Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0103(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0053/2014

Внесени текстове :

A7-0053/2014

Разисквания :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Гласувания :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
PV 16/04/2014 - 7.25

Приети текстове :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Приети текстове
PDF 622kWORD 205k
сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС ***I
P7_TA(2014)0420A7-0053/2014
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, и Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD)) (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0192),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0097/2013),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0053/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(1) ;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Въз основа на измененията, приети на 5 февруари 2014 г.(приети текстове на тази дата, P7_TA(2014)0082).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, и Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност
P7_TC1-COD(2013)0103

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1) ,

като имат предвид, че:

(1)  Общоприложимите правила за защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз, се съдържат Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета(2) , и Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета(3) (наричани заедно по-долу „регламентите“). Регламентите са приети в първоначалния си вид през 1995 г. след приключването на Уругвайския кръг от преговори. С оглед на това, че впоследствие в регламентите бяха въведени редица изменения, през 2009 г. Съветът реши да ги кодифицира в интерес на яснотата и рационалността.

(2)  Въпреки че регламентите са били изменяни, тези инструменти не са били подлагани на основно преразглеждане след 1995 г. Вследствие на това Комисията започна през 2011 г. преразглеждане на регламентите с цел, inter alia , да отрази по-добре нуждите на бизнеса в началото на 21-ви век.

(3)  След завършването на този преглед някои разпоредби на регламентите следва да бъдат изменени с цел да бъдат подобрени прозрачността и предвидимостта, да бъдат предвидени ефективни средства за борба с ответните мерки на трети държави , да бъдат подобрени ефективността и прилагането и да бъдат оптимизирани практиките във връзка с преразглежданията. Освен това в регламентите следва да бъдат включени някои практики, които се прилагат през последните години в контекста на антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания. [Изм. 1]

(4)  С цел да бъдат подобрени прозрачността и предвидимостта на антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания страните, засегнати от налагането на временни антидъмпингови и изравнителни мерки, и по-специално вносителите, следва да бъдат наясно с предстоящото налагане на подобни мерки. Предоставеното време следва да съответства на периода между представянето на проекта на акта за изпълнение на антидъмпинговия комитет, сформиран в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, и на антисубсидийния комитет, сформиран в съответствие с член 25 от Регламент (ЕО) № 597/2009, и приемането на посочения акт от Комисията. Този период е определен в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Освен това при разследвания, при които не е целесъобразно да се налагат временни мерки, също е желателно страните да бъдат информирани достатъчно рано, че мерки няма да бъдат налагани. [Изм. 2]

(5)  Следва да се предвиди кратък период от време преди налагането на временните мерки, през който износителите или производителите да проверят изчисленията на своя индивидуален дъмпингов марж или марж на субсидията. Така грешките в изчисленията могат да бъдат поправени преди налагането на мерките. [Изм. 95]

(6)  С цел да се гарантира наличието на ефикасни средства за борба с ответните мерки производителите от Съюза следва да могат да разчитат на регламентите без страх от ответни мерки от трети страни. Сега действащите разпоредби предвиждат при специални обстоятелства, по-специално когато са засегнати разнородни и фрагментирани сектори, съставени предимно от малки и средни предприятия (МСП), възможност за започване на разследване, без да е получена жалба, когато са налице достатъчно доказателства за наличието на дъмпинг, подлежащи на изравняване субсидии, вреда и причинно-следствена връзка между тях. Заплахите за ответни мерки от трети държави следва също да се включват в подобни специални обстоятелства. [Изм. 3]

(7)  Когато разследването не започва от подадена жалба, на към производителите от Съюза следва да се наложи задължението отправи искане за сътрудничество с цел да предоставят информацията, необходима за придвижването му, за да се гарантира наличие на достатъчно информация за провеждане на разследването в случай на подобни заплахи за ответни мерки. Малките предприятия и микропредприятията следва да се освобождават от това задължение, за да им бъдат спестени необоснованите административни тежести и разходи. [Изм. 4]

(8)  Третите държави все повече се намесват в търговията със суровини с цел да задържат суровините на своя територия в интерес на местните ползватели надолу по веригата — например като налагат експортни такси или системно прилагат двойно ценообразуване. Вследствие на това цените на суровините не са следствие от действието на обичайните пазарни сили, отразяващи предлагането и търсенето на дадена суровина. Подобна намеса нарушава допълнително търговията. Вследствие на това производителите от Съюза не само понасят щети от дъмпинга, но в сравнение с производителите надолу по веригата от трети държави, участващи в подобни практики, понасят и допълнителни нарушения на търговията. За да се осигури достатъчно добра защита на търговията, правилото за по-малкото мито трябва да не се прилага в подобни случаи на структурни нарушения по отношение на суровините.

(9)  Вътре в Съюза подлежащите на изравняване субсидии са по принцип забранени съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС. Поради това подлежащите на изравняване субсидии, предоставяни от трети държави, нарушават особено силно търговията. С течение на времето разрешените от Комисията размери на държавните помощи трайно намаляха. Следователно по отношение на антисубсидийния инструмент правилото за по-малкото мито следва повече да не се прилага за вноса от държави, отпускащи субсидии.

(10)  С цел да се оптимизира практиката при преразглежданията митата, събрани по време на разследването, следва да бъдат възстановявани на вносителите, когато срокът на прилагане на мерките не се удължава след приключването на разследването с оглед изтичането на мерките. Това е целесъобразно, като се има предвид, че е установено, че условията, необходими за продължаването на мерките, не са налице по време на разследвания период. [Изм. 5]

(11)  В регламентите следва да бъдат включени някои практики, които се прилагат през последните години в контекста на антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания.

(11а)  Всеки документ, имащ за цел да изясни установените практики на Комисията по отношение на прилагането на настоящия регламент (включително четирите проектонасоки относно избора на аналогична държава, прегледите при изтичането на срока на действие и продължителността на мерките, маржа на вредата и интересите на Съюза), следва да бъде приет от Комисията само след влизането в сила на настоящия регламент и след провеждането на подходяща консултация с Европейския парламент и Съвета и следователно следва изцяло да отразява съдържанието на настоящия регламент. [Изм. 6]

(11б)  Съюзът не е страна по Конвенциите на Международната организация на труда (МОТ), но неговите държави членки са. Засега само „основните“ конвенции на МОТ са ратифицирани от всички държави–членки на Съюза. За да се запази актуално определението за достатъчно равнище на социални стандарти въз основа на конвенциите на МОТ, изброени в приложение Iа към Регламент (ЕО) № 1225/2009, Комисията ще актуализира това приложение посредством делегирани актове, веднага щом държавите–членки на Съюза, ратифицират други „приоритетни“ конвенции на МОТ. [Изм. 7]

(12)  Промишлеността на Съюза следва повече да не се определя чрез позоваване на праговете за започване на разследване, определени в регламентите.

