Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2176(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0101/2014

Indgivne tekster :

A7-0101/2014

Forhandlinger :

PV 14/04/2014 - 21
CRE 14/04/2014 - 21

Afstemninger :

PV 15/04/2014 - 17.16

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0394

Vedtagne tekster
PDF 251kWORD 95k
Tirsdag den 15. april 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Et erhvervsvenligt miljø for etablerede og nystartede virksomheder med henblik på at fremme beskæftigelsen?
P7_TA(2014)0394A7-0101/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 15. april 2014 om hvordan kan EU bidrage til at skabe et erhvervsvenligt miljø for etablerede og nystartede virksomheder med henblik på at fremme beskæftigelsen? (2013/2176(INI))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020: en strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

—  der henviser til "Small Business Act" (COM(2008)0394),

—  der henviser til arbejdet fra Kommissionens gruppe på højt plan af uafhængige interessenter vedrørende administrative byrder,

—  der henviser til Kommissionens rapport "Mindskelse af de reguleringsmæssige byrder for SMV'er – Tilpasning af EU's regulering til mikrovirksomheders behov" (COM(2011)0803),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse om målrettet EU-regulering (COM(2013)0685),

—  der henviser til Kommissionens 2020-handlingsplan for iværksætterkultur,

—  der henviser til Kommissionens meddelelse "En handlingsplan om bedre adgang til finansiering for SMV'er" (COM(2011)0870),

—  der henviser til sin beslutning af 5. februar 2013 om bedre adgang til finansiering for SMV'er(1) ,

—  der henviser til direktivet om forsinkede betalinger (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF),

—  der henviser til en undersøgelse udarbejdet af CEEMET (europæisk arbejdsgiverorganisation for metal- og ingeniørindustrierne og de teknologibaserede industrier med titlen "Flexible employment contracts responding to changing market circumstances and meeting employee needs")(2) ,

—  der henviser til det nye program for beskæftigelse og social innovation, som bl.a. vil øge den støtte, der ydes til udbydere af mikrokredit under den nuværende europæiske mikrofinansieringsfacilitet,

—  der henviser til Eurofounds rapport fra januar 2013 med titlen ""Born global": Potentialet for jobskabelse i nye internationale virksomheder",

—  der henviser til Eurofounds rapport fra 2013 med titlen "Public policy and support for restructuring in SMEs",

—  der henviser til Eurofounds rapport fra 2010 med titlen "Job creation measures",

—  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Regionaludviklingsudvalget (A7‑0101/2014),

A.  der henviser til, at den tid, det tager at starte en virksomhed i Europa, varierer mellem 4 og 40 dage fra medlemsstat til medlemsstat, hvilket kan have indflydelse på jobskabelsen;

B.  Der henviser til, at det er blevet konstateret, at adskillige faktorer, herunder manglende fleksibilitet på arbejdsmarkedet, i nogle medlemsstater har negativ indvirkning på jobskabelsen, og at kombinationen af jobfleksibilitet og sikkerhed kan give mere gunstige rammer;

C.  der henviser til, at det indre marked og europæiske menneskelige ressourcers potentiale kan spille en central rolle for virkeliggørelsen af beskæftigelsesmålene i Europa 2020-strategien;

D.  der henviser til, at SMV'erne er rygraden i den europæiske økonomi og har et stort potentiale for jobskabelse, eftersom de er ansvarlige for 85 % af de nye arbejdspladser;

E.  der henviser til, at 20,7 mio. SMV'er tegner sig for over 67 % af den private beskæftigelse i EU, og at mikrovirksomheder alene tegner sig for 30 %;

F.  der henviser til, at omkostningerne pr. ansat for at overholde de lovgivningsmæssige forpligtelser kan være op til ti gange højere for SMV'er end for store virksomheder (COM(2011)0803);

G.  der henviser til, at SMV'er på grund af den finansielle krise og den heraf følgende kreditstramning står over for de højeste låneomkostninger nogensinde og begrænsninger af tilgængeligheden heraf; der henviser til, at mindre virksomheder i perifere medlemsstater ifølge Institute of International Finance betaler mellem 4 og 6 procentpoint mere for banklån end deres modparter i Centraleuropa, hvilket stiller dem meget dårligt og således svækker regionens muligheder for konjunkturopsving og nettojobskabelse;

H.  der henviser til, at markederne for erhvervsobligationer, egenkapital og securitisering i Europa fortsat er forholdsvis underudviklede sammenlignet med andre økonomier, og andre former for finansiering end bankfinansiering er fortsat generelt ikke tilgængelige for SMV'er, hvorved deres vækstpotentiale og potentiale til at skabe jobs undermineres;

I.  der henviser til, at en effektiv levering af tjenesteydelser er afgørende for fremtidig vækst, innovation og jobskabelse;

J.  der henviser til, at vi har den bedst uddannede generation af unge i Europas historie, og at medlemsstaterne har investeret enorme beløb i uddannelse og erhvervsuddannelse, men at vores unge på trods heraf i høj grad er afskåret fra arbejdsmarkedet, og at deres kvalifikationer forbliver uudnyttede, når de konkurrerer om midlertidige og underbetalte stillinger;

K.  der henviser til, at Den Europæiske Socialfond har spillet en væsentlig rolle med hensyn til at bistå medlemsstaterne med at tilbyde muligheder og erhvervsuddannelse til arbejdsløse, således at de kan genindtræde på arbejdsmarkedet;

L.  der henviser til, at arbejdsløshedsprocenten for unge europæere på mellem 15 og 24 år er oppe på 23 %, som er et uholdbart tal, og over 50 % i de medlemsstater, der er hårdest ramt af krisen; der henviser til, at den massive ungdomsarbejdsløshed medfører en omfattende hjerneflugt og i betydelig grad underminerer vores kapacitet til at skabe bæredygtig vækst i fremtiden;

M.  der henviser til, at EU er truet af udsigten til "vækst uden beskæftigelse", hvilket vil underminere vores samfunds sociale og økonomiske struktur yderligere og EU's langsigtede udsigter til at konkurrere på lige fod i en globaliseret videnbaseret økonomi;

Jobskabelse

1.  er bekymret over de omkostninger samt det besvær og tidsforbrug, der er forbundet med at etablere en virksomhed i nogle dele af Den Europæiske Union, som altsammen kan indfluere negativt på jobskabelse i fremtiden; mener, at hvis EU skal genvinde sin konkurrenceevne og skabe flere arbejdspladser, skal medlemsstaterne arbejde på at forenkle og fremskynde denne proces, yde passende bistand og støtte ordningerne og gøre den billigere;

2.  bemærker, at nye virksomheder, som hurtigt og intensivt internationaliserer efter deres etablering, viser lovende bidrag til økonomien ved at skabe innovation selv, fremme innovation i andre virksomheder, indgå i internationale forsyningskæder og oprette bæredygtige og gode arbejdspladser af høj kvalitet; understreger imidlertid, at disse virksomheder konfronteres med betydelige udfordringer i etableringsfasen, der skal imødegås hurtigt, mens de på samme tid har et lavt niveau af kapital, og at billige, simple og hurtige etableringsprocedurer følgelig vil være til gavn for dem;

3.  bemærker, at globale tendenser har skabt såvel et konkurrencemæssigt pres som nye muligheder for virksomhederne; understreger behovet for, at medlemsstaterne skaber de rette lovgivnings- og beskatningsmæssige rammer for skabelse af arbejdspladser, samtidig med at der sikres et sikkert arbejdsmiljø;

4.  mener, at medlemsstaterne for at skabe et mere erhvervsvenligt miljø for jobskabelse med støtte fra EU-institutionerne skal, hvor det er relevant, indføre de reformer, der er nødvendige for at tage fat på følgende faktorer: Færdigheder, kvalifikationsniveauer, iværksætteri, virkningerne af de demografiske ændringer, markedsadgang, finansiering, arbejdsmarkedet, rettigheder i arbejdet, administrative omkostninger og bedre regulering;

5.  fremhæver betydningen af forskning og innovation for at styrke europæiske SMV'ers konkurrenceevne, produktivitet, bæredygtighed og jobskabelsesmuligheder bemærker, at der i Horisont 2020 og i Det Europæiske Teknologiinstitut lægges særlig vægt på at skabe og støtte innovative SMV'er med stort vækstpotentiale;

6.  fremhæver det jobpotentiale, der ligger i grøn økonomi, som ifølge Kommissionens skøn vil kunne skabe 5 mio. jobs inden 2020 alene i sektorerne for energieffektivitet og vedvarende energi, forudsat at der indføres en ambitiøs klima- og energipolitik; opfordrer medlemsstaterne til at sikre et tilstrækkeligt niveau af investeringer i disse sektorer, forudse fremtidige krav til arbejdstageres færdigheder og sikre kvaliteten af "grønne jobs";

7.  bemærker den væsentlige rolle, som EU's frihandelsaftaler spiller med hensyn til at skabe og bevare investeringer og arbejdspladser i EU's medlemsstater;

8.  mener, at den stabile udvikling og udvidelse af EU's indre marked skaber mange væsentlige nye muligheder for virksomheder af alle størrelser, hvilket tydeligvis skaber behov for fleksible rammebestemmelser til fremme af iværksætterkultur og selvstændig beskæftigelse, medens en gnidningsløs funktion heraf kræver et sæt lovgivningsmæssige minimumsstandarder, navnlig med hensyn til folkesundhed og sikkerhed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, fødevaresikkerhed og miljøbeskyttelse;

Kompetencer

9.  mener, at EU står over for en alvorlig mangel på bestemte kvalifikationer og et mismatch mellem efterspurgte og udbudte kvalifikationer i visse regioner og sektorer, som hindrer økonomisk vækst og gennemførelsen af Europa 2020-strategien; bemærker, at der i EU er over 1,85 mio. ubesatte stillinger; er bekymret over, at de seneste resultater fra den undersøgelse om voksenkompetencer (PIAAC), der er gennemført af OECD med støtte fra Kommissionens GD for Uddannelse og Kultur, viser, at 20 % af EU's befolkning i den erhvervsaktive alder har dårlige læse- og regnefærdigheder, og at 25 % af de voksne ikke har færdighederne til at gøre effektiv anvendelse af ikt;

10.  bemærker, at tendensen går mod flere kvalifikationsintensive job; næsten 90 % af alle de job, der forventes at blive skabt eller bliver ledige i 2020, kræver kvalifikationer på mellemniveau eller på højt niveau;

11.  mener, at aktive politikker, der skal fremme uddannelsesforløb og arbejdstageres fortsatte uddannelse, videreuddannelse, skole-/virksomhedssamarbejde og lærlingeuddannelser, bedre kan give mulighed for at matche færdigheder til virksomhedernes behov;

12.  anerkender i lyset af manglen på kvalifikationer de fordele, som livslang læring og fri bevægelighed for arbejdstagere i EU kan give, når efterspørgselen på arbejdsmarkedet skal efterkommes;

13.  understreger, at topkvalitet, innovation og menneskelige ressourcer er det, der udgør Unionens komparative fordele, men svindende investeringer i forskning, uddannelse og erhvervsuddannelse kombineret med de særlig høje arbejdsløshedstal i enkelte medlemsstater og i euroområdet tvinger mange europæere til at søge beskæftigelse på andre arbejdsmarkeder; understreger, at hjerneflugt er en væsentlig hindring for vækst, en bedre EU-konkurrenceevne og foranstaltninger til fremme af iværksætterkultur;

14.  mener, at visse medlemsstaters almene uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer bør tilpasses bedre til og i højere grad stemme overens med virksomhedernes kvalifikationsbehov; konstaterer med bekymring, at manglen på kvalificerede medarbejdere inden for ikt i 2015 anslås at ville stige til mellem 384 000 og 700 000, og at udbuddet af færdigheder inden for videnskab, teknologi, ingeniørvæsen og matematik ikke vil matche virksomhedernes stigende behov i de kommende år, medens problemet med den faldende andel af kvinder inden for disse felter ikke er blevet korrekt afhjulpet; slår til lyd for, at medlemsstaterne tilskyndes til at etablere et tostrenget uddannelsessystem, der fokuserer på fag inden for videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik, og til at fremme genuddannelse og videreuddannelse af arbejdstagere, især dem med ringe eller forældede kvalifikationer;

15.  understreger betydningen af et tostrenget uddannelsessystem, der især fokuserer på fag inden for videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik, og kombinerer praksisbaseret uddannelse i fagskoler med oplæring på en arbejdsplads, hvilket har vist sig at være den mest effektive måde til at dække overgangen fra skole til arbejdsmarked;

16.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om at gøre uddannelsessystemerne mere åbne, hvis mål er at sikre, at unge udstyres med digitale færdigheder;

17.  mener, at det er absolut nødvendigt at indføre undervisning i iværksætterfærdigheder og læringsprogrammer om, hvordan markedet, økonomien og det finansielle system fungerer og hænger sammen, i alle grundlæggende uddannelsesforløb; mener, at en omhyggeligt udarbejdet forretningsplan er første skridt på vejen mod bedre adgang til finansiering og levedygtighed; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at lade økonomiuddannelse og rådgivning om etablering af en virksomhed indgå i deres uddannelsesprogrammer og til at betragte investeringer i iværksætterkurser som en ressource; støtter i denne forbindelse programmet "Erasmus for unge iværksættere", der er beregnet til at fremme iværksætterånd og udvikle det indre marked og konkurrenceevnen;

18.  understreger behovet for at forbedre tempoet i overgangen fra skole til arbejdsmarkedet, således at unge kan træde ind på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og undgå risikoen for hverken at være under uddannelse, i beskæftigelse eller under erhvervsuddannelse;

19.  bemærker, at de europæiske struktur- og investeringsfonde yder støtte til myndigheder og aktører på lokalt, regionalt og nationalt plan for bl.a. at fremme arbejdsbaseret læring, forskning, udvikling og innovation og for gennem samarbejde med videnskabs- og forskningsfaciliteter at forbedre mikrovirksomhedernes og SMV'ernes konkurrenceevne (navnlig enkeltmandsvirksomheder) og derved bidrage til at løse de nuværende økonomiske og sociale udfordringer, især den høje arbejdsløshed;

20.  understreger, at bestræbelserne på at støtte vækst, innovation og jobskabelse i en bæredygtig økonomi bør garantere sundheds- og sikkerhedsnormer og sikre, at der er en balance mellem økonomiske, sociale og miljømæssige krav, og samtidig bl.a. støtte intelligent specialisering, respektere økosystemet og skabe rimeligt aflønnede kvalitetsjob i alle EU's regioner; understreger i denne forbindelse den vigtige rolle, som erhvervslivet og uddannelsessektoren spiller gennem grænseoverskridende projekter, samarbejde mellem universiteter og andre uddannelsesinstitutioner af høj kvalitet samt etablering af innovationsklynger; opfordrer til, at lokale og regionale finansieringsprogrammer til uddannelse af lærlinge fremmes;

21.  mener, at virkeliggørelsen af det digitale indre marked vil bidrage til at støtte og fremme udviklingen af SMV'er; mener, at det er nødvendigt at sikre, at der findes de nødvendige kvalificerede IKT-arbejdstagere, og at den europæiske befolkning har de nødvendige digitale færdigheder til at kunne anvende IKT;

22.  understreger, at der for at afhjælpe mangelen på faglært arbejdskraft, som Europa lider under i øjeblikket, hurtigst muligt må gøres en indsats for at fremskynde kvinders adgang til uddannelse og beskæftigelse inden for videnskab og teknologi, navnlig i de nye informations- og kommunikationsteknologisektorer;

23.  opfordrer til initiativer, der vil fremme partnerskaber mellem virksomheder, forskningscentre og universiteter og give europæere de nødvendige færdigheder til at få adgang til job inden for ikt-, energirelateret og højteknologisk produktion;

Iværksætterkultur

24.  er bekymret over, at antallet af EU-borgere, der ønsker at være selvstændige, er faldet fra 45 % til 37 % i de sidste tre år, da næsten halvdelen er bange for at gå konkurs, og mere end 50 % siger, at det er vanskeligt at få tilstrækkelige oplysninger om, hvordan man starter en virksomhed; mener, at SMV'ernes vækst er forbundet med iværksætterånd; understreger, at de nystartede virksomheder og selvstændig beskæftigelse skaber beskæftigelsesmuligheder og hjælper med at opbygge stærke industri- og tjenesteydelsessektorer, og opfordrer derfor til, at medlemsstaterne tilskyndes til at fremme iværksættertankegangen og kvalifikationer på forskellige uddannelsesniveauer og indføre rådgivning om etablering af en virksomhed på universiteter og erhvervsskoler; bemærker med bekymring, at kvinder blot udgør 30 % af alle iværksættere i Europa; understreger behovet for at fremme iværksætterkulturen blandt kvinder ved at lette adgangen til tekniske, videnskabelige og erhvervsmæssige støttenetværk, udviklingen af coaching-/mentorprogrammer for kvindelige iværksættere;

25.  bemærker, at den "risikofaktor" vedrørende selvstændig beskæftigelse og den seneste økonomiske krises negative virkninger for lånevilkårene er en hindring for at påbegynde en sådan iværksættervirksomhed; anbefaler i overensstemmelse hermed, at medlemsstaterne overvejer at træffe foranstaltninger for at styrke velfærdssikkerhedsnettet for de selvstændige uden at skade fleksibiliteten ved denne særlige form for aktivitet;

26.  konstaterer med bekymring, at den finansielle krise og den deraf følgende recession har ramt mange europæiske SMV'er hårdt, og at et betydeligt antal SMV'er er endt med likvidation, i stedet for at virksomheden fik en ny start; Fremhæver betydningen af gunstige lovgivningsmæssige rammer for at fremme sunde omstruktureringer og dermed bevarelse af arbejdspladser; bifalder Kommissionens handlingsplan for iværksætterkultur, der støtter medlemsstaternes bestræbelser på at gøre det lettere for sunde virksomheder at overleve og for seriøse iværksættere at få en ny chance, eftersom dette vil have positiv indvirkning på jobskabelsen; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge en oversigt over de foranstaltninger, der er truffet i de forskellige medlemsstater, for at forbedre iværksætterklimaet; understreger medlemsstaternes ansvar for at gøre fuld anvendelse af Kommissionens tilbudte støtte til at forbedre iværksætterklimaet; glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at oplyse borgere og virksomheder om finansieringsmuligheder gennem publikationer såsom "oversigt over finansielle bestemmelser" og "støttemuligheder i perioden 2007-2013";

27.  bifalder programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (COSME) og SMV-instrumentet i henhold til Horisont 2020; beklager imidlertid, at budgettet for COSME og SMV'er i Horisont 2020 er begrænset under den flerårige finansielle ramme;

28.  bifalder navnlig de specifikke foranstaltninger i henhold til COSME, hvis sigte er at forbedre rammebetingelserne for virksomhederne og navnlig SMV'erne for at lette deres adgang til finansiering og markeder og fremme iværksætteri og iværksætterkultur; understreger, at der er vigtigt med et forudsigeligt og klart juridisk regelsæt, hvis udviklingen af iværksætteri skal fremmes i Europa; forventer, at foranstaltninger og tiltag til fremme af iværksætteri på europæisk eller nationalt plan vil omfatte alle former for forretningsmodeller, herunder andelsvirksomheder, håndværksvirksomheder, liberale erhverv og social virksomheder; bifalder navnlig den fortsatte støtte til egenkapital og lånefinansiering i henhold til Horisont 2020 og COSME;

29.  mener, at unge iværksættere er katalysatorer for innovation og jobskabelse; Understreger behovet for at forbinde erfarne mentorer med vordende unge iværksættere og lette oprettelsen af støttestrukturer for innovative nystartede virksomheder; bifalder ordninger som Erasmus for unge iværksættere, der tager sigte på at hjælpe nye iværksættere med at erhverve relevante færdigheder til at lede en virksomhed, og mener, at sådanne programmer bør fremmes yderligere for at hjælpe flere iværksættere med at udvikle og skabe job; opfordrer medlemsstaterne til at fremme de praktiske aspekter af iværksætteruddannelse og -erhvervsuddannelse i ordninger såsom projekter mellem skoler og virksomheder og uddannelsespraktikophold; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn hertil i forbindelse med gennemførelsen af Cosme-programmet; glæder sig over styrkelsen af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), som har et klart mål om at tilbyde iværksætterfærdigheder og innovative færdigheder til 10.000 kandidatstuderende og 10.000 ph.d.-studerende senest i 2020;

30.  opfordrer til støtte til EU's mobilitetsprogrammer for unge iværksættere, såsom Erasmus for unge iværksættere, og til integrering af iværksætteruddannelse i de nationale læseplaner gennem udveksling af bedste praksis;

31.  bemærker betydningen af at oprette og støtte virksomhedskuvøser, der giver unge iværksættere mulighed for at afprøve deres ideer og gøre sig fortrolige med virksomhedsnetværkerne, og bistår dem med at kontakte mulige partnere, kunder og investorer; mener, at EU-finansiering kan spille en afgørende rolle, og understreger, at succesen af EU-finansierede projekter og universitetsprogrammer såsom det EFRU-finansierede Birmingham Skills for Enterprise and Employability Network (BSEEN) i Det Forenede Kongerige, som styrker virksomheds- og iværksætterkompetencer ved at give mentorordninger, intensiv startstøtte og kuvøseenheder til nye virksomheder, og som derfor er central for fremtidig jobskabelse;

32.  henleder opmærksomheden på, at arbejdstagere i mange europæiske virksomheder over for truslen om lukning kan overtage ejerskabet af disse virksomheder gennem kooperative selskaber; opfordrer til, at det overvejes at indføre mulige nye støtteforanstaltninger gennem Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og Den Europæiske Investeringsbank til virksomheder i centrale sektorer under Europa 2020-strategien;

33.  er bekymret over det voksende fænomen med falske selvstændige i Den Europæiske Union; opfordrer medlemsstaterne til at vedtage særlige politikker til at forebygge dette, såsom tilstrækkelige beskæftigelsesmuligheder eller bedre arbejdstilsyn;

34.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme et internationalt miljø gennem oplysning, fremlæggelse af god praksis og oprettelse af en platform for udveksling af oplysninger; opfordrer dem indtrængende til, at udvikle færdigheder i iværksætteri med international fokus, fremme åbenhed omkring eksisterende støttemuligheder for opstartsvirksomheder, støtte netværk og udvekslingsordninger, som sætter unge iværksættere i forbindelse med potentielle investorer og forretningspartnere, og til at tilbyde driftsrådgivning og -støtte selv efter opstartsfasen for at hjælpe dem med at komme igennem de kritiske første år og fremme incitamenter til beskæftigelse;

35.  understreger betydningen af ​​at give unge europæere iværksætteruddannelse og fremme iværksætterånden; henviser i den forbindelse til den afgørende rolle, som Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) spiller ved at fremme en iværksætterkultur inden for almen og faglig uddannelse og den praktiske uddannelse; henviser til, at alle videns- og innovationsfællesskab i EIT aktivt fremmer iværksætteri på deres respektive områder gennem udvikling af læseplaner, som kombinerer videnskab og innovation på højt plan med færdigheder i og erfaringer fra iværksætteri for dermed at forberede morgendagens iværksættere og tilføre en innovativ og driftig holdning til de eksisterende virksomheder;

36.  anfører, at det er uhyre vigtigt for EU's sociale samhørighed, at den høje arbejdsløshed i EU nedbringes, især blandt unge og andre svagtstillede grupper, ved at styrke regional konkurrencedygtighed og beskæftigelse og fremme en iværksætterkultur; opfordrer derfor medlemsstaterne til at anvende de europæiske struktur- og investeringsfonde til at fokusere på at skabe varige arbejdspladser og forretningsmuligheder ved at etablere et erhvervsvenligt miljø og det rette retsgrundlag for mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder samt etablerede og nystartede virksomheder;

37.  påpeger, at de europæiske struktur- og investeringsfonde spiller en vigtig rolle med hensyn til at støtte beskæftigelse og konkrete projekter, som sigter mod at styrke iværksætter- og forretningsfærdigheder samt kreative kompetencer, herunder blandt unge; understreger behovet for, at alle medlemsstater og regioner udnytter denne mulighed fuldt ud med henblik på at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden; understreger, at de lokale og regionale myndigheder gennem de europæiske stuktur- og investeringsfonde bør lægge særlig vægt på at fremme iværksætteri på lokalt og regionalt plan, herunder med fokus på nye virksomheder, der er etableret af unge;

38.  bifalder de seneste års vækst i den sociale økonomi som en ny form for iværksættervirksomhed i EU, især for unge; opfordrer medlemsstaterne til at udvikle strategier og programmer, der fremmer den sociale økonomi;

Demografi

39.  mener, at medlemsstaterne i betragtning af det udbredte fænomen befolkningsaldring og blandt andet af hensyn til solidariteten mellem generationerne bør tilskyndes til at fremme fastholdelsen af ældre arbejdstagere – såvel kvinder som mænd – på arbejdsmarkedet ved at værdsætte erfaring; understreger, at en ældre arbejdsstyrke og et længere arbejdsliv kan yde et positivt bidrag til genopretningen og den fremtidige vækst; understreger derfor betydningen af livslang læring, især for ældre arbejdstagere; understreger endelig, at ældre er nødvendige med henblik på at formidle viden og erfaring til yngre generationer;

40.  er overbevist om betydningen af at fremme senior-iværksætteri som et middel til at inddrage den ældre befolkningsgruppe med omfattende erhvervserfaring i innovationsprocessen for dermed at forlænge deres erhvervsaktive alder og bibeholde uundværlige færdigheder på arbejdsmarkedet;

41.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre en effektiv gennemførelse af EU-lovgivning, der forbyder forskelsbehandling på arbejdspladsen på grundlag af alder, handicap, seksuel orientering og religion eller tro;

42.  anerkender betydningen af at tage hensyn til situationen for mennesker, der skal have arbejds- og familieliv til at balancere;

Markedsadgang

43.  understreger, at de muligheder, som direkte gives af EU's indre marked, skal bruges til at puste nyt liv i de europæiske økonomier ved at åbne grænserne, fjerne de stadig eksisterende hindringer, der hæmmer arbejdstageres mobilitet, og skabe nye forretningsmuligheder og arbejdspladser;

44.  opfordrer til, at de resterende barrierer for levering af tjenesteydelser på tværs af grænserne fjernes, således at de får mulighed for at skabe flere job;

45.  Understreger, at størrelse har betydning for SMV'er, og at en mere omfattende størrelse giver dem mulighed for lettere at modstå økonomiske konjunktursvingninger, opbygge en dybere ekspertise, finde nye kunder og markeder, tilkoble sig globale forsyningskæder og opnå lettere adgang til bankfinansiering og udvide omfanget af finansieringsressourcer og således skabe yderligere job; mener, at Kommissionen og medlemsstaterne bør tilskynde til, at SMV-ejere, der ønsker at udvide deres virksomhed, får mulighed for uddannelse inden for ledelse og forretningsstrategi; fremhæver betydningen af at støtte SMV'er, således at de kan udvikle forbindelser med uudnyttede fremmede markeder, ved at styre eksisterende offentlige myndigheder i en ny retning og få dem til at samarbejde med banker og SMV-sammenslutninger med dette formål for øje;

46.  understreger, at indførelsen af passende og fleksible rammebestemmelser i det indre marked til fremme af iværksætterkultur og støtte af små og mellemstore virksomheder, der udgør Unionens økonomiske rygrad, ikke under nogen omstændigheder må gennemføres til skade for europæiske minimumsarbejdsstandarder og grundlæggende arbejdstagerrettigheder;

47.  bemærker, at det er afgørende at sikre støtte til SMV'er, der ønsker at internationalisere gennem mellem- og langfristede lån eller egenkapitalinvesteringer, og at uddanne SMV'er i, hvordan de kan få adgang til handelsfinansiering;

48.  bemærker den betydning, som den digitale økonomi har for skabelsen af job, navnlig i forbindelse med sektorer, hvor Europa traditionelt set er stærk, som f.eks. inden for de kreative industrier, kulturarv og turisme;

49.  understreger, at fri og retfærdig konkurrence på det indre marked sammen med fælles sociale standarder er af afgørende betydning for at fremme væksten og innovationen og dermed øge beskæftigelsen i Unionen;

Finansiering

50.  bemærker, at banklån stadig er den mest udbredte finansieringskilde i Europa; Mener dog, at der er reelle fordele ved nye former for finansiering gennem innovative ordninger og løsninger, som ikke omfatter banker, såsom "crowdfunding", private individuelle investorer i SMV'er, peer-to-peer-långivningsordninger, mikrolångivning, let tilgængelige mikrokreditagenturer og andre værktøjer, som kan give de investeringer, der er nødvendige for, at nystartede virksomheder og SMV'er kan vokse og skabe arbejdspladser; mener, at nye finansieringsformer vil være gavnlige for unge dynamiske virksomheder, der har vanskeligheder med at få adgang til mere traditionelle finansieringskilder på grund af deres "nyhedskarakter"; understreger, at sådanne nye former for finansiering ikke bør være begrænset til nystartnings- og vækstfaserne, og at fremme af alternative kapitalmarkeder også ville være gavnlig med henblik på at opnå positive resultater for både virksomhederne og deres ansatte, for eksempel i tilfælde af omstrukturering;

51.  anser det for yderst vigtigt, at medlemsstaterne gennemfører direktiv 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner, ifølge hvilket betalingsfristen i forbindelse med transaktioner mellem virksomheder og offentlige myndigheder ikke må overskride de frister, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, medmindre det udtrykkeligt fremgår af kontrakten og på betingelse af, at det objektivt er begrundet af den særlige art eller de særlige bestemmelser i kontrakten, og under ingen omstændigheder kan overskride 60 kalenderdage;

52.  understreger, at ikke-innoverende og etablerede SMV'er, som forsøger at komme ind på nye markeder eller ændre ejerskabet, ofte har brug for støtte fra det offentlige for at sikre den nødvendige finansiering;

53.  understreger, at samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 er et vigtigt og effektivt instrument til at skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og til at indfri Europa 2020-målene og samtidig gennem en lang række foranstaltninger og innovative finansielle instrumenter støtte etableringen og udviklingen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er), herunder mikrovirksomheder, som en af hovedrivkræfterne bag jobskabelsen i EU;

54.  bifalder initiativet til at gøre det lettere for borgere, organisationer og virksomheder, især SMV'er, at få adgang til EU-støtte via en fælles multilinguistisk portal med information om strukturfondene, herunder ESF, Horisont 2020 og Cosme; bifalder ligeledes Enterprise Europe Networks bestræbelser på dette område; mener ikke desto mindre, at der skal gøres mere for at udbrede klare og omfattende oplysninger til eksisterende og potentielle iværksættere gennem kvikskranker i alle regioner, og at finansieringsformidlere skal tilskyndes til i højere grad at anvende de finansieringskilder, der er til rådighed;

55.  anmoder om en bedre samordning mellem EU-finansieringsmekanismerne, herunder strukturfondene, EFRU, Horisont 2020 og investeringer fra EIB, navnlig med hensyn til finansiering af innovative SMV'er, og anmoder om, at der foretages en vurdering af de nuværende hindringer, der skyldes, at banker i adskillige medlemsstater ikke vil give lån og garantier til SMV'er og realøkonomien;

56.  understreger betydningen af forskning og innovation for at øge konkurrenceevne, produktivitet, bæredygtighed og det jobskabende potentiale hos europæiske SMV’er og noterer sig den betydelige vægt, som Horisont 2020 og EIT lægger på at skabe og støtte innovative SMV’er i hurtig vækst;

57.  bifalder etableringen af et SMV-instrument under Horisont 2020-programmet, som vil gøre det muligt for SMV'er at få adgang til økonomisk og ikke-økonomisk støtte til at gennemføre innovative ideer; opfordrer Kommissionen til at indføre dette instrument i 2014 på den mest brugervenlige måde for SMV'er, dvs. gennem et enkelt særligt agentur og gennem accept af virkelige "bottom-up"-ansøgninger om projekter og støtte til alle former for innovation, herunder ikke-teknologisk og social innovation;

58.  påpeger, at firmaer imidlertid ofte har vanskeligt ved at finde penge til finansiering af deres forskning, udvikling af nye produkter eller åbning af nye markeder;

59.  understøtter EU-initiativer, der hjælper SMV'er med at få adgang til flere finansielle ressourcer med større lethed med den begrundelse, at de giver unge og innovative virksomheder lettere og hurtigere adgang til finansiering; tilskynder medlemsstaterne til at vedtage mekanismer til at fremme innovation (f.eks. skattefradragsmekanismer til at finansiere forskning og innovation) og udligne uligheder mellem medlemsstaterne; støtter initiativer, som forsøger at opmuntre iværksættere, hvis virksomheder er gået konkurs, til at give dem endnu en chance og ikke gøre det afskrækkende at tage en risiko;

60.  glæder sig over forenklingen af refusionsmetoderne, som er en del af Kommissionens forslag til forordning om fælles bestemmelser for strukturfondene, i betragtning af den vigtige rolle, som disse instrumenter spiller i mange regioner med hensyn til at fremme iværksætterånd og kvalifikationer; opfordrer Kommissionen til at overvåge SMV'ernes adgang til EU-finansiering og aflægge rapport til Parlamentet herom;

61.  mener, at offentlige investeringer i og statsstøtte til etablering og fortsat drift af virksomheder er af afgørende betydning; mener, at medlemsstaterne bør kræve sikkerhedsforanstaltninger og garantier fra virksomheder, der etablerer sig i de enkelte medlemsstater og modtager offentlig støtte med det formål at bevare arbejdspladser;

Arbejdsmarkedet

62.   er overbevist om, at virksomhederne ville kunne skabe flere arbejdspladser, hvis de rigtige betingelser var til stede, herunder adgang til en kvalificeret og højtuddannet arbejdsstyrke, mulighed for at få arbejds- og privatliv til at balancere, rimelige omkostninger og skatter samt minimering af de administrative byrder;

63.  gør opmærksom på betydningen af flexicurity på arbejdspladsen dels for at skabe en rimelig grad af sikkerhed for arbejdstagerne, men også for at give de erhvervsdrivende mulighed for at reagere fleksibelt på markedsudviklingen;

64.  anser indførelsen af såkaldte coaches for unge på arbejdsformidlingskontorer for at være et vigtigt skridt med henblik på yderligere at nedbringe antallet af unge, der tabes ved overgangen mellem skole og arbejdsmarked;

65.  mener, at medlemsstaterne skal investere mere i menneskelig kapital og være mere lydhøre over for arbejdsmarkedets behov, især ved at sikre stærke bånd mellem uddannelsesverdenen og arbejdsverdenen og sikre, at unge får de rigtige oplysninger, råd og den rigtige vejledning til at træffe et fornuftigt karrierevalg, og fremme arbejdsrelateret læring og lærlingeuddannelser samt ved at sikre omskoling af medarbejdere og tilbud om livslang læring;

66.  mener, at der er basis for i højere grad at inddrage arbejdsmarkedets parter og de berørte organer i udformningen af en langsigtet strategi for små og mellemstore virksomheder, idet dette er den eneste måde til at påvise funktionsfejl, udforme intelligent og fleksibel lovgivning, undgå opsplitning af markedet og fremme skabelse og udvikling af bæredygtig kvalitetsbeskæftigelse;

67.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe brugbare ordninger for overgang fra højere uddannelse og faglig uddannelse til arbejdsmarkedet, især for unge, der første gang skal i arbejde;

68.  opfordrer medlemsstaterne til at fortsætte med at træffe politiske foranstaltninger ledsaget af økonomiske og lovgivningsmæssige tilskyndelser, som former kultur og uddannelsessystemer gennem skabelse af partnerskaber og udvekslingsnetværk mellem alle de forskellige niveauer af uddannelser og virksomheder med henblik på at bygge bro mellem uddannelse og markedet samt lette forskeres overgang fra universiteter til erhvervslivet og således fremme innovation;

SMV’er og mikrovirksomheder

69.  mener, at SMV'er er den største drivkraft for innovation og økonomisk vækst i EU, og at de spiller en afgørende rolle i at skabe arbejde for mennesker i alle aldre og for både kvinder og mænd; beklager, at de i mange medlemsstater er udelukket fra offentlig forskning, innovation og udviklingspolitik;

70.  understreger SMV'ernes betydning ikke blot for at skabe men også bevare arbejdspladser;

71.  påpeger, at over 20 millioner SMV'er i EU repræsenterer 99 % af virksomhederne, og at SMV'er udgør hoveddrivkraften bag økonomisk vækst, innovation, beskæftigelse og social integration;

72.  mener, at offentlige politiske foranstaltninger spiller en vigtig rolle i at støtte og fremme oprettelsen og udviklingen SMV'er (f.eks. overkommelige lån, rådgivning om offentlige initiativer og lovgivning, væksthuse og acceleratorer, klynger, teknologioverførselskontorer, coaching og mentorordninger osv.); mener, at networking og udveksling af bedste praksis spiller en vigtig rolle i denne forbindelse; mener, at immateriel og ikke-økonomiske former for støtte såsom adgang til viden og information, økonomiuddannelse og forretningsnetværk er helt grundlæggende, for at nye iværksættere og SMV'er kan videreudvikle deres virksomheder; mener, at det for at stimulere det indre marked og den indbyrdes handel mellem mindre virksomheder navnlig er vigtigt at sikre gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer, og at forskellige erhvervslovgivninger kan fungere indbyrdes og sammen;

73.  mener, at innovationen i SMV'er et vigtigt middel til skabelsen af arbejdspladser; påpeger, at det, hvis SMV'er skal deltage effektivt i innovationssystemer, er væsentligt, at de selv sidder ved roret, hvad angår deres innovative aktiviteter, og at støtte i højere grad er skræddersyet til deres reelle behov;

74.  fremhæver "tænk småt først"-princippet; erkender fordelene ved grænseoverskridende e-handel, når det gælder om at give SMV'er nye muligheder for adgang til det indre marked, skabe beskæftigelsesmuligheder, nedbringe omkostningerne og konkurrere på globalt plan;

75.  understreger ict's rolle i styrkelsen af produktiviteten og konkurrenceevnen; understreger nødvendigheden af at mobilisere det digitale indre markeds potentiale og minder om, at udgifterne til oprettelse af en innovativ opstartsvirksomhed er faldet med en faktor på 100 i løbet af de sidste ti år, hovedsageligt som følge af teknologier som ultrahurtigt og allestedsnærværende bredbånd, cloudcomputing, software med åben kildekode, adgang til data og adgang til oplysninger fra den offentlige sektor;

76.  understreger, at e-forvaltning er særlig nyttig for iværksættere (navnlig for SMV'er), som ofte står over for uovervindelige hindringer, når de driver virksomhed på tværs af grænserne i EU, da den medfører færre administrationsomkostninger og -byrder, øget produktivitet, effektivitet, konkurrenceevne, gennemskuelighed, åbenhed, politisk effektivitet, bedre adgang og strømlining af procedurerne;

