Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2696(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0388/2014

Debatter :

PV 17/04/2014 - 13.3
CRE 17/04/2014 - 13.3

Omröstningar :

PV 17/04/2014 - 14.3
CRE 17/04/2014 - 14.3

Antagna texter :

P7_TA(2014)0462

Antagna texter
PDF 121kWORD 44k
Torsdagen den 17 april 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Situationen i Nordkorea
P7_TA(2014)0462B7-0388, 0409, 0411, 0412 och 0414/2014

Europaparlamentets resolution av den 17 april 2014 om situationen i Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea) (2014/2696(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen om barnets rättigheter och konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, av vilka Nordkorea är part i samtliga,

–  med beaktande av 1984 års konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 14 mars 2013 om kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Demokratiska folkrepubliken Korea(1) , av den 24 maj 2012 om situationen för nordkoreanska flyktingar(2) och av den 8 juli 2010 om Nordkorea(3) ,

–  med beaktande av uttalandena från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, av den 19 augusti 2013 om den senaste tidens avtal mellan Nord- och Sydkorea och av den 5 juni 2013 om utvisningen av nio nordkoreaner från Laos samt Catherine Ashtons uttalande av den 13 mars 2013 om kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea,

–  med beaktande av Nordkoreas förklaring av den 13 mars 2013, där man tillkännagav att Nordkorea upphävt vapenstilleståndet från 1953 och att landets handlingsfrihet inte begränsas av nonaggressionsavtalet mellan Nord- och Sydkorea,

–  med beaktande av resolutionerna av den 26 mars 2014 och den 21 mars 2013 från FN:s råd för mänskliga rättigheter samt FN:s generalförsamlings resolution av den 18 december 2013 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea,

–  med beaktande av den undersökningskommission för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea som FN:s råd för mänskliga rättigheter inrättade den 21 mars 2013,

–  med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  FN:s undersökningskommission har undersökt de systematiska, utbredda och allvarliga människorättskränkningarna i Nordkorea och lade den 7 februari 2014 fram en rapport.

B.  De professionella, noggranna och inkluderande arbetsmetoder som undersökningskommissionen använt kan fungera som modell för kommande undersökningsuppdrag beställda av FN:s råd för mänskliga rättigheter om regeringarna i fråga helt vägrar att samarbeta, som i Nordkoreas fall.

C.  Nordkorea uppgav i anslutning till att undersökningskommissionen inrättades att landet helt och hållet kommer att förkasta och ignorera den samt vägrade att bevilja tillstånd för den att besöka landet och avstod från alla former av samarbete. Nordkoreas regering har i allmänhet inte samarbetat med FN och har förkastat alla resolutioner om mänskliga rättigheter i Nordkorea som FN:s råd för mänskliga rättigheter och generalförsamlingen utfärdat. Regeringen har också underlåtit att samarbeta med FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i landet och har avvisat allt bistånd från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

D.  Människorättsdialogen mellan Europeiska unionen och Nordkorea avbröts av Nordkorea 2003.

E.  Undersökningskommissionen har dragit slutsatsen att Nordkorea gjort sig – och fortfarande gör sig – skyldigt till systematiska, utbredda och allvarliga människorättskränkningar. I många fall utgör de rapporterade kränkningarna statligt sanktionerade brott mot mänskligheten vilka inte kan jämföras med några andra fall så som världen ser ut i dag.

F.  Dessa brott mot mänskligheten inbegriper utrotning, mord, slaveri, tortyr, fängelsestraff, våldtäkter, tvångsaborter och annat sexuellt våld, förföljelse på politiska, religiösa och ras- och könsrelaterade grunder, tvångsförflyttningar av befolkningsgrupper, personers ofrivilliga försvinnande och den omänskliga handling det innebär att medvetet förlänga svälten. Dessa brott mot mänskligheten fortsätter att förekomma i Nordkorea eftersom det politiskt, institutionellt och strukturellt fortfarande råder straffrihet.

G.  I sin rapport drar undersökningskommissionen slutsatsen att de fruktansvärt grymma brott som begåtts mot hundratusentals nuvarande och tidigare fångar i fängelselägren påminner om grymheterna i de läger som totalitära stater upprättade under 1900-talet.

H.  Rapporten visar att staten i Nordkorea utövar absolut kontroll över varje aspekt av invånarnas liv och har ett absolut monopol när det gäller information, resor inom – och till destinationer utanför – landet samt det sociala livet (inklusive samhällsklasserna, songbun).

I.  Regeringen har till och med utvidgat sina repressiva åtgärder till att omfatta områden utanför landets gränser i form av systematiska bortföranden av och nekad repatriering för långt mer än 200 000 personer från andra länder, varav många därefter fallit offer för ofrivilligt försvinnande.

J.  Diskriminering av och våld mot kvinnor är utbredda företeelser som förekommer i form av bl.a. prygelstraff på allmän plats och sexuella övergrepp mot kvinnor som offentliga tjänstemän gör sig skyldiga till. Kvinnor och flickor löper risk att falla offer för människohandel och tvångsprostitution.

1.  Europaparlamentet är ytterst oroat över det som FN:s undersökningskommission rapporterat om och ställer sig bakom undersökningskommissionens rekommendationer.

2.  Europaparlamentet upprepar sitt kraftfulla fördömande av det gångna årtiondets systematiska statliga förtryck, som Nordkoreas nuvarande och tidigare högsta ledare och förvaltningen gjort sig skyldiga till. Nordkorea uppmanas att omedelbart sätta stopp för de allvarliga, utbredda och systematiska människorättskränkningar som man utsätter den egna befolkningen för.

