Darbotvarkė - kiekvienos dienos
StrasbūrasPirmadienis, 2009 m. lapkričio 23 d. - Ketvirtadienis, 2009 m. lapkričio 26 d.
Antradienis, 2009 m. lapkričio 24 d.
Darbotvarkės klausimai
 Visos sesijos 
 
 Kiekvienos dienos 
 
  


Darbotvarkės klausimai
9:00 - 11:50
15  point Tarybos ir Komisijos pareiškimai - Kopenhagos aukščiausiojo lygio vadovų susitikimo dėl klimato kaitos rengimas
Bus balsuojama trečiadienį
12:00 - 13:00
16  point Balsavimai
72 ***III  - Pranešimas Catherine Trautmann (A7-0070/2009) - Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos
dėl Taikinimo komiteto patvirtino Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo, bendro teksto


[03677/2009 - C7-0273/2009 - 2007/0247(COD)]

Parlamento delegacija Taikinimo Komitete
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 3 dalis
5 ***III  - Pranešimas Bart Staes (A7-0063/2009) - Pesticidų statistika
dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pesticidų statistikos bendro teksto
[03676/2009 - C7-0258/2009 - 2006/0258(COD)]

Parlamento delegacija Taikinimo Komitete
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 3 dalis
51 ***I  - Pranešimas Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0057/2009) - Bendrijos finansinės paramos teikimas transeuropinių tinklų srityje (kodifikuota redakcija)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių tinklų srityje (kodifikuota redakcija)
[COM(2009)0113 - C7-0039/2009 - 2009/0037(COD)]

Teisės reikalų komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 86 straipsnis
73 *  - Pranešimas Timothy Kirkhope (A7-0065/2009) - Taisyklės dėl Europolo informacijos konfidencialumo
dėl Tarybos sprendimo dėl Europolo informacijos konfidencialumo taisyklių priėmimo projekto
[11943/2009 - C7-0105/2009 - 2009/0807(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
74 *  - Pranešimas Sophia in 't Veld (A7-0064/2009) - Įgyvendinimo taisyklės, reglamentuojančios Europolo ir jo partnerių santykius, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija
dėl Tarybos sprendimo dėl įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo projekto

[11944/2009 - C7-0106/2009 - 2009/0808(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
75 *  - Pranešimas Jan Philipp Albrecht (A7-0069/2009) - Trečiųjų šalių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas
dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas, projekto
[11946/2009 - C7-0107/2009 - 2009/0809(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
10 *  - Pranešimas Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0068/2009) - Europolo analizei skirtoms darbo byloms taikomos įgyvendinimo taisyklės
dėl Tarybos sprendimo dėl Europolo analizei skirtoms darbo byloms taikomų įgyvendinimo taisyklių priėmimo projekto
[11947/2009 - C7-0108/2009 - 2009/0810(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
77 *  - Pranešimas Sonia Alfano (A7-0072/2009) - Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas (EUCPN)
dėl Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės iniciatyvos, siekiant priimti Tarybos sprendimą dėl Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo (EUCPN) įsteigimo ir Sprendimo 2001/427/TVR panaikinimo
[11421/2009 - C7-0109/2009 - 2009/0812(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
78 *  - Pranešimas Timothy Kirkhope (A7-0071/2009) - Teismo ekspertizės laboratorijų veiklos akreditacija
dėl Švedijos Karalystės ir Ispanijos Karalystės iniciatyvos siekiant priimti Tarybos pamatinį sprendimą dėl teismo ekspertizės laboratorijų veiklos akreditacijos
[11419/2009 - C7-0100/2009 - 2009/0806(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
79 *  - Pranešimas Vital Moreira (A7-0060/2009) - Makrofinansinės pagalba Gruzijai
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo Gruzijai
[COM(2009)0523 - C7-0269/2009 - 2009/0147(CNS)]

Tarptautinės prekybos komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis
80 *  - Pranešimas Vital Moreira (A7-0059/2009) - Makrofinansinė pagalba Armėnijai
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo Armėnijai
[COM(2009)0531 - C7-0268/2009 - 2009/0150(CNS)]

Tarptautinės prekybos komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis
81 *  - Pranešimas Miloslav Ransdorf (A7-0061/2009) - Makrofinansinės pagalba Serbijai
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo Serbijai
[COM(2009)0513 - C7-0270/2009 - 2009/0145(CNS)]

Tarptautinės prekybos komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis
82 *  - Pranešimas Iuliu Winkler (A7-0067/2009) - Makrofinansinė pagalba Bosnijai ir Hercegovinai
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo Bosnijai ir Hercegovinai
[COM(2009)0596 - C7 0278/2009 - 2009/0166(CNS)]

Tarptautinės prekybos komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis
38 *  - Pranešimas Udo Bullmann (A7-0055/2009) - Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema
dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 2006 m. lapkričio 28 d. Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įvairias nuostatas
(Pakartotinis konsultavimasis)
[10893/2009 - C7-0002/2009 - 2007/0238(CNS)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
39 *  - Pranešimas Anna Rosbach (A7-0051/2009) - OSPAR konvencijos II ir III priedų keitimas
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl pakeitimų, susijusių su anglies dioksido srautų saugojimu geologinėse formacijose, patvirtinimo Europos bendrijos vardu Šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos konvencijos (OSPAR konvencija) II ir III prieduose
[COM(2009)0236 - C7-0019/2009 - 2009/0071(CNS)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
40 *  - Pranešimas Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0058/2009) - EB ir Danijos susitarimas dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo (Sprendimo 2006/326/EB pakeitimas)
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2006/326/EB siekiant nustatyti Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo 5 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo tvarką
[COM(2009)0100 - C6-0108/2009 - 2009/0031(CNS)]