77.  mener, at manglen på passende beskyttelse for SMV’er i mange tilfælde kan lamme virksomhederne og bremse den økonomiske vækst, og den kan også afskrække iværksættere fra at tage chancer, hvilket vil influere på deres evne til at vokse og skabe job;

78.  bemærker, at de største barrierer, som nystartede virksomheder står over for, og som påvirker udviklingen af ​​SMV'er i hurtig vækst, er vanskelighederne med at få adgang til og omkostninger ved finansiering, besværlige regler, manglende viden om regulering, indirekte omkostninger, begrænset adgang til eksportmarkeder, gennemsnitlige betalingsfrister og mangel på kvalificeret arbejdskraft;

79.  bifalder indførelsen af "SMV-testen" og Kommissionens tilsagn om at foreslå lempeligere reguleringsordninger og dispensation for mikrovirksomheder efter konkret og individuel vurdering, uden at gå på kompromis med de sundheds-, sikkerheds- og beskæftigelsesmæssige standarder; mener, at afbødende foranstaltninger skal indføres i forbindelse med en række lovgivningsforslag, f.eks. længere implementeringstid, effektive inspektioner eller retningslinjer for at lette virksomhedernes papirarbejde, men uden at skabe et todelt arbejdsmarked;

80.  bifalder initiativer som f.eks. CREATE-projektet, der tager fat på de hindringer for vækst, jobskabelse og konkurrenceevne, som SMV'er i landdistrikterne møder;

81.  mener, at medlemsstaterne skal tilskyndes til at udveksle bedste praksis – for eksempel gennem det europæiske netværk af SMV-repræsentanter – vedrørende innovative måder at skabe job på ved at nedbringe bureaukratiet og forbedre kommunikationen, især for SMV'er og mikrovirksomheder;

82.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at hjælpe de lokale myndigheder og sammenslutninger af SMV'er med at fremme lokal produktion og produktkvalitet, f.eks. gennem etablering af erhvervsklynger med fælles forsknings- og udviklingsprojekter;

83.  mener, at også organisationer, der repræsenterer SMV’er, bør tilskyndes til at udveksle bedste praksis om innovative måder til at reducere bureaukrati på tværs af grænserne;

84.  beklager, at de arbejdsmarkedsreformer, der er ved at blive gennemført i diverse medlemsstater, fører til, at talrige arbejdstagere mister beskyttelsen ved de kollektive overenskomster, især i SMV’erne; mener, at enhver forbedring af fleksibiliteten på arbejdsmarkedet bør ledsages af en tilstrækkelig beskyttelse af arbejdskraften;

85.  mener, at rammerne for SMV’ers deltagelse i offentlige udbud bør forbedres;

86.  bemærker, at støtten og / eller rammebestemmelserne i mange medlemsstater er utilstrækkelige til at sikre passende forhold for unge og innovative virksomheder samt nystartede virksomheder, og understreger behovet for en bedre koordinering af de forskellige europæiske, nationale, regionale og lokale politikker og instrumenter vedrørende SMV'er;

87.  understreger nødvendigheden af at stramme EU's regler om produkters sporbarhed for at bekæmpe vareforfalskning og for effektivt at fremme udviklingen af SMV'er;

Bedre regulering

88.  understreger behovet for effektive og klarere formulerede regler, der kan implementeres på en enkel måde og hjælpe alle aktører, herunder iværksættere med at overholde reglerne og sætte både iværksættere og arbejdstagere i stand til at drage fordel af de muligheder og den beskyttelse, som lovgivning inden for beskæftigelse, sundhed og sikkerhed giver;

89.  understreger behovet for større integration af Unionens politikker til gavn for SMV'er med hensyn til innovation, vækst, konkurrencedygtighed, internationalisering, iværksætteri, ressourceproduktivitet, mindskelse af bureaukratiet, kvaliteten af de menneskelige ressourcer og miljømæssigt og socialt ansvar;

90.  anerkender Kommissionens foranstaltninger til at behandle resultaterne af gennemgangen af de ti mest byrdefulde love for SMV'er, som vil hjælpe virksomhederne med at skabe flere beskæftigelsesmuligheder; mener, at Kommissionen omgående bør prioritere en forbedring af denne lovgivning på en måde, der tager hensyn til SMV’ernes betænkeligheder; mener, at der er behov for at sikre, at EU og medlemsstaterne tager hensyn til virksomhedernes specifikke behov og overvejer støtteforanstaltninger til virksomhederne, navnlig SMV'er og mikrovirksomheder, i den politiske proces;

91.  påpeger, at opstartsvirksomheder, som hurtigt og intensivt begiver sig ud på det internationale marked, yder et nyttigt bidrag til økonomien ved at skabe innovation, tilskynde andre virksomheder til at innovere, indgå i den internationale forsyningskæde og skabe bæredygtige arbejdspladser af høj kvalitet; henviser imidlertid til, at disse virksomheder ville nyde godt af billige, enkle og hurtige opstartsprocedurer, da de i opstartsfasen står over for alvorlige udfordringer med mangel på kapital;

92.  understreger, at regler om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt beskyttelse af arbejdstagerne ikke må betragtes som byrdefuld regulering; opfordrer Kommissionen til at forenkle urimelige administrative byrder og til enhver tid sikre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt sikre, at SMV'er har tilstrækkeligt med viden og ressourcer, der gør det muligt for dem at forvalte deres ansattes arbejdsmiljø på forsvarlig vis;

93.  bemærker den nye sundheds- og sikkerhedsstrategi; Håber, den vil fokusere på forebyggelse, brugbarhed, præcisering, forenkling og bedre gennemførelse af den eksisterende lovgivning for at sikre arbejdstagernes sundhed og sikkerhed;

94.  bifalder nedsættelsen af REACH-registreringsafgiften for SMV'er, selv om afgiften kun udgør en brøkdel af de samlede omkostninger ved at overholde reglerne; er imidlertid alvorligt bekymret over, at det oprindelige omkostningsoverslag for REACH var meget undervurderet, og at forskellen allerede udgør over 1 mia. EUR og fortsat stiger;

95.  understreger nødvendigheden af at forbedre erhvervslivets samlede effektivitet gennem projekter og instrumenter, som gør det muligt at løse problemerne med energiudnyttelse med henblik på at tilskynde til nedbringelse af energiomkostningerne;

96.  påpeger, at bestemmelserne i forordningerne om samhørighedspolitikkens næste periode (2014-2020) har til formål at mindske den administrative byrde for mikrovirksomheder og SMV'er, især i forbindelse med aktivering af arbejdsløse, hvorved der bidrages til bedre forudsætninger for jobskabelse; opfordrer medlemsstaterne til at fjerne de hindringer, der står i vejen for bedre gennemførelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde, til gavn for mikrovirksomheder og SMV'er;

Henstillinger

97.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at handle hurtigt og aktivt forsøge at mindske SMV'ers administrative byrde samt samtidig sikre, at alle foreslåede løsninger er evidensbaserede og tager hensyn til sundhed og sikkerhed og artikel 9 i TEUF;

98.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at udnytte beskæftigelsespotentialet i den grønne økonomi ved at udvikle en strategi for genfødsel af industrien i et bæredygtigt Europa (RISE), der som målsætning har teknologisk, erhvervsmæssig og social innovation på vej mod en tredje industriel revolution, herunder en moderniseringsoffensiv med lav CO2-udledning; hævder, at RISE vil skabe nye markeder, forretningsmodeller og kreative iværksættere, nye job og anstændigt arbejde, idet den tilfører en industriel fornyelse med økonomisk dynamik, tillid og konkurrenceevne; mener, at energi- og ressourceeffektivitet er de bærende søjler i sådan en strategi;

99.  mener, at Kommissionens forslag om, at mikrovirksomheder bør udelukkes fra anvendelsesområdet for kommende lovforslag, medmindre der er behov for, at de indbefattes, kunne være en hensigtsmæssig fremgangsmåde;

100.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at nationale SMV-organisationer, som en del af det nyoprettede netværk af SMV-repræsentanter og SMV-forsamling, er korrekt informeret om EU-initiativer og politiske forslag; understreger i denne sammenhæng den lige så vigtige rolle for de europæiske informationscentre (EIC), der hidtil ikke har formået at yde en service, der lever op til de europæiske virksomheders forventninger og behov;

101.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme sprogindlæring gennem livslang læring (erhvervsuddannelse) for ansatte i SMV'er og mikrovirksomheder, som et middel til at styrke disse virksomheders adgang til og deltagelse i det indre marked;

102.  anmoder Kommissionen om at sikre SMV'er lettere adgang til strukturfonde, navnlig ved at lempe kravene til forskudsudbetaling til projekter, mindske kravene til samfinansiering, være bedre til at målrette indsatsen imod forskellige typer af SMV'er, lukke finansieringsgabet imellem ansøgningsrunder og støtte kapacitetsopbygning for finansiering af SMV'er;

103.  opfordrer MEP'erne til fuldt ud at gøre brug af Direktoratet for Konsekvensanalyse og Europæisk Merværdi med henblik på at undersøge omkostninger, fordele og andre konsekvenser af forslagene til lovgivning om SMV'er og jobskabelse i særdeleshed;

104.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foretage en strengere evaluering af konsekvenserne af gældende og kommende lovgivning for SMV'er og for konkurrenceevnen generelt;

105.  minder medlemsstaterne om deres forpligtelser i henhold til Small Business Act til at gøre det muligt at starte en virksomhed inden for maksimalt 48 timer; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at gøre enhver mulig bestræbelse på at nå dette mål med henblik på at nå beskæftigelsesmålene i Europa 2020-strategien;

106.  opfordrer Kommissionen til at imødegå alle de konstaterede negative virkninger, som EU-lovgivningen har for virksomheder og deres evne til at skabe arbejdspladser, især med hensyn til manglende viden og generel opfattelse af EU-lovgivningen og manglende støtte til den praktiske anvendelse af denne lovgivning; opfordrer Kommissionen til at forbedre formidlingen af information til SMV'er;

107.  opfordrer Kommissionen til at kontrollere, i forbindelse med Refit-programmet, at al lovgivning virker efter sin hensigt og til at identificere områder, hvor der er uoverensstemmelser eller ineffektive foranstaltninger, der influerer på beskæftigelsesmulighederne;

108.  understreger, at der er en ny tendens til, at virksomheder flytter produktion og tjenesteydelser tilbage til Europa, og at dette indebærer muligheder for jobskabelse; mener, at EU's økonomier har en enestående chance for at fremskynde denne tendens med tilbageflytning af arbejdspladser, og opfordrer medlemsstaterne til – sammen med Kommissionen – at overveje at afsætte støtte, herunder muligheden for at oprette kvikskranker, til at hjælpe virksomhederne med at udnytte de muligheder, der ligger i denne tilbageflytning;

109.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte selvstændige erhvervsdrivende, om muligt på tværs af grænserne og navnlig blandt kvinder og unge, ved at skabe et miljø og udvikle et uddannelses- og socialsikringssystem, der vil anspore iværksættere til at starte og udvikle deres virksomheder og skabe nye arbejdspladser, ved for eksempel at fremme iværksættertiltag blandt studerende og fagfolk;

110.  udtrykker sit håb om, at iværksætteraktiviteter vil blive et mere fremtrædende emne i de kommende år; bemærker, at dette vil kræve overvejelse, især hvad angår gennemførelsen af 2020-handlingsplanen for iværksætterkultur; mener, at udvikling af iværksætterånd og -færdigheder er en holdbar vej fremad, hvad angår jobskabelse, flere nyopstartede virksomheder samt virksomhedsinnovation; ønsker at se Kommissionen bekræfte 2017 som "Europæisk år for iværksætterkultur";

111.  opfordrer arbejdsmarkedets partnere til at gøre brug af intelligente reguleringsredskaber, øge anvendelsen af konsekvensanalyser i deres forhandlinger og henvise aftaler om lovgivningsmæssige foranstaltninger til Kommissionens udvalg for konsekvensanalyse;

112.  insisterer på, at forordningen om databeskyttelse bør følge en afbalanceret tilgang og beskytte datasikkerheden samtidig med, at den digitale økonomi, jobskabelsen og væksten stimuleres;

113.  opfordrer EU til at samarbejde med medlemsstaterne, universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder om at koordinere og gøre fuld brug af EU-finansieringskilder (f.eks. ESF, EFRU, Cosme, Horisont 2020 og Erasmus+), med henblik på at fremme en iværksætterkultur, især blandt kvinder og unge, udvikle og opdatere de kvalifikationer og færdigheder, der er nødvendige på arbejdsmarkedet, og på at støtte etableringen af nye virksomheder;

114.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at samarbejde om at indføre iværksætterfærdigheder i læseplanen på alle uddannelsesstadier;

115.  opfordrer EU til at samarbejde med medlemsstaterne, skoler og universiteter om at gennemføre den åbne teknologibaserede uddannelse;

o
o   o

116.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0036.
(2) http://www.ceemet.org/en/News/News/CEEMET-Survey-Flexible-employment-contracts-responding-to-changing-market-circumstances-and-meeting-employee-needs.htm

Seneste opdatering: 5. september 2018Juridisk meddelelse