Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0183(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0271/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0271/2014

Debates :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Balsojumi :

PV 16/04/2014 - 14.2

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0432

Pieņemtie teksti
PDF 375kWORD 63k
Trešdiena, 2014. gada 16. aprīļa - Strasbūra Galīgā redakcija
Pašu resursu sistēma *
P7_TA(2014)0432A7-0271/2014
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. aprīļa normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (05602/2014 – C7-0036/2014 – 2011/0183(CNS)) (Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (05602/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 311. panta trešo punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106a. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0036/2014),

–  ņemot vērā 2007. gada 29. marta rezolūciju par Eiropas Savienības pašu resursu nākotni(1) ,

–  ņemot vērā 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai(2) ,

–  ņemot vērā 2012. gada 13. jūnija rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu un pašu resursiem(3) ,

–  ņemot vērā 2012. gada 23. oktobra rezolūciju labvēlīga iznākuma panākšanai 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas apstiprināšanas procedūrā(4) ,

–  ņemot vērā 2013. gada 13. marta rezolūciju par Eiropadomes 2013. gada 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu(5) ,

–  ņemot vērā 2013. gada 3. jūlija rezolūciju par politisko vienošanos attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(6) ,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0271/2014),

1.  apstiprina grozīto Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt savu projektu;

4.  aicina augsta līmeņa grupu pašu resursu jautājumos līdz 2014. gada beigām sniegt pašu resursu sistēmas pirmo novērtējumu, kā norādīts kopīgajā deklarācijā, kas pievienota šīs rezolūcijas pielikumā(7) ; sagaida, ka šī grupa izstrādās pašreizējās sistēmas trūkumu novēršanas priekšlikumus, tādējādi sagatavojot ceļu reformas īstenošanai nākamās DFS darbības laikā, vadoties pēc tādiem vispārējiem mērķiem kā vienkāršība, pārredzamība, vienlīdzība un demokrātiska pārskatatbildība;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Padomes projekts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Projekts Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu
8.aapsvērums (jauns)
(8a)  Eiropas Parlaments ir pastāvīgi prasījis, lai Savienības budžets tiktu pilnībā finansēts no pašu resursiem, kā to nosaka Līgums, un ir regulāri uzsvēris pašreizējās pašu resursu sistēmas trūkumus un ierobežojumus, proti, to, ka tā ir nepārredzama, netaisnīga, uz to neattiecas parlamentāra kontrole, tā ir ļoti sarežģīta un pilnīgi nesaprotama Eiropas pilsoņiem, kuriem galu galā nākas izjust tās sekas; Eiropas Parlaments uzskata, ka šāda sistēma pēc būtības pārkāpj Līguma burtu un garu.
Grozījums Nr. 2
Lēmuma projekts
8.bapsvērums (jauns)
(8b)  Eiropas Parlaments uzskata, ka pašreizējā Savienības finansēšanas sistēma, kurā 74 % ieņēmumu ir valstu iemaksas no NKI un 11 % ir esošie, statistiskie maksājumi no PVN, ir tikai pastiprinājusi vajadzību ievērot „taisnīgas atdeves” principu, kurš ir dominējis visās apspriedēs Padomē gan attiecībā uz Savienības budžeta ieņēmumu, gan izdevumu daļu un kura dēļ ir izveidotas sarežģītas un neskaidras atlaides un citi korekcijas mehānismi, un kurš ikgadējā budžeta procedūrā veicina pastāvīgu maksājumu deficīta problēmu. Papildus tam Eiropas Parlaments uzskata, ka pašreizējā sistēma neļauj Padomē izveidoties pietiekamam vairākumam, kas atbalstītu to, ka gada budžetā tiek paredzēts pietiekams maksājumu apropriāciju līmenis, kas vajadzīgs, lai izpildītu ES tiesiskos pienākumus un politiskās saistības.
Grozījums Nr. 3
Lēmuma projekts
8.capsvērums (jauns)
(8c)  Eiropas Parlaments ir stingri atbalstījis pašu resursu sistēmas reformu pašos pamatos, lai atgrieztos pie īstenu, skaidru, vienkāršu un taisnīgu pašu resursu sistēmas. Eiropas Parlaments uzskatīja, ka Komisijas 2011. gada jūnija priekšlikumi tiesību aktiem par pašu resursiem bija solis pareizajā virzienā, un tādēļ tos no paša sākuma atbalstīja pārliecinošs Eiropas Parlamenta vairākums. Eiropas Parlaments pauž nožēlu par to, ka Padome nav spējusi pavirzīt uz priekšu pašu resursu sistēmas reformu, pamatojoties uz šiem tiesību aktu priekšlikumiem. Eiropas Parlaments pauž nožēlu par to, ka Eiropadomes galīgā politiskā vienošanās, kas tika panākta 2013. gada 8. februārī, pat paredz jaunas atlaides un izņēmumus.
Grozījums Nr. 4
Lēmuma projekts
8.dapsvērums (jauns)
(8d)  Augsta līmeņa grupa pašu resursu jautājumos ir izveidota ar trīs Savienības iestāžu kopīgu vienošanos, kā norādīts kopīgajā paziņojumā par pašu resursiem, kas ir daļa no politiskās vienošanās par DFS 2014.–2020. gadam. Šī augsta līmeņa grupa veiks pašu resursu sistēmas vispārēju pārskatīšanu, vadoties pēc tādiem vispārējiem mērķiem kā vienkāršība, pārredzamība, vienlīdzība un demokrātiska pārskatatbildība. Būtu jāizskata visi pašu resursu sistēmas reformas aspekti. Pirmais novērtējums būs pieejams 2014. gada beigās.
Grozījums Nr. 5
Lēmuma projekts
8.eapsvērums (jauns)
(8e)  Augsta līmeņa grupas darba rezultāts tiks novērtēts iestāžu konferencē 2016. gadā, kurā piedalīsies arī valstu parlamentu pārstāvji. Pamatojoties uz minētā darba rezultātiem, Komisija izvērtēs, vai jaunas pašu resursu ierosmes ir nepieciešamas. Šis novērtējums būtu jāveic paralēli 2014.−2020. gadam paredzētās DFS pēcvēlēšanu pārskatīšanai/pārstrādei, kas Komisijai jāsāk vēlākais līdz 2016. gada beigām. Eiropas Parlaments uzskata, ka šīs augsta līmeņa grupas darbam vajadzētu sagatavot augsni iespējamām reformām, par kurām varētu vienoties un kuras varētu sākt īstenot nākamās DFS darbības laikā.

