Program - aktuálny
ŠtrasburgPondelok, 23. novembra 2009 - Štvrtok, 26. novembra 2009
Utorok 24. novembra 2009
Body programu
 Úplný 
 
 Aktuálny 
 
  


Body programu
9:00 - 11:50
15  point Vyhlásenia Rady a Komisie - Príprava kodanského samitu o zmene klímy
Hlasovanie sa uskutoční v stredu
12:00 - 13:00
16  point Hlasovanie
72 ***III  - Správa: Catherine Trautmann (A7-0070/2009) - Elektronické komunikačné sieťové systémy a služby
Spoločný text smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby, schválený zmierovacím výborom
[03677/2009 - C7-0273/2009 - 2007/0247(COD)]

Delegácia parlamentu pri Zmierovacom výbore
Článok 138 ods. 3 rokovacieho poriadku
5 ***III  - Správa: Bart Staes (A7-0063/2009) - Štatistika pesticídov
Spoločný návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike pesticídov, schválený zmierovacím výborom
[03676/2009 - C7-0258/2009 - 2006/0258(COD)]

Delegácia parlamentu pri Zmierovacom výbore
Článok 138 ods. 3 rokovacieho poriadku
51 ***I  - Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0057/2009) - Poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych sietí (kodifikované znenie)
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady stanovujúce všeobecné pravidlá poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych sietí (kodifikované znenie)
[KOM(2009)0113 - C7-0039/2009 - 2009/0037(COD)]

Výbor pre právne veci
Článok 86 rokovacieho poriadku
73 *  - Správa: Timothy Kirkhope (A7-0065/2009) - Pravidlá ochrany dôverného charakteru informácií Europolu
Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa prijímajú pravidlá týkajúce sa utajovaných skutočností Europolu
[11943/2009 - C7-0105/2009 - 2009/0807(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
74 *  - Správa: Sophia in 't Veld (A7-0064/2009) - Vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných informácií
Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností
[11944/2009 - C7-0106/2009 - 2009/0808(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
75 *  - Správa: Jan Philipp Albrecht (A7-0069/2009) - Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzatvára dohody
Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzatvára dohody
[11946/2009 - C7-0107/2009 - 2009/0809(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
10 *  - Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0068/2009) - Vykonávacie predpisy pre analytické pracovné súbory Europolu
Návrh rozhodnutia Rady o prijatí vykonávacích predpisov pre analytické pracovné súbory Europolu
[11947/2009 - C7-0108/2009 - 2009/0810(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
77 *  - Správa: Sonia Alfano (A7-0072/2009) - Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN)
Iniciatíva Belgického kráľovstva, Českej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Maďarskej republiky, Holandského kráľovstva, Slovenskej republiky, Fínskej republiky, Švédskeho kráľovstva, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na účely prijatia rozhodnutia Rady o vytvorení Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) a o zrušení rozhodnutia 2001/427/SVV
[11421/2009 - C7-0109/2009 - 2009/0812(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
78 *  - Správa: Timothy Kirkhope (A7-0071/2009) - Akreditácia činností forenzných laboratórií
Iniciatíva Švédskeho kráľovstva a Španielskeho kráľovstva na účely prijatia rámcového rozhodnutia Rady o akreditácii činností forenzných laboratórií
[11419/2009 - C7-0100/2009 - 2009/0806(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
79 *  - Správa: Vital Moreira (A7-0060/2009) - Makrofinančná pomoc Gruzínsku
Návrh rozhodnutia Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Gruzínsku
[KOM(2009)0523 - C7-0269/2009 - 2009/0147(CNS)]

Výbor pre medzinárodný obchod
Článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku
80 *  - Správa: Vital Moreira (A7-0059/2009) - Markofinančná pomoc Arménsku
Návrh rozhodnutia Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Arménsku
[KOM(2009)0531 - C7-0268/2009 - 2009/0150(CNS)]

Výbor pre medzinárodný obchod
Článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku
81 *  - Správa: Miloslav Ransdorf (A7-0061/2009) - Makrofinančná pomoc Srbsku
Návrh rozhodnutia Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Srbsku
[KOM(2009)0513 - C7-0270/2009 - 2009/0145(CNS)]

Výbor pre medzinárodný obchod
Článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku
82 *  - Správa: Iuliu Winkler (A7-0067/2009) - Makrofinančná pomoc Bosne a Hercegovine
Návrh rozhodnutia Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Bosne a Hercegovine
[KOM(2009)0596 - C7-0278/2009 - 2009/0166(CNS)]

Výbor pre medzinárodný obchod
Článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku
38 *  - Správa: Udo Bullmann (A7-0055/2009) - Spoločný systém dane z pridanej hodnoty
Návrh smernice Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia smernice 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
(Opätovná konzultácia)
[10893/2009 - C7-0002/2009 - 2007/0238(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
39 *  - Správa: Anna Rosbach (A7-0051/2009) - Zmeny a doplnenia príloh II a III k Dohovoru o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku
Návrh rozhodnutia Rady o schválení, v mene Európskeho spoločenstva, zmien a doplnení prílohy II a prílohy III k Dohovoru o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku (dohovor OSPAR), pokiaľ ide o ukladanie tokov oxidu uhličitého v geologických formáciách
[KOM(2009)0236 - C7-0019/2009 - 2009/0071(CNS)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Článok 138 rokovacieho poriadku
40 *  - Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0058/2009) - Dohoda ES/Dánsko o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach
Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/326/ES s cieľom stanoviť postup na vykonávanie článku 5 ods. 2 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych alebo obchodných veciach
[KOM(2009)0100 - C6-0108/2009 - 2009/0031(CNS)]