(12а)  Разнородни и фрагментирани сектори, съставени предимно от МСП, срещат трудности при започването на процедури по търговска защита поради сложността на процедурите и свързаните с тях високи разходи. Достъпът на МСП до инструмента следва да се улесни чрез засилване на ролята на Информационното бюро за съдействие на МСП, което следва да подпомага МСП при подаване на жалби и при достигане на необходимите прагове, при които се започват разследвания. Административните процедури, свързани с процедурите по търговска защита, също следва да са по-добре приспособени към ограниченията на МСП. [Изм. 8]

(12б)  При антидъмпинговите процедури продължителността на разследванията следва да бъде ограничена до девет месеца и тези разследвания следва да бъдат приключени в срок до 12 месеца от започването на процедурите. При антисубсидийните процедури продължителността на разследванията следва да бъде ограничена до девет месеца и тези разследвания следва да бъдат приключени в срок до 10 месеца от започването на процедурите. Във всеки случай временните мита следва да бъдат налагани само през период, започващ 60 дни след започването на процедурите до шест месеца след започването на процедурите. [Изм. 9]

(12в)  Неповерителните елементи от гаранциите, представени на Комисията, следва да бъдат по-добре оповестени на заинтересованите страни, Европейския парламент и Съвета. Комисията следва да беда задължена да се консултира с промишлеността на Съюза преди приемането на всякакви предложения за гаранции. [Изм. 10]

(13)  Първоначалните разследвания, при които се установява, че дъмпинговият марж или маржът на субсидията е под праговете de minimis, следва да бъдат незабавно прекратявани по отношение на износителите, които няма да подлежат на последващи разследвания при преразглеждане.

(14)  В рамките на разследванията при преразглеждане на антидъмпингови или изравнителни мерки е целесъобразно да съществува възможност за промяна на методологията спрямо тази на разследването, довело да налагането на мерките, с цел да се гарантира, inter alia , че към даден момент от време е налице последователност в прилаганите към различните разследвания методологии. Това ще даде възможност по-специално за промяна на методологии, които се ревизират с течение на времето и променящата се ситуация.

(15)  Когато са налице условията за започване на разследване за заобикаляне на наложени мерки, вносът следва да бъде подложен на регистрационен режим във всички случаи.

(16)  При разследванията за заобикаляне на наложени мерки е желателно да се премахне условието, че за да бъдат освободени от регистрационен режим или мита с разширен обхват, производителите на съответния продукт следва да не бъдат свързани с никой от производителите, към които се прилагат първоначалните мерки. Съображението произтича от това, че опитът показва, че понякога за производителите на съответния продукт се установява, че не участват в практики на заобикаляне, но са свързани с производител, към когото се прилагат първоначалните мерки. В подобни случаи освобождаване на производителя не следва да се отказва единствено на основание, че дружеството е свързано с производител, към когото се прилагат първоначалните мерки. Също така, когато практиката за заобикаляне на мерките се осъществява в Съюза, фактът че вносителите са свързани с производители, към които се прилагат мерките, не следва да бъде решаващ при определяне дали вносителят може да получи освобождаване.

(17)  Когато броят на производителите в Съюза е толкова голям, че е необходимо да се прибегне до изготвяне на извадка, извадката от производителите следва да се подбира сред всички производители в Съюза, а не само сред подалите жалбата.

(18)  При извършването на оценката на интереса на Съюза възможността за представяне на коментари следва да се даде на всички производители в Съюза, а не само на подалите жалбата. [Изм. 93]

(18а)  Годишният доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането от нейна страна на Регламент (ЕО) № 1225/2009 и Регламент (ЕО) № 597/2009 позволява редовно и своевременно наблюдение на инструментите за търговска защита като част от установяването на структуриран междуинституционален диалог по този въпрос. Публичното оповестяване на този доклад, шест месеца след представянето му на Европейския парламент и Съвета, гарантира прозрачността на инструментите за търговска защита за заинтересованите страни и обществеността. [Изм. 11]

(18б)  Комисията следва да осигури по-голяма прозрачност по отношение на процедурите, вътрешните процедури и резултатите от разследвания, и всички неповерителни досиета следва да бъдат достъпни за заинтересованите страни чрез интернет платформа. [Изм. 12]

(18в)  Комисията следва редовно да информира Европейския парламент и Съвета относно започването на разследвания и събитията във връзка с тези разследвания. [Изм. 13]

(18г)  Ако броят на производителите в Съюза е толкова голям, че трябва да се прибегне до извадка, Комисията следва, при избора на извадка от производители, напълно да отчита дела на МСП в извадката, по-специално в случая на разнородни и фрагментирани промишлени сектори, съставени предимно от МСП. [Изм. 14]

(18д)  С цел да се подобри ефективността на инструментите за търговска защита, на професионалните съюзи следва да се позволи да подават писмени жалби съвместно с промишлеността на Съюза. [Изм. 92]

(19)  Поради това Регламент (ЕО) № 1225/2009 и Регламент (ЕО) № 597/2009 следва съответно да се изменят,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1225/2009 се изменя, както следва:

-1. Заглавието се заменя със следното: "

„Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от държави, които не са членки на Европейския съюз“ ;[Изм. 15]

"

-1а. Вмъква се следното съображение: "

„(11а) Третите държави все повече се намесват в търговията в интерес на местните производители, например като налагат експортни такси или прилагат системи за двойно ценообразуване. Подобна намеса нарушава допълнително търговията. Вследствие на това производителите от Съюза не само понасят щети от дъмпинга, но в сравнение с производителите от трети държави, участващи в подобни практики, понасят и допълнителни нарушения на търговията. Различията в равнището на трудовите и екологичните стандарти също могат допълнително да нарушат търговията. Следователно правилото за по-ниското мито не следва да се прилага в такива случаи, когато държавата износител разполага с недостатъчно равнище на социални и екологични стандарти. Достатъчното равнище се определя от ратификацията на основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ) и на многостранните споразумения в областта на околната среда, по които Съюзът е страна. Малките и средни предприятия (МСП) в особена степен страдат от нелоялна конкуренция, тъй като малкият им размер им пречи да се адаптират към нея. Следователно правилото за по-ниското мито не следва да се прилага, когато жалбата е представена от името на сектор, който е съставен предимно от МСП. Правилото за по-ниското мито обаче следва да се прилага винаги, когато структурните нарушения по отношение на суровините се дължат на съзнателен избор, направен от най-слабо развита държава, за да защити обществения си интерес.“; [Изм. 16]

"

-1б. В член 1, параграф 1, се добавя следната алинея: "

„Използването на дъмпингови продукти във връзка с проучването на континенталния шелф или изключителната икономическа зона на дадена държава членка, или експлоатацията на нейните ресурси, се разглежда като внос съгласно настоящия регламент и съответно се облага с мито, когато причинява вреда на промишлеността на Съюза.“; [Изм. 17]

"

-1в. В член 1 се добавя следният параграф: "

„4а. За целите на настоящия регламент се счита, че суровината е основният ресурс на даден продукт, който има определящо значение за стойността на производството му.“; [Изм. 18]

"

-1г. В член 1 се добавя следният параграф: "

„4б. Счита се, че дадена суровина подлежи на структурно нарушение, когато цената ѝ не е резултат само от нормалната дейност на пазарните сили, които отразяват търсенето и предлагането. Подобни нарушения са резултат от намеси от страна на трети държави, които включват, наред с другото, такси за износ, ограничения при износа, както и системи за двойно ценообразуване.“; [Изм. 19]

"

-1д. В член 2, параграф 7, буква а) алинея втора се заменя със следното: "

„Избира се подходяща трета страна с пазарна икономика по неподлежащ на съмнение начин, като се взема предвид всяка надеждна информация, предоставена в момента на избора. Избраната страна също така има достатъчно равнище на социални и екологични стандарти, като достатъчните равнища се определят въз основа на ратифицирането и ефективното прилагане от третата страна на многостранните споразумения в областта на околната среда и протоколите към тях, по които Съюзът е страна в който и да е момент, и на конвенциите на МОТ, изброени в приложение Іа. Вземат се предвид и времевите ограничения; когато е уместно, се използва трета страна с пазарна икономика, обект на същото разследване.“; [Изм. 70 и 86]

"

1.  В член 4, параграф 1 уводното изречение се заменя със следното:"

„1. За целите на настоящия регламент терминът „промишленост на Съюза“ се тълкува като отнасящ се до производителите от Съюза на сходните продукти като цяло или до онези от тях, чието общо производство на продуктите представлява голяма част от общото производство на Съюза на тези продукти, при следните изключения:“;

"

1a.  В член 5, параграф 1 първа алинея се заменя със следното: "

„Освен в случаите, предвидени в параграф 6, разследване за установяване на съществуването, степента и въздействието на предполагаем дъмпинг се открива въз основа на писмена жалба от физическо или юридическо лице, или от сдружение, което не е юридическо лице, като то действа от името на промишлеността на Съюза. Жалбите могат да се подават и съвместно от промишлеността на Съюза или от всяко физическо или юридическо лице или сдружение, което няма правосубектност и действа от тяхно име, както и от професионалните съюзи.“; [Изм. 87 и 90]

"

1б.  В член 5 се вмъква следният параграф: "

„1a. Комисията улеснява достъпа до инструмента за разнородни и фрагментирани промишлени сектори, съставени предимно от МСП, в контекста на антидъмпинговите процедури чрез Информационно бюро за съдействие на МСП.

Информационното бюро за съдействие на МСП повишава осведомеността за инструмента, предоставя информация и обяснения относно процедури и относно начините за подаване на жалба и за по-добро представяне на доказателства за дъмпинг и вреди.

Информационното бюро за съдействие на МСП предоставя на разположение стандартни формуляри за статистика, които се подават за постоянни цели, и въпросници.

След започването на разследване информационното бюро за съдействие информира МСП и техните съответни сдружения, които вероятно ще бъдат засегнати от започването на процедури и съответните срокове за регистриране като заинтересована страна.

Информационното бюро за съдействие на МСП оказва помощ при разглеждането на въпроси относно попълването на въпросници, при което се отдава специално внимание на запитвания на МСП по отношение на разследвания, започнати съгласно член 5, параграф 6. В рамките на възможното то подпомага намаляването на тежестта, причинена от езиковите бариери.

В случай че МСП предоставят prima facie доказателства за дъмпинг Информационното бюро за съдействие на МСП предоставя на МСП информация относно развитието на обема и стойността на вноса на съответния продукт съгласно член 14, параграф 6.

Информационното бюро за съдействие на МСП също така предоставя насоки относно допълнителните методи за контакт и връзка със служителя по изслушването и националните митнически органи. Информационното бюро за съдействие на МСП също така информира МСП относно възможностите и условията, съгласно които те могат да изискат преглед на мерките и възстановяване на платените антидъмпингови мита.“; [Изм. 20]

"

1в.  В член 5, параграф 4, се добавя следната алинея: "

„В случаите на разнородни и фрагментирани промишлени сектори, съставени предимно от МСП, Комисията подпомага достигането на тези прагове чрез подкрепа от Информационно бюро за съдействие на МСП.“; [Изм. 21]

"

1г.  В член 5 параграф 6 се заменя със следното: "

„6. Ако в особени случаи, по-специално когато са засегнати разнородни и фрагментирани сектори, съставени предимно от МСП, Комисията вземе решение за откриване на разследване, без да е получена писмена жалба от или от името на промишлеността на Съюза, това се прави на основата на достатъчно доказателства за съществуването на дъмпинг, вреда и причинна връзка, както е описано в параграф 2, които да послужат като основание за откриването на процедура.“; [Изм. 22]

"

1д.  В член 6 параграф 9 се заменя със следното: "

„9. При процедура, открита съгласно член 5, параграф 9, разследването приключва по възможност в рамките на девет месеца. Във всеки случай, разследването приключва в рамките на една година от неговото откриване, с констатациите, направени съгласно член 8 за приемане на гаранции или с констатациите, направени съгласно член 9 за налагане на окончателни мерки. Продължителността на разследванията съвпада, когато е възможно, особено, когато са засегнати разнородни и фрагментирани сектори, съставени предимно от МСП, с финансовата година.“; [Изм. 23]

"

2.  В член 6 се добавят следните параграфи:"

„10. От производителите от Съюза на сходния продукт са длъжни , с изключение на малки и микро производители от Съюза, се изисква да сътрудничат при процедурите, започнати съгласно член 5, параграф 6. [Изм. 24]

   10а. Комисията гарантира най-добрия възможен достъп до информация за всички заинтересовани страни чрез изграждането на информационна система, при която заинтересованите страни се уведомяват, когато нова неповерителна информация е добавена към следствените досиета. Неповерителната информация също така се предоставя на разположение чрез интернет платформа. [Изм. 25]
   10б. Комисията гарантира ефективното упражняване на процедурните права на заинтересованите страни и гарантира, че процедурите се разглеждат безпристрастно, обективно и в рамките на разумен срок чрез служител по изслушването, когато е целесъобразно. [Изм. 26]
   10в. Комисията изготвя въпросници, които се използват при разследванията, на всички официални езици на Съюза по искане на заинтересовани страни.“; [Изм. 27]

"

3.  Член 7 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното: "

„1. Временни мита могат да се приложат, ако е открита процедура в съответствие с член 5, ако е публикувано известие за откриването на тази процедура и на заинтересованите страни е дадена адекватна възможност да предоставят информация и отправят коментари в съответствие с член 5, параграф 10, ако е направено предварително положително установяване на дъмпинг и вреда от него за промишлеността на Съюза, и ако интересите на Съюза налагат намеса с оглед предотвратяване на причиняването на вреда. Временните мита могат да се прилагат не по-рано от 60 дни от датата на откриване на процедурата, но не по-късно от шест месеца от датата на откриване на процедурата.“; [Изм. 28]

"

а)  в параграф 1 се добавя следното изречение: "

„Временни мита не се прилагат в рамките на период от две седмици след изпращането на информацията по член 19а на заинтересованите страни. Предоставянето на подобна информация не засяга решенията, които Комисията може да вземе впоследствие.“ [Изм. 29]

"

б)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Размерът на временното антидъмпинговото антидъмпингово мито не надхвърля временно установения дъмпингов марж. Той , но следва да бъде по-малък от дъмпинговия марж маржа , ако подобно по-малко мито би било достатъчно, за да се отстрани вредата за промишлеността на Съюза, освен ако е установено, че по отношение на съответния продукт в страната на износа са налице структурни нарушения по отношение на суровините .

Подобно по-малко мито не се прилага при всяко от следните обстоятелства:

   а) установено е, че по отношение на съответния продукт в страната на износа са налице структурни нарушения или значителна намеса на държавата по отношение на, наред с другото, цените, разходите и ресурсите, в това число например суровините и енергията, научноизследователската дейност и труда, производството, продажбите и инвестициите, обменния курс на валутата и финансовите условия за справедлива търговия;
   б) в държавата на износа няма достатъчно равнище на социални и екологични стандарти, като достатъчните равнища се определят въз основа на ратифицирането и ефективното прилагане от третата държава на многостранните споразумения в областта на околната среда и протоколите към тях, по които Съюзът е страна в който и да е момент, и на конвенциите на МОТ, изброени в приложение Іа;
   в) жалбоподателят представлява разнороден и фрагментиран сектор, съставен предимно от МСП;
   г) разследването или отделното антисубсидийно разследване е установило поне временно, че държавата на износа предоставя една или повече субсидии на производителите износители на съответния продукт.

Подобно по-малко мито обаче винаги се прилага, когато се установи, че по отношение на съответния продукт в държавата на износа са налице структурни нарушения по отношение на суровините и тази държава е най-слабо развита държава, изброена в приложение ІV от Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета * .

________________

* Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета. “; [Изм. 30]

"

3а.  В член 8 параграф 1 се заменя със следното: "

„1. При условие че е направено предварително положително установяване на дъмпинг и вреда, Комисията може да приеме предложение за удовлетворителна доброволна гаранция от износителя да преразгледа цените си или да прекрати износа на дъмпингови цени, след специални консултации с консултативния комитет, при условие че тези предложения ефективно отстраняват вредоносният ефект на дъмпинга. В такъв случай и доколкото подобна гаранция е в сила, временни мита, наложени от Комисията съгласно член 7, параграф 1 или окончателни мита, наложени от Съвета съгласно член 9, параграф 4 според случая, не се отнасят до вноса на разглеждания продукт, произведен от дружествата, посочени в решението на Комисията за приемане на гаранциите, с последващите му изменения. Увеличението на цените в резултат от тези гаранции не е повече от необходимото да се отстрани дъмпинговия марж и те са по-ниски от дъмпинговия марж, ако такова увеличение е достатъчно да се отстрани вредата за промишлеността на Съюза, освен ако Комисията, при налагането на временни или окончателни мита, не е взела решение, че това по-малко мито не трябва да се прилага.“; [Изм. 31]

"

3б.  В член 8 параграф 4 се заменя със следното: "

„4. От страните, които предлагат гаранция, се изисква представяне на съдържателна неповерителна версия на гаранцията, така че да може да се предоставя на заинтересовани по разследването страни, Европейския парламент и Съвета. От страните се изисква да разкрият колкото се може повече информация относно съдържанието и естеството на гаранцията, като надлежно спазват изискването за защита на поверителна информация по смисъла на член 19. Освен това Комисията се консултира с промишлеността на Съюза по отношение на основните характеристики на гаранцията, преди да приеме подобно предложение.“; [Изм. 32]

"

4.  Член 9 се изменя, както следва:

а)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. При процедури, започнати в съответствие с член 5, параграф 9, вредата обикновено се разглежда като незначителна, ако съответният внос представлява по-малко от определените в член 5, параграф 7 обеми. Процедурата се прекратява незабавно, когато се установи, че дъмпинговият марж е под 2%, изразен като процент от експортната цена.“;

"

б)  в параграф 4 последното изречение се заменя със следното:"

„Размерът на антидъмпинговото мито не надхвърля установения дъмпингов марж. Той е , но следва да бъде по-малък от дъмпинговия марж, ако подобно по-малко маржа, когато това по-ниско мито би било достатъчно, за да се отстрани вредата за промишлеността на Съюза, освен ако е установено, че по отношение на съответния продукт в страната на износа са налице структурни нарушения по отношение на суровините .

Подобно по-малко мито не се прилага при всяко от следните обстоятелства:

   а) установено е, че по отношение на съответния продукт в страната на износа са налице структурни нарушения или значителна намеса на държавата по отношение на, наред с другото, цените, разходите и ресурсите, в това число например суровините и енергията, научноизследователската дейност и труда, производството, продажбите и инвестициите, обменния курс на валутата и финансовите условия за справедлива търговия;
   б) в държавата на износа няма достатъчно равнище на социални и екологични стандарти, като достатъчните равнища се определят въз основа на ратифицирането и ефективното прилагане от третата държава на многостранните споразумения в областта на околната среда и протоколите към тях, по които Съюзът е страна в който и да е момент, и на конвенциите на МОТ, изброени в приложение Іа;
   в) жалбоподателят представлява разнороден и фрагментиран сектор, съставен предимно от МСП;
   г) разследването или отделното антисубсидийно разследване е установило, че държавата на износа предоставя една или повече субсидии на производителите износители на съответния продукт.

