Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2003(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0277/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0277/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/04/2014 - 9.6

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0450

Pieņemtie teksti
PDF 364kWORD 96k
Ceturtdiena, 2014. gada 17. aprīļa - Strasbūra Galīgā redakcija
Ieņēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments
P7_TA(2014)0450A7-0277/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 17. aprīļa rezolūcija par Eiropas Parlamenta 2015. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (2014/2003(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2) ,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 27. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību(4) ,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas 2014. gada 5. februāra sadarbības nolīgumu,

–  ņemot vērā 2013. gada 23. oktobra rezolūciju par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(5) ,

–  ņemot vērā ģenerālsekretāra ziņojumu Prezidijam par Parlamenta 2015. finanšu gada tāmes provizoriskā projekta sagatavošanu,

–  ņemot vērā provizorisko tāmes projektu, ko Prezidijs sagatavoja 2014. gada 2. aprīlī, saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 23. panta 7. punktu un 79. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā 2014. gada 11. martā nostāju par Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju korekciju un korekcijas koeficientiem, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām(6) ,

–  ņemot vērā tāmes projektu, ko sagatavojusi Budžeta komiteja, saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 79. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 79. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0277/2014),

A.  tā kā 2015. gada budžeta procedūra notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanu gadā, kad Parlamenta 2015. gada tāmi pieņems pašreizējais Parlamenta sastāvs, bet galīgo budžetu rudenī apstiprinās jaunais Parlamenta sastāvs;

B.  tā kā daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam noteiktais V izdevumu kategorijas („Administrācija”) maksimālais apjoms 2015. gada budžetam ir EUR 9076 miljoni; tā kā iestāžu administratīvo izdevumu maksimālais apjoms ir noteikts EUR 7351 miljona apmērā;

C.  tā kā ģenerālsekretārs 2015. finanšu gadam ir ierosinājis trīs turpmāk minētās prioritātes, proti, koncentrēt visus vajadzīgos resursus un atbalstu, lai jaunā Parlamenta sastāva deputātiem nodrošinātu iespēju īstenot savas pilnvaras, konsolidēt un pastiprināt strukturālas izmaiņas, lai stiprinātu Parlamenta spēju īstenot visas savas pilnvaras, un piešķirt daudzgadu projektu īstenošanai nepieciešamos līdzekļus;

D.  tā kā ģenerālsekretārs ir ierosinājis turpināt un vēl vairāk pastiprināt darbu četrās jomās, kuras tika apstiprinātas 2014. gadā pēc apspriešanās ar apvienoto Prezidija un Budžeta komitejas darba grupu, proti, neatkarīgu zinātnisko konsultāciju un pārbaudes spējas stiprināšanā, kā arī deputātiem sniegtā loģistikas atbalsta un vietējā atbalsta uzlabošanā;

E.  tā kā Parlaments turpinās rīkoties ļoti atbildīgi un pārredzami attiecībā uz budžetu un tā kontroli un ierobežot izdevumus, vienlaikus ievērojot smalku līdzsvaru starp budžeta ierobežojumiem un strukturāliem ietaupījumiem no vienas puses un pastiprinātiem centieniem nodrošināt efektivitāti — no otras puses;

F.  tā kā, neraugoties uz nelielo rīcības brīvību un nepieciešamību līdzsvarot citās jomās panāktos ietaupījumus, būtu jāapsver noteikti ieguldījumi, lai pastiprinātu Parlamenta institucionālo lomu un uzlabotu budžeta ilgtspējību;

G.  tā kā sadarbība starp Prezidiju un Budžeta komiteju Parlamenta budžeta jautājumos ir apliecinājusi savu nozīmi strukturālo reformu procesā, visā ikgadējās budžeta procedūras laikā rodot iespējas Parlamenta budžetā uzlabot efektivitāti un ietaupīt līdzekļus; tā kā iespējamie ietaupījumi, kas ietekmē Parlamenta un tā deputātu darbu, ir jāapspriež politiskajās grupās un par tiem jālemj, balsojot plenārsēdē saistībā ar budžeta procedūru;

