Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0140(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0162/2014

Pateikti tekstai :

A7-0162/2014

Debatai :

PV 14/04/2014 - 19
CRE 14/04/2014 - 19

Balsavimas :

PV 15/04/2014 - 17.2
CRE 15/04/2014 - 17.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0380

Priimti tekstai
Antradienis, 2014 m. balandžio 15 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Maisto ir pašarų srities teisės aktai ir gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklės ***I
P7_TA-PROV(2014)0380A7-0162/2014

2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuria siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, reglamentai (ES) Nr. 1151/2012, [...]/2013 ir direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB, 2008/120/EB ir 2009/128/EB (Oficialios kontrolės reglamentas) (COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0265),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 43 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį ir 168 straipsnio 4 dalies b punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0123/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Liuksemburgo Deputatų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1) ,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 29 d. Regionų komiteto nuomonę(2) ,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A7–0162/2014),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas
Europos parlamento ir Tarybos reglamentas dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuria siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, reglamentai (ES) Nr. 1151/2012, [...]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material ] ir direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB, 2008/120/EB ir 2009/128/EB (Oficialios kontrolės reglamentas)

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuria siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, reglamentai (ES) Nr. 1151/2012, [...]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material ] ir direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB, 2008/120/EB ir 2009/128/EB (Oficialios kontrolės reglamentas)

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Sąjungos teisės aktuose numatytas suderintų taisyklių rinkinys, skirtas užtikrinti, kad maistas ir pašarai būtų sveiki ir saugūs ir kad veiksmų, kurie gali turėti poveikio maisto grandinės saugai ar vartotojų interesų apsaugai dėl maisto ir maisto informacijos, būtų imtasi laikantis specialių reikalavimų. Taip pat taikomos Sąjungos taisyklės, kuriomis užtikrinama aukšto lygio žmonių, gyvūnų ir augalų sveikata ir gyvūnų gerovė maisto grandinėje ir visose veiklos srityse, kuriose pagrindinis tikslas – likviduoti galimą gyvūnų ligų, kurios tam tikrais atvejais yra užkrečiamos žmonėms, arba augalams ar augaliniams produktams žalingų kenksmingųjų organizmų plitimą, ir kuriomis užtikrinama aplinkos apsauga nuo rizikos, kurią gali kelti genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) ir augalų apsaugos produktai. Sąjungos taisyklėmis taip pat užtikrinamas augalų dauginamosios medžiagos tapatumas ir kokybė. Tinkamai taikant šias taisykles, kurios toliau vadinamos Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės teisės aktais, prisidedama prie vidaus rinkos veikimo;
(3)  Sąjungos teisės aktuose numatytas suderintų taisyklių rinkinys, skirtas užtikrinti, kad maistas ir pašarai būtų sveiki ir saugūs ir kad veiksmų, kurie gali turėti poveikio maisto grandinės saugai ar vartotojų interesų apsaugai dėl maisto ir maisto informacijos, būtų imtasi laikantis specialių reikalavimų. Taip pat taikomos Sąjungos taisyklės, kuriomis užtikrinama aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikata ir gyvūnų gerovė maisto grandinėje ir visose veiklos srityse, kuriose pagrindinis tikslas – likviduoti galimą gyvūnų ligų, kurios tam tikrais atvejais yra užkrečiamos žmonėms, arba augalams ar augaliniams produktams žalingų kenksmingųjų organizmų plitimą, ir kuriomis užtikrinama aplinkos apsauga nuo rizikos, kurią gali kelti genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) ir augalų apsaugos produktai. Tinkamai taikant šias taisykles, kurios toliau vadinamos Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės teisės aktais, prisidedama prie vidaus rinkos veikimo;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Sąjungos teisės aktais dėl augalų dauginamosios medžiagos reglamentuojama žemės ūkio, daržovių, miško, vaisių ir dekoratyvinių rūšių augalų ir vynmedžių augalų dauginamosios medžiagos gamyba, siekiant šią medžiagą teikti rinkai, ir jos teikimas rinkai. Šių taisyklių tikslas – užtikrinti augalų dauginamosios medžiagos tapatumą, sveikatą ir kokybę naudotojams ir žemės ūkio maisto grandinės našumą, įvairovę, sveikatą ir kokybę, taip pat prisidėti prie bioįvairovės ir aplinkos apsaugos;
Išbraukta.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės teisės aktuose yra nemažai nuostatų, kurių vykdymo užtikrinimas nereglamentuojamas arba tik iš dalies reglamentuojamas Reglamentu (EB) Nr. 882/2004. Tiksliau Sąjungos teisės aktais dėl augalų dauginamosios medžiagos ir 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 12 , nustatytos specialios oficialios kontrolės taisyklės. Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 taip pat praktiškai netaikomas augalų sveikatos srityje, tam tikros oficialios kontrolės taisyklės šioje srityje nustatytos 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje 13 ;
Išbraukta.

12 OL L 300, 2009 11 14, p. 1.
13 OL L 169, 2000 7 10, p. 1.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16) norint racionalizuoti ir supaprastinti bendrą teisinį pagrindą ir tuo pačiu metu siekti geresnio reglamentavimo tikslo, oficialiai kontrolei konkrečiuose sektoriuose taikomos taisyklės turėtų būti įtrauktos į vieną teisinę oficialios kontrolės sistemą . Todėl Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 ir kiti teisės aktai, kuriais šiuo metu reglamentuojama oficiali kontrolė konkrečiose srityse, turėtų būti panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu;
(16) norint racionalizuoti ir supaprastinti bendrą teisinį pagrindą ir tuo pačiu metu siekti geresnio reglamentavimo tikslo, oficialiai kontrolei konkrečiuose sektoriuose taikomos taisyklės turėtų būti labiau susietos, jei ta kontrolės veikla siekiama tų pačių tikslų . Todėl Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 ir kiti teisės aktai, kuriais šiuo metu reglamentuojama oficiali kontrolė konkrečiose srityse, turėtų būti panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18) atitikties taisyklėms dėl bendro žemės ūkio produktų (pasėliai, vynas, alyvuogių aliejus, vaisiai ir daržovės, apyniai, pienas ir pieno produktai, jautiena ir veršiena, aviena ir ožkiena ir medus) rinkų organizavimo tikrinimui jau taikoma gerai parengta speciali kontrolės sistema. Todėl šio reglamento nereikėtų taikyti tikrinant atitiktį 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), nuostatoms;
(18) atitikties taisyklėms dėl bendro žemės ūkio produktų (pasėliai, vynas, alyvuogių aliejus, vaisiai ir daržovės, apyniai, pienas ir pieno produktai, jautiena ir veršiena, aviena ir ožkiena ir medus) rinkų organizavimo tikrinimui jau taikoma gerai parengta speciali kontrolės sistema. Todėl šio reglamento nereikėtų taikyti tikrinant atitiktį 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), nuostatoms, išskyrus šio reglamento II dalies II antraštinės dalies I skyrių ;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20) pagal Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės teisės aktus valstybių narių kompetentingoms institucijoms pavestos specialios užduotys, kurios turi būti vykdomos siekiant apsaugoti gyvūnų sveikatą, augalų sveikatą ir gyvūnų gerovę, taip pat, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, aplinką, ir siekiant užtikrinti augalų dauginamosios medžiagos tapatumą ir aukštą kokybę . Šios užduotys – viešo intereso veiksmai, kurių valstybių narių kompetentingos institucijos turi imtis rizikai, galinčiai kilti žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei ar aplinkai, pašalinti, sustabdyti ar sumažinti. Ši veikla, kuriai priskiriamas produkto patvirtinimas, tyrimai, priežiūra ir stebėsena (įskaitant epidemiologiniais tikslais), taip pat ligų likvidavimas ir sustabdymas ir kitos ligų kontrolės užduotys, reglamentuojama tomis pačiomis sektorių taisyklėmis, kurių vykdymas užtikrinamas atliekant oficialią kontrolę;
(20) pagal Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės teisės aktus valstybių narių kompetentingoms institucijoms pavestos specialios užduotys, kurios turi būti vykdomos visų pirma siekiant apsaugoti gyvūnų sveikatą, augalų sveikatą ir gyvūnų gerovę, taip pat, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, aplinką. Šios užduotys – viešo intereso veiksmai, kurių valstybių narių kompetentingos institucijos turi imtis rizikai, galinčiai kilti žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei ar aplinkai, pašalinti, sustabdyti ar sumažinti. Ši veikla, kuriai priskiriamas produkto patvirtinimas, tyrimai, priežiūra ir stebėsena (įskaitant epidemiologiniais tikslais), taip pat ligų likvidavimas ir sustabdymas ir kitos ligų kontrolės užduotys, reglamentuojama tomis pačiomis sektorių taisyklėmis, kurių vykdymas užtikrinamas atliekant oficialią kontrolę;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23) valstybės narės oficialiai kontrolei vykdyti siekiant patikrinti, ar tinkamai taikomi Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės teisės aktai, ir kitai oficialiai veiklai, kurią valstybės narės įpareigotos vykdyti pagal Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės teisės aktus, turėtų paskirti kompetentingas institucijas, kurios veiktų dėl viešo intereso, joms būtų skiriami reikiami ištekliai ir įranga ir kurios užtikrintų nešališkumą ir profesionalumą. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti oficialios kontrolės kokybę, nuoseklumą ir veiksmingumą ;
(23) valstybės narės oficialiai kontrolei vykdyti siekiant patikrinti, ar tinkamai taikomi Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės teisės aktai, ir kitai oficialiai veiklai, kurią valstybės narės įpareigotos vykdyti pagal Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės teisės aktus, turėtų paskirti kompetentingas valdžios institucijas, kurios veiktų dėl viešo intereso ir užtikrintų oficialios kontrolės kokybę, nuoseklumą ir veiksmingumą. Paskirtai kompetentingai institucijai ar institucijoms turėtų būti skiriami reikiami ištekliai ir įranga, o valstybės narės turėtų pajėgti garantuoti jų nešališkumą ir profesionalumą, užtikrindamos jų nepriklausomumą nuo bet kurio žemės ūkio maisto produktų grandinėje veikiančio subjekto ;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(24a) kompetentingoms institucijoms arba jų prašymu atliekant auditą, siekiant užtikrinti, kad laikomasi šio reglamento, galima vadovautis tarptautinėmis normomis, kai šiomis normomis nustatomi reikalavimai atitinka šio reglamento reikalavimus;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25) veiklos vykdytojai turėtų turėti teisę apskųsti kompetentingų institucijų sprendimus ir turėtų būti informuoti apie tokią teisę;
(25) veiklos vykdytojai turėtų turėti teisę apskųsti kompetentingų institucijų sprendimus. Kompetentingos institucijos turi informuoti veiklos vykdytojus apie tokią teisę;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26) kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad už oficialią kontrolę atsakingi darbuotojai neatskleistų informacijos, kurią gauna vykdydami tokią kontrolę ir kurios atžvilgiu taikomas įpareigojimas išlaikyti profesinę paslaptį. Jei nėra viršesnio intereso, kuriuo būtų pateisinamas informacijos atskleidimas, profesine paslaptimi taip pat turėtų būti laikoma informacija, kuri pakenktų inspektavimo, tyrimų ar auditų tikslui, komercinių interesų apsaugai ir teismo proceso bei teisinės pagalbos apsaugai. Tačiau profesinė paslaptis neturėtų kliudyti kompetentingoms institucijoms atskleisti faktinės informacijos apie oficialios kontrolės išvadas, susijusios su individualiais veiklos vykdytojais, jei susijusiam veiklos vykdytojui leista pateikti pastabų dėl šios informacijos prieš ją atskleidžiant ir į šias pastabas buvo atsižvelgta arba jas buvo leista paskelbti su kompetentingų institucijų atskleistina informacija. Profesinės paslapties išlaikymas taip pat neturi pažeisti prievolės pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 10 straipsnį informuoti visuomenę, jei yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad maistas ar pašarai gali kelti riziką sveikatai. Šis reglamentas neturėtų daryti poveikio kompetentingų institucijų prievolei pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 10 straipsnį informuoti visuomenę tais atvejais, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad maistas ar pašarai gali kelti riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai, ir asmenų teisei į asmens duomenų apsaugą, kaip numatyta 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo16 ;
(26) kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad už oficialią kontrolę atsakingi darbuotojai, išskyrus vidaus prievoles teikti ataskaitas, neatskleistų informacijos, kurią gauna vykdydami tokią kontrolę ir kurios atžvilgiu taikomas įpareigojimas išlaikyti profesinę paslaptį. Jei įtariama, kad gali kilti pavojus žmonių ar gyvūnų sveikatai arba esama kitų rimtų maisto srities teisės aktų pažeidimų, kompetentingos institucijos turėtų imtis tinkamų veiksmų siekdamos informuoti visuomenę. Tokiu atveju visų pirma reikia užtikrinti, kad, nurodant gaminių arba susijusių įmonių pavadinimus, priemonės, kurių imtasi, būtų proporcingos pažeidimo mastui. Faktinė informacija apie oficialios kontrolės išvadas, susijusi su individualiais veiklos vykdytojais, gali būti atskleidžiama, jei susijusiam veiklos vykdytojui leista pateikti pastabų dėl šios informacijos prieš ją atskleidžiant ir į šias pastabas buvo atsižvelgta bei buvo leista jas paskelbti su kompetentingų institucijų atskleistina informacija. Šis reglamentas neturėtų daryti poveikio kompetentingų institucijų prievolei pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 10 straipsnį informuoti visuomenę tais atvejais, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad maistas ar pašarai gali kelti riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai, ir asmenų teisei į asmens duomenų apsaugą, kaip numatyta 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo16 ;
16 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
16 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(29a) oficialią kontrolę turėtų vykdyti darbuotojai, neturintys jokių interesų konfliktų, visų pirma nevykdantys, tiesiogiai ar per sutuoktinius, ūkinės veiklos, kuriai taikoma tam tikra oficiali kontrolė;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
(34) tam, kad būtų lengviau nustatyti neatitikties atvejus ir supaprastinti susijusio veiklos vykdytojo taisomųjų veiksmų taikymą, oficialios kontrolės rezultatai turėtų būti aprašyti ataskaitoje, kurios kopija turėtų būti pateikta veiklos vykdytojui. Jei vykdant oficialią kontrolę būtinas nuolatinis ar reguliarus kompetentingų institucijų darbuotojų dalyvavimas veiklos vykdytojo veiklai stebėti, reikalavimas parengti kiekvieno atskiro tikrinimo ar vizito į veiklos vykdytojo patalpas ataskaitą būtų neproporcingas. Tokiais atvejais ataskaitos turėtų būti rengiamos taip dažnai, kad kompetentingos institucijos ir veiklos vykdytojas galėtų būti reguliariai informuoti apie atitikties lygį ir nedelsiant informuoti apie nustatytus trūkumus;
(34) tam, kad būtų lengviau nustatyti neatitikties atvejus ir supaprastinti susijusio veiklos vykdytojo taisomųjų veiksmų taikymą, tos oficialios kontrolės, kuria buvo nustatyti galiojančių taisyklių pažeidimai, rezultatai turėtų būti aprašyti ataskaitoje. Šios ataskaitos kopija taip pat turėtų būti pateikta veiklos vykdytojui. Jei vykdant oficialią kontrolę būtinas nuolatinis ar reguliarus kompetentingų institucijų darbuotojų dalyvavimas veiklos vykdytojo veiklai stebėti, reikalavimas parengti kiekvieno atskiro tikrinimo ar vizito į veiklos vykdytojo patalpas ataskaitą būtų neproporcingas. Tokiais atvejais ataskaitos turėtų būti rengiamos taip dažnai, kad kompetentingos institucijos ir veiklos vykdytojas galėtų būti reguliariai informuoti apie atitikties lygį ir nedelsiant informuoti apie nustatytus trūkumus. Taip pat, siekiant sumažinti administravimo naštą, turėtų pakakti, kad pasienio kontrolės postuose vykdomos oficialios kontrolės rezultatai būtų užfiksuoti bendrajame sveikatos įvežimo dokumente ;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis
(54) turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės visada užtikrintų tinkamus finansinius išteklius, skirtus oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą vykdančioms kompetentingoms institucijoms tinkamai aprūpinti darbuotojais ir įranga. Nors veiklos vykdytojams pirmiausia tenka atsakomybė užtikrinti, kad jų veikla atitiktų Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės taisykles, jų pačių tuo tikslu vykdomos kontrolės sistemą turėtų papildyti tam skirta kiekvienos valstybės narės taikoma oficialios kontrolės sistema veiksmingai rinkos priežiūrai žemės ūkio maisto grandinėje užtikrinti. Pagal pobūdį tokia sistema yra sudėtinga ir imli ištekliams, jai reikėtų skirti pastovius išteklius oficialiai kontrolei vykdyti tokiu lygmeniu, kuris yra tinkamas reikalavimų laikymosi užtikrinimo poreikiams bet kuriuo momentu. Tam, kad būtų sumažinta oficialios kontrolės sistemos priklausomybė nuo viešųjų finansų, kompetentingos institucijos turėtų rinkti mokesčius, skirtus padengti išlaidas, kurias jos patiria vykdydamos oficialią tam tikrų veiklos vykdytojų kontrolę arba imdamosi tam tikrų veiksmų, kai vadovaujantis Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės teisės aktais reikalinga registracija ar patvirtinimas pagal Sąjungos taisykles dėl maisto ir pašarų higienos ar pagal taisykles, kuriomis reglamentuojama augalų sveikata ir augalų dauginamoji medžiaga . Mokesčius iš veiklos vykdytojų taip pat reikėtų rinkti norint padengti oficialios kontrolės, kuri vykdoma tam, kad būtų išduotas oficialus sertifikatas ar patvirtinimas, išlaidas, ir kompetentingų institucijų pasienio kontrolės postuose vykdomos oficialios kontrolės išlaidas;
(54) turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės visada užtikrintų tinkamus finansinius išteklius, skirtus oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą vykdančioms kompetentingoms institucijoms tinkamai aprūpinti darbuotojais ir įranga. Nors veiklos vykdytojams pirmiausia tenka atsakomybė užtikrinti, kad jų veikla atitiktų Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės taisykles, jų pačių tuo tikslu vykdomos kontrolės sistemą turėtų papildyti tam skirta kiekvienos valstybės narės taikoma oficialios kontrolės sistema veiksmingai rinkos priežiūrai žemės ūkio maisto grandinėje užtikrinti. Pagal pobūdį tokia sistema yra sudėtinga ir imli ištekliams, jai reikėtų skirti pastovius išteklius oficialiai kontrolei vykdyti tokiu lygmeniu, kuris yra tinkamas reikalavimų laikymosi užtikrinimo poreikiams bet kuriuo momentu. Tam, kad būtų sumažinta oficialios kontrolės sistemos priklausomybė nuo viešųjų finansų, kompetentingos institucijos turėtų galėti rinkti mokesčius arba įmokas , skirtus padengti išlaidas, kurias jos patiria vykdydamos oficialią tam tikrų veiklos vykdytojų kontrolę arba imdamosi tam tikrų veiksmų, kai vadovaujantis Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės teisės aktais reikalinga registracija ar patvirtinimas pagal Sąjungos taisykles dėl maisto ir pašarų higienos ar pagal taisykles, kuriomis reglamentuojama augalų sveikata. Mokesčius ar įmokas iš veiklos vykdytojų taip pat reikėtų rinkti norint padengti oficialios kontrolės, kuri vykdoma tam, kad būtų išduotas oficialus sertifikatas ar patvirtinimas, išlaidas, ir kompetentingų institucijų pasienio kontrolės postuose vykdomos oficialios kontrolės išlaidas;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
60 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(60a) pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 straipsnio 1 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 21 straipsnio 1 dalį atitinkamai Europos Sąjungos etaloninei genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų laboratorijai ir Europos Sąjungos etaloninei pašarų priedų laboratorijai suteikiamos ypatingos užduotys kaip dalis leidimo suteikimo procedūros genetiškai modifikuotam maistui, pašarams ar pašarų priedams, ypač susijusios su pareiškėjo pasiūlytų aptikimo ir ištyrimo metodų bandymais, vertinimu ir patvirtinimu. Patirtis rodo, kad vykdant leidimo suteikimo procedūrą su metodų išbandymu, įvertinimu ir patvirtinimu susijusios žinios ir kompetencija yra labai svarbios siekiant pažangiu aukšto lygio indėliu prisidėti prie oficialios kontrolės veiksmingumo. Todėl siekiant šio reglamento tikslų pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 straipsnio 1 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 21 straipsnio 2 dalį paskirtos laboratorijos turėtų veikti kaip etaloninės Europos Sąjungos laboratorijos;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis
(61) oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai augalų dauginamosios medžiagos gaminimo ir rinkodaros srityse, taip pat gyvūnų gerovės srityje vykdyti kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybes gauti naujausius, patikimus ir nuoseklius techninius duomenis, mokslinių tyrimų išvadas, naujus metodus ir patirtį, kurios reikia teisingam tose srityse galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymui. Tam Komisija turėtų turėti galimybes skirti Europos Sąjungos etalonines laboratorijas augalų dauginamosios medžiagos ir gyvūnų gerovės srityse ir pasikliauti jų ekspertų parama;
(61) oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai gyvūnų gerovės srityje vykdyti kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybes gauti naujausius, patikimus ir nuoseklius techninius duomenis, mokslinių tyrimų išvadas, naujus metodus ir patirtį, kurios reikia teisingam tose srityse galiojančių Sąjungos teisės aktų taikymui. Tam Komisija turėtų turėti galimybes skirti Europos Sąjungos etalonines laboratorijas gyvūnų gerovės srityje ir pasikliauti jų ekspertų parama;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis
(62) siekiant šio reglamento tikslų, prisidedant prie sklandaus vidaus rinkos veikimo ir užtikrinant vartotojų pasitikėjimą reglamentu reikėtų veiksmingai ir nuolatos nustatyti neatitiktį Sąjungos maisto grandinės teisės aktams, kai būtini reikalavimų vykdymo užtikrinimo veiksmai daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsniu nustatyta Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF) jau leidžia kompetentingoms institucijoms greitai keistis informacija apie didelę tiesioginę ar netiesioginę riziką žmonių sveikatai dėl maisto ar pašarų arba apie didelę riziką žmonių arba gyvūnų sveikatai arba aplinkai dėl pašarų ir tokią informaciją skleisti, kad būtų galima imtis skubių priemonių šiai rizikai panaikinti. Minėta sistema leidžia laiku imtis veiksmų visose susijusiose valstybėse narėse tam tikrai didelei rizikai maisto grandinėje panaikinti, tačiau ji negali būti taikoma teikiant veiksmingą tarpvalstybinę pagalbą ir skatinant kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, kuriais užtikrinama, kad neatitiktis Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės teisės aktams tarpvalstybiniu mastu būtų tinkamai nustatyta ne tik valstybėje narėje, kurioje neatitiktis pirmiausia pastebėta, bet ir valstybėje narėje, kurioje pradėta nesilaikyti reikalavimų. Tiksliau administracinė pagalba ir bendradarbiavimas turėtų kompetentingoms institucijoms sudaryti galimybes keistis informacija, nustatyti žemės ūkio maisto grandinės taisyklių pažeidimus tarpvalstybiniu mastu, juos nagrinėti ir imtis veiksmingų ir proporcingų veiksmų;
(62) siekiant šio reglamento tikslų, prisidedant prie sklandaus vidaus rinkos veikimo ir užtikrinant vartotojų pasitikėjimą reglamentu reikėtų veiksmingai ir nuolatos nustatyti neatitiktį Sąjungos maisto grandinės teisės aktams, kai būtini reikalavimų vykdymo užtikrinimo veiksmai daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsniu nustatyta Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF) jau leidžia kompetentingoms institucijoms greitai keistis informacija apie didelę tiesioginę ar netiesioginę riziką žmonių sveikatai dėl maisto ar pašarų arba apie didelę riziką žmonių arba gyvūnų sveikatai arba aplinkai dėl pašarų arba dėl sukčiavimo maisto produktų srityje ir tokią informaciją skleisti, kad būtų galima imtis skubių priemonių šiai rizikai panaikinti. Minėta sistema leidžia laiku imtis veiksmų visose susijusiose valstybėse narėse tam tikrai didelei rizikai maisto grandinėje panaikinti, tačiau ji negali būti taikoma teikiant veiksmingą tarpvalstybinę pagalbą ir skatinant kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, kuriais užtikrinama, kad neatitiktis Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės teisės aktams tarpvalstybiniu mastu būtų tinkamai nustatyta ne tik valstybėje narėje, kurioje neatitiktis pirmiausia pastebėta, bet ir valstybėje narėje, kurioje pradėta nesilaikyti reikalavimų. Tiksliau administracinė pagalba ir bendradarbiavimas turėtų kompetentingoms institucijoms sudaryti galimybes keistis informacija, nustatyti žemės ūkio maisto grandinės taisyklių pažeidimus tarpvalstybiniu mastu, juos nagrinėti ir imtis veiksmingų ir proporcingų veiksmų;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis
(73) norint veiksmingai vykdyti oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą svarbu, kad valstybių narių kompetentingos institucijos, Komisija ir prireikus veiklos vykdytojai galėtų greitai ir veiksmingai keistis duomenimis ir informacija, susijusia su oficialia kontrole ar jos rezultatais. Sąjungos teisės aktais sukurtos kelios informacinės sistemos, kurias valdo Komisija ir kurias naudojant galima tokius duomenis ir informaciją tvarkyti ir valdyti visoje Sąjungoje kompiuterinėmis ir internetu grįstomis priemonėmis. Oficialios kontrolės rezultatams registruoti ir atsekti naudojama 2002 m. gruodžio 30 d. Komisijos sprendimu 2003/24/EB dėl integruotos kompiuterinės veterinarijos sistemos sukūrimo21 sukurta integruota kompiuterinė veterinarijos sistema (TRACES sistema), ji šiuo metu naudojama ir duomenims bei informacijai apie gyvūnus ir gyvūninius produktus ir jų oficialią kontrolę tvarkyti. Ši sistema turėtų būti atnaujinta, kad ją būtų galima naudoti visoms prekėms, kurioms Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės teisės aktais nustatyti specialūs reikalavimai ar oficialios kontrolės sąlygos. Greitiems valstybių narių ir Komisijos informacijos apie riziką, kuri gali kilti maisto grandinėje ar gyvūnų ir augalų sveikatai, mainams taip pat esama tam skirtų kompiuterinių sistemų. Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsniu sukurta RASFF sistema, Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number, date, title and, in a footnote, the OJ reference for the Regulation on animal health ] 20 straipsniu – pranešimų ir ataskaitų dėl išvardytų ligų priemonių sistema, o Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number, date, title and, in a footnote, the OJ reference for the Regulation on protective measures against pests of plants ] 97 straipsniu – pranešimų ir ataskaitų dėl kenksmingųjų organizmų buvimo ir pranešimų dėl neatitikties sistema. Visos šios sistemos turėtų veikti darniai ir nuosekliai, susiejant skirtingas sistemas, išvengiant dubliavimosi, supaprastinant sistemų veikimą ir užtikrinant geresnį jų veiksmingumą;
(73) norint veiksmingai vykdyti oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą svarbu, kad valstybių narių kompetentingos institucijos, Komisija ir prireikus veiklos vykdytojai galėtų greitai ir veiksmingai keistis duomenimis ir informacija, susijusia su oficialia kontrole ar jos rezultatais. Sąjungos teisės aktais sukurtos kelios informacinės sistemos, kurias valdo Komisija ir kurias naudojant galima tokius duomenis ir informaciją tvarkyti ir valdyti visoje Sąjungoje kompiuterinėmis ir internetu grįstomis priemonėmis. Oficialios kontrolės rezultatams registruoti ir atsekti naudojama 2002 m. gruodžio 30 d. Komisijos sprendimu 2003/24/EB dėl integruotos kompiuterinės veterinarijos sistemos sukūrimo21 sukurta integruota kompiuterinė veterinarijos sistema (TRACES sistema), ji šiuo metu naudojama ir duomenims bei informacijai apie gyvūnus ir gyvūninius produktus ir jų oficialią kontrolę tvarkyti. Ši sistema turėtų būti atnaujinta ir pritaikyta , kad ją būtų galima naudoti visoms prekėms, kurioms Sąjungos žemės ūkio maisto grandinės teisės aktais nustatyti specialūs reikalavimai ar oficialios kontrolės sąlygos. Greitiems valstybių narių ir Komisijos informacijos apie riziką, kuri gali kilti maisto grandinėje ar gyvūnų ir augalų sveikatai, mainams taip pat esama tam skirtų kompiuterinių sistemų. Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsniu sukurta RASFF sistema, Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number, date, title and, in a footnote, the OJ reference for the Regulation on animal health ] 20 straipsniu – pranešimų ir ataskaitų dėl išvardytų ligų ir sukčiavimo maisto produktų srityje priemonių sistema, o Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number, date, title and, in a footnote, the OJ reference for the Regulation on protective measures against pests of plants ] 97 straipsniu – pranešimų ir ataskaitų dėl kenksmingųjų organizmų buvimo ir pranešimų dėl neatitikties sistema. Visos šios sistemos turėtų veikti darniai ir nuosekliai, susiejant skirtingas sistemas, išvengiant dubliavimosi, supaprastinant sistemų veikimą ir užtikrinant geresnį jų veiksmingumą;
21 OL L 8, 2003 1 14, p. 44.
21 OL L 8, 2003 1 14, p. 44.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
74 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(74a) siekiant kuo labiau sumažinti administracinę naštą ir kontrolės išlaidas bei sudaryti sąlygas ES ir jos valstybėms narėms veiksmingai bendrauti elektroninėmis priemonėmis vykdant prekybą su trečiosiomis šalimis, būtina, kad keisdamosi elektroniniais sertifikatais ar kitais elektroniniais duomenimis Komisija ir valstybių narių kompetentingos institucijos naudotų tarptautiniu mastu standartizuotą kalbą, pranešimų struktūrą ir keitimosi duomenimis protokolus, kurie būtų pagrįsti Pasaulinio žiniatinklio konsorciumo (W3C) rekomendacijomis dėl elektroninio sertifikavimo naudojant duomenų aprašymo kalbos standartą XML (XML schemas), taip pat saugaus kompetentingų institucijų keitimosi duomenimis mechanizmais, kuriuos parengė Jungtinių Tautų prekybos sąlygų gerinimo ir elektroninio verslo centras (UN/CEFACT);
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis
(77) taisyklių pažeidimo atveju visoje Sąjungoje turėtų būti imamasi veiksmingų, atgrasančių ir proporcingų sankcijų nacionaliniu lygmeniu. Kad tarptautinių pažeidimų atveju taikomos finansinės sankcijos būtų pakankamai atgrasančios, reikėtų nustatyti tokio dydžio finansines sankcijas, kurios veikiausiai kompensuotų pažeidimo kaltininko numatytą ekonominį privalumą . Valstybės narės taip pat turėtų taikyti tinkamas baudžiamąsias ir (arba) administracines sankcijas tais atvejais, kai vykdant oficialią kontrolę veiklos vykdytojai nebendradarbiauja;
(77) taisyklių pažeidimo atveju visoje Sąjungoje turėtų būti imamasi veiksmingų, atgrasančių ir proporcingų sankcijų nacionaliniu lygmeniu. Kad tarptautinių pažeidimų atveju taikomos finansinės sankcijos būtų pakankamai atgrasančios, reikėtų nustatyti tokio dydžio finansines sankcijas, kurios būtų bent dvigubai didesnės už pažeidimo kaltininko gautą ekonominę naudą . Valstybės narės taip pat turėtų taikyti tinkamas baudžiamąsias ir (arba) administracines sankcijas tais atvejais, kai vykdant oficialią kontrolę veiklos vykdytojai nebendradarbiauja;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
77 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(77a) derėtų atsižvelgti į ypatingus besivystančių šalių ir visų pirma mažiausiai išsivysčiusių šalių poreikius ir padėti joms organizuoti oficialią kontrolę, kad jos galėtų atitikti gyvūnų ir prekių importo į ES kriterijus;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
78 konstatuojamoji dalis
(78) šiuo reglamentu aprėpiamos sritys, kurios jau patenka į kai kurių galiojančių aktų taikymo sritį. Dubliavimuisi išvengti ir nuosekliai teisinei sistemai sukurti toliau išvardyti teisės aktai turėtų būti panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu nustatytomis taisyklėmis: 1989 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyva 89/608/EEB dėl valstybių narių administracinės valdžios institucijų tarpusavio pagalbos ir jų bendradarbiavimo su Komisija, siekiant užtikrinti teisingą veterinarijos ir zootechnikos teisės aktų taikymą23 ; 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką24 ; 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą25 ; Tarybos direktyva 91/496/EEB; 1992 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas 92/438/EEB dėl veterinarinių importo procedūrų kompiuterizavimo (Shift projektas), iš dalies keičiantis Direktyvas 90/675/EEB, 91/496/EEB, 91/628/EEB ir Sprendimą 90/424/EEB bei panaikinantis Sprendimą 88/192/EEB26 ; Tarybos direktyva 96/23/EB; 1996 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 96/93/EB dėl gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų sertifikavimo27 ; Tarybos direktyva 97/78/EB; Reglamentas  (EB) Nr. 882/2004; ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004. nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles 28 ;
(78) šiuo reglamentu aprėpiamos sritys, kurios jau patenka į kai kurių galiojančių aktų taikymo sritį. Dubliavimuisi išvengti ir nuosekliai teisinei sistemai sukurti toliau išvardyti teisės aktai turėtų būti panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu nustatytomis taisyklėmis: 1989 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyva 89/608/EEB dėl valstybių narių administracinės valdžios institucijų tarpusavio pagalbos ir jų bendradarbiavimo su Komisija, siekiant užtikrinti teisingą veterinarijos ir zootechnikos teisės aktų taikymą23 ; 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką24 ; 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą25 ; Tarybos direktyva 91/496/EEB; 1992 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas 92/438/EEB dėl veterinarinių importo procedūrų kompiuterizavimo (Shift projektas), iš dalies keičiantis Direktyvas 90/675/EEB, 91/496/EEB, 91/628/EEB bei panaikinantis Sprendimą 88/192/EEB26 ; Tarybos direktyva 96/23/EB; 1996 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 96/93/EB dėl gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų sertifikavimo27 ; Tarybos direktyva 97/78/EB; Reglamentas (EB) Nr. 882/2004;
23 OL L 351, 1989 12 21, p. 34.
23 OL L 351, 1989 12 21, p. 34.
24 OL L 395, 1989 12 30, p. 13.
24 OL L 395, 1989 12 30, p. 13.
25 OL L 224, 1990 8 18, p. 29.
25 OL L 224, 1990 8 18, p. 29.
26 OL L 243, 1992 8 25, p. 27.
26 OL L 243, 1992 8 25, p. 27.
27 OL L 13, 1997 1 16, p. 28.
27 OL L 13, 1997 1 16, p. 28.
28 OL L 139, 2004 4 30, p. 206.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
79 konstatuojamoji dalis
(79) nuoseklumui užtikrinti toliau išvardyti teisės aktai turėtų būti iš dalies pakeisti: 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles29 ; 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiantis Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/9730 ; 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB31 ; 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/9132 ; Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009; 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos33 ; 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB34 ; 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų35 ; 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos36 ; 1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 1999/74/EB, nustatanti būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus37 ; 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų38 ; 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje39 ; 2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2007/43/EB, nustatanti būtiniausias broilerių apsaugos taisykles40 ; 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 2008/119/EB, nustatanti būtiniausius veršelių apsaugos standartus41 ; 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 2008/120/EB, nustatanti būtiniausius kiaulių apsaugos standartus42 ; 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo43 ;
(79) nuoseklumui užtikrinti toliau išvardyti teisės aktai turėtų būti iš dalies pakeisti: 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles29 ; 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiantis Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/9730 ; 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB31 ; 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/9132 ; 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos33 ; 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB34 ; 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų35 ; 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos36 ; 1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 1999/74/EB, nustatanti būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus37 ; 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų38 ; 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje39 ; 2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2007/43/EB, nustatanti būtiniausias broilerių apsaugos taisykles40 ; 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 2008/119/EB, nustatanti būtiniausius veršelių apsaugos standartus41 ; 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 2008/120/EB, nustatanti būtiniausius kiaulių apsaugos standartus42 ; 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo43 ;
29 OL L 147, 2001 5 31, p. 1.
29 OL L 147, 2001 5 31, p. 1.
30 OL L 3, 2005 1 5, p. 1.
30 OL L 3, 2005 1 5, p. 1.
31 OL L 70, 2005 3 16, p. 1.
31 OL L 70, 2005 3 16, p. 1.
32 OL L 189, 2007 7 20, p. 1.
32 OL L 189, 2007 7 20, p. 1.
33 OL L 303, 2009 11 18, p. 1.
33 OL L 303, 2009 11 18, p. 1.
34 OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
34 OL L 309, 2009 11v24, p. 1.
35 OL L 343, 2012 12 14, p. 1.
35 OL L 343, 2012 12 14, p. 1.
36 OL  L 221, 1998  8  8, p. 23.
36 OL  L 221, 1998  8  8, p. 23.
37 OL  L  203, 1999  8  3, p.  53.
37 OL  L  203, 1999  8  3, p.  53.
38 OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
38 OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
39 OL L 268, 2003 10 18, p. 29.
39 OL L 268, 2003 10 18, p. 29.
40 OL L 812, 2007 7 12, p. 19.
40 OL L 812, 2007 7 12, p. 19.
41 OL L 10, 2009 1 15, p. 7.
41 OL L 10, 2009 1 15, p. 7.
42 OL L 47, 2009 2 18, p. 5.
42 OL L 47, 2009 2 18, p. 5.
43 OL L 309, 2009 11 24, p. 71.
43 OL L 309, 2009 11 24, p. 71.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
2.  Šis reglamentas taikomas oficialiai kontrolei, kuri vykdoma siekiant patikrinti atitiktį Sąjungos lygmeniu arba valstybių narių Sąjungos teisėms aktams tose srityse taikyti nustatytoms šioms taisyklėms:
2.  Šis reglamentas taikomas oficialiai kontrolei, kuri vykdoma siekiant patikrinti atitiktį Sąjungos lygmeniu arba valstybių narių Sąjungos teisėms aktams tose srityse taikyti nustatytoms šioms taisyklėms:
a) dėl maisto ir maisto saugos bet kuriuo maisto gamybos, perdirbimo, ir platinimo etapu, įskaitant taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą prekybą ir apsaugoti vartotojų interesus ir informaciją, medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, gamybą ir naudojimą;
a) dėl maisto, maisto saugos, maisto kokybės ir maisto sveikumo bet kuriuo maisto gamybos, perdirbimo, ir platinimo etapu, įskaitant taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą prekybą ir apsaugoti vartotojų interesus ir informaciją, medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, gamybą ir naudojimą;
b) dėl tyčinio GMO išleidimo į aplinką ir riboto GMO naudojimo ;
b) dėl tyčinio GMO išleidimo į aplinką;
c) dėl pašarų ir pašarų saugos visais pašarų gamybos, perdirbimo ir platinimo etapais ir pašarų naudojimo, įskaitant taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą prekybą ir apsaugoti vartotojų interesus ir informaciją;
c) dėl pašarų ir pašarų saugos visais pašarų gamybos, perdirbimo ir platinimo etapais ir pašarų naudojimo, įskaitant taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą prekybą ir apsaugoti vartotojų sveikatą, interesus ir informaciją;
d) dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų;
d) dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų;
e) dėl rizikos žmonių ir gyvūnų sveikatai, kylančios dėl šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, išvengimo ir jos mažinimo;
e) dėl rizikos žmonių ir gyvūnų sveikatai, kylančios dėl šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, išvengimo ir jos mažinimo;
f) dėl gyvūnų gerovės reikalavimų;
f) dėl gyvūnų gerovės reikalavimų;
g) dėl apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonių;
g) dėl apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonių;
h) dėl gamybos, siekiant augalų dauginamąją medžiagą pateikti rinkai ir ją pateikiant rinkai;
i) dėl augalų apsaugos produktų pateikimo rinkai ir naudojimo ir tausiojo pesticidų naudojimo reikalavimų;
i) dėl augalų apsaugos produktų pateikimo rinkai ir naudojimo ir tausiojo pesticidų naudojimo reikalavimų;
j) dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo;
j) dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo;
k) dėl saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių naudojimo ir ženklinimo.
k) dėl saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių naudojimo ir ženklinimo.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
ea) dėl gyvūnų ir žmonių, taip pat aplinkos antimikrobinio atsparumo prevencijos ir sumažinimo;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)
ka) dėl tam tikrų medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose stebėsenos.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalies a punktas
a)  Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 nustatytoms taisyklėms;
a)  Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 nustatytoms taisyklėms srityse, nenurodytoms šio reglamento II dalies II antraštinės dalies I skyriuje. Tačiau šis reglamentas taikomas saugomų kilmės vietos nuorodų ir vynų saugomų geografinių nuorodų oficialiai kontrolei ;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)
ba) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus, nustatytoms taisyklėms.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punkto įžanginė dalis
1) oficiali kontrolė – kompetentingų institucijų vykdomas bet kokio pobūdžio tikrinimas siekiant nustatyti, ar laikomasi:
1) oficiali kontrolė – kompetentingų institucijų vykdomas bet kokio pobūdžio tikrinimas, apimantis ir reikalavimų, taikomų gyvūnams ir prekėms, įvežamoms iš trečiųjų šalių ir skirtoms eksportuoti į trečiąsias šalis, kontrolę, siekiant nustatyti, ar laikomasi:
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
b) 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, siekdamos užtikrinti, kad būtų taikomos šios taisyklės;
b) 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, išskyrus g punkto nuostatas, siekdamos užtikrinti, kad būtų taikomos šios taisyklės.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis
a) pagal šį reglamentą ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas taisykles už oficialią kontrolę ir kitos oficialios veiklos organizavimą atsakingos valstybės narės centrinės valdžios institucijos;
a) pagal šį reglamentą ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas taisykles už oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos organizavimą ir vykdymą, pavyzdžiui, sertifikatų ar patvirtinimų išdavimą, laboratorijų paskyrimą, keitimąsi informacija bendradarbiaujant institucijoms ir sprendimų dėl priemonių, skirtų pažeidimams ištaisyti, priėmimą, atsakingos valstybės narės centrinės valdžios institucijos;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas
6. gyvūnai – gyvūnai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on animal health ] 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;
6. gyvūnai – gyvūnai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on animal health ] 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, išskyrus gyvūnus augintinius ;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 14 punktas
14. augalų dauginamoji medžiaga – augalų dauginamoji medžiaga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number, date, title and, in a footnote, the OJ reference for the Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material] 3 straipsnio 2 punkte;
Išbraukta.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas
15. augalų apsaugos produktai – augalų apsaugos produktai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 1 dalyje;
15. augalų apsaugos produktai – augalų apsaugos produktai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 1 dalyje; šiame reglamente augalų apsaugos produktai taip pat reiškia veikliąsias medžiagas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 2 dalyje, ir kitas medžiagas ar preparatus, nurodytus šio reglamento 2 straipsnio 3 dalyje;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 16 punktas
16. svetima rūšis – rūšis, porūšis arba žemesnysis taksonas, kurių organizmai užveisiami už įprastinio praeities arba dabartinio paplitimo arealo ribų ir kuriems priskiriamos visos dalys, gametos, sėklos, kiaušinėliai ar vegetatyviniai tokių rūšių dariniai, taip pat hibridai, augalų ar gyvūnų veislės, ir kurie gali išgyventi bei vėliau daugintis;
Išbraukta.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 25 punktas
25. oficialus patvirtinimas – etiketė, ženklas ar kitos formos patvirtinimas, kurį išduoda kompetentingų institucijų, atliekančių tikslinę oficialią kontrolę, prižiūrimi veiklos vykdytojai arba pačios kompetentingos institucijos ir kuriuo patvirtinama, kad laikomasi vieno ar daugiau 1 straipsnio 2 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytų reikalavimų;
25. oficialus patvirtinimas – etiketė, ženklas ar kitos formos patvirtinimas, kurį išduoda pačios kompetentingos institucijos ir kuriuo patvirtinama, kad laikomasi vieno ar daugiau 1 straipsnio 2 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytų reikalavimų;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 28 punkto b papunktis
b) 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių taikymo sričiai priskiriamų veiklos vykdytojų veikla ir jai vykdyti naudojama įranga, transporto priemonės, medžiagos ir reikmenys;
b) 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių taikymo sričiai priskiriamų veiklos vykdytojų veikla ir jai vykdyti naudojama įranga, transporto priemonės, medžiagos, reikmenys, augalų apsaugos produktai ir atsargumo priemonės ;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 28 punkto c a papunktis (naujas)
ca) a, b ir c punktuose nurodyti dokumentai;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 29 punktas
29. pasienio kontrolės postas – valstybės narės 45 straipsnio 1 dalyje numatytai oficialiai kontrolei vykdyti paskirta vieta ir jai priklausanti infrastruktūra;
29. pasienio kontrolės postas – valstybės narės 45 straipsnio 1 dalyje numatytai oficialiai kontrolei vykdyti paskirtas patikrinimo centras ir jam priklausanti infrastruktūra;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 30 punktas
30. auditas – sistemingas ir nepriklausomas tyrimas siekiant nustatyti, ar veikla ir jos rezultatai atitinka suplanuotas priemones, ar tos priemonės efektyviai taikomos ir ar yra tinkamos tikslams pasiekti;
30.  Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas. Tekstų vokiečių ir ispanų kalbomis lingvistinis pakeitimas.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 32 pastraipos įžanginė dalis
32. valstybinis veterinarijos gydytojas – kompetentingų institucijų paskirtas veterinarijos gydytojas, turintis tinkamą kvalifikaciją oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai vykdyti pagal:
Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 38 punktas
38. įgaliotoji įstaiga – trečioji šalis, kurią kompetentingos institucijos įgaliojo atlikti konkrečias oficialios kontrolės užduotis;
38. įgaliotoji įstaiga – nepriklausoma trečioji šalis, kurią kompetentingos institucijos įgaliojo atlikti konkrečias užduotis, susijusias su oficialia kontrole ir kita oficialia veikla ;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 39 punktas
39. ekologiškų produktų kontrolės institucija – valstybės narės viešoji administracinė organizacija, taip pat prireikus trečiosios šalies atitinkama institucija arba trečiojoje šalyje veikianti institucija, kuriai kompetentingos institucijos suteikė visus įgaliojimus, susijusius su Reglamento (EB) Nr. 834/2007 taikymu , arba dalį tokių įgaliojimų;
39. ekologinės gamybos kontrolės institucija – valstybės narės viešoji administracinė organizacija, taip pat prireikus trečiosios šalies atitinkama institucija arba trečiojoje šalyje veikianti institucija, kuriai kompetentingos institucijos suteikė visus įgaliojimus vykdyti patikrą ir sertifikavimą ekologinės gamybos sektoriuje , susijusius su Reglamento (EB) Nr. 834/2007 nuostatomis , arba dalį tokių įgaliojimų;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 44 punkto įžanginė dalis
44. lygiavertiškumas arba lygiavertis:
44. lygiavertiškumas arba lygiavertis – iš esmės tokios pačios sistemos, tinkamos siekti tų pačių tikslų;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktis
a) skirtingų sistemų ar priemonių tinkamumas tiems patiems tikslams siekti;
Išbraukta.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktis
b) skirtingos sistemos ar priemonės, tinkamos tiems patiems tikslams siekti;
Išbraukta.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 49 punktas
49) perkrovimas – jūrų ar oro transportu iš trečiosios šalies gabenamų prekių, kurioms taikoma 45 straipsnio 1 dalyje numatyta oficiali kontrolė, judėjimas, kai su muitinės priežiūra jos tame pačiame uoste ar oro uoste iš laivo ar orlaivio vežamos į kitą laivą ar orlaivį, ruošiantis jų tolesniam gabenimui;
49) perkrovimas – jūrų ar oro transportu iš trečiosios šalies gabenamų prekių ar gyvūnų , kuriems taikoma 45 straipsnio 1 dalyje numatyta oficiali kontrolė, judėjimas, kai su muitinės priežiūra jos tame pačiame uoste ar oro uoste iš laivo ar orlaivio vežamos į kitą laivą ar orlaivį, ruošiantis jų tolesniam gabenimui;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 53 punktas
53. oficialus sulaikymas – procedūra, kuria kompetentingos institucijos užtikrina, kad gyvūnai ir prekės, kuriems turi būti taikoma oficiali kontrolė, nebūtų gabenami ar su jais nebūtų nieko daroma, kol nėra sprendimo dėl jų paskirties vietos; jam priskiriamas kompetentingų institucijų kontroliuojamas veiklos vykdytojų atliekamas sandėliavimas;
53. oficialus sulaikymas – procedūra, kuria kompetentingos institucijos užtikrina, kad gyvūnai ir prekės, kuriems turi būti taikoma oficiali kontrolė, nebūtų gabenami ar su jais nebūtų nieko daroma, kol nėra sprendimo dėl jų paskirties vietos; jam priskiriamas kompetentingų institucijų kontroliuojamas veiklos vykdytojų atliekamas sandėliavimas pagal kompetentingų institucijų nurodymus ;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 57 a punktas (naujas)
57a) oficialiai paskirtas padėjėjas ‐ asmuo, pagal šio reglamento III priedą turintis atitinkamą kompetenciją ir paskirtas kompetentingos institucijos, kurio darbą prižiūri ir už kurį atsako valstybinis veterinarijos gydytojas;

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės kiekvienai 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis taisyklėmis reglamentuojamai sričiai skiria kompetentingą instituciją ar institucijas, kurias įpareigoja vykdyti oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą .
1.  Valstybės narės kiekvieną 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis taisyklėmis reglamentuojamą sritį patiki kompetentingai institucijai ar institucijoms, atsakingoms už planavimą, organizavimą ir oficialios kontrolės vykdymą .
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Jei valstybė narė oficialią kontrolę ar kitą oficialią veiklą vienoje srityje įpareigoja vykdyti daugiau nei vieną kompetentingą instituciją, nacionaliniu, regiono ar vietos lygmeniu arba jei pagal 1 dalį paskirtoms kompetentingoms institucijoms pagal skyrimą leidžiama konkrečius oficialios kontrolės ar kitos oficialios veiklos įgaliojimus perleisti kitai valdžios institucijai, valstybė narė :
2.  Jei valstybė narė turi daugiau nei vieną kompetentingą instituciją, nacionaliniu, regiono ar vietos lygmeniu arba jei pagal 1 dalį paskirtoms kompetentingoms institucijoms leidžiama konkrečius oficialios kontrolės įgaliojimus perleisti kitai valdžios institucijai, siekiama užtikrinti, kad :
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas
a) nustato procedūras, skirtas veiksmingam ir efektyviam visų susijusių institucijų koordinavimui ir oficialios kontrolės ar kitos oficialios veiklos jos teritorijoje nuoseklumui ir efektyvumui užtikrinti;
a) būtų nustatytos procedūros, skirtos veiksmingam ir efektyviam visų susijusių institucijų koordinavimui ir oficialios kontrolės ar kitos oficialios veiklos visoje jos teritorijoje nuoseklumui ir efektyvumui užtikrinti;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas
b) skiria vieną instituciją, atsakingą už bendradarbiavimo ir kontaktų su Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis koordinavimą dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma toje srityje .
b) būtų paskirta viena institucija, atsakinga už bendradarbiavimo ir kontaktų su Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis koordinavimą dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma kiekviename iš valstybės narės nustatytų sektorių, kad būtų aprėpti visi 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti sektoriai .
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
3.  Už 1 straipsnio 2 dalies j punkte nurodytų taisyklių laikymosi tikrinimą atsakingos kompetentingos institucijos specialias oficialios kontrolės užduotis gali pavesti vienai ar daugiau ekologiškų produktų kontrolės institucijai. Tokiais atvejais kiekvienai tokiai institucijai jos priskiria kodą.
3.  Už 1 straipsnio 2 dalies j punkte nurodytų taisyklių laikymosi tikrinimą atsakingos kompetentingos institucijos specialias oficialios kontrolės užduotis gali pavesti vienai ar daugiau ekologiškos gamybos kontrolės institucijai. Tokiais atvejais kiekvienai tokiai institucijai jos priskiria kodą.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis
5.  Valstybės narės 1 dalyje nurodytas kompetentingas institucijas gali įgalioti vykdyti kontrolę ir tikrinti atitiktį taisyklėms, įskaitant konkrečią riziką, kuri gali kilti dėl svetimų rūšių atsiradimo Sąjungoje, reglamentuojančioms taisyklėms, išskyrus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas taisykles, taip pat tikrinti, kaip šios taisyklės taikomos.
5.  Valstybės narės 1 dalyje nurodytas kompetentingas institucijas gali įgalioti vykdyti kontrolę ir tikrinti atitiktį taisyklėms, išskyrus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas taisykles, taip pat tikrinti, kaip šios taisyklės taikomos.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis
6.  Komisija gali įgyvendinimo aktais nustatyti 4 dalyje nurodytos informacijos pateikimo visuomenei priemones. Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
6.  Komisija gali įgyvendinimo aktais nustatyti 4 dalyje nurodytos informacijos pateikimo visuomenei priemones. Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 4 dalyje nurodytos informacijos pateikimo visuomenei priemonės bet kokiu atveju apima informacijos paskelbimą internete.
Pakeitimai 58 ir 341
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis
1.  Kompetentingos institucijos:
1.  Kompetentingos institucijos:
a) nustato procedūras ir tvarką oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos veiksmingumui ir tinkamumui užtikrinti;
a) nustato procedūras ir tvarką oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos veiksmingumui ir tinkamumui užtikrinti;
b) nustato tvarką oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos nešališkumui, kokybei ir nuoseklumui visais lygmenimis užtikrinti;
b) nustato tvarką oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos nešališkumui, nepriklausomumui, kokybei, nuoseklumui ir vienodų tikslų įgyvendinimui visais lygmenimis užtikrinti; ji jokiu būdu neturėtų būti susijusi su veiklos vykdytojais, kuriuos jos kontroliuoja, ar būti nuo jų priklausoma;
c) nustato tvarką, skirtą užtikrinti, kad oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą vykdantys darbuotojai neturėtų jokių interesų konflikto;
c) nustato tvarką, skirtą užtikrinti, kad oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą vykdantys darbuotojai būtų nešališki, neturėtų jokio interesų konflikto ir su subjektais nepalaikytų netinkamų ryšių, dėl kurių gali gauti ekonominės naudos arba kurie gali kelti pavojų šių subjektų nešališkumui ;
d) turi tinkamų laboratorinių pajėgumų analitiniams ir kitiems tyrimams bei diagnostiniams tyrimams atlikti arba turi prieigą prie tokių pajėgumų;
d) turi tinkamų laboratorinių pajėgumų analitiniams ir kitiems tyrimams bei diagnostiniams tyrimams atlikti arba turi prieigą prie tokių pajėgumų;
e) turi pakankamą skaičių tinkamai kvalifikuotų ir patyrusių darbuotojų oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos veiksmingumui ir efektyvumui užtikrinti, arba gali jų pasisamdyti;
e) turi pakankamą skaičių nepriklausomų, tinkamai kvalifikuotų ir patyrusių darbuotojų (atsižvelgiant į kontrolės reikalavimus pagal 1 straipsnio 1 ir 2 dalis) oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos visapusiškam veiksmingumui ir efektyvumui užtikrinti, arba gali jų pasisamdyti;
f) turi tinkamas ir gerai prižiūrimas priemones ir įrangą, kuriomis būtų užtikrinta, kad darbuotojai efektyviai ir veiksmingai vykdytų oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą;
f) turi tinkamas ir gerai prižiūrimas priemones ir įrangą, kuriomis būtų užtikrinta, kad darbuotojai efektyviai ir veiksmingai vykdytų oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą;
g) turi teisinę galią vykdyti oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą ir imtis šiame reglamente numatytų veiksmų laikantis 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių;
g) turi teisinę galią vykdyti oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą ir imtis šiame reglamente numatytų veiksmų laikantis 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių;
h) nustato teisines procedūras, kurios skirtos darbuotojų prieigai prie veiklos vykdytojų patalpų ir jų turimų dokumentų užtikrinti, kad užduotys būtų tinkamai atliktos;
h) nustato teisines procedūras, kurios skirtos darbuotojų prieigai prie veiklos vykdytojų patalpų ir jų turimų dokumentų užtikrinti, kad užduotys būtų tinkamai atliktos;
i) nustato nenumatytų atvejų planus ir yra pasirengusios prireikus tokius planus vykdyti neatidėliotinos situacijos atveju pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas taisykles.
i) nustato nenumatytų atvejų planus ir yra pasirengusios prireikus tokius planus vykdyti neatidėliotinos situacijos atveju pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas taisykles.
2.  Oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą vykdantys darbuotojai:
2.  Oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą vykdantys darbuotojai:
-a) yra kompetentingose institucijose arba nepriklausomoje valdžios įstaigoje, kuriai kompetentinga institucija pavedė vykdyti oficialią kontrolę arba kitą oficialią veiklą, dirbantys pareigūnai;
a) jų kompetencijos srityje tinkamai apmokomi, kad galėtų kompetentingai vykdyti pareigas ir nuosekliai vykdyti oficialią kontrolę bei kitą oficialią veiklą;
a) jų kompetencijos srityje tinkamai apmokomi, kad galėtų kompetentingai vykdyti pareigas ir nuosekliai vykdyti oficialią kontrolę bei kitą oficialią veiklą;
b) susipažįsta su savo kompetencijos srities naujovėmis ir prireikus reguliariai lanko papildomus mokymus;
b) susipažįsta su savo kompetencijos srities naujovėmis ir prireikus reguliariai lanko papildomus mokymus;
c) lanko mokymus II priedo I skyriuje nustatytų dalykų srityje ir kompetentingoms institucijoms pagal šį reglamentą tenkančių pareigų srityje.
c) lanko mokymus II priedo I skyriuje nustatytų dalykų srityje ir kompetentingoms institucijoms pagal šį reglamentą tenkančių pareigų srityje.
Kompetentingos institucijos rengia ir įgyvendina mokymo programas, skirtas užtikrinti, kad oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą vykdantys darbuotojai dalyvautų a, b ir c punktuose nurodytuose mokymuose.

Kompetentingos institucijos rengia ir įgyvendina mokymo programas, skirtas užtikrinti, kad oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą vykdantys darbuotojai dalyvautų a, b ir c punktuose nurodytuose mokymuose.

3.  Siekiant užtikrinti, kad 1 dalies e punkte ir 2 dalyje nurodyti kompetentingų institucijų darbuotojai turėtų reikiamų kvalifikacijų, įgūdžių ir žinių, Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, kuriomis nustatoma tokių darbuotojų konkreti kvalifikacija ir mokymo reikalavimai, atsižvelgiant į mokslines ir technines žinias, būtinas oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai kiekvienoje iš 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sričių vykdyti.
4.  Jei kompetentingoje institucijoje yra daugiau nei vienas skyrius, kuris turi kompetencijos oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai vykdyti, užtikrinamas veiksmingas ir efektyvus skirtingų skyrių koordinavimas ir jų bendradarbiavimas.
4.  Jei veiklą vykdančioje kompetentingoje institucijoje yra daugiau nei vienas skyrius, kuris turi kompetencijos oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai vykdyti, užtikrinamas veiksmingas ir efektyvus skirtingų skyrių koordinavimas ir jų bendradarbiavimas.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
2.  Komisijai paprašius kompetentingos institucijos pateikia 1 dalyje nurodyto audito rezultatus.
2.  Komisijai pagrįstai paprašius kompetentingos institucijos pateikia 1 dalyje nurodyto audito rezultatus.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis
1.  Kompetentingos institucijos reikalauja, kad jų darbuotojai neatskleistų informacijos, kurią gauna vykdydami oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą, kuriai dėl jos pobūdžio pagal 2 dalį taikomas profesinės paslapties reikalavimas.
1.  Kompetentingos institucijos reikalauja, kad jų darbuotojai neatskleistų informacijos (nebent pačioje kompetentingoje institucijoje) , kurią gauna vykdydami oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą, kuriai dėl jos pobūdžio taikomas profesinės paslapties reikalavimas.
2.  Jei nėra viršesnio viešojo reikalavimo informacijai atskleisti, profesinės paslapties informacijai, kaip nurodyta 1 dalyje, priskiriama informacija, kurią atskleidus būtų pakenkta:
2.  Jei nėra viršesnio viešojo reikalavimo informacijai atskleisti arba atskleisti informaciją reikalaujama pagal kitus Sąjungos teisės aktus , profesinės paslapties informacijai, kaip nurodyta 1 dalyje, priskiriama informacija, kurią atskleidus būtų pakenkta:
a) inspektavimo, tyrimų ar audito tikslams;
a) inspektavimo, tyrimų ar audito tikslams;
b) fizinio ar juridinio asmens komercinių interesų apsaugai;
b) fizinio ar juridinio asmens komercinių interesų apsaugai;
c) teismo proceso ir teisinės pagalbos apsaugai .
c) vykstantiems teismo procesams ir teisinėms konsultacijoms ;
ca) kompetentingų institucijų sprendimų priėmimo procesui.
2a.  Kompetentingos institucijos, siekdamos nustatyti, ar esama viršesnio viešojo intereso atskleisti informaciją, atsižvelgia, be kita ko, į šiuos šiuos elementus:
a) galimą riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai arba aplinkai;
b) tokios rizikos pobūdį, rimtumą ir mastą, kad būtų užtikrinta, jog informacijos atskleidimas būtų proporcingas esamomis aplinkybėmis.
3. 1 ir 2 dalys netrukdo kompetentingoms institucijoms skelbti ar kitaip visuomenei pateikti informacijos apie oficialios kontrolės išvadas, susijusias su individualiais veiklos vykdytojais, jei laikomasi šių sąlygų:
3.   Nepažeisdamos 1 ir 2 dalių nuostatų, kompetentingos institucijos skelbia ar kitaip visuomenei pateikia informaciją apie oficialios kontrolės išvadas, susijusias su individualiais veiklos vykdytojais, jei laikomasi šių sąlygų:
a) susijusiam veiklos vykdytojui suteikiama galimybė prieš paskelbimą ar paviešinimą pateikti pastabų dėl informacijos, kurią kompetentinga institucija ketina skelbti ar kitaip pateikti visuomenei;
a) susijusiam veiklos vykdytojui suteikiama galimybė prieš paskelbimą ar paviešinimą pateikti pastabų dėl informacijos, kurią kompetentinga institucija ketina skelbti ar kitaip pateikti visuomenei;
b) paskelbtoje ar kitaip visuomenėje pateiktoje informacijoje atsižvelgiama į susijusio veiklos vykdytojo pateiktas pastabas arba ji skelbiama arba paviešinama kartu su tokiomis pastabomis.
b) paskelbtoje ar kitaip visuomenėje pateiktoje informacijoje atsižvelgiama į susijusio veiklos vykdytojo pateiktas pastabas arba ji skelbiama arba paviešinama kartu ir vienu metu su tokiomis pastabomis.
3a.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad visa pagal šį straipsnį paskelbta ar visuomenei pateikta informacija būtų tiksli ir kad, ilgainiui paaiškėjus, jog tokia informacija yra netiksli, ji būtų tinkamai ištaisyta.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Kompetentingos institucijos reguliariai vykdo veiklos vykdytojų oficialią kontrolę remdamosi rizika ir tinkamu dažnumu, atsižvelgdamos į:
1.  Kompetentingos institucijos reguliariai vykdo įmonių oficialią kontrolę remdamosi rizika ir tinkamu dažnumu, atsižvelgdamos į:
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis
ii) veiklos vykdytojų kontroliuojamais veiksmais;
ii) veiklos vykdytojų kontroliuojamais veiksmais ir atsargumo priemonėmis ;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punkto i v papunktis
iv) produktų, procesų ir medžiagų, kurios gali turėti poveikio maisto ar pašarų saugai, gyvūnų sveikatai ar gerovei, augalų sveikatai ar augalų dauginamosios medžiagos tapatumui ir kokybei arba, GMO ir augalų apsaugos produktų atveju, gali turėti neigiamo poveikio aplinkai, naudojimu;
iv) produktų, procesų, pašarų priedų ir medžiagų, kurios gali turėti poveikio maisto saugai ir sveikumui, pašarų saugai, gyvūnų sveikatai ar gerovei, augalų sveikatai arba, GMO ir augalų apsaugos produktų atveju, gali turėti neigiamo poveikio aplinkai, naudojimu;
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punkto iv a papunktis (naujas)
iva) galimybe, kad vartotojai bus suklaidinti dėl produkto pobūdžio, kokybės ar turinio, ir (arba) galimybe, kad vartotojai dėl iš veiklos vykdytojo gautos klaidinančios informacijos patirs finansinių nuostolių.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punkto iv a papunktis (naujas)
iva) proceso reikalavimais pagal 1 straipsnio 2 dalies j punktą;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas
b) veiklos vykdytojo ankstesnius patvirtinimus dėl atliktos jų oficialios kontrolės rezultatų ir atitikties 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms taisyklėms;
b) įmonės ankstesnius patvirtinimus dėl atliktos jų oficialios kontrolės rezultatų ir atitikties 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms taisyklėms;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies c punktas
c) pačių veiklos vykdytojų ar trečiosios šalies jų prašymu atliktos kontrolės 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių atitikčiai užtikrinti patikimumą ir rezultatus;
c) pačių veiklos vykdytojų ar trečiosios šalies jų prašymu atliktos kontrolės 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių atitikčiai užtikrinti patikimumą ir rezultatus. Informacija apie šią atliktą kontrolę panaudojama kuo plačiau ir kuo mažiau apsunkinant veiklos vykdytojus ;
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca) vartotojų lūkesčius dėl maisto ir prekių pobūdžio, kokybės ir sudėties;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da) privačias veiklos vykdytojų įdiegtas kokybės užtikrinimo sistemas, kurias sertifikuoja ir jų auditą vykdo nepriklausomos ir pripažintos audito įstaigos.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
2.  Oficialią kontrolę kompetentingos institucijos vykdo reguliariai ir tinkamu dažnumu, kad būtų galima nustatyti galimus tyčinius 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių pažeidimus, be 1 dalyje nurodytų kriterijų atsižvelgiant į informaciją apie tokius galimus tyčinius pažeidimus, perduodamą pasinaudojant IV antraštinėje dalyje numatytais administracinės pagalbos mechanizmais, ir į visą kitą informaciją, iš kurios būtų matyti galimi pažeidimai.
2.  Oficialią kontrolę kompetentingos institucijos vykdo reguliariai ir tinkamu dažnumu, kad būtų galima nustatyti galimus tyčinius 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių pažeidimus, patikrinti, ar laikomasi reikalavimų ir proceso kriterijų pagal 1 straipsnio 2 dalies j punktą, be 1 dalyje nurodytų kriterijų atsižvelgiant į informaciją apie tokius galimus tyčinius pažeidimus, perduodamą pasinaudojant IV antraštinėje dalyje numatytais administracinės pagalbos mechanizmais, ir į visą kitą informaciją, iš kurios būtų matyti galimi pažeidimai.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisijai pagal 139 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti vienodą minimalų oficialios kontrolės, nurodytos 1 ir 2 dalyse, veiksmų skaičių. Kai būtina šis minimalus veiksmų skaičius nustatomas skirtingai kiekvienam produktui, procesui ar veiklai, kuriai pagal šį reglamentą taikoma oficiali kontrolė.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies a punktas
a) išankstinis veiklos vykdytojo pranešimas yra būtinas;
Išbraukta.

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punktas
b) oficialią kontrolę paprašė atlikti veiklos vykdytojas.
b) oficialią kontrolę paprašė atlikti veiklos vykdytojas. Tokia paskelbta kontrolė negali būti naudojama vietoj standartinės kontrolės be išankstinio įspėjimo;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)
ba) atliekamas auditas, siekiant patikrinti, ar laikomasi reikalavimų pagal 1 straipsnio 2 dalies j punktą.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis
5.  Oficiali kontrolė kiek įmanoma atliekama taip, kad veiklos vykdytojams tektų kuo mažesnė našta.
5.  Oficiali kontrolė kiek įmanoma atliekama taip, kad veiklos vykdytojams tektų kuo mažesnė administracinė našta ir būtų kuo mažiau sutrikdyti gamybos procesai, tačiau taip pat nebūtų neigiamo poveikio kontrolei. Todėl, jei per tą patį laikotarpį atliekamos skirtingos veiklos vykdytojo oficialios kontrolės, kompetentinga institucija jas sujungia. Jeigu veiklos vykdytojams taikoma įvairių institucijų oficiali kontrolė, valstybės narės užtikrina, kad ji būtų koordinuojama siekiant suderinti esamas kontrolės priemones.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis
7.  Kiek to griežtai reikia oficialios kontrolės organizavimui, paskirties vietos valstybės narės gali reikalauti , kad veiklos vykdytojai, kuriems iš kitos valstybės narės pristatomi gyvūnai ar prekės, praneštų apie tokių gyvūnų ar prekių atgabenimą.
7.  Kiek to reikia oficialios kontrolės organizavimui, paskirties vietos valstybės narės reikalauja , kad veiklos vykdytojai, kuriems iš kitos valstybės narės pristatomi gyvūnai ar prekės, praneštų apie tokių gyvūnų ar prekių atgabenimą.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštinė dalis
Oficialios kontrolės subjektai – asmenys, procesai ir veiksmai

Oficialios kontrolės subjektai – asmenys, procesai, veiksmai, metodai ir metodika

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas
a) gyvūnų ir prekių oficialią kontrolę visais gamybos (auginimo), perdirbimo ir platinimo etapais;
a) gyvūnų ir prekių oficialią kontrolę visais gamybos (auginimo), perdirbimo, pateikimo rinkai ir platinimo etapais;
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas
b) medžiagų ar objektų, kurie gali turėti poveikio gyvūnų ir prekių savybėms, oficialią kontrolę visais gamybos, perdirbimo ir platinimo etapais;
b) medžiagų ar kitų objektų, kurie gali turėti poveikio gyvūnų ir prekių savybėms arba sveikatai , oficialią kontrolę visais gamybos, perdirbimo ir platinimo etapais;
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas
c) veiklos vykdytojų ir jų kontroliuojamų veiksmų ir operacijų, jų patalpų ir procesų, sandėliavimo, vežimo ir prekių naudojimo bei gyvūnų laikymo oficialią kontrolę.
c) veiklos vykdytojų ir jų kontroliuojamų veiksmų ir operacijų, jų patalpų, žemės, kultūrinių augalų ir procesų, sandėliavimo, vežimo ir prekių naudojimo bei gyvūnų laikymo oficialią kontrolę.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca) visus dokumentus, įskaitant tvarkomus elektronine forma, susijusius su vykdoma veikla arba transporto operacijomis.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
1.  Kompetentingos institucijos vykdo labai skaidrią oficialią kontrolę ir pateikia visuomenei susijusią informaciją apie oficialios kontrolės rengimą ir vykdymą.
1.  Kompetentingos institucijos vykdo labai skaidrią oficialią kontrolę ir pateikia visuomenei susijusią informaciją apie oficialios kontrolės rengimą ir vykdymą.
Be to, jos užtikrina, kad būtų reguliariai ir laiku skelbiama ši informacija:

Be to, jos užtikrina, kad būtų reguliariai, ne rečiau kaip kartą per metus, skelbiama ši informacija:

a) oficialios kontrolės rūšis, veiksmų skaičius ir rezultatas;
a) oficialios kontrolės rūšis, veiksmų skaičius ir galutinis rezultatas;
b) nustatytų neatitikties atvejų rūšis ir skaičius;
b) nustatytų neatitikties atvejų rūšis ir skaičius;
c) atvejai , kai kompetentingos institucijos ėmėsi priemonių pagal 135 straipsnį;
c) atvejų , kai kompetentingos institucijos ėmėsi priemonių pagal 135 straipsnį, rūšis ir skaičius ;
d) atvejai , kai pagal 136 straipsnį nustatytos sankcijos.
d) atvejų , kai pagal 136 straipsnį nustatytos sankcijos, rūšis ir skaičius .
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
2.  Vienodam šio straipsnio 1 dalyje numatytų taisyklių įgyvendinimui užtikrinti Komisija įgyvendinimo aktais nustato toje dalyje nurodytos informacijos skelbimo formą ir prireikus ją atnaujina. Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
2.  Vienodam šio straipsnio 1 dalyje numatytų taisyklių įgyvendinimui užtikrinti Komisija valstybėms narėms pateikia tinkamus rekomendacinius dokumentus, įskaitant pasiūlymą dėl standartizuotos ataskaitos formos, kuri bet kuriuo atveju turi apimti ir paskelbimą internete.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis
3.  Kompetentingoms institucijoms suteikiama teisė skelbti arba kitaip visuomenei pateikti informaciją apie individualių veiklos vykdytojų reitingą, remiantis oficialios kontrolės išvadomis, jei laikomasi šių sąlygų:
3.  Kompetentingoms institucijoms suteikiama teisė skelbti arba kitaip visuomenei pateikti informaciją apie individualių veiklos vykdytojų reitingą, remiantis paskutinių keturių oficialių kontrolių išvadomis, jei laikomasi šių sąlygų:
a) reitingo kriterijai yra objektyvūs, skaidrūs ir viešai prieinami;
a) reitingo kriterijai yra objektyvūs, skaidrūs ir viešai prieinami;
b) nustatyta tinkama tvarka reitingo proceso nuoseklumui ir skaidrumui užtikrinti.
b) nustatyta tinkama tvarka reitingo proceso nuoseklumui ir skaidrumui užtikrinti;
ba) jei išvados yra neigiamos, tolesni patikrinimai atliekami nedelsiant .
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Siekdama sudaryti sąlygas palyginti skirtingų valstybių narių reitingų sistemas, Komisija deleguotaisiais aktais, konsultuodamasi su suinteresuotaisiais subjektais, parengia objektyvių kriterijų nustatymo gaires, kurios pateikiamos valstybėms narėms ir kuriomis jos savanoriškai gali naudotis.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio antraštinė dalis
Oficialios kontrolės ataskaitos

Oficialios kontrolės apskaita ir ataskaitos

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Kompetentingos institucijos rengia kiekvienos atliktos oficialios kontrolės ataskaitas.

Kompetentingos institucijos kiekvieną atliktą oficialią kontrolę registruoja dokumentuose. Jos rengia atliktos oficialios kontrolės, kuria buvo nustatyti šio reglamento arba 1 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimai, ataskaitas.

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Pasienio kontrolės postuose vykdomos oficialios kontrolės rezultatai registruojami pagal 54 straipsnio 2 dalies b punktą bendrajame sveikatos įvežimo dokumente.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Oficialiai kontrolei prireikus priskiriama:
2.  Oficialiai kontrolei priskiriama:
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)
iia) medžiagų, skirtų sąlyčiui su maistu;
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies e punktas
e) dokumentų ir kitų įrašų, kurie gali būti svarbūs atitikties 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms taisyklėms vertinimui, nagrinėjimas;
e) dokumentų, atsekamumo įrašų ir kitų įrašų, kurie gali būti svarbūs atitikties 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms taisyklėms vertinimui, nagrinėjimas;
Pakeitimas 326
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Nustatant konkrečias oficialiosios kontrolės vykdymo taisykles visada atsižvelgiama ne tik į galimą riziką sveikatai, bet ir į vartotojų lūkesčius, susijusius su maisto sudėtimi, bei nesąžiningos veiklos tikimybę.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Veiklos vykdytojai, tiek, kiek reikia oficialiai kontrolei ar kitai oficialiai veiklai vykdyti, ir jei to reikalauja kompetentingos institucijos, kompetentingų institucijų darbuotojams sudaro galimybes prieiti prie:
1.  Veiklos vykdytojai, tiek, kiek reikia oficialiai kontrolei ar kitai oficialiai veiklai vykdyti, ir jei to reikalauja kompetentingos institucijos, kompetentingų institucijų darbuotojams, o jei vadovaujantis 25 straipsnio nuostatomis buvo perduotos specialios oficialios kontrolės užduotys – ir įgaliotųjų institucijų darbuotojams sudaro galimybes prieiti prie:
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies d punktas
d) jų dokumentų ir visos kitos susijusios informacijos.
d) jų atitinkamų dokumentų ir visos kitos informacijos, įskaitant galimų jų tyrimų rezultatus, kuri yra svarbi vykdant tokią kontrolę arba veiklą, bei 13 straipsnio 2 dalyje išvardytų kontrolės subjektų. Kiekvienas veiklos vykdytojas gali nurodyti bent visus veiklos vykdytojus, kurie yra jo tiekėjai, ir visus veiklos vykdytojus, kuriems jis tiekia .
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
2.  Kai vykdoma oficiali kontrolė ar kiti oficiali veikla, veiklos vykdytojai padeda kompetentingų institucijų darbuotojams atlikti jų užduotis.
2.  Kai vykdoma oficiali kontrolė ar kita oficiali veikla, veiklos vykdytojai padeda kompetentingų institucijų darbuotojams ir pagal 25 straipsnį įgaliotosioms įstaigoms atlikti jų kontrolės užduotis. Veiklos vykdytojai kompetentingoms institucijoms nemokamai pateikia pakankamą kiekį mėginių.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies b punktas
b) popierine arba elektronine forma pateikia visą informaciją apie siuntą.
b) nedelsdamas popierine arba elektronine forma pateikia visą prašomą informaciją apie siuntą.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies a punktas
a) dėl kompetentingų institucijų prieigos prie 1 dalies b punkte nurodytų kompiuterinių informacinių valdymo sistemų sąlygų;
a) dėl kompetentingų institucijų ir pagal 25 straipsnį įgaliotųjų įstaigų prieigos prie 1 dalies b punkte nurodytų kompiuterinių informacinių valdymo sistemų sąlygų;
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis
-1.  Atliekant oficialią žmonėms vartoti skirtų gyvūninių produktų kontrolę, kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms taisyklėms, visuomet tikrinama atitiktis atitinkamai Reglamente (EB) Nr. 852/2004, Reglamente (EB) Nr. 853/2004 ir Reglamente (EB) Nr. 1069/2009 nustatytiems reikalavimams ir atitinkamai reikalavimams dėl:
a) patalpų ir įrangos įrengimo ir priežiūros;
b) asmens higienos;
c)  RVASVT sistema grindžiamų procedūrų;
d) savikontrolės procedūrų;
e) patikrinimo, kaip darbuotojai laikosi taikomų reikalavimų;
f) veiklos vykdytojų duomenų ir maisto produktų, pašarų ir bet kokių medžiagų, įvežamų į ūkį arba iš jo išvežamų, lydraščių patikrinimo;
g) atsižvelgimo į bet kokius nesąžiningos veiklos įrodymus.
1.  Oficialiai mėsos gamybos kontrolei priskiriama:
1. 1 dalyje nurodytai oficialiai mėsos gamybos kontrolei priskiriama:
a) valstybinio veterinarijos gydytojo atliekamas arba jam prisiimant atsakomybę atliekamas gyvūnų sveikatos ir gerovės tikrinimas prieš juos paskerdžiant ;
a) valstybinio veterinarijos gydytojo arba oficialiai paskirto padėjėjo valstybiniam veterinarijos gydytojui prisiimant atsakomybę atliekamas tikrinimas;
b) valstybinio veterinarijos gydytojo vykdoma arba jam prisiimant atsakomybę vykdoma oficiali kontrolė skerdyklose, išpjaustymo įmonėse ir laukinių gyvūnų mėsos tvarkymo įmonėse, siekiant patikrinti atitiktį reikalavimams, kurie taikomi:
b) valstybinio veterinarijos gydytojo arba oficialiai paskirto padėjėjo valstybiniam veterinarijos gydytojui prisiimant atsakomybę vykdoma oficiali kontrolė skerdyklose, išpjaustymo ir perdirbimo įmonėse ir laukinių gyvūnų mėsos tvarkymo įmonėse, siekiant patikrinti atitiktį reikalavimams, kurie taikomi:
i) mėsos gamybos higienai;
i) mėsos gamybos higienai;
ii) veterinarinių vaistų likučiams žmonėms vartoti skirtuose gyvūniniuose produktuose;
ii) veterinarinių vaistų likučiams žmonėms vartoti skirtuose gyvūniniuose produktuose;
iii) šalutinių gyvūninių produktų ir nurodytos pavojingos medžiagos tvarkymui ir šalinimui;
iii) šalutinių gyvūninių produktų ir nurodytos pavojingos medžiagos tvarkymui ir šalinimui;
iv) gyvūnų sveikatai ir gerovei.
iv) gyvūnų sveikatai ir gerovei.
1a. 2 dalyje nurodytos oficialios kontrolės tikslais:
a) bent vienas valstybinis veterinarijos gydytojas dalyvauja atliekant patikrinimus prieš skerdimą ir po skerdimo, o laukinių gyvūnų mėsos tvarkymo įmonėse ‒ atliekant patikrinimą po skerdimo;
b) valstybinis veterinarijos gydytojas arba oficialiai paskirtas padėjėjas dalyvauja išpjaustymo įmonėse dirbant su mėsa tokiu dažnumu, kad būtų pasiekti šio reglamento tikslai.
1b.  Atlikus 2 dalyje nurodytą oficialią kontrolę, su gyvūnais, jų gerove ir mėsos paskirties vieta susijusių veiksmų ir priemonių pagal 135 straipsnį imasi valstybinis veterinarijos gydytojas arba jų imamasi jam prisiimant atsakomybę.
2.  Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos specialios taisyklės dėl žmonėms vartoti skirtų gyvūninių produktų ir dėl tokių produktų gamybai skirtų gyvūnų oficialios kontrolės, siekiant patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies a, c, d ir e punktuose nurodytoms taisyklėms, taikomoms tiems produktams ir gyvūnams, ir dėl veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po oficialios kontrolės. Šiais deleguotaisiais aktais nustatomos taisyklės dėl:
2.  Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos specialios taisyklės dėl žmonėms vartoti skirtų gyvūninių produktų ir dėl tokių produktų gamybai skirtų gyvūnų oficialios kontrolės, siekiant patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies a, c, d ir e punktuose nurodytoms taisyklėms, taikomoms tiems produktams ir gyvūnams, ir dėl veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po oficialios kontrolės. Šiais deleguotaisiais aktais nustatomos taisyklės dėl:
a) kompetentingų institucijų konkrečių įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 1 dalyje ir 4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje;
a) kompetentingų institucijų konkrečių įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 1 dalyje ir 4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje;
b) vienodų oficialios kontrolės vykdymo ir vienodo minimalaus tokios oficialios kontrolės veiksmų skaičiaus specialių reikalavimų, be 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų atsižvelgiant į konkretų pavojų ir riziką, susijusius su kiekvienu gyvūniniu produktu ir įvairiais jam taikomais procesais;
b) vienodų oficialios kontrolės vykdymo ir vienodo minimalaus tokios oficialios kontrolės veiksmų skaičiaus specialių reikalavimų, be 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų atsižvelgiant į konkretų pavojų ir riziką, susijusius su kiekvienu gyvūniniu produktu ir įvairiais jam taikomais procesais;
c) atvejų, kai skerdyklų darbuotojai gali dalyvauti atliekant oficialią kontrolę, ir tokio dalyvavimo sąlygų, taip pat dėl kitų tyrimų jų veiklai vertinti formos ir taikymo;
c) atvejų, kai tinkamą kvalifikaciją turintys ir tinkamai apmokyti skerdyklų darbuotojai, įdarbinti nuo ūkio gamybos padalinių atskirtame ir nepriklausomame padalinyje kontroliuojant valstybiniam veterinarijos gydytojui, gali padėti valstybiniam veterinarijos gydytojui atliekant 2 dalyje nurodytą mėsos iš naminių paukščių ir kiškiažvėrių gamybos oficialią kontrolę, ir tokios pagalbos teikimo sąlygų, taip pat dėl kitų tyrimų jų veiklai vertinti formos ir taikymo;
d) atvejų, kai kompetentingos institucijos dėl konkrečios neatitikties turi imtis vienos ar daugiau 135 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių ar papildomų be minėtoje dalyje numatytų priemonių;
d) atvejų, kai kompetentingos institucijos dėl konkrečios neatitikties turi imtis vienos ar daugiau 135 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių ar papildomų be minėtoje dalyje numatytų priemonių;
e) kriterijų, skirtų nustatyti kada, remiantis rizikos analize, valstybiniam veterinarijos gydytojui nereikia būti skerdyklose ir laukinių gyvūnų mėsos tvarkymo įmonėse vykdant 1 dalyje nurodytą oficialią kontrolę .
e) kriterijų, skirtų remiantis rizikos analize nustatyti oficialios kontrolės , kurią turi vykdyti valstybinis veterinarijos gydytojas nedidelio našumo skerdyklose ir laukinių gyvūnų mėsos tvarkymo įmonėse laikantis1a dalies a punkte nurodyto būtiniausio reikalavimo, sąlygas ir dažnumą .
Pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 140 straipsnyje numatyta procedūra, jei esant rizikai, kurios negalima veiksmingai pašalinti neturint bendrųjų oficialios kontrolės ar veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po tokios oficialios kontrolės, specifikacijų, to reikia dėl privalomų skubos priežasčių.

Pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 140 straipsnyje numatyta procedūra, jei esant rizikai, kurios negalima veiksmingai pašalinti neturint bendrųjų oficialios kontrolės ar veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po tokios oficialios kontrolės, specifikacijų, to reikia dėl privalomų skubos priežasčių.

3.  Priimdama deleguotuosius aktus, kaip numatyta 2 dalyje, Komisija atsižvelgia į:
3.  Priimdama deleguotuosius aktus, kaip numatyta 2 dalyje, Komisija atsižvelgia į:
a) maisto ūkio subjektų patirtį, įgytą taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/200448 5 straipsnyje nurodytas procedūras;
a) kompetentingų institucijų ir maisto ūkio subjektų patirtį, įgytą taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/200448 5 straipsnyje nurodytas procedūras;
b) mokslo ir technologijų pažangą;
b) mokslo ir technologijų pažangą;
c) vartotojų lūkesčius, susijusius su maisto sudėtimi, ir maisto vartosenos pokyčius;
d) riziką žmonių ir gyvūnų sveikatai, susijusią su mėsa ir kitais žmonių vartojimui skirtais gyvūniniais produktais.
d) riziką žmonių ir gyvūnų sveikatai, susijusią su mėsa ir kitais žmonių vartojimui skirtais gyvūniniais produktais;
da) į bet kokius nesąžiningos veiklos įrodymus .
4.  Jei tai netrukdo siekti žmonių ir gyvūnų sveikatos tikslų, kurių siekiama 1 straipsnio 2 dalies a, c, d ir e punktuose nurodytomis taisyklėmis, taikomomis žmonėms vartoti skirtiems gyvūniniams produktams ir tokių produktų gamybai skirtiems gyvūnams, priimdama deleguotuosius aktus, kaip numatyta 2 dalyje, Komisija taip pat atsižvelgia į:
4.  Jei tai netrukdo siekti žmonių ir gyvūnų sveikatos tikslų, kurių siekiama 1 straipsnio 2 dalies a, c, d ir e punktuose nurodytomis taisyklėmis, taikomomis žmonėms vartoti skirtiems gyvūniniams produktams ir tokių produktų gamybai skirtiems gyvūnams, priimdama deleguotuosius aktus, kaip numatyta 2 dalyje, Komisija taip pat atsižvelgia į:
a) poreikį palengvinti deleguotųjų aktų taikymą mažosiose įmonėse ;
a) poreikį užtikrinti, kad deleguotieji aktai būtų proporcingi mažų įmonių pobūdžio ir dydžio atžvilgiu, kad jie būtų veiksmingai taikomi ;
b) poreikį sudaryti galimybę bet kuriuo maisto gamybos, perdirbimo ar platinimo etapu nuolat taikyti tradicinius metodus;
b) poreikį sudaryti galimybę bet kuriuo maisto gamybos, perdirbimo ar platinimo etapu nuolat taikyti tradicinius metodus;
c) maisto ūkio subjektų regionuose, kuriems taikomi konkretūs geografiniai apribojimai, poreikius.
c) maisto ūkio subjektų regionuose, kuriems taikomi konkretūs geografiniai apribojimai, poreikius.
48 OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

48 OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

Pakeitimas 327
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus , kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialios kontrolės, vykdomos siekiant patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytoms taisyklėms, taikomoms tam tikroms medžiagoms, kurias panaudojus žemės ūkio augalams arba gyvūnams arba maistui ar pašarams gaminti ar perdirbti gali būti tų medžiagų likučių maiste ar pašaruose, ir dėl veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po oficialios kontrolės. Priimant deleguotuosius aktus atsižvelgiama į poreikį užtikrinti minimalų oficialios kontrolės lygį, kad būtų išvengta tokių medžiagų naudojimo pažeidžiant 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas taisykles, ir nustatomos taisyklės dėl:

Komisija įgaliojama priimti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų , kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialiosios kontrolės, vykdomos siekiant patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytoms taisyklėms, taikomoms tam tikroms medžiagoms, kurias panaudojus žemės ūkio augalams arba gyvūnams arba maistui ar pašarams gaminti ar perdirbti gali būti tų medžiagų likučių maiste ar pašaruose, ir dėl veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po oficialiosios kontrolės. Priimant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų atsižvelgiama į poreikį užtikrinti minimalų oficialiosios kontrolės lygį, kad būtų išvengta tokių medžiagų naudojimo pažeidžiant 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas taisykles, ir nustatomos taisyklės dėl:

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio antraštinė dalis
Specialios taisyklės dėl oficialios kontrolės ir veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis dėl gyvūnų, gyvūninių produktų, genetinės medžiagos produktų, šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių

Specialios taisyklės dėl oficialios kontrolės ir veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis dėl gyvūnų, gyvūninių produktų ir genetinės medžiagos produktų

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio -1 dalis (nauja)
Oficiali kontrolė, susijusi su gyvūnais, apima:

– apsaugos nuo biologinio ir cheminio pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai priemonių patikrinimą;
– gyvūnų gerovės užtikrinimo priemonių patikrinimą, nepažeidžiant 18 straipsnio nuostatų;
– gyvūnų ligų kontrolės ar likvidavimo priemonių patikrinimą.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus , kuriais nustatomos taisyklės dėl gyvūnų, gyvūninių produktų, genetinės medžiagos produktų, šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių oficialios kontrolės, siekiant patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies d ir e punktuose nurodytoms Sąjungos taisyklėms, ir dėl veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po oficialios kontrolės. Rengiant šiuos deleguotuosius aktus atsižvelgiama į riziką gyvūnų sveikatai, susijusią su gyvūnais, gyvūniniais produktais ir genetinės medžiagos produktais, ir riziką žmonių ir gyvūnų sveikatai, susijusią su šalutiniais gyvūniniais produktais ir jų gaminiais, ir nustatomos taisyklės dėl:

Komisija įgaliojama priimti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų , kuriais nustatomos taisyklės dėl gyvūnų, gyvūninių produktų, genetinės medžiagos produktų, šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių oficialios kontrolės, siekiant patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies d ir e punktuose nurodytoms Sąjungos taisyklėms, ir dėl veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po oficialios kontrolės. Rengiant šiuos pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų atsižvelgiama į riziką gyvūnų sveikatai, susijusią su gyvūnais, gyvūniniais produktais ir genetinės medžiagos produktais, ir nustatomos taisyklės dėl:

Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a) kompetentingų institucijų konkrečių įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje ;
a) kompetentingų institucijų konkrečių įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 10 straipsnio 1 dalyje, 11 ir 12 straipsniuose ir 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Oficialiai kontrolei, kuria siekiama patikrinti atitiktį gyvūnų gerovės reikalavimus nustatančioms taisyklėms vežant gyvūnus, priskiriama:
1.  Be 8 straipsnyje nustatytų bendrųjų oficialios kontrolės taisyklių, oficialiai kontrolei, kuria siekiama patikrinti atitiktį gyvūnų gerovės reikalavimus nustatančioms taisyklėms vežant gyvūnus, priskiriama:
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis
i) oficiali vežamų gyvūnų būklės ir transporto priemonės kontrolė;
i) oficiali vežamų gyvūnų būklės ir transporto priemonės kontrolė siekiant patikrinti atitiktį Reglamento (EB) Nr. 1/2005 I priedo II skyriui ir, jei taikoma, VI skyriui ;
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis
ii) oficiali kontrolė, kuria siekiama patikrinti, ar vežėjai laikosi taikytinų tarptautinių susitarimų ir turi galiojančius vežėjų patvirtinimus ir vairuotojo bei palydovo kompetencijos pažymėjimus;
ii) oficiali kontrolė, kuria siekiama patikrinti, ar vežėjai laikosi taikytinų tarptautinių susitarimų, įskaitant Europos konvenciją dėl gyvūnų apsaugos tarptautinio vežimo metu, ir turi galiojančius vežėjų patvirtinimus ir vairuotojo bei palydovo kompetencijos pažymėjimus;
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punkto iii a papunktis (naujas)
iiia) atlikus oficialią kontrolę pagal c punkto i papunktį ir kompetentingai institucijai nustačius, kad gyvūnai netinkami pervežti, jie iškraunami, pagirdomi, pašeriami ir pailsinami, , taip pat, jeigu būtina, jiems suteikiama veterinarinė pagalba, kol galės tęsti kelionę.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca) ilgų kelionių tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių atveju atliekama oficiali atsitiktinė arba planinė kontrolė bet kuriame ilgos kelionės etape, siekiant patikrinti, ar deklaruotas kelionės laikas atitinka tikrovę ir kelionė atitinka Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 , bet pirmiausia, ar kelionės laikas ir poilsio laikotarpiai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1/2005 I priedo V skyriuje nustatytas ribas;
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus , kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialios kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies f punkte nurodytoms Sąjungos taisyklėms, vykdymo. Rengiant šiuos deleguotuosius aktus atsižvelgiama į riziką gyvūnų gerovei, susijusią su ūkininkavimo veikla ir gyvūnų vežimu, skerdimu ir nužudymu, ir nustatomos taisyklės dėl:
3.  Komisija įgaliojama priimti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų , kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialios kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies f punkte nurodytoms Sąjungos taisyklėms, vykdymo. Rengiant šiuos pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų atsižvelgiama į riziką gyvūnų gerovei, susijusią su ūkininkavimo veikla ir gyvūnų vežimu, skerdimu ir nužudymu, ir nustatomos taisyklės dėl:
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies a punktas
a) kompetentingų institucijų konkrečių įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 1 dalyje ir 4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje ;
a) kompetentingų institucijų konkrečių įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 1 dalyje ir 4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 dalyje, 11, 12 ir 13 straipsniuose;
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies f punktas
f) atvejų, kai oficialiai kontrolei, kuria siekiama patikrinti atitiktį gyvūnų gerovės reikalavimams, galima priskirti specialių gyvūnų gerovės rodiklių, pagrįstų pamatuojamais veiksmingumo kriterijais, naudojimą ir tokių rodiklių formą, pagrįstą moksliniais ir techniniais įrodymais, ir sąlygų, kuriomis tai galima padaryti.
f) atvejų, kai oficialiai kontrolei, kuria siekiama patikrinti atitiktį gyvūnų gerovės reikalavimams, priskiriamas gyvūnų gerovės rodiklių, pagrįstų pamatuojamais veiksmingumo kriterijais, naudojimas ir tokių rodiklių forma, pagrįsta moksliniais ir techniniais įrodymais, ir sąlygų, kuriomis tai galima padaryti.
Pakeitimas 328
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus , kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialios augalų, augalinių produktų ir kitų objektų kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytoms Sąjungos taisyklėms, taikytinoms tokioms prekėms, vykdymo ir dėl veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po oficialios kontrolės. Rengiant šiuos deleguotuosius aktus atsižvelgiama į riziką augalų sveikatai, susijusią su augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais dėl konkrečių kenksmingųjų organizmų ar veiklos vykdytojų, ir nustatomos taisyklės dėl:

Komisija įgaliojama priimti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų , kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialiosios augalų, augalinių produktų ir kitų objektų kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytoms Sąjungos taisyklėms, taikytinoms tokioms prekėms, vykdymo ir dėl veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po oficialiosios kontrolės. Rengiant šiuos pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų atsižvelgiama į riziką augalų sveikatai, susijusią su augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais dėl konkrečių augalų kenkėjų ar veiklos vykdytojų, ir nustatomos taisyklės dėl:

Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis
20 straipsnis

Išbraukta.

Specialios taisyklės dėl oficialios kontrolės ir veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis dėl augalų dauginamosios medžiagos

Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialios augalų dauginamosios medžiagos kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies h punkte nurodytoms taisyklėms, taikytinoms tokioms prekėms, vykdymo ir dėl veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po oficialios kontrolės. Šiais deleguotaisiais aktais nustatomos taisyklės dėl:

a) kompetentingų institucijų konkrečių įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 dalyje, 11, 12, 13 straipsniuose, 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje;
b) vienodų specialių oficialios kontrolės vykdymo reikalavimų, be 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų atsižvelgiant į riziką tam tikrų kategorijų ar konkrečių genčių arba rūšių augalų dauginamosios medžiagos sveikatai, tapatumui, kokybei ir atsekamumui;
c) specialių IV antraštinėje dalyje numatytos administracinės pagalbos mechanizmų panaudojimo kriterijų ir sąlygų;
d) atvejų, kai kompetentingos institucijos dėl konkrečios neatitikties turi imtis vienos ar daugiau 135 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių ar papildomų be minėtoje dalyje numatytų priemonių.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus , kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialios GMO ir genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytoms taisyklėms, vykdymo ir dėl veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po tokios oficialios kontrolės. Rengiant šiuos deleguotuosius aktus atsižvelgiama į poreikį užtikrinti minimalų oficialios kontrolės lygį, kad būtų išvengta šių taisyklių pažeidimo praktikos, ir nustatomos taisyklės dėl:

Komisija įgaliojama priimti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų , kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialios GMO ir genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytoms taisyklėms, vykdymo ir dėl veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po tokios oficialios kontrolės. Rengiant šiuos pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų atsižvelgiama į poreikį užtikrinti minimalų oficialios kontrolės lygį, kad būtų išvengta šių taisyklių pažeidimo praktikos, ir nustatomos taisyklės dėl:

Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis
ii)  GMO auginimas ir teisingas Direktyvos 2001/18/EB 13 straipsnio 2 dalies e punkte, 5 straipsnio 5 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 17 straipsnio 5 dalyje nurodyto stebėsenos plano taikymas;
ii)  GMO auginimas ir teisingas Direktyvos 2001/18/EB 13 straipsnio 2 dalies e punkte, 5 straipsnio 5 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 17 straipsnio 5 dalyje nurodyto stebėsenos plano taikymas, įskaitant būtinas galimo poveikio žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai ir aplinkai stebėjimo ir priežiūros priemones ;
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)
iiia) būtinos kontrolės ir ataskaitų teikimo priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią netyčiniam GMO atsiradimui pagal Direktyvos 2001/18/EC 26 a straipsnį;
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 pastraipa
Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus , kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialios kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytoms taisyklėms, vykdymo.

Komisija įgaliojama priimti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų , kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialios kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytoms taisyklėms, vykdymo.

Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis
Rengiant šiuos deleguotuosius aktus atsižvelgiama į riziką, kurią augalų apsaugos produktai gali kelti žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai ar aplinkai, ir nustatomos taisyklės dėl:

Rengiant šiuos pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų atsižvelgiama į riziką, kurią augalų apsaugos produktai gali kelti žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai ar aplinkai, ir nustatomos taisyklės dėl:

Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 pastraipos b punktas
b) vienodų specialių reikalavimų, taikomų vykdant oficialią kontrolę, ir dėl minimalaus šios oficialios kontrolės veiksmų, susijusių su augalų apsaugos produktų gamyba, pateikimu rinkai, įvežimu į Sąjungą, ženklinimu, pakavimu, vežimu, sandėliavimu ir naudojimu, skaičiaus, be 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų atsižvelgiant į poreikį užtikrinti saugų ir tausų augalų apsaugos produktų naudojimą ir užkirsti kelią neteisėtai prekybai tokiais produktais;
b) vienodų specialių reikalavimų, taikomų vykdant oficialią kontrolę, ir dėl minimalaus šios oficialios kontrolės veiksmų, susijusių su augalų apsaugos produktų gamyba, pateikimu rinkai, įvežimu į Sąjungą, ženklinimu, pakavimu, vežimu, sandėliavimu, lygiagrečia prekyba ir naudojimu, skaičiaus, be 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų atsižvelgiant į poreikį užtikrinti saugų ir tausų augalų apsaugos produktų naudojimą ir užkirsti kelią neteisėtai prekybai tokiais produktais;
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca) vienodų specialių reikalavimų, taikomų steigiant gamybos, pakavimo ir sandėliavimo pajėgumų registrą arba duomenų bazę;
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.   Dėl 1 straipsnio 2 dalies j punkte nurodytų taisyklių, 1 dalyje nurodytais deleguotaisiais aktais nustatomos taisyklės dėl:
2.   Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies j punkte nurodytoms taisyklėms, ir dėl veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po šios oficialios kontrolės. Šiais deleguotaisiais aktais nustatomos taisyklės dėl:
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies a punktas
a) kompetentingų institucijų konkrečių įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 dalyje, 11–13 straipsniuose, 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje, taip pat 25, 29, 30 ir 32 straipsniuose dėl įgaliotųjų įstaigų patvirtinimo ir priežiūros;
a) veiklos vykdytojų, kompetentingų institucijų, įgaliotųjų įstaigų konkrečių įsipareigojimų ir užduočių, be numatytųjų 4, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 dalyje, 11–13 straipsniuose, 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 36 straipsnyje, taip pat 25, 29, 30 ir 32 straipsniuose dėl įgaliotųjų įstaigų patvirtinimo ir priežiūros, siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento (EB) Nr. 834/2007 nuostatoms ;
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis
4.  Prireikus 2 ir 3 dalyje nurodytais deleguotaisiais aktais nustatomos nuo šio reglamento šiose dalyse nurodytų nuostatų leidžiančios nukrypti nuostatos.
Išbraukta.

Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus , kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialios tam tikrų kategorijų maisto ar pašarų kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies a–e punktuose nurodytoms taisyklėms, ir dėl veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po šios oficialios kontrolės. Rengiant šiuos deleguotuosius aktus atsižvelgiama į naujai nustatytą riziką, kuri žmonių ar gyvūnų sveikatai gali būti keliama per maistą ar pašarus, arba riziką aplinkai dėl GMO ar augalų apsaugos produktų, arba bet kokią riziką, kuri kyla dėl naujų maisto ar pašarų gamybos ar vartojimo metodų, arba kurios negalima veiksmingai pašalinti, jei nėra bendrų oficialios kontrolės ir veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po tokios oficialios kontrolės, specifikacijų, ir nustatomos taisyklės dėl:
1.  Komisija įgaliojama priimti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų , kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialios tam tikrų kategorijų maisto ar pašarų kontrolės, kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies a–e punktuose nurodytoms taisyklėms, ir dėl veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po šios oficialios kontrolės. Rengiant šiuos pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų atsižvelgiama į naujai nustatytą riziką, kuri žmonių ar gyvūnų sveikatai gali būti keliama per maistą ar pašarus, arba riziką aplinkai dėl GMO ar augalų apsaugos produktų, arba bet kokią riziką, kuri kyla dėl naujų maisto ar pašarų gamybos ar vartojimo metodų, arba kurios negalima veiksmingai pašalinti, jei nėra bendrų oficialios kontrolės ir veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis po tokios oficialios kontrolės, specifikacijų, ir nustatomos taisyklės dėl:
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
24 a straipsnis (naujas)
24a straipsnis

Specialios taisyklės dėl oficialios kontrolės ir veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu

Komisijai pagal 139 straipsnį gali būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl oficialios kontrolės taikymo ir veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turi imtis medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu atžvilgiu, taisyklių.

Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis
1.  Kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamai 26 ir 27 straipsniuose numatytų sąlygų, gali vienai ar kelioms įgaliotosioms įstaigoms arba fiziniams asmenims perduoti specialias oficialios kontrolės užduotis.
1.  Kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamai 26 ir 27 straipsniuose numatytų sąlygų, gali vienai ar kelioms įgaliotosioms įstaigoms arba fiziniams asmenims perduoti specialias oficialios kontrolės užduotis. Kompetentingos institucijos nepatiki fiziniams asmenims specialių oficialios kontrolės užduočių, susijusių su oficialia kontrole, kuria siekiama patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies j punkte nurodytoms taisyklėms.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Pirma pastraipa netaikoma priemonėms, kurių reikia imtis pagal 135 straipsnį arba 23 straipsnio 2 dalies e punkte numatytas taisykles po oficialios kontrolės, atliktos siekiant nustatyti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies j punkte nurodytoms taisyklėms.

Išbraukta.

Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis
iii) yra nešališka bei neturi jokio interesų konflikto, susijusio su jai perduotų specialių oficialios kontrolės užduočių vykdymu;
iii) yra nešališka, nepriklausoma, jos nėra tiesiogiai ar netiesiogiai pasamdęs veiklos vykdytojas, kurio atžvilgiu vykdoma kontrolė, bei neturi jokio kito interesų konflikto, susijusio su jai perduotų specialių oficialios kontrolės užduočių vykdymu;
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punkto iv a papunktis (naujas)
iva) turi pakankamai galių vykdyti jai patikėtą oficialią kontrolę;
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a) prireikus rengia tokių įstaigų ar asmenų auditą ar inspektavimus;
a) periodiškai rengia tokių įstaigų ar asmenų auditą ar inspektavimus iš anksto apie juos nepranešus ;
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 pastraipos b punkto iia papunktis (naujas)
iia) paaiškėjo, kad kilo pavojus įgaliotosios įstaigos ar fizinio asmens nepriklausomumui arba nešališkumui;
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a) prireikus rengia tokių įstaigų ar asmenų auditą ar inspektavimus;
a) rengia tokių įstaigų ar asmenų auditą ar inspektavimus;
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Jei nėra nustatytų 1 dalyje nurodytų Sąjungos taisyklių, oficialiosios laboratorijos konkretiems analitinių ir kitų tyrimų bei diagnostinių tyrimų poreikiams naudoja naujausius metodus, atsižvelgdamos į:
2.  Jei nėra nustatytų 1 dalyje nurodytų Sąjungos taisyklių oficialios kontrolės atžvilgiu , oficialiosios laboratorijos konkretiems analitinių ir kitų tyrimų bei diagnostinių tyrimų poreikiams naudoja naujausius metodus, pateikta tvarka atsižvelgdamos į:
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis
3.  Atliekant atrankinę patikrą, tikslinę atrankinę patikrą ir vykdant kitą oficialią veiklą galima naudoti visus 2 dalyje nurodytus metodus, jei nėra nustatytų 1 dalyje nurodytų Sąjungos taisyklių.
3.  Nukrypstant nuo 2 dalies, atliekant atrankinę patikrą, tikslinę atrankinę patikrą ir vykdant kitą oficialią veiklą galima naudoti visus 2 dalyje nurodytus metodus, jei nėra nustatytų 1 dalyje nurodytų Sąjungos taisyklių. Tos pačios taisyklės taikomos kitai oficialiai veiklai.
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis
4.  Jei skubiai prireikia laboratorinių analitinių ar kitų tyrimų arba diagnostinių tyrimų ir nėra jokių 1 ir 2 dalyje nurodytų metodų, susijusios nacionalinės etaloninės laboratorijos arba, jei tokios nacionalinės etaloninės laboratorijos nėra, bet kuri kita pagal 36 straipsnio 1 dalį paskirta laboratorija kitus, nei šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytus metodus gali naudoti, kol vadovaujantis tarptautiniu mastu priimtais moksliniais protokolais įteisinamas tinkamas metodas.
4.  Jei išimtiniais atvejais dėl prastėjančios ekstremalios padėties skubiai prireikia laboratorinių analitinių ar kitų tyrimų arba diagnostinių tyrimų ir nėra jokių 1 ir 2 dalyje nurodytų metodų, susijusios nacionalinės etaloninės laboratorijos arba, jei tokios nacionalinės etaloninės laboratorijos nėra, bet kuri kita pagal 36 straipsnio 1 dalį paskirta laboratorija kitus, nei šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytus metodus gali naudoti, kol vadovaujantis tarptautiniu mastu priimtais moksliniais protokolais įteisinamas tinkamas metodas.
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis
6.  Mėginiai imami, tvarkomi ir ženklinami tokiu būdu, kuris užtikrina jų teisinį, mokslinį ir techninį teisėtumą.
6.  Mėginiai imami, tvarkomi ir ženklinami tokiu būdu, kuris užtikrina jų teisinį, mokslinį ir techninį teisėtumą. Mėginių dydis turi būti toks, kad, prireikus, antras ekspertas galėtų pateikti savo nuomonę, jei to paprašė veiklos vykdytojas, vadovaudamasis 34 straipsniu.
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Dėl gyvūninių produktų turi būti parengti ir privalomai nustatyti metodai, skirti klonuotų gyvūnų veislinei medžiagai, taip pat klonuotų gyvūnų jaunikliams ir iš jų gautiems produktams nustatyti ir atsekti.
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti taisykles dėl:

Jei nereglamentuota kitaip, Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti taisykles dėl:

Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Kompetentingos institucijos užtikrina, kad vykdant oficialią veiklos vykdytojų gyvūnų ar prekių kontrolę ir imant mėginius bei atliekant analitinius ar kitus tyrimus arba diagnostinius tyrimus, šie veiklos vykdytojai turėtų teisę prašyti antro eksperto nuomonės.

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad vykdant oficialią veiklos vykdytojų gyvūnų ar prekių kontrolę ir imant mėginius bei atliekant analitinius ar kitus tyrimus arba diagnostinius tyrimus, šie veiklos vykdytojai turėtų teisę prašyti antro eksperto nuomonės, kai tai aktualu ir įmanoma techniniu požiūriu . Šios ekspertizės išlaidas padengia veiklos vykdytojas.

Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas
a) veiklos vykdytojui visada leidžiama reikalauti kito eksperto mėginių ėmimo, analitinių ar kitų tyrimų arba diagnostinių tyrimų dokumentų peržiūros;
a) veiklos vykdytojui visada leidžiama reikalauti kito eksperto, paskirto etaloninės laboratorijos, o jeigu tai neįmanoma – lygiavertės kitos oficialiosios laboratorijos, mėginių ėmimo, analitinių ar kitų tyrimų arba diagnostinių tyrimų dokumentų peržiūros;
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punkto įžanginė dalis
b) prireikus ir jei techniškai įmanoma, visų pirma atsižvelgiant į pavojaus gyvūnams ir prekėms paplitimą, greitai gendančius mėginius ar prekes ir turimo substrato kiekį, veiklos vykdytojai gali reikalauti, kad:
b) prireikus ir jei techniškai įmanoma, visų pirma atsižvelgiant į pavojaus gyvūnams ir prekėms paplitimą, greitai gendančius mėginius ar prekes ir turimo substrato kiekį, veiklos vykdytojai gali reikalauti, o kompetentingos institucijos privalo užtikrinti, kad:
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punkto i papunktis
i) antro eksperto nuomonei būtų paimtas pakankamas kitų mėginių kiekis arba
i) būtų paimta pakankamai mėginių, padalytų į tris egzempliorius, siekiant atlikti pradinį analitinį tyrimą ir, prireikus, veiklos vykdytojo prašymu gauti antro eksperto nuomonę ir atlikti kitą galutinį analitinį tyrimą, jei du pirmieji analitiniai tyrimai nesutampa;
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Mėginiai tvarkomi ir ženklinami tokiu būdu, kad būtų užtikrintas jų teisinis ir techninis teisėtumas.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Kompetentingos institucijos imasi visų reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad veiklos vykdytojai, iš kurių mėginius buvo nurodyta paimti pagal 1 dalį:
2.   Gavusios mėginius, kompetentingos institucijos imasi visų reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad veiklos vykdytojai, iš kurių šiuos mėginius buvo nurodyta paimti pagal 1 dalį:
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies c punktas
c) yra nešališka ir neturi jokio interesų konflikto, susijusio su jos kaip oficialiosios laboratorijos užduočių vykdymu;
c) yra nepriklausoma, nešališka ir neturi jokio interesų konflikto, susijusio su jos kaip oficialiosios laboratorijos užduočių vykdymu;
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies e punktas
e) veikia pagal standartą EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“, ją pagal tą standartą vertina ir akredituoja nacionalinė akreditavimo įstaiga, veikianti pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008.
e) veikia pagal standartą EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“, ją pagal tą standartą akredituoja nacionalinė akreditavimo įstaiga, veikianti pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
Oficialiosios laboratorijos vertinimo ir akreditavimo, nurodyto 4 dalies e punkte, aprėptis:

Oficialiosios laboratorijos akreditavimo, nurodyto 4 dalies e punkte, aprėptis:

Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio antraštinė dalis
Nukrypti nuo privalomo vertinimo ir akreditavimo reikalavimo tam tikroms oficialiosioms laboratorijoms leidžianti nuostata

Nukrypti nuo privalomo akreditavimo reikalavimo tam tikroms oficialiosioms laboratorijoms leidžianti nuostata

Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis
iii) kurios trichineles aptinka prižiūrint kompetentingoms institucijoms arba oficialiajai laboratorijai, kuri pagal 36 straipsnio 1 dalį paskirta ir pagal standartą EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalbiravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ įvertinta ir akredituota šios dalies a punkto ii papunktyje nurodytų metodų taikymui;
iii) kurios trichineles aptinka prižiūrint kompetentingoms institucijoms arba oficialiajai laboratorijai, kuri pagal 36 straipsnio 1 dalį paskirta ir pagal standartą EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ akredituota šios dalies a punkto ii papunktyje nurodytų metodų taikymui;
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies b punktas
b) laboratorijos, atliekančios analitinius ar kitus tyrimus siekiant patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies h punkte nurodytoms augalų dauginamosios medžiagos taisyklėms;
Išbraukta.

Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio antraštinė dalis
Įgaliojimai priimti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo visų oficialiosiose laboratorijose naudojamų laboratorinių analitinių ir kitų tyrimų bei diagnostinių tyrimų metodų privalomo vertinimo ir akreditavimo reikalavimo

Įgaliojimai priimti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo visų oficialiosiose laboratorijose naudojamų laboratorinių analitinių ir kitų tyrimų bei diagnostinių tyrimų metodų privalomo akreditavimo reikalavimo

Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio antraštinė dalis
Nukrypti nuo privalomo oficialiųjų laboratorijų vertinimo ir akreditavimo reikalavimo leidžianti laikinoji nuostata

Nukrypti nuo privalomo oficialiųjų laboratorijų akreditavimo reikalavimo leidžianti laikinoji nuostata

Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca) laukiant akreditavimo įstaigos vertinimo ir sprendimo.
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
41 a straipsnis (naujas)
41a straipsnis

Oficiali gyvūnų ir prekių, įvežamų į Sąjungą, kontrolė vykdoma atsižvelgiant į riziką ir gali būti atliekama pasienio kontrolės postuose pagal šio skyriaus II skirsnį, siekiant patikrinti atitiktį reglamente nurodytoms konkrečioms su tam tikrais gyvūnais ir prekėmis susijusioms nuostatoms, arba tinkamoje vietoje, kuri numatyta šio skyriaus I skirsnyje.

Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a a punktas (naujas)
aa) į nesąžiningos veiklos, galinčios suklaidinti vartotoją dėl maisto produktų ir prekių kilmės, kokybės ir sudėties, tikimybę;
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies b punktas
b) gyvūniniai produktai, genetinės medžiagos produktai ir šalutiniai gyvūniniai produktai;
b) gyvūniniai produktai, maisto produktai, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų, genetinės medžiagos produktai ir šalutiniai gyvūniniai produktai;
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio a punktas
a) prekės, siunčiamos kaip komerciniai ar prekybos pavyzdžiai ar demonstravimo priemonės parodoms, kurios nėra skirtos pateikti rinkai;
Išbraukta.

Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio b punktas
b) gyvūnai ir prekės, skirtos naudoti moksliniais tikslais;
Išbraukta.

Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio f punktas
f) gyvūnai augintiniai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on animal health] 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte;
Išbraukta.

Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Jeigu atliekami tokie gyvūnų tikrinimai, juos atlieka valstybinis veterinarijos gydytojas arba jie atliekami jam prižiūrint .

Jeigu atliekami tokie gyvūnų ar gyvūninių produktų tikrinimai, juos atlieka valstybinis veterinarijos gydytojas, kuriam gali padėti specialiai apmokyti pagalbiniai darbuotojai, tačiau gydytojas yra atsakingas už atliekamą tikrinimą .

Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, kuriomis nustatomi atvejai ir sąlygos, kai:
1. 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų, įvežamų į Sąjungą iš trečiųjų šalių, tapatumo ir fizinius tikrinimus gali atlikti kompetentingos institucijos kituose nei pasienio kontrolės postai kontrolės punktuose, jeigu šie kontrolės punktai atitinka 62 straipsnio 3 dalyje ir pagal 62 straipsnio 4 dalį priimtuose įgyvendinimo aktuose nustatytus reikalavimus.
Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, kuriomis nustatomi atvejai ir sąlygos, kai:

Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies a punktas
a) 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų tapatumo ir fizinius tikrinimus gali atlikti kompetentingos institucijos kituose nei pasienio kontrolės postai kontrolės punktuose su sąlyga, kad šie kontrolės punktai atitiktų 62 straipsnio 3 dalyje ir pagal 62 straipsnio 4 dalį priimtuose įgyvendinimo aktuose numatytus reikalavimus;
Išbraukta.

Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis
iii) nuotolinės prekybos būdu užsakytos prekės .
iii) mažos siuntos, kurios siunčiamos privatiems asmenims arba nuperkamos nuotoliniu būdu (telefonu, paštu arba internetu) .
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies c punkto iii a papunktis (naujas)
iiia) gyvūnai augintiniai, kurie atitinka sąlygas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 576/2013 1a 5 straipsnyje.
1a 2013 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003.
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis
a) kriterijai ir procedūros 45 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų atliktinų fizinių tikrinimų dažnumui nustatyti ir jį pakeisti, taip pat juos pritaikyti prie rizikos, susijusios su tomis kategorijomis, lygmens atsižvelgiant į:
a) kriterijai ir procedūros 45 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų atliktinų fizinių tikrinimų minimaliam dažnumui nustatyti ir jį pakeisti, taip pat juos pritaikyti prie rizikos, susijusios su tomis kategorijomis, lygmens atsižvelgiant į:
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalies c punktas
c) procedūros siekiant užtikrinti, kad pagal a punktą nustatytas fizinių tikrinimų dažnumas būtų savalaikis ir taikomas vienodai.
c) procedūros siekiant užtikrinti, kad pagal a punktą nustatytas fizinių tikrinimų minimalus dažnumas būtų savalaikis ir taikomas vienodai.
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas
a) 45 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų kategorijų prekių fizinių tikrinimų dažnumo;
a) 45 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų kategorijų prekių fizinių tikrinimų minimalaus dažnumo;
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas
b) 45 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių fizinių tikrinimų dažnumo, jeigu jis nėra numatytas nurodytuose aktuose.
b) 45 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių fizinių tikrinimų minimalaus dažnumo, jeigu jis nėra numatytas nurodytuose aktuose.
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Sprendimus dėl gyvūnų siuntų priima valstybinis veterinarijos gydytojas arba tai daroma jam prižiūrint .

Sprendimus dėl gyvūnų ir gyvūninių produktų siuntų priima valstybinis veterinarijos gydytojas, kuriam gali padėti specialiai apmokyti pagalbiniai darbuotojai, tačiau gydytojas yra atsakingas už atliekamą tikrinimą .

Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Šie sprendimai nurodomi bendrajame sveikatos įvežimo dokumente, nurodytame tolesniuose straipsniuose.
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis
ii) per TRACES sistemą perduoti informaciją, nurodytą i punkte.
ii) elektroniniais mainais per TRACES sistemą perduoti informaciją, nurodytą i punkte.
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Šioje dalyje nurodyti veiklos vykdytojai ir kompetentingos institucijos taip pat gali naudoti nacionalinę informacinę sistemą, kad perduotų duomenis į TRACE sistemą.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalis
4.  Pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos baigia pildyti BSĮD, kai tik:
4.   Kai tik pagal 47 straipsnio 1 dalį atliekama būtina oficiali kontrolė, pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos bendrajame sveikatos įvežimo dokumente nurodo, koks sprendimas priimtas dėl siuntos.
a) atlikti visi oficialios kontrolės veiksmai, būtini pagal 47 straipsnio 1 dalį;
b) turimi fizinių tikrinimų, jei tokie tikrinimai yra būtini, rezultatai;
c) sprendimas dėl siuntos priimtas pagal 53 straipsnį ir užregistruotas BSĮD.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, kuriomis nustatomi atvejai, kai prie 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų privalo būti pridėtas BSĮD iki paskirties vietos, ir sąlygos, kuriomis galima tai padaryti.
2.  Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, kuriomis nustatomi atvejai, kai prie 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų privalo būti pridėtas BSĮD iki paskirties vietos, ir sąlygos, kuriomis galima tai padaryti. Bet kokiu atveju prie 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų iki jų paskirties vietos turi būti pridėta BSĮD kopija.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybė narė nedelsdama sustabdo pasienio kontrolės posto skyrimą ir nurodo sustabdyti jo veiklą dėl visų ar tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių, dėl kurių skyrimas buvo atliktas, tais atvejais, kai tokia veikla gali kelti riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką aplinkai.
1.  Valstybė narė nedelsdama sustabdo pasienio kontrolės posto skyrimą ir nurodo sustabdyti jo veiklą dėl visų ar tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių, dėl kurių skyrimas buvo atliktas, tais atvejais, kai tokia veikla gali kelti riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai arba gyvūnų gerovei ir riziką aplinkai.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalis
1.  Pasienio kontrolės postai turi būti išdėstyti labai arti įvežimo į Sąjungą punkto tinkamai įrengtoje vietoje, kad muitinės pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 38 straipsnio 1 dalį juos paskirtų .
1.  Pasienio kontrolės postai turi būti išdėstyti labai arti įvežimo į Sąjungą punkto tinkamai įrengtoje vietoje, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 38 straipsnio 1 dalyje .
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalis
1.  Jei įtariama 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų neatitiktis 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms taisyklėms, kompetentingos institucijos atlieka oficialią kontrolę, siekdamos patvirtinti arba atmesti tą įtarimą.
1.  Jei įtariama 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų neatitiktis 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms taisyklėms, kompetentingos institucijos atlieka oficialią kontrolę arba perduoda atsakomybę kitoms kompetentingoms institucijoms , siekdamos patvirtinti arba atmesti tą įtarimą.
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 4 dalis
4.  Jeigu kompetentingos institucijos turi priežasčių įtarti veiklos vykdytojo sukčiavimą arba oficiali kontrolė duoda pagrindo manyti, kad 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos taisyklės buvo rimtai ar pakartotinai pažeistos, jos, jei tinkama, be 64 straipsnio 3 dalyje numatytų priemonių atlieka nuodugnesnę oficialią atitinkamai tos pačios kilmės ar taip pat naudojamų siuntų kontrolę.
4.  Jeigu kompetentingos institucijos turi priežasčių įtarti veiklos vykdytojo sukčiavimą arba oficiali kontrolė duoda pagrindo manyti, kad 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos taisyklės buvo rimtai ar pakartotinai pažeistos, jos be 64 straipsnio 3 dalyje numatytų priemonių atlieka nuodugnesnę oficialią tos pačios kilmės ar taip pat naudojamų siuntų kontrolę.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Kompetentingos institucijos pateikia oficialiam sulaikymui bet kurią į Sąjungą iš trečiųjų šalių įvežamą gyvūnų ar prekių siuntą, kuri neatitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, ir atsisako leisti ją įvežti į Sąjungą.

Jeigu pagal 45 straipsnį pasienio kontrolės punktuose atlikus oficialią kontrolę kompetentingos institucijos patvirtina, kad gyvūnų ir prekių siuntos neatitinka 1 straipsnio 2 dalies reikalavimų, jos pateikia nuomonę arba priima sprendimą nurodydamos, kad siunta neatitinka reikalavimų arba kontrolės rezultatai nepalankūs; šią nuomonę arba sprendimą jos nurodo BSĮD. Be to, kompetentingos institucijos šią gyvūnų ar prekių siuntą pateikia oficialiam sulaikymui ir atsisako leisti ją įvežti į Sąjungą.

Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Prireikus bet kuri tokia siunta izoliuojama arba jai taikomas karantinas, o jai priklausantys gyvūnai laikomi ir prižiūrimi tinkamomis sąlygomis laukiant tolesnio sprendimo.

Prireikus bet kuri tokia siunta arba jos dalis izoliuojama arba jai taikomas karantinas, o jai priklausantys gyvūnai laikomi ir prižiūrimi tinkamomis sąlygomis laukiant tolesnio sprendimo. Taip pat atsižvelgiama į ypatingus poreikius, susijusius su kitomis prekėmis.

Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.   Išklausiusios, kai tik įmanoma, už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo , kompetentingos institucijos nedelsdamos tam veiklos vykdytojui nurodo:
3.   Kompetentingos institucijos išklauso už siuntą atsakingą veiklos vykdytoją. Kompetentinga institucija gali nepaisyti šio reikalavimo , jei dėl pavojų keliančio vilkinimo arba dėl viešojo intereso būtina nedelsiant priimti sprendimą. Ji nedelsdama tam veiklos vykdytojui nurodo:
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 3 dalies a punktas
a) sunaikinti siuntą laikantis, jei taikoma, 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, arba
a) sunaikinti siuntą arba jos dalį, humaniškai, jei tai – gyvi gyvūnai, laikantis, jei taikoma, 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, arba
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 3 dalies b punktas
b) pakartotinai išsiųsti siuntą atgal už Sąjungos ribų pagal 70 straipsnio 1 ir 2 dalis arba
b) pakartotinai išsiųsti siuntą arba jos dalį atgal už Sąjungos ribų pagal 70 straipsnio 1 ir 2 dalis arba
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 3 dalies c punktas
c) taikyti siuntai specialų apdorojimą pagal 69 straipsnio 1 ir 2 dalis ar bet kokią kitą priemonę, būtiną atitikčiai 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms taisyklėms užtikrinti ir, jei tikslinga, pakeisti siuntos paskirties vietą, palyginti su numatyta pradine paskirties vieta.
c) taikyti siuntai arba jos daliai specialų apdorojimą pagal 69 straipsnio 1 ir 2 dalis ar bet kokią kitą priemonę, būtiną atitikčiai 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms taisyklėms užtikrinti ir, jei tikslinga, pakeisti siuntos paskirties vietą, palyginti su numatyta pradine paskirties vieta.
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio antraštinė dalis
Priemonės, kurios turi būti taikomos dėl į Sąjungą iš trečiųjų šalių įvežamų ir riziką keliančių gyvūnų ir prekių

Priemonės, kurios turi būti taikomos tuo atveju, kai į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių bandoma įvežti reikalavimų neatitinkančias ir riziką keliančias siuntas

Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 pastraipa
Jeigu oficiali kontrolė rodo, kad gyvūnų ar prekių siunta kelia riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką aplinkai, tokios siuntos izoliuojamos arba laikomos karantine, o joms priklausantys gyvūnai laikomi ir prižiūrimi tinkamomis sąlygomis laukiant bet kokio tolesnio sprendimo.

Jeigu oficiali kontrolė rodo, kad gyvūnų ar prekių siunta kelia riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai, tokios siuntos izoliuojamos arba laikomos karantine, o joms priklausantys gyvūnai laikomi ir prižiūrimi tinkamomis sąlygomis laukiant bet kokio tolesnio sprendimo.

Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 2 pastraipos a punktas
a) nurodo, kad veiklos vykdytojas sunaikintų siuntą laikantis, jei tikslinga, 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, imdamasis visų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai apsaugoti būtinų priemonių, arba
a) nurodo, kad veiklos vykdytojas sunaikintų siuntą, humaniškai, jei tai – gyvi gyvūnai, laikantis, jei tikslinga, 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, imdamasis visų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai apsaugoti būtinų priemonių, arba
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Kompetentingos valstybės narės, kurioje buvo atliekama oficiali kontrolė, institucijos prižiūri priemonių, nurodytų pagal 64 straipsnio 3 ir 5 dalis ir 65 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad siunta nesukeltų nepageidaujamo poveikio žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai, taikymą tų priemonių taikymo metu ar laukiant jų taikymo.

Kompetentingos valstybės narės, kurioje buvo atliekama oficiali kontrolė, institucijos prižiūri priemonių, nurodytų pagal 64 straipsnio 3 ir 5 dalis ir 65 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad siunta nesukeltų nepageidaujamo poveikio žmonių arba gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai, taikymą tų priemonių taikymo metu ar laukiant jų taikymo.

Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis
1.  Veiklos vykdytojas nedelsdamas taiko visas priemones, nurodytas kompetentingų institucijų pagal 64 straipsnio 3 ir 5 dalis ir 65 straipsnį, ir jas įvykdo vėliausiai per 60 dienų nuo tos dienos, kurią kompetentingos institucijos pranešė veiklos vykdytojui apie savo sprendimą pagal 64 straipsnio 4 dalį.
1.  Veiklos vykdytojas nedelsdamas taiko visas priemones, nurodytas kompetentingų institucijų pagal 64 straipsnio 3 ir 5 dalis ir 65 straipsnį, ir produktų atveju jas įvykdo vėliausiai per 60 dienų nuo tos dienos, kurią kompetentingos institucijos pranešė veiklos vykdytojui apie savo sprendimą pagal 64 straipsnio 4 dalį.
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Valstybės narės, į kurias importuojamos prekės, kurioms leidimas išduotas prieš eksportuojant atlikus kontrolę, reguliariai tikrina, ar importuojamos prekės faktiškai atitinka ES reikalavimus.
Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalies a punktas
a) praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ir susijusiems veiklos vykdytojams per TRACES sistemą kartu su administracinės pagalbos prašymu pagal IV antraštinėje dalyje nustatytas procedūras;
a) praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ir susijusiems veiklos vykdytojams per TRACES sistemą (įskaitant priemones, kurios bus taikomos) kartu su administracinės pagalbos prašymu pagal IV antraštinėje dalyje nustatytas procedūras;
Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Muitinė leidžia vežti tik tas 45 straipsnyje nurodytas gyvūnų ir prekių siuntas, kurių oficialią kontrolę, nurodytą 47 straipsnyje, atliko kompetentinga pasienio kontrolės posto institucija, priėmusi BSĮD pateikiamą sprendimą.
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 dalies d punktas
d) medinė pakuotės medžiaga;
Išbraukta.

Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnis
Bendrosios taisyklės

Bendrosios taisyklės

1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų skirti tinkami finansiniai ištekliai kompetentingoms institucijoms aprūpinti reikalingais darbuotojais ir kitais ištekliais oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai vykdyti.
1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų skirti tinkami finansiniai ištekliai kompetentingoms institucijoms aprūpinti reikalingais darbuotojais ir kitais ištekliais oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai vykdyti. Šiuo tikslu jos renka mokesčius arba įmokas išlaidoms padengti , arba naudoja lėšas iš bendrų mokestinių pajamų.
2.  Be pagal 77 straipsnį renkamų mokesčių, valstybės narės gali rinkti mokesčius oficialios kontrolės išlaidoms padengti, išskyrus 77 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas išlaidas.
3.  Šis skyrius taikomas ir tuo atveju, jeigu konkrečios oficialios kontrolės užduotys perduodamos pagal 25 straipsnį.
3.  Šis skyrius taikomas ir tuo atveju, jeigu konkrečios oficialios kontrolės užduotys perduodamos pagal 25 straipsnį.
4.  Valstybės narės konsultuoja susijusius veiklos vykdytojus dėl 77 straipsnyje numatytų mokesčių apskaičiavimui naudojamų metodų.
4.  Valstybės narės konsultuoja susijusius veiklos vykdytojus dėl mokesčių arba įmokų išlaidoms padengti apskaičiavimui naudojamų metodų.
Pakeitimai 192, 343, 314 ir 316
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnis
Privalomi mokesčiai

Privalomi mokesčiai arba įmokos išlaidoms padengti

1.   Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos būtų aprūpintos tinkamais ištekliais oficialiai kontrolei atlikti, kompetentingos institucijos renka mokesčius padengti išlaidoms, kurias jos patyrė dėl:
1.   Siekdamos užtikrinti, kad kompetentingos institucijos būtų aprūpintos tinkamais ištekliais oficialiai kontrolei atlikti, kompetentingos institucijos gali rinkti mokesčius arba įmokas padengti daliai išlaidų arba visoms išlaidoms, kurias jos patyrė dėl:
a) oficialios kontrolės, atliktos siekiant patikrinti, ar šie veiklos vykdytojai atitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas taisykles:
a) oficialios kontrolės, atliktos siekiant patikrinti, ar šie veiklos vykdytojai atitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas taisykles:
i) maisto verslo operatoriai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnio 3 dalyje, kurie yra registruoti arba patvirtinti, arba registruoti ir patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 6 straipsnį;
i) maisto verslo operatoriai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnio 3 dalyje, kurie yra registruoti arba patvirtinti, arba registruoti ir patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 6 straipsnį;
ii) pašarų verslo operatoriai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnio 6 dalyje, registruoti arba patvirtinti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005, nustatančio pašarų higienos reikalavimus52 , 9 ir 10 straipsnius;
ii) pašarų verslo operatoriai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnio 6 dalyje, registruoti arba patvirtinti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005, nustatančio pašarų higienos reikalavimus52 , 9 ir 10 straipsnius;
iii) profesionalūs veiklos vykdytojai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on protective measures against pests of plants ] 2 straipsnio 7 punkte;
iii) profesionalūs veiklos vykdytojai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on protective measures against pests of plants ] 2 straipsnio 7 punkte;
iv) profesionalūs veiklos vykdytojai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material] 3 straipsnio 6 punkte;
b) oficialios kontrolės, atliktos siekiant išduoti oficialius sertifikatus arba prižiūrėti oficialių patvirtinimų išdavimą;
b) oficialios kontrolės, atliktos siekiant išduoti oficialius sertifikatus arba prižiūrėti oficialių patvirtinimų išdavimą;
c) oficialios kontrolės, atliktos siekiant patikrinti, ar laikomasi šių sąlygų:
c) oficialios kontrolės, atliktos siekiant patikrinti, ar laikomasi šių sąlygų:
i) gauti ir išlaikyti patvirtinimą, numatytą Reglamento (EB) Nr. 852/2004 6 straipsnyje arba Reglamento (EB) Nr. 183/2005 9 ir 10 straipsniuose;
i) gauti ir išlaikyti patvirtinimą, numatytą Reglamento (EB) Nr. 852/2004 6 straipsnyje arba Reglamento (EB) Nr. 183/2005 9 ir 10 straipsniuose;
ii) gauti ir išlaikyti leidimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on protective measures against pests of plants ] 84, 92 ir 93 straipsniuose;
ii) gauti ir išlaikyti leidimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on protective measures against pests of plants ] 84, 92 ir 93 straipsniuose;
iii) gauti ir išlaikyti leidimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material] 25 straipsnyje;
d) oficialios kontrolės, kurią atlieka kompetentingos institucijos pasienio kontrolės postuose arba 51 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytuose kontrolės punktuose.
d) oficialios kontrolės, kurią atlieka kompetentingos institucijos pasienio kontrolės postuose arba 51 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytuose kontrolės punktuose.
2.  Taikant 1 dalį, tos dalies a punkte nurodyta oficiali kontrolė apima oficialios kontrolės veiksmus, atliekamus siekiant patikrinti atitiktį Komisijos priimtoms priemonėms pagal šio reglamento 137 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on protective measures against pests of plants ] 27 straipsnio 1 dalį, 29 straipsnio 1 dalį, 40 straipsnio 2 dalį, 41 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 1 dalį, 49 straipsnio 2 dalį ir 50 straipsnio 2 dalį, Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material] 41 ir 144 straipsnius ir Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on animal health ] VI dalį, nebent pagal sprendimą, kuriuo nustatomos šios priemonės, reikalaujama kitaip.
2.  Taikant 1 dalį, tos dalies a punkte nurodyta oficiali kontrolė apima oficialios kontrolės veiksmus, atliekamus siekiant patikrinti atitiktį Komisijos priimtoms priemonėms pagal šio reglamento 137 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on protective measures against pests of plants ] 27 straipsnio 1 dalį, 29 straipsnio 1 dalį, 40 straipsnio 2 dalį, 41 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 1 dalį, 49 straipsnio 2 dalį ir 50 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on animal health ] VI dalį, nebent pagal sprendimą, kuriuo nustatomos šios priemonės, reikalaujama kitaip.
3. 1 dalyje:
3. 1 dalyje:
a) tos dalies a punkte nurodyta oficiali kontrolė neapima oficialios kontrolės veiksmų, atliekamų siekiant patikrinti atitiktį laikiniems apribojimams, reikalavimams ar kitoms ligų kontrolės priemonėms, kurias priėmė kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on animal health ] 55 straipsnio 1 dalį, 56, 61, 62, 64, 65 straipsnius, 68 straipsnio 1 dalį ir 69 straipsnį ir taisykles, priimtas pagal to reglamento 55 straipsnio 2 dalį, 63, 67 straipsnius ir 68 straipsnio 2 dalį, ir Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on protective measures against pests of plants ] 16 straipsnį;
a) tos dalies a punkte nurodyta oficiali kontrolė neapima oficialios kontrolės veiksmų, atliekamų siekiant patikrinti atitiktį laikiniems apribojimams, reikalavimams ar kitoms ligų kontrolės priemonėms, kurias priėmė kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on animal health ] 55 straipsnio 1 dalį, 56, 61, 62, 64, 65 straipsnius, 68 straipsnio 1 dalį ir 69 straipsnį ir taisykles, priimtas pagal to reglamento 55 straipsnio 2 dalį, 63, 67 straipsnius ir 68 straipsnio 2 dalį, ir Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on protective measures against pests of plants ] 16 straipsnį;
aa) oficiali kontrolė, nurodyta tos dalies a punkte, neapima kontrolės, vykdomos pirminės gamybos lygmeniu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnio 17 punkte, įskaitant perdirbimą ūkyje. Tai apima kontrolę, kuria siekiama patikrinti atitiktį įstatymuose nustatytiems reikalavimams, keliamiems vadovybei visuomenės sveikatos, gyvūnų sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų gerovės srityse pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 93 straipsnį.
b) oficiali kontrolė, nurodyta tos dalies a ir b punktuose, neapima oficialios kontrolės veiksmų, atliekamų siekiant patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies j ir k punktuose nurodytoms taisyklėms.
b) oficiali kontrolė, nurodyta tos dalies a ir b punktuose, neapima oficialios kontrolės veiksmų, atliekamų siekiant patikrinti atitiktį 1 straipsnio 2 dalies j ir k punktuose nurodytoms taisyklėms.
52 OL L 35, 2005 2 8, p. 1.

52 OL L 35, 2005 2 8, p. 1.

Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnis
Išlaidos

Išlaidos

1.  Kompetentingos institucijos renka mokesčius pagal 77 straipsnį šioms išlaidoms kompensuoti :
1.  Kompetentingos institucijos turi teisę, apskaičiuodamos mokesčius arba įmokas išlaidoms padengti pagal 77 straipsnį, atsižvelgti į šiuos kriterijus :
a) darbuotojų, įskaitant pagalbinius darbuotojus, kurie dalyvauja atliekant oficialią kontrolę, atlyginimai, jų socialinės garantijos, pensijos ir draudimo išlaidos ;
a) darbuotojų, įskaitant pagalbinius darbuotojus, atlyginimus, išskyrus jų socialines garantijas, pensijas ir draudimo išlaidas, tiek, kiek jie atitinka faktines oficialios kontrolės išlaidas pagal 79 straipsnio 1 dalies b punktą ;
b) infrastruktūros ir įrangos išlaidos, įskaitant priežiūros ir draudimo išlaidas;
c) vartojimo reikmenų, paslaugų ir priemonių išlaidos ;
c) vartojimo reikmenų, paslaugų ir priemonių išlaidas ;
d) a punkte nurodytų darbuotojų mokymo išlaidos, išskyrus mokymą, būtiną reikalingai kvalifikacijai gauti, kad galėtų būti pasamdyti kompetentingų institucijų;
e) a punkte nurodytų darbuotojų kelionės ir susijusios pragyvenimo išlaidos;
e) a punkte nurodytos darbuotojų kelionės oficialiai kontrolei atlikti išlaidos ir susijusios pragyvenimo išlaidos, apskaičiuotos pagal 79 straipsnio 2 dalį ;
f) mėginių ėmimo ir laboratorinių analitinių ir kitų tyrimų bei diagnostinių tyrimų išlaidos.
f) mėginių ėmimo ir laboratorinių analitinių ir kitų tyrimų bei diagnostinių tyrimų išlaidos.
2.  Jeigu kompetentingos institucijos, renkančios mokesčius pagal 77 straipsnį, atlieka ir kitą veiklą, tik šio straipsnio 1 dalyje nurodyta išlaidų, kurios susidaro dėl 77 straipsnio 1 dalyje nurodytų oficialios kontrolės veiksmų, dalis naudojama mokesčiams apskaičiuoti.
2.  Jeigu kompetentingos institucijos, renkančios privalomus mokesčius arba įmokas išlaidoms padengti pagal 77 straipsnį, atlieka ir kitą veiklą, tik šio straipsnio 1 dalyje nurodyta išlaidų, kurios susidaro dėl 77 straipsnio 1 dalyje nurodytų oficialios kontrolės veiksmų, dalis naudojama privalomiems mokesčiams arba įmokoms išlaidoms padengti apskaičiuoti.
Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnis
Mokesčių apskaičiavimas

Privalomų mokesčių arba įmokų išlaidoms padengti apskaičiavimas

1.  Pagal 77 straipsnį renkami mokesčiai turi būti:
1.  Pagal 77 straipsnį renkami mokesčiai arba įmokos išlaidoms padengti turi būti:
a) fiksuoto dydžio mokesčiai, nustatyti remiantis bendromis oficialios kontrolės išlaidomis, kurias patyrė kompetentingos institucijos per nustatytą laikotarpį, ir taikomi visiems veiklos vykdytojams nepriklausomai nuo to, ar atskaitiniu laikotarpiu vykdyta oficiali kontrolė, susijusi su kiekvienu apmokestintu veiklos vykdytoju, ar ne; nustatydamos kiekvienam sektoriui, veiklai ir veiklos vykdytojo kategorijai taikomo mokesčio dydį kompetentingos institucijos atsižvelgia į poveikį, kurį atitinkama veiklos rūšis ir apimtis ir atitinkami rizikos veiksniai daro bendrų šių oficialios kontrolės veiksmų išlaidų pasiskirstymui, arba
b) apskaičiuojami remiantis faktinėmis kiekvieno atskiro oficialios kontrolės veiksmo išlaidomis ir taikomi veiklos vykdytojams, kuriems taikomas tokios oficialios kontrolės reikalavimas; toks mokestis neturi viršyti faktinių atliktos oficialios kontrolės išlaidų ir gali būti iš dalies arba visas išreikštas kaip kompetentingų institucijų pasamdytų darbuotojų oficialiai kontrolei atlikti praleisto laiko funkcija.
b) apskaičiuojami remiantis faktinėmis kiekvieno atskiro oficialios kontrolės veiksmo išlaidomis ir taikomi veiklos vykdytojams, kuriems taikomas tokios oficialios kontrolės reikalavimas; toks mokestis neturi viršyti faktinių atliktos oficialios kontrolės išlaidų ir gali būti iš dalies arba visas išreikštas kaip kompetentingų institucijų pasamdytų darbuotojų oficialiai kontrolei atlikti praleisto laiko funkcija.
2. 78 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos kelionės išlaidos 77 straipsnio 1 dalyje nurodytiems mokesčiams apskaičiuoti nustatomos taip, kad veiklos vykdytojai nebūtų diskriminuojami remiantis jų patalpų atstumu iki kompetentingos institucijos.
2. 78 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos kelionės išlaidos 77 straipsnio 1 dalyje nurodytiems mokesčiams arba įmokoms išlaidoms padengti apskaičiuoti nustatomos taip, kad veiklos vykdytojai nebūtų diskriminuojami remiantis jų patalpų atstumu iki kompetentingos institucijos.
3.  Kai mokesčiai apskaičiuojami pagal 1 dalies a punktą, kompetentingų institucijų pagal 77 straipsnį surinkti mokesčiai neviršija oficialios kontrolės, atliktos per 1 dalies a punkte nurodytą laikotarpį, bendrų išlaidų.
3.  Kai mokesčiai arba įmokos išlaidoms padengti apskaičiuojami pagal 1 dalies a punktą, kompetentingų institucijų pagal 77 straipsnį surinkti mokesčiai arba įmokos išlaidoms padengti neviršija oficialios kontrolės, atliktos per 1 dalies a punkte nurodytą laikotarpį, bendrų išlaidų.
Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnis
Mokesčių mažinimas nuosekliai atitiktį užtikrinantiems veiklos vykdytojams

Mokesčių arba įmokų išlaidoms padengti mažinimas nuosekliai atitiktį užtikrinantiems veiklos vykdytojams

Kai mokesčiai nustatomi pagal 79 straipsnio 1 dalies a punktą , kiekvienam veiklos vykdytojui taikomas mokesčio dydis nustatomas atsižvelgiant į veiklos vykdytojo atitikties 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms taisyklėms, kuri nustatoma oficialios kontrolės metu, patvirtinimus, kad nuosekliai atitiktį užtikrinantiems veiklos vykdytojams taikomi mokesčiai būtų mažesni nei kitiems veiklos vykdytojams.

Kai mokesčiai arba įmokos išlaidoms padengti nustatomi pagal 79 straipsnio 1 dalį , kiekvienam veiklos vykdytojui taikomas mokesčio dydis nustatomas atsižvelgiant į veiklos vykdytojo atitikties 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms taisyklėms, kuri nustatoma oficialios kontrolės metu, patvirtinimus, kad nuosekliai atitiktį užtikrinantiems veiklos vykdytojams taikomi mokesčiai būtų mažesni nei kitiems veiklos vykdytojams.

Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnis
Mokesčių taikymas

Mokesčių arba įmokų išlaidoms padengti taikymas

1.  Veiklos vykdytojai gauna mokesčių, numatytų 77 straipsnio 1 dalyje, sumokėjimo įrodymą.
1.  Veiklos vykdytojai gauna mokesčių arba įmokų išlaidoms padengti , numatytų 77 straipsnio 1 dalyje, sumokėjimo įrodymą.
2.  Pagal 77 straipsnio 1 dalies d punktą renkamus mokesčius moka už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas arba jo atstovas.
2.  Pagal 77 straipsnio 1 dalies d punktą renkamus mokesčius arba įmokas išlaidoms padengti moka už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas arba jo atstovas.
Pakeitimai 197, 315 ir 348
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnis
Mokesčių grąžinimas ir išimtis labai mažoms įmonėms

Mokesčių grąžinimas ir išimtis labai mažoms įmonėms

1. 77 straipsnyje numatyti mokesčiai nėra tiesiogiai ar netiesiogiai grąžinami, nebent jie buvo surinkti neteisėtai.
2.   Nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių mokėjimo atleidžiamos įmonės, kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių metinė apyvarta arba balansas neviršija 2 mln. EUR.
Valstybės narės gali atleisti nuo 77 straipsnyje numatytų mokesčių mokėjimo mažąsias ir vidutines įmonėms, kurios atitinka tam tikrus objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus.

3.  Į 77, 78 ir 79 straipsniuose nurodytas išlaidas neįtraukiamos 2 dalyje nurodytų įmonių oficialios kontrolės išlaidos.
Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnis
Skaidrumas

Skaidrumas

1.  Kompetentingos institucijos užtikrina aukščiausio lygio skaidrumą:
1.  Kompetentingos institucijos užtikrina aukščiausio lygio skaidrumą:
a) metodo ir duomenų, naudotų nustatyti 77 straipsnio 1 dalyje numatytiems mokesčiams;
a) metodo ir duomenų, naudotų nustatyti 77 straipsnio 1 dalyje numatytiems mokesčiams arba įmokoms išlaidoms padengti ;
b) iš šių mokesčių surinktų išteklių naudojimo;
b) iš šių mokesčių arba įmokų išlaidoms padengti surinktų išteklių naudojimo, įskaitant atliktų oficialių kontrolių skaičių ;
c) tvarkos, patvirtintos siekiant užtikrinti efektyvų ir taupų iš šių mokesčių surinktų išteklių naudojimą.
c) tvarkos, patvirtintos siekiant užtikrinti efektyvų ir taupų iš šių mokesčių arba įmokų išlaidoms padengti surinktų išteklių naudojimą.
2.  Kiekviena kompetentinga institucija viešai skelbia šią informaciją apie kiekvieną atskaitinį laikotarpį:
2.  Kiekviena kompetentinga institucija viešai skelbia šią informaciją apie kiekvieną atskaitinį laikotarpį:
a) kompetentingos institucijos išlaidas, dėl kurių renkami mokesčiai pagal 77 straipsnio 1 dalį, nurodant tokių išlaidų pasiskirstymą pagal 77 straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus ir pagal 78 straipsnio 1 dalį nurodytus išlaidų elementus;
a) kompetentingos institucijos išlaidas, dėl kurių renkami mokesčiai pagal 77 straipsnio 1 dalį, nurodant tokių išlaidų pasiskirstymą pagal 77 straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus ir pagal 78 straipsnio 1 dalį nurodytus išlaidų elementus;
b) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų mokesčių dydį, taikomą kiekvienai veiklos vykdytojų kategorijai ir kiekvienai oficialios kontrolės veiksmų kategorijai;
b) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų mokesčių arba įmokų išlaidoms padengti dydį, taikomą kiekvienai veiklos vykdytojų kategorijai ir kiekvienai oficialios kontrolės veiksmų kategorijai;
c) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų mokesčių nustatymui naudotą metodą, įskaitant duomenis ir skaičiavimus, naudotus nustatant fiksuoto dydžio mokesčius, nurodytus 79 straipsnio 1 dalies a punkte;
c) 77 straipsnio 1 dalyje numatytų mokesčių arba įmokų išlaidoms padengti nustatymui naudotą metodą, įskaitant duomenis ir skaičiavimus, naudotus nustatant fiksuoto dydžio mokesčius arba įmokas išlaidoms padengti , nurodytus 79 straipsnio 1 dalies a punkte;
d) kai taikomas 79 straipsnio 1 dalies a punktas, metodą, naudotą mokesčių dydžiui patikslinti pagal 80 straipsnį;
d) kai taikomas 79 straipsnio 1 dalies a punktas, metodą, naudotą mokesčių arba įmokų išlaidoms padengti dydžiui patikslinti pagal 80 straipsnį;
e) bendrą mokesčių dydį, atitinkantį 82 straipsnio 2 dalyje nurodytą išimtį.
e) bendrą mokesčių arba įmokų išlaidoms padengti dydį, atitinkantį 82 straipsnio 2 dalyje nurodytą išimtį.
Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnis
Išlaidos, susidarančios dėl papildomos oficialios kontrolės ir dėl vykdymo užtikrinimo priemonių

Išlaidos, susidarančios dėl papildomos oficialios kontrolės ir dėl vykdymo užtikrinimo priemonių

Kompetentingos institucijos nustato mokesčius, skirtus padengti papildomas išlaidas, patirtas dėl:

Kompetentingos institucijos gali nustatyti mokesčius arba įmokas , skirtus padengti papildomas išlaidas, patirtas dėl:

a) papildomos oficialios kontrolės:
a) papildomos oficialios kontrolės:
i) kurią prireikė atlikti, kai pagal šį reglamentą vykdant oficialią kontrolę buvo nustatyta neatitiktis;
i) kurią prireikė atlikti, kai pagal šį reglamentą vykdant oficialią kontrolę buvo nustatyta neatitiktis;
ii) atliekamos siekiant įvertinti neatitikties mastą ir poveikį arba patikrinti, ar neatitiktis buvo pašalinta;
ii) atliekamos siekiant įvertinti neatitikties mastą ir poveikį arba patikrinti, ar neatitiktis buvo pašalinta;
b) oficialios kontrolės, atliekamos veiklos vykdytojo prašymu;
b) oficialios kontrolės, atliekamos veiklos vykdytojo prašymu;
c) taisomųjų veiksmų, kurių ėmėsi kompetentingos institucijos arba trečioji šalis kompetentingų institucijų prašymu, kai veiklos vykdytojas nesiėmė taisomųjų veiksmų, nurodytų kompetentingų institucijų pagal 135 straipsnį neatitikčiai pašalinti;
c) taisomųjų veiksmų, kurių ėmėsi kompetentingos institucijos arba trečioji šalis kompetentingų institucijų prašymu, kai veiklos vykdytojas nesiėmė taisomųjų veiksmų, nurodytų kompetentingų institucijų pagal 135 straipsnį neatitikčiai pašalinti;
d) oficialios kontrolės, atliekamos kompetentingų institucijų, ir joms imantis veiksmų pagal 64–67, 69 ir 70 straipsnius, ir taisomųjų veiksmų, kurių imasi trečioji šalis kompetentingų institucijų prašymu tais atvejais, kai veiklos vykdytojas nesiėmė taisomųjų veiksmų, nurodytų kompetentingų institucijų pagal 64 straipsnio 3 ir 5 dalis, 65 ir 67 straipsnius.
d) oficialios kontrolės, atliekamos kompetentingų institucijų, ir joms imantis veiksmų pagal 64–67, 69 ir 70 straipsnius, ir taisomųjų veiksmų, kurių imasi trečioji šalis kompetentingų institucijų prašymu tais atvejais, kai veiklos vykdytojas nesiėmė taisomųjų veiksmų, nurodytų kompetentingų institucijų pagal 64 straipsnio 3 ir 5 dalis, 65 ir 67 straipsnius.
Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba) oficialius sveikatos patvirtinimus.
Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Kalbant apie oficialaus sertifikato išdavimą 1 straipsnio 2 dalies j punkte nurodytiems produktams, be 85 straipsnio 2 dalyje pateiktų nuostatų, veikia ir yra akredituota pagal EN ISO/IEC 17065:2012 standartą įgaliotoji įstaiga.
Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 dalis
1.  Oficialius sertifikatus išduoda kompetentingos institucijos.
1.  Oficialius sertifikatus išduoda kompetentingos institucijos arba įgaliotosios įstaigos, kaip nurodoma 25–32 straipsniuose .
Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies a punktas
a) neturi turėti interesų konflikto, susijusio su sertifikavimo objektu, ir turi veikti nešališkai;
a) neturi turėti interesų konflikto, susijusio su sertifikavimo objektu, ir turi veikti nepriklausomai ir nešališkai;
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 1 dalies d punktas
d) turi leisti identifikuoti asmenį, kuris juos pasirašė;
d) turi leisti identifikuoti asmenį, kuris juos pasirašė, ir išdavimo datą ;
Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 1 dalies e punktas
e) leidžia patikrinti ryšį tarp sertifikato ir siuntos, partijos ar atskiro gyvūno ar prekės, prie kurios pridedamas sertifikatas.
e) leidžia nesunkiai patikrinti ryšį tarp sertifikato, išduodančios institucijos ir siuntos, partijos ar atskiro gyvūno ar prekės, prie kurios pridedamas sertifikatas.
Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 2 dalies b punktas
b) surašomi viena iš oficialių Sąjungos institucijų kalbų;
b) surašomi viena iš oficialių Sąjungos institucijų kalbų arba bet kuria iš valstybės narės oficialių kalbų ;
Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 3 dalies a punktas
a) yra nešališki ir neturi jokio interesų konflikto, susijusio su tuo, kas sertifikuojama oficialiais patvirtinimais;
a) yra nepriklausomi, nešališki ir neturi jokio interesų konflikto, susijusio su tuo, kas sertifikuojama oficialiais patvirtinimais;
Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Komisija įgyvendinimo aktais gali skirti Europos Sąjungos etalonines laboratorijas 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis taisyklėmis reglamentuojamose srityse, kuriose oficialios kontrolės veiksmingumas priklauso ir nuo kokybės, vienodumo ir patikimumo:
1.  Komisija įgyvendinimo aktais skiria Europos Sąjungos etalonines laboratorijas 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis taisyklėmis reglamentuojamose srityse, kuriose oficialios kontrolės veiksmingumas priklauso ir nuo kokybės, vienodumo ir patikimumo:
Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 dalies b punktas
b) reguliariai persvarstomi.
b) reguliariai persvarstomi kas penkerius metus .
Pakeitimas 317
Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba) taikomi tik laboratorijoms, kurios gavo aptariamoje srityje kompetentingos institucijos patvirtinimo raštą.
Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Jei mano, kad to reikia, Komisija tai pačiai ligai tirti gali skirti daugiau nei vieną etaloninę laboratoriją ir taip skatinti nacionalinių laboratorijų, atitinkančių šio straipsnio 3 dalies reikalavimus, rotaciją.
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 dalies b punktas
b) yra nešališka ir neturi interesų konflikto, susijusio su jos kaip Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos užduočių vykdymu;
b) yra nepriklausoma, nešališka ir neturi interesų konflikto, susijusio su jos kaip Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos užduočių vykdymu;
Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)
ga) kai tinka, bendradarbiauja su Europos Sąjungos moksliniais centrais ir Komisijos tarnybomis siekdamos nustatyti aukštus laboratorinių tyrimų, bandymų ir įvertinimo metodų standartus.
Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 dalies g b punktas (naujas)
gb) gali gauti finansinį Sąjungos įnašą pagal 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje.
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 dalies g c punktas (naujas)
gc) užtikrina, kad darbuotojai paisytų tam tikrų temų, rezultatų ar pranešimų konfidencialumo.
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 ir 2 dalių, etaloninės laboratorijos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 21 straipsnio 1 dalyje, yra Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos, vykdančios užduotis ir turinčios įsipareigojimus, nurodytus šio reglamento 92 straipsnyje, atitinkamai:
a) dėl GMO ir genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų;
b) dėl pašarų priedų.
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa) nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms nemokamai teikti etaloninę medžiagą, neribojant jos naudojimo (susijusią su gyvūnų sveikata, štamais ir serumais), kad būtų lengviau pritaikyti ir derinti analitinių tyrimų, kitų tyrimų ir diagnostinių tyrimų metodus;
Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalies b punktas
b) koordinuoti, kaip nacionalinės etaloninės laboratorijos taiko ir, jei būtina, kitos oficialiosios laboratorijos taiko metodus, nurodytus a punkte, visų pirma organizuojant reguliarius tarplaboratorinius lyginamuosius tyrimus bei užtikrinant tinkamus tolesnius veiksmus po tokių lyginamųjų tyrimų, jei įmanoma, pagal tarptautiniu mastu pripažįstamus protokolus;
b) koordinuoti, kaip nacionalinės etaloninės laboratorijos taiko metodus, nurodytus a punkte, visų pirma organizuojant reguliarius tarplaboratorinius lyginamuosius tyrimus bei užtikrinant tinkamus tolesnius veiksmus po tokių lyginamųjų tyrimų, jei įmanoma, pagal tarptautiniu mastu pripažįstamus protokolus; jos informuoja kompetentingas institucijas apie šių tarplaboratorinių lyginamųjų tyrimų stebėjimą ir rezultatus;
Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalies d punktas
d) organizuoti mokymo kursus nacionalinių etaloninių laboratorijų darbuotojams ir prireikus kitų oficialiųjų laboratorijų darbuotojams, taip pat trečiųjų šalių ekspertams;
d) organizuoti nemokamus mokymo kursus nacionalinių etaloninių laboratorijų darbuotojams ir prireikus organizuoti mokymo kursus kitų oficialiųjų laboratorijų darbuotojams, taip pat trečiųjų šalių ekspertams;
Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalies h punktas
h) aktyviai padėti diagnozuoti per maistą plintančių ligų bei zoonozių ir gyvūnų ligų protrūkius arba nustatyti augalų kenksmingųjų organizmų protrūkius valstybėse narėse, atliekant patvirtinamuosius, apibūdinamuosius ir taksonominius ar epizootinius ligų sukėlėjų izoliatų arba kenksmingųjų organizmų pavyzdžių tyrimus;
h) aktyviai padėti diagnozuoti per maistą plintančių ligų bei zoonozių ir gyvūnų ligų protrūkius valstybėse narėse, atliekant patvirtinamuosius, apibūdinamuosius ir taksonominius ar epizootinius ligų sukėlėjų izoliatų arba kenksmingųjų organizmų pavyzdžių tyrimus;
Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalies j punktas i papunktis
i) augalų kenksmingųjų organizmų pamatinius rinkinius ar augalų ligų sukėlėjų pamatinius štamus;
i) augalų ligų sukėlėjų pamatinius štamus;
Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Šio straipsnio 1 ir 2 dalys yra taikomos nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 straipsnio pirmai pastraipai ir taisyklėms, priimtoms pagal minėto reglamento 32 straipsnio 4 ir 5 dalis, taip pat Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 21 straipsnio pirmai pastraipai ir taisyklėms, priimtoms pagal minėto reglamento 21 straipsnio trečią ir ketvirtą pastraipas.
Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
92 a straipsnis (naujas)
straipsnis
1.  Komisija deleguotaisiais aktais paskiria ES etaloninę maisto autentiškumo laboratoriją.
2.  Valstybės narės gali paskirti nacionalines etalonines laboratorijas, kurios priklausys ES dirbančių laboratorijų tinklui.
Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnis
93 straipsnis

Išbraukta.

Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos etaloninių centrų skyrimas

1.  Komisija įgyvendinimo aktais gali skirti Europos Sąjungos etaloninius centrus, kurie remia Komisijos, valstybių narių ir Europos augalų veislių agentūros (EPVA) veiklą, atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalies h punkte nurodytų taisyklių taikymą.
2. 1 dalyje numatyti skyrimai turi būti:
a) vykdomi atlikus viešosios atrankos procesą;
b) reguliariai persvarstomi.
3.  Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos etaloniniai centrai:
a) turi aukšto lygio mokslinę ir techninę kompetenciją augalų dauginamosios medžiagos inspektavimo, mėginių ėmimo ir tyrimų srityse;
b) turi tinkamai kvalifikuotus darbuotojus, kurie deramai apmokyti a punkte nurodytose srityse, ir atitinkamą pagalbinį personalą;
c) turi ar turi galimybę naudoti infrastruktūrą, įrangą ir produktus, kurių reikia vykdant joms priskirtas užduotis;
d) užtikrina, kad darbuotojai turėtų pakankamai žinių apie tarptautinius standartus ir metodus a punkte nurodytose srityse, ir kad jų darbe būtų atsižvelgiama į naujausius mokslinių tyrimų pasiekimus nacionaliniu, Sąjungos ir tarptautiniu mastu šiose srityse.
Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnis
94 straipsnis

Išbraukta.

Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos referencinių centrų atsakomybė ir užduotys

Vadovaujantis 93 straipsnio 1 dalimi paskirti Europos Sąjungos etaloniniai centrai pagal Komisijos patvirtintas metines ar daugiametes darbo programas atsako už šias užduotis:

a) pagal savo misiją atlikti mokslinę ir techninę ekspertizę, susijusią su:
i) inspektavimu vietoje, mėginių ėmimu ir tyrimais, atliekamais augalų dauginamosios medžiagos sertifikavimo tikslu;
ii) augalų dauginamosios medžiagos tyrimais po sertifikavimo;
iii) standartinių augalų dauginamosios medžiagos kategorijų medžiagos tyrimais;
b) organizuoti augalų dauginamosios medžiagos lyginamuosius tyrimus ir lauko tyrimus;
c) rengti mokymo kursus kompetentingų institucijų darbuotojams ir ekspertams iš trečiųjų šalių;
d) prisidėti prie sertifikavimo ir po sertifikavimo atliekamų augalų dauginamosios medžiagos tyrimų protokolų rengimo ir augalų dauginamosios medžiagos sertifikavimo veiklos rezultatų rodiklių rengimo;
e) skleisti mokslinių tyrimų rezultatų duomenis ir technikos inovacijas pagal savo misiją.
Pakeitimas 225
Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija įgyvendinimo aktais gali skirti Europos Sąjungos etaloninius centrus, kurie remia Komisijos ir valstybių narių veiklą, atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalies f punkte nurodytų taisyklių taikymą.
1.  Komisija įgyvendinimo aktais skiria Europos Sąjungos etaloninius centrus, kurie remia Komisijos ir valstybių narių veiklą, atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalies f punkte nurodytų taisyklių taikymą.
Pakeitimas 226
Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 3 dalies a punktas
a) turi aukšto lygio mokslinę ir techninę kompetenciją žmonių ir gyvūnų santykio, gyvūnų elgsenos, gyvūnų fiziologijos, gyvūnų sveikatos ir mitybos, susijusių su gyvūnų gerove, ir gyvūnų gerovės aspektų, susijusių su gyvūnų naudojimu verslo ir mokslo tikslais, srityse;
a) turi tinkamos kvalifikacijos darbuotojus, turinčius aukšto lygio mokslinę ir techninę kompetenciją žmonių ir gyvūnų santykio, gyvūnų elgsenos, gyvūnų fiziologijos, gyvūnų sveikatos ir mitybos, susijusių su gyvūnų gerove, ir gyvūnų gerovės aspektų, susijusių su gyvūnų naudojimu verslo ir mokslo tikslais, srityse ir susijusiais etikos klausimais ;
Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 3 dalies b punktas
b) turi tinkamai kvalifikuotų darbuotojų, kurie tinkamai apmokyti a punkte nurodytose srityse ir etikos klausimais, susijusiais su gyvūnais, ir atitinkamą pagalbinį personalą;
Išbraukta.

Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba) koordinuoti pripažintų gyvūnų gerovės srities žinių turinčių institucijų, kurios galėtų padėti kompetentingoms institucijoms ir suinteresuotiesiems subjektams įgyvendinti atitinkamus ES teisės aktus, tinklą;
Pakeitimas 229
Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio c punktas
c) plėtoti arba koordinuoti gyvūnų gerovės lygio vertinimo ir gyvūnų gerovės lygio gerinimo metodų rengimą ;
c) prisidėti plėtojant arba koordinuojant gyvūnų gerovės lygio vertinimo ir gyvūnų gerovės lygio gerinimo metodus ;
Pakeitimas 230
Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 1 dalies d punktas
d) vykdyti mokslinius ir techninius tyrimus dėl gyvūnų, naudojamų komerciniais ar mokslo tikslais, gerovės;
d) koordinuoti mokslinių ir techninių tyrimų dėl gyvūnų, naudojamų komerciniais ar mokslo tikslais, gerovės vykdymą ;
Pakeitimas 231
Pasiūlymas dėl reglamento
96 a straipsnis (naujas)
96a straipsnis

Europos Sąjungos informacijos centrų žemės ūkio maisto produktų grandinės autentiškumo ir integralumo klausimais paskyrimas

1.  Komisija įgyvendinimo aktais gali skirti Europos Sąjungos informacijos centrus, kurie remia Komisijos ir valstybių narių veiklą, skirtą užkirsti kelią, nustatyti ir kovoti su taisyklių, nurodytų 1 straipsnio 2 dalyje, pažeidimais.
2. 1 dalies a punkte numatyti paskyrimai vykdomi pagal viešą atrankos procedūrą ir reguliariai persvarstomi.
3.  Europos Sąjungos informacijos centrai žemės ūkio maisto produktų grandinės autentiškumo ir integralumo klausimais:
a) yra aukšto mokslinio lygio ir turi techninę kompetenciją sektoriuose, kuriuos reglamentuoja taisyklės, nurodytos 1 straipsnio 2 dalyje, ir teismo medicinos moksle, taikomame šiuose sektoriuose, todėl jie gali vykdyti ir koordinuoti prekių autentiškumo ir integralumo mokslinius tyrimus aukščiausiu lygiu ir kurti, taikyti ir tvirtinti metodus, skirtus nustatyti galimus taisyklių, nurodytų 1 straipsnio 2 dalyje, pažeidimus;
b) turi tinkamos kvalifikacijos darbuotojų, kurie deramai apmokyti a punkte nurodytose srityse, ir būtiną pagalbinį personalą;
c) turi ar turi galimybę naudoti infrastruktūrą, įrangą ir produktus, kurių reikia vykdant jiems priskirtas užduotis;
d) užtikrina, kad darbuotojai turėtų pakankamai žinių apie tarptautinius standartus ir metodus a punkte nurodytose dalykinėse srityse ir kad jų darbe būtų atsižvelgiama į naujausius mokslinių tyrimų pasiekimus nacionaliniu, Sąjungos ir tarptautiniu mastu šiose srityse.
Pakeitimas 232
Pasiūlymas dėl reglamento
96 b straipsnis (naujas)
96b straipsnis

Europos Sąjungos informacijos centrų žemės ūkio maisto produktų grandinės autentiškumo ir integralumo klausimais atsakomybė ir uždaviniai

1.  Europos Sąjungos informacijos centrai, paskirti pagal 96a straipsnio 1 dalį, vadovaujantis Komisijos patvirtintomis metinėmis ar daugiametėmis darbo programomis, atsako už šias užduotis:
a) teikti specialiąsias žinias apie prekių integralumą ir autentiškumą ir apie metodų, skirtų nustatyti galimus tyčinius 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų taisyklių pažeidimus teismo medicinos mokslo, taikomo šių taisyklių reglamentuojamose srityse, atžvilgiu;
b) teikti specialius tyrimus, skirtus nustatyti žemės ūkio maisto grandinės dalis, kuriose dėl ekonominių priežasčių galimi taisyklių, nurodytų 1 straipsnio 2 dalyje, tarptautiniai pažeidimai, ir teikti pagalbą kuriant specialius oficialios kontrolės metodus ir protokolus;
c) jei būtina, atlikti užduotis, nurodytas 92 straipsnio 2 dalies a– g punktuose;
d) jei būtina, sukurti ir saugoti patvirtintų etaloninių medžiagų rinkinius ar duomenų bazes, naudojamas prekių autentiškumui ir integralumui patikrinti;
e) skleisti mokslinių tyrimų rezultatų duomenis ir technikos inovacijas sektoriuose, atitinkančiuose jų misiją.
Pakeitimas 233
Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos etaloninių centrų, numatytų 93 straipsnyje.
Išbraukta.

Pakeitimas 234
Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl Europos Sąjungos etaloninių laboratorijų, Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos etaloninių centrų ir Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninių centrų reikalavimų, atsakomybės ir užduočių, neįtrauktų į 91 straipsnio 3 dalį, 92 straipsnį, 93 straipsnio 3 dalį, 95 straipsnio 3 dalį ir 96 straipsnį, nustatymo.
2.  Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl Europos Sąjungos etaloninių laboratorijų ir Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninių centrų reikalavimų, atsakomybės ir užduočių, neįtrauktų į 91 straipsnio 3 dalį, 92 straipsnį, 95 straipsnio 3 dalį ir 96 straipsnį, nustatymo.
Pakeitimas 235
Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 3 dalis
3.  Europos Sąjungos etaloninėms laboratorijoms ir Europos Sąjungos etaloniniams centrams taikoma Komisijos kontrolė, siekiant patikrinti atitikį reikalavimams, išdėstytiems 91 straipsnio 3 dalyje, 92 straipsnyje, 93 straipsnio 3 dalyje, 95 straipsnio 3 dalyje ir 96 straipsnyje.
3.  Europos Sąjungos etaloninėms laboratorijoms ir Europos Sąjungos etaloniniams centrams taikoma Komisijos kontrolė, siekiant patikrinti atitikį reikalavimams, išdėstytiems 91 straipsnio 3 dalyje, 92 straipsnyje, 95 straipsnio 3 dalyje ir 96 straipsnyje.
Pakeitimas 236
Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio 3 dalies a punktas
a) yra nešališkos ir neturi interesų konflikto, susijusio su jos kaip nacionalinės etaloninės laboratorijos užduočių vykdymu;
a) yra nepriklausomos, nešališkos ir neturi interesų konflikto, susijusio su jos kaip nacionalinės etaloninės laboratorijos užduočių vykdymu;
Pakeitimas 237
Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Šis straipsnis yra taikomas nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 straipsnio antrai pastraipai ir taisyklėms, priimtoms pagal minėto reglamento 32 straipsnio ketvirtą ir penktą pastraipas, taip pat Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 II priedui bei taisyklėms, priimtoms pagal minėto reglamento 21 straipsnio trečią ir ketvirtą pastraipas.
Pakeitimas 238
Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
fa) aktyviai padeda diagnozuoti per maistą plintančių ligų bei zoonozių ir gyvūnų ligų protrūkius valstybėse narėse, atlikdamos patvirtinamuosius, apibūdinamuosius ir taksonominius ar epizootinius ligų sukėlėjų izoliatų arba kenksmingųjų organizmų pavyzdžių tyrimus, kaip 92 straipsnio 2 dalies h punkte nurodoma Europos Sąjungos nacionalinių etaloninių laboratorijų atveju;
Pakeitimas 239
Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 2 a dalis (nauja)
Šis straipsnis yra taikomas nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 straipsnio antrai pastraipai ir taisyklėms, priimtoms pagal minėto reglamento 32 straipsnio ketvirtą ir penktą pastraipas, taip pat Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 II priedui bei taisyklėms, priimtoms pagal minėto reglamento 21 straipsnio trečią ir ketvirtą pastraipas.

Pakeitimas 240
Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 2 dalis
2.  Teikiant administracinę pagalbą, jeigu reikia, valstybės narės kompetentingos institucijos dalyvauja kitos valstybės narės kompetentingai institucijai atliekant oficialią kontrolę vietoje.
Išbraukta.

Pakeitimas 241
Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 5 dalis
5.  Informacijos mainams racionalizuoti ir supaprastinti Komisija įgyvendinimo aktais nustato standartinę formą, skirtą:
Išbraukta.

a) pagalbos prašymams, numatytiems 102 straipsnio 1 dalyje;
b) bendrų ir periodinių pranešimų ir atsakymų perdavimui.
Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas 242
Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Kompetentingų institucijų pranešimais pagal šios antraštinės dalies nuostatas keičiamasi nepažeidžiant 2011 m. sausio 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 16/2011, kuriuo nustatomos Skubaus perspėjimo apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos (RASFF) įgyvendinimo priemonės, nuostatų dėl pranešimų, kurie turi būti teikiami per sistemą RASFF.
Pakeitimas 243
Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 7 dalis
7.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato pagal 1 dalį paskirtų ryšių palaikymo įstaigų komunikacijos techninių priemonių specifikacijas ir procedūras.
Išbraukta.

Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas 244
Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 1 dalies b punktas
b) per dešimt dienų nuo prašymo gavimo dienos nurodo laikotarpį pagrįstam atsakymui pateikti;
b) per penkiolika dienų nuo prašymo gavimo dienos nurodo laikotarpį pagrįstam atsakymui pateikti;
Pakeitimas 245
Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis
b) per dešimt dienų nuo pranešimo gavimo dienos nurodo:
b) per penkiolika darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos nurodo:
Pakeitimas 246
Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a. 1 dalyje minimos kitos susijusios valstybės narės Reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant pažeidimų atveju apima:
a) valstybę narę, kuri patvirtino leidimą vežėjui;
b) jei šio reglamento reikalavimų nesilaikymas yra susijęs su naudojamų transporto priemonių trūkumais, valstybė narė, kuri išdavė tokių transporto priemonių patvirtinimo pažymėjimą;
c) jei su šio reglamento reikalavimų nesilaikymu yra susijęs vairuotojas, valstybė narė, kuri išdavė vairuotojo pažymėjimą;
Pakeitimas 247
Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca) informuoti visus susijusius, suinteresuotuosius subjektus, kaip nurodyta nacionaliniuose maisto saugos nenumatytų atvejų planuose.
Pakeitimas 248
Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Valstybės narės paskiria vieną instituciją, atsakingą už:
2.  Valstybės narės paskiria vieną ar kelias institucijas, atsakingas už:
Pakeitimas 249
Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Daugiamečiuose nacionaliniuose kontrolės planuose pateikiama bendra informacija apie oficialios kontrolės sistemų struktūrą ir organizavimą atitinkamoje valstybėje narėje , be to, jame turi būti pateikta bent ši informacija:
2.  Daugiamečiuose nacionaliniuose kontrolės planuose pateikiama bendra informacija apie oficialios kontrolės sistemų struktūrą ir organizavimą visuose atitinkamos valstybės narės atitinkamuose sektoriuose , be to, jame turi būti pateikta bent ši informacija:
Pakeitimas 250
Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a. tokie planai gali būti rengiami konsultuojantis su susijusiais veiklos vykdytojais, siekiant užtikrinti rizika pagrįstą požiūrį į oficialią kontrolę;
Pakeitimas 251
Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnio 2 dalies a punktas
a) naujai atsiradusias ligas, augalų kenksminguosius organizmus ar kitą riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką aplinkai;
a) naujai atsiradusias ligas, augalų kenksminguosius organizmus ar kitą riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba riziką aplinkai;
Pakeitimas 252
Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnis
110 straipsnis

Išbraukta.

Su daugiamečiais nacionaliniais kontrolės planais susiję perduoti įgaliojimai

Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl 107 straipsnio 1 dalyje numatytų daugiamečių nacionalinių kontrolės planų.

Šiais deleguotaisiais aktais nustatomos taisyklės dėl:

a) veiklos vykdytojų veiksmų skirstymo pagal rizikos kategorijas kriterijų;
b) oficialios kontrolės prioritetų pagal 8 straipsnyje nustatytus kriterijus ir 15–24 straipsniuose numatytas taisykles;
c) oficialios kontrolės veiksmingumo didinimo procedūrų;
d) pagrindinių veiksmingumo rodiklių, kuriuos turi taikyti kompetentingos institucijos, vertindamos daugiametį nacionalinį kontrolės planą ir jo įgyvendinimą.
Pakeitimas 253
Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies a punktas
a) ribotos trukmės koordinuojamos kontrolės planų rengimo ir įgyvendinimo vienoje iš sričių, kurios reglamentuojamos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis taisyklėmis;
a) ribotos trukmės koordinuojamos kontrolės planų rengimo, organizavimo ir įgyvendinimo vienoje iš sričių, kurios reglamentuojamos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis taisyklėmis;
Pakeitimas 254
Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies b punktas
b) duomenų ir informacijos, susijusios su 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų specialių taisyklių taikymu arba tam tikrų pavojų paplitimu, rinkimo organizavimo ad hoc pagrindu;
b) duomenų ir informacijos, susijusios su tam tikrų pavojų paplitimu, rinkimo organizavimo ad hoc pagrindu;
Pakeitimas 255
Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba) suinteresuotųjų subjektų vaidmens rengiant ir įgyvendinant koordinuojamos kontrolės planus;
Pakeitimas 256
Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalies c punktas
c) atvejų, kai nesilaikoma 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, kuriuos kompetentingos institucijos nustatė praėjusiais metais, rūšis ir skaičius;
c) atvejų, kai nesilaikoma 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, kuriuos kompetentingos institucijos nustatė praėjusiais metais, rūšis ir skaičius, nurodytus pagal kiekvieną sektorių ir atitinkamu detalumu ;
Pakeitimas 257
Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da) informacija apie 83 straipsnio („Skaidrumas“) 2 dalyje nurodytų mokesčių taikymą.
Pakeitimas 258
Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Komisija viešai skelbia metinę oficialios kontrolės vykdymo valstybėse narėse ataskaitą, atsižvelgdama į:
1.  Komisija kas antrus metus po šio reglamento įsigaliojimo iki gruodžio 31 d. viešai skelbia metinę oficialios kontrolės vykdymo valstybėse narėse ataskaitą, atsižvelgdama į:
Pakeitimas 259
Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 dalies a punktas
a) metines ataskaitas, kurias valstybės narės pateikė pagal 112 straipsnį.
a) metines ataskaitas, kurias valstybės narės pateikė pagal 112 straipsnį, įskaitant informaciją apie 83 straipsnio („Skaidrumas“) 2 dalyje nurodytų mokesčių taikymą.
Pakeitimas 260
Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 2 dalis
2. 1 dalyje numatytoje metinėje ataskaitoje prireikus gali būti pateiktos rekomendacijos dėl galimų oficialios kontrolės sistemų valstybėse narėse ir konkrečios oficialios kontrolės tam tikrose srityse tobulinimo.
2. 1 dalyje numatytoje metinėje ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos dėl galimų oficialios kontrolės sistemų valstybėse narėse ir konkrečios oficialios kontrolės tam tikrose srityse tobulinimo.]
Pakeitimas 261
Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija įgyvendinimo aktais gali keisti kontrolės programą, siekdama atsižvelgti į pokyčius 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis taisyklėmis reglamentuojamose srityse. Apie bet kurį tokį pakeitimą pranešama valstybėms narėms.
2.  Komisija įgyvendinimo aktais gali keisti kontrolės programą, siekdama atsižvelgti į pokyčius 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis taisyklėmis reglamentuojamose srityse. Apie bet kurį tokį pakeitimą iš anksto pranešama valstybėms narėms.
Pakeitimas 263
Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio 2 dalies f punktas
f) kai taikoma, padėtį, susijusią su gyvūnų sveikata, zoonozėmis ir augalų sveikata, bei pranešimo Komisijai ir atitinkamoms tarptautinėms įstaigoms apie gyvūnų ligų protrūkius ir augalų kenksmingųjų organizmų pasireiškimo protrūkius procedūras;
f) kai taikoma, padėtį, susijusią su gyvūnų sveikata, zoonozėmis bei pranešimo Komisijai ir atitinkamoms tarptautinėms įstaigoms apie gyvūnų ligų protrūkius procedūras;
Pakeitimas 264
Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)
ha) nesąžiningos veiklos, kuria gali būti siekiama vartotojus apgauti dėl maisto produktų ir prekių pobūdžio, kokybės ir sudėties, tikimybe;
Pakeitimas 266
Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 2 dalies e punktas
e) bet kuriuos kitus reikalavimus, būtinus užtikrinti, kad tam tikri gyvūnai ir prekės atitiktų sveikatos apsaugos lygį ir, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, aplinkos apsaugos lygį, lygiavertį pagal 1 dalyje nurodytus reikalavimus užtikrintam lygiui .
e) bet kuriuos kitus reikalavimus, būtinus užtikrinti, kad tam tikri gyvūnai ir prekės atitiktų 1 dalyje nurodytus reikalavimus.
Pakeitimas 267
Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 1 dalis
1.  Jeigu kitais atvejais, nei nurodytais Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 straipsnyje, Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on animal health] 249 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on protective measures against pests of plants ] 27 straipsnio 1 dalyje, 29 straipsnio 1 dalyje, 40 straipsnio 2 dalyje, 41 straipsnio 2 dalyje, 47 straipsnio 1 dalyje, 49 straipsnio 2 dalyje ir 50 straipsnio 2 dalyje, yra įrodymų, kad į Sąjungą įvežant tam tikrus trečiosios šalies, jos regiono ar trečiųjų šalių grupės kilmės gyvūnus arba prekes gali kilti rizika žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai arba, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, rizika aplinkai arba kai yra įrodymų apie galimą plataus masto didelę neatitiktį 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms taisyklėms, Komisija įgyvendinimo aktais priima priemones, būtinas, kad tokia rizika būtų sustabdyta arba nustatyta neatitiktis pašalinta. Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
1.  Jeigu kitais atvejais, nei nurodytais Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 straipsnyje, Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on animal health ] 249 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX [Office of Publications, please insert number of the Regulation on protective measures against pests of plants ] 27 straipsnio 1 dalyje, 29 straipsnio 1 dalyje, 40 straipsnio 2 dalyje, 41 straipsnio 2 dalyje, 47 straipsnio 1 dalyje, 49 straipsnio 2 dalyje ir 50 straipsnio 2 dalyje, yra įrodymų, kad į Sąjungą įvežant tam tikrus trečiosios šalies, jos regiono ar trečiųjų šalių grupės kilmės gyvūnus arba prekes gali kilti rizika žmonių ar gyvūnų sveikatai arba rizika aplinkai arba kai yra įrodymų apie galimą plataus masto didelę neatitiktį 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms taisyklėms, Komisija deleguotaisiais aktais pagal 139 straipsnį priima priemones, būtinas, kad tokia rizika būtų sustabdyta arba nustatyta neatitiktis pašalinta.
Pakeitimas 268
Pasiūlymas dėl reglamento
128 a straipsnis (naujas)
128a straipsnis

Pagalba besivystančioms šalims

1.  Siekiant užtikrinti, kad besivystančios šalys galėtų laikytis šio reglamento nuostatų, galima imtis priemonių ir jas taikyti tol, kol bus juntamas akivaizdus jų poveikis. Šiomis priemonėmis turėtų būti padedama:
– laikytis gyvūnų ir prekių įvežimo į Sąjungą sąlygų;
– parengti į Sąjungą įvežamų gaminių oficialios kontrolės organizavimo gaires;
– siųsti Europos Sąjungos arba valstybių narių ekspertus į besivystančias šalis padėti organizuoti oficialią kontrolę;
– kontrolę vykdantiems darbuotojams iš besivystančių šalių dalyvauti mokymuose ar kursuose.
2.  Komisija įgaliojama pagal 139 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos nuostatos dėl 1 dalyje nurodytos pagalbos besivystančioms šalims būdų.
Pakeitimas 269
Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Komisija gali organizuoti kompetentingų institucijų ir prireikus kitų valstybių narių institucijų darbuotojų, dalyvaujančių galimų šio reglamento nuostatų ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių pažeidimų tyrimuose, mokymą.

Komisija organizuoja kompetentingų institucijų ir prireikus kitų valstybių narių institucijų darbuotojų, dalyvaujančių galimų šio reglamento nuostatų ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių pažeidimų tyrimuose, mokymą.

Pakeitimas 270
Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Komisija šį mokymą gali organizuoti bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis.

Komisija šį mokymą organizuoja bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis.

