Dagsorden
StrasbourgMandag den 19. oktober 2009 - Torsdag den 22. oktober 2009
Tirsdag den 20. oktober 2009
Punkter på dagsordenen
 Fuldstændig 
 
 Dagens møde 
 
 Taletid (forretningsordenens artikel 149)
 Frister


Punkter på dagsordenen
9:00 - 11:50      
15  point Afstemning om anmodning om uopsættelig behandling (forretningsordenens artikel 142)
46 *  - Forslag til Rådets forordning - Ændring af fusionsmarkedsordningen
Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen)
[C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
37  point Redegørelser fra Rådet og Kommissionen - Klimaændringer og udviklingslande inden for rammerne af De Forenede Nationers klimakonference i København
12:00 - 13:00
19  point Afstemninger
     Forretningsordenens artikel 46, stk. 1:
20 *  - Betænkning Herbert Reul (A7-0026/2009) - Statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (Irena)
Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (Irena) og om udøvelsen af dets rettigheder og forpligtelser
[KOM(2009)0326 - C7-0092/2009 - 2009/0085(CNS)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Forretningsordenens artikel 46, stk. 1
21 *  - Betænkning Paolo De Castro (A7-0018/2009) - Forældede rådsretsakter om den fælles landbrugspolitik
Forslag til Rådets forordning om ophævelse af forældede rådsretsakter om den fælles landbrugspolitik
[KOM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Forretningsordenens artikel 46, stk. 1
22 *  - Betænkning Paolo De Castro (A7-0017/2009) - Delegering af laboratorieundersøgelser
Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/29/EF for så vidt angår delegering af laboratorieundersøgelser
[KOM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS)]

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Forretningsordenens artikel 46, stk. 1
50 *  - Betænkning Danuta Maria Hübner (A7-0039/2009) - Reducerede punktafgiftssatser for Madeira og Azorerne
Forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af Portugal til at anvende reducerede punktafgiftssatser i den selvstyrende region Madeira på rom og likører, som fremstilles og forbruges lokalt, samt i den selvstyrende region Azorerne på likører og brændevin, som fremstilles og forbruges lokalt
[KOM(2009)0259 - C7-0104/2009 - 2009/0075(CNS)]

Regionaludviklingsudvalget
Forretningsordenens artikel 46, stk. 1
     Forretningsordenens artikel 86:
23 ***I  - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0024/2009) - Beskyttelse af vilde fugle (kodificeret udgave)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af vilde fugle (kodificeret udgave)
[KOM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD)]

Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 86
24 ***I  - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0025/2009) - Gasapparater (kodificeret udgave)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gasapparater (kodificeret udgave)
[KOM(2007)0633 - C6-0393/2007 - 2007/0225(COD)]

Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 86
27 ***I  - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0029/2009) - Udbud af audiovisuelle medietjenester (kodificeret udgave)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (kodificeret udgave)
[KOM(2009)0185 - C7-0041/2009 - 2009/0056(COD)]

Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 86
48 ***I  - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0033/2009) - Beskyttelse af arbejdstagere mod asbest (kodificeret udgave)
Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (kodificeret udgave)
[KOM(2009)0071 - C7-0206/2009 - 2006/0222(COD)]

Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 86
25 *  - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0028/2009) - Veterinærkontrol for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (kodificeret udgave)
Forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (kodificeret udgave)
[KOM(2008)0873 - C6-0033/2009 - 2008/0253(CNS)]

Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 86
26 *  - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0031/2009) - Informationsnet for landøkonomisk bogføring (kodificeret udgave)
Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Fællesskab (kodificeret udgave)
[KOM(2009)0125 - C7-0005/2009 - 2009/0040(CNS)]

Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 86
28 *  - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0027/2009) - Dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg (kodificeret udgave)
Forslag til Rådets direktiv om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (kodificeret udgave)
[KOM(2009)0227 - C7-0048/2009 - 2009/0067(CNS)]

Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 86
49 *  - Betænkning Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0032/2009) - Racerent avlskvæg (kodificeret udgave)
Ændret forslag til Rådets direktiv om racerent avlskvæg (kodificeret udgave)
[KOM(2009)0235 - C7-0045/2009 - 2006/0250(CNS)]

Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 86
     Forretningsordenens artikel 138:
52   - Betænkning Jutta Haug (A7-0023/2009) - Forslag til ændringsbudget nr. 9/2009: Jordskælv i Italien, Sektion III - Kommissionen
Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 9/2009 for regnskabsåret 2009: Jordskælv i Italien, Sektion III - Kommissionen
[14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD)]

Budgetudvalget
Forretningsordenens artikel 138
51   - Betænkning Reimer Böge (A7-0022/2009) - Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Tyskland - telekommunikationssektoren
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning
[KOM(2009)0423 - C7-0113/2009 - 2009/2078(BUD)]

Budgetudvalget
Forretningsordenens artikel 138
4   - Betænkning Diana Wallis (A7-0030/2009) - Anmodning om ophævelse af Marek Siwiecs immunitet
Anmodning om ophævelse af Marek Siwiecs immunitet
[2009/2067(IMM)]

Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 138
29   - Færdigforhandlede tekster (rækkefølge: se side 2)
15:00 - 16:00
30  point Spørgetid til formanden for Kommissionen
1) Valgfrie emner: 30 minutter (1 minut pr. spørgsmål til hver formand for de politiske grupper + 1 minut pr. svar fra Barroso; eventuelt 30 sekunder til supplerende spørgsmål + 30 sekunder pr. svar fra Barroso)

2) Konsekvenser af finanskrisen for beskæftigelsen og den sociale samhørighed: 30 minutter catch-the-eye + svar fra Barroso
16:00 - 18:30      
   theme Forhandling under et - Forslag til det almindelige budget 2010
17deadline  theme Betænkning László Surján (A7-0038/2009) - Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion III - Kommissionen)
Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion III - Kommissionen (C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD)) og om ændringsskrivelse nr. 1/2010 (SEK(2009)1133) til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010
Budgetudvalget
Afstemningen finder sted torsdag
16deadline  theme Betænkning Vladimír Maňka (A7-0037/2009) - Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX)
Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010
Sektion I – Europa-Parlamentet
Sektion II – Rådet
Sektion IV – Domstolen
Sektion V – Revisionsretten
Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Sektion VII – Regionsudvalget
Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand
Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
[C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)]

Budgetudvalget
Afstemningen finder sted torsdag
   theme Afslutning af forhandlingen under et
62deadline point Mundtlig forespørgsel - Opbygning af demokrati i eksterne forbindelser
      
Gabriele Albertini, Heidi Hautala, Eva Joly (O-0093/2009 - B7-0213/2009)
Rådet
Opbygning af demokrati i eksterne forbindelser
Udenrigsudvalget
Udviklingsudvalget
18:30 - 20:00
32  point Spørgetid til Kommissionen
20:00 - 21:00      
63  point Eventuelt: Betænkning opført efter forretningsordenens artikel 142


Taletid (forretningsordenens artikel 149)
9:00 - 11:50      speaking time
Rådet (inkl. svar) 10'
Kommissionen (inkl. svar) 10'
Talerliste
 Medlemmer 90'
 Politiske grupper
PPE 28,5' S&D 20,5' ALDE 10,5' Verts/ALE 7,5' ECR 7,5' GUE/NGL 5,5' EFD 5' NI 5'
"Catch the eye" 5'
16:00 - 18:30      speaking time
Rådet (inkl. svar) 10'
Kommissionen (inkl. svar) 5'
Lázló Surján, ordfører 10'
Anden ordfører 6'
Ordførere for udtalelser (19 x 1') 19'
Forespørgere (2 x 2.5') 5'
Talerlister
 Medlemmer 45'
 Politiske grupper
PPE 12,5' S&D 9' ALDE 5,5' Verts/ALE 4' ECR 4' GUE/NGL 3,5' EFD 3,5' NI 3'
"Catch the eye" (2 x 5') 10'
20:00 - 21:00      speaking time
Kommissionen (inkl. svar) 5'
Ordfører 6'
Talerliste
 Medlemmer 30'
 Politiske grupper
PPE 7' S&D 5' ALDE 3,5' Verts/ALE 3' ECR 3' GUE/NGL 3' EFD 3' NI 2,5'
"Catch the eye" 5'


Frister
 
17deadlinepoint Betænkning László Surján (A7-0038/2009) - Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion III - Kommissionen)
  - Ændringsforslag til beslutningsforslagetudløbet
16deadlinepoint Betænkning Vladimír Maňka (A7-0037/2009) - Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX)
  - Ændringsforslag til beslutningsforslagetudløbet
62deadlinepoint Mundtlig forespørgsel - Opbygning af demokrati i eksterne forbindelser  (O-0093/2009 - B7-0213/2009)
  - Forslag til beslutningMandag den 19. oktober, 19:00
  - Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagOnsdag den 21. oktober, 10:00
  - Anmodning om "særskilt afstemning", "opdelt afstemning"
og "afstemning ved navneopråb"
Onsdag den 21. oktober, 17:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagudløbet
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 19. oktober, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 20. oktober, 19:00
Beslutningsforslag til debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne,demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 122)Torsdag den 22. oktober, 10:00
Seneste opdatering: 19. oktober 2009Juridisk meddelelse