H.  tā kā 2014. gada 11. martā panāktā vienošanās par atalgojuma un pensiju korekcijām par 2011. un 2012. gadu un tās ietekme uz Parlamenta 2015. gada budžetu bija jauns elements Prezidija un Budžeta komitejas sarunās samierināšanas procedūras laikā,

Vispārēji pamatprincipi un kopējais budžets

1.   uzsver, ka 2015. gada budžeta pamatam jābūt reālistiskam un jāatbilst budžeta disciplīnas un pareizas finanšu pārvaldības principiem; norāda, ka 2015. gads būs pilns jaunā Parlamenta darbības gads;

2.  uzskata, ka Parlamenta budžetam būtu jāatspoguļo pašreizējā ekonomiskā situācija, kādā nonākuši iedzīvotāji visā Savienībā, kā arī fiskālie ierobežojumi, ar kuriem saskaras daudzas dalībvalstis, no kurām dažas pieliek nopietnas pūles, lai savu budžetu balstītu uz ilgtspējīgākiem ilgtermiņa pamatiem;

3.  uzsver — lai dotu iespēju jaunā Parlamenta deputātiem īstenot savas pilnvaras un stiprinātu Parlamenta spēju īstenot visas savas pilnvaras, būtu jānodrošina pietiekams resursu apmērs;

4.  atzinīgi vērtē 2015. finanšu gadam noteiktās prioritātes un uzsver, ka tās pilnībā atbilst ģenerālsekretāra noteiktajām un apvienotās Prezidija un Budžeta komitejas darba grupas apspriestajām prioritātēm; uzsver, ka šīs reformas būtu jāturpina, lai panāktu būtiskus efektivitātes uzlabojumus un atbrīvotu resursus, neapdraudot izcilību likumdošanas jomā, pilnvaras budžeta jomā un pārbaudes pilnvaras, attiecības ar valstu parlamentiem un darba apstākļu kvalitāti;

5.  atgādina, ka ģenerālsekretāra ziņojumā ierosinātais 2015. gada provizoriskā tāmes projekta apjoms bija EUR 1 822 929 112 (20,09 % no V izdevumu kategorijas); ņem vērā, ka palielinājums salīdzinājumā ar 2014. gada budžetu ir 3,83 %; norāda, ka 0,67 % no šī palielinājuma veido deputātu pilnvaru termiņa beigu pabalsti, kas ir tiesību aktos paredzētas un obligātas izmaksas, un 1,42 % veido ilgtermiņa ieguldījumi KAD ēkas celtniecībā; norāda, ka tādējādi pārējo izdevumu palielinājums ir 1,74 %;

6.  pieņem zināšanai Eiropas Parlamenta 2015. finanšu gada provizorisko tāmes projektu, ko Prezidijs apstiprināja 2014. gada 2. aprīlī; atzinīgi vērtē Prezidija apstiprinātā provizoriskā tāmes projekta apjomu, kas ir ievērojami mazāks nekā sākotnējais priekšlikums; tomēr pauž nožēlu par ilgo un grūto procedūru;

7.  apstiprina 2015. gada tāmes projektu EUR 1 794 929 112 apmērā, kas atbilst vispārējam palielinājumam par 1,84 % salīdzinājumā ar 2014. gada budžetu, un piekrīt arī iekļaut tāmes projektā obligātos ārkārtas izdevumus 0,4 % apmērā, kuri izriet no jaunās vienošanās par atalgojuma un pensiju korekcijas koeficientu;

8.  uzskata, ka papildu ietaupījumus varētu panākt, kritiski izvērtējot IKT budžeta pozīcijas, izdevumus par transportlīdzekļiem un rezervi neparedzētiem izdevumiem;

9.  uzskata, ka nākamajam sasaukumam būs iespēja pārskatīt un pielāgot budžeta prioritātes un tas pieņems galīgo lēmumu 2014. gada oktobrī;

10.  aicina ģenerālsekretāru pirms budžeta lasījuma iesniegt aplēsi par KAD ēkas celtniecības izmaksām turpmākajos gados, lai 2015. gada budžetā paredzētu pareizo summu; turklāt aicina ģenerālsekretāru gada beigās novērtēt 2014. gadā neizlietotos līdzekļus un piesaistīt tos KAD projektam;

