Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0103(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0053/2014

Ingivna texter :

A7-0053/2014

Debatter :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Omröstningar :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
PV 16/04/2014 - 7.25

Antagna texter :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Antagna texter
PDF 586kWORD 132k
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I
P7_TA(2014)0420A7-0053/2014
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0192),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0097/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0053/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(1) .

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Baserat på de ändringar som antogs den 5 februari 2014 (Antagna texter, P7_TA(2014)0082).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen
P7_TC1-COD(2013)0103

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(1) , och

av följande skäl:

(1)  Gemensamma regler för skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen finns i rådets förordning (EG) nr 1225/2009(2) och i rådets förordning (EG) nr 597/2009(3) (nedan tillsammans kallade förordningarna ). Förordningarna antogs ursprungligen 1995 efter att Uruguayrundan avslutats. Eftersom flera ändringar har gjorts av förordningarna sedan dess beslutade rådet 2009 att kodifiera förordningarna för tydlighetens och enkelhetens skull.

(2)  Förordningarna har ändrats, men någon grundläggande översyn av hur de har fungerat sedan 1995 har inte gjorts. Under 2011 inledde därför kommissionen en översyn av förordningarna i syfte att bland annat bättre tillgodose företagens behov i början av 2000-talet.

(3)  Till följd av översynen bör vissa bestämmelser i förordningarna ändras för att förbättra öppenheten och förutsägbarheten, effektiva åtgärder mot tredjeländers motåtgärder bör föreskrivas, effektiviteten och efterlevnaden bör förbättras och praxis vid översyner bör optimeras. Dessutom bör viss praxis som under de senaste åren har tillämpats i samband med antidumpnings- och antisubventionsundersökningar införas i förordningarna. [Ändr. 1]

(4)  För att förbättra öppenheten och förutsägbarheten i antidumpnings- och antisubventionsundersökningar bör de parter som berörs av att provisoriska antidumpnings- och utjämningsåtgärder införs, särskilt importörer, underrättas om att sådana åtgärder inom kort kommer att införas. Den tid som ges bör motsvara perioden mellan överlämnandet av utkastet till genomförandeakt till den antidumpningskommitté som inrättats i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1225/2009 och den antisubventionskommitté som inrättats i enlighet med artikel 25 i förordning (EG) nr 597/2009 och kommissionens antagande av den akten. Den perioden fastställs i artikel 3.3 i förordning (EU) nr 182/2011. Även i undersökningar där det inte är lämpligt att införa provisoriska åtgärder är det önskvärt att parterna i tillräckligt god tid i förväg känner till att åtgärder inte kommer att införas. [Ändr. 2]

(5)  Exportörerna eller producenterna bör ges en kort tidsfrist före införandet av provisoriska åtgärder för att kontrollera beräkningen av sina individuella dumpnings- eller subventionsmarginaler. Räknefel skulle då kunna korrigeras innan åtgärderna införs. [Ändr. 95]

(6)  För att säkerställa verkningsfulla åtgärder mot motåtgärder bör unionsproducenterna kunna stödja sig på förordningarna utan att frukta motåtgärder från tredje parter. Enligt gällande bestämmelser kan vid särskilda omständigheter, såsom i fallet med diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag, en undersökning inledas utan att något klagomål har ingetts, om det finns tillräcklig bevisning för förekomst av dumpning, utjämningsbara subventioner, skada och orsakssamband. Sådana särskilda omständigheter bör inbegripa hot om motåtgärder från tredjeländer . [Ändr. 3]

(7)  När en undersökning inte inleds genom ett klagomål bör en begäran om samarbete riktas till unionsproducenterna åläggas en skyldighet för att de ska lämna de uppgifter som behövs för att undersökningen ska kunna fortlöpa, så att det säkerställs att tillräckliga uppgifter finns tillgängliga för att genomföra undersökningen vid sådana hot om motåtgärder. Små företag och mikroföretag bör inte omfattas av denna skyldighet, så att de besparas orimliga administrativa bördor och kostnader. [Ändr. 4]

(8)  Tredjeländer ingriper allt mer i handeln med råvaror i syfte att behålla råvarorna i dessa länder till förmån för inhemska användare i senare led, t.ex. genom att införa exportskatter eller tillämpa dubbla system för prissättning. Till följd av detta följer inte kostnaderna för råvaror av de normala marknadskrafternas spel som återspeglar tillgång till och efterfrågan på en viss råvara. Ett sådant ingripande leder till ytterligare snedvridning av handeln. Till följd av detta tillfogas unionsproducenterna inte bara skada genom dumpning, utan drabbas också av ytterligare snedvridning av handeln i förhållande till producenter i senare led i tredjeländer som är involverade i sådan verksamhet. För att skydda handeln i tillräcklig utsträckning bör regeln om lägsta tull inte tillämpas i sådana fall av strukturell råvarurelaterad snedvridning.

(9)  I enlighet med artikel 107.1 i EUF-fördraget är utjämningsbara subventioner i princip förbjudna inom unionen. Utjämningsbara subventioner som beviljas av tredjeländer snedvrider därför särskilt handeln. Storleken på det statliga stöd som kommissionen tillåter har stadigt minskat över tiden. För antisubventionsförordningen bör därför regeln om lägsta tull inte längre tillämpas på import från länder som ägnar sig åt subvention.

(10)  För att optimera praxis vid översyner bör de tullar som tas ut under undersökningen återbetalas till importörerna i de fall då åtgärderna inte förlängs efter en avslutad översyn vid giltighetstidens utgång. Detta är lämpligt eftersom de villkor som ska vara uppfyllda för fortsatta åtgärder inte har konstaterats föreligga under undersökningsperioden. [Ändr. 5]

(11)  Viss praxis som under de senaste åren har tillämpats i samband med antidumpnings- och antisubventionsundersökningar bör införas i förordningarna.

(11a)  Kommissionen får endast anta dokument som syftar till att klargöra kommissionens etablerade praxis när det gäller tillämpningen av denna förordning (inbegripet de fyra föreslagna riktlinjerna avseende valet av jämförbart land, översynerna vid giltighetstidens utgång och åtgärdernas varaktighet, skademarginalen och unionens intresse) efter att denna förordning har trätt ikraft och ett lämpligt samråd hållits med Europaparlamentet och rådet och dokumenten bör därefter fullt ut återspegla innehållet i denna förordning. [Ändr. 6]

(11b)  Till skillnad från EU:s medlemsstater är inte EU part i ILO-konventioner. För närvarande är det endast grundläggande ILO-konventioner som har ratificerats av alla EU-medlemsstater. För att se till att definitionen av tillräckliga sociala normer enligt ILO-konventionerna i bilaga Ia till förordning (EU) nr 1225/2009 är aktuell kommer kommissionen genom delegerade akter att uppdatera denna bilaga så snart medlemsstaterna ratificerat andra prioriterade ILO-konventioner. [Ändr. 7]

(12)  Unionsindustrin bör inte längre definieras med beaktande av de tröskelvärden för inledande av förfaranden som anges i förordningarna.