(1) OV C 27 E, 31.1.2008., 214. lpp.
(2) OV C 380 E, 11.12.2012., 89. lpp.
(3) OV C 332 E, 15.11.2013., 42. lpp.
(4) OV C 68 E, 7.3.2014., 1. lpp.
(5) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0078.
(6) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0304.
(7)Skat.arī pieņemtos tekstus, P7_TA(2013)0455.


PIELIKUMS

Kopīgā deklarācija par pašu resursiem

1.  Saskaņā ar LESD 311. pantu Savienība nodrošina līdzekļus, kas vajadzīgi, lai tā sasniegtu savus mērķus un īstenotu savu politiku; minētajā pantā arī noteikts, ka, neskarot citus ieņēmumus, budžetu pilnībā finansē no pašu resursiem; LESD 311. panta trešajā ievilkumā ir paredzēts, ka Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, vienprātīgi pieņem lēmumu attiecībā uz pašu resursu sistēmu un ka šajā kontekstā Padome var noteikt jaunas pašu resursu kategorijas vai likvidēt esošu kategoriju.

2.  Pamatojoties uz to, Komisija 2011. gada jūnijā nāca klajā ar priekšlikumu kopumu, lai reformētu Savienības pašu resursu sistēmu. Eiropadome 2013. gada 7. un 8. februāra sanāksmē vienojās, ka pašu resursu mehānisma pamatā vajadzētu būt vispārējiem mērķiem – vienkāršībai, pārredzamībai un vienlīdzībai. Turklāt Eiropadome arī aicināja Padomi turpināt darbu ar Komisijas priekšlikumu par jauniem pašu resursiem, kuru pamatā ir pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Tā arī aicināja dalībvalstis, kas piedalās ciešākā sadarbībā finanšu darījuma nodokļa jomā, izskatīt jautājumu, vai tas nevarētu kļūt par pamatu jauniem ES budžeta pašu resursiem.

3.  Pašu resursu jautājumā ir jāveic turpmāks darbs. Šajā nolūkā tiks sasaukta augsta līmeņa grupa, kurā būs trīs iestāžu iecelti dalībnieki. Tā ņems vērā visu esošo vai turpmāko ieguldījumu, ko var dot trīs Eiropas iestādes un valstu parlamenti. Tai vajadzētu izmantot attiecīgas ekspertu zināšanas, tostarp valsts budžeta un fiskālo iestāžu, kā arī neatkarīgu ekspertu zināšanas.

4.  Šī grupa veiks pašu resursu sistēmas vispārēju pārskatīšanu, vadoties pēc vienkāršības, pārredzamības, vienlīdzības un demokrātiskās pārskatatbildības vispārējiem mērķiem. Pirmais novērtējums būs pieejams 2014. gada beigās. Šī darba virzību izvērtēs politiskā līmeņa sanāksmēs, ko regulāri rīkos vismaz reizi pusgadā.

5.  Lai novērtētu šī darba iznākumu, valstu parlamentus 2016. gadā aicinās uz iestāžu konferenci.

6.  Pamatojoties uz minētā darba rezultātiem, Komisija izvērtēs, vai jaunas pašu resursu ierosmes ir piemērotas. Šo izvērtējumu veiks paralēli Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) regulas 1.a pantā minētajai pārskatīšanai, ņemot vērā iespējamas reformas, ko varētu apsvērt attiecībā uz nākamo daudzgadu finanšu shēmas laikposmu.

Pēdējā atjaunošana - 2018. gada 13. jūlijaJuridisks paziņojums