som en funktion af den tid, der medgår hos de kompetente myndigheders personale til at gennemføre den offentlige kontrol.

2.  Rejseudgifter, jf. artikel 78, stk. 1, litra e), indgår i beregningen af de gebyrer eller omkostningsbidrag , som er omhandlet i artikel 77, stk. 1, på en måde, der ikke medfører forskelsbehandling af operatører ud fra afstanden mellem deres lokaler og de kompetente myndigheders beliggenhed.

3.  Hvis gebyrerne eller omkostningsbidragene beregnes i henhold til stk. 1, litra a), må de gebyrer eller omkostningsbidrag , som opkræves af de kompetente myndigheder i henhold til artikel 77, ikke overstige de samlede omkostninger til offentlig kontrol i den periode, der er omhandlet i stk. 1, litra a). [Ændring 194]

Artikel 80

Nedsættelse af gebyrer eller omkostningsbidrag for operatører, der konsekvent overholder reglerne

Hvis gebyrerne eller omkostningsbidragene fastsættes i henhold til artikel 79, stk. 1, fastsættes den gebyrsats, som finder anvendelse på den enkelte operatør, under hensyntagen til operatørernes tidligere overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, som konstateret ved offentlig kontrol, således at gebyrer eller omkostningsbidrag , der finder anvendelse på operatører, som konsekvent overholder reglerne, er lavere end dem, som finder anvendelse på andre operatører. [Ændring 195]

Artikel 81

Anvendelse af gebyrer eller omkostningsbidrag

1.  Operatører modtager kvittering for betaling af gebyrer eller omkostningsbidrag , jf. artikel 77, stk. 1.

2.  Gebyrer eller omkostningsbidrag , der opkræves i henhold til artikel 77, stk. 1, litra d), betales af den operatør, der er ansvarlig for sendingen, eller dennes repræsentant. [Ændring 196]

Artikel 82

Refusion af gebyrer og fritagelse for mikrovirksomheder

1.  De gebyrer, der er omhandlet i artikel 77, refunderes ikke, hverken direkte eller indirekte, medmindre de er opkrævet uretmæssigt.

2.  Virksomheder med færre end 10 ansatte, og hvis samlede årlige omsætning eller årlige balance ikke overstiger 2 mio. EUR, fritages for betaling af de gebyrer, der er omhandlet i artikel 77.

3.  De omkostninger, der er omhandlet i artikel 77, 78 og 79, omfatter ikke omkostninger til gennemførelse af offentlig kontrol på de virksomheder, der er omhandlet i stk. 2.

Medlemsstaterne kan fritage små og mellemstore virksomheder, der opfylder visse objektive og ikkediskriminerende kriterier, for at betale de gebyrer eller bidrage til dækning af omkostninger som fastsat i artikel 77. [Ændring 197 + 315 + 348]

Artikel 83

Gennemsigtighed

1.  De kompetente myndigheder sikrer den højest mulige grad af gennemsigtighed i:

a)  den metode og de data, der anvendes til at fastsætte de gebyrer eller omkostningsbidrag , som er omhandlet i artikel 77, stk. 1

b)  anvendelsen af de ressourcer, der indsamles gennem sådanne gebyrer eller omkostningsbidrag, herunder antallet af gennemførte kontroller

c)  de ordninger, der er indført for at sikre en effektiv og økonomisk udnyttelse af de midler, der er indsamlet gennem sådanne gebyrer eller omkostningsbidrag .

2.  Den enkelte kompetente myndighed stiller følgende oplysninger for den enkelte referenceperiode til rådighed for offentligheden:

a)  den kompetente myndigheds omkostning, for hvilken der skal betales gebyr, jf. artikel 77, stk. 1, med angivelse af fordelingen af sådanne omkostninger pr. aktivitet, der er omhandlet i artikel 77, stk. 1, og pr. omkostningselement, der er omhandlet i artikel 78, stk. 1

b)  hvor stor en del af gebyrerne eller omkostningsbidragene , jf. artikel 77, stk. 1, der finder anvendelse på den enkelte kategori af operatører og på den enkelte kategori af offentlig kontrol

c)  hvilken metode der anvendes til at fastsætte gebyrer eller omkostningsbidrag , jf. artikel 77, stk. 1, herunder hvilke data og skøn der anvendes i forbindelse med fastsættelse af faste gebyrsatser eller omkostningsbidrag , jf. artikel 79, stk. 1, litra a)

d)  hvis artikel 79, stk. 1, litra a), finder anvendelse, hvilken metode der anvendes til at justere niveauet for gebyrerne eller omkostningsbidragene i henhold til artikel 80

e)  det samlede gebyrbeløb eller det samlede omkostningsbidrag , der er omfattet af den fritagelse, der er omhandlet i artikel 82, stk. 2. [Ændring 198]

Artikel 84

Udgifter til supplerende offentlig kontrol og håndhævelsesforanstaltninger

Kompetente myndigheder opkræver gebyrer eller omkostningsbidrag for at dække de ekstraomkostninger, de har afholdt som følge af: [Ændring 199]

a)  supplerende offentlig kontrol:

i)  der har vist sig nødvendig efter påvisning af manglende overholdelse i forbindelse med offentlig kontrol i henhold til denne forordning

ii)  der gennemføres for at vurdere omfanget og konsekvenserne af den manglende overholdelse eller for at verificere, om der er blevet rettet op på den manglende overholdelse

b)  offentlig kontrol efter anmodning fra operatøren

c)  korrigerende foranstaltninger truffet af de kompetente myndigheder eller af en tredjepart efter anmodning fra de kompetente myndigheder, hvis en operatør har undladt at gennemføre de korrigerende foranstaltninger, der er blevet pålagt af de kompetente myndigheder i henhold til artikel 135 for at rette op på den manglende overholdelse

d)  offentlig kontrol, der er gennemført, og foranstaltninger, der er truffet af de kompetente myndigheder i henhold til artikel 64-67, 69 og 70, og korrigerende foranstaltninger, der er truffet af en tredjepart efter anmodning fra de kompetente myndigheder, i tilfælde, hvor operatøren har undladt at gennemføre de korrigerende foranstaltninger, som er blevet pålagt af de kompetente myndigheder i henhold til artikel 64, stk. 3 og 5, artikel 65 og artikel 67.

Kapitel VII

Officiel certificering

Artikel 85

Generelle krav til officiel certificering

1.  I henhold til de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, sker officiel certificering i form af:

a)  officielle certifikater eller

b)  officielle attesteringer

ba)  officielle sundhedsattesteringer. [Ændring 200]

2.  Hvis de kompetente myndigheder delegerer specifikke opgaver i forbindelse med udstedelse af officielle certifikater eller officielle attesteringer eller med det officielle tilsyn, som er omhandlet i artikel 90, stk. 1, skal en sådan delegering overholde artikel 25-32.

Artikel 86

Officielle certifikater

1.  Når de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, kræver udstedelse af et officielt certifikat, finder artikel 87, 88 og 89 anvendelse.

2.  Artikel 87, 88 og 89 finder også anvendelse på officielle certifikater, der er nødvendige med henblik på eksport af sendinger af dyr og varer til tredjelande.

2a.  Med hensyn til udstedelse af officielle certifikater for de produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j), skal organet, ud over at overholde artikel 85, stk. 2, fungere og akkrediteres med delegerede opgaver i henhold til EN ISO/IEC 17065-standarden: 2012. [Ændring 201]

Artikel 87

Underskrivelse og udstedelse af officielle certifikater

1.  Officielle certifikater udstedes af de kompetente myndigheder eller delegerede organer i henhold til artikel 25-32 . [Ændring 202]

2.  De kompetente myndigheder udpeger de certifikatudstedende embedsmænd, der er bemyndiget til at underskrive officielle certifikater. Certifikatudstedenede embedsmænd:

a)  skal være uden interessekonflikter i forhold til, hvad der bliver certificeret, og handle uafhængigt og upartisk [Ændring 203]

b)  skal gennemgå relevant uddannelse i de regler, hvis overholdelse certificeres af det officielle certifikat, samt i bestemmelserne i dette kapitel.

3.  Officielle certifikater underskrives af den certifikatudstedende embedsmand og udstedes på et af følgende grundlag:

a)  den certifikatudstedende embedsmands direkte kendskab til kendsgerninger og data, der er relevante for certificeringen, opnået ved:

i)  en offentlig kontrol eller

ii)  erhvervelse af et andet officielt certifikat udstedt af de kompetente myndigheder

b)  kendsgerninger og data af relevans for certificeringen, som en anden person, der er bemyndiget hertil og handler under tilsyn af de kompetente myndigheder, konstaterer kendskab til, forudsat at den certifikatudstedende embedsmand kan verificere rigtigheden af sådanne kendsgerninger og data

c)  kendsgerninger og data af relevans for certificeringen fra operatørernes egenkontrolsystemer suppleret og bekræftet af resultater af regelmæssig offentlig kontrol, hvis den certifikatudstedende embedsmand således finder det godtgjort, at betingelserne for at udstede det officielle certifikat er opfyldt.

4.  Officielle certifikater underskrives af den certifikatudstedende embedsmand og udstedes kun på grundlag af stk. 3, litra a), hvis reglerne, jf. artikel 1, stk. 2, kræver det.

Artikel 88

Sikkerhed for officielle certifikaters pålidelighed

1.  Officielle certifikater:

a)  må ikke underskrives af den certifikatudstedende embedsmand, hvis de er blanke eller ukomplette

b)  skal udfærdiges på et af de officielle EU-sprog, som den certifikatudstedende embedsmand forstår, og i givet fald på et af de officielle sprog i bestemmelsesmedlemsstaten

c)  skal være korrekte og præcise

d)  skal muliggøre identifikation af den person, der har underskrevet dem, og af udstedelsesdatoen [Ændring 204]

e)  skal muliggøre nem verifikation af forbindelsen mellem certifikatet, den udstedende myndighed og sendingen, partiet eller de enkelte dyr eller varer, der er omfattet af certifikatet. [Ændring 205]

2.  De kompetente myndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at forebygge og straffe udstedelse af falske eller vildledende officielle certifikater eller misbrug af officielle certifikater. Sådanne foranstaltninger omfatter, hvis det er relevant:

a)  midlertidig suspension af den certifikatudstedende embedsmand fra dennes opgaver

b)  inddragelse af bemyndigelsen til at underskrive officielle certifikater

c)  enhver anden nødvendig foranstaltning for at forebygge, at den overtrædelse, der er omhandlet i første punktum, gentager sig.

Artikel 89

Gennemførelsesbeføjelser med henblik på officielle certifikater

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter fastsætte regler for en ensartet anvendelse af artikel 87 og 88 vedrørende:

a)  modeller til officielle certifikater og regler for udstedelsen af sådanne certifikater

b)  mekanismer og retlige og tekniske foranstaltninger for at sikre udstedelse af præcise og korrekte officielle certifikater og forebygge risiko for svig

c)  de procedurer, som skal følges i tilfælde af inddragelse af officielle certifikater og fremstilling af erstatningscertifikater

d)  regler for fremstilling af bekræftede kopier af officielle certifikater

e)  formatet af de dokumenter, der skal ledsage dyr og varer, efter at den offentlige kontrol er gennemført

f)  regler for udstedelse af elektroniske certifikater og for anvendelse af elektroniske signaturer.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 90

Officielle attesteringer

1.  Når de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, kræver, at operatørerne udsteder officielle attesteringer under de kompetente myndigheders officielle tilsyn, eller at de kompetente myndigheder selv gør det, finder stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel anvendelse.

2.  Officielle attesteringer:

a)  skal være korrekte og præcise

b)  udfærdiges på et af de officielle EU-sprog eller på et af de officielle sprog i en EU-medlemsstat [Ændring 206]

c)  hvis de vedrører en sending eller et parti, skal de muliggøre verifikation af forbindelsen mellem den officialle attestering og den pågældende sending eller det pågældende parti.

3.  De kompetente myndigheder sikrer, at det personale, der gennemfører offentlig kontrol for at føre tilsyn med certificeringsproceduren, eller, hvis de officielle attesteringer udstedes af de kompetente myndigheder, det personale, der er involveret i udstedelsen af de pågældende officielle attesteringer:

a)  er uafhængigt, upartisk og uden interessekonflikter i forhold til det, der certificeres ved de officielle attesteringer [Ændring 207]

b)  gennemgår relevant uddannelse i:

i)  de regler, hvis overholdelse certificeres af de officielle attesteringer

ii)  de regler, der er fastsat i denne forordning.

4.  Kompetente myndigheder gennemfører regelmæssig offentlig kontrol for at verificere, at:

a)  de operatører, der udsteder attesteringerne, opfylder de betingelser, som er fastlagt i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

b)  attesteringen udstedes på grundlag af relevante, korrekte og kontrollerbare kendsgerninger og data.

Afsnit III

Referencelaboratorier og ‑centre

Artikel 91

Udpegelse af EU-referencelaboratorier

1.  Kommissionen kan udpeger ved gennemførelsesretsakter udpege EU-referencelaboratorier på de områder, der er omfattet af de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, hvis effektiviteten af den offentlige kontrol også afhænger af kvaliteten, ensartetheden og pålideligheden af: [Ændring 208]

a)  de analyse‑, undersøgelses‑ eller diagnosticeringsmetoder, der anvendes af de officielle laboratorier, som er udpeget i henhold til artikel 36, stk. 1

b)  resultaterne af de analyser, undersøgelser og diagnosticeringer, der foretages af de pågældende officielle laboratorier.

2.  Udpegelserne, jf. stk. 1:

a)  sker efter en offentlig udvælgelsesprocedure

b)  tages regelmæssigt op til revision hvert femte år [Ændring 209]

ba)  er forbeholdt laboratorier, der har en støtteskrivelse fra den myndighed, der er kompetent på det pågældende område. [Ændring 317]

2a.  Kommissionen kan, når den finder det hensigtsmæssigt, udpege mere end ét referencelaboratorium for samme sygdom og fremmer dermed rotationen af disse mellem de nationale laboratorier, der opfylder betingelserne i denne artikels stk. 3. [Ændring 210]

3.  EU-referencelaboratorier skal:

a)  fungere i henhold til EN ISO/IEC 17025-standarden om "Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence" og vurderes og akkrediteres i henhold til den pågældende standard af et nationalt akkrediteringsorgan, der fungerer i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008

b)  være uafhængige, upartiske og ikke have interessekonflikter, for så vidt angår udøvelsen af deres opgaver som EU-referencelaboratorier [Ændring 211]

c)  have et kvalificeret personale med den nødvendige uddannelse i den analyse‑, undersøgelses‑ og diagnosticeringsteknik, som anvendes på deres kompetenceområde, og støttepersonale, i det omfang det er relevant

d)  råde over eller have adgang til den infrastruktur, det udstyr og de produkter, der er nødvendige for at udføre deres opgaver

e)  sikre, at deres personale har et godt kendskab til internationale standarder og international praksis, og at det i sit arbejde tager højde for den seneste udvikling i forskningen på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan

f)  være i stand til at varetage deres opgaver i krisesituationer

g)  hvis det er relevant, være i stand til at overholde de relevante standarder for biosikkerhed

ga)  hvis det er relevant, samarbejde med Unionens forskningscentre og Kommissionens tjenestegrene med henblik på udviklingen af høje standarder for analyse-, undersøgelses- og diagnosticeringsmetoder [Ændring 212]

gb)  kunne modtage EU-tilskud i henhold til Rådets beslutning 90/424/EØF (73) [Ændring 213]

gc)  sikre, at personalet respekterer visse emners, resultaters eller meddelelsers fortrolige karakter. [Ændring 214]

3a.  Uanset denne artikels stk. 1 og 2 udgør de referencelaboratorier, der er omhandlet i artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1829/2003 og i artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003, EU-referencelaboratorier med de opgaver og det ansvar, der er nævnt i denne forordnings artikel 92, hvad angår henholdsvis:

a)  gmo'er samt genetisk modificerede fødevarer og foder

b)  fodertilsætningsstoffer. [Ændring 215]

Artikel 92

EU-referencelaboratoriers ansvarsområder og opgaver

1.  EU-referencelaboratorierne bidrager til forbedring og harmonisering af de analyse‑, undersøgelses‑ og diagnosticeringsmetoder, som skal anvendes af officielle laboratorier, der er udpeget i henhold til artikel 36, stk. 1, og af de analyse‑, undersøgelses‑ og diagnosticeringsdata, som de leverer.

2.  EU-referencelaboratorierne er i henhold til årlige eller flerårige arbejdsprogrammer, der er godkendt af Kommissionen, ansvarlige for følgende opgaver:

a)  at forsyne de nationale referencelaboratorier med oplysninger om laboratorieanalyse‑, ‑undersøgelses‑ og ‑diagnosticeringsmetoder, herunder referencemetoder

aa)  at levere gratis og ubegrænset referencemateriale, vedrørende dyresundhed, stammer og sera til de nationale referencelaboratorier for at fremme tilpasning og harmonisering af analyse-, undersøgelses- og diagnosticeringsmetoderne [Ændring 216]

b)  at koordinere de nationale referencelaboratoriers og om nødvendigt andre officielle laboratoriers anvendelse af de metoder, der er omhandlet i litra a), navnlig ved at foretage regelmæssige sammenlignende undersøgelser laboratorier imellem og ved at sikre en passende opfølgning af sådanne sammenlignende undersøgelser i henhold til internationalt anerkendte protokoller, hvis de findes; de kompetente myndigheder underrettes om opfølgningen og resultaterne af de sammenlignende undersøgelser laboratorier imellem [Ændring 217]

c)  at koordinere de praktiske ordninger, der er nødvendige for at kunne anvende nye laboratorieanalyse‑, ‑undersøgelses‑ og –diagnosticeringsmetoder, og at underrette de nationale referencelaboratorier om udviklingen på dette område

d)  at afholde gratis kurser for personale fra de nationale referencelaboratorier og om nødvendigt at afholde kurser for personale fra andre officielle laboratorier samt eksperter fra tredjelande [Ændring 218]

e)  at yde videnskabelig og teknisk bistand til Kommissionen på deres arbejdsområde

f)  at forsyne de nationale referencelaboratorier med oplysninger om relevante EU-forskningsaktiviteter og nationale og internationale forskningsaktiviteter

g)  at samarbejde på deres arbejdområde med laboratorier i tredjelande og med Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

h)  at bistå aktivt ved diagnosticeringen af udbrud i medlemsstaterne af fødevarebårne sygdomme, zoonotiske sygdomme eller dyresygdomme eller af planteskadegørere ved at foretage diagnosticeringsbekræftelse, karakterisering og taksonomiske eller epizootiske undersøgelser af patogenisolater eller prøver af skadegørere [Ændring 219]

i)  at koordinere eller gennemføre undersøgelser for at verificere kvaliteten af de reagenser, der anvendes til diagnosticering af dyresygdomme, zoonotiske sygdomme eller fødevarebårne sygdomme

j)  hvis det er relevant for deres kompetenceområde, at oprette og vedligeholde:

i)  referencesamlinger af planteskadegørere eller referencestammer af patogener [Ændring 220]

ii)  referencesamlinger af materialer bestemt til kontakt med fødevarer, der anvendes til at kalibrere analyseudstyr og forsyne nationale referencelaboratorier med prøver heraf

iii)  ajourførte lister over tilgængelige referencestoffer og reagenser og over fabrikanter og leverandører af sådanne stoffer og reagenser.

2a.  Denne artikels stk. 1 og 2 finder anvendelse i det omfang, det ikke strider mod artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1829/2003 og de bestemmelser, der er vedtaget på baggrund af artikel 32, stk. 4 og 5, i nævnte forordning samt artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003 og de bestemmelser, der er vedtaget på baggrund af artikel 21, stk. 3 og 4, i nævnte forordning. [Ændring 221]

3.  EU-referencelaboratorierne offentliggør listen over nationale referencelaboratorier udpeget af medlemsstaterne i henhold til artikel 98, stk. 1.

Artikel 92 a

1.  Kommissionen udpeger ved hjælp af delegerede retsakter et EU-referencelaboratorium for fødevarers ægthed.

2.  Medlemsstaterne kan udpege nationale referencelaboratorier som del af et laboratorienetværk, der arbejder i Unionen. [Ændring 222]

Artikel 93

Udpegelse af EU-referencecentre for planteformeringsmateriale

1.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter udpege EU-referencecentre, der skal bistå Kommissionen, medlemsstaterne og Det Europæiske Agentur for Plantesorter (EAPV) i deres aktiviteter i forbindelse med anvendelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra h).

2.  Udpegelserne, jf. stk. 1:

a)  sker efter en offentlig udvælgelsesprocedure

b)  tages regelmæssigt op til revision.

3.  EU-referencecentre for planteformeringsmateriale skal:

a)  have et højt niveau af videnskabelig og teknisk ekspertise i inspektion, prøveudtagning og undersøgelse af planteformeringsmateriale

b)  have et kvalificeret personale med den nødvendige uddannelse på de områder, der er omhandlet i litra a), og støttepersonale, hvis det er relevant

c)  råde over eller have adgang til den infrastruktur, det udstyr og de produkter, der er nødvendige for at udføre deres opgaver

d)  sikre, at deres personale har et godt kendskab til internationale standarder og international praksis på de områder, der er omhandlet i litra a), og at det i sit arbejde tager højde for den seneste udvikling i forskningen på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan på disse områder. [Ændring 223]

Artikel 94

Ansvarsområder og opgaver for EU-referencecentre for planteformeringsmateriale

EU-referencecentre udpeget i henhold til artikel 93, stk. 1, er i henhold til årlige eller flerårige arbejdsprogrammer, der er godkendt af Kommissionen, ansvarlige for følgende opgaver:

a)  at yde videnskabelig og teknisk ekspertbistand på deres arbejdsområde vedrørende:

i)  markinspektion, prøveudtagning og undersøgelse med henblik på certificering af planteformeringsmateriale

ii)  efterafprøvning af planteformeringsmateriale

iii)  undersøgelser af standardmaterialekategorier af planteformeringsmateriale

b)  at tilrettelægge sammenlignende undersøgelser og markforsøg vedrørende planteformeringsmateriale

c)  at afholde kurser for personale i kompetente myndigheder og eksperter fra tredjelande

d)  at bidrage til udvikling af certificerings- og efterafprøvningsprotokoller for planteformeringsmateriale og af resultatindikatorer for certificering af planteformeringsmateriale

e)  at formidle forskningsresultater og tekniske innovationer på deres arbejdsområder. [Ændring 224]

Artikel 95

Udpegelse af EU-referencecentre for dyrevelfærd

1.  Kommissionen kan udpeger ved gennemførelsesretsakter udpege EU-referencecentre, der skal bistå Kommissionen og medlemsstaterne i deres aktiviteter i forbindelse med anvendelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra f). [Ændring 225]

2.  Udpegelserne, jf. stk. 1:

a)  sker efter en offentlig udvælgelsesprocedure

b)  tages regelmæssigt op til revision.