3.  Europaparlamentet betonar att de beskrivna kränkningarna, av vilka många utgör brott mot mänskligheten, under alltför lång tid har ägt rum mitt framför ögonen på världssamfundet, och vädjar till EU-medlemsstaterna och alla medlemmar i FN:s generalförsamling att sätta den nordkoreanska befolkningens lidande högst upp på den politiska dagordningen och se till att undersökningskommissionens rekommendationer följs upp.

4.  Europaparlamentet anser tveklöst att det är dags för världssamfundet att vidta konkreta åtgärder för att avskaffa förövarnas straffrihet. Parlamentet kräver att de huvudansvariga för de brott mot mänskligheten som begåtts i Nordkorea ställs till svars inför Internationella brottmålsdomstolen och blir föremål för riktade påföljder.

5.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att se till att genomförandet av undersökningskommissionens rekommendationer blir ett stående inslag på dagordningen för människorättsdialoger och andra möten med tredjeländer, i synnerhet dialogerna med Ryssland och Kina. Utrikestjänsten och EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter uppmanas vidare att se till att alla ambassadörer vid utrikestjänsten informeras om undersökningskommissionens rapport och får klart för sig att de fått i uppdrag att säkerställa globalt stöd för FN:s säkerhetsråds åtgärder i enlighet med undersökningskommissionens rekommendationer.

6.  Europaparlamentet uppmanar Nordkoreas regering att fullgöra sina skyldigheter enligt de människorättsinstrument som man anslutit sig till och att samarbeta fullt ut med humanitära organisationer, oberoende människorättsinspektörer och FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea bland annat genom att ge tillträde till landet.

7.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att stödja FN:s högkommissarie för de mänskliga rättigheterna genom att inrätta särskilda ordningar för att säkerställa ansvarighet för de brott som begåtts, genom fortsatt insamling av bevis och dokumentation.

8.  Europaparlamentet uppmanar Demokratiska folkrepubliken Korea att omedelbart och varaktigt upphöra med de offentliga och hemliga avrättningarna samt att avskaffa dödsstraffet. Parlamentet uppmanar vidare Demokratiska folkrepubliken Korea att upphöra med de utomrättsliga avrättningarna, tvångsförsvinnandena och kollektiva bestraffningarna, att stänga alla fångläger, frige politiska fångar och tillåta sina medborgare att resa fritt, såväl inom som utanför landet. Parlamentet uppmanar Nordkorea att tillåta yttrandefrihet och pressfrihet för både nationella och internationella medier och låta alla invånare få tillgång till internet utan censur.

9.  Europaparlamentet uppmanar Demokratiska folkrepubliken Koreas regering att lämna över all information om tredjelandsmedborgare som tros ha bortförts av nordkoreanska statliga agenter de senaste årtiondena och att omedelbart återföra de bortförda personer som fortfarande hålls kvar till deras hemländer.

10.  Europaparlamentet uttrycker särskild oro över den fortsatt allvarliga livsmedelssituation som landet befinner sig i och hur detta påverkar befolkningens ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att upprätthålla befintliga humanitära biståndsprogram och kommunikationskanaler med Nordkorea och att garantera trygga biståndsleveranser till de berörda delarna av befolkningen. Parlamentet uppmanar de nordkoreanska myndigheterna att i enlighet med humanitära principer se till att alla invånare, utgående från sina behov, kan få del av livsmedelshjälp och humanitärt bistånd. Parlamentet uppmanar vidare Demokratiska folkrepubliken Korea att investera sina tillgångar i att förbättra de fruktansvärda förhållanden som befolkningen lever under i stället för att ytterligare bygga upp sin militära arsenal och sitt kärnvapenprogram.

11.  Europaparlamentet uppmanar samtliga FN-medlemmar, och i synnerhet Folkrepubliken Kina, att bistå de nordkoreanska medborgare som lyckats fly från landet genom att bevilja dem rätten att stanna samt rättsligt skydd och grundläggande tjänster motsvarande dem som man erbjuder de egna medborgarna och – vilket är ytterst viktigt – helt avstå från att samarbeta med Demokratiska folkrepubliken Koreas regering om utlämning och repatriering av nordkoreanska medborgare.

12.  Europaparlamentet välkomnar alla humanitära samarbetsprojekt mellan de koreanska staterna – såsom familjeåterföreningar av syd- och nordkoreanska familjer – som på ett konkret sätt kan minska befolkningens lidande, och uppmanar bägge regeringar att utöka denna typ av initiativ.

13.  Europaparlamentet uppmanar FN att, såsom föreslagits av undersökningskommissionen, sammankalla till en politisk konferens mellan parterna i Koreakriget, i syfte att nå en fredlig lösning på kriget och inrätta ett förfarande för att fördjupa samarbetet, exempelvis liknande den i Helsingforsprocessen.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Demokratiska folkrepubliken Koreas regering, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhet, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter, medlemmarna i FN:s undersökningskommission för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea, inklusive den särskilde rapportören, Republiken Koreas regering och parlament, Ryska federationens regering och parlament, Japans regering och parlament samt Folkrepubliken Kinas regering.

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0096.
(2) EUT C 264 E, 13.9.2013, s. 94.
(3) EUT C 351 E, 2.12.2011, s. 132.

Senaste uppdatering: 9 oktober 2018Rättsligt meddelande