11.  uzsver, ka, tā kā tiesību aktos paredzētiem un obligātiem izdevumiem, tādiem kā īres un enerģijas izmaksas un izdevumi par algām, piemēro ikgadēju indeksāciju, pārējo izdevumu apmērs nominālā izteiksmē ir samazināts; norāda, ka tas ir bijis iespējams ar strukturālu reformu un ietaupījumu palīdzību, kas panākti iepriekšējos gados;

12.  aicina apvienotās Prezidija un Budžeta komitejas darba grupas noteiktos iespējamos ietaupījumus izpētīt sīkāk, lai panāktu būtiskus ietaupījumus, ko rada organizatoriski uzlabojumi, piemēram, tas, kādā apmērā notiek iestāžu sadarbība starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, kura liecina par gatavību nostiprināt Parlamenta un abu padomdevēju komiteju institucionālo, politisko un likumdošanas lomu; norāda, ka minēto komiteju tulkošanas dienesta restrukturizācijai būtu jāuzlabo to politiskā pamatdarbība un jāsniedz atbalsts jaunajam deputātiem paredzēto izpētes pakalpojumu dienestam; uzsver, ka saskaņā ar šo organizatorisko reformu Parlaments var kļūt par mutiskās tulkošanas pakalpojumu pamatnodrošinātāju abām šīm komitejām; atbalsta ierosinājumu mazākas noslodzes periodos piedāvāt mutiskās tulkošanas pakalpojumus citām iestādēm;

13.  ņem vērā vienošanos par iestāžu sadarbību, ko 2014. gada 5. februārī parakstīja Eiropas Parlaments, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja; prasa līdz 2015. gada sākumam sniegt Budžeta komitejai sīku informāciju par šīs vienošanās finansiālo ietekmi un īstenošanas gaitu, ņemot vērā 2016. gada budžeta tāmes gatavošanu;

14.  atzinīgi vērtē iekšējos pasākumus, ar kuriem tiktu panākti efektivitātes uzlabojumu radīti ietaupījumi Parlamenta budžetā, un šie pasākumi ir sistēmas izstrāde komiteju grozījumu rakstiskai tulkošanai pēc deputātu pieprasījuma, sistēma mutiskajai tulkošanai pēc deputātu pieprasījuma sanāksmēs, kas nav plenārsēde, „bezpapīra” sistēmas ieviešana Parlamentā, priekšlikumi Parlamenta darba ritma efektīvākai struktūrai un pāreja no Streamline uz Sysper2 sistēmu;

15.  uzsver, ka tāmē ir jāietver tiesību aktos paredzētie un obligātie izdevumi, kas būs vajadzīgi 2015. gadā; uzskata, ka galīgo lēmumu varēs pieņemt tikai jaunais sasaukums rudenī, kad būs zināmas precīzas summas;

Konkrēti jautājumi

16.  uzsver, ka septītā sasaukuma laikā veiktie strukturālie taupības pasākumi ir nodrošinājuši būtiskus ietaupījumus Parlamenta budžetā, piemēram, EUR 15 miljonus un EUR 10 miljonus gadā attiecīgi mutiskās tulkošanas un rakstiskās tulkošanas jomā, vēl EUR 4 miljonus ceļa izdevumos un EUR 28 miljonus kā procentu maksājumu ietaupījumu, veicot avansa maksājumus par ēkām; norāda, ka 2015. gadā ir paredzami vēl citi ietaupījumi, proti, EUR 1,9 miljoni no deputātu pensiju pārvaldības nodošanas Komisijai un EUR 1,5 miljoni saistībā ar ēkām;

17.  uzsver, ka iestādes mērenība septītā sasaukuma laikā, ņemot vērā attiecīgos inflācijas rādītājus, ir novedusi pie Parlamenta budžeta samazinājuma faktiskā izteiksmē 2012. un 2014. gadā; norāda, ka, atrēķinot izņēmuma un tikai konkrētam gadam raksturīgus izdevumus, piemēram, tādus, kas saistīti ar Savienības paplašināšanos, vai citus izdevumus, kas saistīti ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā, Eiropas Parlamenta vēlēšanām un celtniecības projektu finansēšanu, budžetā bija vērojams samazinājums piecos gados no sešiem (2009., 2011., 2012., 2013. un 2014. gadā); uzsver arī to, ka deputātu piemaksas kopš 2011. gada ir iesaldētas, deputātu un darbinieku ceļa izdevumi ir samazināti par 5 % un darbinieku komandējumu izdevumi nav tikuši indeksēti kopš 2007. gada;