3.  EU-referencecentre for dyrevelfærd skal:

a)  have et kvalificeret personale med et højt niveau af videnskabelig og teknisk ekspertise i forholdet mellem mennesker og dyr, dyrs adfærd, dyrefysiologi, dyresundhed og dyrs ernæring i forbindelse med dyrevelfærd og dyrevelfærdsaspekter vedrørende anvendelse af dyr i kommercielt og videnskabeligt øjemed under hensyntagen til etiske aspekter [Ændring 226]

b)  have et kvalificeret personale med den nødvendige uddannelse på de områder, der er omhandlet i litra a), og i etiske spørgsmål vedrørende dyr samt støttepersonale, hvis det er relevant [Ændring 227]

c)  råde over eller have adgang til den infrastruktur, det udstyr og de produkter, der er nødvendige for at udføre deres opgaver

d)  sikre, at deres personale har et godt kendskab til internationale standarder og international praksis på de områder, der er omhandlet i litra a), og at de i deres arbejde tager højde for den seneste udvikling i forskningen på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan på disse områder.

Artikel 96

Ansvarsområder og opgaver for EU-referencecentre for dyrevelfærd

EU-referencecentre udpeget i henhold til artikel 95, stk. 1, er i henhold til årlige eller flerårige arbejdsprogrammer, der er godkendt af Kommissionen, ansvarlige for følgende opgaver:

a)  at yde videnskabelig og teknisk ekspertbistand på deres arbejdsområde til de nationale videnskabelige støttenetværk eller organer, jf. artikel 20 i forordning (EF) nr. 1099/2009

b)  at yde videnskabelig og teknisk ekspertbistand til udvikling og anvendelse af de dyrevelfærdsindikatorer, der er omhandlet i artikel 18, stk. 3, litra f)

ba)  at koordinere et netværk af institutioner med anerkendt viden inden for dyrevelfærd, som kan bistå de kompetente myndigheder og interessenter i forbindelse med gennemførelsen af den relevante EU-lovgivning [Ændring 228]

c)  at udvikle bidrage til udviklingen eller koordinere koordineringen af udviklingen af metoder til vurdering af dyrevelfærdsniveauet og af metoder til forbedring af dyrevelfærden [Ændring 229]

d)  at foretage koordinere gennemførelsen af videnskabelige og tekniske undersøgelser af velfærden hos dyr, der anvendes til kommercielle eller videnskabelige formål. [Ændring 230]

e)  at afholde kurser for personale i de nationale videnskabelige støttenetværk eller organer, der er omhandlet i litra a), personale i de kompetente myndigheder og eksperter fra tredjelande

f)  at formidle forskningsresultater og tekniske innovationer og samarbejde med EU-forskningsorganer på deres arbejdsområder.

Artikel 96a

Udpegelse af EU-referencecentre for landbrugsfødevarekædens ægthed og integritet

1.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter udpege EU-referencecentre, der skal bistå Kommissionen og medlemsstaterne i deres aktiviteter med at forebygge, identificere og bekæmpe forsætlige overtrædelser af de bestemmelser, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

2.  Udpegelserne i henhold til stk. 1, sker efter en offentlig udvælgelsesprocedure og tages regelmæssigt op til revision.

3.  EU-referencecentrene for landbrugsfødevarekædens ægthed og integritet skal:

a)  have et højt niveau af videnskabelig og teknisk ekspertise inden for de områder, der er omfattet af bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, og inden for den retsvidenskab, der er gældende på disse områder, med en heraf følgende evne til at udføre eller koordinere forskning på højeste niveau, hvad angår varers ægthed og integritet, og til at udvikle, anvende og validere de metoder, der skal benyttes til konstateringen af forsætlige overtrædelser af bestemmelserne i artikel 1, stk. 2

b)  have et kvalificeret personale med den nødvendige uddannelse på de områder, der er omhandlet i litra a), og støttepersonale, hvis det er relevant

c)  råde over eller have adgang til den infrastruktur, det udstyr og de produkter, der er nødvendige for at udføre deres opgaver

d)  sikre, at deres personale har et godt kendskab til internationale standarder og international praksis på de områder, der er omhandlet i litra a), og at de i deres arbejde tager højde for den seneste udvikling i forskningen på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan på disse områder. [Ændring 231]

Artikel 96b

Ansvarsområder og opgaver for EU-referencecentre for landbrugsfødevarekædens ægthed og integritet

EU-referencecentre udpeget i henhold til artikel 96a, stk. 1, er i henhold til årlige eller flerårige arbejdsprogrammer, der er godkendt af Kommissionen, ansvarlige for følgende aktiviteter:

a)  at levere specifik viden med hensyn til varers ægthed og integritet og med hensyn til metoder til påvisning af forsætlige overtrædelser af bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, i forbindelse med den retsvidenskab, der anvendes på de områder, som er underlagt disse bestemmelser

b)  at levere specifikke analyser, der tager sigte på at identificere de segmenter inden for landbrugsfødevarekæden, som af økonomiske årsager potentielt er udsat for forsætlige overtrædelser af bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, og at yde bistand ved udarbejdelsen af teknikker til specifik offentlig kontrol og protokoller

c)  hvis nødvendigt, at udføre de opgaver, der er omhandlet i artikel 92, stk. 2, litra a) til g)

d)  hvis nødvendigt, at oprette og opbevare samlinger eller databaser over autentificeret referencemateriale, som kan anvendes til kontrollen af varernes ægthed eller integritet

e)  at formidle forskningsresultater og tekniske innovationer på deres arbejdsområder. [Ændring 232]

Artikel 97

Kommissionens forpligtelser

1.  Kommissionen offentliggør og ajourfører, når det er nødvendigt, listen over:

a)  EU-referencelaboratorierne, jf. artikel 91

b)  EU-referencecentrene for planteformeringsmateriale, jf. artikel 93 [Ændring 233]

c)  EU-referencecentrene for dyrevelfærd, jf. artikel 95.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende fastlæggelse af krav til, ansvarsområder og opgaver for EU-referencelaboratorierne, EU-referencecentrene for planteformeringsmateriale og EU-referencecentrene for dyrevelfærd ud over dem, der er fastlagt i artikel 91, stk. 3, artikel 92, artikel 93, stk. 3, artikel 95, stk. 3, og artikel 96. [Ændring 234]

3.  EU-referencelaboratorierne og EU-referencecentrene er omfattet af Kommissionens kontrol for at verificere opfyldelsen af kravene i artikel 91, stk. 3, artikel 92, artikel 93, stk. 3, artikel 95, stk. 3, og artikel 96. [Ændring 235]

4.  Hvis Kommissionens kontrol, jf. stk. 3, viser manglende opfyldelse af de krav, der er fastlagt i artikel 91, stk. 3, artikel 92, artikel 95, stk. 3, og artikel 96, iværksætter Kommissionen efter at have modtaget bemærkninger fra EU-referencelaboratoriet eller EU-referencecentret:

a)  inddragelse af udpegelsen af det pågældende laboratorium eller center eller

b)  andre relevante foranstaltninger.

Artikel 98

Udpegelse af nationale referencelaboratorier

1.  Medlemsstaterne udpeger et eller flere nationale referencelaboratorier for hvert af de EU-referencelaboratorier, der er udpeget i henhold til artikel 91, stk. 1.

En medlemsstat kan udpege et laboratorium beliggende i en anden medlemsstat eller i et tredjeland, der er kontraherende part i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA).

Ét og samme laboratorium kan udpeges som nationalt referencelaboratorium for mere end én medlemsstat.

2.  De krav, der er omhandlet i artikel 36, stk. 4, litra e), artikel 36, stk. 5, artikel 38, artikel 41, stk. 1, artikel 41 stk. 2, litra a) og b), og artikel 41, stk. 3, finder anvendelse på nationale referencelaboratorier.

3.  Nationale referencelaboratorier skal:

a)  være uafhængige, upartiske og ikke have interessekonflikter, for så vidt angår udøvelsen af deres opgaver som nationale referencelaboratorier [Ændring 236]

b)  have et kvalificeret personale med den nødvendige uddannelse i analyse‑, undersøgelses‑ og diagnosticeringsteknik på deres kompetenceområde og støttepersonale, hvis det er relevant

c)  råde over eller have adgang til den infrastruktur, det udstyr og de produkter, der er nødvendige for at udføre deres opgaver

d)  sikre, at personalet har et godt kendskab til internationale standarder og international praksis, og at det i sit arbejde tager højde for den seneste udvikling i forskningen på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan

e)  være i stand til at varetage deres opgaver i krisesituationer

f)  hvis det er relevant, være i stand til at overholde de relevante standarder for biosikkerhed.

4.  Medlemsstaterne

a)  meddeler navn og adresse på det enkelte nationale referencelaboratorium til Kommissionen, det relevante EU-referencelaboratorium og de øvrige medlemsstater

b)  gør disse oplysninger offentligt tilgængelige

c)  ajourfører disse oplysninger efter behov.

5.  Medlemsstater, der har mere end et nationalt referencelaboratorium for hvert EU-referencelaboratorium, sikrer, at sådanne laboratorier arbejder tæt sammen for at opnå effektiv koordinering laboratorierne imellem, med de øvrige nationale laboratorier og med EU-referencelaboratoriet.

6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende fastlæggelse af krav til nationale referencelaboratorier ud over dem, der er fastlagt i stk. 2 og 3.

6a.  Denne artikel finder anvendelse i det omfang, det ikke strider mod artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003 og de bestemmelser, der er vedtaget på baggrund af artikel 32, stk. 4 og 5, i nævnte forordning samt bilag II til forordning (EF) nr. 1831/2003 og de bestemmelser, der er vedtaget på baggrund af artikel 21, stk. 3 og 4, i nævnte forordning. [Ændring 237]

Artikel 99

Nationale referencelaboratoriers ansvarsområder og opgaver

1.  Nationale referencelaboratorier skal på deres kompetenceområde:

a)  samarbejde med EU-referencelaboratorierne og deltage i kurser og sammenlignende undersøgelser laboratorier imellem, der arrangeres af disse laboratorier

b)  koordinere aktiviteterne i officielle laboratorier, der er udpeget i henhold til artikel 36, stk. 1, med henblik på at harmonisere og forbedre laboratorieanalyse‑, ‑undersøgelses‑ og ‑diagnosticeringsmetoderne og deres anvendelse

c)  hvis det er relevant, tilrettelægge sammenlignende undersøgelser officielle laboratorier imellem, sikre en passende opfølgning af sådanne undersøgelser og underrette de kompetente myndigheder om resultaterne af sådanne undersøgelser og en sådan opfølgning

d)  sikre formidlingen til de kompetente myndigheder og officielle laboratorier af de oplysninger, som EU-referencelaboratoriet leverer

e)  på deres arbejdsområde yde videnskabelig og teknisk bistand til de kompetente myndigheder med henblik på gennemførelsen af de koordinerede kontrolplaner, der er vedtaget i henhold til artikel 111

f)  hvis det er relevant, udarbejde og vedligeholde ajourførte lister over tilgængelige referencestoffer og reagenser og over fabrikanter og leverandører af sådanne stoffer og reagenser

fa)  bistå aktivt ved diagnosticeringen af udbrud i den pågældende medlemsstat af fødevarebårne sygdomme, zoonotiske sygdomme eller dyresygdomme eller af planteskadegørere ved at foretage diagnosticeringsbekræftelse, karakterisering og taksonomiske eller epizootiske undersøgelser af patogenisolater eller prøver af skadegørere, således som det er fastlagt for Unionen s nationale referencelaboratorier i artikel 92, stk. 2, litra h). [Ændring 238]

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende fastlæggelse af ansvarsområder og opgaver for nationale referencelaboratorier ud over dem, der er fastlagt i stk. 1.

2a.  Denne artikel finder anvendelse i det omfang, det ikke strider mod artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003 og de bestemmelser, der er vedtaget på baggrund af artikel 32, stk. 4 og 5, i nævnte forordning samt bilag II til forordning (EF) nr. 1831/2003 og de bestemmelser, der er vedtaget på baggrund af artikel 21, stk. 3 og 4, i nævnte forordning. [Ændring 239]

Afsnit IV

Administrativ bistand og samarbejde

Artikel 100

Almindelige regler

1.  De kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater yder hinanden administrativ bistand i henhold til artikel 102-105 for at sikre korrekt anvendelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i sager af relevans i mere end én medlemsstat.

2.  Administrativ bistand omfatter i givet fald deltagelse af de kompetente myndigheder i en medlemsstat i offentlig kontrol på stedet, som de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat gennemfører. [Ændring 240]

3.  Bestemmelserne i dette afsnit berører ikke nationale regler:

a)  for adgang til dokumenter, der er genstand for eller har tilknytning til retssager

b)  der har til formål at beskytte fysiske eller juridiske personers kommercielle interesser.

4.  Al kommunikation mellem kompetente myndigheder i henhold til artikel 102-105 skal være skriftlig.

5.  For at strømline og forenkle udvekslingen af meddelelser fastlægger Kommissionen ved gennemførelsesretsakter et standardformat for:

a)  anmodninger om bistand, jf. artikel 102, stk. 1

b)  meddelelse af almindelige og tilbagevendende underretninger og svar.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2. [Ændring 241]

5a.  Kommunikationen mellem de kompetente myndigheder, som sker i medfør af bestemmelserne i dette afsnit, berører ikke Kommissionens forordning (EU) nr. 16/2011 (74) , herunder udveksling af meddelelser i medfør af det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder. [Ændring 242]

Artikel 101

Forbindelsesorganer

1.  Hver medlemsstat udpeger et eller flere forbindelsesorganer, der er ansvarlige for udvekslingen af meddelelser kompetente myndigheder imellem i henhold til artikel 102-105.

2.  Udpegelsen af forbindelsesorganer er ikke til hinder for direkte kontakter, udveksling af oplysninger eller samarbejde mellem personale i kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater.

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende fastlæggelse af de mindstekrav, som forbindelsesorganer, der er udpeget i henhold til stk. 1, skal opfylde.

4.  Medlemsstaterne giver Kommissionen og de øvrige medlemsstater nærmere oplysninger om deres forbindelsesorganer, der er udpeget i henhold til stk. 1, og senere ændringer af disse oplysninger.

5.  Kommissionen offentliggør og ajourfører listen på sit websted over de forbindelsesorganer, den får meddelelse om af medlemsstaterne i henhold til stk. 4.

6.  Alle anmodninger om bistand i henhold til artikel 102, stk. 1, og underretninger og meddelelser i henhold til artikel 103, 104 og 105 fremsendes af et forbindelsesorgan til dettes korrespondent i den medlemsstat, hvortil anmodningen eller underretningen er rettet.

7.  Kommissionen fastlægger ved gennemførelsesretsakter specifikationerne for de tekniske værktøjer og procedurerne for kommunikation mellem de forbindelsesorganer, der er udpeget i henhold til stk. 1.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2. [Ændring 243]

Artikel 102

Bistand efter anmodning

1.  Hvis de kompetente myndigheder i en medlemsstat mener, at de i forbindelse med gennemførelse af offentlig kontrol eller effektiv opfølgning af en sådan kontrol på deres område, har behov for data eller oplysninger fra de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat, fremsætter de en begrundet anmodning om administrativ bistand til de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat. De kompetente myndigheder, som har modtaget anmodningen skal:

a)  straks anerkende modtagelsen af anmodningen

b)  senest ti 15 dage efter modtagelsen af anmodningen oplyse, hvor lang tid de skal bruge på at levere et velunderbygget svar på anmodningen [Ændring 244]

c)  gennemføre den offentlige kontrol eller de undersøgelser, som er nødvendige for straks at give de anmodende kompetente myndigheder alle de nødvendige oplysninger og dokumenter, som skal sætte dem i stand til at træffe velovervejede afgørelser og verificere overholdelsen af EU-reglerne på deres retsområde.

2.  Der kan sendes originaler eller kopier.

3.  Efter aftale mellem de anmodende kompetente myndigheder og de anmodede kompetente myndigheder kan personale udpeget af førstnævnte være til stede i forbindelse med den offentlige kontrol og de undersøgelser, der er omhandlet i stk. 1, litra c), og som gennemføres af de anmodede kompetente myndigheder.

I sådanne tilfælde forholder det sig sådan, at de anmodende kompetente myndigheders personale:

a)  til enhver tid skal kunne fremvise en skriftlig fuldmagt med angivelse af deres identitet og deres officielle adkomst til at medvirke i sagen

b)  skal have adgang til de samme lokaler og dokumenter som personalet hos de anmodede kompetente myndigheder ved deres mellemkomst og udelukkende i forbindelse med gennemførelsen af den administrative undersøgelse

c)  ikke på eget initiativ må udøve de undersøgelsesbeføjelser, der er tillagt embedsmænd fra de anmodede kompetente myndigheder.

Artikel 103

Bistand uden anmodning

1.  Hvis de kompetente myndigheder i en medlemsstat bliver opmærksomme på en manglende overholdelse, og en sådan manglende overholdelse kan have konsekvenser for en anden medlemsstat, underretter de straks de kompetente myndigheder i den anden medlemsstat om sådanne oplysninger uden at være blevet anmodet herom.

2.  De underrettede kompetente myndigheder, jf. stk. 1:

a)  anerkender straks modtagelsen af underretningen

b)  oplyser senest ti dage 15 arbejdsdage efter modtagelsen af underretningen: [Ændring 245]

i)  hvilke undersøgelser de agter at foretage, eller

ii)  hvorfor de ikke mener, at undersøgelser er nødvendige

c)  hvis de undersøgelser, der er omhandlet i litra b), anses for nødvendige, undersøger de sagen og orienterer straks de underrettende kompetente myndigheder om resultatet og i givet fald om, hvilke foranstaltninger der er truffet.

Artikel 104

Bistand i tilfælde af manglende overholdelse

1.  Hvis de kompetente myndigheder i forbindelse med offentlig kontrol af dyr eller varer med oprindelse i en anden medlemsstat konstaterer, at sådanne dyr eller varer ikke er i overensstemmelse med de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, så dette medfører en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet eller udgør en alvorlig overtrædelse af disse regler, underretter de straks de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten og i enhver anden berørt medlemsstat for at sætte dem i stand til at iværksætte relevante undersøgelser.

1a.  De andre berørte medlemsstater som omtalt i stk. 1 omfatter i tilfælde af overtrædelser af forordning (EF) nr. 1/2005:

a)  den medlemsstat, der gav transportøren godkendelsen

b)  i det tilfælde, hvor den manglende overholdelse af forordningens bestemmelser vedrører en fejl i transportmidlet, den medlemsstat, som gav godkendelsescertifikatet for transportmidlet

c)  i det tilfælde, hvor den manglende overholdelse af forordningens bestemmelser vedrører chaufføren, den medlemsstat, som udstedte chaufførens kompetencebevis. [Ændring 246]

2.  De underrettede kompetente myndigheder skal straks:

a)  anerkende modtagelsen af underretningen

b)  oplyse, hvilke undersøgelser de agter at foretage

c)  undersøge sagen, træffe alle de nødvendige foranstaltninger og orientere de underrettende kompetente myndigheder om, hvilke undersøgelser og hvilken offentlig kontrol de har gennemført, hvilke afgørelser de har truffet, og hvorfor de har truffet dem

ca)  underrette alle relevante, berørte interessenter som anført i de nationale beredskabsplaner for fødevaresikkerhed. [Ændring 247]

3.  Hvis de underrettende kompetente myndigheder har grund til at tro, at de undersøgelser, der er gennemført, eller de foranstaltninger, der er truffet af de underrettede kompetente myndigheder, ikke i tilstrækkelig grad retter op på den konstaterede manglende overholdelse, anmoder de de underrettede kompetente myndigheder om at supplere den offentlige kontrol, der er gennemført, eller de foranstaltninger, der er truffet. I sådanne tilfælde:

a)  søger de kompetente myndigheder i de to medlemsstater en fælles tilgang med det formål på passende vis at rette op på den manglende overholdelse, herunder gennem fælles offentlig kontrol og undersøgelser i henhold til artikel 102, stk. 3

b)  orienterer de straks Kommissionen, hvis de ikke kan nå til enighed om passende foranstaltninger.

4.  Hvis der i forbindelse med offentlig kontrol af dyr eller varer med oprindelse i en anden medlemsstat i gentagne tilfælde konstateres manglende overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, orienterer de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten straks Kommissionen og de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater.

Artikel 105

Bistand fra tredjelande

1.  Hvis kompetente myndigheder modtager oplysninger fra et tredjeland om manglende overholdelse eller en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet, sørger de for straks:

a)  at underrette de kompetente myndigheder i de øvrige berørte medlemsstater om disse oplysninger

b)  at meddele Kommissionen sådanne oplysninger, hvis de er eller kan være relevante på EU-plan.

2.  Oplysninger, der er kommet frem i forbindelse med offentlig kontrol, og undersøgelser, som gennemføres i henhold til denne forordning, kan meddeles det tredjeland, der er omhandlet i stk. 1, forudsat at:

a)  de kompetente myndigheder, som fremkom med oplysningerne, giver deres samtykke hertil

b)  tredjelandet har forpligtet sig til at yde den bistand, der er nødvendig for at indsamle bevismateriale om praksis, som ikke overholder eller ikke synes at overholde EU-reglerne, eller som udgør en risiko for mennesker, dyr eller planter eller miljøet

c)  relevante EU-regler og nationale regler, som finder anvendelse på videregivelse af personoplysninger til tredjelande, er overholdt.