Подобно по-малко мито обаче винаги се прилага, когато се установи, че по отношение на съответния продукт в държавата на износа са налице структурни нарушения по отношение на суровините и тази държава е най-слабо развита държава, изброена в приложение ІV от Регламент (ЕС) № 978/2012. “; [Изм. 33]

"

5.  Член 11 се изменя, както следва:

—а)  в параграф 2 втора алинея се заменя със следното: "

„Преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие се предприема, когато в искането се съдържат достатъчно доказателства, че изтичането на действието на мерките по всяка вероятност ще доведе до продължаване или повтаряне на дъмпинга и вредата от него. Вероятността може да бъде подкрепена, например, с доказателства за продължаващ дъмпинг и вреда или доказателства, че отстраняването на вредата се дължи изцяло или отчасти на съществуването на мерки, или доказателства, че положението на износителите или условията на пазара са такива, че биха указали вероятност от по-нататъшен вредоносен дъмпинг. Такава вероятност може да бъде подкрепена и от продължаваща намеса от страна на други държави.“; [Изм. 77/rev]

"

а)  в параграф 5 се добавя следната алинея: "

„Ако срокът на действие на мерките изтече след разследване съгласно параграф 2, митата, събрани от датата на започване на разследването, се възстановяват, при условие че към националните митнически органи бъде отправено искане за възстановяване и то бъде прието от тях в съответствие с приложимото митническо законодателство на Съюза относно възстановяването и опрощаването на мита. Възстановяването не води до плащане на лихви от страна на съответните национални митнически органи.“ [Изм. 35]

"

б)  параграф 9 се заличава.

6.  Член 13 се изменя, както следва:

а)  в параграф 3 второто изречение се заменя със следното:"

„Разследванията се започват, след като се проведат консултации с консултативния комитет, с регламент на Комисията, с който се дават също така указания на митническите органи да въведат регистрационен режим по отношение на вноса съгласно член 14, параграф 5 или да поискат гаранции.“;

"

б)  в параграф 4 първата алинея се заменя със следното:"

„Вносът не подлежи на регистрационен режим по член 14, параграф 5 или на мерки, когато е направен от дружества, ползващи се с освобождаване. Исканията за освобождаване, надлежно подкрепени с доказателства, се подават в сроковете, установени с регламента на Комисията за започване на разследването. Когато практиката, процесът или дейността по заобикалянето се осъществява извън Съюза, на производителите на съответния продукт, за които е установено, че не участват в практиките на заобикаляне, определени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, може да бъде предоставено освобождаване. Когато практиката, процесът или дейността по заобикалянето се осъществява вътре в Съюза, на вносителите, които могат да докажат, че не участват в практиките на заобикаляне, определени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, може да бъде предоставено освобождаване.“;

"

6a.  В член 14 параграф 3 се заменя със следното: "

„3. В съответствие с настоящия регламент могат да се приемат специални разпоредби, по-специално по отношение на общото определение на понятието за произход, съдържащо се в Регламент (ЕИО) № 2913/92 или в съответствие с член 2 от него.“; [Изм. 36]

"

6б.  В член 14 параграф 5 се заменя със следното: "

„5. Комисията може, след като своевременно информира държавите членки, да възложи на митническите органи да предприемат необходимите действия за въвеждане на регистрационен режим на внос, което да позволява последващо прилагане на мерки по отношение на този внос, считано от датата на регистрация. Регистрационен режим по отношение на внос се въвежда по искане на промишлеността на Съюза, подкрепено с достатъчно доказателства, обосноваващи подобно действие. Регистрационен режим може също така да се въвежда по собствена инициатива на Комисията.

Регистрационен режим по отношение на внос се въвежда от датата на започване на разследването, когато жалбата на индустрията на Съюза съдържа искане за регистрация и достатъчно доказателства, обосноваващи подобно действие.

Регистрационен режим се въвежда с регламент, в който се дефинира целта на предприеманата мярка и ако е подходящо, предполагаемият размер на евентуалното бъдещо задължение. Регистрационен режим по отношение на внос не може да се въвежда за период, по-дълъг от девет месеца.“; [Изм. 79]

"

6в.  В член 14 параграф 6 се заменя със следното: "

„Държавите членки информират Комисията ежемесечно за вноса на продукти, които са предмет на разследване или спрямо които са въведени мерки и за сумите от събраните в съответствие с този регламент мита. При получаване на конкретно и мотивирано искане от заинтересована страна и след като получи становището на комитета посочено в член 15, параграф 2, по него, Комисията може да реши да им предостави информация относно обема и стойностите на вноса на тези продукти.“; [Изм. 75]

"

6г.  В член 14 се добавя следният параграф: "

„7a. Когато Комисията възнамерява да приеме или публикува някакъв документ, имащ за цел да изясни установената от нея практика по отношение на прилагането на настоящия регламент в някой от неговите елементи, Комисията се консултира с Европейския парламент и със Съвета преди приемането или публикуването му, като се стреми към постигането на консенсус по отношение на одобрението на съответния документ. Всяко последващо изменение на такъв документ е предмет на същите процедурни изисквания. При всички обстоятелства, всеки един от тези документи е в пълно съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Тези документи не разширяват дискреционните правомощия на Комисията, според тълкуването им от Съда на Европейския съюз, при приемането на мерки.“; [Изм. 39]

"

7.  В член 17, параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Когато броят на производителите от Съюза, износителите или вносителите, които по собствено желание сътрудничат при разследването, или видовете на продукта или сделките е голям, разследването може да се ограничи до приемлив брой страни, продукти или сделки, като се използват извадки, които въз основа на наличната към момента на подбора информация са статистически валидни, или да се ограничи до най-големия представителен обем производство, продажби или износ, който в разумна степен може да бъде разследван в рамките на наличното време. В случай на разнородни и фрагментирани промишлени сектори, съставени предимно от малки и средни предприятия, окончателният подбор на страните следва, когато е възможно, да взема под внимание техния дял в съответния сектор. “; [Изм. 40]

"

8.  Вмъква се следният член:"

„Член 19а

Информация относно временните мерки

   1. Производителите от Съюза, вносителите и износителите и техните представителни сдружения, както и представителите на страната на износа могат да поискат информация относно планираното налагане на временни мита. Исканията за предоставяне на такава информация се отправят писмено в срока, определен в известието за започване. Информацията се предоставя на страните най-малко две седмици преди изтичането на срока за налагането на временни мита, посочен в член 7, параграф 1. Информацията съдържа:
   а) резюме на предлаганите мита, което е единствено с информационна цел, и
   б) подробности относно изчисляването на дъмпинговия марж и на маржа, който е достатъчен, за да се отстрани вредата за промишлеността на Съюза, като се отчита надлежно необходимостта да се изпълняват задълженията за запазване на поверителност, съдържащи се в член 19. Страните разполагат със срок от три работни дни, за да коментират точността на изчисленията. [Изм. 41]
   2. Когато намерението е да не се налагат временни мита, а да бъде продължено разследването, две седмици преди изтичането на срока за налагане на временни мита, посочен в член 7, параграф 1, заинтересованите страни се информират, че мита няма да бъдат налагани.“;

"

9.  Член 21, параграф 2 се заменя със следното: "

