Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2212(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0352/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0352/2011

Συζήτηση :

PV 23/05/2012 - 6
CRE 23/05/2012 - 6

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2012 - 8.6
CRE 23/05/2012 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2014 - 7.34

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0219
P7_TA(2014)0429

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 254kWORD 36k
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
P7_TA(2014)0429A7-0352/2011

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κατάργηση της απόφασης 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (2009/2212(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 41 και 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0352/2011),

1.  εγκρίνει ως πρότασή του τον κανονισμό που εκδόθηκε στις 23 Μαΐου 2012(1) ·

2.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να κοινοποιήσουν τη συναίνεσή τους σχετικά με την πρόταση·

3.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αν αδυνατούν να εγκρίνουν την πρόταση στην παρούσα της μορφή, να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις με το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά τις προηγηθείσες διαπραγματεύσεις σε πολιτικό επίπεδο και κατά τις άτυπες επαφές σε τεχνικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της εμπιστευτικότητας και τον χειρισμό των διαβαθμισμένων και άλλων πληροφοριών·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 264 Ε της 13.9.2013, σ. 41

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου