Program
ŠtrasburgPondelok, 23. novembra 2009 - Štvrtok, 26. novembra 2009
Pondelok 23. novembra 2009
Body programu
 Úplný 
 
 Aktuálny 
 
  
 Rečnícky čas (článok 149 rokovacieho poriadku)
 Lehoty


Body programu
17:00 - 23:00      
1  point Zasadnutie schôdze a rozvrh práce
2  point Jednominútové vystúpenia (článok 150 rokovacieho poriadku)
48 ***III point Správa: Catherine Trautmann (A7-0070/2009) - Elektronické komunikačné sieťové systémy a služby
Spoločný text smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby, schválený zmierovacím výborom
[03677/2009 - C7-0273/2009 - 2007/0247(COD)]

Delegácia parlamentu pri Zmierovacom výbore
   theme Všeobecná rozprava - Europol
7 *  theme Správa: Timothy Kirkhope (A7-0065/2009) - Pravidlá ochrany dôverného charakteru informácií Europolu
Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa prijímajú pravidlá týkajúce sa utajovaných skutočností Europolu
[11943/2009 - C7-0105/2009 - 2009/0807(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
8 *  theme Správa: Sophia in 't Veld (A7-0064/2009) - Vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných informácií
Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností
[11944/2009 - C7-0106/2009 - 2009/0808(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
9 *  theme Správa: Jan Philipp Albrecht (A7-0069/2009) - Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzatvára dohody
Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzatvára dohody
[11946/2009 - C7-0107/2009 - 2009/0809(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
10 *  theme Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0068/2009) - Vykonávacie predpisy pre analytické pracovné súbory Europolu
Návrh rozhodnutia Rady o prijatí vykonávacích predpisov pre analytické pracovné súbory Europolu
[11947/2009 - C7-0108/2009 - 2009/0810(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
6 *  theme Správa: Sonia Alfano (A7-0072/2009) - Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN)
Iniciatíva Belgického kráľovstva, Českej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Maďarskej republiky, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Fínskej republiky, Švédskeho kráľovstva, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na účely prijatia rozhodnutia Rady o vytvorení Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) a o zrušení rozhodnutia 2001/427/SVV
[11421/2009 - C7-0109/2009 - 2009/0812(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
12 *  theme Správa: Timothy Kirkhope (A7-0071/2009) - Akreditácia činností forenzných laboratórií
Iniciatíva Švédskeho kráľovstva a Španielskeho kráľovstva na účely prijatia rámcového rozhodnutia Rady o akreditácii činností forenzných laboratórií
[11419/2009 - C7-0100/2009 - 2009/0806(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
   theme Koniec všeobecnej rozpravy
11deadline* point Správa: Alexander Alvaro (A7-0052/2009) - Využívanie informačných technológií na colné účely
Iniciatíva Francúzskej republiky na účely prijatia rozhodnutia Rady o využívaní informačných technológií na colné účely
[17483/2008 - C6-0037/2009 - 2009/0803(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
   theme Všeobecná rozprava - Makrofinančná pomoc
17 *  theme Správa: Vital Moreira (A7-0060/2009) - Makrofinančná pomoc Gruzínsku
Návrh rozhodnutia Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Gruzínsku
[KOM(2009)0523 - C7-0269/2009 - 2009/0147(CNS)]

Výbor pre medzinárodný obchod
Článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku
18 *  theme Správa: Vital Moreira (A7-0059/2009) - Markofinančná pomoc Arménsku
Návrh rozhodnutia Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Arménsku
[KOM(2009)0531 - C7-0268/2009 - 2009/0150(CNS)]

Výbor pre medzinárodný obchod
Článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku
49 *  theme Správa: Miloslav Ransdorf (A7-0061/2009) - Makrofinančná pomoc Srbsku
Návrh rozhodnutia Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Srbsku
[KOM(2009)0513 - C7-0270/2009 - 2009/0145(CNS)]

Výbor pre medzinárodný obchod
Článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku
50 *  theme Správa: Iuliu Winkler (A7-0067/2009) - Makrofinančná pomoc Bosne a Hercegovine
Návrh rozhodnutia Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Bosne a Hercegovine
[KOM(2009)0596 - C7-0278/2009 - 2009/0166(CNS)]

Výbor pre medzinárodný obchod
Článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku
   theme Koniec všeobecnej rozpravy
4deadline point Správa: David Martin (A7-0043/2009) - Prispôsobenie rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu Lisabonskej zmluve
Prispôsobenie rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu Lisabonskej zmluve
[2009/2062(REG)]

Výbor pre ústavné veci
Hlasovanie sa uskutoční v stredu


Rečnícky čas (článok 149 rokovacieho poriadku)
17:00 - 23:00      speaking time
Komisia (vrátane odpovedí) 35'
Spravodajcovia (11 x 6') 66'
Zoznam rečníkov
 Poslanci 90'
 politické skupiny
PPE 28,5' S&D 20,5' ALDE 10,5' Verts/ALE 7,5' ECR 7,5' GUE/NGL 5,5' EFD 5' NI 5'
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" (5 x 5') 25'


Lehoty
 
11deadlinepoint Správa: Alexander Alvaro (A7-0052/2009) - Využívanie informačných technológií na colné účely
  - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhylehota uplynula
4deadlinepoint Správa: David Martin (A7-0043/2009) - Prispôsobenie rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu Lisabonskej zmluve
  - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhylehota uplynula
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utoroklehota uplynula
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok 23. novembra, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok 24. novembra, 19:00
Návrhy uznesení týkajúcich sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 122 rokovacieho poriadku)Štvrtok 26. novembra, 10:00
Posledná úprava: 23. novembra 2009Právne oznámenie