Artikel 106

Koordineret bistand og opfølgning fra Kommissionens side

1.  Kommissionen koordinerer straks de foranstaltninger og tiltag, der gennemføres af kompetente myndigheder i henhold til dette afsnit, hvis:

a)  de oplysninger, som Kommissionen ligger inde med, viser aktiviteter, der ikke overholder eller ikke synes at overholde de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og sådanne aktiviteter forgrener sig eller kan forgrene sig til mere end en medlemsstat, eller

b)  de oplysninger, som Kommissionen ligger inde med, viser, at de samme eller lignende aktiviteter, der ikke overholder eller ikke synes at overholde de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, kan finde sted i mere end en medlemsstat, og

c)  de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater ikke kan nå til enighed om passende foranstaltninger til at rette op på den manglende overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

2.  I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, kan Kommissionen:

a)  i samarbejde med den berørte medlemsstat sende et inspektionshold for at gennemføre en offentlig kontrol på stedet

b)  ved gennemførelsesretsakter anmode om, at de kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten og, hvis det er relevant, i andre berørte medlemsstater, skærper den offentlige kontrol i fornødent omfang og rapporterer til den, hvilke foranstaltninger de har truffet

c)  træffe enhver anden passende foranstaltning i henhold til de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende fastsættelse af regler for hurtig udveksling af oplysninger i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1.

Afsnit V

Planlægning og rapportering

Artikel 107

Flerårige nationale kontrolplaner og én central myndighed for de flerårige nationale kontrolplaner

1.  Medlemsstaterne sikrer, at offentlig kontrol, der er reguleret af denne forordning, gennemføres af de kompetente myndigheder ud fra en flerårig national kontrolplan, hvis udarbejdelse og gennemførelse koordineres i hele deres område.

2.  Medlemsstaterne udpeger én central myndighed den eller de myndigheder , der er ansvarlig for: [Ændring 248]

a)  koordineringen af udarbejdelsen af den plan, der er omhandlet i stk. 1, imellem alle kompetente myndigheder med ansvar for offentlig kontrol

b)  at sikre, at en sådan plan gennemføres på en sammenhængende og konsekvent måde.

Artikel 108

Indholdet af de flerårige nationale kontrolplaner

1.  Der udarbejdes flerårige nationale kontrolplaner for at sikre, at:

a)  der planlægges offentlig kontrol på alle de områder, som reguleres af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i henhold til de kriterier, som er fastlagt i artikel 8 og i de regler, der er omhandlet i artikel 15-24

b)  der finder en effektiv prioritering sted af offentlig kontrol og en effektiv tildeling af kontrolressourcer.

2.  Flerårige nationale kontrolplaner skal indeholde generelle oplysninger om strukturen i og opbygningen af de offentlige kontrolsystemer i den berørte medlemsstat og inden for de forskellige berørte sektorer og mindst indeholde oplysninger om følgende: [Ændring 249]

a)  den flerårige nationale kontrolplans strategiske målsætninger, og hvordan prioriteringen af offentlig kontrol og tildelingen af ressourcer afspejler disse målsætninger

b)  risikoklassificeringen af den offentlige kontrol

c)  udpegelsen af kompetente myndigheder og deres opgaver på centralt, regionalt og lokalt plan, samt hvilke ressourcer der er til rådighed for disse myndigheder

d)  delegering af opgaver til organer med delegerede opgaver, hvis det er relevant

e)  den almindelige tilrettelæggelse og forvaltning af offentlig kontrol på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder offentlig kontrol i de enkelte virksomheder

f)  kontrolordninger for de forskellige sektorer og koordineringen af de forskellige tjenester hos de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for offentlig kontrol i disse sektorer

g)  procedurer og ordninger, der er indført for at sikre opfyldelse af de kompetente myndigheders forpligtelser, jf. artikel 4, stk. 1

h)  uddannelse af de kompetente myndigheders personale

i)  de dokumenterede procedurer, jf. artikel 11, stk. 1

j)  beredskabsplanernes opbygning og måde at fungere på, jf. de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

k)  tilrettelæggelsen af samarbejde og gensidig bistand kompetente myndigheder imellem i medlemsstaterne.

Artikel 109

Udarbejdelse og gennemførelse af flerårige kontolplaner

1.  Medlemsstaterne sørger for, at den flerårige nationale kontrolplan, jf. artikel 107, stk. 1, gøres offentligt tilgængelig, undtagen de dele af planen, hvis offentliggørelse kunne underminere den offentlige kontrols effektivitet.

1a.  Denne flerårige nationale kontrolplan kan udarbejdes efter høring af de relevante aktører med henblik på at sikre en risikobaseret tilgang til de officielle kontroller. [Ændring 250]

2.  Den flerårige nationale kontrolplan ajourføres, hver gang det er nødvendigt, for at tilpasse den til ændringer af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og revideres regelmæssigt for at tage højde for mindst følgende faktorer:

a)  forekomst af nye sygdomme, planteskadegørere eller andre risici for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller i tilfælde af GMO’er og plantebeskyttelsesmidler for miljøet [Ændring 251]

b)  væsentlige ændringer i de kompetente nationale myndigheders struktur, forvaltning eller drift

c)  resultaterne af medlemsstaternes offentlige kontrol

d)  resultaterne af Kommissionens kontrol i medlemsstaten i henhold til artikel 115, stk. 1

e)  videnskabelige resultater

f)  resultaterne af offentlig kontrol gennemført af de kompetente myndigheder fra et tredjeland i en medlemsstat.

3.  Medlemsstaterne forelægger Kommissionen en ajourført udgave af deres flerårige nationale kontrolplan efter anmodning.

Artikel 110

Delegerede beføjelser i forbindelse med flerårige nationale kontrolplaner

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende de flerårige nationale kontrolplaner, der er omhandlet i artikel 107, stk. 1.

Disse delegerede retsakter skal fastsætte regler for:

a)  kriterier for risikoklassificering af operatørernes aktiviteter

b)  prioriteringer for offentlig kontrol ud fra de kriterier, der er fastlagt i artikel 8 og i reglerne i artikel 15-24

c)  procedurer, der maksimerer effektiviteten af den offentlige kontrol

d)  de vigtigste resultatindikatorer, der skal anvendes af de kompetente myndigheder til vurdering af den flerårige nationale kontrolplan og dens gennemførelse. [Ændring 252]

Artikel 111

Koordinerede kontrolplaner og indsamling af oplysninger og data

Med henblik på at foretage en EU-dækkende målrettet vurdering af anvendelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, eller bestemme prævalensen af visse risici i hele Unionen tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende:

a)  udarbejdelsen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af koordinerede kontrolplaner af begrænset varighed på et af de områder, der reguleres af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2 [Ændring 253]

b)  tilrettelæggelsen på ad hoc-basis af indsamling af data og oplysninger i forbindelse med anvendelsen af et særligt sæt af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, eller vedrørende prævalensen af visse risici. [Ændring 254]

ba)  interessenternes rolle i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af de koordinerede kontrolplaner. [Ændring 255]

Artikel 112

Medlemsstaternes årsrapporter

1.  Senest den 30. juni hvert år forelægger den enkelte medlemsstat Kommissionen en rapport, der indeholder:

a)  ændringer i dens flerårige nationale kontrolplaner for at tage hensyn til de faktorer, der er omhandlet i artikel 109, stk. 2

b)  resultaterne af den offentlige kontrol, der er gennemført i det foregående år i medfør af dens flerårige nationale kontrolplan

c)  arten og antallet af tilfælde af manglende overholdelse af de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, der konstateret i det foregående år af de kompetente myndigheder, angivet for hver branche og med en passende detaljeringsgrad [Ændring 256]

d)  de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at dens flerårige nationale kontrolplan fungerer effektivt, herunder håndhævelsesforanstaltninger og resultaterne af sådanne foranstaltninger

da)  oplysninger om opkrævning af gebyrerne i henhold til artikel 83, stk. 2, om gennemsigtighed. [Ændring 257]

2.  For at sikre en ensartet udformning af årsrapporterne, jf. stk. 1, vedtager Kommissionen ved gennemførelsesretsakter og ajourfører om nødvendigt standardformularer til forelæggelse af de oplysninger og data, der er omhandlet i stk. 1.

Disse gennemførelsesretsakter skal, hvor det er muligt, tillade anvendelsen af de standardformularer, som Kommissionen har vedtaget, til forelæggelse af andre rapporter om offentlig kontrol, som de kompetente myndigheder skal forelægge Kommissionen i henhold til de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 113

Kommissionens årsrapporter

1.  Kommissionen gør inden den 31. december hvert andet år fra denne forordnings ikrafttræden en årsrapport om gennemførelsen af offentlig kontrol i medlemsstaterne offentlig tilgængelig og inddrager: [Ændring 258]

a)  de årsrapporter, som medlemsstaterne har forelagt i henhold til artikel 112, heriblandt oplysninger om opkrævning af gebyrerne i henhold til artikel 83, stk. 2, om gennemsigtighed [Ændring 259]

b)  resultaterne af Kommissionens kontrol i henhold til artikel 115, stk. 1

c)  andre relevante oplysninger.

2.  Årsrapporten, jf. stk. 1, kan indeholder , hvis det er relevant, indeholde henstillinger om mulige forbedringer af de offentlige kontrolsystemer i medlemsstaterne og særlig offentlig kontrol på visse områder. [Ændring 260]

Artikel 114

Beredskabsplaner for foderstoffer og fødevarer

1.  Med henblik på anvendelsen af den generelle krisestyringsplan, jf. artikel 55, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002, udarbejder medlemsstaterne beredskabsplaner for foderstoffer og fødevarer, hvori det fastlægges, hvilke foranstaltninger der straks skal træffes, hvis fødevarer eller foderstoffer viser sig at udgøre en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed enten direkte eller via miljøet.

2.  I beredskabsplanerne for fødevarer og foderstoffer, jf. stk. 1, præciseres:

a)  hvilke kompetente myndigheder der skal inddrages

b)  de i litra a) omhandlede myndigheders beføjelser og ansvar

c)  hvilke kanaler og procedurer der skal bruges til at udveksle oplysninger kompetente myndigheder imellem og med andre berørte parter, hvis det er relevant.

3.  Medlemsstaterne reviderer deres beredskabsplaner for fødevarer og foderstoffer regelmæssigt for at tage hensyn til ændringer i de kompetente myndigheders opbygning og den erfaring, der er opnået ved gennemførelsen af planen og simuleringsøvelser.

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende:

a)  regler for udarbejdelse af de beredskabsplaner, der er omhandlet i stk. 1, i det omfang det er nødvendigt for at sikre konsekvent og effektiv anvendelse af den generelle krisestyringsplan, jf. artikel 55, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002

b)  berørte parters rolle i udarbejdelsen og gennemførelsen af beredskabsplanerne.

Afsnit VI

EU-aktiviteter

Kapitel I

Kommissionens kontrol

Artikel 115

Kommissionens kontrol i medlemsstaterne

1.  Kommissionens eksperter gennemfører kontrol i den enkelte medlemsstat for at:

a)  verificere anvendelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og reglerne i denne forordning

b)  verificere, om de nationale kontrolsystemer og de kompetente myndigheder, der betjener dem, fungerer, som de skal

c)  undersøge og indsamle oplysninger:

i)  om offentlig kontrol og håndhævelsespraksis

ii)  om vigtige eller tilbagevendende problemer med anvendelsen eller håndhævelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

iii)  i forbindelse med krisesituationer, nye problemer eller nye udviklinger i medlemsstaterne.

2.  Den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, tilrettelægges i samarbejde med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og gennemføres regelmæssigt.

3.  Den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, kan omfatte kontrol på stedet. Kommissionens eksperter kan ledsage personalet hos de kompetente myndigheder, der gennemfører offentlig kontrol.

4.  Eksperter fra medlemsstaterne kan bistå Kommissionens eksperter. Nationale eksperter, der ledsager Kommissionens eksperter, skal have samme ret til indsigt som Kommissionens eksperter.

Artikel 116

Rapporter fra Kommissionen om den kontrol, som dens eksperter gennemfører i medlemsstaterne

1.  Kommissionen:

a)  udarbejder et udkast til rapport om resultaterne af den kontrol, der er gennemført i henhold til artikel 115, stk. 1

b)  sender den medlemsstat, hvor kontrollen blev gennemført, en kopi af udkastet til rapport, jf. litra a), så den kan fremsætte sine bemærkninger

c)  inddrager bemærkningerne fra medlemsstaten, jf. litra b), i udarbejdelsen af den endelige rapport om resultaterne af den kontrol, som dens eksperter har gennemført i medlemsstaterne, jf. artikel 115, stk. 1

d)  gør den endelige rapport, jf. litra c), og bemærkningerne fra medlemsstaten, jf. litra b), offentligt tilgængelige.

2.  Kommissionen kan, hvis det er relevant, i sine endelige rapporter, jf. stk. 1, anbefale korrigerende eller forebyggende foranstaltninger fra medlemsstaternes side for at rette op på specifikke eller systemiske mangler, som dens eksperter har konstateret i forbindelse med kontrol gennemført i henhold til artikel 115, stk. 1.

Artikel 117

Program for Kommissionens kontrol i medlemsstaterne

1.  Kommissionen skal ved gennemførelsesretsakter:

a)  udarbejde et årligt eller flerårigt kontrolprogram for sine eksperters kontrol i medlemsstaterne, jf. artikel 115, stk. 1

b)  ved udgangen af hvert år formidle det årlige kontrolprogram eller ajourføringer af det flerårige kontrolprogram for det følgende år til medlemsstaterne.

2.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter ændre sit kontrolprogram for at inddrage udviklingen på de områder, der er reguleret af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2. Enhver sådan ændring meddeles medlemsstaterne forud herfor . [Ændring 261]

Artikel 118

Medlemsstaternes forpligtelser i forbindelse med Kommissionens kontrol

Medlemsstaterne:

a)  træffer relevante opfølgningsforanstaltninger for at rette op på specifikke eller systemiske mangler, som Kommissionens eksperter har konstateret i forbindelse med kontrol gennemført i henhold til artikel 115, stk. 1

b)  yder al fornøden bistand og tilvejebringer al den dokumentation og anden tekniske bistand, som Kommissionens eksperter anmoder om, således at de kan gennemføre kontrollen effektivt

c)  sikrer, at Kommissionens eksperter har adgang til alle lokaler eller dele af lokaler, dyr og varer samt til oplysninger, herunder IT-systemer, af betydning for udførelsen af deres opgaver.

Artikel 119

Kommissionens kontrol i tredjelande

1.  Kommissionens eksperter kan gennemføre kontrol i tredjelande med henblik på:

a)  at verificere, om et tredjelands lovgivning og systemer, herunder officiel certificering og udstedelse af officielle certifikater, officielle mærkesedler, officielle mærker og andre officielle attesteringer, opfylder eller er ækvivalente med de krav, som er fastlagt i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

b)  at verificere tredjelandets kontrolsystems kapacitet til at sikre, at sendinger af dyr og varer, som eksporteres til Unionen, opfylder de relevante krav, der er fastlagt i de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, eller krav, der er anerkendt som værende mindst ækvivalente hermed

c)  at indsamle oplysninger og data med henblik på at klarlægge årsagerne til tilbagevendende eller nye problemer i forbindelse med eksport af dyr og varer fra et tredjeland.

2.  I kontrollen, jf. stk. 1, tages der navnlig hensyn til:

a)  tredjelandets lovgivning

b)  opbygningen af tredjelandets kompetente myndigheder, disses beføjelser og uafhængighed, det tilsyn, de er omfattet af, og deres muligheder for effektivt at håndhæve den gældende lovgivning

c)  uddannelsen af personalet i gennemførelsen af offentlig kontrol

d)  de kompetente myndigheders ressourcer, herunder analyse-, undersøgelses- og diagnosticeringsfaciliteter

e)  tilstedeværelsen og den faktiske gennemførelse af dokumenterede kontrolprocedurer og kontrolsystemer baseret på prioriteringer

f)  i givet fald situationen vedrørende dyresundhed, og zoonoser og plantesundhed samt procedurerne for at underrette Kommissionen og relevante internationale organer om udbrud af dyresygdomme og planteskadegørere [Ændring 263]

g)  omfanget og den faktiske gennemførelse af offentlig kontrol af dyr, planter og produkter fremstillet heraf fra andre tredjelande

h)  de garantier, som tredjelandet kan give med hensyn til opfyldelse af eller ækvivalens med de krav, som er fastlagt i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

3.  For at kontrollen, jf. stk. 1, kan gennemføres effektivt, kan Kommissionen, inden den gennemfører en sådan kontrol, anmode det pågældende tredjeland om at forelægge:

a)  de oplysninger, der er omhandlet i artikel 124, stk. 1

b)  hvis det er relevant, det skriftlige spor af den kontrol, det gennemfører.

4.  Kommissionen kan udpege eksperter fra medlemsstaterne til at bistå sine egne eksperter i forbindelse med den kontrol, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 120

Hyppigheden af Kommissionens kontrol i tredjelande

Hyppigheden af Kommissionens kontrol i tredjelande fastlægges ud fra:

a)  en risikovurdering af de dyr og varer, der eksporteres til Unionen fra dem

b)  de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

c)  mængden og arten af dyr og varer, der indføres til Unionen fra det berørte tredjeland

d)  resultaterne af den kontrol, Kommissionens eksperter eller andre inspektionsorganer har gennemført

e)  resultaterne af offentlig kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen fra tredjelandet, og af enhver anden form for offentlig kontrol, som kompetente myndigheder i medlemsstaterne har gennemført

f)  oplysninger fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet eller lignende organer

g)  oplysninger fra internationalt anerkendte organer som f.eks.:

i)  Verdenssundhedsorganisationen

ii)  Codex Alimentarius-Kommissionen

iii)  Verdensorganisationen for Dyresundhed

iv)  Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområderne

v)  sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention

vi)  Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

vii)  De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa

viii)  sekretariatet for Cartagenaprotokollen om biosikkerhed til konventionen om den biologiske mangfoldighed

h)  dokumentation for situationen med nyfremkomne sygdomme eller andre omstændigheder, der kan bevirke, at dyr og varer, som indføres til Unionen fra et tredjeland, udgør en sundheds- eller miljørisiko

ha)  sandsynligheden for svigagtig adfærd, der måske kan være vildledende i forbindelse med forbrugerforventninger vedrørende fødevarers og andre varers art, kvalitet og sammensætning [Ændring 264]

i)  behovet for at undersøge eller reagere på krisesituationer i enkelte tredjelande.

Artikel 121

Rapporter fra Kommissionen om den kontrol, som dens eksperter gennemfører i tredjelande

Kommissionen rapporterer om resultaterne af den enkelte kontrol, der gennemføres i henhold til artikel 119 og 120.

I det omfang det er relevant, indeholder rapporten henstillinger.

Kommissionen gør sine rapporter offentligt tilgængelige.

Artikel 122

Program for Kommissionens kontrol i tredjelande

Kommissionen meddeler på forhånd medlemsstaterne sit program for kontrol i tredjelande og rapporterer om resultaterne heraf. Kommissionen kan ændre dette program for at inddrage udviklingen på de områder, der er reguleret af reglerne i artikel 1, stk. 2. Enhver sådan ændring meddeles medlemsstaterne.

Artikel 123

Tredjelandes kontrol i medlemsstaterne

1.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om:

a)  planlagt kontrol på deres område fra de kompetente myndigheders side i tredjelande

b)  en sådan kontrols påtænkte tidsplan og omfang

2.  Kommissionens eksperter kan deltage i kontrollen, jf. stk. 1, efter anmodning fra en af følgende parter:

a)  de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor kontrollen gennemføres

b)  de kompetente myndigheder i det tredjeland, der gennemfører kontrollen.

Deltagelse af Kommissionens eksperter og den endelige tidsplan og det endelige omfang af den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, fastlægges i nært samarbejde mellem Kommissionen og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor kontrollen gennemføres.

3.  Deltagelse af Kommissionens eksperter i den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, har navnlig til formål at:

a)  yde rådgivning om de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

b)  formidle oplysninger og data, der er tilgængelige på EU-plan, og som kan være nyttige for den kontrol, der gennemføres af de kompetente myndigheder i tredjelandet

c)  sikre ensartethed, for så vidt angår den kontrol, som de kompetente myndigheder i tredjelande gennemfører.

Kapitel II

Betingelser for indførsel til Unionen af dyr og varer

Artikel 124

Oplysninger om tredjelandes kontrolsystemer

1.  Kommissionen anmoder tredjelande, der agter at eksportere dyr og varer til Unionen, om at forelægge følgende nøjagtige og ajourførte oplysninger om den generelle tilrettelæggelse og forvaltning af sundheds- og plantesundhedskontrolsystemer på deres område:

a)  alle sundheds- og plantesundhedsforskrifter, der er vedtaget eller foreslået på deres område

b)  risikovurderingsprocedurer og -faktorer, der er taget i betragtning i forbindelse med risikovurdering og bestemmelse af det relevante niveau for sundheds- eller plantesundhedsbeskyttelse

c)  alle kontrol- og inspektionsprocedurer og ‑mekanismer, herunder, hvis det er relevant, for dyr eller varer, der ankommer fra andre tredjelande

d)  officielle certificeringsmekanismer

e)  hvis det er relevant, foranstaltninger truffet som følge af de henstillinger, der er omhandlet i artikel 121, stk. 2

f)  hvis det er relevant, resultater af offentlig kontrol af dyr og varer, der agtes eksporteret til Unionen

g)  hvis det er relevant, oplysninger om ændringer, der er foretaget i kontrolsystemers opbygning og måde at fungere på for at opfylde EU-sundheds- og plantesundhedskrav eller de henstillinger, der er omhandlet i artikel 121, stk. 2.

