Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2003(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0277/2014

Teksty złożone :

A7-0277/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2014 - 9.6

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0450

Teksty przyjęte
PDF 440kWORD 86k
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2015 – sekcja 1 – Parlament
P7_TA(2014)0450A7-0277/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2015 (2014/2003(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1) , w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2) ,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) , w szczególności jego pkt 27,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej(4) ,

–  uwzględniając umowę o współpracy z dnia 5 lutego 2014 r. między Parlamentem Europejskim, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2013 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014(5) ,

–  uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Prezydium w dniu 2 kwietnia 2014 r. zgodnie z art. 23 ust. 7 i art. 79 ust. 1 regulaminu Parlamentu,

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie dostosowania wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynników korygujących stosowanych w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur(6) ,

–  uwzględniając projekt preliminarza sporządzony przez Komisję Budżetową zgodnie z art. 79 ust. 2 regulaminu Parlamentu,

–  uwzględniając art.79 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0277/2014),

A.  mając na uwadze, że procedura budżetowa dotycząca roku 2015 przypada na rok wyborów europejskich, w którym preliminarz Parlamentu na rok budżetowy 2015 r. zostanie przyjęty przez obecny Parlament, a ostateczny budżet zostanie zatwierdzony przez nowy Parlament jesienią;

B.  mając na uwadze, że pułap działu 5 (Administracja), określony w nowych wieloletnich ramach finansowych na okres 2014–2020, wynosi 9 076 000 000 EUR dla budżetu na 2015 r.; mając na uwadze, że podpułap dla ogólnych wydatków administracyjnych instytucji ustalono na 7 351 000 000 EUR;

C.  mając na uwadze, że sekretarz generalny zaproponował na rok budżetowy 2015 następujące trzy priorytety: uruchomienie wszystkich niezbędnych środków i zapewnienie wsparcia, aby umożliwić posłom do nowego Parlamentu wykonywanie ich mandatu, konsolidacja i pogłębienie zmian strukturalnych, aby zwiększyć zdolności Parlamentu do wywiązywania się ze wszystkich obowiązków, oraz przyznanie środków niezbędnych do realizacji projektów wieloletnich;

D.  mając na uwadze, że sekretarz generalny zaproponował kontynuowanie i dalsze wzmacnianie czterech działań zatwierdzonych po konsultacjach ze wspólną grupą roboczą Prezydium i Komisji Budżetowej w 2014 r., a mianowicie w zakresie wzmacniania niezależnego doradztwa naukowego i funkcji kontrolnej oraz zapewniania posłom lepszego wsparcia logistycznego i lokalnego;

E.  mając na uwadze, że Parlament będzie nadal – przy zachowaniu przejrzystości – wykazywać się wysokim stopniem odpowiedzialności budżetowej, kontroli i samoograniczenia, jednocześnie stale poszukując właściwej równowagi między dyscypliną budżetową i oszczędnościami strukturalnymi z jednej strony a zdecydowanymi działaniami na rzecz wydajności z drugiej strony;

F.  mając na uwadze, że pomimo niewielkiego pola manewru oraz potrzeby zrównoważenia oszczędności w innych obszarach należy rozważyć niektóre inwestycje w celu wzmocnienia instytucjonalnej roli Parlamentu i poprawy równowagi budżetowej;

G.  mając na uwadze, że współpraca między Prezydium a Komisją Budżetową dotycząca budżetu Parlamentu dowiodła, że odgrywa ważną rolę w procesie reform strukturalnych, ponieważ umożliwia poszukiwanie przyrostu wydajności i możliwych oszczędności w budżecie Parlamentu w ramach corocznych procedur budżetowych; mając na uwadze, że możliwe oszczędności, które mają wpływ na pracę Parlamentu i jego posłów, muszą zostać przedyskutowane w grupach politycznych i poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w kontekście procedury budżetowej;

H.  mając na uwadze, że osiągnięte dnia 11 marca 2014 r. porozumienie w sprawie dostosowania wynagrodzeń i emerytur za 2011 i 2012 r. oraz jego wpływu na budżet Parlamentu na 2015 r. okazało się nowym elementem negocjacji podczas postępowania pojednawczego między Prezydium a Komisją Budżetową;

Ogólne ramy i budżet całkowity

1.   podkreśla, że budżet na 2015 r. powinien zasadzać się na realistycznych podstawach i powinien być zgodny z zasadami dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami; odnotowuje, że rok 2015 będzie pełnym rokiem urzędowania nowego Parlamentu;

2.  jest zdania, że budżet Parlamentu powinien odzwierciedlać obecną sytuację ekonomiczną, w jakiej znajdują się obywatele w całej Unii, a także ograniczenia budżetowe, przed jakimi stoi wiele państw członkowskich, z których część poważnie stara się poprawić stabilność swoich budżetów w długoterminowej perspektywie;

3.  podkreśla, że aby umożliwić posłom do nowego Parlamentu wykonywanie mandatów i zwiększyć zdolność Parlamentu do realizowania wszystkich jego zadań, należy zapewnić wystarczający poziom zasobów;

4.  z zadowoleniem przyjmuje priorytety wyznaczone na rok budżetowy 2015 i podkreśla, że są one w pełni zgodne z priorytetami określonymi przez sekretarza generalnego i omówionymi przez wspólną grupę roboczą Prezydium i Komisji Budżetowej; zaznacza, że należy kontynuować te reformy, aby uzyskać istotny przyrost wydajności i uwolnić zasoby, bez szkody dla jakości pracy legislacyjnej, uprawnień budżetowych i kontrolnych, kontaktów z parlamentami narodowymi i jakości warunków pracy;

5.  przypomina, że kwota przewidziana we wstępnym projekcie preliminarza budżetowego na rok 2015, zgodnie z sugestią sekretarza generalnego przedstawioną w jego sprawozdaniu, wynosi 1 822 929 112 EUR (20,09 % działu 5); uwzględnia stopę wzrostu, która wynosi 3,83 % w stosunku do budżetu na 2014 r.; zauważa, że 0,67 % tego wzrostu przeznaczono na odprawy przejściowe dla posłów po zakończeniu mandatu, które stanowią koszty statutowe i obowiązkowe, a 1,42 % odpowiada długoterminowym inwestycjom związanym z rozbudową budynku KAD; zauważa, że poziom wzrostu innych wydatków wynosiłby zatem +1,74 %;

6.  przyjmuje do wiadomości wstępny projekt preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2015 przyjęty przez Prezydium dnia 2 kwietnia 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje poziom wstępnego projektu preliminarza przyjętego przez Prezydium, który jest znacznie niższy niż w pierwotnej propozycji; niemniej jednak wyraża ubolewanie w związku z dość długą i trudną procedurą;

7.  zatwierdza projekt preliminarza na rok 2015 w wysokości 1 794 929 112 EUR, co daje ogólną stopę wzrostu wynoszącą 1,8 % względem budżetu na 2014 r., a ponadto zgadza się na włączenie do projektu preliminarza obowiązkowych wydatków nadzwyczajnych w wysokości 0,4 % wynikających z nowego porozumienia w sprawie współczynnika dostosowującego w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur;

8.  uważa, że możliwe są dalsze oszczędności, jeżeli przyjrzeć się krytycznie liniom budżetowym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, wydatkom na pojazdy i rezerwie na nieprzewidziane wydatki;

9.  uważa, że podczas następnej kadencji zaistnieje możliwość ponownego rozważenia i dostosowania priorytetów budżetowych, a ostateczna decyzja zostanie podjęta w październiku 2014 r.;

10.  zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie przed czytaniem budżetu szacowanych kosztów rozbudowy budynku KAD w nadchodzących latach, aby przewidzieć właściwą kwotę w budżecie na 2015 r.; ponadto wzywa sekretarza generalnego, aby pod koniec roku oszacował niewykorzystane środki w budżecie na 2014 r. i przeznaczył je na projekt KAD;

11.  podkreśla, że ponieważ wydatki statutowe i obowiązkowe, jak opłaty za wynajem i za energię oraz wydatki na wynagrodzenia, podlegają corocznym indeksacjom, poziom innych wydatków ograniczono nominalnie; zauważa, że było to możliwe w związku z reformami strukturalnymi i oszczędnościami dokonanymi w poprzednich latach;

12.  wzywa do dalszej analizy możliwych oszczędności określonych przez wspólną grupę roboczą Prezydium i Komisji Budżetowej, aby wypracować znaczne oszczędności organizacyjne, co obejmuje między innymi zakres ustaleń dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej między Parlamentem, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów, która odzwierciedla wolę wzmocnienia instytucjonalnej, politycznej i legislacyjnej roli Parlamentu i obu komitetów doradczych; zwraca uwagę, że przeorganizowanie służb tłumaczeń pisemnych komitetów powinno umożliwić komitetom skupienie się na ich podstawowych zadaniach politycznych i wzmocnić nowe biuro analiz dla posłów; podkreśla, że w ramach tej reformy organizacyjnej Parlament może stać się standardowym dostawcą usług tłumaczeń ustnych dla obu komitetów; popiera pomysł oferowania usług w zakresie tłumaczeń ustnych innym instytucjom w okresach mniejszego obciążenia pracą;

13.  odnotowuje umowę o współpracy międzyinstytucjonalnej między Parlamentem, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów, podpisaną dnia 5 lutego 2014 r.; domaga się przedstawienia Komisji Budżetowej do początku 2015 r. szczegółowych informacji na temat skutków finansowych oraz postępów we wdrażaniu tej umowy, mając na względzie opracowanie preliminarza budżetowego na 2016 r.;

14.  z zadowoleniem przyjmuje środki wewnętrzne umożliwiające oszczędności w budżecie Parlamentu związane ze wzrostem wydajności, które to środki obejmują rozwój systemu tłumaczeń pisemnych na żądanie posłów w odniesieniu do poprawek komisyjnych, systemu tłumaczeń ustnych na żądanie na posiedzeniach innych niż posiedzenie plenarne, wyeliminowanie dokumentów papierowych w Parlamencie, propozycje dotyczące wydajniejszej organizacji rytmu pracy Parlamentu i przejście od systemu Streamline do systemu Sysper2;

15.  podkreśla, że należy pokryć wydatki statutowe i obowiązkowe niezbędne w 2015 r.; jest zdania, że ostateczną decyzję może podjąć dopiero Parlament nowej kadencji jesienią, kiedy znane będą dokładne kwoty;

Kwestie szczegółowe

16.  podkreśla, że strukturalne działania ekonomiczne podjęte podczas 7. kadencji poskutkowały znacznymi oszczędnościami w budżecie Parlamentu, jak 15 000 000 EUR i 10 000 000 EUR rocznie odpowiednio w obszarze tłumaczeń ustnych i pisemnych, dodatkowe 4 000 000 EUR w zakresie wydatków na podróże i 28 000 000 EUR zaoszczędzone na odsetkach dzięki płatnościom zaliczkowym na zakup budynków; zauważa, że w 2015 r. przewiduje się dalsze oszczędności, a mianowicie 1 900 000 EUR w związku z przekazaniem Komisji administrowania emeryturami i rentami posłów oraz 1 500 000 EUR w zakresie budynków;

17.  podkreśla, że z uwagi na poziom odpowiednich stóp inflacji samoograniczenie instytucji podczas 7. kadencji doprowadziło do obniżenia wysokości budżetu PE w liczbach rzeczywistych w 2012 i 2014 r.; zauważa, że po odjęciu nadzwyczajnych i jednorazowych wydatków, jak wydatki związane z rozszerzeniem Unii, z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, z wyborami europejskimi czy z finansowaniem projektów z zakresu nieruchomości, odnotowano spadek kwoty budżetu w pięciu z sześciu lat (2009, 2011, 2012, 2013 i 2014); podkreśla ponadto, że diety posłów zamrożono począwszy od 2011 r., wydatki na podróże posłów i pracowników zmniejszono o 5 %, zaś od 2007 r. nie przeprowadza się indeksacji dodatków z tytułu wyjazdów służbowych pracowników;

18.  przyjmuje do wiadomości komunikat sekretarza generalnego z listopada 2013 r. w sprawie wdrożenia regulaminu pracowniczego oraz reformy i przeglądu wynikających z niego przepisów i procedur; domaga się prawidłowego wdrożenia przepisów dotyczących urlopu rodzicielskiego;

19.  w odniesieniu do swojej wspomnianej powyżej rezolucji z dnia 23 października 2013 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 odnotowuje, że w celu wywiązania się z obowiązku rocznego ograniczenia poziomu zatrudnienia o 1 % Sekretariat Generalny Parlamentu zmniejszy liczbę pracowników oraz że wszelkie nowe zadania będą realizowane przez dostępne zasoby ludzkie i w drodze przeniesień pracowników;

20.  przypomina, że Parlament ma obowiązek działać w zrównoważony sposób; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki na rzecz eliminowania papierowej formy dokumentów oraz wielce przydatne działania prowadzone w ramach podejścia EMAS; uważa, że proces EMAS wymaga stałego wsparcia;

21.  bierze pod uwagę wnioski wspólnej grupy roboczej Prezydium i Komisji Budżetowej ds. budżetu Parlamentu, zgodnie z którymi należy kontynuować reformy strukturalne i organizacyjne; w związku z tym zauważa, że należy jeszcze usprawnić usługi w zakresie udzielania niezależnych porad naukowych oraz poprawić zdolność przeprowadzania kontroli, jak również wsparcie dla posłów, aby wzmocnić Parlament jako instytucję posiadającą uprawnienia legislacyjne i prerogatywy w zakresie demokratycznej kontroli; podkreśla, że cele te należy zrealizować w sposób odpowiedzialny finansowo oraz że sekretarz generalny powinien jasno określić szczegółowy plan, który należy przedstawić Komisji Budżetowej, dotyczący sposobu, w jaki cele te zostaną osiągnięte, i ich wpływu na budżet, zanim Parlament przystąpi do czytania budżetu na 2015 r.;

22.  ubolewa z powodu zamrożenia środków dla grup politycznych; grupy polityczne są nieodzownymi uczestnikami prac ustawodawczych i nieustawodawczych Parlamentu i sprawowanej przezeń funkcji kontrolnej;

23.  podkreśla, że aby zapewnić finansowo odpowiedzialny rozwój tych czterech obszarów działalności, wspólna grupa robocza określiła siedem obszarów, w których Parlament może zwiększyć wydajność:

   (i) opracowanie systemu tłumaczeń pisemnych poprawek komisyjnych na żądanie posłów,
   (ii) zbadanie możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej z Komitetem Regionów i z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,
   (iii) zbadanie możliwości oferowania usług w zakresie tłumaczeń ustnych innym instytucjom w okresach mniejszego obciążenia pracą,
   (iv) migracja z obecnego system zarządzania zasobami ludzkimi Streamline do Sysper2,
   (v) przygotowanie wydajniejszej organizacji rytmu pracy Parlamentu,
   (vi) przygotowanie do wyeliminowania dokumentów papierowych w Parlamencie, gdzie tylko jest to możliwe, dzięki najlepszej praktyce i pełnemu wdrożeniu projektu e-posiedzenia,
   (vii) opracowanie systemu tłumaczenia ustnego na posiedzeniach (z wyjątkiem posiedzeń plenarnych) w oparciu o zapotrzebowanie ze strony posłów;

24.  uznając znaczenie wydajności i opłacalności w dziedzinie tłumaczenia ustnego, przypomina, że aspekty te nie mogą podważać dostępności aktualnych i przystępnych informacji w całej Unii, biorąc pod uwagę fakt, że wielojęzyczność i tłumaczenie ustne na potrzeby transmisji internetowej oraz przejrzystość Parlamentu mają kluczowe znaczenie dla opinii publicznej, a tym samym dla posłów do Parlamentu;

25.  uważa, że niektóre wydatki na technologie informacyjno-komunikacyjne, z których bezpośrednio korzystają posłowie, można pokryć z budżetu na zwrot kosztów ogólnych dla posłów;

26.  powtarza, że inwestycje długoterminowe, jak projekty Parlamentu w zakresie nieruchomości, należy realizować ostrożnie i w przejrzysty sposób; domaga się sprawnego zarządzania kosztami, dokładnego planowania projektów i ścisłego nadzoru; ponawia swój apel o przejrzysty proces podejmowania decyzji w odniesieniu do polityki w zakresie budynków, opierający się na wczesnym informowaniu; wzywa do przedstawienia Komisji Budżetowej najpóźniej do sierpnia 2014 r. szczegółowej analizy i aktualizacji parlamentarnej polityki z zakresu nieruchomości przyjętej przez Prezydium w marcu 2010 r. oraz zestawienia inwestycji dokonanych w odniesieniu do każdego roku i budynku podczas kadencji w latach 2009–2014; ponownie zwraca się z prośbą o przekazywanie co sześć miesięcy dokładnych informacji o postępach w realizacji projektów w dziedzinie nieruchomości oraz ich skutkach finansowych;

27.  przyjmuje do wiadomości, że otwarcie Domu Historii Europejskiej przewidziano pod koniec roku 2015; oczekuje, że w odpowiednim czasie, zanim Parlament przystąpi do czytania jesienią 2014 r., sekretarz generalny i Prezydium przedstawią zaktualizowane informacje na temat stanu prac nad projektem; ponownie przypomina o podjętym zobowiązaniu, że ostateczne koszty nie powinny przekroczyć kwot przewidzianych w biznesplanie;

28.  przypomina, że dnia 10 czerwca 2013 r. Prezydium zatwierdziło propozycje sekretarza generalnego dotyczące natychmiastowych i wprowadzanych stopniowo środków mających na celu zmodernizowanie polityki Parlamentu w zakresie usług gastronomicznych w okresie 2014–2019; zwraca się zatem do Prezydium o przedstawienie Komisji Budżetowej – w odpowiednim czasie umożliwiającym przygotowanie czytania budżetu na 2015 r. przez Parlament – jasnej oceny ewentualnych skutków tej reformy dla budżetu na 2015 r. i w późniejszych latach;

29.  wzywa sekretarza generalnego do zdania Komisji Budżetowej do wiosny 2015 r. sprawozdania z wdrożenia nowej koncepcji bezpieczeństwa ogólnego i jej skutków finansowych; domaga się szczegółowych informacji na temat konsekwencji finansowych utworzenia nowej Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa w 2013 r.; domaga się informacji na temat skutków finansowych ustaleń dotyczących międzyinstytucjonalnej współpracy administracyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa;

30.  odnotowuje utworzenie nowej Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych w dniu 1 listopada 2013 r.; przypomina, że jej utworzenie nie miało skutków dla budżetu i nastąpiło dzięki przeniesieniom pracowników z DG PRES i DG IPOL oraz że nowa dyrekcja generalna nie będzie potrzebowała w 2015 r. nowych zasobów ludzkich ani środków finansowych; domaga się informacji na temat liczby stanowisk w nowej dyrekcji w sierpniu/wrześniu 2014 r., w tym planowanego przeniesienia stanowisk z dwóch europejskich komitetów doradczych, w porównaniu z sytuacją ze stycznia 2014 r. oraz domaga się sporządzenia zestawienia dotyczącego sposobów wykorzystania jej zasobów przeznaczonych na ekspertyzy zewnętrzne i przekazania go Komisji Budżetowej w odpowiednim czasie umożliwiającym przygotowanie czytania przez Parlament budżetu na 2015 r.;

Uwagi końcowe

31.  przyjmuje preliminarz na rok budżetowy 2015;

o
o   o

32.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i preliminarza budżetowego Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15.
(5) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0437.
(6) Teksty przyjęte P7_TA(2014)0186 oraz P7_TA(2014)0187.

Ostatnia aktualizacja: 9 października 2018Informacja prawna