Výbor pre právne veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
41 *  - Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0056/2009) - Dohoda ES/Dánsko o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach
Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/325/ES s cieľom stanoviť postup na vykonávanie článku 5 ods. 2 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach
[KOM(2009)0101 - C6-0109/2009 - 2009/0034(CNS)]

Výbor pre právne veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
52 *  - Správa: Carmen Fraga Estévez (A7-0046/2009) - Plán obnovy grónskeho halibuta v rámci Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku
Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2115/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa ustanovuje plán obnovy grónskeho halibuta v rámci Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku
[KOM(2009)0127 - C7-0006/2009 - 2009/0041(CNS)]

Výbor pre rybné hospodárstvo
Článok 138 rokovacieho poriadku
53 *  - Správa: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0053/2009) - Dohoda o pristúpení Európskeho spoločenstva k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980 zmenenému a doplnenému Vilniuským protokolom z 3. júna 1999
Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pristúpení Európskeho spoločenstva k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenenému a doplnenému Vilniuským protokolom z 3. júna 1999, Európskym spoločenstvom
[KOM(2009)0441 - C7-0164/2009 - 2009/0121(CNS)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Článok 138 rokovacieho poriadku
54 *  - Správa: Diana Wallis (A7-0062/2009) - Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť
Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Protokolu o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť Európskym spoločenstvom
[KOM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS)]

Výbor pre právne veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
3   - Správa: Tadeusz Zwiefka (A7-0054/2009) - Žiadosť o ochranu imunity a výsad Tobiasa Pflügera
Žiadosť o ochranu imunity a výsad Tobiasa Pflügera
[2009/2055(IMM)]

Výbor pre právne veci
Článok 138 ods. 3 rokovacieho poriadku
19 ***I  - Správa: József Szájer (A7-0036/2009) - Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou - Piata časť
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou - Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou - Piata časť
[KOM(2009)0142 - C7-0047/2009 - 2009/0048(COD)]

Výbor pre právne veci
83 *  - Správa: Alexander Alvaro (A7-0052/2009) - Využívanie informačných technológií na colné účely
Iniciatíva Francúzskej republiky na účely prijatia rozhodnutia Rady o využívaní informačných technológií na colné účely
[17483/2008 - C6-0037/2009 - 2009/0803(CNS)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
15:00 - 16:00
22  point Hodina otázok pre predsedu Komisie
1) Voľné témy: 30 minút (1´na otázku predsedu každej politickej skupiny + 1´na odpoveď p. Barossa; prípadne 30" na doplňujúcu otázku + 30" na odpoveď p. Barossa)
2) V nadväznosti na zasadnutie Európskej rady z 19. novembra 2009: 30 minút catch-the-eye (1' na otázku) + odpovede p. Barrosa (1' na odpoveď)
16:00 - 19:30
23  point Vyhlásenia Rady a Komisie - Viacročný program na roky 2010-2014, týkajúci sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Štokholmský program)
55  point Vyhlásenia Rady a Komisie - Spoločné odsuny nelegálnych prisťahovalcov do Afganistanu a iných tretích krajín
24  point Druhá správa Søren Bo Søndergaard (A7-0047/2009) - Absolutórium za rok 2007: všeobecný rozpočet EÚ - Rada
Absolutórium na vykonávanie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007, oddiel II – Rada
[C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu
19:30 - 21:00
25  point Hodina otázok pre Komisiu (B7-0223/2009)
21:00 - 24:00
   theme Všeobecná rozprava - Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a premiestňovanie podnikov v EÚ
20   theme Správa: Reimer Böge (A7-0044/2009) - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Belgicko - textilný sektor a Írsko - Dell
Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení
[2009/2135(BUD)]

Výbor pre rozpočet
58   theme Otázka na ústne zodpovedanie - Premiestňovanie podnikov v EÚ a úloha finančných nástrojov EÚ
      
 Pervenche Berès (O-0120/2009 - B7-0226/2009)
Komisia
Premiestňovanie podnikov v EÚ a úloha finančných nástrojov EÚ
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
   theme Koniec všeobecnej rozpravy
27  point Otázka na ústne zodpovedanie - Stav projektu eurostredomorskej zóny voľného obchodu
      
Vital Moreira (O-0116/2009 - B7-0222/2009)
Komisia
Aktuálny stav európsko-stredomorskej zóny voľného obchodu, ktorá sa má vytvoriť do roku 2010
Výbor pre medzinárodný obchod
28  point Otázka na ústne zodpovedanie - Bezpečnosť a interoperabilita železničného systému Spoločenstva
      
Brian Simpson (O-0129/2009 - B7-0227/2009)
Komisia
Bezpečnosť a interoperabilita železničného systému Spoločenstva
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
29  point Vyhlásenie Komisie - Používanie menšinových jazykov v rámci spoločného európskeho kultúrneho dedičstva
Posledná úprava: 23. novembra 2009Právne oznámenie