2.  Anmodningen om oplysninger, jf. stk. 1, skal stå i et rimeligt forhold til arten af de dyr og varer, der skal eksporteres til Unionen, og til tredjelandets særlige situation og struktur.

Artikel 125

Fastlæggelse af yderligere betingelser for indførsel til Unionen af dyr og varer

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende de betingelser, der skal opfyldes af dyr og varer, som indføres til Unionen fra tredjelande, hvis disse er nødvendige for at sikre, at dyr og varer opfylder de relevante krav, der er fastlagt i de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, bortset fra artikel 1, stk. 2, litra d), e), g) og h), og artikel 6 i forordning (EF) nr. 853/2004, eller krav, der anerkendes som værende mindst ækvivalente.

2.  De betingelser, der er omhandlet i stk. 1, identificerer dyr og varer ved at henvise til deres koder i den kombinerede nomenklatur og kan omfatte:

a)  krav om, at visse dyr og varer kun må indføres til Unionen fra et tredjeland eller en region heri, der er opført på en liste, som Kommissionen har udarbejdet til dette formål

b)  krav om, at sendinger af visse dyr og varer fra tredjelande skal afsendes fra og fremstilles af eller forarbejdes i virksomheder, som opfylder de relevante krav, der er omhandlet i stk. 1, eller krav, der anerkendes som værende mindst ækvivalente hermed

c)  krav om, at sendinger af visse dyr og varer skal ledsages af et officielt certifikat, en officiel attestering eller ethvert andet bevis for, at sendingerne opfylder de relevante krav, som er omhandlet i stk. 1, eller krav, der anerkendes som værende mindst ækvivalente hermed

d)  forpligtelse til at forelægge den dokumentation, som er omhandlet i litra c), i et særligt format

e)  ethvert andet krav, der er nødvendigt for at sikre, at visse dyr og varer frembyder et niveau af beskyttelse af sundheden og, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, af miljøet, som er ækvivalent med det, som sikres af opfylder de krav, der er omhandlet i stk. 1. [Ændring 266]

3.  Hvis det i tilfælde af risici for menneskers eller dyrs sundhed eller, for så vidt angår GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet i forbindelse med dyr og varer, der indføres til Unionen fra tredjelande, på grund af sagens hastende karakter er bydende nødvendigt, anvendes proceduren i artikel 140 på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til stk. 1

4.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter fastsætte regler for formatet og arten af de officielle certifikater, officielle attesteringer eller beviser, som kræves i henhold til de regler, der er fastsat i stk. 2, litra c).

Disse gennemførelsesretsakter vedtages i henhold til undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 126

Optagelse på listen over tredjelande, der er omhandlet i artikel 125, stk. 2, litra a)

1.  Optagelse af et tredjeland eller en region heri på den liste, der er omhandlet i artikel 125, stk. 2, litra a), sker i henhold til nærværende artikels stk. 2 og 3.

2.  Kommissionen godkender ved gennemførelsesretsakter den anmodning, som er fremsendt til den med henblik herpå af det berørte tredjeland, ledsaget af passende dokumentation og garantier for, at de pågældende dyr og varer fra dette tredjeland opfylder de relevante krav, der er omhandlet i artikel 125, stk. 1, eller ækvivalente krav. Disse gennemførelsesretsakter vedtages og ajourføres efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2,

3.  Kommissionen træffer afgørelse om den anmodning, der er omhandlet i stk. 2, i givet fald under hensyntagen til:

a)  tredjelandets lovgivning for den pågældende sektor

b)  struktur og opbygning af de kompetente myndigheder i tredjelandet og dets kontroltjenester, deres beføjelser, de garantier, der kan gives med hensyn til gennemførelsen og håndhævelsen af den lovgivning i tredjelandet, som finder anvendelse på den berørte sektor, og pålideligheden af de officielle certificeringsprocedurer

c)  gennemførelsen fra tredjelandets kompetente myndigheders side af passende offentlig kontrol og andre aktiviteter med henblik på at vurdere forekomsten af farer for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet

d)  den regelmæssighed og hurtighed, hvormed tredjelandet udsender oplysninger om forekomsten af farer for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet

e)  de garantier, et tredjeland har givet for, at:

i)  betingelser for de virksomheder, hvorfra dyr og varer eksporteres til Unionen, opfylder krav, som er ækvivalente med dem, der er omhandlet i artikel 125, stk. 1

ii)  der er udarbejdet en liste over de virksomheder, som er omhandlet i nr. i), og at listen holdes ajourført

iii)  listen over virksomheder, der er omhandlet i nr. i), og ajourføringer heraf straks meddeles Kommissionen

iv)  de virksomheder, der er omhandlet i nr. i), kontrolleres jævnligt og effektivt af tredjelandets kompetente myndigheder

f)  andre oplysninger eller data om tredjelandets evne til at sikre, at kun dyr eller varer, som frembyder det samme eller et ækvivalent niveau af beskyttelse i forhold til det, der er fastsat i de relevante krav, som er omhandlet i artikel 125, stk. 1, indføres til Unionen.

Artikel 127

Fastlæggelse af særlige foranstaltninger vedrørende indførsel til Unionen af visse dyr og varer

1.  Hvis der i andre tilfælde end dem, der er omhandlet i artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 249 i forordning (EU) nr. .../...(75) og i artikel 27, stk. 1, artikel 29, stk. 1, artikel 40, stk. 2, artikel 41, stk. 2, artikel 47, stk. 1, artikel 49, stk. 2, og artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. .../...(76) + , er dokumentation for, at indførsel til Unionen af visse dyr eller varer med oprindelse i et tredjeland, en region heri eller en gruppe af tredjelande kan udgøre en risiko for menneskers, eller dyrs eller planters sundhed eller, for så vidt angår GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet, eller hvis der er dokumentation for, at der kan forekomme omfattende alvorlig manglende overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, vedtager Kommissionen ved gennemførelsesretsakter delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 de foranstaltninger, som er nødvendige for at begrænse en sådan risiko eller bringe den konstaterede manglende overholdelse til ophør. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2. [Ændring 267]

2.  De foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, identificerer dyr og varer ved at henvise til deres koder i den kombinerede nomenklatur og kan omfatte:

a)  forbud mod indførsel til Unionen af de dyr og varer, der er omhandlet i stk. 1, med oprindelse i eller afsendt fra de berørte tredjelande eller regioner heri

b)  krav om, at de dyr og varer, der er omhandlet i stk. 1, med oprindelse i eller afsendt fra visse tredjelande eller regioner heri før afsendelsen skal være omfattet af særlig behandling eller kontrol

c)  krav om, at de dyr og varer, der er omhandlet i stk. 1, med oprindelse i eller afsendt fra visse tredjelande eller regioner heri ved indførsel til Unionen skal være omfattet af særlig behandling eller kontrol

d)  krav om, at sendinger af de dyr og varer, der er omhandlet i stk. 1, med oprindelse i eller afsendt fra visse tredjelande eller regioner heri ledsages af et officielt certifikat, en officiel attestering eller enhver anden form for dokumentation for, at sendingen opfylder kravene i de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, eller krav, der er anerkendt som værende mindst ækvivalente hermed

e)  krav om, at den dokumentation, der er omhandlet i litra d), forelægges i henhold til et bestemt format

f)  andre foranstaltninger, der er nødvendige for at begrænse risikoen.

3.  Ved vedtagelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, tages der hensyn til:

a)  de oplysninger, der indsamles i henhold til artikel 124

b)  andre oplysninger, som de berørte tredjelande har afgivet

c)  om nødvendigt resultaterne af Kommissionens kontrol, jf. artikel 119, stk. 1.

4.  I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedrørende menneskers og dyrs sundhed eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, beskyttelsen af miljøet vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 141, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.

Artikel 128

Ækvivalens

1.  På de områder, der reguleres af de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, bortset fra artikel 1, stk. 2, litra d), e), g) og h), kan Kommissionen ved gennemførelsesretsakter anerkende, at foranstaltninger, som finder anvendelse i et tredjeland eller regioner heri, er ækvivalente med de krav, der er fastlagt i de pågældende regler, ud fra:

a)  en grundig undersøgelse af oplysninger og data fra det det berørte tredjeland i henhold til artikel 124, stk. 1

b)  hvis det er relevant, et tilfredsstillende resultat af en kontrol gennemført i henhold til artikel 119, stk. 1.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

2.  I de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i stk. 1, fastlægges de specifikke betingelser for indførsel af dyr og varer til Unionen fra det berørte tredjeland eller regioner heri, og kan omfatte:

a)  arten og indholdet af de officielle certifikater eller attesteringer, som skal ledsage dyrene eller varerne

b)  særlige krav, der gælder for indførsel til Unionen af dyr eller varer, og hvilken offentlig kontrol der skal gennemføres ved indførsel til Unionen

c)  om nødvendigt procedurer for udarbejdelse og ændring af lister over regioner eller virksomheder i det berørte tredjeland, hvorfra indførsel af dyr og varer til Unionen er tilladt.

3.  Kommissionen ophæver straks ved gennemførelsesretsakter de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i stk. 1, hvis en af betingelserne for anerkendelse af ækvivalens ikke længere er opfyldt.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Artikel 128a

Støtte til udviklingslande

1.  For at sikre, at udviklingslande kan overholde denne forordning, kan der vedtages foranstaltninger, som opretholdes, så længe de har en påviselig virkning, og som støtter følgende:

—  opfyldelse af betingelser for indførsel til Unionen af dyr og varer

—  udformning af retningslinjer for tilrettelæggelsen af offentlig kontrol med de produkter, der udføres til Unionen

—  udsendelse af eksperter fra Unionen eller medlemsstaterne til udviklingslande for at støtte tilrettelæggelsen af de officielle kontroller

—  deltagelse af kontrolpersonale fra udviklingslande i uddannelse eller træning.

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 med bestemmelser om den i stk. 1 omhandlede støtte til udviklingslande. [Ændring 268]

Kapitel III

Uddannelse af de kompetente myndigheders personale

Artikel 129

Uddannelse og udveksling af de kompetente myndigheders personale

1.  Kommissionen kan tilrettelægge tilrettelægger uddannelsesaktiviteter for de kompetente myndigheders personale og, hvis det er relevant, for personale fra andre myndigheder i medlemsstaterne, som er involveret i undersøgelser af mulige overtrædelser af denne forordning og af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2. [Ændring 269]

Kommissionen kan tilrettelægge tilrettelægger disse aktiviteter i samarbejde med medlemsstaterne. [Ændring 270]

2.  Uddannelsesaktiviterne, jf. stk. 1, skal fremme udviklingen af en harmoniseret tilgang til offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i medlemsstaterne. De omfatter, i det omfang det er relevant, undervisning i:

a)  denne forordning og de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

b)  kontrolmetoder og ‑teknikker af relevans for den offentlige kontrol og for de kompetente myndigheders andre officielle aktiviteter

c)  produktions-, forarbejdnings- og markedsføringsmetoder og ‑teknikker.

3.  De uddannelsesaktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, kan være åbne for personale fra de kompetente myndigheder i tredjelande og kan tilrettelægges uden for Unionen.

4.  De kompetente myndigheder sikrer, at den viden, der erhverves gennem de uddannelsesaktiviteter, som er omhandlet i stk. 1, formidles som fornødent og anvendes hensigtsmæssigt i forbindelse med de personaleuddannelsesaktiviteter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2 og 3.

Uddannelsesaktiviteter, der har til formål at formidle en sådan viden, skal indgå i de uddannelsesprogrammer, som er omhandlet i artikel 4, stk. 2.

5.  Kommissionen kan i samarbejde med medlemsstaterne tilrettelægge programmer for udveksling af personale fra de kompetente myndigheder, der gennemfører offentlig kontrol eller andre officielle aktiviteter, mellem to eller flere medlemsstater.

En sådan udveksling kan finde sted ved midlertidig udstationering af personale fra de kompetente myndigheder i en medlemsstat i en anden eller ved udveksling af personale relevante kompetente myndigheder imellem.

6.  Kommissionen fastsætter ved gennemførelsesretsakter regler for tilrettelæggelsen af de uddannelsesaktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, og af de programmer, som er omhandlet i stk. 5.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages i henhold til undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

Kapitel IV

Informationsstyringssystemer

Artikel 130

Informationsstyringssystem for offentlig kontrol (IMSOC)

1.  Kommissionen indfører og forvalter et IT-informationsstyringssystem for integreret drift af de mekanismer og værktøjer, gennem hvilke data, oplysninger og dokumenter vedrørende offentlig kontrol automatisk fremsendes fra databaser i medlemsstaterne og forvaltes og håndteres og automatisk udveksles (IMSOC) under hensyntagen til eksisterende nationale systemer . [Ændring 271]

1a.  Ved overførslen af elektroniske certifikater eller andre elektroniske dokumenter benytter Kommissionen og medlemsstaterne internationalt standardiserede programmeringssprog, meddelelsesstrukturer og overførselsprotokoller samt sikre overførselsprocedurer. [Ændring 272]

2.  IMSOC skal:

a)  fuldt ud integrere og foretage den fornødne ajourføring af Tracessystemet, jf. beslutning 2003/24/EF

b)  fuldt ud integrere og foretage den fornødne ajourføring af eksisterende IT-systemer, der forvaltes af Kommissionen, og som anvendes til hurtig udveksling af data, oplysninger og dokumenter i forbindelse med risici for menneskers og dyrs sundhed, dyrevelfærden og plantesundheden, jf. artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 20 i forordning (EU) .../...(77) og artikel 97 i forordning (EU) nr. .../...(78) +

c)  etablere passende forbindelser mellem Tracessystemet og de systemer, der er omhandlet i litra b), i det omfang det er nødvendigt, for at muliggøre en effektiv udveksling og ajourføring af data disse systemer imellem og mellem Tracessystemet og disse systemer.

2a.  I forbindelse med udvekslingen af elektroniske data såsom elektroniske certifikater anvender Kommissionen og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne et internationalt standardiseret sprog, en meddelelsesstruktur og udvekslingsprotokoller. [Ændring 273]

Artikel 131

IMSOC’s generelle funktionaliteter

IMSOC skal:

a)  muliggøre elektronisk håndtering og udveksling af oplysninger, data og dokumenter, der er nødvendige for gennemførelsen af offentlig kontrol, som er resultatet af gennemførelsen af offentlig kontrol eller registreringen af gennemførelsen eller resultatet af offentlig kontrol i alle de tilfælde, hvor de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og de delegerede retsakter, jf. artikel 15-24, foreskriver udveksling kompetente myndigheder imellem, mellem de kompetente myndigheder og Kommissionen og, hvis det er relevant, med andre myndigheder og operatørerne af sådanne oplysninger, data og dokumenter

b)  indføre en mekanisme til udveksling af data og oplysninger i henhold til afsnit IV

c)  indføre et redskab til at indsamle og forvalte de rapporter om offentlig kontrol, som medlemsstaterne sender til Kommissionen

d)  muliggøre udfyldelse, håndtering og fremsendelse, herunder i elektronisk form, af logbogen, jf. artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2005, af oplysninger opnået i kraft af det navigationssystem, der er omhandlet i artikel 6, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1/2005, af officielle certifikater og af det fælles sundhedsimportdokument, jf. artikel 54 i nærværende forordning.

Artikel 132

Anvendelse af IMSOC i tilfælde af dyr og varer, der er omfattet af særlig offentlig kontrol

1.  I tilfælde af dyr eller varer, hvis flytning inden for Unionen eller markedsføring er omfattet af specifikke krav eller procedurer, der er fastlagt i de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, skal IMSOC gøre det muligt for de kompetente myndigheder på afsendelsesstedet og andre kompetente myndigheder, som er ansvarlige for at gennemføre offentlig kontrol af disse dyr eller varer, at udveksle data, oplysninger og dokumenter i realtid vedrørende dyr eller varer, der flyttes fra en medlemsstat til en anden, og offentlig kontrol, som er gennemført.

Første afsnit finder ikke anvendelse på varer, der er omfattet af de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra g) og h).

Kommissionen tillægges imidlertid beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende, hvornår og i hvilket omfang første afsnit finder anvendelse på de varer, der er omhandlet i andet afsnit.

2.  I tilfælde af eksporterede dyr og varer, på hvilke EU-reglerne finder anvendelse i forbindelse med udstedelsen af eksportcertifikat, skal IMSOC gøre det muligt for de kompetente myndigheder på afsendelsesstedet og andre kompetente myndigheder med ansvar for at gennemføre offentlig kontrol at udveksle data, oplysninger og dokumenter i realtid vedrørende sådanne dyr og varer og resultatet af den kontrol, der er gennemført af disse dyr og varer.

3.  I tilfælde af dyr eller varer, der er omfattet af den offentlige kontrol, som er omhandlet i afsnit II, kapitel V, afdeling I og II, skal IMSOC:

a)  gøre det muligt for de kompetente myndigheder på grænsekontrolstederne og andre kompetente myndigheder, som er ansvarlige for at gennemføre offentlig kontrol af disse dyr eller varer, at udveksle data, oplysninger og dokumenter i realtid vedrørende disse dyr og varer og kontrol, som er gennemført af disse dyr eller varer

b)  gøre det muligt for de kompetente myndigheder på grænsekontrolstederne at udveksle relevante data, oplysninger og dokumenter med toldmyndigheder og andre myndigheder, der er ansvarlige for at gennemføre kontrol af dyr og varer, som indføres til Unionen fra tredjelande, og med operatører, der er involveret i indførselsprocedurer, i henhold til de regler, som er vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 4, og artikel 73, stk. 2, og til andre relevante EU-regler

c)  yde bistand i forbindelse med og anvende de procedurer, der er omhandlet i artikel 52, stk. 2, litra a), og i artikel 63, stk. 6.

Artikel 133

Beføjelse til at vedtage regler for driften af IMSOC

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende fastlæggelse af:

a)  tekniske specifikationer og særlige regler for driften af IMSOC og dets komponenter

b)  beredskabsplaner, der skal anvendes, i tilfælde af at nogle af IMSOC’s funktionaliteter ikke er tilgængelige

c)  i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser berørte tredjelande og internationale organisationer kan få delvis adgang til IMSOC’s funktionaliteter og de nærmere bestemmelser for en sådan adgang

d)  i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser lejlighedsvise brugere kan fritages for at anvende Tracessystemet

e)  regler for et elektronisk system, i henhold til hvilket elektroniske certifikater, der udstedes af de kompetente myndigheder i tredjelande, anerkendes af de kompetente myndigheder.

Afsnit VII

Håndhævelsesforanstaltninger

Kapitel I

Foranstaltninger fra de kompetente myndigheders side og sanktioner

Artikel 134

Generelle forpligtelser fra de kompetente myndigheders side for så vidt angår håndhævelsesforanstaltninger

1.  De kompetente myndigheder prioriterer foranstaltninger, der skal træffes for at eliminere eller begrænse risici for menneskers, dyrs og planters sundhed, dyrevelfærden og, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet, når de handler i henhold til dette kapitel. I lyset af den øgede forekomst af svindel på fødevareområdet skal der i højere grad lægges vægt på håndteringen af praksisser, der vildleder forbrugerne hvad angår arten og kvaliteten af den fødevare, de køber og indtager. [Ændring 336]

2.  I tilfælde af mistanke om manglende overholdelse foretager de kompetente myndigheder en undersøgelse for at be- eller afkræfte mistanken.

3.  Den undersøgelse, der er omhandlet i stk. 2, omfatter, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til dens formål:

a)  gennemførelse af skærpet offentlig kontrol af dyr, varer og operatører i en passende periode i lyset af risikoens karakter [Ændring 274]

b)  officiel tilbageholdelse af dyr og varer og ikke godkendte stoffer eller produkter, hvis det er relevant.

Artikel 135

Undersøgelser og foranstaltninger i tilfælde af konstateret manglende overholdelse

1.  Hvis der er konstateret manglende overholdelse, skal de kompetente myndigheder:

a)  gennemføre yderligere undersøgelser, der er nødvendige for at fastslå årsagen til og omfanget af den manglende overholdelse og for at fastlægge operatørens ansvarsområder

b)  træffe passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at operatøren retter op på den manglende overholdelse og forebygger indfører systemer til forebyggelse af yderligere forekomster heraf. [Ændring 275]

Når de kompetente myndigheder træffer afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal træffes, tager de hensyn til den manglende overholdelses art og til operatørens tidligere resultater, for så vidt angår overholdelse.

2.  Når de kompetente myndigheder handler i henhold til stk. 1, skal de, i det omfang det er relevant:

a)  påbyde eller foretage behandlinger af dyr

aa)  i de tilfælde, hvor resultatet af de offentlige kontroller af logbøger, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), nr. i), ikke er tilfredsstillende, kræve, at arrangøren ændrer foranstaltningerne for den planlagte langvarige rejse med henblik på at sikre overholdelse af forordning (EF) nr. 1/2005 [Ændring 276]

b)  påbyde aflæsning, overførsel til et andet transportmiddel, passende anbringelse og pasning af dyrene, karantæneperioder, udsættelse af slagtning af dyrene, at der om nødvendigt skal skaffes dyrlægehjælp [Ændring 277]

c)  påbyde behandling af varer, ændring af mærkesedler eller korrigerende oplysninger til forbrugerne

d)  begrænse eller forbyde markedsføring, flytning, indførsel til Unionen eller eksport af dyr og varer, forbyde deres tilbagesendelse til afsendelsesmedlemsstaten eller påbyde deres tilbagesendelse til afsendelsesmedlemsstaten

e)  påbyde, at operatøren øger hyppigheden af egenkontrol

ea)  kræve, at operatører, der afliver dyr eller udfører hermed beslægtede opgaver, som henhører under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1099/2009, ændrer deres standardprocedurer og navnlig sænker eller indstiller produktionen [Ændring 278]

f)  påbyde, at visse af den berørte operatørs aktiviteter skal være omfattet af øget eller systematisk offentlig kontrol

g)  påbyde tilbagekaldelse, tilbagetrækning, fjernelse og destruktion af varer, hvis det er relevant tillade, at varerne anvendes til andre formål end dem, hvortil de oprindelig var beregnet

h)  påbyde isolation eller lukning i en passende periode af hele eller en del af den berørte operatørs forretning eller dennes virksomheder, bedrifter eller andre lokaler

i)  påbyde indstilling i en passende periode af alle eller en del af den berørte operatørs aktiviteter og, hvis det er relevant, af de netsteder, som denne driver eller anvender

j)  påbyde suspension eller inddragelse af godkendelsen af berørte virksomhed, anlæg, bedrift eller transportmiddel eller af autorisationen af en transportør eller chaufførens kompetencebevis [Ændring 279]

k)  påbyde slagtning eller aflivning af dyr, forudsat at dette er den mest hensigtsmæssige foranstaltning til beskyttelse af menneskers sundhed og dyrs sundhed og velfærd

l)  træffe enhver anden foranstaltning, som de kompetente myndigheder anser for hensigtsmæssig, for at sikre overholdelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

3.  De kompetente myndigheder skal give den berørte operatør eller dennes repræsentant:

a)  skriftlig meddelelse om deres afgørelse vedrørende den forholdsregel eller foranstaltning, der skal træffes i henhold til stk. 1 og 2, sammen med begrundelserne for afgørelsen og

b)  oplysninger om mulighederne for at klage over sådanne afgørelser samt om gældende klageprocedure og -frister.