18.  ņem vērā ģenerālsekretāra 2013. gada novembra dienesta vēstuli par Civildienesta noteikumu īstenošanu un no tiem izrietošo noteikumu un procedūru reformu un pārskatīšanu; prasa pareizi īstenot noteikumus par bērna kopšanas atvaļinājumu;

19.  atsaucoties uz iepriekš minēto 2013. gada 23. oktobra rezolūciju par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, norāda — lai īstenotu darbinieku skaita ikgadējo samazinājumu par 1 %, Parlamenta Ģenerālsekretariāts samazinās savu darbinieku skaitu un jebkādi jauni uzdevumi tiks veikti, izmantojot pieejamos cilvēkresursus un pārcelšanu;

20.  atkārtoti norāda, ka Parlamenta pienākums ir rīkoties ilgtspējīgi; atzinīgi vērtē centienus veidot „bezpapīra” vidi un pašreizējo vērtīgo darbu, īstenojot EMAS pieeju; uzskata, ka EMAS procesam ir vajadzīgs nepārtraukts atbalsts;

21.  ņem vērā apvienotās Prezidija un Budžeta komitejas darba grupas secinājumus par Parlamenta budžetu, proti, ka ir jāveic strukturālas un organizatoriskas reformas; šajā sakarībā norāda, ka būtu jāuzlabo neatkarīgu zinātnisku konsultāciju sniegšana un pārbaudes spēja, kā arī atbalsts deputātiem, lai veicinātu Parlamenta kā tādas iestādes darbu, kurai uzticētas likumdošanas un demokrātiskas pārbaudes pilnvaras; uzsver, ka šie mērķi jāīsteno finansiāli atbildīgi un ka ģenerālsekretāram pirms 2015. gada budžeta lasījuma Parlamentā vajadzētu skaidri izklāstīt sīki izstrādātu plānu, kas jāiesniedz Budžeta komitejai, par to, kā šie mērķi tiks sasniegti un kāda būs to ietekme uz budžetu;

22.  pauž nožēlu par politiskajām grupām paredzēto līdzekļu iesaldēšanu; politiskās grupas dod neatsveramu ieguldījumu Parlamenta likumdošanas un pārējā darbā, kā arī tā pārbaudes pilnvaru īstenošanā;

23.  uzsver — lai finansiāli atbildīgi izvērstu darbu minētajās četrās darbības jomās, apvienotā darba grupa ir noteikusi septiņas jomas, kurās Parlaments varētu uzlabot efektivitāti:

   i) izstrādāt sistēmu komiteju grozījumu rakstiskai tulkošanai pēc deputātu pieprasījuma,
   ii) noskaidrot iestāžu sadarbības iespējas ar Reģionu komiteju un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,
   iii) noskaidrot iespējas mazākas noslodzes periodos piedāvāt mutiskās tulkošanas pakalpojumus citām iestādēm,
   iv) pāriet no pašreizējās cilvēkresursu pārvaldības sistēmas Streamline uz Sysper2 ,
   v) izstrādāt efektīvāku Parlamenta darba ritma struktūru,
   vi) pēc iespējas samazināt papīra izmantošanu Parlamentā, izmantojot paraugpraksi un pilnībā īstenojot e-sanāksmju projektu,
   vii) izstrādāt sistēmu mutiskajai tulkošanai pēc deputātu pieprasījuma sanāksmēs, kas nav plenārsēde;

24.  atzīstot efektivitātes un rentabilitātes nozīmi mutiskās tulkošanas jomā, atgādina, ka šie aspekti nedrīkst mazināt aktuālas un visiem saprotamas informācijas pieejamību visā Savienībā, jo daudzvalodība un mutiskā tulkošana video straumēšanas režīmā, kā arī Parlamenta pārredzamība ir ļoti svarīga sabiedrībai un tādējādi arī Parlamenta deputātiem;