„2. С цел да се подсигури солидна основа, която да позволи на органите да вземат предвид всички становища и цялата информация, когато решават дали въвеждането на мерки е в интерес на Съюза, производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, представителните ползватели и представителните организации на потребителите имат право в срока, определен в известието за започване на антидъмпингово разследване, да заявят своя интерес пред Комисията и да ѝ предоставят информация. Тази информация или подходящи резюмета на същата се предоставят на останалите страни, посочени в настоящия член, и те имат право да отговарят на нея.“; [Изм. 42]

"

9а.  В член 22 се добавя следният параграф: "

„1а. Веднага щом всички държави членки ратифицират новите конвенции на МОТ, Комисията прави съответната актуализация на приложение Іа съгласно процедурата, посочена в член 290 от ДФЕС.“; [Изм. 43]

"

9б.  Вмъква се следният член: "

„Член 22а

Доклад

   1. С цел улесняване на наблюдението на изпълнението на регламента от страна на Европейския парламент и на Съвета, Комисията – при надлежно спазване на изискването за защита на поверителната информация по смисъла на член 19 – представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад относно прилагането и изпълнението на настоящия регламент като част от диалога във връзка с инструментите за търговска защита между Комисията, Европейския парламент и Съвета. Докладът включва информация относно прилагането на временни и окончателни мерки, приключването на разследвания без налагане на мерки, гаранциите, повторните разследвания, преразглежданията и проверките на място и дейността на различните органи, отговарящи за наблюдението на прилагането на настоящия регламент и изпълнението на произтичащите от него задължения. Докладът също така обхваща използването на инструменти за търговска защита от трети държави, насочени срещу Съюза, информация относно възстановяването на засегнатата от наложените мерки промишленост на Съюза и обжалванията срещу наложените мерки. Той включва дейностите на служителя по изслушването към ГД „Търговия“ на Комисията и тези на Информационното бюро за съдействие на МСП, свързани с прилагането на настоящия регламент.
   2. Европейският парламент може да покани Комисията, в срок от един месец от представянето на доклада от нейна страна, на специално заседание на своята компетентна комисия, за да представи и разясни въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент. Докладът може да стане предмет на резолюция.
   3. Най-късно шест месеца след предоставянето на доклада на Европейския парламент и на Съвета, Комисията го оповестява публично.“; [Изм. 44]

"

9в.  Добавя се следното приложение: "

„Приложение Iа

Конвенции на МОТ, посочени в членове 7, 8 и 9

   1. Конвенция № 29 относно принудителния или задължителния труд (1930 г.)
   2. Конвенция № 87 относно синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране (1948 г.)
   3. Конвенция № 98 за правото на организиране и на колективно договаряне (1949 г.)
   4. Конвенция № 100 за равенството в заплащането (1951 г.)
   5. Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд (1957 г.)
   6. Конвенция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите (1958 г.)
   7. Конвенция № 138 относно минималната възраст за приемане на работа (1973 г.)
   8. Конвенция № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд (1999 г.).“ ; [Изм. 45]

"

Член 2

Регламент (ЕО) № 597/2009 се изменя, както следва:

-1. Заглавието се заменя със следното: "

„Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз“; [Изм. 46]

"

-1а. Вмъква се следното съображение: "

„(9а) В рамките на Съюза подлежащите на изравняване субсидии са като общо правило забранени съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС. Поради това подлежащите на изравняване субсидии, предоставяни от трети държави, нарушават особено силно търговията. С течение на времето разрешените от Комисията размери на държавните помощи постепенно намаляха. Следователно по отношение на антисубсидийния инструмент правилото за по-ниското мито следва повече да не се прилага за вноса от държави, отпускащи субсидии.“; [Изм. 47]

"

-1б. В член 1, параграф 1 се добавя следната алинея: "

„Използването на субсидирани продукти във връзка с проучването на континенталния шелф или изключителната икономическа зона на дадена държава членка, или експлоатацията на нейните ресурси, се разглежда като внос съгласно настоящия регламент и се облага със съответното мито, когато причинява вреда на промишлеността на Съюза.“; [Изм. 48]

"

1.  В член 9, параграф 1 уводното изречение се заменя със следното:"

„1. За целите на настоящия регламент терминът „промишленост на Съюза“ се тълкува като отнасящ се до производителите на сходните продукти от Съюза като цяло или до онези от тях, чието общо производство на продуктите представлява голяма част от общото производство на Съюза на тези продукти, освен когато:“;

"

1a.  В член 10, параграф 1 първа алинея се заменя със следното: "

„1. С изключение на предвиденото в параграф 8, разследването за констатиране на съществуването, степента и ефекта от твърдяна субсидия започва въз основа на писмена жалба от което и да е физическо или юридическо лице или сдружение, което няма правосубектност, действащо от името на индустрията на Съюза. Жалбите могат да се подават и съвместно от промишлеността на Съюза или от всяко физическо или юридическо лице или сдружение, което няма правосубектност и действа от тяхно име, както и от професионалните съюзи.“; [Изм. 91]

"

1б.  В член 10, параграф 6, се добавя следната алинея: "

„В случаите на разнородни и фрагментирани промишлени сектори, съставени предимно от малки и средни предприятия, Комисията подпомага достигането на тези прагове чрез подкрепата на Информационното бюро за съдействие на МСП.“; [Изм. 94]

"

1в.  Член 10, параграф 8 се заменя със следния текст: "

„8. Ако, при наличието на специални обстоятелства и особено, когато са засегнати разнородни и фрагментирани сектори, съставени предимно от малки и средни предприятия, Комисията реши да започне разследване, без да е получила писмена жалба от индустрия на Съюза или от нейно име за образуването на такова производство, това се извършва на основата на достатъчно доказателства за съществуването на подлежащи на изравняване субсидии, вреда и причинна връзка, както е описано в параграф 2, за да се мотивира образуването на производството.“; [Изм. 49]

"

1г.  В член 11, параграф 9 се заменя със следното: "

„9. За производствата, образувани съгласно член 10, параграф 11, разследването приключва в рамките на девет месеца, когато това е възможно. Във всеки случай, тези разследвания приключват в рамките на 10 месеца от образуването им в съответствие, с констатациите, направени съгласно член 13 за гаранциите или констатациите, направени съгласно член 15 за окончателните мерки. Продължителността на разследванията съвпада, когато е възможно, и особено, когато са засегнати разнородни и фрагментирани сектори, съставени предимно от малки и средни предприятия, с финансовата година.“; [Изм. 51]

"

2.  В член 11 се добавят следните параграфи:"

„11. От производителите от Съюза на сходния продукт, с изключение на малки и микро производители от Съюза, се изисква са длъжни да сътрудничат при процедурите, започнати съгласно член 10, параграф 8. [Изм. 50]

   11a. Комисията улеснява достъпа до инструмента за разнородни и фрагментирани промишлени сектори, съставени предимно от МСП, в контекста на антисубсидийните процедури чрез Информационното бюро за съдействие на МСП.