(12a)  Diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag har svårt att ansluta sig till förfaranden som rör handelspolitiska skyddsåtgärder på grund av de komplexa förfarandena och de höga kostnader som är förknippade med dem. De små och medelstora företagens tillgång till instrumentet bör underlättas genom att man stärker hjälptjänstens roll. Denna bör hjälpa små och medelstora företag att lämna in klagomål och uppnå de tröskelvärden som krävs för att inleda undersökningar. Administrativa förfaranden som rör handelspolitiska skyddsåtgärder bör även anpassas bättre till de små och medelstora företagens begränsningar. [Ändr. 8]

(12b)  I antidumpningsärenden bör undersökningarnas längd begränsas till nio månader och undersökningarna bör avslutas senast tolv månader efter att förfarandet inletts. I antisubventionsärenden bör undersökningarnas längd begränsas till nio månader och undersökningarna bör avslutas senast tio månader efter att förfarandet inletts. I alla händelser ska de provisoriska tullarna enbart införas under en period som sträcker sig från 60 dagar till sex månader efter den dag då förfarandet inleddes. [Ändr. 9]

(12c)  Icke-konfidentiella uppgifter om åtaganden som lämnas till kommissionen bör bättre vidarebefordras till berörda parter, Europaparlamentet och rådet. Kommissionen bör vara skyldig att rådfråga unionsindustrin innan några erbjudanden om åtaganden godtas. [Ändr. 10]

(13)  I ursprungliga undersökningar där dumpnings- eller subventionsmarginalerna har konstaterats vara lägre än de lägsta tröskelvärdena bör undersökning omedelbart avslutas för exportörer som inte kommer att bli föremål för senare översyner.

(14)  Inom ramen för översyner av antidumpnings- och antisubventionsåtgärder bör det vara möjligt att ändra metoder i förhållande till den undersökning som ledde till att åtgärden infördes, bland annat för att säkerställa att enhetliga metoder används i olika undersökningar vid en bestämd tidpunkt. Detta kommer framför allt att göra det möjligt att ändra metoder som med tiden ses över allt eftersom situationerna förändras.

(15)  När villkoren för att inleda en undersökning av kringgående är uppfyllda bör importen i samtliga fall bli föremål för registrering.

(16)  I undersökningar av kringgående förefaller det vara lämpligt att avskaffa villkoret att producenter av den berörda produkten inte får vara närstående någon producent som omfattas av de ursprungliga åtgärderna för att kunna beviljas befrielse från registrering eller utvidgade tullar. Anledningen till detta är att erfarenheten visar att det ibland konstateras att producenter av den berörda produkten inte är involverade i kringgåendet, men konstateras vara närstående en producent som omfattas av de ursprungliga åtgärderna. I sådana fall bör producenten inte nekas befrielse endast på grund av att företaget är närstående en producent som omfattas av de ursprungliga åtgärderna. Inte heller när kringgåendet äger rum i unionen bör det faktum att importörerna är närstående de producenter som omfattas av åtgärderna inte vara avgörande vid fastställandet av huruvida importören kan beviljas befrielse.

(17)  När antalet producenter i unionen är så stort att en stickprovsundersökning måste tillgripas, bör ett urval av producenter väljas ut bland samtliga producenter i unionen och inte bara bland de producenter som inger klagomålet.

(18)  Vid bedömningen av unionens intresse bör samtliga producenter, och inte bara de producenter som inger klagomålet, ges möjlighet att lämna synpunkter. [Ändr. 93]

(18a)  Årsrapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om dess genomförande av förordning (EG) nr 1225/2009 och förordning (EG) nr 597/2009 möjliggör en regelbunden övervakning i tid av de handelspolitiska skyddsinstrumenten som en del i inrättandet av en strukturerad interinstitutionell dialog om detta ärende. Offentliggörandet av rapporten sex månader efter att den lagts fram för Europaparlamentet och rådet säkerställer de handelspolitiska skyddsinstrumentens transparens för intressenter och allmänheten. [Ändr. 11]

(18b)  Kommissionen bör säkerställa ökad transparens när det gäller undersökningsförfaranden, interna förfaranden och resultat av undersökningar. Alla icke-konfidentiella handlingar bör göras tillgängliga för intresserade parter via en nätbaserad plattform. [Ändr. 12]

(18c)  Kommissionen bör regelbundet underrätta Europaparlamentet och rådet om alla undersökningar som inleds och om hur de fortskrider. [Ändr. 13]

(18d)  När antalet producenter i unionen är så stort att en stickprovsundersökning måste göras bör kommissionen, vid valet av producenter till stickprovet, fullt ut beakta den andel små och medelstora företag som ingår i stickprovet, särskilt i fallet med diversifierade och fragmenterade industrier, som till stor del består av små och medelstora företag. [Ändr. 14]

(18e)  I syfte att förbättra de handelspolitiska skyddsåtgärdernas effektivitet bör fackföreningar ges möjlighet att inge skriftliga klagomål tillsammans med unionsindustrin. [Ändr. 92]

(19)  Förordning (EG) nr 1225/2009 och förordning (EG) nr 597/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1225/2009 ska ändras på följande sätt:

-1. Titeln ska ersättas med följande: "

"Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen" [Ändr. 15]

"

-1a. Följande skäl ska införas: "

"(11a) Tredjeländer ingriper allt mer i handeln till förmån för inhemska producenter, t.ex. genom att införa exportskatter eller tillämpa dubbla system för prissättning. Sådana ingripanden leder till ytterligare snedvridning av handeln. Till följd av detta tillfogas unionsproducenterna inte bara skada genom dumpning, utan drabbas också av ytterligare snedvridning av handeln i förhållande till producenter i tredjeländer som är involverade i sådan verksamhet. Även skillnader i arbets- och miljönormernas nivå kan leda till ytterligare snedvridning av handeln. Därför bör regeln om lägre tull inte tillämpas när exportlandet har otillräckliga sociala och miljömässiga normer. En tillräcklig nivå definieras genom ratificeringen av grundläggande ILO-konventioner och av multilaterala miljöavtal (MEA) som EU är part i. Små och medelstora företag drabbas hårdast av otillbörlig konkurrens, eftersom deras ringa storlek gör att de inte kan anpassa sig till denna. Därför bör regeln om lägre tull inte tillämpas när klagomålet har lämnats in för en sektor som till stor del består av små och medelstora företag. Regeln om lägre tull bör dock alltid tillämpas när en strukturell råvarurelaterad snedvridning är resultatet av ett överlagt val av ett mindre utvecklat land för att skydda allmänintresset." [Ändr. 16]

"

-1b. I artikel 1 ska följande stycke läggas till: "

”Användning av dumpade produkter i samband med utforskningen av en medlemsstats kontinentalsockel eller exklusiva ekonomiska zon, eller utnyttjandet av dess resurser, ska behandlas som import enligt denna förordning och ska tullbeläggas i enlighet med detta, om det vållar skada för unionsindustrin.” [Ändr. 17]

"