Pakeitimas 271
Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija sukuria ir tvarko kompiuterinę informacinę valdymo sistemą, skirtą integruotam mechanizmų ir priemonių, kuriuos naudojant valdomi ir tvarkomi su oficialia kontrole susiję duomenys, informacija ir dokumentai, veikimui (toliau IMSOC).
1.  Komisija, atsižvelgdama į esamas nacionalines sistemas, sukuria ir tvarko kompiuterinę informacinę valdymo sistemą, skirtą integruotam mechanizmų ir priemonių, kuriuos naudojant iš valstybių narių duomenų bazių automatiškai persiunčiami, valdomi ir tvarkomi su oficialia kontrole susiję duomenys, informacija ir dokumentai bei jais automatiškai dalijamasi , veikimui (toliau – IMSOC).
Pakeitimas 272
Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Persiųsdamos elektroninius sertifikatus arba kitus elektroninius dokumentus Komisija ir valstybės narės naudojasi tarptautiniu lygmeniu standartizuotomis programavimo kalbomis, pranešimų struktūromis ir persiuntimo protokolais bei taiko saugias persiuntimo procedūras.
Pakeitimas 273
Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Keisdamosi elektroniniais duomenimis, pvz., elektroniniais sertifikatais, Komisija ir valstybių narių kompetentingos institucijos naudoja tarptautinę standartizuotą kalbą, pranešimų struktūrą ir mainų protokolus.
Pakeitimas 336
Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnio 1 dalis
1.  Veikdamos pagal šį skyrių kompetentingos institucijos suteikia pirmenybę veiksmams, kurių turi būti imtasi siekiant pašalinti ar sustabdyti riziką žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai, gyvūnų gerovei ir, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką aplinkai.
1.  Veikdamos pagal šį skyrių kompetentingos institucijos suteikia pirmenybę veiksmams, kurių turi būti imtasi siekiant pašalinti ar sustabdyti riziką žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai, gyvūnų gerovei ir, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką aplinkai. Atsižvelgiant į vis dažnesnį sukčiavimą maisto srityje, reikėtų labiau pabrėžti kovą su praktika, kurią naudojant vartotojai klaidinami dėl perkamo ir vartojamo maisto produktų pobūdžio ir kokybės.
Pakeitimas 274
Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnio 3 dalies a punktas
a) gyvūnų, prekių ir veiklos vykdytojų nuodugnesnė oficiali kontrolė atitinkamu laikotarpiu;
a) gyvūnų, prekių ir veiklos vykdytojų nuodugnesnė oficiali kontrolė atitinkamu laikotarpiu, atsižvelgiant į rizikos pobūdį ;
Pakeitimas 275
Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas
b) imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad veiklos vykdytojas ištaisytų neatitikį ir užkirstų kelią tolesniam jos pasireiškimui.
b) imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad veiklos vykdytojas ištaisytų neatitiktį ir sukurtų sistemas siekdamas užkirsti kelią tolesniam jos pasireiškimui.
Pakeitimas 276
Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa) jei 18 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytos oficialios kelionės žurnalų kontrolės rezultatai nėra patenkinami, reikalauja, kad organizatorius pakeistų numatytos ilgos kelionės tvarką taip, kad ši atitiktų Reglamento (EB) Nr. 1/2005 nuostatas;
Pakeitimas 277
Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 2 dalies b punktas
b) nurodo organizuoti iškrovimą, perkrovimą į kitas transporto priemones, gyvūnų laikymą ir priežiūrą , karantino laikotarpius, taip pat atidėti gyvūnų skerdimą;
b) nurodo organizuoti iškrovimą, perkrovimą į kitas transporto priemones, gyvūnų tinkamą laikymą su derama priežiūra , karantino laikotarpius, taip pat atidėti gyvūnų skerdimą, kad prireikus būtų galima kreiptis veterinarinės pagalbos ;
Pakeitimas 278
Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
ea) reikalauja, kad veiklos vykdytojai, vykdantys gyvūnų skerdimo arba bet kokias susijusias operacijas, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1099/2009, pakeistų savo įprastas darbo procedūras ir, visų pirma, sulėtintų arba sustabdytų gamybą;
Pakeitimas 279
Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 2 dalies j punktas
j) nurodo sustabdyti ar panaikinti įmonės, gamyklos, ūkio ar atitinkamų transporto priemonių arba vežėjo leidimo patvirtinimą;
j) nurodo sustabdyti ar panaikinti įmonės, gamyklos, ūkio ar atitinkamų transporto priemonių arba vežėjo leidimo patvirtinimą, arba vairuotojo kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą ;
Pakeitimas 280
Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (nauja)
Nepažeidžiant nuostatos, kad sankcijos turi būti bent tokio dydžio, kad kompensuotų finansinę naudą, kurios siekiama darant pažeidimą, nustatant sankcijų dydį taip pat turi būti atsižvelgiama į vartotojų sveikatai keliamą riziką.

Pakeitimas 281
Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės užtikrina, kad finansinės sankcijos už tyčinius šio reglamento nuostatų ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių pažeidimus būtų bent tokio dydžio, kad kompensuotų ekonominį pranašumą, kurio siekiama darant pažeidimą.
2.  Valstybės narės užtikrina, kad finansinės sankcijos už tyčinius šio reglamento nuostatų ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių pažeidimus būtų bent dvigubai didesnės už ekonominį pranašumą, kurio siekiama darant pažeidimą.
Pakeitimas 282
Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnio 3 dalies b punktas
b) už neteisingą arba klaidinantį sertifikavimą;
b) už neteisingą arba klaidinantį sertifikavimą ir deklaracijas ;
Pakeitimas 283
Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)
ca) už žalą vartotojų sveikatai.
Pakeitimas 284
Pasiūlymas dėl reglamento
136 a straipsnis (naujas)
136a straipsnis

Pranešimas apie pažeidimus

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos valdžios institucijos nustatytų veiksmingus ir patikimus mechanizmus, kuriais būtų skatinama kompetentingoms valdžios institucijoms pranešti apie šio reglamento ir su šiuo reglamentu susijusių nacionalinių nuostatų galimus ar faktinius pažeidimus.
2. 1 dalyje nurodyti mechanizmai apima bent:
a) konkrečią pranešimų apie pažeidimus gavimo ir paskesnės stebėsenos tvarką;
b) tinkamą įstaigų darbuotojų, kurie praneša apie toje įstaigoje padarytus pažeidimus, apsaugą nuo keršto, diskriminacijos ar kito nesąžiningo elgesio;
c) asmens duomenų, susijusių tiek su asmeniu, kuris praneša apie pažeidimus, tiek su fiziniu asmeniu, kuris įtariamas padaręs pažeidimą, apsaugą pagal Direktyvą 95/46/EB;
d) aiškias taisykles, kuriomis užtikrinama, kad visais atvejais būtų garantuotas asmens, kuris praneša apie įstaigoje padarytus pažeidimus, konfidencialumas, išskyrus atvejus, kai atskleisti informaciją reikalaujama pagal nacionalinę teisę atliekant tolesnius tyrimus arba vėliau vykdant teisminį procesą.
3.  Valstybės narės reikalauja, kad įstaigose būtų įdiegtos tinkamos procedūros, pagal kurias jų darbuotojai įstaigos viduje specialiu, nepriklausomu ir autonomišku kanalu galėtų pranešti apie pažeidimus. Toks informavimo kanalas taip pat gali būti nustatytas socialinių partnerių numatytuose susitarimuose. Užtikrinama tokia pati apsauga, kaip nurodyta 2 dalies b, c ir d punktuose.
Pakeitimas 285
Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnio 2 dalis
2.   Įgaliojimai, suteikiami, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 16, 17 straipsniuose, 18 straipsnio 3 dalyje, 19, 20, 21, 22 straipsniuose, 23 straipsnio 1 dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 40 straipsnyje, 43 straipsnio 4 dalyje, 45 straipsnio 3 dalyje, 46, 49 straipsniuose, 51 straipsnio 1 dalyje, 52 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 62 straipsnio 2 dalyje, 69 straipsnio 3 dalyje, 75 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 97 straipsnio 2 dalyje, 98 straipsnio 6 dalyje, 99 straipsnio 2 dalyje, 101 straipsnio 3 dalyje, 106 straipsnio 3 dalyje, 110, 111 straipsniuose, 114 straipsnio 4 dalyje, 125 straipsnio 1 dalyje, 132 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 133 straipsnyje, 138 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 143 straipsnio 2 dalyje, 144 straipsnio 3 dalyje, 151 straipsnio 3 dalyje, 153 straipsnio 3 dalyje ir 159 straipsnio 3 dalyje, yra suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos .
2. 4 straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 16, 17 straipsniuose, 18 straipsnio 3 dalyje, 19, 20, 21, 22 straipsniuose, 23 straipsnio 1 dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 40 straipsnyje, 43 straipsnio 4 dalyje, 45 straipsnio 3 dalyje, 46, 49 straipsniuose, 51 straipsnio 1 dalyje, 52 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 62 straipsnio 2 dalyje, 69 straipsnio 3 dalyje, 75 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 97 straipsnio 2 dalyje, 98 straipsnio 6 dalyje, 99 straipsnio 2 dalyje, 101 straipsnio 3 dalyje, 106 straipsnio 3 dalyje, 110, 111 straipsniuose, 114 straipsnio 4 dalyje, 125 straipsnio 1 dalyje, 132 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 133 straipsnyje, 138 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 143 straipsnio 2 dalyje, 144 straipsnio 3 dalyje, 151 straipsnio 3 dalyje, 153 straipsnio 3 dalyje ir 159 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui nuo (Leidinių biuras įrašys šio naujausio teisės akto įsigaliojimo datą) .
Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas 286
Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Vykdant šiuos įgaliojimus ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.
Pakeitimas 287
Pasiūlymas dėl reglamento
141 straipsnio 1 dalis
1.  Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnio 1 dalį įsteigtas Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas. Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
1.  Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnio 1 dalį įsteigtas Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas. Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Tai taikoma išskyrus atvejus, kai taikomos 23 straipsnio nuostatos, pagal kurias Komisijai padeda komitetai, įsteigti pagal Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinio ūkininkavimo, Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl maisto produktų SKVN, SGN ir GTG, Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 dėl vynų SKVN ir SGN ir Reglamentą (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų geografinių nuorodų.
Pakeitimas 288
Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos skyrimas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priede, taikomas tol, kol etaloninės Europos Sąjungos laboratorijos atitinkamose srityse paskiriamos pagal šio reglamento 91 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 289
Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priede numatytas Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos skyrimas taikomas tol, kol pagal šio reglamento 91 straipsnio 2 dalį, nepažeidžiant 91 straipsnio 3a dalies, paskiriama po vieną etaloninę Europos Sąjungos laboratoriją kiekvienoje atitinkamoje srityje.
Pakeitimas 290
Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 2 dalis
2.   Reglamentas (EB) Nr. 854/2004 ir direktyvos 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 91/496/EEB, 96/23/EB ir 97/78/EB panaikinamos nuo [Office of Publications, please insert date of entry into force of this Regulation + 3 years ].
2.  Direktyvos 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB ir 97/78/EB panaikinamos nuo [Office of Publications, please insert date of entry into force of this Regulation + 3 years ].
Pakeitimas 291
Pasiūlymas dėl reglamento
148 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
32 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 iš dalies keičiamas taip:

Išbraukta.

a) 32 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
i) pirma ir antra pastraipos išbraukiamos;
ii) trečia pastraipa pakeičiama taip:
„Leidimų genetiškai modifikuotam maistui ir pašarams prašytojai prisideda prie Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos ir nacionalinių etaloninių laboratorijų, paskirtų toje srityje pagal Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of Publications, please insert number of this Regulation] 91 straipsnio 1 dalį ir 98 straipsnio 1 dalį, išlaidų, patirtų vykdant užduotis, padengimo.“
iii) penktoje pastraipoje žodžiai „ir priedo“ išbraukiami;
iv) šeštoje pastraipoje žodžiai „ir iš dalies keičiančios priedą“ išbraukiami;
b) priedas išbraukiamas.
Pakeitimas 292
Pasiūlymas dėl reglamento
149 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003
7, 21 straipsniai ir II priedas
Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 iš dalies keičiamas taip:

Išbraukta.

a) 7 straipsnio 3 dalies f punktas pakeičiamas taip:
„rašytinį pareiškimą, kad pareiškėjas tris pašarų priedo mėginius nusiuntė tiesiogiai 21 straipsnyje nurodytai Europos Sąjungos etaloninei laboratorijai.“
b) 21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
i) pirma, trečia ir ketvirta pastraipos išbraukiamos,
ii) 2 dalis pakeičiama taip:
„Pareiškėjai, prašantys leidimo priedui, prisideda prie Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos ir nacionalinių laboratorijų, paskirtų toje srityje pagal Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX [Office of Publications, please insert number of this Regulation] 91 straipsnio 1 dalį ir 98 straipsnio 1 dalį, išlaidų, patirtų vykdant užduotis, padengimo.“
c)  II priedas išbraukiamas.
Pakeitimas 293
Pasiūlymas dėl reglamento
150 straipsnio 1 dalies b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1/2005
14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26 straipsniai
b) 14, 15, 16, 21 straipsniai, 22 straipsnio 2 dalis, 23, 24 ir 26 straipsniai išbraukiami ;
b) 14, 15, 16, 21 straipsniai, 22 straipsnio 2 dalis, 23, 24 ir 26 straipsniai lieka galioti, kol įsigalios 18 straipsnyje nurodyti pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ;
Pakeitimas 294
Pasiūlymas dėl reglamento
151 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 396/2005
26, 27, 30 straipsniai
2.  Reglamento (EB) Nr. 396/2005 26 straipsnis, 27 straipsnio 1 dalis ir 30 straipsnis toliau taikomi iki datos, kuri turi būti nustatyta deleguotajame akte, priimtame pagal 3 dalį .
2.  Reglamento (EB) Nr. 396/2005 26 straipsnis, 27 straipsnio 1 dalis ir 30 straipsnis toliau taikomi iki atitinkamų taisyklių, kurios turi būti nustatytos pagal šio reglamento 16 straipsnyje nurodytus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, taikymo datos .
Pakeitimas 295
Pasiūlymas dėl reglamento
151 straipsnio 3 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 396/2005
26, 27, 30 straipsniai
3.  Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 139 straipsnį dėl datos, nuo kurios 2 dalyje nurodyti 26 straipsnis, 27 straipsnio 1 dalis ir 30 straipsnis nebetaikomi. Ta data turi būti atitinkamų taisyklių, kurios turi būti nustatytos pagal deleguotuosius aktus, numatytus šio reglamento 16 straipsnyje, taikymo pradžios data.
Išbraukta.

Pakeitimas 296
Pasiūlymas dėl reglamento
153 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 834/2007
27 straipsnio 3‒6 ir 8‒14 dalys
ii) 2– 14 dalys išbraukiamos;
ii) 3–6 ir 8– 14 dalys išbraukiamos;
Pakeitimas 297
Pasiūlymas dėl reglamento
153 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 834/2007
27, 30 straipsniai
2.  Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnis ir 30 straipsnio 2 dalis toliau taikomi iki datos, kuri turi būti nustatyta deleguotajame akte, kuris turi būti priimtas pagal 3 dalį.
2.  Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnio 3–14 dalys ir 30 straipsnio 2 dalis toliau taikomos iki datos, kuri turi būti nustatyta deleguotajame akte, kuris turi būti priimtas pagal 3 dalį.
Pakeitimas 298
Pasiūlymas dėl reglamento
153 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 834/2007
27, 30 straipsniai
5.  Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnis ir 30 straipsnio 2 dalis toliau taikomi iki datos, kuri turi būti nustatyta deleguotajame akte, kuris turi būti priimtas pagal 3 dalį.
5.  Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnio 3–6 ir 8–14 dalys ir 30 straipsnio 2 dalis toliau taikomos iki datos, kuri turi būti nustatyta deleguotajame akte, kuris turi būti priimtas pagal 3 dalį.
Pakeitimas 299
Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio 2 dalis
Direktyva 2009/128/EB
8 straipsnis ir II priedas
2.  Direktyvos 2009/128/EB 8 straipsnio 1 dalis, 2 dalies antra pastraipa, 3, 4 ir 6 dalys ir II priedas toliau taikomi iki datos, kuri turi būti nustatyta deleguotajame akte, kuris turi būti priimtas pagal 3 dalį .
2.  Direktyvos 2009/128/EB 8 straipsnio 1 dalis, 2 dalies antra pastraipa, 3, 4 ir 6 dalys ir II priedas toliau taikomi iki atitinkamų taisyklių, kurios turi būti nustatytos pagal šio reglamento 22 straipsnyje nurodytus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, taikymo datos .
Pakeitimas 300
Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl datos, nuo kurios šio straipsnio 2 dalyje nurodytos nuostatos nebetaikomos. Ta data turi būti atitinkamų taisyklių, kurios turi būti nustatytos pagal deleguotuosius aktus, numatytus šio reglamento 22 straipsnyje, taikymo pradžios data.
Išbraukta.

Pakeitimas 301
Pasiūlymas dėl reglamento
161 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis
Reglamentas (ES) Nr. [.…]/2013
29 straipsnio 1 dalis
b)  Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos etaloniniams centrams, nurodytiems to reglamento 93 straipsnyje;
Išbraukta.

Pakeitimas 302
Pasiūlymas dėl reglamento
161 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis
Reglamentas (ES) Nr. [.…]/2013
29 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  Europos Sąjungos informacijos centrai žemės ūkio grandinės autentiškumo ir integralumo klausimais.
Pakeitimas 303
Pasiūlymas dėl reglamento
161 straipsnio 1 dalies b punktas
Reglamentas (ES) Nr. [.…]/2013
29 a straipsnio 2 dalis
2.  Dotacijos gali būti skiriamos vienai nacionalinei etaloninei laboratorijai kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienai Europos Sąjungos augalų sveikatos etaloninei laboratorijai ne ilgiau kaip trejus metus po tos Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos paskyrimo.„.
2.  Dotacijos, nurodytos 1 dalyje, gali būti skiriamos vienai nacionalinei etaloninei laboratorijai kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienai Europos Sąjungos augalų sveikatos etaloninei laboratorijai ne ilgiau kaip trejus metus po tos Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos paskyrimo.„
Pakeitimas 304
Pasiūlymas dėl reglamento
162 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Ne vėliau kaip praėjus metams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, Komisija pateikia išsamų rekomendacinį dokumentą, kad padėtų veiklos vykdytojams ir nacionalinėms institucijoms veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

Pakeitimas 305
Pasiūlymas dėl reglamento
162 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje pristato patirtį, įgytą taikant šį reglamentą, ypač apsvarsto galimybę sumažinti privačiajam sektoriui tenkančią administracinę naštą ir pateikia nuomonę dėl kompetentingų institucijų vykdomos kontrolės veiksmingumo ir efektyvumo.
Pakeitimas 306
Pasiūlymas dėl reglamento
162 straipsnio 3 dalis
3. 1 straipsnio 2 dalies h punkte nurodytų taisyklių reglamentuojamoje srityje šis reglamentas taikomas [Office of Publications, please insert date of application of the Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material], išskyrus šias išimtis:
Išbraukta.

a) 93, 94 ir 97 straipsniai taikomi pagal 1 dalį;
b) 33 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalys taikomos nuo [Office of Publications, please insert date of entry into force of this Regulation + 5 years].
Pakeitimas 307
Pasiūlymas dėl reglamento
162 straipsnio 4 dalis
4. 15 straipsnio 1 dalis, 18 straipsnio 1 dalis, 45–62 straipsniai ir 76–84 straipsniai, 150 straipsnio b punktas, 152 straipsnio b punkto i papunktis, 154 straipsnio b punkto i papunktis, 155 straipsnio b punkto i papunktis ir 156 straipsnio b punktas taikomi nuo [Office of Publications, please insert date of entry into force this Regulation + 3 years ].
4. 15 straipsnio 1 dalis, 18 straipsnio 1 dalis, 45–62 straipsniai ir 76–84 straipsniai,152 straipsnio b ir c punktų i papunktis, 154 straipsnio b punkto i papunktis ir 155 straipsnio b punkto i papunktis taikomi nuo [Office of Publications, please insert date of entry into force this Regulation + 3 years ]. 150 straipsnio b punktas ir 156 straipsnio b punktas netaikomi tol, kol galioja juos pakeičiantys deleguotieji aktai.
Pakeitimas 309
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 skyriaus 5 a punktas (naujas)
5a.  Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliama rizika žmonių ir gyvūnų sveikatai
Pakeitimas 310
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 skyriaus 6 punktas
6.  Įvairūs gamybos (auginimo), perdirbimo (apdorojimo) ir platinimo etapai ir galima rizika žmonių sveikatai ir, jei taikoma, gyvūnų ir augalų sveikatai, gyvūnų gerovei, aplinkai ir augalų dauginamosios medžiagos tapatumui ir kokybei.
6.  Įvairūs gamybos (auginimo), perdirbimo (apdorojimo) ir platinimo etapai ir galima rizika žmonių sveikatai ir, jei taikoma, gyvūnų ir augalų sveikatai, gyvūnų gerovei ir aplinkai
Pakeitimas 311
Pasiūlymas dėl reglamento
III a priedas (naujas)
IIIa priedas

OFICIALIAI PASKIRTI PADĖJĖJAI

1.  Kompetentinga institucija gali paskirti oficialiai paskirtais padėjėjais tik asmenis, kurie buvo apmokyti ir išlaikė testą pagal toliau nurodytus reikalavimus.
2.  Kompetentinga institucija turi pasirengti tokiems testams. Norėdami gauti teisę laikyti šiuos testus, kandidatai turi įrodyti, kad jie baigė tokius mokymus:
a) mažiausiai 500 valandų trukmės teorinius mokymus ir mažiausiai 400 valandų trukmės praktinius mokymus, apimančius 5 dalyje nurodytas sritis ir
b) papildomus mokymus, kuriuos baigę oficialiai paskirti padėjėjai galėtų kompetentingai atlikti savo pareigas.
3. 2 straipsnio a punkte nurodyti praktiniai mokymai turi vykti skerdyklose ir mėsos pjaustymo įmonėse prižiūrint oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui bei ūkiuose ir kitose panašiose įmonėse.
4.  Mokymų ir testų medžiaga turi būti iš esmės susijusi tik su žalia mėsa ir paukštiena. Tačiau asmenys, baigę vienos iš pirmiau nurodytų kategorijų mokymus ir išlaikę atitinkamą testą, turi teisę į sutrumpintus antrosios kategorijos mokymus, po kurių jie gali laikyti atitinkamą testą. Mokymai ir testas turėtų apimti laukinius gyvūnus, ūkiuose auginamus laukinius gyvūnus ir, prireikus, kiškiažvėrius.
5.  Oficialiai paskirtų padėjėjų mokymai turi apimti toliau nurodytus dalykus, kurių žinojimą turi patvirtinti atitinkami testai:
a) susijusius su ūkiais:
i) teorinė dalis:
– žinios apie veiklos ūkyje organizavimą, gamybos metodus, tarptautinę prekybą ir t. t.,
– gera gyvulininkystės praktika,
– bazinės žinios apie ligas, ypač zoonozes (virusus, bakterijas, parazitus ir t. t.),
– ligų stebėsena, vaistų ir vakcinų naudojimas, likučių tyrimai,
– higiena ir sveikatos patikrinimas,
– gyvūnų gerovė ūkiuose ir juos transportuojant,
– aplinkos reikalavimai, taikomi pastatams ir ūkiams, ir bendrieji aplinkos reikalavimai,
– atitinkami įstatymai ir kiti teisės aktai,
– vartotojams rūpimi klausimai ir kokybės kontrolė;
ii) praktinė dalis:
– vizitai į skirtingo pobūdžio ir skirtingas auginimo metodikas taikančius ūkius,
– vizitai į gamybos įmones,
– gyvūnų pakrovimo ir iškrovimo stebėjimas,
– parodomieji laboratoriniai tyrimai,
– veterinariniai patikrinimai,
– dokumentacija;
b) susijusius su skerdyklomis ir mėsos pjaustymo įmonėmis:
i) teorinė dalis:
– žinios apie mėsos pramonės organizavimą, gamybos metodus, tarptautinę prekybą ir skerdimo bei pjaustymo technologijas,
– bazinės žinios apie higieną ir gerą higienos praktiką, ypač pramoninę higieną, skerdimo, mėsos pjaustymo ir laikymo higieną, darbo higieną,
  RVASVT ir RVASVT sistema grindžiamų procedūrų auditas,
– gyvūnų gerovė juos iškraunant po transportavimo ir skerdykloje,
– bazinės žinios apie skerdžiamų gyvūnų anatomiją ir fiziologiją,
– bazinės žinios apie skerdžiamų gyvūnų patologiją,
– bazinės žinios apie skerdžiamų gyvūnų patologinę anatomiją,
– atitinkamos žinios apie USE ir kitas svarbias zoonozes ir zoonozių sukėlėjus,
– žinios apie šviežios mėsos skerdimo, patikrinimo, paruošimo, įvyniojimo, įpakavimo ir transportavimo metodus ir procedūras,
– bazinės mikrobiologijos žinios,
– patikrinimas prieš skerdimą,
– trichineliozės tyrimas,
– patikrinimas po skerdimo,
– administracinė veikla,
– žinios apie atitinkamus įstatymus ir kitus teisės aktus,
– mėginių atrankos procedūra,
– klausimai, susiję su apgaulėmis;
ii) praktinė dalis:
– gyvūnų identifikavimas,
– amžiaus patikrinimas,
– skerdžiamų gyvūnų patikrinimas ir įvertinimas,
– patikrinimas skerdykloje po skerdimo,
– trichineliozės tyrimas,
– gyvūnų rūšių identifikavimas tiriant rūšiai būdingas gyvūno dalis,
– paskerstų gyvūnų pakitusių dalių identifikavimas ir komentavimas,
– higienos kontrolė, įskaitant geros higienos praktikos ir RVASVT sistema grindžiamų procedūrų auditą,
– patikrinimo prieš skerdimą rezultatų fiksavimas,
– mėginių atranka,
– mėsos atsekamumas,
– dokumentacija.
6.  Siekdamas nuolat atnaujinti savo žinias ir neatsilikti nuo pažangiausių technologijų, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas turi dalyvauti tęstiniuose mokymuose ir susipažinti su profesine literatūra. Jeigu gali, oficialiai paskirtas padėjėjas turi dalyvauti kasmetiniuose tęstiniuose mokymuose.
7.  Asmenys, paskirti oficialiai paskirtais padėjėjais, turi tinkamai išmanyti 5 dalyje nurodytus dalykus. Prireikus jie turi įgyti šias žinias dalyvaudami tęstiniuose mokymuose. Šiuo atžvilgiu kompetentinga institucija turi imtis atitinkamų priemonių.
8.  Jeigu oficialiai paskirti padėjėjai atlieka tik mėginių atranką ir trichineliozės tyrimus, kompetentinga institucija turi užtikrinti, tik kad jie būtų tinkamai apmokyti atlikti šias užduotis.
Pakeitimas 312
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo pavadinimas
III priedas

IV priedas

Analitinių tyrimų metodų apibūdinimas

Analitinių tyrimų metodų apibūdinimas

Pakeitimas 313
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo pavadinimas
IV priedas

V priedas

142 straipsnio 3 dalyje nurodyta atitikties lentelė

142 straipsnio 3 dalyje nurodyta atitikties lentelė

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(2) OL C 23, 2014 1 27, p. 14.

Atnaujinta: 2014 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas