Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0380(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0282/2013

Pateikti tekstai :

A7-0282/2013

Debatai :

PV 22/10/2013 - 18

Balsavimas :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
PV 16/04/2014 - 14.5
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.5
CRE 16/04/2014 - 14.13

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Priimti tekstai
PDF 280kWORD 95k
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ***I
P7_TA(2014)0443A7-0282/2013
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0804) ir į pakeistą pasiūlymą COM(2013)0245),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnio 1 dalį, 100 straipsnio 2 dalį, 173 straipsnio 3 dalį, 175 ir 188 straipsnius, 192 straipsnio 1 dalį, 194 straipsnio 2 dalį ir 195 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0108/2013),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 11 d.(1) ir 2013 m. gegužės 22 d.(2) Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomones,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 9 d. Regionų komiteto nuomonę(3) ,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 12 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7-0282/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(4) ;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 299, 2012 10 4, p. 133.
(2) OL C 271, 2013 9 19, p. 154.
(3) OL C 391, 2012 12 18, p. 84.
(4) Ši pozicija pakeičia 2013 m. spalio 23 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2013)0441).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011
P7_TC1-COD(2011)0380
(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 508/2014.)

Atnaujinta: 2018 m. liepos 13 d.Teisinis pranešimas