Teisės reikalų komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
41 *  - Pranešimas Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0056/2009) - EB ir Danijos susitarimas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Tarybos sprendimo 2006/325/EB pakeitimas)
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2006/325/EB siekiant nustatyti Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 5 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo tvarką
[COM(2009)0101 - C6-0109/2009 - 2009/0034(CNS)]

Teisės reikalų komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
52 *  - Pranešimas Carmen Fraga Estévez (A7-0046/2009) - Juodojo paltuso išteklių atkūrimo planas
dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2115/2005, nustatantį juodojo paltuso išteklių atkūrimo planą Šiaurės vakarų Atlanto žvejybos organizacijoje
[COM(2009)0127 - C7-0006/2009 - 2009/0041(CNS)]

Žuvininkystės komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
53 *  - Pranešimas Dieter-Lebrecht Koch (A7-0053/2009) - Europos bendrijos prisijungimas prie tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF)
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Europos bendrijos prisijungimo prie 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) su pakeitimais, padarytais 1999 m. birželio 3 d. Vilniaus protokolu, sudarymo Europos bendrijos vardu
[COM(2009)0441 - C7-0164/2009 - 2009/0121(CNS)]

Transporto ir turizmo komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
54 *  - Pranešimas Diana Wallis (A7-0062/2009) - Protokolas dėl išlaikymo prievolėms taikytinos teisės
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos sudarytino protokolo dėl išlaikymo prievolėms taikytinos teisės
[COM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS)]

Teisės reikalų komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
3   - Pranešimas Tadeusz Zwiefka (A7-0054/2009) - Prašymas ginti Parlamento nario Tobiaso Pfliugerio imunitetą
dėl prašymo ginti Parlamento nario Tobiaso Pfliugerio imunitetą
[2009/2055(IMM)]

Teisės reikalų komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 3 dalis
19 ***I  - Pranešimas József Szájer (A7-0036/2009) - Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Penktoji dalis
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kai kurių teisės aktų, kuriems taikoma Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB. Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Penktoji dalis
[COM(2009)0142 - C7-0047/2009 - 2009/0048(COD)]

Teisės reikalų komitetas
83 *  - Pranešimas Alexander Alvaro (A7-0052/2009) - Informacijos technologijų naudojimas muitinės tikslais
dėl Prancūzijos Respublikos iniciatyvos, siekiant priimti Tarybos sprendimą dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais
[17483/2008 - C6-0037/2009 - 2009/0803(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
15:00 - 16:00
22  point Klausimų Komisijos pirmininkui valanda
1) konkrečiai temai: 30 minučių (1' kiekvienos frakcijos pirmininko klausimui + 1' J. M. Barroso atsakymui; prireikus 30" papildomam klausimui + 30" J. M. Barroso atsakymui)

2) 2009 m. lapkričio 19d. Europos Vadovų Tarybos pratęsimas: 30 minučių catch-the-eye (1' klausimui) + J.M. Barroso atsakymai (1' atsakymui)
16:00 - 19:30
23  point Tarybos ir Komisijos pareiškimai - 2010-2014m. daugiametė programa dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės (Stokholmo programa)
55  point Tarybos ir Komisijos pareiškimai - Jungtinės neteisėtai esančių migrantų išsiuntimo į Afganistaną ir kitas trečiąsias valstybes operacijos
24  point Antrasis pranešimas Søren Bo Søndergaard (A7-0047/2009) - 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. Taryba
dėl 2007 finansinių metų bendrojo Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo patvirtinimo,
II skyrius – Taryba
[C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas
19:30 - 21:00
25  point Klausimų Komisijai valanda (B7-0223/2009)
21:00 - 24:00
   theme Bendros diskusijos - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ir įmonių perkėlimas Europos Sąjungoje
20   theme Pranešimas Reimer Böge (A7-0044/2009) - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Belgijoje - tekstilės sektoriuje, Airijoje - Dell
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą
[2009/2135(BUD)]

Biudžeto komitetas
58   theme Žodinis klausimas - Įmonių perkėlimas Europos Sąjungoje ir ES finansinių priemonių vaidmuo
      
 Pervenche Berès (O-0120/2009 - B7-0226/2009)
Komisija
Įmonių perkėlimas Europos Sąjungoje ir ES finansinių priemonių vaidmuo
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
   theme Bendrų diskusijų pabaiga
27  point Žodinis klausimas - Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių laisvosios prekybos zonos projekto padėtis
      
Vital Moreira (O-0116/2009 - B7-0222/2009)
Komisija
Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių laisvosios prekybos zonos 2010 m. numatoma pažanga
Tarptautinės prekybos komitetas
28  point Žodinis klausimas - Bendrijos geležinkelių sistemos sauga ir sąveikumas
      
Brian Simpson (O-0129/2009 - B7-0227/2009)
Komisija
Bendrijos geležinkelių sistemos sauga ir sąveikumas
Transporto ir turizmo komitetas
29  point Komisijos pareiškimas - Tautinių mažumų kalbų vartojimas bendro Europos kultūros paveldo kontekste
Atnaujinta: 2009 m. lapkričio 23 d.Teisinis pranešimas