25.  uzskata, ka atsevišķus tieši deputātiem paredzētus IKT izdevumus varētu finansēt no deputātiem paredzētās piemaksas par vispārējiem izdevumiem;

26.  atkārtoti norāda, ka ilgtermiņa ieguldījumi, tādi kā Parlamenta ēku projekti, ir jāīsteno piesardzīgi un pārredzami; prasa veikt stingru izmaksu pārvaldību, projektu plānošanu un uzraudzību; atgādina prasību īstenot pārredzamu lēmumu pieņemšanas procesu ēku politikas jomā, pamatojoties uz savlaicīgi sniegtu informāciju; prasa, vēlākais, līdz 2014. gada augustam Budžeta komitejai iesniegt sīki izstrādātu analīzi un precizējumu par Parlamenta īpašuma politiku, ko Prezidijs pieņēma 2010. gada martā, kā arī pārskatu par ieguldījumiem, kas veikti 2009.–2014. gada sasaukuma laikā, sadalījumā pa gadiem un ēkām; atkārtoti prasa reizi sešos mēnešos sniegt precīzu informāciju par ēku projektu īstenošanā panākto progresu un tā finansiālo ietekmi;

27.  pieņem zināšanai to, ka Eiropas vēstures nama atklāšana ir paredzēta 2015. gada beigās; sagaida, ka ģenerālsekretārs un Prezidijs laicīgi sniegs jaunāko informāciju par stāvokli projekta īstenošanā pirms lasījuma Parlamentā 2014. gada rudenī; atkārtoti apliecina apņemšanos panākt, lai galīgās izmaksas nepārsniegtu uzņēmējdarbības plānā norādītos skaitļus;

28.  atgādina, ka 2013. gada 10. jūnijā Prezidijs atbalstīja ģenerālsekretāra ierosinājumus attiecībā uz pasākumiem, kas ieviešami gan nekavējoties, gan pakāpeniski, lai modernizētu Parlamenta 2014.–2019. gada ēdināšanas pakalpojumu politiku; tādēļ aicina Prezidiju savlaicīgi iesniegt Budžeta komitejai skaidru novērtējumu par šīs reformas iespējamo finansiālo ietekmi uz 2015. gada budžetu un turpmāko gadu budžetiem, lai varētu sagatavoties 2015. gada budžeta lasījumam Parlamentā;

29.  aicina ģenerālsekretāru līdz 2015. gada pavasarim sniegt ziņojumu Budžeta komitejai par jaunās globālās drošības koncepcijas īstenošanu un finansiālo ietekmi; prasa sniegt sīku informāciju par finansiālajām sekām saistībā ar jaunā Drošības ģenerāldirektorāta izveidi 2013. gadā; prasa sniegt informāciju par finansiālajām sekām saistībā ar iestāžu vienošanos par administratīvo sadarbību drošības jomā;

30.  pieņem zināšanai jaunā Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta izveidi 2013. gada 1. novembrī; atgādina, ka to izveidoja, neskarot budžetu, jo tika veikta pārcelšana no DG PRES un DG IPOL, un ka 2015. gadā jaunajam ģenerāldirektorātam nebūs vajadzīgi nedz jauni darbinieki, nedz jauni finanšu resursi; prasa sniegt informāciju par štata vietu skaitu jaunajā direktorātā 2014. gada augustā/septembrī, tostarp par plānoto štata vietu pārcelšanu no abām Eiropas padomdevējām komitejām, salīdzinājumā ar situāciju 2014. gada janvārī un aicina sniegt pārskatu par to, kā tiks izmantoti tam pieejamie ārējie eksperti, ko vajadzētu savlaicīgi iesniegt Budžeta komitejai, lai varētu sagatavoties 2015. gada budžeta lasījumam Parlamentā;

Nobeiguma secinājumi

31.  pieņem 2015. finanšu gada tāmi;

o
o   o

32.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un tāmi nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp.
(5) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0437.
(6) Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0186 un P7_TA(2014)0187.

Pēdējā atjaunošana - 2018. gada 9. oktobraJuridisks paziņojums