-1c. I artikel 1 ska följande punkt läggas till: "

”4a. Vid tillämpningen av denna förordning avses med ”råvara” ett element i en viss produkt som är avgörande för produktionskostnaden.” [Ändr. 18]

"

-1d. I artikel 1 ska följande punkt läggas till: "

”4b. En råvara ska anses vara utsatt för strukturell snedvridning om priset inte enbart bestäms av de normala marknadskrafternas spel som återspeglar tillgång och efterfrågan. Sådana snedvridningar är en följd av ingripanden från tredjeländers sida, däribland exportavgifter, exportrestriktioner och dubbla system för prissättning.” [Ändr. 19]

"

-1 e. I artikel 2.7 a ska andra stycket ersättas med följande: "

"Ett lämpligt tredjeland med marknadsekonomi ska väljas ut på ett sätt som inte är oskäligt, varvid hänsyn ska tas till alla tillförlitliga uppgifter som är tillgängliga när valet görs. Det utvalda landet ska också kunna uppvisa sociala och miljömässiga standarder på tillräcklig nivå, där de tillräckliga nivåerna avgörs av tredjelandets ratificering och faktiska genomförande av MEA, och protokoll till dessa, som EU är part i, oavsett när de ingicks, och av de ILO-konventioner som förtecknas i bilaga I. Hänsyn ska även tas till tidsfrister. När det är lämpligt ska ett tredjeland med marknadsekonomi, som är föremål för samma undersökning, användas." [Ändr. 70 och 86]

"

1.  I artikel 4.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:"

”1. Vid tillämpning av denna förordning ska begreppet unionsindustri avse alla producenter inom unionen som tillverkar den likadana produkten eller de producenter vars sammanlagda tillverkning av produkten utgör en betydande del av unionens sammanlagda tillverkning av denna produkt, utom i följande fall:”

"

1a.  I artikel 5.1 ska första stycket ersättas med följande: "

”Med undantag för vad som föreskrivs i punkt 6 ska en undersökning för att fastställa förekomst, grad och verkan av påstådd dumpning inledas när en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning utan juridisk status som företräder unionsindustrin framför ett skriftligt klagomål. Klagomål får också inges gemensamt av unionsindustrin, eller av en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning utan juridisk status som företräder unionsindustrin, och av fackföreningar.” [Ändr. 87 och 90]

"

1b.  I artikel 5 ska följande punkt läggas till: "

”1a. Kommissionen ska i samband med antidumpningsärenden underlätta tillgången till instrumentet för diversifierade och fragmenterade industrier, som till stor del består av små och medelstora företag, genom en hjälptjänst för små och medelstora företag.

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska öka kunskapen om instrumentet och ge information och förklaringar om fallen samt om hur ett klagomål inges och hur man bättre kan lägga fram bevis på dumpning och skada.

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska tillhandahålla standardformulär för statistik som kan lämnas permanent och frågeformulär.

Efter att en undersökning har inletts ska hjälptjänsten för små och medelstora företag informera de små och medelstora företag, och deras relevanta organisationer, som troligtvis kommer att påverkas av det inledda förfarandet och informera dem om relevanta tidsfrister för registrering som berörd part.

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska besvara frågor om hur man fyller i frågeformulär och särskilt ta hänsyn till små och medelstora företags frågor om undersökningar som inletts i enlighet med artikel 5.6. Hjälptjänsten ska i görligaste mån minska den börda som orsakas av språkbarriärer.

Om små och medelstora företag lämnar prima facie-bevisning på dumpning ska hjälptjänsten tillhandahålla de små och medelstora företagen information om utvecklingen av importvolymen och importvärdet för den berörda produkten i enlighet med artikel 14.6.

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska också ge vägledning om ytterligare metoder för att kontakta och kommunicera med förhörsombudet och nationella tullmyndigheter. Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska också ge dessa företag information om deras möjligheter att begära översyn av åtgärderna och återbetalning av betalda antidumpningstullar samt villkoren för detta.” [Ändr. 20]

"

1c.  I artikel 5.4 ska följande stycke läggas till: "

”För diversifierade och fragmenterade industrier, som till stor del består av små och medelstora företag, ska kommissionen göra det lättare att uppnå dessa tröskelvärden med stöd av en hjälptjänst för små och medelstora företag.” [Ändr. 21]

"

1d.  I artikel 5 ska punkt 6 ersättas med följande: "

”6. Om kommissionen på grund av särskilda omständigheter, såsom i fallet med diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag, beslutar att en undersökning ska inledas utan att ett skriftligt klagomål angående inledande av en sådan undersökning har mottagits från unionsindustrin eller för dess räkning, ska detta göras under förutsättning att tillräckliga bevis föreligger för dumpning, skada och orsakssamband enligt vad som anges i punkt 2.” [Ändr. 22]

"

1e.  I artikel 6 ska punkt 9 ersättas med följande: "

”9. I fråga om förfaranden som inleds enligt artikel 5.9 ska en undersökning om möjligt avslutas inom nio månader. En sådan undersökning ska under alla omständigheter avslutas inom ett år efter det att den inleddes i överensstämmelse med undersökningsresultaten enligt artikel 8 för åtaganden och enligt artikel 9 för slutgiltiga åtgärder. Undersökningsperioder ska där det är möjligt, särskilt i fallet med diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag, sammanfalla med räkenskapsåret.” [Ändr. 23]

"

2.  I artikel 6 ska följande punkt läggas till :"

”10. Unionsproducenter av den likadana produkten, med undantag för unionsproducenter som är små företag och mikroföretag, ska vara skyldiga uppmanas att samarbeta i förfaranden som inletts enligt artikel 5.6 [Ändr. 24]

   10a. Kommissionen ska se till att samtliga berörda parter får bästa tänkbara tillgång till information, genom att sörja för ett informationssystem genom vilket berörda parter meddelas när ny icke-konfidentiell information läggs till i undersökningshandlingarna. Icke-konfidentiell information ska också finnas tillgänglig via en nätbaserad plattform. [Ändr. 25]
   10b. Kommissionen ska garantera att de berörda parterna effektivt kan utöva sina processuella rättigheter och svara för att förfarandena genomförs opartiskt, objektivt och inom en rimlig tidsfrist, genom ett förhörsombud där detta är lämpligt. [Ändr. 26]
   10c. Kommissionen ska på begäran av berörda parter utfärda de frågeformulär som används i undersökningarna på unionens samtliga officiella språk." [Ändr. 27]

"

3.  Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande: "

"1. Provisoriska tullar kan införas om förfaranden har inletts enligt artikel 5, om ett tillkännagivande av detta har gjorts och berörda parter har givits tillräckliga möjligheter att inkomma med uppgifter och att yttra sig enligt artikel 5.10, om det preliminärt har fastställts att dumpning och därav följande skada för unionsindustrin föreligger och om unionens intresse kräver att det görs ett ingripande för att förhindra denna skada. De provisoriska tullarna ska införas tidigast 60 dagar och senast sex månader från den dag då förfarandet inleddes." [Ändr. 28]

"

a)  I punkt 1 ska följande mening läggas till: "

”Provisoriska tullar ska inte tillämpas inom en period av två veckor efter det att information har sänts till berörda parter enligt artikel 19a. Utlämnandet av denna information ska inte påverka något senare beslut som kommissionen kan komma att fatta.” [Ändr. 29]

"

b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. Storleken på den provisoriska antidumpningstullen får inte överstiga den provisoriskt fastställda dumpningsmarginalen. Om ingen strukturell råvarurelaterad snedvridning har konstaterats föreligga med avseende på den berörda produkten i exportlandet , men den bör den vara lägre än dumpningsmarginalen, denna marginal om en sådan lägre tull är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin.

En sådan lägre tull ska inte tillämpas under någon av följande omständigheter:

   a) Strukturella snedvridningar eller avsevärd statlig inblandning avseende bl.a. priser, kostnader och insatsvaror, inklusive t.ex. råvaror och energi, forskning och arbetskraft, tillverkning, försäljning och investeringar, valutaväxelkurser och finansiella villkor för rättvis handel, konstateras föreligga med avseende på den berörda produkten i exportlandet.
   b) Det exporterande landet har inte en tillräcklig nivå av sociala och miljömässiga standarder, där de tillräckliga nivåerna bestäms av tredjelandets ratificering och faktiska genomförande av MEA, och protokoll till dessa, som unionen är part i, oavsett när de ingicks, och av de ILO-konventioner som förtecknas i bilaga Ia.
   c) Klaganden företräder en diversifierad och fragmenterad industri som till stor del består av små och medelstora företag.
   d) Undersökningen eller en separat antisubventionsundersökning har, åtminstone preliminärt, fastställt att exportlandet tillhandahåller en eller flera subventioner till exportproducenterna av den berörda produkten.

En sådan lägre tull ska emellertid alltid beviljas när strukturella råvarurelaterade snedvridningar finns avseende den berörda produkten i exportlandet och när detta land är ett mindre utvecklat land som förtecknas i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 * .

__________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008." [Ändr. 30]

"

3a.  I artikel 8 ska punkt 1 ersättas med följande: "

”1. Under förutsättning att det preliminärt har fastställts att dumpning och skada föreligger, får kommissionen godta ett tillfredsställande åtagande som en exportör frivilligt gör att ändra sina priser eller att upphöra med export till dumpade priser, om kommissionen efter särskilt samråd med rådgivande kommittén, under förutsättning att sådana åtaganden effektivt eliminerar dumpningens skadliga verkan. I sådana fall ska, under den tid åtagandena är i kraft, preliminära tullar som införts av kommissionen i enlighet med artikel 7.1 eller, i förekommande fall, slutgiltiga tullar som införts av rådet i enlighet med artikel 9.4 inte tillämpas på berörd import av den berörda produkten när den tillverkas av de företag som anges i kommissionens beslut om godtagande av åtaganden och i eventuella ändringar av detta. Prishöjningar i enlighet med sådana åtaganden får inte vara större än vad som krävs för att undanröja dumpningsmarginalen, och de ska vara lägre än dumpningsmarginalen om sådana prishöjningar skulle vara tillräckliga för att undanröja skadan för unionsindustrin, såvida inte kommissionen, vid införandet av provisoriska eller slutgiltiga tullar, beslutade att denna lägre tull inte ska tillämpas .” [Ändr. 31]

"

3b.  I artikel 8 ska punkt 4 ersättas med följande: "

”4. De parter som erbjuder ett åtagande ska tillhandahålla en meningsfull och icke-konfidentiell version av åtagandet så att de parter som berörs av undersökningen samt Europaparlamentet och rådet kan få tillgång till det. Parterna ska vara skyldiga att tillhandahålla så mycket information som möjligt om åtagandets innehåll och karaktär, med vederbörlig hänsyn till skyddet av konfidentiella uppgifter i den mening som avses i artikel 19. Kommissionen ska dessutom rådfråga unionsindustrin om åtagandets huvuddrag innan den accepterar ett sådant erbjudande.” [Ändr. 32]

"

4.  Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. För ett förfarande som inletts enligt artikel 5.9 ska skadan normalt anses vara försumbar när importen i fråga understiger de volymer som fastställs i artikel 5.7. Samma typ av förfarande ska omedelbart avslutas om det fastställs att dumpningsmarginalen uttryckt som procentandel av exportpriset understiger 2 %.”

"

b)  I punkt 4 ska den sista meningen ersättas med följande:"

”Storleken på antidumpningstullen får inte överstiga den fastställda dumpningsmarginalen och bör vara lägre än den marginalen om en sådan lägre tull är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin .

En sådan lägre tull ska inte tillämpas under någon av följande omständigheter:

   a) Strukturella snedvridningar eller avsevärd statlig inblandning avseende bl.a. priser, kostnader och insatsvaror, inklusive t.ex. råvaror och energi, forskning och arbetskraft, tillverkning, försäljning och investeringar, valutaväxelkurser och finansiella villkor för rättvis handel, Om ingen strukturell råvarurelaterad snedvridning konstateras föreligga med avseende på den berörda produkten i exportlandet. ska den vara lägre än dumpningsmarginalen, om
   b) Det exporterande landet har inte en tillräcklig nivå av sociala och miljömässiga standarder, där de tillräckliga nivåerna bestäms av tredjelandets ratificering och faktiska genomförande av de MEA, och protokoll till dessa, som unionen är part i, oavsett när de ingicks, och av de ILO-konventioner som förtecknas i bilaga Ia.
   c) Klaganden företräder en diversifierad och fragmenterad industri som till stor del består av små och medelstora företag.
   d) Undersökningen eller en separat antisubventionsundersökning har fastställt att exportlandet tillhandahåller en eller flera subventioner till exportproducenterna av den berörda produkten.

En sådan lägre tull är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin ska emellertid alltid beviljas när strukturella råvarurelaterade snedvridningar finns avseende den berörda produkten i exportlandet och när detta land är ett mindre utvecklat land som förtecknas i bilaga IV till förordning (EU) nr 978/2012. [Ändr. 33]

"

5.  Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

—a)  i punkt 2, ska andra stycket ersättas med följande: "

"En översyn vid giltighetstidens utgång ska inledas om begäran innehåller tillräckliga bevis för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer. Sannolikheten för detta kan exempelvis styrkas genom bevis för fortsatt dumpning och skada eller bevis för att skadans undanröjande helt eller delvis är beroende av gällande åtgärder eller bevis för att exportörernas omständigheter eller marknadsvillkoren är sådana att det finns anledning att förmoda att den skadevållande dumpningen skulle fortsätta. Sannolikheten kan även styrkas genom fortsatta ingripanden från det exporterande landets sida." [Ändr. 77/rev]

"

a)  I punkt 5 ska följande stycke läggas till: "

”Om åtgärderna upphör att gälla efter en undersökning enligt punkt 2 ska de tullar som tagits ut från den dag då undersökningen inleddes återbetalas, under förutsättning att detta begärs från de nationella tullmyndigheterna och beviljas av dessa myndigheter i enlighet med unionens gällande tullagstiftning avseende återbetalning av och befrielse från tullar. Sådan återbetalning ska inte medföra någon betalning av ränta av de nationella tullmyndigheter som berörs.” [Ändr. 35]

"

b)  Punkt 9 ska utgå.

6.  Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 3 ska den andra meningen ersättas med följande:"

”Undersökningarna ska efter samråd med rådgivande kommittén inledas genom en förordning från kommissionen, genom vilken tullmyndigheterna även ska instrueras att registrera importen i enlighet med artikel 14.5 eller kräva säkerheter.”

"

b)  I punkt 4 ska första stycket ersättas med följande:"

”Import från företag som omfattas av befrielse från tull ska inte omfattas av registrering i enlighet med artikel 14.5 eller av åtgärder. En väl underbyggd ansökan om befrielse från tull ska inges inom den tidsfrist som fastställs i kommissionens förordning om inledande av undersökningen. Om det bruk, den process eller den bearbetning som utgör kringgående äger rum utanför unionen, får befrielse från tull beviljas de producenter av den berörda produkten för vilka det konstaterats att de inte är involverade i kringgående enligt definitionen i punkterna 1 och 2 i denna artikel. Om det bruk, den process eller den bearbetning som utgör kringgående äger rum inom unionen, får befrielse från tull beviljas importörer som kan visa att de inte är involverade i kringgående enligt definitionen i punkterna 1 och 2 i denna artikel.”

"

6a.  I artikel 14 ska punkt 3 ersättas med följande: "

”3. Särskilda bestämmelser, i synnerhet avseende den gemensamma definitionen av begreppet ursprung enligt förordning (EEG) nr 2913/92 eller enligt artikel 2 i denna, får antas i enlighet med den här förordningen.” [Ändr. 36]

"

6b.  I artikel 14 ska punkt 5 ersättas med följande: "

5. Kommissionen kan, efter att vid lämplig tidpunkt ha informerat medlemsstaterna, ålägga tullmyndigheterna att vidta lämpliga åtgärder för att registrera importen så att åtgärder därefter kan vidtas mot denna import från och med dagen för registreringen. Importen ska göras till föremål för registrering efter ansökan av unionsindustrin, om ansökan innehåller tillräckliga bevis för att motivera en sådan åtgärd. Import kan också göras till föremål för registrering på kommissionens eget initiativ.

Importen ska göras till föremål för registrering från datumet för inledandet av den undersökning där klagomålet från unionsindustrin innehåller en ansökan om registrering och tillräckliga bevis för att motivera en sådan åtgärd.

Registrering ska införas genom förordning i vilken ändamålet med åtgärden och, i förekommande fall, den uppskattade storleken på eventuell framtida skyldighet att betala tull ska anges. Import får inte göras till föremål för obligatorisk registrering under en längre period än nio månader.” [Ändr. 79]

"

6c.  I artikel 14 ska punkt 6 ersättas med följande: "

”6. Medlemsstaterna ska varje månad till kommissionen lämna uppgifter om handeln med sådana importerade produkter som omfattas av undersökning och åtgärder samt de tullbelopp som tagits ut i enlighet med denna förordning. Kommissionen får, på uttrycklig och motiverad begäran av en berörd part och efter att ha mottagit yttrandet om denna från den rådgivande kommitté som avses i artikel 15.2, besluta att ge dem information om dessa produkters volym och importbelopp.” [Ändr. 75]

"

6d.  I artikel 14 ska följande punkt läggas till: "

”7a. När kommissionen avser att anta eller offentliggöra någon handling som syftar till att klargöra kommissionens etablerade praxis när det gäller tillämpningen av denna förordning i någon av dess delar, ska kommissionen rådfråga Europaparlamentet och rådet före antagandet eller offentliggörandet i syfte att nå en överenskommelse om handlingen i fråga. All följande ändring av sådana handlingar ska vara föremål för dessa förfarandekrav. I alla händelser ska samtliga dessa handlingar vara helt i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning. Ingen sådan handling ska utvidga kommissionens bedömningsutrymme, såsom det tolkas av Europeiska unionens domstol, vid antagandet av åtgärder.” [Ändr. 39]

"

7.  Artikel 17.1 ska ersättas med följande:"

”1. I de fall där antalet unionsproducenter, exportörer eller importörer som med sitt samtycke deltar i undersökningen , samt slag av produkter eller transaktioner är stort får undersökningen begränsas till ett rimligt antal parter, produkter eller transaktioner genom statistiskt representativa stickprov som utförs på grundval av de uppgifter som är tillgängliga när urvalet görs, eller till den största representativa produktions-, försäljnings- eller exportvolym som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. När det gäller diversifierade och fragmenterade industrier som till stor del består av små och medelstora företag bör det slutliga urvalet av parter, där det är möjligt, ta hänsyn till deras andel av den berörda sektorn. [Ändr. 40]

"

8.  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 19a

Information om provisoriska åtgärder

   1. Unionsproducenter, importörer och exportörer och deras intresseorganisationer samt företrädare för exportlandet får begära information om planerat införande av provisoriska tullar. En begäran om sådan information ska göras skriftligen inom den tidsfrist som fastställs i tillkännagivandet om inledandet av förfarandet. Sådan information ska lämnas till dessa parter senast två veckor före utgången av den tidsfrist för införandet av provisoriska tullar som anges i artikel 7.1. Denna information ska innehålla
   a) en sammanfattning av de föreslagna tullarna endast för kännedom, och
   b) närmare uppgifter om beräkningen av dumpningsmarginalen och den marginal som är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin, med beaktande av behovet att iaktta kraven på konfidentialitet enligt artikel 19. Parterna ska ha tre arbetsdagar på sig för att lämna synpunkter på beräkningarnas riktighet. [Ändr. 41]
   2. När avsikten är att inte införa provisoriska tullar utan att fortsätta undersökningen ska berörda parter underrättas om att tullar inte kommer att införas två veckor före utgången av den tidsfrist för införandet av provisoriska tullar som anges i artikel 7.1.”

"

9.  Artikel 21.2 ska ersättas med följande: "

”2. För att få fram ett ordentligt underlag som gör det möjligt för myndigheterna att beakta alla synpunkter och uppgifter när de fattar beslut om huruvida det ligger i unionens intresse att åtgärder införs, får unionsproducenterna, importörerna och deras intresseorganisationer, representativa användare och representativa konsumentorganisationer ge sig till känna och lämna uppgifter till kommissionen inom de tidsfrister som anges i tillkännagivandet om inledande av antidumpningsundersökningen. Dessa uppgifter eller lämpliga sammanfattningar därav ska göras tillgängliga för de övriga parter som anges i denna artikel, vilka ska ha rätt att yttra sig över uppgifterna.” [Ändr. 42]

"

9a.  I artikel 22 ska följande punkt läggas till: "

”1a. Så snart som alla medlemsstater har ratificerat nya ILO-konventioner, ska kommissionen uppdatera bilaga Ia i enlighet därmed, i överensstämmelse med det förfarande som anges i artikel 290 i EUF-fördraget.” [Ändr. 43]

"

9b.  Följande artikel ska införas: "

Artikel 22a

Rapport

   1. För att underlätta övervakningen av genomförandet av förordningen från Europaparlamentets och rådets sida ska kommissionen, med vederbörlig hänsyn till skyddet av konfidentiella uppgifter i den mening som avses i artikel 19, en gång per år överlämna en rapport om tillämpningen och genomförandet av denna förordning till Europaparlamentet och rådet, som en del i en dialog om handelspolitiska skyddsinstrument mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska innehålla information om tillämpningen av provisoriska och slutgiltiga åtgärder, slutförandet av undersökningar utan åtgärder, åtaganden, nya undersökningar, granskningar och verifikationsbesök samt arbetet i de olika organ som ansvarar för att övervaka genomförandet av denna förordning och för att åtagandena däri uppfylls. Rapporten ska också omfatta tredjeländers användning av handelspolitiska skyddsinstrument riktade mot unionen, information om återhämtningen hos den unionsindustri som berörs av de genomförda åtgärderna och överklaganden av de genomförda åtgärderna. Den ska även omfatta den verksamhet som bedrivs av förhörsombudet vid kommissionens generaldirektorat för handel och av hjälptjänsten för små och medelstora företag avseende tillämpningen av denna förordning.
   2. Europaparlamentet får inom en månad efter det att kommissionen lagt fram rapporten kalla kommissionen till ett extra sammanträde med parlamentets ansvariga utskott för att lägga fram och förklara eventuella frågor om tillämpningen av denna förordning. Rapporten kan också bli föremål för en resolution.
   3. Senast sex månader efter det att rapporten förelagts Europaparlamentet och rådet ska den offentliggöras av kommissionen.” [Ändr. 44]

"

9c.  Följande bilaga ska läggas till: "

”Bilaga Ia

De ILO-konventioner som avses i artiklarna 7, 8 och 9

   1. Konventionen angående tvångs- eller obligatoriskt arbete, nr 29 (1930)
   2. Konventionen angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, nr 87 (1948)
   3. Konventionen angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, nr 98 (1949)
   4. Konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde, nr 100 (1951)
   5. Konventionen angående avskaffande av tvångsarbete, nr 105 (1957)
   6. Konventionen angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, nr 111 (1958)
   7. Konventionen om minimiålder för tillträde till arbete, nr 138 (1973)
   8. Konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete, nr 182 (1999)” [Ändr. 45]

"

Artikel 2

Förordning (EG) nr 597/2009 ska ändras på följande sätt:

-1. Titeln ska ersättas med följande: "

"Rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen" [Ändr. 46]

"

-1a. Följande skäl ska införas: "

"9a) I enlighet med artikel 107.1 i EUF-fördraget är utjämningsbara subventioner som allmän regel förbjudna inom unionen. Utjämningsbara subventioner som beviljas av tredjeländer snedvrider därför särskilt handeln. Storleken på det statliga stöd som kommissionen tillåter har stadigt minskat över tiden. För antisubventionsförordningen bör därför regeln om lägre tull inte längre tillämpas på import från länder som ägnar sig åt subvention." [Ändr. 47]

"

-1b. I artikel 1.1 ska följande stycke läggas till: "

”Användning av subventionerade produkter i samband med utforskningen av en medlemsstats kontinentalsockel eller exklusiva ekonomiska zon, eller utnyttjandet av dess resurser, ska behandlas som import enligt denna förordning och ska tullbeläggas i enlighet med detta, om det vållar skada för unionsindustrin.” [Ändr. 48]

"

1.  I artikel 9.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:"

”1. Vid tillämpning av denna förordning ska begreppet unionsindustri avse alla producenter inom unionen som tillverkar den likadana produkten eller de producenter vars sammanlagda tillverkning av produkten utgör en betydande del av unionens sammanlagda tillverkning av denna produkt, utom i följande fall:”

"

1a.  I artikel 10.1 ska första stycket ersättas med följande: "

”1. Med undantag för vad som föreskrivs i punkt 8 ska en undersökning för att fastställa förekomst, grad och verkan av påstådd dumpning inledas när en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning utan juridisk status som företräder unionsindustrin framför ett skriftligt klagomål. Klagomål får också inges gemensamt av unionsindustrin, eller av en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning utan juridisk status som företräder unionsindustrin, och av fackföreningar.” [Ändr. 91]

"

1b.  I artikel 10.6 ska följande stycke läggas till: "

”När det gäller mångskiftande och fragmenterade industrisektorer, som i stor utsträckning består av små och medelstora företag, ska kommissionen hjälpa till att nå dessa trösklar med stöd av hjälptjänsten för små och medelstora företag.” [Ändr. 94]

"

1c.  I artikel 10.8 ska första stycket ersättas med följande: "

”8. Om kommissionen på grund av särskilda omständigheter, såsom i fallet med diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag, beslutar att en undersökning ska inledas utan att en skriftlig framställning av denna innebörd har mottagits från en gemenskapsindustri eller på dess vägnar, ska detta endast göras om den förfogar över tillräckliga bevis för förekomsten av en utjämningsbar subvention, en skada och ett orsakssamband enligt vad som anges i punkt 2.” [Ändr. 49]

"

1d.  Artikel 11.9 ska ersättas med följande: "

"9. I fråga om förfaranden som inleds enligt artikel 10.11 ska en undersökning om möjligt avslutas inom nio månader. Sådana undersökningar ska under alla omständigheter avslutas inom 10 månader efter det att de inletts och detta ska, såvitt avser åtaganden, ske i överensstämmelse med det undersökningsresultat som antas enligt artikel 13 eller, såvitt avser slutgiltiga åtgärder, i överensstämmelse med det undersökningsresultat som antas enligt artikel 15. Undersökningsperioder ska där det är möjligt, särskilt i fallet med diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag, sammanfalla med räkenskapsåret.” [Ändr. 51]

"

2.  I artikel 11 ska följande punkter läggas till:"

”11. Unionsproducenter av den likadana produkten ska vara skyldiga , med undantag för unionsproducenter som är små företag och mikroföretag, anmodas att samarbeta i förfaranden som inletts enligt artikel 5.6.[Ändr. 50]

   11a. Kommissionen ska i samband med antisubventionsärenden underlätta tillgången till instrumentet för diversifierade och fragmenterade sektorer, som till stor del består av små och medelstora företag, genom hjälptjänsten för små och medelstora företag.

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska öka kunskapen om instrumentet och ge information och förklaringar om fallen samt om hur ett klagomål inges och hur man bättre kan lägga fram bevis på utjämningsbara subventioner och skada. Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska tillhandahålla standardformulär för statistik som kan lämnas permanent och frågeformulär.

Efter att en undersökning har inletts ska hjälptjänsten för små och medelstora företag informera de små och medelstora företag, och deras relevanta organisationer, som troligtvis kommer att påverkas av det inledda förfarandet och informera dem om relevanta tidsfrister för registrering som berörd part.

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska besvara frågor om hur man fyller i frågeformulär och särskilt ta hänsyn till små och medelstora företags frågor om undersökningar som inletts i enlighet med artikel 10.8. Hjälptjänsten ska i görligaste mån minska den börda som orsakas av språkbarriärer.

Om små och medelstora företag lämnar prima facie-bevisning på utjämningsbara subventioner ska hjälptjänsten tillhandahålla de små och medelstora företagen information om utvecklingen av importvolymen och importvärdet för den berörda produkten i enlighet med artikel 24.6.

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska också ge vägledning om ytterligare metoder för att kontakta och kommunicera med förhörsombudet och nationella tullmyndigheter. Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska också ge dessa företag information om deras möjligheter att begära översyn av åtgärderna och återbetalning av betalda utjämningstullar samt villkoren för detta. [Ändr. 52]

   11b. Kommissionen ska se till att samtliga berörda parter får bästa tänkbara tillgång till information, genom att sörja för ett informationssystem genom vilket berörda parter meddelas när ny icke-konfidentiell information läggs till i undersökningshandlingarna. Icke-konfidentiell information ska också finnas tillgänglig via en nätbaserad plattform. [Ändr. 53]
   11c. Kommissionen ska garantera att de berörda parterna effektivt kan utöva sina processuella rättigheter och svara för att förfarandena genomförs opartiskt, objektivt och inom en rimlig tidsfrist, genom ett förhörsombud där detta är lämpligt. [Ändr. 54]
   11d. Kommissionen ska på begäran av berörda parter utfärda de frågeformulär som används i undersökningarna på unionens samtliga officiella språk." [Ändr. 55]

"

3.  Artikel 12.1 ska ändras på följande sätt:

—a)  andra stycket ska ersättas med följande: "

”De provisoriska tullarna ska införas tidigast 60 dagar och senast sex månader från den dag då förfarandet inleddes.” [Ändr. 56]

"

a)  Tredje stycket ska ersättas med följande:"

”Den provisoriska utjämningstullens belopp får inte vara högre än det sammanlagda beloppet av den provisoriskt fastställda utjämningsbara subventionen.”

"

b)  Följande stycke ska läggas till i slutet: "

”Provisoriska tullar ska inte tillämpas inom en period av två veckor efter det att information har sänts till berörda parter enligt artikel 29b. Utlämnandet av denna information ska inte påverka något senare beslut som kommissionen kan komma att fatta.” [Ändr. 57]

"

3a.  I artikel 13 ska punkt 1 ersättas med följande: "

”1. Under förutsättning att det preliminärt har fastställts att subventioner och skada föreligger, får kommissionen godta ett frivilligt åtagande med innebörden att

   a) ursprungs- eller exportlandet går med på att undanröja eller begränsa subventionen eller att vidta andra åtgärder med avseende på dess verkningar, eller
   b) exportören åtar sig att revidera sina priser eller att upphöra med export till området i fråga av produkter som är föremål för utjämningsbara subventioner, under förutsättning att kommissionen efter särskilt samråd med rådgivande kommittén har fastställt att subventionernas skadliga verkan därigenom undanröjs.

I sådana fall ska, under den tid åtagandena är i kraft, de provisoriska tullar som införts av kommissionen i enlighet med artikel 12.3 och de slutgiltiga tullar som införts av rådet i enlighet med artikel 15.1 inte tillämpas på import av den berörda produkten när den tillverkas av de företag som anges i kommissionens beslut om godtagande av åtaganden och i eventuella ändringar av detta.

Regeln om lägre tull ska inte gälla priser som beslutats inom sådana åtaganden inom ramen för antisubventionsförfaranden.” [Ändr. 58]

"

3b.  I artikel 13 ska punkt 4 ersättas med följande: "

”4. De parter som erbjuder ett åtagande är skyldiga att tillhandahålla en meningsfull och icke-konfidentiell version av åtagandet så att de parter som berörs av undersökningen samt Europaparlamentet och rådet kan få tillgång till det. Parterna ska vara skyldiga att tillhandahålla så mycket information som möjligt om åtagandets innehåll och karaktär, med vederbörlig hänsyn till skyddet av konfidentiella uppgifter i den mening som avses i artikel 29. Kommissionen ska dessutom rådfråga unionsindustrin om åtagandets huvuddrag innan den accepterar ett sådant erbjudande.” [Ändr. 59]

"

4.  I artikel 14 ska punkt 5 ersättas med följande:"

”5. En utjämningsbar subventions storlek ska anses vara försumbar om den värdemässigt understiger 1 %, med undantag för undersökningar av import från utvecklingsländer där gränsen för att värdet ska anses försumbart ska vara 2 %.”

"

5.  I artikel 15.1 ska det sista stycket ersättas med följande:"

”Utjämningstullens belopp får inte överstiga det fastställda beloppet för utjämningsbara subventioner.”

"

6.  Artikel 22 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska följande stycke läggas till: "

”Om åtgärderna upphör att gälla efter en undersökning enligt artikel 18 ska de tullar som tagits ut efter den dag då undersökningen inleddes återbetalas. Återbetalningen ska begäras från de nationella tullmyndigheterna i enlighet med unionens gällande tullagstiftning.” [Ändr. 60]

"

b)  Punkt 6 ska utgå.

7.  Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 4 andra meningen ska ordet ”får” ersättas med ”ska”.

b)  I punkt 6 ska andra stycket ersättas med följande:"

”Om det bruk, den process eller den bearbetning som utgör kringgående äger rum utanför unionen får befrielse från tull beviljas de producenter av den berörda produkten för vilka det konstaterats att de inte är involverade i kringgående enligt definitionen i punkt 3.”

"

c)  I punkt 6 ska tredje stycket ersättas med följande:"

”Om det bruk, den process eller den bearbetning som utgör kringgående äger rum inom unionen får befrielse från tull beviljas de importörer som kan visa att de inte är involverade i kringgående enligt definitionen i punkt 3.”

"

7a.  I artikel 24 ska punkt 3 ersättas med följande: "

”3. Särskilda bestämmelser, i synnerhet såvitt avser den gemensamma definitionen av begreppet ursprung enligt förordning (EEG) nr 2913/92 eller i enlighet med artikel 2 i denna, får antas i enlighet med den här förordningen.” [Ändr. 61]

"

7b.  I artikel 24 ska punkt 5 ersättas med följande: "

”5. Kommissionen kan, efter att vid lämplig tidpunkt ha informerat medlemsstaterna, ålägga tullmyndigheterna att vidta lämpliga åtgärder för att registrera importen så att åtgärder därefter kan vidtas mot denna import från och med dagen för registreringen.

Importen ska göras till föremål för registrering efter ansökan av unionsindustrin, om ansökan innehåller tillräckliga bevis för att motivera en sådan åtgärd. Importen kan också göras till föremål för registrering på kommissionens eget initiativ.

Importen ska göras till föremål för registrering från datumet för inledandet av den undersökning där klagomålet från unionsindustrin innehåller en ansökan om registrering och tillräckliga bevis för att motivera en sådan åtgärd.

Registrering ska införas genom förordning i vilken ändamålet med åtgärden och, i förekommande fall, den uppskattade storleken på eventuell framtida skyldighet att betala tull ska anges. Import får inte göras till föremål för obligatorisk registrering under en längre period än nio månader.” [Ändr. 78]

"

7c.  I artikel 24 ska punkt 6 ersättas med följande: "

”6. Medlemsstaterna ska varje månad till kommissionen lämna en rapport om sådana produkter som är föremål för undersökning eller åtgärder samt om beloppet på de tullar som uppbärs i enlighet med den här förordningen. Kommissionen får, på uttrycklig och motiverad begäran av en berörd part och efter att ha mottagit yttrandet om denna från den rådgivande kommitté som avses i artikel 25.2, besluta att ge dem information om dessa produkters volym och importbelopp.” [Ändr. 76]

"

7d.  I artikel 24 ska följande punkt läggas till: "

”7a. När kommissionen avser att anta eller offentliggöra någon handling som syftar till att klargöra kommissionens etablerade praxis när det gäller tillämpningen av denna förordning i någon av dess delar, ska kommissionen rådfråga Europaparlamentet och rådet före antagandet eller offentliggörandet i syfte att nå en överenskommelse om handlingen i fråga. All följande ändring av sådana handlingar ska vara föremål för dessa förfarandekrav. I alla händelser ska samtliga dessa handlingar vara helt i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning. Ingen sådan handling ska utvidga kommissionens bedömningsutrymme, såsom det tolkas av Europeiska unionens domstol, vid antagandet av åtgärder.” [Ändr. 64]

"

8.  I artikel 27.1 artikel 27 ska första stycket punkt 1 ersättas med följande:"

”1. I de fall där antalet unionsproducenter, exportörer eller importörer som deltar i undersökningen , eller slag av produkter eller transaktioner är stort får undersökningen begränsas till

   a) ett rimligt antal parter, produkter eller transaktioner, varvid begränsningen ska ske med hjälp av statistiskt representativa stickprov på grundval av de upplysningar som finns tillgängliga när urvalet görs, eller
   b) den största representativa produktions-, försäljnings- eller exportvolym som rimligen kan undersökas med beaktande av den tid som står till förfogande.

När det gäller diversifierade och fragmenterade industrier som till stor del består av små och medelstora företag ska det slutliga urvalet av parter, där det är möjligt, ta hänsyn till deras andel av den berörda sektorn.” [Ändr. 65]

"

9.  Efter artikel 29 ska följande artikel införas som artikel 29b: "

”Artikel 29b

Information om provisoriska åtgärder

   1. Unionsproducenter, importörer och exportörer och deras intresseorganisationer samt ursprungs- och/eller exportlandet får begära information om planerat införande av provisoriska tullar. En begäran om sådan information ska göras skriftligen inom den tidsfrist som fastställs i tillkännagivandet om inledandet av förfarandet. Sådan information ska lämnas till dessa parter senast två veckor före utgången av den tidsfrist för införandet av provisoriska tullar som anges i artikel 12.1.

Denna information ska innehålla

   a) en sammanfattning av de föreslagna tullarna endast för kännedom, och
   b) närmare uppgifter om beräkningen av subventionsmarginalen och den marginal som är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin, med beaktande av behovet att iaktta kraven på konfidentialitet enligt artikel 29. Parterna ska ha tre arbetsdagar på sig för att lämna synpunkter på beräkningarnas riktighet.
   2. När avsikten är att inte införa provisoriska tullar utan att fortsätta undersökningen ska berörda parter underrättas om att tullar inte kommer att införas två veckor före utgången av den tidsfrist för införandet av provisoriska tullar som anges i artikel 12.1.” [Ändr. 66]

"

10.  Artikel 31.2 ska ersättas med följande: "

”2. För att få fram ett ordentligt underlag som gör det möjligt för myndigheterna att beakta alla synpunkter och uppgifter när de fattar beslut om huruvida det ligger i unionens intresse att åtgärder införs, får unionsproducenterna, importörerna och deras intresseorganisationer, representativa användare och representativa konsumentorganisationer ge sig till känna och lämna uppgifter till kommissionen inom de tidsfrister som anges i tillkännagivandet om inledande av undersökningen avseende utjämningstull. Dessa uppgifter eller lämpliga sammanfattningar därav ska göras tillgängliga för de övriga parter som anges i denna punkt, vilka ska ha rätt att yttra sig över uppgifterna.” [Ändr. 67]

"

10a.  Följande artikel ska införas: "

”Artikel 33a

Rapport

   1. För att underlätta övervakningen av genomförandet av förordningen från Europaparlamentets och rådets sida ska kommissionen, med vederbörlig hänsyn till skyddet av konfidentiella uppgifter i den mening som avses i artikel 19, en gång per år överlämna en rapport om tillämpningen och genomförandet av denna förordning till Europaparlamentet och rådet, som en del i en dialog om handelspolitiska skyddsinstrument mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska innehålla information om tillämpningen av provisoriska och slutgiltiga åtgärder, slutförandet av undersökningar utan åtgärder, åtaganden, nya undersökningar, granskningar och verifikationsbesök samt arbetet i de olika organ som ansvarar för att övervaka genomförandet av denna förordning och för att åtagandena däri uppfylls. Rapporten ska också omfatta tredjeländers användning av handelspolitiska skyddsinstrument riktade mot unionen, information om återhämtningen hos den unionsindustri som berörs av de genomförda åtgärderna och överklaganden av de genomförda åtgärderna. Den ska även omfatta den verksamhet som bedrivs av förhörsombudet vid kommissionens generaldirektorat för handel och av hjälptjänsten för små och medelstora företag avseende tillämpningen av denna förordning.
   2. Europaparlamentet får inom en månad efter det att kommissionen lagt fram rapporten kalla kommissionen till ett extra sammanträde med parlamentets ansvariga utskott för att lägga fram och förklara eventuella frågor om tillämpningen av denna förordning.” Rapporten kan också bli föremål för en resolution.
   3. Senast sex månader efter det att rapporten förelagts Europaparlamentet och rådet ska den offentliggöras av kommissionen.” [Ändr. 68]

"

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Förordningen ska konsolideras med förordning (EG) nr 1225/2009 och förordning (EG) nr 597/2009 senast den ... (4) . [Ändr. 69]

Artikel 4

Denna förordning ska tillämpas på alla undersökningar för vilka tillkännagivandet om inledande av förfarandet i enlighet med artikel 10.11 i förordning (EG) nr 597/2009 eller artikel 5.9 i förordning (EG) nr 1225/2009 har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning efter den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2014.
(2)Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51).
(3)Rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 188, 18.7.2009, s. 93).
(4) EUT: Tre månader efter denna förordnings ikraftträdande.

Senaste uppdatering: 13 juli 2018Rättsligt meddelande