4.  Alle udgifter i medfør af denne artikel afholdes af de ansvarlige operatører.

Artikel 136

Sanktioner

1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest på den dato, der er omhandlet i artikel 162, stk. 1, andet afsnit, Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Uanset den tilstræbte økonomiske fordel skal sanktionernes størrelse desuden fastsættes under hensyn til risikoen for sundhedsmæssige skader for forbrugerne. [Ændring 280]

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de finansielle sanktioner for forsætlige overtrædelser af denne forordning og af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, mindst opvejer svarer til det dobbelte af den økonomiske fordel, som søgtes opnået ved overtrædelsen. [Ændring 281]

3.  Medlemsstaterne sikrer navnlig, at der indføres sanktioner i følgende tilfælde:

a)  hvis operatører ikke samarbejder i forbindelse med offentlig kontrol eller andre officielle aktiviteter

b)  falsk eller vildledende officiel certificering

c)  uretmæssig udfærdigelse eller anvendelse af officielle certifikater, officielle mærkesedler, officielle mærker og andre officielle attesteringer eller falske eller vildledende erklæringer [Ændring 282]

ca)  skadelig indvirkning på forbrugernes sundhed. [Ændring 283]

Artikel 136a

Indberetning af overtrædelser

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder indfører effektive og pålidelige mekanismer, som tilskynder til at indberette potentielle eller faktiske overtrædelser af denne forordning og nationale bestemmelser i forbindelse med denne forordning til de kompetente myndigheder.

2.  De mekanismer, som er omhandlet i stk. 1, skal som minimum omfatte:

a)  særlige procedurer for modtagelse af indberetninger om overtrædelser og opfølgningen heraf

b)  passende beskyttelse af ansatte i institutter, som indberetter overtrædelser i instituttet, i det mindste mod gengældelse, forskelsbehandling og andre former for uretfærdig behandling

c)  beskyttelse af personoplysninger både hvad angår den person, som indberetter overtrædelserne, og den fysiske person, som formodes at være ansvarlig for en overtrædelse, i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF

d)  klare regler, der sikrer, at en person, der indberetter overtrædelser begået i instituttet, til enhver tid garanteres fuld fortrolighed, medmindre offentliggørelse kræves i national ret som led i yderligere undersøgelser eller efterfølgende retssager.

3.  Medlemsstaterne stiller krav om, at institutterne har passende procedurer for deres ansatte, således at de ansatte kan indberette overtrædelser internt gennem en særlig uafhængig og selvstændig kanal. En sådan kanal kan også oprettes ved ordninger aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Der skal anvendes samme beskyttelse som i stk. 2, litra b), c) og d). [Ændring 284]

Kapitel II

EU-håndhævelsesforanstaltninger

Artikel 137

Alvorlig fejl i en medlemsstats kontrolsystem

1.  Hvis Kommissionen har dokumentation for en alvorlig fejl i en medlemsstats kontrolsystem, og en sådan fejl kan udgøre en potentiel og udbredt risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for miljøet eller føre til en omfattende overtrædelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, vedtager den ved gennemførelsesretsakter en eller flere af følgende foranstaltninger, som anvendes, indtil der er rettet op på fejlen i kontrolsystemet:

a)  forbud mod at gøre visse dyr eller varer, der er berørt af fejlen i det offentlige kontrolsystem, tilgængelige på markedet eller transportere, flytte eller på anden måde håndtere dem

b)  særlige betingelser for de aktiviteter, dyr eller varer, der er omhandlet i litra a)

c)  suspension af gennemførelsen af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder eller andre kontrolsteder, der er berørt af fejlen i det offentlige kontrolsystem, eller inddragelse af udpegelsen af sådanne grænsekontrolsteder eller andre kontrolsteder

d)  andre hensigtsmæssige midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at begrænse risikoen, indtil der er rettet op på fejlen i kontrolsystemet.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141, stk. 2.

2.  De foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, vedtages først, når det ikke er lykkedes den berørte medlemsstat at rette op på situationen efter anmodning fra Kommissionen og inden for den frist, Kommissionen har fastsat.

3.  I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedrørende menneskers og dyrs sundhed eller, for så vidt angår GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, beskyttelsen af miljøet vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 141, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.

Afsnit VIII

Fælles bestemmelser

Kapitel I

Proceduremæssige bestemmelser

Artikel 138

Ændring af bilag og henvisninger til europæiske standarder

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende ændringer af bilag II og III til nærværende forordning for at tage hensyn til ændringer af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, tekniske fremskridt og den videnskabelige udvikling.

2.  For at ajourføre henvisningerne til de europæiske standarder, der er omhandlet i artikel 26, litra b), nr. iv), artikel 36, stk. 4, litra e), og artikel 91, stk. 3, litra a), tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om ændring af disse henvisninger, hvis CEN ændrer dem.

Artikel 139

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, stk. 2, 17,artikel 23, stk. 1, artikel 23, stk. 2, artikel 24a, artikel 25, stk. 3,artikel 40, artikel 43, stk. 4, artikel 45, stk. 3, artikel 46, 49, artikel 51, stk. 1, artikel 52, stk. 1 og 2, artikel 56, stk. 2, artikel 60, stk. 3, artikel 62, stk. 2, artikel 69, stk. 3, artikel 75, stk. 1 og 2, artikel 97, stk. 2, artikel 98, stk. 6, artikel 99, stk. 2, artikel 101, stk. 3, artikel 106, stk. 3, artikel 111, artikel 114, stk. 4, artikel 125, stk. 1, artikel 127, stk. 1, artikel 128a, stk. 2, artikel 132, stk. 1, tredje afsnit, artikel 133, artikel 138, stk. 1 og 2, artikel 143, stk. 2, artikel 144, stk. 3, og artikel 153, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på fem år fra den ... (79) . Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårs-perioden. Delegationen af beføjelserne forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. [Ændring 285]

2a.  I forbindelse med udøvelsen af de delegerede beføjelser er det meget vigtigt, at Kommissionen foretager passende høringer under det forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. [Ændring 286]

3.  Den i artikel 15, stk. 2, 17, artikel 23, stk. 1, artikel 23, stk. 2, artikel 24a, artikel 25, stk. 3, artikel 40, artikel 43, stk. 4, artikel 45, stk. 3, artikel 46, 49, artikel 51, stk. 1, artikel 52, stk. 1 og 2, artikel 56, stk. 2, artikel 60, stk. 3, artikel 62, stk. 2, artikel 69, stk. 3, artikel 75, stk. 1 og 2, artikel 97, stk. 2, artikel 98, stk. 6, artikel 99, stk. 2, artikel 101, stk. 3, artikel 106, stk. 3, artikel 111, artikel 114, stk. 4, artikel 125, stk. 1, artikel 127, stk. 1, artikel 128a, stk. 2, artikel 132, stk. 1, tredje afsnit, artikel 133, artikel 138, stk. 1 og 2, artikel 143, stk. 2, artikel 144, stk. 3 og artikel 153, stk. 3,, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 15, stk. 2, 17, artikel 23, stk. 1, artikel 23, stk. 2, artikel 24a, artikel 25, stk. 3, artikel 40, artikel 43, stk. 4, artikel 45, stk. 3, artikel 46, 49, artikel 51, stk. 1, artikel 52, stk. 1 og 2, artikel 56, stk. 2, artikel 60, stk. 3, artikel 62, stk. 2, artikel 69, stk. 3, artikel 75, stk. 1 og 2, artikel 97, stk. 2, artikel 98, stk. 6, artikel 99, stk. 2, artikel 101, stk. 3, artikel 106, stk. 3, artikel 111, artikel 114, stk. 4, artikel 125, stk. 1, artikel 127, stk. 1, artikel 128a, stk. 2, artikel 132, stk. 1, tredje afsnit, artikel 133, artikel 138, stk. 1 og 2, artikel 143, stk. 2, artikel 144, stk. 3 og artikel 153, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 140

Hasteprocedure

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 139, stk. 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Artikel 141

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder nedsat ved artikel 58, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002. Denne komité er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011. Dette finder anvendelse med undtagelse af de tilfælde, der er omfattet af artikel 23, hvori det er fastsat, at Kommissionen bistås af udvalg nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007, forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter), forordning (EF) nr. 1234/2007 om bestemmelser for visse landbrugsprodukter (beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om geografiske betegnelser for spiritus (80) . [Ændring 287]

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom inden fristen for afgivelse af udtalelsen.

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med artikel 5 i denne forordning.

Kapitel II

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 142

Ophævelse

1.  Forordning (EF) nr. 882/2004, direktiv 89/608/EØF og 96/93/EF og beslutning 92/438/EØF ophæves med virkning fra den ...(81) .

Dog finder artikel 14-17 og 26-29 i forordning (EF) nr. 882/2004 anvendelse indtil ...(82) + .

Udpegelsen af de enkelte EU-referencelaboratorier som omhandlet i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 er fortsat gyldig, indtil der på de enkelte berørte områder udpeges et EU-referencelaboratorium i henhold til artikel 91, stk. 2, i denne forordning. [Ændring 288]

1a.  Udpegelsen af de enkelte EU-referencelaboratorier som omhandlet i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 er fortsat gyldig, indtil der på de enkelte berørte områder udpeges et EU-referencelaboratorium i henhold til artikel 91, stk. 2, i denne forordning, jf. dog artikel 91, stk. 3a. [Ændring 289]

2.  Forordning (EF) nr. 854/2004 og d D irektiv 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF og 97/78/EF ophæves med virkning fra den ...(83) . [Ændring 290]

3.  Henvisninger til de ophævede retsakter gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 143

Overgangsforanstaltninger i forbindelse med ophævelse af direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF

1.  De relevante bestemmelser i direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF, der regulerer de spørgsmål, som er omhandlet i artikel 45, stk. 2, artikel 46, artikel 49, litra b), c) og d), artikel 52, stk. 1 og 2, og artikel 56, stk. 1, litra a), i nærværende forordning, finder fortsat anvendelse indtil den dato, der fastlægges i den delegerede retsakt, som vedtages i henhold til stk. 2.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende den dato, fra hvilken de bestemmelser, der er omhandlet i stk. 1, ikke længere finder anvendelse. Denne dato skal falde sammen med anvendelsesdatoen for de tilsvarende regler, der skal fastsættes i medfør af de delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakterne, jf. artikel 45, stk. 2, artikel 46, artikel 49, litra b), c) og d), artikel 52, stk. 1 og 2, og artikel 56, stk. 1, litra a).

Artikel 144

Overgangsforanstaltninger i forbindelse med ophævelsen af direktiv 96/23/EF

1.  De kompetente myndigheder gennemfører fortsat den offentlige kontrol, der er nødvendig for at påvise forekomsten af de stoffer og grupper af restkoncentrationer, som er listeopført i bilag I til direktiv 96/23/EF, i henhold til bilag II, III og IV til nævnte direktiv indtil den dato, der fastlægges i den delegerede retsakt, som vedtages i henhold til stk. 3.

2.  Artikel 29, stk. 1 og 2, i direktiv 96/23/EF finder fortsat anvendelse indtil den dato, der fastsættes i den delegerede retsakt, som vedtages i henhold til stk. 3.

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende den dato, på hvilken de kompetente myndigheder skal ophøre med at gennemføre offentlig kontrol i henhold til stk. 1, og fra hvilken artikel 29, stk. 1 og 2, i direktiv 96/23/EF ikke længere finder anvendelse. Denne dato skal falde sammen med anvendelsesdatoen for de tilsvarende regler, der skal fastsættes i medfør af de delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakterne, jf. artikel 16 og 111 i denne forordning.

Artikel 145

Ændring af direktiv 98/58/EF

I direktiv 98/58/EF foretages følgende ændringer:

a)  I artikel 2 foretages følgende ændringer:

i)  Nr. 3 udgår.

ii)  Som andet afsnit indsættes:"

"Definitionen af "kompetente myndigheder", jf. artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) nr. .../...(84) finder også anvendelse."

"

b)  I artikel 6 foretages følgende ændringer:

i)  Stk. 1 udgår.

ii)  Stk. 2 affattes således:"

"2. Senest den 30. juni hvert år forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årsrapport for det foregående år om de insprektioner, som den kompetente myndighed har foretaget for at verificere, om kravene i dette direktiv er opfyldt. Rapporten ledsages af en analyse af de mest alvorlige tilfælde af manglende overholdelse og en national handlingsplan for at forebygge eller nedbringe forekomsten af sådanne tilfælde i de kommende år. Kommissionen forelægger medlemsstaterne sammendrag af disse rapporter."

"

c)  Stk. 3, litra a), udgår.

d)  Artikel 7 udgår.

Artikel 146

Ændring af direktiv 1999/74/EF

I direktiv 1999/74/EF foretages følgende ændringer:

a)  I artikel 8 foretages følgende ændringer:

i)  Stk. 1 udgår.

ii)  Stk. 2 affattes således:"

"Senest den 30. juni hvert år forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årsrapport for det foregående år om de inspektioner, som den kompetente myndighed har foretaget for at verificere, om kravene i dette direktiv er opfyldt. Rapporten ledsages af en analyse af de mest alvorlige tilfælde af manglende overholdelse og en national handlingsplan for at forebygge eller nedbringe forekomsten af sådanne tilfælde i de kommende år. Kommissionen forelægger medlemsstaterne sammendrag af disse rapporter."

"

iii)  Stk. 3, litra a), udgår.

b)  Artikel 9 udgår.

Artikel 147

Ændring af forordning (EF) nr. 999/2001

I forordning (EF) nr. 999/2001 foretages følgende ændringer:

a)  Artikel 19 og 21 udgår.

b)  Bilag X, kapitel A og B, udgår.

Artikel 148

Ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003

I forordning (EF) nr. 1829/2003 foretages følgende ændringer:

a)  I artikel 32 foretages følgende ændringer:

i)  Stk. 1 og 2 udgår.

ii)  Stk. 3 affattes således: "

"Ansøgere om tilladelse til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer bidrager til at dække omkostningerne ved de opgaver, der udføres af EU-referencelaboratoriet og de nationale referencelaboratorier, der er udpeget i henhold til artikel 91, stk. 1, og artikel 98, stk. 1, i forordning (EU) nr. XXX/XXXX [ Nummer på denne forordning ] for det område."

"

iii)  I stk. 5 udgår ordene "og til bilaget".

iv)  I stk. 6 udgår ordene ", og som tilpasser bilaget,".

b)  Bilaget udgår. [Ændring 291]

Artikel 149

Ændring af forordning (EF) nr. 1831/2003

I forordning (EF) nr. 1831/2003 foretages følgende ændringer:

a)  Artikel 7, stk. 3, litra f) affattes således: "

"en skriftlig erklæring om, at ansøgeren har sendt tre prøver af fodertilsætningsstoffet direkte til EU-referencelaboratoriet, jf. artikel 21".

"

b)  I artikel 21 foretages følgende ændringer:

i)  Stk. 1, 3 og 4 udgår.

ii)  Stk. 2 affattes således: "

"Ansøgere om godkendelse af tilsætningsstoffer bidrager til at dække omkostningerne ved de opgaver, der udføres af EU-referencelaboratoriet og de nationale referencelaboratorier, der er udpeget i henhold til artikel 91, stk. 1, og artikel 98, stk. 1, i forordning (EU) nr. XXX/XXXX [ Nummer på denne forordning ] for det pågældende område."

"

c)  Bilag II udgår. [Ændring 292]

Artikel 150

Ændring af forordning (EF) nr. 1/2005

I forordning (EF) nr. 1/2005 foretages følgende ændringer:

a)  I artikel 2 foretages følgende ændringer:

i)  Litra d), f), i) og p) udgår.

ii)  Som andet afsnit indsættes:"

"Definitionerne af "kompetente myndigheder", "grænsekontrolsted", "embedsdyrlæge" og "udgangssted", jf. artikel 2, nr. 5), 29), 32) og 36) i forordning (EU) nr. .../...(85) *, finder også anvendelse.

_________________

* EUT L … af …, s. …".

"

b)  Artikel 14-16, 21, artikel 22, stk. 2, artikel 23, artikel 24 og artikel 26 udgår finder fortsat anvendelse, indtil der er udarbejdet lovgivningsforslag som omhandlet i artikel 18 . [Ændring 293]

c)  I artikel 27 foretages følgende ændringer:

i)  Stk. 1 udgår.

ii)  Stk. 2 affattes således:"

"2. Senest den 30. juni hvert år forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årsrapport for det foregående år om de inspektioner, som den kompetente myndighed har foretaget for at verificere, om kravene i denne forordning er opfyldt. Rapporten skal ledsages af en analyse af de alvorligste konstaterede mangler samt en handlingsplan til afhjælpning heraf."

"

d)  Artikel 28 udgår.

Artikel 151

Ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 og de tilhørende overgangsforanstaltninger

1.  I forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

a)  Artikel 26, artikel 27, artikel 28, stk. 1 og 2, og artikel 30 udgår.

b)  Artikel 31, stk. 1, indledningen, affattes således:"

"1. Medlemsstaterne forelægger Kommissionen, autoriteten og de øvrige medlemsstater følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår senest den 30. juni hvert år:".

"

2.  Artikel 26, artikel 27, stk. 1, og artikel 30 i forordning (EF) nr. 396/2005 finder fortsat anvendelse indtil den dato, der fastsættes i den delegerede retsakt, anvendelsesdatoen for de tilsvarende bestemmelser , som vedtages fastsættes i henhold til stk. 3 lovgivningsforslagene som omhandlet i denne forordnings artikel 16. [Ændring 294]

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende den dato, fra hvilken artikel 26, artikel 27, stk. 1, og artikel 30, jf. stk. 2, ikke længere finder anvendelse. Denne dato skal falde sammen med anvendelsesdatoen for de tilsvarende regler, der skal fastsættes i medfør af de delegerede retsakter, jf. artikel 16 i nærværende forordning. [Ændring 295]

Artikel 152

Ændring af direktiv 2007/43/EF

I direktiv 2007/43/EF foretages følgende ændringer:

a)  I artikel 2 foretages følgende ændringer:

i)  Stk. 1, litra c) og d), udgår.

ii)  Som stk. 3 indsættes:"

"3. Definitionerne af "kompetente myndigheder" og "embedsdyrlæge", jf. artikel 2, nr. 5) og 32), i forordning (EU) nr. .../...(86) *, finder også anvendelse.

_________________

* EUT L … af …, s. …".

"

b)  I artikel 7 foretages følgende ændringer:

i)  Stk. 1 udgår.

ii)  Stk. 2 affattes således:"

"2. Senest den 30. juni hvert år forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årsrapport for det foregående år om de inspektioner, som den kompetente myndighed har foretaget for at verificere, om kravene i dette direktiv er opfyldt. Rapporten ledsages af en analyse af de mest alvorlige tilfælde af manglende overholdelse og en national handlingsplan for at forebygge eller nedbringe forekomsten af sådanne tilfælde i de kommende år. Kommissionen forelægger medlemsstaterne sammendrag af disse rapporter."

"

Artikel 153

Ændring af forordning (EF) nr. 834/2007 og de tilhørende overgangsforanstaltninger

1.  I forordning (EF) nr. 834/2007 foretages følgende ændringer:

a)  I artikel 2 foretages følgende ændringer:

i)  Litra n) affattes således:"

"n) "kompetente myndigheder": kompetente myndigheder som defineret i artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) nr. .../...(87) *.

_________________

* EUT L … af …, s. …".

"

ii)  Litra o) udgår.

iii)  Litra p) affattes således:"

"p) "kontrolorgan": et organ med delegerede opgaver som defineret i artikel 2, nr. 38), i forordning (EU) nr..../... (88) ".

"

b)  I artikel 24, stk. 1, litra a), ændres "artikel 27, stk. 10" til "artikel 3, stk. 3, og artikel 25, stk. 4, i forordning (EU) nr. .../...(89) ".

c)  I artikel 27 foretages følgende ændringer:

i)  Stk. 1 affattes således:"

"1. Offentlig kontrol for at verificere overholdelsen af denne forordning gennemføres i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004.".

"

ii)  Stk. 2-14 3-6 og 8-14 udgår. [Ændring 296]

d)  I artikel 29, stk. 1, ændres "artikel 27, stk. 4" til "artikel 3, stk. 3, og artikel 25, stk. 4, i forordning (EU) nr. .../... (90) ".

e)  Artikel 30, stk. 2, udgår.

2.  Artikel 27, stk. 3-14, og artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007 finder fortsat anvendelse indtil den dato, der fastlægges i den delegerede retsakt, som vedtages i henhold til stk. 3. [Ændring 297 + 298]

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende den dato, fra hvilken de bestemmelser, der er omhandlet i stk. 2, ikke længere finder anvendelse. Denne dato skal falde sammen med anvendelsesdatoen for de tilsvarende regler, der skal fastsættes i medfør af de delegerede retsakter, jf. artikel 23, stk. 2, i nærværende forordning.

