Index 
 All text 
Antagna texter
PDF 192kWORD 31k
Tisdagen den 8 mars 2011 - Strasbourg Slutlig utgåva
Återupprättande av ömsesidighet i viseringsordningen – solidaritet med den ojämlika statusen för tjeckiska medborgare efter att Kanada ensidigt infört visumkrav
P7_TA(2011)0087P7_DCL(2010)0089

Europaparlamentets förklaring av den 8 mars 2011 om återupprättande av ömsesidighet i viseringsordningen – solidaritet med den ojämlika statusen för tjeckiska medborgare efter att Kanada ensidigt infört visumkrav

Europaparlamentet avger denna förklaring

–  med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kanada införde i juli 2009 ett ensidigt visumkrav för tjeckiska medborgare, vilkas status nu är ojämlik den för övriga EU-medborgare. Kanada har, trots upprepade påstötningar, inte tillkännagett något datum för när landet tänker avskaffa visumkravet.

B.  Om avskaffandet av denna ojämlika status för tjeckiska medborgare ytterligare drar ut på tiden kan det hota den framtida ratificeringen av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada.

C.  Tjeckien kan inte på egen hand införa visumkrav för kanadensiska medborgare.

D.  Kommissionen och rådet agerar inte med tillräcklig kraft i ärendet.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att öka de politiska påtryckningarna på Kanada att snarast möjligt avskaffa visumkravet för tjeckiska medborgare och att upphöra med andra överträdelser mot principen om ömsesidighet i fråga om visering för medborgare från Bulgarien och Rumänien.

2.  Europaparlamentet betonar att EU sannolikt kommer att vidta likvärdiga motåtgärder såvida inte denna överträdelse mot ömsesidigheten snart får ett slut.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hellre än bilaterala arrangemang inrätta en ny mekanism som garanterar fullständig ömsesidighet i fråga om visering för alla medlemsstater och att alla medlemsstater omedelbart återinför visumkravet för medborgare från ett icke EU-land som bryter mot denna ömsesidighet.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna(1) , till kommissionen, rådet och medlemsstaternas parlament.

(1) Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 2 till protokollet av den 8 mars 2011 (P7_PV(2011)03-08(ANN2)).

Senaste uppdatering: 8 november 2016Rättsligt meddelande