Информационното бюро за съдействие на МСП повишава осведомеността за инструмента, предоставя информация относно процедури и обяснения относно начините за подаване на жалба и по-добро представяне на доказателства за подлежащи на изравняване субсидии и вреди. Информационното бюро за съдействие на МСП предоставя стандартни формуляри за статистика, които се подават за постоянни цели и въпросници.

След започването на разследване Информационното бюрзо съдействие на МСП информира МСП и техните съответни сдружения, които вероятно ще бъдат засегнати от започването на процедурата и съответните срокове за регистриране като заинтересована страна.

Информационното бюро за съдействие на МСП оказва помощ при разглеждането на въпроси относно попълването на въпросници, при което се отдава специално внимание на запитвания на МСП по отношение на разследвания, започнати съгласно член 10, параграф 8. В рамките на възможното то подпомага намаляването на тежестта, причинена от езиковите бариери.

В случай че МСП предоставят prima facie доказателство за подлежащи на изравняване субсидии Информационното бюро за съдействие на МСП предоставя на МСП информация относно развитието на обема и стойността на вноса на съответния продукт в съответствие с член 24, параграф 6.

Информационното бюро за съдействие на МСП също така предоставя насоки относно допълнителните методи за контакт и връзка със служителя по изслушването и националните митнически органи. Информационното бюро за съдействие на МСП също така информира МСП относно възможностите и условията, съгласно които те биха могли да изискат преглед на мерките и възстановяване на платените подлежащи на изравняване мита. [Изм. 52]

   11б. Комисията гарантира най-добрия възможен достъп до информация за всички заинтересовани страни чрез изграждането на информационна система, при която заинтересованите страни се уведомяват, когато нова неповерителна информация е добавена към следствените досиета. Неповерителната информация също така се предоставя на разположение чрез интернет платформа. [Изм. 53]
   11в. Комисията гарантира ефективното упражняване на процедурните права на заинтересованите страни и гарантира, че процедурите се разглеждат безпристрастно, обективно и в рамките на разумен срок чрез служител по изслушването, когато е целесъобразно. [Изм. 54]
   11г. Комисията изготвя въпросници, които се използват при разследванията на всички официални езици на Съюза по искане на заинтересовани страни.“; [Изм. 55]

"

3.  Член 12, параграф 1 се изменя, както следва:

—а)  втората алинея се заменя със следния текст: "

„Временните мита се налагат не по-рано от 60 дни от образуването на производството и не по-късно от шест месеца от образуването на производството.“; [Изм. 56]

"

а)  трета алинея се заменя със следното:"

„Размерът на временното изравнително мито не надвишава общия размер на подлежащите на изравняване субсидии, както са временно установени.“;

"

б)  добавя се следната алинея в края: "

„Временни мита не се прилагат в рамките на период от две седмици след изпращането на информацията по член 29б на заинтересованите страни. Предоставянето на подобна информация не засяга решенията, които Комисията може да вземе впоследствие.“; [Изм. 57]

"

3а.  В член 13 параграф 1 се заменя със следното: "

„1. При условие че предварително са констатирани субсидиране и вреда, Комисията може да приеме предложения за доброволни гаранции, при които:

   а) държавата на произход и/или износ се съгласява да премахне или ограничи субсидията или да вземе други мерки срещу ефектите от нея; или
   б) всеки износител се задължава да преразгледа цените си или да прекрати износа за съответния район, когато такъв износ се ползва от подлежащи на изравняване субсидии, при условие че Комисията, след специални консултации с консултативния комитет, е констатирала, че довелият до причиняване на вреда ефект на субсидиите е отстранен.

В такива случаи и доколкото действат подобни гаранции, временните мита, наложени от Комисията в съответствие с член 12, параграф 3, и окончателните мита, наложени от Съвета в съответствие с член 15, параграф 1, не се прилагат за съответния износ на съответния продукт, произведен от дружествата, посочени в решението на Комисията за приемането на гаранциите, както и във всички последващи изменения на това решение.

Правилото за по-ниското мито не се прилага по отношение на договорените цени по такива гаранции в рамките на антисубсидийната процедура.“ [Изм. 58]

"

3б.  В член 13 параграф 4 се заменя със следното: "

„4. От страните, които предлагат гаранция, се изисква да представят съдържателна версия на тази гаранция, която не е поверителна, така че тя да може да бъде предоставена на заинтересованите страни по разследването, Европейския парламент и Съвета. От страните се изисква да разкрият колкото се може повече информация относно съдържанието и естеството на гаранцията, като надлежно спазват изискването за защита на поверителна информация по смисъла на член 29. Освен това Комисията се консултира с индустрията на Съюза по отношение на основните характеристики на гаранцията, преди да приеме подобно предложение.“; [Изм. 59]

"

4.  В член 14 параграф 5 се заменя със следното:"

„5. Размерът на подлежащите на изравняване субсидии се счита за de minimis , ако е по-малък от 1% ad valorem , освен при разследвания относно внос от развиващи се държави, когато de minimis прагът е 2% ad valorem .“;

"

5.  В член 15, параграф 1 последната алинея се заменя със следното:"

„Размерът на изравнителното мито не надвишава размера на установените подлежащи на изравняване субсидии.“;

"

6.  Член 22 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 се добавя следната алинея: "

„Ако срокът на действие на мерките изтече след разследване съгласно член 18, митата, събрани след датата на започване на разследването, се възстановяват. Възстановяването следва да се изиска от националните митнически органи в съответствие с приложимото митническо законодателство на Съюза.“ [Изм. 60]

"

б)  параграф 6 се заличава.

7.  Член 23 се изменя, както следва:

а)  в параграф 4, второ изречение думите „може също така да съдържа“ се заменят с думите „съдържа също така“;

б)  в параграф 6 втора алинея се заменя със следното:"

„Когато практиката, процесът или дейността по заобикалянето се осъществява извън Съюза, на производителите на съответния продукт, за които е установено, че не участват в практиките на заобикаляне, определени в параграф 3, може да бъде предоставено освобождаване.“;

"

в)  в параграф 6 трета алинея се заменя със следното:"

„Когато практиката, процесът или дейността по заобикаляне се осъществява вътре в Съюза, на вносителите, които могат да докажат, че не участват в практиките на заобикаляне, определени в параграф 3, може да бъде предоставено освобождаване.“;

"

7a.  В член 24 параграф 3 се заменя със следното: "

„3. Съгласно настоящия регламент могат да бъдат приемани специални разпоредби, по-конкретно по отношение на общото определение на понятието за произход, съдържащо се в Регламент (ЕИО) № 2913/92 или в съответствие с член 2 от него.“; [Изм. 61]

"

7б.  В член 24 параграф 5 се заменя със следното: "

„5. Комисията може, след като своевременно информира държавите членки, да даде указания на митническите органи за предприемане на подходящи мерки за регистриране на вноса, така че мерките да могат впоследствие да бъдат прилагани срещу този внос от датата на регистрацията.

Регистрация на вноса се въвежда по искане на индустрията на Съюза, в което се съдържат достатъчно доказателства, обосноваващи това действие. Регистрация на внос може да се въвежда и по собствена инициатива на Комисията.

Регистрация на внос се въвежда от датата на започване на разследването, когато жалбата на индустрията на Съюза съдържа искане за регистрация и достатъчно доказателства, обосноваващи подобно действие.

Регистрацията се въвежда с регламент, в който се определят целта на действието и ако е уместно, планираният размер на евентуалното бъдещо задължение. Изискването за регистрация на внос не може да бъде въведено за срок, който е по-дълъг от девет месеца.“; [Изм. 78]

"

7в.  В член 24 параграф 6 се заменя със следното: "

„6. Държавите членки докладват на Комисията ежемесечно за вноса на продукти, които са предмет на разследване и на мерки, както и за размера на събраните мита съгласно настоящия регламент. При получаване на конкретно и мотивирано искане от заинтересована страна и след като получи становището на комитета посочено в член 25, параграф 2, по него, Комисията може да реши да им предостави информация относно обема и стойностите на вноса на тези продукти.“; [Изм. 76]

"

7г.  В член 24 се добавя следният параграф: "

„7а. Когато Комисията възнамерява да приеме или публикува документ, имащ за цел да изясни установената от нея практика по отношение на прилагането на настоящия регламент в някой от неговите елементи, Комисията следва да се консултира с Европейския парламент и със Съвета преди приемането или публикуването, като се стреми към постигането на консенсус по отношение на одобрението на съответния документ. Всяко последващо изменение на тези документи е предмет на такива процедурни изисквания. При всички обстоятелства тези документи са в пълно съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Нито един такъв документ не може да разшири дискреционните правомощия на Комисията, съгласно тълкуването им от Съда на Европейския съюз, при приемането на мерки.“; [Изм. 64]

"

8.  В член 27, параграф 1 първа алинея се заменя със следното:"

„1. В случаите, в които броят на производителите от Съюза, износителите или вносителите, които сътрудничат на разследването, или типовете на продукта или сделките е голям, разследването може да бъде ограничено до:

   а) разумен брой страни, продукти или сделки чрез използването на статистически представителни извадки въз основа на информацията, налична към момента на избора; или
   б) най-големия представителен обем на производството, продажбите или износа, който може да бъде разследван по приемлив начин в рамките на наличното време.

В случай на разнородни и фрагментирани промишлени сектори, съставени предимно от малки и средни предприятия, окончателният подбор на страните следва, когато е възможно, да взема под внимание техния дял в съответния сектор. “; [Изм. 65]

"

9.  След член 29 се вмъква следният член: "

„Член 29б

Информация относно временните мерки

   1. Производителите от Съюза, вносителите и износителите и техните представителни сдружения, както и страната на произход и/или износ могат да поискат информация относно планираното налагане на временни мита. Исканията за предоставяне на такава информация се отправят писмено в срока, определен в известието за започване. Информацията се предоставя на страните най-малко две седмици преди изтичането на срока за налагането на временни мита, посочен в член 12, параграф 1.

Информацията съдържа:

   а) резюме на предлаганите мита, което е единствено с информационна цел, и
   б) подробности относно изчисляването на маржа на субсидията и на маржа, който е достатъчен, за да се отстрани вредата за промишлеността на Съюза, като се отчита надлежно необходимостта да се изпълняват задълженията за запазване на поверителност, съдържащи се в член 29. Страните разполагат със срок от три работни дни, за да коментират точността на изчисленията.
   2. Когато намерението е да не се налагат временни мита, а да бъде продължено разследването, две седмици преди изтичането на срока за налагане на временни мита, посочен в член 12, параграф 1, заинтересованите страни се информират, че мита няма да бъдат налагани.“ [Изм. 66]

"

10.  Член 31, параграф 2 се заменя със следното: "

„2. С цел да се подсигури солидна основа, която да позволи на органите да вземат предвид всички становища и цялата информация, когато решават дали въвеждането на мерки е в интерес на Съюза, производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, представителните ползватели и представителните организации на потребителите имат право в срока, определен в известието за започване на антисубсидийно разследване, да заявят своя интерес пред Комисията и да ѝ предоставят информация. Информацията или подходящи резюмета на същата се предоставят на другите страни, определени в настоящия параграф, като последните имат право да дадат отговор по нея.“ [Изм. 67]

"

10a.  Вмъква се следният член: "

„Член 33а

Доклад

   1. С цел улесняване наблюдението на изпълнението на регламента от страна на Европейския парламент и на Съвета, Комисията – при надлежно спазване на изискването за защита на поверителната информация по смисъла на член 19 – представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад относно прилагането и изпълнението на настоящия регламент като част от диалога във връзка с инструментите за търговска защита между Комисията, Европейския парламент и Съвета. Докладът включва информация относно прилагането на временни и окончателни мерки, приключването на разследвания без налагане на мерки, гаранциите, повторните разследвания, преразглежданията и проверките на място и дейността на различните органи, отговарящи за наблюдението на прилагането на настоящия регламент и изпълнението на произтичащите от него задължения. Докладът също така обхваща използването на инструменти за търговска защита от трети държави, насочени срещу Съюза, информация относно възстановяването на засегнатата от наложените мерки промишленост на Съюза и обжалванията срещу различните наложени мерки. Той включва дейностите на служителя по изслушването към ГД „Търговия“ на Комисията и тези на Информационното бюро за съдействие на МСП, свързани с прилагането на настоящия регламент.
   2. Европейският парламент може да покани Комисията, в срок от един месец от представянето на доклада от нейна страна, на специално заседание на своята компетентна комисия, за да представи и разясни въпросите, свързани с прилагането на настоящия регламент. Докладът може да стане предмет на резолюция.
   3. Най-късно шест месеца след предоставянето на доклада на Европейския парламент и на Съвета, Комисията го оповестява публично.“ [Изм. 68]

"

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз .

Той се консолидира с Регламент (ЕО) № 1225/2009 и Регламент (EО) № 597/2009 до ... (4) . [Изм. 69]

Член 4

Настоящият регламент се прилага за всички разследвания, за които известията за започване съгласно член 10, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 597/2009 или член 5, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2014 г.
(2)Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51).
(3)Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93).
(4) Три месеца след влизане в сила на настоящия регламент.

Последно осъвременяване: 13 юли 2018 г.Правна информация