Artikel 154

Ændring af direktiv 2008/119/EF

I direktiv 2008/119/EF foretages følgende ændringer:

a)  I artikel 2 foretages følgende ændringer:

i)  Nr. 2) udgår.

ii)  Som stk. 2 indsættes:"

"Definitionen af "kompetente myndigheder", jf. artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) nr. .../...(91) *, finder også anvendelse.

_________________

* EUT L … af …, s. …".

"

b)  I artikel 7 foretages følgende ændringer:

i)  Stk. 1 og 2 udgår.

ii)  Stk. 3 affattes således:"

"3. Senest den 30. juni hvert år forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årsrapport for det foregående år om de inspektioner, som den kompetente myndighed har foretaget for at verificere, om kravene i dette direktiv er opfyldt. Rapporten ledsages af en analyse af de mest alvorlige tilfælde af manglende overholdelse og en national handlingsplan for at forebygge eller nedbringe forekomsten af sådanne tilfælde i de kommende år. Kommissionen forelægger medlemsstaterne sammendrag af disse rapporter.".

"

c)  Artikel 9 udgår.

Artikel 155

Ændring af direktiv 2008/120/EF

I direktiv 2008/120/EF foretages følgende ændringer:

a)  I artikel 2 foretages følgende ændringer:

i)  Nr. 10) udgår.

ii)  Som stk. 2 indsættes:"

"Definitionen af "kompetente myndigheder", jf. artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) nr. .../...(92) *, finder også anvendelse.

_________________

* EUT L … af …, s. …".

"

b)  I artikel 8 foretages følgende ændringer:

i)  Stk. 1 og 2 udgår.

ii)  Stk. 3 affattes således:"

"Senest den 30. juni hvert år forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årsrapport for det foregående år om de inspektioner, som den kompetente myndighed har foretaget for at verificere, om kravene i dette direktiv er opfyldt. Rapporten ledsages af en analyse af de mest alvorlige tilfælde af manglende overholdelse og en national handlingsplan for at forebygge eller nedbringe forekomsten af sådanne tilfælde i de kommende år. Kommissionen forelægger medlemsstaterne sammendrag af disse rapporter.".

"

c)  Artikel 10 udgår.

Artikel 156

Ændring af forordning (EF) nr. 1099/2009

I forordning (EF) nr. 1099/2009 foretages følgende ændringer:

a)  I artikel 2 foretages følgende ændringer:

i)  Litra q) udgår.

ii)  Som stk. 2 indsættes:"

"Ud over definitionerne i stk. 1 finder definitionen af "kompetente myndigheder", jf. artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) nr. .../...(93) * også anvendelse.

_________________

* EUT L … af …, s. …".

"

b)  Artikel 22 udgår.

Artikel 157

Ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009

I forordning (EF) nr. 1069/2009 foretages følgende ændringer:

a)  I artikel 3 foretages følgende ændringer:

i)  Nr. 10) og 15) udgår.

ii)  Som stk. 2 indsættes:"

"Definitionen af "kompetente myndigheder" og "transit", jf. artikel 2, nr. 5) og 50), i forordning (EU) nr. .../...(94) *, finder også anvendelse.

_________________

* EUT L … af …, s. …".

"

b)  Artikel 45, 49 og 50 udgår.

Artikel 158

Ændring af forordning (EF) nr. 1107/2009

I artikel 68 i forordning (EF) nr. 1107/2009 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:"

"Senest den 30. juni hvert år udarbejder medlemsstaterne en rapport om omfanget og resultaterne af den offentlige kontrol, der gennemføres for at verificere, om denne forordning overholdes, og fremsender den til Kommissionen.".

"

b)  Stk. 2 og 3 udgår.

Artikel 159

Ændring af direktiv 2009/128/EF og de tilhørende overgangsforanstaltninger

1.  I direktiv 2009/128/EF foretages følgende ændringer:

a)  Artikel 8, stk. 1, stk. 2, andet afsnit, og stk. 3, 4, 6 og 7, udgår.

b)  Bilag II udgår.

2.  Artikel 8, stk. 1, stk. 2, andet afsnit, og stk. 3, 4 og 6 i og bilag II til direktiv 2009/128/EF finder fortsat anvendelse indtil den dato, der fastsættes i den delegerede retsakt, anvendelsesdatoen for de tilsvarende bestemmelser , som vedtages fastsættes i henhold til stk. 3 lovgivningsforslagene som omhandlet i denne forordnings artikel 22. [Ændring 299]

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 vedrørende den dato, fra hvilken de bestemmelser, der er omhandlet i stk. 2, ikke længere finder anvendelse. Denne dato skal falde sammen med anvendelsesdatoen for de tilsvarende regler, der skal fastsættes i medfør af de delegerede retsakter, jf. artikel 22 i denne forordning. [Ændring 300]

Artikel 160

Ændring af forordning (EU) nr. 1151/2012

I forordning (EU) nr. 1151/2012 foretages følgende ændringer:

a)  I artikel 36 foretages følgende ændringer:

i)  Titlen affattes således: "Indholdet i den offentlige kontrol".

ii)  Stk. 1 og 2 udgår.

iii)  I stk. 3 affattes indledningen således:"

"3. Offentlig kontrol, der gennemføres i henhold til forordning (EU) nr. .../...(95) *, omfatter:

_________________

* EUT L … af …, s. …".

"

b)  I artikel 37 foretages følgende ændringer:

i)  Stk. 1, første afsnit, affattes således:"

"1. Når det gælder beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter, der anvendes til at beskrive produkter med oprindelse i Unionen, foretages verifikationen af overholdelsen af varespecifikationen før markedsføring af:

   a) de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 3 i forordning (EU) nr. .../...(96) eller
   b) organer med delegerede opgaver som omhandlet i artikel 2, nr. 38), i forordning (EU) nr. .../... (97) .".

"

ii)  Stk. 3, første afsnit, udgår.

iii)  I stk. 4 ændres ordene "stk. 1 og 2" til ordene: "stk. 2".

c)  Artikel 38 og 39 udgår.

Artikel 161

Ændring af forordning (EU) nr. …/2013(98)

I forordning (EU) nr. .../...(99) foretages følgende ændringer:

a)  I artikel 29 foretages følgende ændringer:

i)  Titlen affattes således:"

"EU-referencelaboratorier og –centre".

"

ii)  Stk. 1 affattes således:"

"1. Til dækning af de udgifter, de afholder i forbindelse med gennemførelsen af de af Kommissionen godkendte arbejdsprogrammer, kan der ydes støtte til:

   a) EU-referencelaboratorierne, jf. artikel 91 i forordning (EU) nr. .../...(100) + *
   b) EU-referencecentrene for planteformeringsmateriale, jf. artikel 93 i nævnte forordning [Ændring 301]
   c) EU-referencecentrene for dyrevelfærd, jf. artikel 95 i nævnte forordning
   (ca) EU-referencecentrene for landbrugsfødevarekædens ægthed og integritet. . [Ændring 302]

_________________

* EUT L … af …, s. …".

"

iii)  Stk. 2, litra a), affattes således:"

"a) udgifter til personale, uanset status, der er direkte involveret i aktiviteter i laboratorierne eller centrene, som de udfører i deres egenskab af EU-referencelaboratorium eller -center".

"

b)  Følgende indsættes som artikel 29a:"

"Artikel 29a

Akkreditering af nationale referencelaboratorier for plantesundhed

1.  Der kan ydes tilskud til de nationale referencelaboratorier, der er omhandlet i artikel 98 i forordning (EU) nr. .../...(101) , til udgifter, som afholdes for at opnå akkreditering i henhold til EN ISO/IEC 17025-standarden med henblik på anvendelse af laboratorieanalyse‑, ‑undersøgelses‑ og –diagnosticeringsmetoder for at verificere overholdelsen af reglerne om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.

2.  Der De i stk. 1 omhandlede tilskud kan ydes tilskud til ét enkelt nationalt referencelaboratorium i hver medlemsstat for hvert EU-referencelaboratorium for plantesundhed i op til tre år efter udpegelsen af det pågældende EU-referencelaboratorium.". [Ændring 303]

"

Artikel 162

Ikrafttræden og anvendelse

1.  Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Medmindre andet er fastsat i stk. 2-5, finder den anvendelse fra ...(102) .

Senest et år efter denne forordnings ikrafttræden fremlægger Kommissionen en omfattende vejledning, som skal hjælpe operatører og nationale myndigheder med effektivt at gennemføre denne forordning. [Ændring 304]

1a.  Senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de erfaringer, der er indhøstet ved anvendelsen af denne forordning; denne rapport skal navnlig omhandle reduktionen af de administrative byrder for den private sektor og effektiviteten af de kontroller, der er blevet udført af de kompetente myndigheder. [Ændring 305]

2.  På det område, der er omfattet af de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra g), finder nærværende forordning anvendelse fra .../...(103) med følgende undtagelser:

a)  Artikel 91, 92, Artikel 97-99 finder anvendelse i henhold til stk. 1.

b)  Artikel 33, stk. 1, 2, 3 og 4, artikel 36, stk. 4, litra e) og artikel 36, stk. 5, finder anvendelse fra ...(104) + .

3.  På det område, der er omfattet af de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra h), finder nærværende forordning anvendelse fra [ Anvendelsesdatoen til forordningen om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale ] med følgende undtagelser:

a)  Artikel 93, 94 og 97 finder anvendelse i henhold til stk. 1.

b)  Artikel 33, stk. 1, 2, 3 og 4, finder anvendelse fra [ Datoen for denne forordnings ikrafttræden + 5 år ]. [Ændring 306]

4.  Artikel 15, stk. 1, artikel 18, stk. 1, artikel 45-62 og 76-84, artikel 150, litra b), artikel 152, litra b) og litra c) , nr. i), artikel 154, litra b), nr. i), og artikel 155, litra b), nr. i), og artikel 156, litra b), finder anvendelse fra ...(105) . Artikel 150, litra b), og artikel 156, litra b), finder ikke anvendelse, før de delegerede retsakter, som erstatter disse, er trådt i kraft. [Ændring 307]

5.  Artikel 161 finder anvendelse fra ...(106) + .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

OMRÅDER OMHANDLET I ARTIKEL 2, NR. 45)

1.  Kongeriget Belgiens område

2.  Republikken Bulgariens område

3.  Den Tjekkiske Republiks område

4.  Kongeriget Danmarks område med undtagelse af Færøerne og Grønland

5.  Forbundsrepublikken Tysklands område

6.  Republikken Estlands område

7.  Irlands område

8.  Den Hellenske Republiks område

9.  Kongeriget Spaniens område med undtagelse af Ceuta og Melilla

10.  Den Franske Republiks område

11.  Den Italienske Republiks område

12.  Republikken Cyperns område

13.  Republikken Letlands område

14.  Republikken Litauens område

15.  Storhertugdømmet Luxembourgs område

16.  Ungarns område

17.  Republikken Maltas område

18.  Kongeriget Nederlandenes område i Europa

19.  Republikken Østrigs område

20.  Republikken Polens område

21.  Den Portugisiske Republiks område

22.  Rumæniens område

23.  Republikken Sloveniens område

24.  Den Slovakiske Republiks område

25.  Republikken Finlands område

26.  Kongeriget Sveriges område

27.  Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands område

Med henblik på offentlig kontrol, der gennemføres af de kompetente myndigheder for at verificere overensstemmelsen med de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra g), og andre officielle aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med artikel 1, stk. 2, litra g), forstås henvisninger til tredjelande som henvisninger til tredjelande og til de områder, som er opført i bilag I til forordning (EU) nr. .../...(107) , og henvisninger til Unionens område forstås som henvisninger til Unionens område bortset fra de områder, der er opført i det pågældende bilag.

BILAG II

UDDANNELSE AF DE KOMPETENTE MYNDIGHEDERS PERSONALE

Kapitel I: Emner i uddannelsen af personale, der gennemfører offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter

1.  Forskellige kontrolmetoder og –teknikker som f.eks. tilsyn, verifikation, screening, målrettet screening, prøveudtagning og laboratorieanalyse, ‑diagnosticering og ‑undersøgelse

2.  Kontrolprocedurer

3.  De regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

4.  Vurdering af manglende overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

5.  Farer i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af dyr og varer

5a.  Risici for folkesundheden og dyresundheden som følge af antimikrobiel resistens [Ændring 309]

6.  De forskellige produktions-, forarbejdnings- og distributionsled samt mulige risici for menneskers sundhed og, hvis det er relevant, for dyrs og planters sundhed, dyrevelfærden, og miljøet og identiteten og kvaliteten af planteformeringsmateriale [Ændring 310]

7.  Evaluering af anvendelsen af HACCP-procedurerne og godt landmandskab

8.  Styringssystemer som f.eks. kvalitetssikringsprogrammer, som operatørerne administrerer, og vurdering af dem, i det omfang de er relevante for de krav, der er fastlagt i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

9.  Officielle certificeringsordninger

10.  Beredskabsplaner med henblik på nødsituationer, herunder kommunikation mellem medlemsstaterne og Kommissionen

11.  Retslige procedurer og juridiske konsekvenser i forbindelse med offentlig kontrol

12.  Undersøgelse af skriftligt dokumentationsmateriale og andre registrerede oplysninger, herunder oplysninger vedrørende sammenlignende undersøgelser laboratorier imellem, akkreditering og risikovurdering, der kan være relevante for vurderingen af, om de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, er overholdt; dette kan omfatte finansielle og handelsmæssige aspekter

13.  Kontrolprocedurer og krav i forbindelse med indførsel til Unionen af dyr og varer fra tredjelande

14.  Alle andre områder, der er nødvendige for at sikre, at offentlig kontrol gennemføres i henhold til denne forordning.

Kapitel II: Emneområder i forbindelse med kontrolprocedurer

1.  De kompetente myndigheders opbygning og forholdet mellem de centrale kompetente myndigheder og de myndigheder, som de har overdraget opgaver med at gennemføre offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter

2.  Forholdet mellem kompetente myndigheder og organer med delegerede opgaver eller fysiske personer, til hvem de har delegeret opgaver i forbindelse med offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter

3.  En erklæring om de mål, der skal nås

4.  Personalets opgaver, ansvarsområder og forpligtelser

5.  Procedurer for prøveudtagning, kontrolmetoder og -teknikker, herunder laboratorieanalyse, ‑undersøgelse og ‑diagnosticering, fortolkning af resultaterne og deraf følgende afgørelser

6.  Programmer for screening og målrettet screening

7.  Gensidig bistand, i tilfælde af at den offentlige kontrol kræver, at mere end en medlemsstat træffer foranstaltninger

8.  Foranstaltninger, der skal træffes som følge af offentlig kontrol

9.  Samarbejde med andre tjenester og afdelinger, som kan have relevante ansvarsområder, eller med operatører

10.  Verifikation af, om prøveudtagnings- samt laboratorieanalyse-, ‑undersøgelses- og ‑diagnosticeringsmetoder er hensigtsmæssige

11.  Alle andre aktiviteter eller oplysninger, som kræves, for at den offentlige kontrol kan fungere effektivt.

Bilag IIa

OFFICIELLE MEDHJÆLPERE

1.  Den kompetente myndighed må som officielle medhjælpere kun udpege personer, der har været i praktik og har bestået en prøve i overensstemmelse med nedennævnte krav.

2.  Den kompetente myndighed skal sørge for afholdelse af sådanne prøver. For at kunne gå op til disse prøver skal kandidaterne dokumentere, at de har fulgt:

a)  en teoretisk uddannelse af mindst 500 timers varighed og har været i praktik i mindst 400 timer, således at de områder, der er nævnt i punkt 5, er dækket, og

b)  den ekstra uddannelse, der kræves, for at officielle medhjælpere kan varetage deres opgaver på kompetent vis.

3.  Praktikperioden, der er omhandlet i punkt 2, litra a), skal foregå i slagterier og opskæringsvirksomheder, under en embedsdyrlæges tilsyn, og i bedrifter og andre relevante virksomheder.

4.  Uddannelsen og prøverne skal især omfatte rødt kød og fjerkrækød. Personer, der er uddannet i en af de to kategorier og har bestået prøven, behøver dog kun at gennemgå en afkortet uddannelse med henblik på at bestå prøven for den anden kategori. Uddannelsen og prøverne bør omfatte vildtlevende vildt, opdrættet vildt og lagomorfer, hvor det er relevant.

5.  Officielle medhjælperes uddannelse skal omfatte følgende emner, og prøver skal bekræfte deres viden herom:

a)  i forbindelse med bedrifter:

i)  den teoretiske del:

–  godt kendskab til landbruget - struktur, produktionsmetoder, international handel osv.

–  god husdyravlspraksis

–  grundlæggende kendskab til sygdomme, især zoonoser - virus, bakterier, parasitter osv.

–  sygdomskontrol, brug af lægemidler og vacciner og undersøgelse for restkoncentrationer

–  hygiejne- og sundhedskontrol

–  dyrevelfærd på bedriften og under transport

–  miljøkrav - i bygninger, på bedrifter og i almindelighed

–  relevante love og administrative bestemmelser

–  forhold af relevans for forbrugerne og kvalitetskontrol

ii)  den praktiske del:

–  besøg på bedrifter af forskellige typer og med forskellige opdrætsmetoder

–  besøg i produktionsvirksomheder

–  observering af på- og aflæsning af dyr

–  laboratorieøvelser

–  veterinærkontrol

–  dokumentation

b)  i forbindelse med slagterier og opskæringsvirksomheder:

i)  den teoretiske del:

–  godt kendskab til kødbranchen - struktur, produktionsmetoder, international handel samt slagte- og opskæringsteknologi

–  grundlæggende kendskab til hygiejne og god hygiejnepraksis, navnlig virksomhedshygiejne, slagte-, opskærings- og oplagringshygiejne, arbejdshygiejne

–  HACCP og audit af HACCP-baserede procedurer

–  dyrevelfærd ved aflæsning efter transport og på slagteriet

–  grundlæggende kendskab til slagtede dyrs anatomi og fysiologi

–  grundlæggende kendskab til slagtede dyrs patologi

–  grundlæggende kendskab til slagtede dyrs patologiske anatomi

–  relevant kendskab til TSE og andre vigtige zoonoser og zoonotiske agenser

–  kendskab til metoder og procedurer for slagtning, inspektion, tilvirkning, emballering, indpakning og transport af fersk kød

–  grundlæggende kendskab til mikrobiologi

–  inspektion før slagtning

–  trikinsyn

–  inspektion efter slagtning

–  administrativt arbejde

–  kendskab til relevante love og administrative bestemmelser

–  prøveudtagningsprocedure

–  aspekter vedrørende svig

ii)  den praktiske del:

–  dyreidentifikation

–  kontrol af alder

–  inspektion og bedømmelse af slagtede dyr

–  inspektion efter slagtning på et slagteri

–  trikinsyn

–  bestemmelse af dyreart ved undersøgelse af typiske dele af dyret

–  bestemmelse af og kommentarer til dele af slagtede dyr, som har undergået forandringer

–  hygiejnekontrol, herunder audit af god hygiejnepraksis og de HACCP-baserede procedurer

–  registrering af resultaterne af inspektion før slagtning

–  prøveudtagning

–  køds sporbarhed.

–  dokumentation.

6.  Officielle medhjælpere skal til stadighed have ajourført viden og følge med i nye tiltag gennem regelmæssig videreuddannelse og faglitteratur. Når det er muligt, skal officielle medhjælpere deltage i videreuddannelse hvert år.

7.  Personer, der allerede er udpeget til officielle medhjælpere, skal have tilstrækkelig viden om de emner, der er nævnt i punkt 5. Om nødvendigt skal de erhverve denne viden gennem videreuddannelse. Den kompetente myndighed skal fastsætte passende bestemmelser med henblik herpå.

8.  Hvis de officielle medhjælpere kun foretager prøveudtagning og analyser i forbindelse med undersøgelse for trikinose, behøver den kompetente myndighed kun at sikre, at de får den nødvendige uddannelse til at varetage disse opgaver. [Ændring 311]

BILAG III

KARAKTERISERING AF ANALYSEMETODER

1.  Analysemetoder og måleresultater bør være karakteriseret af følgende kriterier:

a)  nøjagtighed (korrekthed og præcision)

b)  anvendelsesområde (matrix og koncentrationsinterval)

c)  detektionsgrænse

d)  bestemmelsesgrænse

e)  præcision

f)  repeterbarhed

g)  reproducerbarhed

h)  genfindelse

i)  selektivitet

j)  følsomhed

k)  linearitet

l)  måleusikkerhed

m)  andre kriterier, der kan fastsættes efter behov.

2.  Præcisionsværdierne i punkt 1, litra e), fastlægges enten på grundlag af en ringtest, der er udført i henhold til en internationalt anerkendt protokol om ringtest (f.eks. ISO 5725 "Nøjagtighed (korrekthed og præcision) i forbindelse med målemetoder og –resultater"), eller, hvis der er fastlagt ydeevnekriterier for analysemetoder, på grundlag af undersøgelser af opfyldelse af kriterier. Repeterbarheds- og reproducerbarhedsværdierne udtrykkes i en internationalt anerkendt form (f.eks. 95 % konfidensintervaller som defineret i ISO 5725 "Nøjagtighed (korrekthed og præcision) i forbindelse med målemetoder og –resultater"). Resultaterne af ringtesten skal offentliggøres eller være frit tilgængelige.

3.  Analysemetoder, der kan anvendes ensartet på forskellige varegrupper, bør foretrækkes frem for metoder, der kun kan anvendes på individuelle varer.

4.  Kan analysemetoder kun valideres i et enkelt laboratorium, bør de valideres i henhold til internationalt anerkendte videnskabelige protokoller eller retningslinjer eller, hvis der er fastlagt ydeevnekriterier for analysemetoder, på grundlag af undersøgelser af opfyldelse af kriterier.

5.  Analysemetoder, der vedtages i henhold til denne forordning, bør udformes efter den standard for analysemetoder, som anbefales af ISO.

BILAG IV

SAMMENLIGNINGSTABEL, JF. ARTIKEL 142, STK. 3

1.  Forordning (EF) nr. 882/2004

Forordning (EF) nr. 882/2004

Denne forordning

Artikel 1, stk. 1, første afsnit

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 4

Artikel 1, stk. 3

-

Artikel 1, stk. 4

-

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 8, stk. 4

Artikel 3, stk. 3

Artikel 9

Artikel 3, stk. 4

Artikel 8, stk. 6

Artikel 3, stk. 5

Artikel 8, stk. 6

Artikel 3, stk. 6

Artikel 8, stk. 7

Artikel 3, stk. 7

-

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 1, litra a), c), d), e), f), g) og i)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 1, litra b)

Artikel 4, stk. 5

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 6

Artikel 5, stk. 1

Artikel 4, stk. 7

Artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 1, første afsnit

Artikel 25, stk. 1

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit

Artikel 25, stk. 3

Artikel 5, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 25, stk. 2, første afsnit

Artikel 5, stk. 2, litra a), b), c) og f)

Artikel 26

Artikel 5, stk. 2, litra d)

-

Artikel 5, stk. 2, litra e)

Artikel 28

Artikel 5, stk. 3

Artikel 29

Artikel 5, stk. 4

-

Artikel 6

Artikel 4, stk. 2 og 3

Artikel 7, stk. 1, første afsnit

Artikel 10, stk. 1, første afsnit

Artikel 7, stk. 1, andet afsnit, litra a)

Artikel 10, stk. 1, andet afsnit

Artikel 7, stk. 1, andet afsnit, litra b)

-

Artikel 7, stk. 2, første punktum

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 2, andet punktum

-

Artikel 7, stk. 2, tredje punktum

-

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 2 og 3

Artikel 8, stk. 1

Artikel 11, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 4, stk. 1, litra h)

Artikel 8, stk. 3, litra a)

Artikel 11, stk. 2

Artikel 8, stk. 3, litra b)

Artikel 11, stk. 3

Artikel 8, stk. 4

-

Artikel 9, stk. 1

Artikel 12, stk. 1, første afsnit

Artikel 9, stk. 2

Artikel 12, stk. 1, andet afsnit

Artikel 9, stk. 3

Artikel 11, stk. 2

Artikel 10

Artikel 13

Artikel 11, stk. 1

Artikel 33, stk. 1 og 2

Artikel 11, stk. 2

-

Artikel 11, stk. 3

Artikel 33, stk. 5

Artikel 11, stk. 4

Artikel 33, stk. 7

Artikel 11, stk. 5

Artikel 34, stk. 1, første afsnit, og stk. 2

Artikel 11, stk. 6

Artikel 34, stk. 1, litra b), nr. i)

Artikel 11, stk. 7

Artikel 33, stk. 6

Artikel 12, stk. 1

Artikel 36, stk. 1

Artikel 12, stk. 2

Artikel 36, stk. 4, litra e)

Artikel 12, stk. 3

Artikel 36, stk. 5, litra c)

Artikel 12, stk. 4

Artikel 38, stk. 2

Artikel 13

Artikel 114

Artikel 14, stk. 1

-

Artikel 14, stk. 2

Artikel 43, stk. 3

Artikel 14, stk. 3

-

Artikel 15, stk. 1

Artikel 42, stk. 1, første punktum

Artikel 15, stk. 2

Artikel 42, stk. 2 og 4

Artikel 15, stk. 3

Artikel 42, stk. 2 og 4

Artikel 15, stk. 4

-

Artikel 15, stk. 5

Artikel 45, stk. 1, litra d), stk. 2, litra b), og artikel 52, stk. 3, første punktum

Artikel 16, stk. 1

Artikel 43, stk. 1

Artikel 16, stk. 2

Artikel 42, stk. 1, andet punktum

Artikel 16, stk. 3, første punktum

Artikel 43, stk. 2

Artikel 16, stk. 3, andet punktum

Artikel 33, stk. 6

Artikel 17, stk. 1, første led

Artikel 57, stk. 1

Artikel 17, stk. 1, andet led

Artikel 54, stk. 1, stk. 2, litra a), og stk. 3, og artikel 56, stk. 1

Artikel 17, stk. 2

-

Artikel 18

Artikel 63, stk. 1, 2 og 3

Artikel 19, stk. 1

Artikel 64, stk. 1 og 3

Artikel 19, stk. 2, litra a)

Artikel 65

Artikel 19, stk. 2, litra b)

Artikel 64, stk. 5

Artikel 19, stk. 3

Artikel 64, stk. 4

Artikel 19, stk. 4

Artikel 6

Artikel 20

Artikel 69

Artikel 21, stk. 1

Artikel 70, stk. 1

Artikel 21, stk. 2

Artikel 67

Artikel 21, stk. 3

Artikel 64, stk. 1

Artikel 21, stk. 4

Artikel 64, stk. 4

Artikel 22

Artikel 84, litra d)

Artikel 23, stk. 1

Artikel 71, stk. 1

Artikel 23, stk. 2

Artikel 71, stk. 2, og artikel 72

Artikel 23, stk. 3

Artikel 71, stk. 3

Artikel 23, stk. 4

Artikel 71, stk. 2

Artikel 23, stk. 5

Artikel 71, stk. 4, litra a)

Artikel 23, stk. 6

Artikel 71, stk. 2, litra c), og stk. 4, litra b)

Artikel 23, stk. 7

Artikel 72

Artikel 23, stk. 8

Artikel 72

Artikel 24, stk. 1

Artikel 73, stk. 1

Artikel 24, stk. 2

Artikel 55

Artikel 24, stk. 3

Artikel 44

Artikel 24, stk. 4

Artikel 74

Artikel 25, stk. 1

-

Artikel 25, stk. 2, litra a)

-

Artikel 25, stk. 2, litra b)

Artikel 75, stk. 1, litra c)

Artikel 25, stk. 2, litra c)

Artikel 75, stk. 1, litra f)

Artikel 25, stk. 2, litra d)

Artikel 46, litra c) og d), og artikel 75, stk. 1, litra e) og k)

Artikel 25, stk. 2, litra e)

-

Artikel 25, stk. 2, litra f)

Artikel 68

Artikel 25, stk. 2, litra g)

Artikel 75, stk. 1, litra h)

Artikel 25, stk. 2, litra h)

Artikel 44, stk. 2, litra b)

Artikel 26

Artikel 76, stk. 1

Artikel 27, stk. 1

Artikel 76, stk. 2

Artikel 27, stk. 2

Artikel 77

Artikel 27, stk. 3

-

Artikel 27, stk. 4

Artikel 79, stk. 1

Artikel 27, stk. 5

-

Artikel 27, stk. 6

-

Artikel 27, stk. 7

-

Artikel 27, stk. 8

Artikel 81, stk. 2

Artikel 27, stk. 9

Artikel 82, stk. 1

Artikel 27, stk. 10

-

Artikel 27, stk. 11

Artikel 81, stk. 1

Artikel 27, stk. 12, første punktum

Artikel 83

Artikel 27, stk. 12, andet punktum

-

Artikel 28

Artikel 84

Artikel 29

-

Artikel 30, stk. 1, litra a)

Artikel 86

Artikel 30, stk. 1, litra b)

Artikel 89, litra a)

Artikel 30, stk. 1, litra c)

Artikel 87, stk. 2

Artikel 30, stk. 1, litra d)

Artikel 89, litra b) og f)

Artikel 30, stk. 1, litra e)

Artikel 89, litra c)

Artikel 30, stk. 1, litra f)

Artikel 89, litra d)

Artikel 30, stk. 1, litra g)

Artikel 89, litra e)

Artikel 30, stk. 2, litra a)

Artikel 88, stk. 1, litra e)

Artikel 30, stk. 2, litra b)

Artikel 88, stk. 1, litra c)

Artikel 30, stk. 3

-

Artikel 31

-

Artikel 32, stk. 1, litra a)

Artikel 92, stk. 2, litra a)

Artikel 32, stk. 1, litra b)

Artikel 92, stk. 2, litra b)

Artikel 32, stk. 1, litra c)

Artikel 92, stk. 2, litra c)

Artikel 32, stk. 1, litra d)

Artikel 92, stk. 2, litra d)

Artikel 32, stk. 1, litra e)

Artikel 92, stk. 2, litra e)

Artikel 32, stk. 1, litra f)

Artikel 92, stk. 2, litra g)

Artikel 32, stk. 2, litra a)

Artikel 92, stk. 2, litra a), b) og c)

Artikel 32, stk. 2, litra b)

Artikel 92, stk. 2, litra h)

Artikel 32, stk. 2, litra c)

Artikel 92, stk. 2, litra d)

Artikel 32, stk. 2, litra d)

Artikel 92, stk. 2, litra g)

Artikel 32, stk. 2, litra e)

Artikel 92, stk. 2, litra d)

Artikel 32, stk. 3

Artikel 91, stk. 3, litra a)

Artikel 32, stk. 4, litra a)

Artikel 91, stk. 3, litra c)

Artikel 32, stk. 4, litra b)

Artikel 91, stk. 3, litra d)

Artikel 32, stk. 4, litra c)

Artikel 91, stk. 3, litra d)

Artikel 32, stk. 4, litra d)

Artikel 7

Artikel 32, stk. 4, litra e)

Artikel 91, stk. 3, litra e)

Artikel 32, stk. 4, litra f)

Artikel 92, stk. 2, litra j), nr. iii)

Artikel 32, stk. 4, litra g)

Artikel 91, stk. 3, litra e)

Artikel 32, stk. 4, litra h)

Artikel 91, stk. 3, litra f)

Artikel 32, stk. 5

Artikel 97, stk. 1

Artikel 32, stk. 6

Artikel 97, stk. 2

Artikel 32, stk. 7

-

Artikel 32, stk. 8, første punktum

Artikel 97, stk. 3

Artikel 32, stk. 8, andet punktum

Artikel 97, stk. 4

Artikel 32, stk. 9

-

Artikel 33, stk. 1

Artikel 98, stk. 1

Artikel 33, stk. 2

Artikel 99, stk. 1

Artikel 33, stk. 3

Artikel 98, stk. 2

Artikel 33, stk. 4

Artikel 98, stk. 4

Artikel 33, stk. 5

Artikel 98, stk. 5

Artikel 33, stk. 6

Artikel 99, stk. 2

Artikel 33, stk. 7

-

Artikel 34, stk. 1

Artikel 100, stk. 1

Artikel 34, stk. 2

Artikel 100, stk. 1 og 2

Artikel 34, stk. 3

Artikel 100, stk. 3

Artikel 35, stk. 1

Artikel 101, stk. 1

Artikel 35, stk. 2

Artikel 101, stk. 4

Artikel 35, stk. 3

Artikel 101, stk. 2

Artikel 35, stk. 4

-

Artikel 36, stk. 1

Artikel 102, stk. 1, litra c)

Artikel 36, stk. 2, første punktum

-

Artikel 36, stk. 2, andet punktum

Artikel 102, stk. 2

Artikel 36, stk. 3, første afsnit

Artikel 102, stk. 3, første punktum

Artikel 36, stk. 3, andet afsnit

-

Artikel 36, stk. 3, tredje afsnit, første punktum

Artikel 102, stk. 3, litra c)

Artikel 36, stk. 3, tredje afsnit, andet punktum

Artikel 102, stk. 3, litra b)

Artikel 36, stk. 4

Artikel 102, stk. 3, litra a)

Artikel 37, stk. 1

Artikel 103, stk. 1

Artikel 37, stk. 2

Artikel 103, stk. 2

Artikel 38, stk. 1

Artikel 104, stk. 1

Artikel 38, stk. 2

Artikel 104, stk. 2, litra c)

Artikel 38, stk. 3

Artikel 104, stk. 3

Artikel 39, stk. 1

Artikel 105, stk. 1

Artikel 39, stk. 2

Artikel 105, stk. 2

Artikel 40, stk. 1

Artikel 106, stk. 1

Artikel 40, stk. 2

-

Artikel 40, stk. 3

Artikel 106, stk. 2

Artikel 40, stk. 4

-

Artikel 41

Artikel 107, stk. 1

Artikel 42, stk. 1, litra a)

-

Artikel 42, stk. 1, litra b)

Artikel 109, stk. 2

Artikel 42, stk. 1, litra c)

Artikel 109, stk. 3

Artikel 42, stk. 2

Artikel 108, stk. 2

Artikel 42, stk. 3

Artikel 109, stk. 2

Artikel 43, stk. 1, første punktum

Artikel 110, stk. 1

Artikel 43, stk. 1, andet punktum

Artikel 110, stk. 2

Artikel 43, stk. 1, litra a)

-

Artikel 43, stk. 1, litra b)

Artikel 110, stk. 2, litra a) og b)

Artikel 43, stk. 1, litra c)

Artikel 110, stk. 2, litra b) og c)

Artikel 43, stk. 1, litra d)-j)

-

Artikel 43, stk. 1, litra k)

Artikel 110, stk. 2, litra d)

Artikel 43, stk. 2

-

Artikel 44, stk. 1

Artikel 112, stk. 1

Artikel 44, stk. 2

-

Artikel 44, stk. 3

Artikel 112, stk. 1

Artikel 44, stk. 4, første afsnit, første punktum

Artikel 113, stk. 1

Artikel 44, stk. 4, første afsnit, andet punktum

Artikel 113, stk. 2

Artikel 44, stk. 5

-

Artikel 44, stk. 6

Artikel 113, stk. 1

Artikel 45, stk. 1

Artikel 115, stk. 1, 2 og 4

Artikel 45, stk. 2

-

Artikel 45, stk. 3

Artikel 116

Artikel 45, stk. 4

Artikel 117

Artikel 45, stk. 5

Artikel 118

Artikel 45, stk. 6

-

Artikel 46, stk. 1, første punktum

Artikel 119, stk. 1

Artikel 46, stk. 1, andet punktum

Artikel 119, stk. 4

Artikel 46, stk. 1, tredje punktum

Artikel 119, stk. 2

Artikel 46, stk. 2

Artikel 119, stk. 3

Artikel 46, stk. 3

Artikel 120

Artikel 46, stk. 4

-

Artikel 46, stk. 5

-

Artikel 46, stk. 6

Artikel 121

Artikel 46, stk. 7

Artikel 122

Artikel 47, stk. 1

Artikel 124, stk. 1, litra a)-e)

Artikel 47, stk. 2

Artikel 124, stk. 2

Artikel 47, stk. 3

Artikel 124, stk. 1, litra f) og g)

Artikel 47, stk. 4

-

Artikel 47, stk. 5

-

Artikel 48, stk. 1

Artikel 125, stk. 1

Artikel 48, stk. 2

Artikel 125, stk. 2

Artikel 48, stk. 3

Artikel 126, stk. 1 og 2

Artikel 48, stk. 4

Artikel 126, stk. 3

Artikel 48, stk. 5, første punktum

Artikel 126, stk. 3, litra f)

Artikel 48, stk. 5, andet og tredje punktum

-

Artikel 49

Artikel 128

Artikel 50

-

Artikel 51, stk. 1

Artikel 129, stk. 1 og 2

Artikel 51, stk. 2

Artikel 129, stk. 3

Artikel 51, stk. 3

-

Artikel 52

Artikel 123

Artikel 53

Artikel 111

Artikel 54, stk. 1

Artikel 135, stk. 1

Artikel 54, stk. 2

Artikel 135, stk. 2

Artikel 54, stk. 3

Artikel 135, stk. 3

Artikel 54, stk. 4

Artikel 103, stk. 1

Artikel 54, stk. 5

Artikel 84, stk. 1, litra a) og c), og artikel 135, stk. 4

Artikel 55, stk. 1

Artikel 136, stk. 1

Artikel 55, stk. 2

Artikel 136, stk. 1

Artikel 56, stk. 1

Artikel 137, stk. 1

Artikel 56, stk. 2, litra a)

-

Artikel 56, stk. 2, litra b)

Artikel 137, stk. 2

Artikel 57-61

-

Artikel 62

Artikel 141

Artikel 63, stk. 1

-

Artikel 63, stk. 2

Artikel 23

Artikel 64, stk. 1

Artikel 138, stk. 1

Artikel 64, nr. 1)

Artikel 138, stk. 1

Artikel 64, nr. 2)

Artikel 138, stk. 2

Artikel 65

-

Artikel 66

-

Artikel 67

 

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag III

Bilag IV

-

Bilag V

-

Bilag VI

Artikel 78 og artikel 79, stk. 2

Bilag VII

-

Bilag VIII

-

2.  Direktiv 96/23/EF

Direktiv 96/23/EF

Denne forordning

Artikel 1

-

Artikel 2, litra a)

Artikel 16

Artikel 2, litra b)

-

Artikel 2, litra c)

Artikel 16

Artikel 2, litra d)

Artikel 2, nr. 5)

Artikel 2, litra e)

Artikel 16

Artikel 2, litra f)

Artikel 36, stk. 1

Artikel 2, litra g)

-

Artikel 2, litra h)

Artikel 16

Artikel 2, litra i)

-

Artikel 3

Artikel 8, stk. 1 og 2, artikel 16, artikel 107, stk. 1, og artikel 111

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 3, stk. 2, litra a), artikel 107, stk. 2, og artikel 112

Artikel 4, stk. 3

-

Artikel 5

Artikel 109, stk. 2 og 3, artikel 112, stk. 1, litra a), og artikel 108, stk. 2

Artikel 6

Artikel 16, litra a) og b)

Artikel 7

Artikel 108, stk. 2

Artikel 8, stk. 1

-

Artikel 8, stk. 2

-

Artikel 8, stk. 3, 4 og 5

Artikel 10, 112 og 113

Artikel 9, litra A

-

Artikel 9, litra B

-

Artikel 10

Artikel 14

Artikel 11, stk. 1 og 2

Artikel 8, stk. 2, og artikel 9

Artikel 11, stk. 3

Artikel 16, litra c), artikel 134 og 135

Artikel 12, stk. 1

Artikel 8, stk. 4

Artikel 12, stk. 2

Artikel 14

Artikel 13

Artikel 16, litra c), artikel 134 og 135

Artikel 14, stk. 1

Artikel 98 og 99

Artikel 14, stk. 2

Artikel 91

Artikel 15, stk. 1, første afsnit

Artikel 16, litra a) og b)

Artikel 15, stk. 1, andet afsnit

Artikel 33, stk. 7

Artikel 15, stk. 1, tredje afsnit

-

Artikel 15, stk. 2, første afsnit

Artikel 33, stk. 7

Artikel 15, stk. 2, andet afsnit

Artikel 34, stk. 3

Artikel 15, stk. 3, første, andet og tredje afsnit

Artikel 16, litra c), og artikel 135

Artikel 15, stk. 3, fjerde afsnit

Afsnit II, kapitel V, afdeling III

Artikel 16, stk. 1

Artikel 103, stk. 1, artikel 106, stk. 1, og artikel 135

Artikel 16, stk. 2 og 3

Artikel 16, litra c), og artikel 135

Artikel 17

Artikel 16, litra c), og artikel 135

Artikel 18

Artikel 16, litra c), og artikel 135

Artikel 19

Artikel 135, stk. 4

Artikel 20, stk. 1

Afsnit IV

Artikel 20, stk. 2, første afsnit

Artikel 104, stk. 1 og 2

Artikel 20, stk. 2, andet afsnit

Artikel 104, stk. 3

Artikel 20, stk. 2, tredje og fjerde afsnit

Artikel 106, stk. 1, litra d)

Artikel 20, stk. 2, femte og sjette afsnit

Artikel 106, stk. 2

Artikel 21

Artikel 115, 116 og 118

Artikel 22

Artikel 134

Artikel 23

Artikel 16, litra c), og artikel 135

Artikel 24, stk. 1 og 2

Artikel 15, stk. 2, litra d), artikel 16, litra c), artikel 134 og 135

Artikel 24, stk. 3

Artikel 15, stk. 2, litra d), artikel 16, litra c), og artikel 135

Artikel 25

Artikel 16, litra c), og artikel 135, stk. 2

Artikel 26

Artikel 6

Artikel 27

Artikel 136

Artikel 28

Artikel 136

Artikel 29, stk. 1 og 2

Artikel 124, 125, 126 og 128

Artikel 29, stk. 3

Afsnit II, kapitel V, afdeling II

Artikel 29, stk. 4

Artikel 112, stk. 1

Artikel 30, stk. 1 og 2

Afsnit II, kapitel V, afdeling II

Artikel 30, stk. 3

Artikel 128, stk. 3

Artikel 31

Afsnit II, kapitel IV

Artikel 33

Artikel 141

Artikel 34

Artikel 16, litra a) og b)

Artikel 35

-

Artikel 36

-

Artikel 37

-

Artikel 38

-

Artikel 39

-

Bilag I

Artikel 16, litra a) og b)

Bilag II

Artikel 16, litra a) og b)

Bilag III

Artikel 16, litra a) og b)

Bilag IV

Artikel 16, litra a) og b)

3.  Direktiv 89/662/EØF og 90/425/EØF

Direktiv 89/662/EØF

Denne forordning

Artikel 1

-

Artikel 2, nr. 1), 2) og 3)

-

Artikel 2, nr. 4)

Artikel 2, nr. 5)

Artikel 2, nr. 5)

Artikel 2, nr. 32)

Artikel 3, stk. 1, første og andet afsnit

-

Artikel 3, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 8, stk. 1

Artikel 3, stk. 1, fjerde afsnit

Artikel 134, stk. 2 og 3, og artikel 135

Artikel 3, stk. 2

-

Artikel 3, stk. 3

-

Artikel 4, stk. 1, første punktum

Artikel 8, stk. 1, artikel 9, 134 og 135

Artikel 4, stk. 1, første led

Artikel 8, stk. 6, litra a)

Artikel 4, stk. 1, andet led

-

Artikel 4, stk. 2

Artikel 136

Artikel 5, stk. 1, litra a), første afsnit

Artikel 8

Artikel 5, stk. 1, litra a), andet afsnit

Artikel 134, stk. 2 og 3

Artikel 5, stk. 1, litra b)

-

Artikel 5, stk. 2

-

Artikel 5, stk. 3, litra a), b) og d)

-

Artikel 5, stk. 3, litra c)

Artikel 8, stk. 7

Artikel 5, stk. 4 og 5

-

Artikel 6, stk. 1

Artikel 47

Artikel 6, stk. 2

-

Artikel 7, stk. 1

Afsnit IV og artikel 135

Artikel 7, stk. 2

-

Artikel 8, stk. 1

Afsnit IV

Artikel 8, stk. 2

Artikel 6 og artikel 135, stk. 3

Artikel 8, stk. 3

Artikel 135, stk. 4

Artikel 9

-

Artikel 10

Artikel 3, stk. 1

Artikel 11

Artikel 9, 13 og 14

Artikel 12

-

Artikel 13

-

Artikel 14

-

Artikel 15

-

Artikel 16, stk. 1

Artikel 112, stk. 1

Artikel 16, stk. 2

-

Artikel 16, stk. 3

Artikel 112, stk. 2

Artikel 17

Artikel 141

Artikel 18

Artikel 141

Artikel 19

-

Artikel 20

-

Artikel 22

-

Artikel 23

-

Bilag A

-

Bilag B

-

Direktiv 90/425/EØF

Denne forordning

Artikel 1

-

Artikel 2, nr. 1)-5)

-

Artikel 2, nr. 6)

Artikel 2, nr. 5)

Artikel 2, nr. 7)

Artikel 2, nr. 32)

Artikel 3, stk. 1 og 2

-

Artikel 3, stk. 3

Artikel 8, artikel 134, stk. 2 og 3, og artikel 135

Artikel 3, stk. 4

-

Artikel 4, stk. 1

Artikel 8

Artikel 4, stk. 2

-

Artikel 4, stk. 3

Artikel 136

Artikel 5, stk. 1, litra a), første afsnit

Artikel 8

Artikel 5, stk. 1, litra a), andet afsnit

Artikel 134, stk. 2 og 3

Artikel 5, stk. 1, litra b), nr. i), første afsnit

-

Artikel 5, stk. 1, litra b), nr. i), andet afsnit

Artikel 8

Artikel 5, stk. 1, litra b), nr. ii), iii) og iv)

-

Artikel 5, stk. 2, litra a), første afsnit

Artikel 8, stk. 7

Artikel 5, stk. 2, litra a), andet og tredje afsnit

-

Artikel 5, stk. 2, litra b)

-

Artikel 5, stk. 3

-

Artikel 6

-

Artikel 7, stk. 1

Artikel 47

Artikel 7, stk. 2

-

Artikel 8, stk. 1

Afsnit IV og artikel 135

Artikel 8, stk. 2

-

Artikel 9, stk. 1

Afsnit IV

Artikel 9, stk. 2

Artikel 6 og artikel 135, stk. 3

Artikel 9, stk. 3

Artikel 135, stk. 4

Artikel 9, stk. 4

-

Artikel 10

-

Artikel 11

Artikel 3, stk. 1

Artikel 12

-

Artikel 13

Artikel 9, 13 og 14

Artikel 14

-

Artikel 15

-

Artikel 16

-

Artikel 17

Artikel 141

Artikel 18

Artikel 141

Artikel 19

Artikel 141

Artikel 20

Artikel 130, 131, 132 og 133

Artikel 21

-

Artikel 22, stk. 1

Artikel 112, stk. 1

Artikel 22, stk. 2

-

Artikel 22, stk. 3

Artikel 112, stk. 2

Artikel 23

-

Artikel 24

-

Artikel 26

-

Artikel 27

-

Bilag A

-

Bilag B

-

Bilag C

-

4.  Direktiv 97/78/EF og 91/496/EØF

Direktiv 97/78/EF

Denne forordning

Artikel 1

-

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 2, stk. 2, litra a)

Artikel 2, nr. 17)

Artikel 2, stk. 2, litra b)

Artikel 2, nr. 46)

Artikel 2, stk. 2, litra c)

Artikel 2, nr. 47)

Artikel 2, stk. 2, litra d)

Artikel 2, nr. 48)

Artikel 2, stk. 2, litra e)

-

Artikel 2, stk. 2, litra f)

Artikel 2, nr. 27)

Artikel 2, stk. 2, litra g)

Artikel 2, nr. 29)

Artikel 2, stk. 2, litra h)

-

Artikel 2, stk. 2, litra i)

-

Artikel 2, stk. 2, litra j)

-

Artikel 2, stk. 2, litra k)

Artikel 2, nr. 5

Artikel 3, stk. 1 og 2

Artikel 45, stk. 1

Artikel 3, stk. 3

Artikel 14 og artikel 54, stk. 1, stk. 2, litra a), og stk. 3

Artikel 3, stk. 4

Artikel 55

Artikel 3, stk. 5

Artikel 45, stk. 2 og 3, og artikel 56

Artikel 4, stk. 1

Artikel 47, stk. 4

Artikel 4, stk. 2

-

Artikel 4, stk. 3 og 4

Artikel 47, stk. 1, 2 og 3, og artikel 50

Artikel 4, stk. 5

Artikel 50

Artikel 5, stk. 1

Artikel 54, stk. 2, litra b), og stk. 4

Artikel 5, stk. 2

Artikel 56, stk. 2

Artikel 5, stk. 3

Artikel 48, stk. 2 og 3

Artikel 5, stk. 4

Artikel 56

Artikel 6, stk. 1, litra a), første afsnit

Artikel 62, stk. 1

Artikel 6, stk. 1, litra a), andet afsnit

Artikel 62, stk. 2

Artikel 6, stk. 1, litra b)

-

Artikel 6, stk. 2

Artikel 57 og 60

Artikel 6, stk. 3

Artikel 61

Artikel 6, stk. 4

Artikel 58, stk. 1, og artikel 61, stk. 3

Artikel 6, stk. 5

-

Artikel 6, stk. 6

Artikel 58, stk. 2, artikel 60, stk. 3, artikel 61, stk. 5, og artikel 62, stk. 2 og 4

Artikel 7, stk. 1

Artikel 48, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 47, stk. 1, 2 og 3, og artikel 50

Artikel 7, stk. 3

Artikel 55

Artikel 7, stk. 4

Artikel 48, stk. 2, artikel 53 og artikel 54, stk. 4

Artikel 7, stk. 5

-

Artikel 7, stk. 6

Artikel 50 og 56

Artikel 8, stk. 1

-

Artikel 8, stk. 2

Artikel 75, stk. 1, litra b)

Artikel 8, stk. 3, 4, 5, 6 og 7

Artikel 75, stk. 2

Artikel 9

Artikel 49, litra b) og c)

Artikel 10, stk. 1, 2 og 4

Artikel 52, stk. 2

Artikel 10, stk. 3

-

Artikel 11

Artikel 49, litra d)

Artikel 12

Artikel 46, litra h), og artikel 75, stk. 1, litra k)

Artikel 13

Artikel 75, stk. 1, litra c)

Artikel 14

—  

Artikel 15

Artikel 75, stk. 1, litra h)

Artikel 16, stk. 1, litra a)

Artikel 46, litra d)

Artikel 16, stk. 1, litra b)

Artikel 46, litra e)

Artikel 16, stk. 1, litra c)

Artikel 46, litra c)

Artikel 16, stk. 1, litra d)

Artikel 46, litra g)

Artikel 16, stk. 1, litra e)

Artikel 46, litra a)

Artikel 16, stk. 1, litra f)

Artikel 46, litra b)

Artikel 16, stk. 2

-

Artikel 16, stk. 3

-

Artikel 16, stk. 4

Artikel 75, stk. 1, litra c) og f)

Artikel 17, stk. 1

Artikel 64, stk. 5

Artikel 17, stk. 2

Artikel 64, stk. 1, 2 og 3

Artikel 17, stk. 2, litra a)

Artikel 64, stk. 3, litra b), artikel 67 og 70

Artikel 17, stk. 2, litra a), første led

-

Artikel 17, stk.2, litra a), andet led

Artikel 66, stk. 1, litra a)

Artikel 17, stk. 2, litra b)

Artikel 67

Artikel 17, stk. 3

Artikel 63, stk. 4, 5 og 6

Artikel 17, stk. 4

-

Artikel 17, stk. 5

Artikel 64, stk. 3, artikel 67 og artikel 84, stk. 1, litra d)

Artikel 17, stk. 6

-

Artikel 17, stk. 7

Artikel 63, stk. 6, artikel 68 og artikel 70, stk. 3

Artikel 18

Artikel 62, stk. 2

Artikel 19, stk. 1

Artikel 75, stk. 1, litra g)

Artikel 19, stk. 2

Artikel 75, stk. 1, litra a)

Artikel 19, stk. 3

Artikel 62, stk. 3, litra a), og artikel 62, stk. 4

Artikel 20, stk. 1

Artikel 63

Artikel 20, stk. 2

-

Artikel 22, stk. 1

-

Artikel 22, stk. 2

Artikel 65

Artikel 22, stk. 3

-

Artikel 22, stk. 4

-

Artikel 22, stk. 5

-

Artikel 22, stk. 6

-

Artikel 22, stk. 7

-

Artikel 24

Artikel 63, stk. 4, 5 og 6

Artikel 24, stk. 3

Artikel 71 og 128

Artikel 25, stk. 1

Artikel 100-106

Artikel 25, stk. 2

Artikel 6

Artikel 25, stk. 3

-

Artikel 26

Artikel 129, stk. 5 og 6

Artikel 27

Artikel 4, stk. 2 og 3, og artikel 129, stk. 1 og 6

Artikel 28

-

Artikel 29

-

Artikel 30

-

Artikel 31

-

Artikel 32

-

Artikel 33

-

Artikel 34

-

Artikel 35

-

Artikel 36

-

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Artikel 62

Bilag III

Artikel 50

Direktiv 91/496/EØF

Denne forordning

Artikel 1

-

Artikel 2, stk. 1

-

Artikel 2, stk. 2, litra a)

Artikel 2, nr. 46)

Artikel 2, stk. 2, litra b)

Artikel 2, nr. 47)

Artikel 2, stk. 2, litra c)

Artikel 2, nr. 48)

Artikel 2, stk. 2, litra d)

-

Artikel 2, stk. 2, litra e)

Artikel 2, nr. 27)

Artikel 2, stk. 2, litra f)

Artikel 2, nr. 29)

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Artikel 54, stk. 1, stk. 2, litra a), og artikel 56, stk. 1, litra b)

Artikel 3, stk. 1, litra b)

Artikel 45, stk. 1, og artikel 64, stk. 2

Artikel 3, stk. 1, litra c), nr. i)

Artikel 54, stk. 2, litra b), artikel 54, stk. 4, og artikel 55

Artikel 3, stk. 1, litra c), nr. ii)

Artikel 77, stk. 1, litra d)

Artikel 3, stk. 1, litra d)

Artikel 55

Artikel 3, stk. 2

-

Artikel 4, stk. 1

Artikel 47, stk. 1 og 2, og artikel 50

Artikel 4, stk. 2

Artikel 47, stk. 1, 3 og 4, og artikel 50

Artikel 4, stk. 3

Artikel 49, litra c)

Artikel 4, stk. 4

Artikel 77, stk. 1, litra d)

Artikel 4, stk. 5

Artikel 4, stk. 2 og 3, artikel 49, litra c), og artikel 50

Artikel 5

Artikel 53, artikel 54, stk. 2, litra b), artikel 54, stk. 4, artikel 55, artikel 56, stk. 1, litra a), og artikel 64, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

-

Artikel 6, stk. 2, litra a)

Artikel 62, stk. 1 og 2

Artikel 6, stk. 2, litra b)

Artikel 62, stk. 1

Artikel 6, stk. 2, litra c)

Artikel 57

Artikel 6, stk. 2, litra d)

Artikel 62, stk. 3, litra a), og stk. 4

Artikel 6, stk. 3

Artikel 58

Artikel 6, stk. 3, litra a)

Artikel 58, stk. 1, litra b)

Artikel 6, stk. 3, litra b)

Artikel 58, stk. 1, litra c)

Artikel 6, stk. 3, litra c)

Artikel 57, stk. 2, og artikel 62, stk. 3

Artikel 6, stk. 3, litra d)

Artikel 58, stk. 1, litra d)

Artikel 6, stk. 3, litra e)

Artikel 57, stk. 2, og artikel 62, stk. 3

Artikel 6, stk. 3, litra f)

Artikel 57, stk. 2, og artikel 62, stk. 3

Artikel 6, stk. 3, litra g)

Artikel 58, stk. 1, litra e)

Artikel 6, stk. 4

Artikel 57 og artikel 58, stk. 1

Artikel 6, stk. 5

Artikel 58, stk. 2

Artikel 7, stk. 1, første led

Artikel 48, stk. 2

Artikel 7, stk. 1, andet led

Artikel 54, stk. 2, litra b), artikel 54, stk. 4, og artikel 56

Artikel 7, stk. 1, tredje led

Artikel 48, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 56

Artikel 7, stk. 3

-

Artikel 8

Artikel 51, stk. 1, litra b)

Artikel 9

Artikel 49, litra d)

Artikel 10

Artikel 64, stk. 2

Artikel 11, stk. 1

Artikel 63

Artikel 11, stk. 2

-

Artikel 12, stk. 1

Artikel 64, 66 og 67

Artikel 12, stk. 2

Artikel 64, stk. 3, artikel 67 og artikel 84, stk. 1, litra d)

Artikel 12, stk. 3

Artikel 68, artikel 69, stk. 3, og artikel 70, stk. 3

Artikel 12, stk. 4

-

Artikel 12, stk. 5

-

Artikel 13

Artikel 62, stk. 2

Artikel 14

-

Artikel 15

Artikel 77, stk. 1, litra d)

Artikel 16

Artikel 52

Artikel 17

Artikel 6

Artikel 17 a

-

Artikel 18, stk. 1

-

Artikel 18, stk. 2

Artikel 65

Artikel 18, stk. 3

-

Artikel 18, stk. 4

-

Artikel 18, stk. 5

-

Artikel 18, stk. 6

-

Artikel 18, stk. 7

-

Artikel 18, stk. 8

-

Artikel 19

Artikel 115 og 116

Artikel 20

Artikel 100-106

Artikel 21

Artikel 129, stk. 5 og 6

Artikel 22

-

Artikel 23

-

Artikel 24

-

Artikel 25

-

Artikel 26

-

Artikel 27

-

Artikel 28

—  

Artikel 29

-

Artikel 30

-

Artikel 31

-

Bilag A

Artikel 62

Bilag B

Artikel 64, stk. 2

5.  Direktiv 96/93/EF

Direktiv 96/93/EF

Denne forordning

Artikel 1

-

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, nr. 22)

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 87, stk. 2, litra b)

Artikel 3, stk. 2

Artikel 87, stk. 3, litra a) og b)

Artikel 3, stk. 3

Artikel 88, stk. 1, litra a)

Artikel 3, stk. 4

Artikel 87, stk. 3, litra b)

Artikel 3, stk. 5

Artikel 89

Artikel 4, stk. 1

Artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 88, stk. 1, litra b)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 88, stk. 1, litra d)

Artikel 5

Artikel 88, stk. 2

Artikel 6

Artikel 128

Artikel 7

Artikel 141

Artikel 8

-

Artikel 9

-

Artikel 10

-

6.  Direktiv 89/608/EØF

Direktiv 89/608/EØF

Denne forordning

Artikel 1

-

Artikel 2

-

Artikel 3

Afsnit IV

Artikel 4

Afsnit IV

Artikel 5

Afsnit IV

Artikel 6

Afsnit IV

Artikel 7

Afsnit IV

Artikel 8

Afsnit IV

Artikel 9

Afsnit IV

Artikel 10

Artikel 7 og afsnit IV

Artikel 11

-

Artikel 12

Afsnit IV

Artikel 13

-

Artikel 14

-

Artikel 15

Artikel 7 og afsnit IV

Artikel 16

-

Artikel 17

-

Artikel 18

-

Artikel 19

-

Artikel 20

-

7.  Beslutning 92/438/EØF

Beslutning 92/438/EØF

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 130-133

Artikel 2

-

Artikel 3

Artikel 130-133

Artikel 4

Artikel 130-133

Artikel 5

Artikel 130-133

Artikel 6

Artikel 62, stk. 3, litra f)

Artikel 7

-

Artikel 8

-

Artikel 9

-

Artikel 10

-

Artikel 11

-

Artikel 12

-

Artikel 13

-

Artikel 14

-

Artikel 15

-

Bilag I

Artikel 130-133

Bilag II

Artikel 130-133

Bilag III

Artikel 130-133

(1) Nummer på forordningen om anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og planteformeringsmateriale.
(2)EUT C 67 af 6.3.2014, s. 166.
(3)EUT C 114 af 15.4.2014, s. 96.
(4) Europa-Parlamentets holdning af 15.4.2014.
(5)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).
(6)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).
(7)EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.
(8)EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.
(9)Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10).
(10)Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).
(11)Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).
(12)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).
(13)Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).
(14)Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56).
(15) Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EUT L 169 af 10.7.2000, s. 1).
(16)Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).
(17) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).
(18) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29).
(19)Kommissionens beslutning 2003/24/EF af 30. december 2002 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem og i øjeblikket anvendes til forvaltning af data og oplysninger om dyr og animalske produkter og offentlig kontrol hermed (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 44).
(20) Nummer, dato, titel i en fodnote, EUT-referencer på forordningen om dyresundhed.
(21)+ Nummer, dato, titel i en fodnote, EUT-referencer på forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.
(22)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12).
(23)Rådets direktiv 89/608/EØF af 21. november 1989 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af de veterinære og zootekniske bestemmelser (EFT L 351 af 21.12.1989, s. 34).
(24)Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13).
(25)Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29).
(26)Rådets beslutning 92/438/EØF af 13. juli 1992 om datamatisering af veterinærprocedurerne ved indførsel (SHIFT-projektet), om ændring af direktiv 90/675/EØF, 91/496/EØF og 91/628/EØF samt beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af beslutning 88/192/EØF (EFT L 243 af 25.8.1992, s. 27).
(27)Rådets direktiv 96/93/EF af 17. december 1996 om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter (EFT L 13 af 16.1.1997, s. 28).
(28)EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.
(29)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1).
(30)Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).
(31)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).
(32)Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).
(33)Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (EUT L 303 af 18.11.2009, s. 1).
(34)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).
(35)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).
(36)Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål (EFT L 221 af 8.8.1998, s. 23).
(37)Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner (EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53).
(38)Rådets direktiv 2007/43/EF af 28. juni 2007 om minimumsforskrifter for beskyttelse af slagtekyllinger (EUT L 182 af 12.7.2007, s. 19).
(39)Rådets direktiv 2008/119/EF af 18 december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (EUT L 10 af 15.1.2009, s. 7).
(40)Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (EUT L 47 af 18.2.2009, s. 5).
(41)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71).
(42) Nummer, dato, titel i en fodnote, EUT-referencer på forordningen om anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og planteformeringsmateriale.
(43)+ Nummer på forordningen om anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og planteformeringsmateriale.
(44)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(45)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 33).
(46) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1).
(47) Nummer på forordningen om dyresundhed.
(48) Nummer på forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.
(49) Nummer på forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.
(50)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.)
(51) Nummer på forordningen om dyresundhed.
(52) Nummer på forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.
(53) Nummer på forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.
(54)Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).
(55) Europa-Parlamentets Og Rådets Forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).
(56) Nummer på forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.
(57) Nummer på forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.
(58)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).
(59)Kommissionens forordning (EF) nr. 2075/2005 af 5. december 2005 om særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner i kød (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 60).
(60) Nummer på forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.
(61) Nummer på forordningen om dyresundhed.
(62)+ Nummer på forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.
(63) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1).
(64) Nummer på denne forordning.
(65)Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).
(66)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1).
(67) Nummer på forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.
(68) Nummer på forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.
(69) Nummer på forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.
(70)+ Nummer på forordningen om dyresundhed.
(71) Nummer på forordningen om dyresundhed.
(72)+ Nummer på forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.
(73) Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19).
(74) Kommissionens forordning (EU) nr. 16/2011 af 10. januar 2011 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger for det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (EUT L 6 af 11.1.2011, s. 7).
(75) Nummer på forordningen om dyresundhed.
(76)+ Nummer på forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.
(77) Nummer på forordningen om dyresundhed.
(78)+ Nummer på forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.
(79) Datoen for denne ændringsretsakts ikrafttræden.
(80) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16).
(81) Datoen for denne forordnings ikrafttræden + 1 år.
(82)+ Datoen for denne forordnings ikrafttræden + 3 år.
(83) Datoen for denne forordnings ikrafttræden + 3 år.
(84) Nummer på denne forordning.
(85) Nummer på denne forordning.
(86) Nummer på denne forordning.
(87) Nummer på denne forordning.
(88) Nummer på denne forordning.
(89) Nummer på denne forordning.
(90) Nummer på denne forordning.
(91) Nummer på denne forordning.
(92) Nummer på denne forordning.
(93) Nummer på denne forordning.
(94) Nummer på denne forordning.
(95) Nummer på denne forordning.
(96) Nummer på denne forordning.
(97) Nummer på denne forordning.
(98) Nummer på forordningen, der fastsætter regler for forvaltningen af udgifter vedrørende fødekæden, anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og vedrørende dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og planteformeringsmateriale.
(99) Nummer på forordningen, der fastsætter regler for forvaltningen af udgifter vedrørende fødekæden, anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og vedrørende dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og planteformeringsmateriale.
(100)+ Nummer på denne forordning.
(101) Nummer på denne forordning.
(102) Datoen for denne forordnings ikrafttræden + 1 år.
(103) Anvendelsesdatoen til forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.
(104)+ Datoen for denne forordnings ikrafttræden + 5 år.
(105) Datoen for denne forordnings ikrafttræden + 3 år.
(106)+ Datoen for denne forordnings ikrafttræden.
(107) Nummer på forordningen om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere.

Seneste opdatering: 5. september 2018Juridisk meddelelse